ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 00:00:44]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1.134) บำรุงรักษาหัวงานที่ขาดอัตรากำลัง จำนวน 4 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,107,000 1,107,000 1,107,000 1,107,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 30,000 21/12/2561 30,000 หจก.ศรัญมอเตอร์ 27/12/2561 1,107,000 1,107,000 394,395 394,395 35.63 60.00 45.00 60.00 45.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1.135) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ขาดอัตรากำลัง จำนวน 4 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 80,490 20/12/2561 80,490 หจก. บี.เอส.พี.มาร์เก็ตติ้ง 10/01/2562 1,290,000 1,290,000 787,847 787,847 61.07 70.00 60.00 70.00 60.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 1,000 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.1.147) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 791,000 791,000 791,000 791,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 80,490 20/12/2561 80,490 หจก. บี.เอส.พี.มาร์เก็ตติ้ง 10/01/2562 791,000 791,000 446,730 446,730 56.48 60.00 55.00 60.00 55.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 300 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.3.39) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 107,250 04/02/2562 107,250 หจก.ศรัญมอเตอร์ 14/02/2562 800,000 800,000 723,888 723,888 90.49 95.00 91.00 95.00 91.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 1,200 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.190 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,580,000 6,580,000 6,580,000 6,390,000 190,000 หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/05/2562 30/05/2562 30/05/2562 6,399,806 0.00 5.00 1.00 5.00 1.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรทางเข้าสถานีสูบน้ำ P1 ฝายชนบท ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 2.520 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,950,000 3,950,000 3,950,000 3,840,000 110,000 วังแสง ชนบท ขอนแก่น 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2562 15/03/2562 01/04/2562 3,511,872 17/05/2562 3,511,872 90 01/06/2562 30/05/2562 29/08/2562 บ.กู๊ดบิวดิ้งดีไซน์ จำกัด 11/06/2562 3,845,394 3,581,872 3,511,872 70,000 0.00 5.00 3.00 5.00 3.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายวังยาง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.785 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 8,740,000 260,000 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/05/2562 30/05/2562 30/05/2562 8,747,715 0.00 5.00 1.00 5.00 1.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC (ช่วงที่ 2) สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 13.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,950,000 19,950,000 19,950,000 19,370,000 580,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2562 21/03/2562 17/04/2562 17/05/2562 13,885,200 18/06/2562 13,885,200 180 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง (1984) 18/06/2562 19,376,770 14,163,200 13,885,200 278,000 0.00 5.00 3.00 5.00 3.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำพนมไพร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 8.540 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,300,000 12,300,000 12,300,000 11,950,000 350,000 กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2562 27/03/2562 23/04/2562 17/05/2562 11,042,220 11,042,220 180 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง (1984) 30/05/2562 11,952,584 0.00 5.00 1.00 5.00 1.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (2) ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยซันเหนือ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด 05/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 48,054 26/11/2561 48,054 ส.การค้า 27/12/2561 47,506,319 47,506,319 20,649,140 20,649,140 43.47 70.00 45.00 70.00 45.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 9,000 9,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (3) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีฝั่งขวาชีกลาง กม.0+000 ถึง 35+000 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 48,550,000 1,450,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 22/11/2561 17/12/2561 20/12/2561 20,887,943 06/02/2562 20,887,943 270 14/02/2562 07/02/2562 11/11/2562 หจก.หนิงหน่อง 27/02/2562 48,550,000 21,304,944 20,887,944 417,000 280,160 280,160 1.32 70.00 64.00 70.00 64.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (5) ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยน้ำเค็ม ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 05/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 29,751 03/12/2561 29,751 หจก.ศรัญมอเตอร์ ติดปัญหาอื่นๆ 27/12/2561 46,042,982 46,042,982 14,765,914 14,765,914 32.07 60.00 35.00 60.00 35.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 7,500 7,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.721) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/03/2562 99,918 04/03/2562 99,918 10 05/03/2562 17/03/2562 14/03/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 789,000 789,000 78.90 100.00 83.00 100.00 83.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 500 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.722) ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตและคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R กม.0+000 - 2+000 .สถานีสูบน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 282,530 06/12/2561 282,530 หจก.ศรัญมอเตอร์ 26/12/2561 1,150,000 1,150,000 1,102,189 1,102,189 95.84 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 440 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.723) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย M -10L .สถานีสูบน้ำ P.1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 8,730 03/12/2561 8,730 หจก.ศรัญมอเตอร์ 08/01/2562 695,000 695,000 687,027 687,027 98.85 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 200 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.724) ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตและคันคลองส่งน้ำสาย MC-6L กม.0+000 - 1+500 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ปาฝา จังหาร ้ร้อยเอ็ด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 50,000 26/11/2561 50,000 หจก.ศรัญมอเตอร์ 14/12/2561 1,001,000 1,001,000 994,441 994,441 99.34 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 540 330 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.725) ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตและคันคลองส่งน้ำสาย 5L กม.2+000 - 5+000 .สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 318,220 06/12/2561 318,220 หจก.ศรัญมอเตอร์ 26/12/2561 1,140,000 1,140,000 1,131,929 1,131,929 99.29 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 470 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.726) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า.สถานีสูบน้ำ P.2 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 760,000 760,000 760,000 760,000 ท่าพระ เมือง ขอนแก่น 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 8,924 03/12/2561 8,924 หจก.ศรัญมอเตอร์ 27/12/2561 724,000 724,000 718,723 718,723 99.27 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.727) ซ่อมแซมปตร.ท้ายเขื่อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 500,000 600,000 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 05/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 06/02/2562 06/03/2562 06/03/2562 462,839 07/03/2562 462,839 15 08/03/2562 07/03/2562 22/03/2562 หจก.เดชเจริญชัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 30,000 07/12/2561 30,000 หจก.ศรัญมอเตอร์ 07/06/2562 1,048,200 500,000 548,200 1,006,951 1,006,951 96.06 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 2,500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.728) ซ่อมแซมตู้ควบคุมและระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ .สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 426,750 03/12/2561 426,750 หจก.ศรัญมอเตอร์ 14/12/2561 1,850,000 1,850,000 1,849,341 1,849,341 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 800 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.729) ซ่อมแซมหูหิ้วเปลี่ยนชะเนาะเกลียวเร่ง จำนวน 24 ชุด ของเขื่อนระบายน้ำ 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 165,440 03/12/2561 165,440 หจก.พงษ์ไพศาลอุตสาหกรรม 14/12/2561 1,421,000 1,421,000 1,360,091 1,360,091 95.71 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 1,000 550 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.730) ซ่อมแซมคันดินและแผงคอนกรีต คลองส่งน้ำสายใหญ่ MC ฝั่งขวา-ซ้าย กม.10+000 - 11+000 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 810,000 810,000 810,000 810,000 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 200,860 03/12/2561 200,860 หจก.ศรัญมอเตอร์ 27/12/2561 772,000 772,000 765,869 765,869 99.21 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 380 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.731) ซ่อมแซมอาคารภายใน.สถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 05/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 159,766 12/12/2561 159,766 หจก.ศรัญมอเตอร์ 26/12/2561 781,400 781,400 780,902 780,902 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 600 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.732) ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตและดินคลองส่งน้ำสาย MC กม.13+000 - 15+000 .สถานีสูบน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 369,670 03/12/2561 369,670 หจก.ศรัญมอเตอร์ 27/12/2561 1,450,000 1,450,000 1,443,863 1,443,863 99.58 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 400 380 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.733) ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตและคันคลองส่งน้ำสาย 1L กม.2+000 - 3+300 .สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 51,443 06/12/2561 51,443 หจก.ชัยสงวนบรบือ 27/12/2561 1,180,000 1,180,000 1,171,799 1,171,799 99.31 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 500 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (1.168.734) ซ่อมแซมอาคารภายในหัวงานเขื่อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 05/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 24,040 07/12/2561 24,040 หจก.ศรัญมอเตอร์ 27/12/2561 905,200 905,200 902,297 902,297 99.68 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 300 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (10) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1,563,000 18,437,000 วังแสง ชนบท ร้อยเอ็ด 28/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2562 05/03/2562 22/05/2562 848,000 07/05/2562 848,000 60 ส.พัฒนวิศวการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2562 49,615 10/01/2562 49,615 หจก.ศรัญมอเตอร์ 30/05/2562 1,563,000 17,840,299 848,000 16,992,299 4,862,280 4,862,280 27.25 60.00 30.00 60.00 30.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 9,632 9,000 9,000 650 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (11) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MC-4R-1L สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 7,080,000 7,920,000 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2562 13/02/2562 05/03/2562 11/03/2562 3,770,000 07/05/2562 3,770,000 180 22/05/2562 21/05/2562 16/11/2562 ส.พัฒนวิศวการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 30,000 26/11/2561 30,000 หจก.ศรัญมอเตอร์ 30/05/2562 7,136,387 11,026,285 3,770,000 7,256,285 4,567,175 4,567,175 41.42 43.00 40.00 43.00 40.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 600 600 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (4.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองตอ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2561 50,000 27/12/2561 50,000 หจก.ส.การค้า 14/02/2562 25,908,831 25,908,831 5,736,080 5,736,080 22.14 60.00 30.00 60.00 30.00 18/06/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 2,300 2,300 320 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (63) สถานีสูบน้ำกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบ ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 83,050 03/12/2561 83,050 หจก.ศรัญมอเตอร์ 27/12/2561 53,567,068 53,567,068 12,358,286 12,358,286 23.07 49.00 25.00 49.00 25.00 11/06/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 3,000 3,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาณุวรรณ 2 ต.ชาณุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 160,000 160,000 160,000 160,000 ชาณุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด 15/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 139,150 28/03/2562 139,150 หจก. บี.เอส.พี.มาร์เก็ตติ้ง 31/05/2562 160,000 160,000 159,990 159,990 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ประตูระบายน้ำกุดเชียงบังและอาคารประกอบ ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด 14/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2562 250,470 10/04/2562 250,470 หจก. บี.เอส.พี.มาร์เก็ตติ้ง 31/05/2562 1,500,000 1,500,000 805,055 805,055 53.67 95.00 100.00 95.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ซ่อมแซมเปลี่ยนบานระบายพร้อมเครื่องกว้าน ปตร.ปากบุ่ง เป็นบานรับน้ำ 2 ทาง จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 248,535 248,535 248,535 248,535 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2562 18,400 03/04/2562 18,400 หจก. บี.เอส.พี.มาร์เก็ตติ้ง 31/05/2562 129,730 129,730 129,720 129,720 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง โครงการแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,500,000 38,500,000 38,500,000 37,380,000 1,120,000 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 04/03/2562 19/03/2562 37,031,100 37,031,100 0.00 0.00 16.00 0.00 16.00 16/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง แก้มลิงหนองลาดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังแสงอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 4,832,183 4,832,183 4,832,183 4,832,183 วังแสง ชนบท ร้อยเอ็ด 30/04/2562 4,832,183 4,832,183 4,832,183 4,832,183 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ประตูระบายน้ำกุดเชียงบังและอาคารประกอบ ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 32,047,220 32,047,220 32,047,220 32,047,220 ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด 22/02/2562 31/05/2562 17,290,401 17,290,401 7,222,371 7,222,371 41.77 95.00 94.00 95.00 94.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนสุข เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,253,600 1,253,600 1,253,600 1,253,600 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด 16/01/2561 30/04/2562 1,253,600 1,253,600 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาณุวรรณ 2 ต.ชาณุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 5,177,839 5,177,839 5,177,839 5,177,839 ชาณุวรรณ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 16/03/2561 30/04/2562 1,887,141 1,887,141 1,886,346 1,886,346 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา กุดเดือยไก่ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,229,782 1,229,782 1,229,782 1,229,782 มะค่า กันทรวิชัย ร้อยเอ็ด 16/01/2561 30/04/2562 1,229,782 1,229,782 1,229,782 1,229,782 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ซ่อมแซมเปลี่ยนบานระบายพร้อมเครื่องกว้าน ปตร.ปากบุ่ง เป็นบานรับน้ำ 2 ทาง จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 11/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 1,654,730 1,654,730 1,479,431 1,479,431 89.41 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายและคันดินโอบด้านเหนือ ปตร.กุดเชียงสา ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ท่าตูม เมือง มหาสารคาม 11/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 1,435,833 1,435,833 1,434,937 1,434,937 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ซ่อมแซมตลิ่งและหินเรียงท้ายฝายร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 11/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 2,947,131 2,947,131 2,915,000 2,915,000 98.91 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง