ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 16:49:22]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.1.133) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,000 โคกเพรชพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 99,825 25/10/2561 99,825 หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม 02/11/2561 2,025,000 2,025,000 1,735,644 1,735,644 85.71 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.1.146) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 554,000 554,000 554,000 554,000 โคกเพรชพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 99,825 24/10/2561 99,825 หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม 02/11/2561 554,000 554,000 491,207 491,207 88.67 100.00 94.00 100.00 94.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.3.38) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 โคกเพรชพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2562 14,993 14/02/2562 14,993 ร้านเพชรพูนพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2562 100,000 100,000 99,430 99,430 99.43 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.14) ระบบไฟฟ้าและประปาภายในหัวงานประตูระบายน้ำปากจาบ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โคกเพรชพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 18/10/2561 19/10/2561 840,000 30/10/2561 840,000 หจก.เอ็น.ที.ดับบลิว.โคราช 02/11/2561 943,476 943,476 943,463 943,463 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0 0 30 0 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.735) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โคกเพรชพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 04/09/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 100,000 27/02/2562 100,000 15 27/02/2562 27/02/2562 14/03/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำ ปตร.ห้วยส้มป่อย ค่าแรง XXXX XXXX 26/04/2562 100,750 1,000,000 1,000,000 999,400 999,400 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0 20 31 0 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.736) ซ่อมแซมฝายยางบ้านกะฮาดน้อยพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/10/2561 77,965 03/01/2562 77,965 หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/01/2562 271,360 271,360 271,311 271,311 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 2,500 160 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.737) ซ่อมแซมทางลำเลียง.สถานีสูบน้ำแห่งที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 14,980 03/01/2562 14,980 ร้านบำเหน็จเครื่องเขียน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/01/2562 251,225 251,225 246,513 246,513 98.12 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 2,000 1,300 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.738) ซ่อมแซมลาดท้ายฝายยางบ้านแก้งสนามนาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 19,920 24/10/2561 19,920 ร้านบำเหน็จเครื่องเขียน 21/01/2562 318,770 318,770 315,925 315,925 99.11 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 2,700 1,800 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.739) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำร่องธาตุพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 29,815 24/10/2561 29,815 ร้านเพชรเพิ่มพูนพาณิชย์ 25/10/2561 355,500 355,500 350,516 350,516 98.60 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 1,350 90 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.740) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดโนนม่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 490,000 10,000 ส้มป่อย บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/09/2561 484,918 27/12/2561 484,918 60 28/12/2561 26/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพชรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2561 4,779 27/12/2561 4,779 หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2562 498,891 494,918 484,918 10,100 494,697 484,918 9,779 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 500 150 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.741) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดบ้านท่าตะหลิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 490,000 10,000 ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/09/2561 484,280 12/12/2561 484,280 60 13/12/2561 10/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัชชัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2562 4,880 22/01/2562 4,880 หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2562 498,891 494,280 484,280 10,000 494,160 484,280 9,880 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 500 150 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.742) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายบ้านท่าช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 439,000 439,000 กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/09/2561 322,020 22/10/2561 322,020 บริษัท เพชรเพิ่มพูนพาณิชย์ จำกัด 25/10/2561 418,500 418,500 416,719 416,719 99.57 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 200 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.743) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำพร้อมเครื่องกว้านบานระบายบ้านบึงละหาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 450,000 450,000 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 245,660 22/10/2561 245,660 บริษัท เพชรเพิ่มพูนทอง จำกัด 02/11/2561 436,507 436,507 432,708 432,708 99.13 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 1,000 100 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.745) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ฝายปากจาบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 45,580 22/10/2561 45,580 บริษัท เพชรเพิ่มพูนทอง จำกัด 25/10/2561 476,300 476,300 475,815 475,815 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 600 45 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.746) ซ่อมแซมเสาระดับน้ำฝายทดน้ำในลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 481,000 19,000 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/09/2561 319,000 03/12/2561 319,000 90 04/12/2561 04/03/2562 บริษัท เพชรเพิ่มพูนทอง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 4,977 29/11/2561 4,977 หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2562 319,025 338,000 319,000 19,000 337,924 319,000 18,924 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 1,000 150 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.747) ซ่อมแซมฝายตะกอแยก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 19,200 03/01/2562 19,200 บริษัท เพชรเพิ่มพูนทอง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/01/2562 285,800 285,800 285,572 285,572 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 750 175 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.748) ซ่อมแซมฝายตะกอแยก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 3,500 03/01/2562 3,500 หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/01/2562 285,900 285,900 285,675 285,675 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 550 120 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.749) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ส่งน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/09/2561 281,000 03/12/2561 281,000 90 04/12/2561 04/03/2562 บริษัท เพชรเพิ่มพูนทอง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 8,682 29/11/2561 8,682 หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 281,200 289,000 281,000 8,000 288,961 281,000 7,961 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 800 240 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.750) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองจิกพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 14,992 22/10/2561 14,992 ร้านเพชรเพิ่มพูนพาณิชย์ 27/11/2561 285,800 285,800 284,604 284,604 99.58 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 200 140 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.751) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำท้ายฝายคลองบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 91,140 22/10/2561 91,140 บริษัท เพชรเพิ่มพูนทอง จำกัด 02/11/2561 285,600 285,600 284,976 284,976 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 180 75 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.752) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำท้ายฝายโคกสว่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 68,000 22/10/2561 68,000 บริษัท เพชรเพิ่มพูนทอง จำกัด 02/11/2561 285,700 285,700 285,511 285,511 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 220 90 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.753) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านโคกพงาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โคกเพรชพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 62,647 22/10/2561 62,647 บริษัท เพชรเพิ่มพูนทอง จำกัด 25/10/2561 381,000 381,000 380,733 380,733 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 500 90 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.168.754) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะคันคลองส่งน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 09/10/2561 11/10/2561 472,991 20/11/2561 472,991 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 21/01/2562 1,672,200 1,672,200 1,549,361 1,549,361 92.65 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 750 80 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (1.174.11) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,914,000 86,000 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ 27/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 01/11/2561 12/11/2561 11/03/2562 1,438,990 25/04/2562 1,438,990 90 18/05/2562 18/05/2562 15/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพงษ์การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/07/2562 2,937,575 1,438,990 1,438,990 0.00 100.00 80.00 100.00 80.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (14) แก้มลิงบึงกุดหวาย ระยะที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 31,420,000 24,930,000 6,490,000 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 27/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2562 05/02/2562 26/02/2562 01/03/2562 14,230,412 03/04/2562 14,230,412 210 06/04/2562 05/04/2562 02/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสามัคคี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2562 99,981 22/01/2562 99,981 หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/04/2562 23,248,030 19,174,453 14,203,612 4,970,841 18,664,394 13,693,553 4,970,841 97.34 87.00 96.00 87.00 96.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 1,250 80 0.5
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (50) แก้มลิงกุดหวายพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 33,260,000 6,740,000 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 27/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/01/2562 08/01/2562 31/01/2562 31/01/2562 22,032,170 22/02/2562 22,032,170 240 26/02/2562 25/02/2562 23/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 99,845 03/01/2562 99,845 หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 32,474,874 27,218,102 22,032,170 5,185,932 27,044,736 21,858,804 5,185,932 99.36 85.00 97.00 85.00 97.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำสาละวิน 3,000 350 1.05
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (55) แก้มลิงบึงอำพันพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,420,000 580,000 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 29/10/2561 16/11/2561 27/11/2561 12,400,341 04/07/2562 12,400,341 150 05/07/2562 04/07/2562 01/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 98,450 19/03/2562 98,450 ร้านบำเหน็จเครื่องเขียน ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา 12/07/2562 11,660,450 11,410,305 250,145 0.00 100.00 85.00 100.00 85.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำสะแกกรัง 2,000 250 0.34
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (19) แก้มลิงบึงตาลพร้อมอาคารประกอบ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,053,665 4,053,665 4,053,665 4,053,665 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 06/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2561 19/03/2561 08/03/2561 09/03/2561 6,689,000 30/03/2561 6,689,000 180 บริษัท ฟ้าใสออกาไนซ์ กรุ๊ป จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 99,825 10/09/2561 99,825 หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม 12/07/2562 4,053,665 4,053,665 3,783,947 3,783,947 93.35 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 158 370 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (29) ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบปากลำห้วยหวาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,398,554 5,398,554 5,398,554 5,398,554 ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ 22/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/04/2561 11/04/2561 25/04/2561 09/05/2561 2,367,910 19/06/2561 2,367,910 150 หจก.บุลภรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 12,260 11/09/2561 12,260 ร้านบำเหน็จเครื่องเขียน 12/07/2562 5,398,554 5,398,554 5,398,554 5,398,554 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 415 974 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำท้ายฝายปากจาบ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 446,672 446,672 446,672 446,672 437,739 437,739 437,739 437,739 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 500 55
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำท้ายฝายบ้านกลอย จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 541,889 541,889 541,889 541,889 473,337 473,337 473,336 473,336 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 360 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย (ลำคันฉู) กม.18+150 จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 888,189 888,189 888,189 888,189 851,977 851,977 851,977 851,977 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 500 400
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย (ลำคันฉู) กม.20+300 จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 908,454 908,454 908,454 908,454 885,700 885,700 885,700 885,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 400 150
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำห้วยท่ากระโดดฝั่งซ้าย กม.33+050 จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 919,914 919,914 919,914 919,914 872,877 872,877 872,862 872,862 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 1,000 150
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำห้วยคลองบง จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 907,919 907,919 907,919 907,919 886,754 886,754 886,497 886,497 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 300 60
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวา (ลำคันฉู) กม.26+000 จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 822,834 822,834 822,834 822,834 790,877 790,877 790,877 790,877 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 700 70
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวา (ลำคันฉู) กม.30+020 จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 822,744 822,744 822,744 822,744 787,330 787,330 787,330 787,330 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 1,800 100
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย (ลำคันฉู) กม.20+750 จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 361,476 361,476 361,476 361,476 356,333 356,333 356,333 356,333 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 250 50
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำห้วยท่ากระโดดฝั่งขวา กม.33+600 จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 182,841 182,841 182,841 182,841 182,841 182,841 182,841 182,841 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 500 60
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน (58) แก้มลิงบึงกุดหวายพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,407,535 4,407,535 4,407,535 4,407,535 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 29/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/12/2560 28/12/2560 19/01/2561 26/01/2561 7,899,875 07/03/2561 7,899,875 210 หจก.บุ่งคล้าก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 78,830 11/09/2561 78,830 ร้านบำเหน็จเครื่องเขียน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 4,407,535 4,407,535 4,407,535 4,407,535 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 1,500 80
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000 9,000 9,000 9,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2562 9,000 22/01/2562 9,000 หจก.วงศ์ประยูร 21/02/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 โคกเพรชพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 12/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2561 28/12/2561 25/01/2562 689,080 15/03/2562 689,080 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 19/03/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา (ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น) จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 36,000 22/01/2562 36,000 หจก.วงศ์ประยูร 05/02/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคันดินบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,900,000 100,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/05/2561 24/05/2561 05/06/2561 08/06/2561 3,080,000 27/06/2561 3,080,000 90 28/06/2561 26/09/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรพลเจริญกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/08/2561 30,630 01/11/2561 30,630 ร้านบำเหน็จเครื่องเขียน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/11/2561 3,167,547 3,067,547 100,000 3,079,016 3,067,547 11,469 97.21 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซ่อมแซมคันกั้นน้ำชีบ้านลำชี จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 970,000 30,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/05/2561 24/05/2561 05/06/2561 27/06/2561 527,411 13/07/2561 527,411 120 14/07/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรพลเจริญกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/08/2561 14,900 15/08/2561 14,900 บริษัท เพชรเพิ่มพูนทอง จำกัด 27/11/2561 542,311 512,311 30,000 542,311 512,311 300,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง