ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 22:18:37]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1.125) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 445,000 445,000 445,000 445,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2561 75,396 29/11/2561 75,396 บจก.ฟ้าใสออแกไนซ์ กรุ๊ป 17/12/2561 445,000 445,000 139,275 139,275 31.30 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 300 220 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1.139) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 248,000 248,000 248,000 248,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 28,320 28/11/2561 28,320 หจก.บรบือเซียมฮะ 17/12/2561 248,000 248,000 71,900 71,900 28.99 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 185 150 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.2.71) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 19,995 29/01/2562 19,995 บจก.ฟ้าใสออแกไนซ์ กรุ๊ป 31/01/2562 110,000 110,000 96,663 96,663 87.88 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 120 100 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.3.35) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 125,000 125,000 125,000 125,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 49,000 03/12/2561 49,000 หจก.ศรัญมอเตอร์ 22/01/2562 125,000 125,000 96,052 96,052 76.84 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 145 120 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.16) ปรับปรุงระบบประปาภายใน.โครงการ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 208,000 04/12/2561 208,000 หจก.ศรัญมอเตอร์ 17/12/2561 911,500 911,500 909,126 909,126 99.74 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงถนนภายในบริเวณหัวงานโครงการฝายท่าไฮ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 0.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,055,000 60,000 สระคู สุววณภูมิ ร้อยเอ็ด 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 26/12/2561 2,341,687 22/01/2562 2,341,687 90 14/02/2562 13/02/2562 14/05/2562 บจก.ฟ้าใสออแกไนซ์กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2562 23,394 08/03/2562 23,394 บริษัทประตูชัยปิโตเลียม จำกัด 11/03/2562 2,388,521 2,341,687 46,834 2,388,521 2,341,688 46,834 100.00 0.00 100.00 0.00 80.00 14/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 1,795 308 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.786) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/02/2562 100,000 28/02/2562 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านสองชั้น 19/03/2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 450 600 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.787) ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ช่วง กม.0+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 700,000 230,000 470,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 229,613 18/12/2561 229,613 60 20/12/2561 18/12/2561 17/02/2562 หจก.อินทรีทองการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 299,796 06/11/2561 299,796 หจก.อินทรีทองการโยธา 25/02/2562 675,901 229,613 446,288 674,796 228,508 446,288 99.84 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 450 500 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.788) ซ่อมแซมท่อรับน้ำบ้านบมทุ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 113,918 14/11/2561 113,918 หจก.อินทรีทองการโยธา 03/12/2561 380,900 380,900 379,150 379,150 99.54 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 320 400 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.789) ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านฝาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 820,000 820,000 820,000 492,000 328,000 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/10/2561 491,839 19/12/2561 491,839 45 20/12/2561 19/12/2561 02/02/2562 หจก.ศรัญมอเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 153,205 15/10/2561 153,205 หจก.ศรัญมอเตอร์ 14/01/2562 806,834 491,839 314,995 805,373 463,378 341,995 99.82 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 530 2,100 620 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.790) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ 3 ช่อง บ้านกู่กาสิงห์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 385,447 17/10/2561 385,447 หจก.ศรัญมอเตอร์ ติดปัญหาอื่นๆ 03/12/2561 810,000 810,000 809,681 809,681 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 4,249 5,000 780 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.791) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ฝายยางบ้านเมืองบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 16,100 15/11/2561 16,100 บจก.ฟ้าใสออแกไนซ์ กรุ๊ป 03/12/2561 571,900 571,900 488,002 488,002 85.33 0.00 85.00 0.00 85.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 450 470 38 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.792) ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าฝายบ้านเขวาน้อย-เขวาคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลโพนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 โพนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 105,395 14/11/2561 105,395 บจก.ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 03/12/2561 191,000 191,000 189,544 189,544 99.24 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 1,900 2,300 700 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.793) ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าฝายบ้านโพนฝ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 105,395 14/11/2561 105,395 บจก.ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 03/12/2561 191,000 191,000 176,930 176,930 92.63 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 3,742 6,500 900 0 1.010
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.794) ซ่อมแซมท่อรับน้ำฝายบ้านโคกลี่ฝั่งขวา กม.3+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 49,844 22/10/2561 49,844 หจก.อินทรีทองการโยธา 03/12/2561 476,500 476,500 475,457 475,457 99.78 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 320 430 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.795) ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 496,000 354,000 หวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 495,989 18/12/2561 495,989 45 21/12/2561 19/12/2561 02/02/2562 หจก.อำนาจเจริญ กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 153,205 15/10/2561 153,205 หจก.ศรัญมอเตอร์ 25/02/2562 835,989 495,989 340,000 834,211 494,211 340,000 99.79 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 550 2,200 650 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.796) ซ่อมแซมหินเรียงฝายบ้านดงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 419,800 12/10/2561 419,800 หจก.อำนาจเจริญ กรุ๊ป 03/12/2561 762,000 762,000 760,959 760,959 99.86 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 4,249 2,500 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.797) ซ่อมแซมบานอาคารควบคุมระบบระบายน้ำฝายยางบ้านแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 360,000 360,000 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 244,040 14/11/2561 244,040 หจก.ศรัญมอเตอร์ 03/12/2561 358,000 358,000 356,641 356,641 99.62 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 15,000 3,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.798) ซ่อมแซมบานอาคารควบคุมระบบระบายน้ำฝายยางบ้านชาดหัวเรือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 240,000 240,000 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 122,020 14/11/2561 122,020 หจก.ศรัญมอเตอร์ 03/12/2561 237,000 237,000 235,806 235,806 99.50 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 10,000 1,200 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.799) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวา ฝายยางบ้านเมืองบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 12,450 20/11/2561 12,450 บจก.ฟ้าใสออแกไนซ์ กรุ๊ป 03/12/2561 667,200 667,200 569,690 569,690 85.39 0.00 85.00 0.00 85.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 450 500 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.800) ซ่อมแซมหินก่ออ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 249,666 22/10/2561 249,666 หจก.อินทรีทองการโยธา 03/12/2561 476,000 476,000 472,677 472,677 99.30 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 450 500 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.801) ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าฝายบ้านเล้าข้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 105,395 14/11/2561 105,395 บจก.ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 03/12/2561 191,000 191,000 183,276 183,276 95.96 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 400 700 227 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.802) ซ่อมแซมบานควบคุมการระบายน้ำฝายยางบ้านสว่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 440,000 440,000 440,000 440,000 ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 227,400 28/11/2561 227,400 บจก.ฟ้าใสออแกไนซ์ กรุ๊ป 03/12/2561 420,000 420,000 415,418 415,418 98.91 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 15,000 2,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.168.803) ซ่อมแซมบานควบคุมการระบายน้ำฝายยางบ้านผือโป๊ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ อำเภอสุวรรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 440,000 440,000 440,000 440,000 สว่าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 236,800 28/11/2561 236,800 หจก.อินทรีทองการโยธา 03/12/2561 420,000 420,000 418,905 418,905 99.74 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 1,000 1,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.172.28) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยเชียงคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 10/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 20/11/2561 668,092 22/01/2562 668,092 60 07/02/2562 06/02/2562 07/04/2562 หจก.เพิ่มพงษ์การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2562 11,450 14/03/2562 11,450 ร้านฟ้าใสออแกไนซ์กรุ๊ป 01/04/2562 668,093 668,093 668,092 668,092 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,000 1,844 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (41) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 2,160,000 22,840,000 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 02/01/2562 1,442,320 23/01/2562 1,442,320 180 01/02/2562 30/01/2562 30/07/2562 หจก.นิวโชครุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 5,134,947 5,134,947 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 12/07/2562 19,376,836 1,442,320 17,934,516 17,517,114 17,517,114 90.40 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 1,868 1,000 2,000 700 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายบ้านม่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 21/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/03/2562 488,520 15/03/2562 488,520 60 22/03/2562 21/03/2562 20/05/2562 หจก.เก้าทรัพย์มหาศาล วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 213,428 25/03/2562 213,428 บจก.ฟ้าใสออแกไนซ์ กรุ๊ป 16/05/2562 1,105,100 1,105,100 1,103,227 1,103,227 99.83 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมบานระบายและหินเรียงด้านท้ายฝายบ้านยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ยาง บรบือ มหาสารคาม 21/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/03/2562 479,160 15/03/2562 479,160 60 22/03/2562 21/03/2562 20/05/2562 หจก.เก้าทรัพย์มหาศาล วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 495,966 25/03/2562 495,966 หจก.อินทรีทองการโยธา 16/05/2562 1,306,300 1,306,300 1,301,684 1,301,684 99.65 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 21/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/03/2562 477,360 15/03/2562 477,360 60 22/03/2562 21/03/2562 20/05/2562 หจก.โพธิ์ศิริก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 275,054 25/03/2562 275,054 บจก.ฟ้าใสออแกไนซ์ กรุ๊ป 16/05/2562 1,572,000 1,572,000 1,566,447 1,566,447 99.65 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมหินเรียงฝายปากห้วยช้างโตน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 21/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/03/2562 478,800 15/03/2562 478,800 60 22/03/2562 21/03/2562 20/05/2562 หจก.โพธิ์ศิริก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 374,116 25/03/2562 374,116 หจก.อินทรีทองการโยธา 16/05/2562 1,095,500 1,095,500 1,091,660 1,091,660 99.65 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ปตร.กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/07/2562 361,938 25/07/2562 361,938 หจก.อินทรีทองการโยธา 19/08/2562 763,000 763,000 488,970 488,970 64.09 0.00 80.00 0.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านยางไก่เฒ่า จังหวัดมหาสารคาม (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/07/2562 252,144 25/07/2562 252,144 หจก.ศรัญมอเตอร์ 19/08/2562 477,000 477,000 333,549 333,549 69.93 0.00 80.00 0.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านร่องทม จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 236,252 25/07/2562 236,252 บจก.ฟ้าใสออแกไนซ์ กรู๊ป 19/08/2562 477,000 477,000 326,765 326,765 68.50 0.00 80.00 0.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายยางบ้านบ้านเขวาน้อยเขวาคำ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/08/2562 47,669 16/08/2562 47,669 หจก.บรบือเซียมฮะ 19/08/2562 572,000 572,000 262,162 262,162 45.83 0.00 70.00 0.00 70.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านหัวดอนชาด จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/07/2562 415,493 05/08/2562 415,493 หจก.อินทรีทองการโยธา 19/08/2562 588,200 588,200 79,851 79,851 13.58 0.00 80.00 0.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 12/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (41) ติดตั้งเปลี่ยนฝายยางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำฝายยางบ้านชาดหัวเรือ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 190,485 190,485 190,485 190,485 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 14/05/2562 190,485 190,485 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (11) ปรับปรุงทำนบดินและลาดด้านท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,992,938 1,992,938 1,992,938 1,992,938 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 14/05/2562 1,920,270 1,920,270 1,920,270 1,920,270 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 2.566 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 21,600,000 21,600,000 15,200,323 14,758,323 442,000 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 03/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 19/09/2561 10,940,000 27/09/2561 10,940,000 120 18/10/2561 17/10/2561 13/02/2562 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 29/01/2562 11,385,000 11,385,000 11,381,896 11,381,896 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงถนนหัวงานฝายยางบ้านชาดหัวเรือ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 2,229,950 2,165,000 64,950 หัวเรือ บรบือ มหาสารคาม 06/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 19/09/2561 1,499,525 26/09/2561 1,499,525 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 บริษัท ชนัญญา เอ็นจิเนียริ่ง 29/01/2562 1,579,525 1,579,525 1,579,523 1,579,523 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงถนนภายในบริเวณหัวงานโครงการฝายยางบ้านโพนฝ้าย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,000,000 200,000 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 06/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/08/2561 11/09/2561 5,032,000 20/09/2561 5,032,000 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 29/01/2562 5,232,000 5,232,000 4,896,661 4,896,661 93.59 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านมะแซว จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,427,000 73,000 หวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 29/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านเขวาค้อ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,165,000 35,000 แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 29/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านยาง จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,165,000 35,000 ยาง บรบือ มหาสารคาม 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/08/2561 21/08/2561 356,000 07/09/2561 356,000 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 293,010 293,010 หจก.อำนาจเจริญ กรุ๊ป 28/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งฝายยางบ้านมะแซว จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 23/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 3,000,000 3,000,000 2,999,949 2,999,949 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมอาคารอาคารระบายน้ำฉุกเฉินฝายยางบ้านชาดหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 594,000 2,406,000 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 28/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 493,123 13/09/2561 493,123 หจก.ศรัญมอเตอร์ 11/02/2562 2,634,521 689,283 1,945,238 2,634,433 689,283 1,945,150 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำห้วยเชียงคำ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 126,487 126,487 หจก.ศรัญมอเตอร์ 22/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562 100 100 100 100
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วงบ้านเขวาคำ จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 660,000 660,000 660,000 641,000 19,000 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 09/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/07/2561 291,344 02/08/2561 291,344 45 10/08/2561 09/08/2561 23/09/2561 หจก.อินทรีทองการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 291,344 291,344 หจก.อินทรีทองการโยธา 05/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562 100 100 100 100
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วงหน้าฝายยางบ้านเขวาน้อยเขวาคำ จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 840,000 840,000 840,000 816,000 24,000 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 09/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/07/2561 291,912 02/08/2561 291,912 45 10/08/2561 09/08/2561 23/09/2561 หจก.อำนาจเจริญ กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 291,912 291,912 หจก.อำนาจเจริญ กรุ๊ป 05/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562 100 100 100 100
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่บ้านเมืองบัวทั้งสองฝั่งพร้อมอาคารระบายน้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 757,000 743,000 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 13/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/08/2561 21/08/2561 323,750 30/08/2561 323,750 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 196,627 196,627 หจก.อินทรีทองการโยธา 28/01/2562 1,500,000 757,000 743,000 1,078,577 757,000 321,577 71.91 0.00 100.00 0.00 100.00 29/01/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง