ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 22:31:07]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.88) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 217,275 09/03/2563 217,275 หจก. บี.เอส.พี.มาร์เก็ตติ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 217,275 930,000 930,000 753,266 753,266 81.00 80.00 100.00 80.00 85.00 04/08/2563 500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.406) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง พื้นที่ชลประทาน 140,000 ไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 836,000 836,000 836,000 836,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 168,543 09/03/2563 168,543 หจก. บี.เอส.พี.มาร์เก็ตติ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2563 217,275 836,000 836,000 476,924 476,924 57.05 80.00 86.00 80.00 86.00 04/08/2563 1,000 350 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.409) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 85.38 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง จำนวน 4 สาย ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,446,000 1,446,000 1,446,000 1,446,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 149,202 09/03/2563 149,202 หจก. บี.เอส.พี.มาร์เก็ตติ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 149,202 1,446,000 1,446,000 613,078 613,078 42.40 80.00 64.00 80.00 64.00 04/08/2563 300 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.411) บำรุงรักษาหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง พื้นที่ 488 ไร่ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 99,960 12/03/2563 99,960 หจก.อุทัยคอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 96,000 1,150,000 1,150,000 589,980 589,980 51.30 80.00 65.00 80.00 65.00 04/08/2563 500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.149) ซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ 3-4 จำนวน 2 หลัง หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 520,000 520,000 520,000 520,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 61,691 06/03/2563 61,691 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 61,691 520,000 520,000 519,281 519,281 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.150) ซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ 5-6 จำนวน 2 หลัง หัวงานโครงการฯ ชีกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 89,391 06/03/2563 89,391 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 89,391 680,000 680,000 673,440 673,440 99.04 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.217) ซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ 3-4 จำนวน 2 หลัง สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 160,882 09/03/2563 160,882 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 160,882 850,000 850,000 840,001 840,001 98.82 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.53) ถนนบนคันคลอง MC สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง ระยะทาง 2 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,200,000 4,200,000 4,200,000 3,000,000 1,200,000 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 13/11/2562 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 17/02/2563 20/03/2563 1,320,000 15/04/2563 1,320,000 60 01/05/2563 27/04/2563 30/06/2563 บริษัท ทราฟฟิค อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 26,000 09/03/2563 26,000 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/04/2563 26,000 2,407,000 1,320,000 1,087,000 1,017,608 1,017,608 42.28 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 2,000 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.54) ถนนบนคันคลอง MC สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ระยะทาง 2 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,500,000 4,500,000 4,500,000 2,990,000 1,510,000 หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 14/11/2562 27/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 15/04/2563 20/03/2563 1,495,000 15/04/2563 1,495,000 60 01/05/2563 27/04/2563 30/06/2563 บริษัท ทราฟฟิค อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 198,400 12/03/2563 198,400 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/04/2563 198,400 2,894,300 1,495,000 1,399,300 995,068 995,068 34.38 90.00 60.00 90.00 60.00 04/08/2563 ยางพารา, 2,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.55) ถนนบนคันคลอง MC สถานีสูบน้ำพนมไพร ระยะทาง 4 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,250,000 8,250,000 8,250,000 5,880,000 2,370,000 โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 14/11/2562 27/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 06/02/2563 25/02/2563 17/03/2563 2,700,000 10/04/2563 2,700,000 60 01/05/2563 24/04/2563 30/06/2563 ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 492,800 12/03/2563 492,800 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/04/2563 492,800 4,893,600 2,700,000 2,193,600 4,337,657 2,700,000 1,637,657 88.64 90.00 100.00 90.00 100.00 23/06/2563 ยางพารา, 3,000 550 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (21) ถนนยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตหัวงานโครงการฯชีกลาง ระยะทาง 3.000 กม. และลานจอดรถพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 13/11/2562 31/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 12/02/2563 28/02/2563 10/03/2563 9,680,006 9,680,006 150 บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 99,995 01/04/2563 99,995 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตารดา ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอเอกสารการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง 02/04/2563 9,714,386 9,793,006 9,680,006 113,000 99,995 99,995 1.02 90.00 6.00 90.00 6.00 21/07/2563 ยางพารา, 500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1717) ซ่อมแซมคลองสาย M-9L สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม ระยะทาง 1.200 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 327,904 09/03/2563 327,904 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 327,904 747,000 747,000 745,538 745,538 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 400 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1849) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4L-1L กม.0+000-2+000 สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 347,492 09/03/2563 347,492 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 347,501 1,096,000 1,096,000 1,095,126 1,095,126 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 450 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1855) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC กม. 15+200 - 18+300 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 20,000 12/03/2563 20,000 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 20,000 934,000 934,000 933,279 933,279 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 450 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1856) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC กม.10+000-12+000 สถานีสูบน้ำร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 327,479 06/03/2563 327,479 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 327,479 1,048,000 1,048,000 1,046,548 1,046,548 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 650 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1857) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC กม.7+000-9+000 สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 262,822 06/03/2563 262,822 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 262,822 858,000 858,000 856,821 856,821 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 500 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1858) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC-5R กม.0+000-1+599 สถานีสูบน้ำร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 241,906 06/03/2563 241,906 หจก.ศรัญมอเตอร์ 12/03/2563 241,951 905,000 905,000 903,883 903,883 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 450 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1859) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC-7L กม. 2+500 - 4+000 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 10,000 06/03/2563 10,000 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 10,000 877,000 877,000 876,645 876,645 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1867) ซ่อมแซมตู้ควบคุมและระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 8 แห่ง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 490,000 09/03/2563 490,000 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 498,500 1,850,000 1,850,000 1,794,738 1,794,738 97.01 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 800 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1873) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/02/2563 99,878 24/03/2563 99,878 15 25/03/2563 25/03/2563 09/04/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานลุ่มน้ำชี สถานีสูบน้ำ P2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 100,000 989,600 989,600 989,500 989,500 99.99 90.00 100.00 90.00 100.00 26/05/2563 500 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1875) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมและเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เขื่อนระบายน้ำ 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 14/11/2562 09/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2562 241,500 09/03/2563 241,500 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 241,500 800,000 800,000 757,369 757,369 94.67 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 500 650 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1888) ซ่อมแซมหินเรียงและผิวจราจร ทำนบปิดลำน้ำชีเดิมฝายร้อยเอ็ด ระยะทาง 260 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 117,425 06/03/2563 117,425 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 177,225 1,860,000 1,860,000 1,853,151 1,853,151 99.63 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 200 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1889) ซ่อมแซมหินเรียงหน้าโรงสูบสถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด พื้นที่ 2,100 ตร.ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 455,885 06/03/2563 455,885 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 455,885 1,731,700 1,731,700 1,723,268 1,723,268 99.51 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 500 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1890) ซ่อมแซมอาคารประกอบพร้อมหินเรียง MC-7L กม. 2+500 - 4+000 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 76,410 10/03/2563 76,410 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 76,410 480,000 480,000 478,234 478,234 99.63 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 300 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.4017) ซ่อมแซมคลองสาย M-8L สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม ระยะทาง 1.500 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 316,609 06/03/2563 316,609 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 316,609 804,300 804,300 802,004 802,004 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 300 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.4043) ซ่อมแซมปตร.ท้ายเขื่อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 301,578 05/03/2563 301,578 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 301,578 1,357,000 1,357,000 1,355,852 1,355,852 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 2,500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.4052) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำเข้านาคลองสาย M-3L,M-4LและM-5L จำนวน 15 แห่ง สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/12/2562 304,647 06/03/2563 304,647 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 304,968 724,000 724,000 719,143 719,143 99.33 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.4462) ซ่อมแซมคลองคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำ M-11L สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม ช่วง กม.1+045 ถึง กม.2+600 จังหวัดมหาสารคาม ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/12/2562 308,770 06/03/2563 308,770 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 308,770 1,708,400 1,708,400 1,693,291 1,693,291 99.12 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 350 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (26) ปรับปรุงพนังกันน้ำชีช่วงที่ 1 ฝายวังยาง กม.0+000 ถึง 9+500 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 381,200 12/03/2563 381,200 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 381,200 25,881,040 25,881,040 19,887,710 19,887,710 76.84 90.00 93.00 90.00 93.00 04/08/2563 40,000 40,000 1,200 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.25) ปรับปรุงเสริมคันคลองส่งน้ำสาย MC-6L สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 461,420 06/03/2563 461,420 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 641,420 4,244,220 4,244,220 2,500,639 2,500,639 58.92 90.00 62.00 90.00 62.00 04/08/2563 500 300 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.26) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำและท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 4L-2L สถานีสูบน้ำพนมไพร จำนวน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 318,063 06/03/2563 318,063 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 228,618 4,368,070 4,368,070 2,390,878 2,390,878 54.74 90.00 57.00 90.00 57.00 04/08/2563 500 250 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (7) แก้มลิงหนองลาด(ZONE3)พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 วังแสง ชนบท ขอนแก่น 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 2,013,397 03/03/2563 2,013,397 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 2,013,397 28,198,470 28,198,470 17,855,514 17,855,514 63.32 90.00 88.00 90.00 88.00 04/08/2563 2,200 2,200 340 340 0.6
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (66) ประตูระบายน้ำห้วยซันตอนบน ขนาด 3x3 จำนวน3ช่อง ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 787,599 03/03/2563 787,599 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 787,599 29,919,500 29,919,500 23,627,624 23,627,624 78.97 90.00 73.00 90.00 73.00 04/08/2563 2,000 2,000 300 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (123) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากบุ่ง ขนาดบานระบาย 3x3 เมตร จำนวน 1 ช่องพร้อมสถานีสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม/วินาที จำนวน 5 เครื่อง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 304,968 06/03/2563 304,968 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 304,968 49,304,130 49,304,130 20,188,581 20,188,581 40.95 90.00 45.00 90.00 45.00 04/08/2563 12,500 12,500 1,500 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (126) ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวาชีกลาง กม.0+000 ถึง 35+000 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 29,100,000 20,900,000 ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 31/01/2563 21/02/2563 26/02/2563 15,139,558 03/04/2563 15,139,558 180 20/04/2563 17/04/2563 16/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 500,000 12/03/2563 500,000 หจก.อุทัยคอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/04/2563 305,150 34,895,100 15,139,558 19,755,542 5,266,762 5,266,762 15.09 80.00 63.00 80.00 63.00 04/08/2563 50,000 50,000 2,200 2,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,383,000 2,383,000 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด 21/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/05/2563 174,150 18/05/2563 174,150 บริษัท ประตูชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 2,383,000 2,383,000 1,831,632 1,831,632 76.86 90.00 90.00 90.00 90.00 04/08/2563 2,200 400
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านชานุวรรณ 2 ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,800,000 4,800,000 4,590,400 4,590,400 ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด 21/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 99,995 15/05/2563 99,995 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 4,590,400 4,590,400 3,528,109 3,528,109 76.86 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 2,000 300
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง โครงการแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 37,031,100 37,031,100 37,031,100 37,031,100 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 04/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/04/2562 26/04/2562 27/05/2562 27/05/2562 24,990,287 17/06/2562 24,990,287 180 29/06/2562 25/06/2562 25/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/01/2563 25,739,987 25,739,987 25,739,866 25,739,866 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยซันเหนือ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,714,745 2,714,745 2,714,745 2,714,745 แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด 05/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 48,054 26/11/2561 48,054 ส.การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 2,714,745 2,714,745 2,714,411 2,714,411 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 45,000 2,000
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีฝั่งขวาชีกลาง กม.0+000 ถึง 35+000ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,910,091 4,910,091 4,910,091 4,910,091 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 15/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 22/11/2561 17/12/2561 20/12/2561 20,887,943 06/02/2562 20,887,943 270 14/02/2562 07/02/2562 11/11/2562 หจก.หนิงหน่อง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/11/2562 4,910,091 4,910,091 4,910,091 4,910,091 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562 50,000 2,200
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยน้ำเค็ม ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 23,486,178 10,242,810 10,242,810 10,242,810 ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 05/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 29,751 03/12/2561 29,751 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 29,751 23,486,178 23,486,178 23,453,766 23,453,766 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.190 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,949,800 5,949,800 5,949,800 5,949,800 หนองพอก พนมไพร ร้อยเอ็ด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2562 30/05/2562 18/06/2562 23/07/2562 5,949,800 14/08/2562 5,949,800 90 22/08/2562 20/08/2562 20/12/2562 บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/11/2562 5,949,800 5,949,800 5,949,800 5,949,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรทางเข้าสถานีสูบน้ำ P1 ฝายชนบท ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 2.520 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,511,872 วังแสง ชนบท ขอนแก่น 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2562 15/03/2562 01/04/2562 3,511,872 17/05/2562 3,511,872 90 01/06/2562 30/05/2562 29/08/2562 บ.กู๊ดบิ้วดิ้งดีไซน์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/11/2562 3,511,872 3,511,872 3,511,872 3,511,872 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายวังยาง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.785 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,198,820 8,198,820 8,198,820 8,198,820 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 23/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2562 30/05/2562 18/06/2562 14/08/2562 8,198,820 14/08/2562 8,198,820 90 22/08/2562 20/08/2562 20/11/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง (1984) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/11/2562 8,198,820 8,198,820 8,198,820 8,198,820 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสายMC (ช่วงที่ 2) สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดระยะทาง 13.300 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,885,200 13,885,200 13,885,200 13,885,200 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 15/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2562 21/03/2562 17/04/2562 17/05/2562 13,885,200 01/07/2562 13,885,200 150 16/07/2562 12/07/2562 13/12/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง (1984) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/11/2562 13,885,200 13,885,200 13,885,200 13,885,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำพนมไพร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 8.540 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,042,220 11,042,220 11,042,220 11,042,220 กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2562 27/03/2562 23/04/2562 17/05/2562 11,042,220 15/07/2562 11,042,220 150 01/08/2562 30/07/2562 29/12/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง (1984) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/11/2562 11,042,220 11,042,220 11,042,220 11,042,220 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท ตำบลวังแสงอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,103,081 177,829 177,829 177,829 วังแสง ชนบท ขอนแก่น 28/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2562 15/03/2562 22/03/2562 848,000 07/05/2562 848,000 60 23/05/2562 22/05/2562 22/07/2562 ส.พัฒนวิศวการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/11/2562 1,103,081 1,103,081 1,103,000 1,103,000 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง สถานีสูบน้ำกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบ ตำบลผักแว่นอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 21,128,327 11,271,692 11,271,692 11,271,692 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 83,050 03/12/2561 83,050 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 21,128,327 21,128,327 21,110,433 21,110,433 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 21/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 27,700 27,700 27,700 27,700 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 27,700 04/12/2562 27,700 หจก.ธิติวิทยา (2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,300 24,300 24,300 24,300 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 24,300 04/12/2562 24,300 หจก.ธิติวิทยา (2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/12/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)