ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:50:05]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.30) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 72,000 05/03/2563 72,000 หจก.ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 72,000 150,000 150,000 148,218 148,218 98.81 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.115) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน พื้นที่ชลประทาน 93,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 585,000 585,000 585,000 585,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 15,989 03/03/2563 15,989 บริษัท รัฐเกียรติคอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ เร่งรัดปฏิบัติการให้ทันตามแผนงาน 12/03/2563 15,989 585,000 585,000 115,929 115,929 19.82 85.00 80.00 85.00 80.00 11/08/2563 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.117) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน พื้นที่ 550 ไร่ คลองส่งน้ำ 83.00 กิโลเมตร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,194,000 2,194,000 2,194,000 2,194,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 14,999 03/03/2563 14,999 บริษัท รัฐเกียรติคอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 14,999 2,194,000 2,194,000 1,815,348 1,815,348 82.74 85.00 80.00 85.00 80.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.661) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายโคกสว่าง ปริมาณ 30 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 4,941 05/03/2563 4,941 หจก.ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 4,941 100,000 100,000 95,903 95,903 95.90 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.662) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายปากจาบ ปริมาณ 27 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 90,000 90,000 90,000 90,000 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 4,975 05/03/2563 4,975 หจก.ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 4,975 90,000 90,000 89,285 89,285 99.21 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.663) กำจัดวัชพืชคลองห้วยหลัว ปริมาณ 36 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 5,970 05/03/2563 5,970 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 5,970 120,000 120,000 119,594 119,594 99.66 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.666) กำจัดวัชพืชลำห้วยลำคันฉูหน้าฝายโคกเพชร ปริมาณ 35 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 114,400 114,400 114,400 114,400 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 6,435 05/03/2563 6,435 หจก.ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 6,435 114,400 114,400 113,724 113,724 99.41 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.734) กำจัดวัชพืชอ่างฯบึงพะไล ปริมาณ 30 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 4,920 05/03/2563 4,920 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 4,920 100,000 100,000 99,843 99,843 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.43) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 290,210 04/03/2563 290,210 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 291,945 671,400 671,400 640,567 640,567 95.41 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.44) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 272,039 04/03/2563 272,039 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 275,848 623,500 623,500 594,356 594,356 95.33 100.00 96.00 100.00 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.45) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักหัวงานบึงละหาน จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 9,600 04/03/2563 9,600 หจก.ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 9,600 700,000 700,000 679,470 679,470 97.07 100.00 96.00 100.00 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (71) ปรับปรุงทางลำเลียง สถานีสูบน้ำแห่งที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ระยะทาง 10.000 กม. ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา 20/02/2563 25/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2563 04/03/2563 24/03/2563 25/03/2563 12,891,494 10/04/2563 12,891,494 120 14/04/2563 13/04/2563 11/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการปฏิบัติงาน เร่งรัดปฏิบัติงานให้ทันตามแผนงาน 15/04/2563 24,364,348 13,041,494 12,891,494 150,000 69,703 69,703 0.53 100.00 67.00 100.00 67.00 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.40) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 23/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 99,990 03/03/2563 99,990 บริษัท รัฐเกียรติคอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 13/03/2563 99,990 2,382,000 2,382,000 2,001,332 2,001,332 84.02 100.00 85.00 100.00 85.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.632) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC บ้านขุนทอง กม.1+700 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 750,000 750,000 750,000 271,000 479,000 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/02/2563 271,000 30/03/2563 271,000 60 03/04/2563 02/04/2563 01/06/2563 ห้างหุ่นส่วนจำกัด อมตะรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 26,602 12/03/2563 26,602 หจก. ส.กัลยาก่อสร้าง(1996) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/04/2563 271,683 749,990 271,000 478,990 459,338 459,338 61.25 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.633) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC บ้านหนองบง กม.0+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 186,000 614,000 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/02/2563 182,333 26/03/2563 182,333 60 03/04/2563 02/04/2563 01/06/2563 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ศรีอนันต์ การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 255,290 20/03/2563 255,290 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง(1996) ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 14/04/2563 182,333 610,740 610,740 595,949 595,949 97.58 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.637) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+000-กม.0+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 108,000 742,000 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/02/2563 106,521 30/03/2563 106,521 60 01/04/2563 31/03/2563 30/05/2563 ห้างหุ่นส่วนจำกัด อมตะรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 25,132 20/03/2563 25,132 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ ปฎิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 07/04/2563 106,521 850,000 108,000 742,000 829,529 829,529 97.59 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.719) ซ่อมแซมอาคารและเครื่องกว้านบานระบายในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 286,000 314,000 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/02/2563 244,216 30/03/2563 244,216 30 02/04/2563 01/04/2563 01/05/2563 ห้างหุ่นส่วนจำกัด อมตะรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 197,200 25/03/2563 197,200 หจก.ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/04/2563 244,216 599,990 286,000 313,990 554,202 240,212 313,990 92.37 100.00 90.00 100.00 90.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.3378) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเองคลองเสลา ปริมาณ 41,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 99,990 03/03/2563 99,990 บริษัท รัฐเกียรติคอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 12/03/2563 99,990 1,907,000 1,907,000 1,586,558 1,586,558 83.20 100.00 80.00 100.00 80.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.3521) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง RMC ปากจาบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/02/2563 388,000 19/03/2563 388,000 60 21/03/2563 20/03/2563 19/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอนันต์ การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/04/2563 395,529 775,903 775,903 387,903 387,903 49.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.3522) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองคำปิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 370,000 370,000 370,000 370,000 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/02/2563 359,000 19/03/2563 359,000 60 21/03/2563 20/03/2563 19/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 14/04/2563 365,758 718,000 718,000 0.00 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.3523) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองจิก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 339,000 339,000 339,000 339,000 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/02/2563 329,000 19/03/2563 329,000 60 21/03/2563 20/03/2563 19/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/04/2563 333,017 658,000 658,000 325,931 325,931 49.53 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.3707) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ปริมาณดิน 125,700 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,447,000 7,447,000 5,459,000 5,459,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 19/02/2563 06/03/2563 10/03/2563 2,419,725 31/03/2563 2,419,725 90 03/04/2563 02/04/2563 01/07/2563 บริษัท ปิณฑิกเศรษฐี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 5,389,574 2,419,725 2,419,725 2,419,725 2,419,725 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.3743) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 254,500 254,500 254,500 254,500 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 6,179 19/03/2563 6,179 บริษัท รัฐเกียรติคอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 85,710 85,710 66,703 66,703 77.82 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.4359) ซ่อมแซม ทรบ.คลองยายแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 218,000 282,000 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/02/2563 215,715 26/03/2563 215,715 30 01/04/2563 31/03/2563 30/04/2563 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ศรีอนันต์ การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 9,832 11/03/2563 9,832 หจก.ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 215,715 499,990 218,000 281,990 482,247 214,200 268,047 96.45 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.4360) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายกุดตาลาด กม.0+000-กม.1+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 700,000 500,000 200,000 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/02/2563 434,299 30/03/2563 434,299 60 28/03/2563 27/03/2563 27/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 9,899 10/03/2563 9,899 หจก.ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินงาน เร่งรัดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 14/04/2563 434,299 691,110 500,000 191,110 188,733 188,733 27.31 100.00 90.00 100.00 90.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.4361) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำคันฉูท้ายฝายกุดตาลาดฝั่งขวา กม.24+150-กม.27+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 9,980 09/03/2563 9,980 หจก.ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 9,980 619,500 619,500 612,802 612,802 98.92 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.4362) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำคันฉูฝั่งซ้าย กม.19+800-กม.22+300 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 280,000 1,520,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 07/01/2563 12/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/02/2563 280,000 26/03/2563 280,000 60 28/03/2563 27/03/2563 27/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอนันต์ การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 29,973 11/03/2563 29,973 หจก.อมตะรุ่งเรือง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 14/04/2563 318,151 1,313,980 280,000 1,033,980 406,469 406,469 30.93 100.00 82.00 100.00 82.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.4363) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำคันฉูฝั่งซ้ายเหนือฝายดอนหม้อแกง กม.27+100-กม.29+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 420,000 180,000 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/02/2563 412,610 26/03/2563 412,610 60 28/03/2563 27/03/2563 27/05/2563 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ศรีอนันต์ การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 9,996 10/03/2563 9,996 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง (1996) ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ เร่งรัดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 14/04/2563 412,610 591,560 420,000 171,560 170,138 170,138 28.76 100.00 94.00 100.00 94.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.4374) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 19/12/2562 19/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 100,000 16/03/2563 100,000 16 16/04/2563 14/03/2563 06/04/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายปากจาบ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/04/2563 102,398 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.4378) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดบ้านราษฎร์ยางชุม จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 49,995 03/03/2563 49,995 บริษัท รัฐเกียรติคอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 49,995 800,000 800,000 778,403 778,403 97.30 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.4379) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดบ้านห้วยหวาย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 49,654 09/03/2563 49,654 หจก.ใบบัว เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 49,654 800,000 800,000 768,610 768,610 96.08 100.00 96.00 100.00 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.4380) ซ่อมแซมอาคารและเครื่องกว้านบานระบายในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/02/2563 150,646 30/03/2563 150,646 30 02/04/2563 01/04/2563 01/05/2563 ห้างหุ่นส่วนจำกัด อมตะรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 333,000 10/03/2563 333,000 หจก.อมตะ รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/04/2563 150,646 700,000 176,000 524,000 627,359 150,645 476,714 89.62 100.00 88.00 100.00 88.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.4381) ซ่อมแซมอาคารและเครื่องกว้านบานระบายในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/02/2563 171,500 08/04/2563 171,500 30 11/04/2563 10/04/2563 10/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอนันต์การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 252,500 12/03/2563 252,500 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง (1996) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/04/2563 171,500 600,000 200,000 400,000 569,333 200,000 369,333 94.89 100.00 88.00 100.00 88.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.4461) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำลำห้วยกอก จังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 99,680 06/03/2563 99,680 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง (1996) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 99,680 3,000,000 3,000,000 2,776,535 2,776,535 92.55 100.00 94.00 100.00 94.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (5) แก้มลิงหนองบัวใหญ่พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 24,300,000 5,700,000 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ 07/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 11/02/2563 02/03/2563 09/03/2563 14,195,620 25/03/2563 14,195,620 210 01/04/2563 31/03/2563 27/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลคอนแทรคท์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 26/02/2563 16/03/2563 870,890 16/03/2563 870,890 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 168 ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 24,166,210 17,654,982 14,200,000 3,454,982 13,852,856 10,306,874 3,545,982 78.46 80.00 90.00 80.00 90.00 11/08/2563 1,000 150 0.4
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.4) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ปตร.ปากจาบ กม.1+300 -กม.1+450 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (5) ปรับปรุงทำนบดินบึงละหาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 30,000,000 30,000,000 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 19/02/2563 11/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2563 04/03/2563 24/03/2563 25/03/2563 12,280,000 10/04/2563 12,280,000 180 08/05/2563 07/05/2563 03/11/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวบานพัฒนา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2563 09/03/2563 12/03/2563 2,306,710 23/03/2563 2,306,710 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 168 ค้าวัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการปฏิบัติงาน เร่งรัดการปฏิบัติงานให้ทันตามแผนงาน 12/05/2563 13,888,721 25,123,409 12,280,000 12,843,409 8,824,971 8,824,971 35.13 80.00 67.00 80.00 67.00 11/08/2563 3,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (68) ปรับปรุงลาด Slope คลองลำคันฉู กม.5+000 จำนวน 500 เมตร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 17/02/2563 12/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 487,340 04/03/2563 487,340 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง(1996) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 491,156 9,256,000 9,256,000 7,791,197 7,791,197 84.17 90.00 78.00 90.00 78.00 11/08/2563 600 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน แก้มลิงบึงตาลพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,053,665 269,719 269,719 269,719 269,719 269,719 269,719 269,719 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 103,200 103,200 103,200 103,200 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 103,200 02/12/2562 103,200 ร้านสไมล์คอม 2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/01/2563 103,200 103,200 103,200 103,200 103,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,000 13,000 13,000 13,000 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 13,000 02/12/2562 13,000 ร้านสไมล์คอม 2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/01/2563 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 08/10/2562 08/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2562 01/11/2562 18/11/2562 915,000 23/12/2562 915,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/02/2563 982,000 915,000 915,000 915,000 915,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 08/10/2562 08/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2562 01/11/2562 18/11/2562 834,600 18/12/2562 834,600 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/12/2562 1,025,000 834,600 834,600 834,600 834,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 08/10/2562 08/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2562 01/11/2562 18/11/2562 1,330,000 18/12/2562 1,330,000 บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/12/2562 1,570,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 08/10/2562 08/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2562 01/11/2562 18/11/2562 1,150,000 18/12/2562 1,150,000 บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/12/2562 1,288,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 57,000 57,000 57,000 57,000 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 57,000 02/12/2562 57,000 ร้านสไมล์คอม 2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/01/2563 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)