ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 15:33:56]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.84) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 100,000 26/02/2563 100,000 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 200,000 200,000 189,957 189,957 94.98 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 110 90 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.392) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ พื้นที่ชลประทาน 185 ไร่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 262,000 262,000 262,000 262,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 19,995 04/02/2563 19,995 หจก.บรบือเซียมฮะ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 262,000 262,000 133,812 133,812 51.07 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 90 75 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.394) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง ระยะทาง 32 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 483,000 483,000 483,000 483,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 49,991 16/01/2563 49,991 หจก.บรบือเซียมฮะ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 483,000 483,000 346,207 346,207 71.68 78.00 98.00 78.00 98.00 04/08/2563 100 70 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1701) งานซ่อมแซมท่อรับน้ำด้านหน้าอ่างเก็บน้ำหนองบ่อจำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 509,033 20/01/2563 509,033 ร้าน ส. เทรดดิ้งแอนคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 509,500 1,286,600 1,286,600 1,283,755 1,283,755 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 120 150 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1702) ซ่อมแซม ทรบ ปากคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อจำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 400,842 16/01/2563 400,842 ร้าน ส. เทรดดิ้งแอนคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 401,050 1,000,700 1,000,700 998,529 998,529 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 130 110 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1716) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ กม.0+000 กม.0+500 กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 42,000 14/01/2563 42,000 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 19,991 1,000,400 1,000,400 994,323 994,323 99.39 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 115 110 85 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1723) ซ่อมแซมท่อรับน้ำบ้านหัวนา กม5+00 กม.4+700 จำนวน2แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 215,048 06/02/2563 215,048 ร้าน ส.เทรดดิ้ง แอนคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 215,048 669,200 669,200 663,251 663,251 99.11 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 135 70 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1726) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 100,000 17/03/2563 100,000 10 18/03/2563 17/03/2563 27/03/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านหนองเบน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 85.00 100.00 85.00 100.00 04/08/2563 150 130 90 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1727) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายบ้านหัวนา กม 4+900 ขนาดประตูน้ำขนาด1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 205,258 14/01/2563 205,258 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 205,258 400,000 400,000 397,887 397,887 99.47 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 150 130 90 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1728) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายยางบ้านยางขนาด1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง จำนวน2แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 339,982 05/03/2563 339,982 ร้าน ส. เทรดดิ้งแอนคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 339,982 700,000 700,000 689,625 689,625 98.52 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 130 120 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1729) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารชลประทาน ฝายบ้านแดงจำนวน3แห่ง กม18+932 กม.18+950 กม.19+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 95,160 05/02/2563 95,160 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 675,000 675,000 436,346 436,346 64.64 95.00 100.00 95.00 100.00 05/05/2563 120 90 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1730) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารชลประทานฝายบ้านกำพี้จำนวน3แห่ง กม.9+400 กม.9+490 กม 11+576 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 263,623 24/01/2563 263,623 หจก.หล้าฟ้า คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 953,000 953,000 945,756 945,756 99.24 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 130 150 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1731) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารชลประทานฝายยางบ้านชาดหัวเรือ ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 262,620 14/02/2563 262,620 หจก.หล้าฟ้า คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 262,620 915,000 915,000 852,082 852,082 93.12 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 150 140 90 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1732) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารชลประทานฝายยางบ้านแดง ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 119,800 05/02/2563 119,800 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 245,300 245,300 243,950 243,950 99.45 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 150 130 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1733) ซ่อมแซมเสริมคันดินช่วงบ้านโคก ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 301,400 298,600 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/02/2563 300,912 24/03/2563 300,912 30 26/03/2563 25/03/2563 24/04/2563 หจก.อินทรีทองการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 125,666 13/02/2563 125,666 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนคอนสรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 301,400 583,012 300,912 282,100 574,079 300,912 273,167 98.47 95.00 100.00 95.00 100.00 05/05/2563 110 70 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1734) ซ่อมแซมเสริมคันดินช่วงบ้านเหล่าก้างปลา ความยาว 120 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 300,000 300,000 โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/02/2563 299,597 19/03/2563 299,597 30 24/03/2563 23/03/2563 22/04/2563 บจก.ฟ้าใสออกาไนซ์กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 126,385 13/02/2563 126,385 หจก.อินทรีทองการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 300,000 583,057 299,597 283,460 565,082 281,622 283,460 96.92 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563 90 70 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1845) ซ่อมแซม ปตร.กู่กาสิงห์ จำนวน 800 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/01/2563 491,131 24/03/2563 491,131 30 25/03/2563 24/03/2563 23/04/2563 หจก.อินทรีทองการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 343,192 22/01/2563 343,192 หจก.หล้าฟ้า คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 1,265,232 491,132 774,100 1,251,653 491,131 760,521 98.93 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 130 110 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1862) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำฝายยางบ้านเมืองบัวสาย LMC จำนวน 110 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 111,691 12/02/2563 111,691 บริษัท ฟ้าใสออกาไนซ์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 112,008 333,600 333,600 318,136 318,136 95.36 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563 120 100 65 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1863) ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วง กม. 138+320-138+665 จำนวน 4,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,450,000 1,450,000 1,450,000 490,000 960,000 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/01/2563 489,652 25/03/2563 489,652 30 26/03/2563 25/03/2563 24/04/2563 หจก.อุดรธนภูมิ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 482,799 17/01/2563 482,799 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 1,400,363 489,653 910,710 1,392,647 489,652 903,085 99.45 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 130 115 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1864) ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วง กม.137+860 -138+090 จำนวน 3,500ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 468,200 631,800 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/01/2563 467,985 19/03/2563 467,985 30 20/03/2563 19/03/2563 24/04/2563 บจก.ฟ้าใสออกาไนซ์กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 124,586 20/01/2563 124,586 บริษัท ฟ้าใสออกาไนซ์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 1,072,335 467,985 604,350 1,057,310 467,985 589,325 98.60 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 120 90 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1865) ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วง กม.138+911-139+307 จำนวน 1,200 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 290,605 09/01/2563 290,605 หจก.อินทรีทองการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 476,600 476,600 475,738 475,738 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 110 90 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.1881) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารชลประทานฝายยางบ้านท่าม่วง ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 119,800 05/02/2563 119,800 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 245,300 245,300 244,884 244,884 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563 140 125 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.3716) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อโดยรถขุด ปริมาณดิน 21,100 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,191,000 1,191,000 1,191,000 1,191,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 248,850 16/03/2563 248,850 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 1,191,000 1,191,000 924,918 924,918 77.66 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 120 90 65 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (1.3753) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อโดยเรือขุด ปริมาณดิน 26,400 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 248,850 16/03/2563 248,850 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 1,500,000 1,500,000 1,262,923 1,262,923 84.19 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 120 100 65 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (17) ปรับปรุงฝายยางบ้านดงใหม่พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำ ความยาว 60.00 ม. สูง 1.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 23/01/2563 13/02/2563 19/02/2563 24,790,000 10/03/2563 24,790,000 210 11/03/2563 11/03/2563 06/10/2563 บริษัท รียูซิท์ (ประเทศไทย) จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 28/02/2563 05/03/2563 4,515,952 13/03/2563 4,515,952 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 24,856,100 51,117,052 51,117,052 35,944,724 35,944,724 70.32 90.00 80.00 90.00 80.00 04/08/2563 250 600 210 240 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (17) แก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.8634 ล้าน ลบ.ม. ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 480,896 16/01/2563 480,896 หจก.อินทรีทองการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 481,930 15,945,000 15,945,000 6,854,679 6,854,679 42.99 90.00 90.00 90.00 90.00 28/07/2563 170 660 140 212 100 0.44
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นลำเสียวใหญ่ฝั่งขวา กม.135+000 บ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 587,000 587,000 587,000 332,100 254,900 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/05/2563 310,624 13/05/2563 310,624 60 21/05/2563 21/05/2563 19/07/2563 หจก.ศรัญมอเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/06/2563 119,437 09/06/2563 119,437 หจก.หล้าฟ้า คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/06/2563 311,000 587,000 332,100 254,900 564,225 332,100 232,125 96.12 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 200 200 150
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นน้ำหน้าฝายห้วยเชียงคำ กม.8+000-8+250 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 485,000 485,000 485,000 471,200 13,800 กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 15/05/2563 442,151 25/05/2563 442,151 60 28/05/2563 27/05/2563 26/07/2563 หจก.อุดรธนภูมิ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 485,000 471,200 13,800 455,902 455,902 94.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 300 300 220
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมฝายปากห้วยกุดแคน บ้านดงเค็ง ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 890,000 890,000 890,000 245,000 645,000 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/05/2563 230,780 20/05/2563 230,780 30 28/05/2563 26/05/2563 26/06/2563 หจก.ศรัญมอเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/05/2563 330,000 12/05/2563 330,000 หจก.หล้าฟ้า คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/06/2563 890,000 245,000 645,000 789,919 245,000 544,919 88.75 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 250 200 180
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นน้ำท่อรับน้ำห้วยแคนน้อย ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 825,000 825,000 825,000 495,500 329,500 กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 28/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/05/2563 465,090 25/05/2563 465,090 30 04/06/2563 02/06/2563 03/07/2563 หจก.อุดรธนภูมิ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/05/2563 123,500 20/05/2563 123,500 ร้าน ส.เทรดดิ้ง แอนคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/06/2563 825,000 495,500 329,500 786,854 495,500 291,354 95.38 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 250 200 180
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นลำเสียวใหญ่พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนกอก ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 926,900 926,900 926,900 402,900 524,000 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 28/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/05/2563 378,213 25/05/2563 378,213 30 29/05/2563 28/05/2563 27/06/2563 หจก.ศรัญมอเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/05/2563 49,982 12/05/2563 49,982 หจก.บรบือเซียมฮะ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2563 926,900 402,900 524,000 891,758 402,900 488,858 96.21 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563 300 250 220
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นลำเสียวใหญ่ บ้านยาง ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 739,500 739,500 739,500 416,900 322,600 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 28/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/05/2563 391,365 25/05/2563 391,365 30 29/05/2563 28/05/2563 27/06/2563 หจก.ศรัญมอเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 4,910 12/05/2563 4,910 หจก.อินทรีทองการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2563 739,500 416,900 322,600 703,983 416,500 287,483 95.20 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563 200 120 200
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นน้ำหน้าฝายห้วยเชียงคำ กม.8+090-8+150 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 485,700 485,700 485,700 471,600 14,100 กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/05/2563 461,670 28/05/2563 461,670 60 02/06/2563 01/06/2563 02/08/2563 หจก.อุดรธนภูมิ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 485,700 471,600 14,100 475,677 475,677 97.94 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 300 250 220
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ช่อมแซมคันกั้นน้ำหน้าฝายห้วยเชียงคำ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 495,000 495,000 495,000 480,600 14,400 กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/05/2563 457,425 13/05/2563 457,425 60 20/05/2563 19/05/2563 18/07/2563 หจก.อุดรธนภูมิ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 458,708 495,000 480,600 14,400 471,732 471,732 95.30 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 250 250 200
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นน้ำหน้าฝายห้วยเชียงคำ กม.7+050-7+100 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 495,500 495,500 495,500 481,100 14,400 กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/05/2563 458,067 13/05/2563 458,067 60 20/05/2563 19/05/2563 18/07/2563 หจก.อุดรธนภูมิ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 459,351 495,500 481,100 14,400 472,374 472,374 95.33 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 300 250 220
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝายห้วยมะหรี่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 495,000 495,000 495,000 495,000 ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/05/2563 237,678 19/05/2563 237,678 30 22/05/2563 21/05/2563 20/06/2563 หจก.ศรัญมอเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/05/2563 19,860 08/05/2563 19,860 หจก.บรบือเซียมฮะ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2563 495,000 253,000 242,000 469,628 253,000 216,628 94.87 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 300 250 200
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่บ้านหินกอง กม.147+500 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 998,600 998,600 998,600 478,000 520,600 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/05/2563 468,996 13/05/2563 468,996 60 21/05/2563 20/05/2563 19/07/2563 บจก.ฟ้าใสออกาไนซ์กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/05/2563 58,030 12/05/2563 58,030 หจก.อินทรีทองการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 470,000 998,600 478,000 520,600 989,204 478,000 511,204 99.06 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 250 200 70
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่บ้านโพนฝ้าย กม.152+000 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,014,500 1,014,500 1,014,500 499,500 515,000 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/05/2563 499,100 08/05/2563 499,100 30 29/05/2563 27/05/2563 27/06/2563 บจก.ฟ้าใสออกาไนซ์กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/05/2563 256,381 08/05/2563 256,381 ร้าน ส. เทรดดิ้งแอนคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2563 1,014,500 499,500 515,000 1,013,449 499,099 514,350 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 200 200 120
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วง กม.28+000 ถึง กม. 29+500 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 495,200 495,200 495,200 481,000 14,200 แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/05/2563 451,646 20/05/2563 451,646 30 23/05/2563 22/05/2563 21/06/2563 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2563 495,200 481,000 14,200 465,716 465,716 94.05 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 350 350 300
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วง กม.33+700 ถึง กม. 35+800 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 496,500 496,500 496,500 483,000 13,500 แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/05/2563 453,228 20/05/2563 453,228 30 23/05/2563 22/05/2563 21/06/2563 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2563 496,500 483,000 13,500 460,788 460,788 92.81 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 250 250 210
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วง กม.41+500 ถึง กม. 43+000 ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 425,000 425,000 425,000 413,000 12,000 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/05/2563 387,713 20/05/2563 387,713 30 23/05/2563 22/05/2563 21/06/2563 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2563 425,000 413,000 12,000 395,273 395,273 93.01 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 250 250 170
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำกุดนาดี ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 485,600 485,600 485,600 231,000 254,600 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/05/2563 217,360 19/05/2563 217,360 30 22/05/2563 21/05/2563 20/06/2563 หจก.ศรัญมอเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 56,800 15/05/2563 56,800 หจก.หล้าฟ้า คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2563 485,600 231,000 254,600 465,942 231,000 234,942 95.95 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563 300 250 210
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำบ้านสองชั้น กม.151+800 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 495,600 495,600 495,600 222,800 272,800 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 29/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/05/2563 222,598 13/05/2563 222,598 30 27/05/2563 25/05/2563 25/06/2563 หจก.อินทรีทองการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 128,384 12/05/2563 128,384 ร้าน ส. เทรดดิ้งแอนคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2563 495,600 222,800 272,800 494,855 222,598 272,257 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 300 250 220
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นน้ำลำสียวใหญ่ท้าย ปตร. กู่กาสิงห์ กม.148+500 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 478,500 478,500 478,500 464,600 13,900 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/05/2563 464,218 12/05/2563 464,218 30 22/05/2563 20/05/2563 20/06/2563 หจก.อินทรีทองการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2563 478,500 464,600 13,900 478,118 464,218 13,900 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 300 300 260
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นลำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย กม.148+500 บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 487,500 487,500 487,500 474,000 13,500 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/05/2563 465,055 08/05/2563 465,055 60 19/05/2563 15/05/2563 17/07/2563 บจก.ฟ้าใสออกาไนซ์กรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 487,500 474,000 13,500 478,507 465,055 13,452 98.16 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 180 180 200
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นลำเสียวน้อย บ้านเปลือย ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 463,500 463,500 463,500 204,700 258,800 ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 28/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/05/2563 192,401 25/05/2563 192,401 30 01/06/2563 28/05/2563 30/06/2563 บจก.ฟ้าใสออกาไนซ์กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 18,570 08/05/2563 18,570 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2563 463,500 204,700 258,800 448,316 204,700 243,616 96.72 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563 200 200 180
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมหินเรียงและคันดินท้าย ปตร. เล้าข้าว ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,075,000 1,075,000 1,075,000 481,000 594,000 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 29/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/05/2563 480,808 13/05/2563 480,808 30 03/06/2563 01/06/2563 02/07/2563 หจก.อินทรีทองการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 317,262 12/05/2563 317,262 หจก.หล้าฟ้า คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2563 1,075,000 481,000 594,000 1,073,955 480,808 593,147 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 500 480 450
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นลำเสียวใหญ่ บ้านสระคู ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 821,750 821,750 821,750 273,700 548,050 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 28/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/05/2563 256,993 25/05/2563 256,993 30 05/06/2563 02/06/2563 04/07/2563 บจก.ฟ้าใสออกาไนซ์กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/05/2563 19,790 13/05/2563 19,790 ร้านฟ้าใส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2563 821,750 237,700 548,050 799,387 237,700 561,687 97.28 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 200 200 200
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นลำเสียวใหญ่ บ้านสนาม ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,257,000 1,257,000 1,257,000 365,000 892,000 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 14/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/05/2563 342,622 28/05/2563 342,622 30 02/06/2563 02/06/2563 01/07/2563 หจก.สมยนต์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 55,710 15/05/2563 55,710 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/06/2563 1,257,000 365,000 892,000 1,228,278 360,836 867,442 97.72 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 250 250 170
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นลำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย กม.103+000 บ้านเขวาน้อย ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 768,000 768,000 768,000 447,000 321,000 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 12/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/05/2563 445,751 25/05/2563 445,751 30 29/05/2563 27/05/2563 28/06/2563 หจก.ศรัญมอเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/05/2563 141,715 18/05/2563 141,715 หจก.หล้าฟ้า คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2563 768,000 447,000 321,000 763,058 442,058 321,000 99.36 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 200 200 140
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นลำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย กม.89+000 บ้านหนองแปน ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 816,000 816,000 816,000 288,270 527,730 บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 14/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/05/2563 282,837 28/05/2563 282,837 60 02/06/2563 02/06/2563 31/07/2563 หจก.อินทรีทองการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/05/2563 59,917 26/05/2563 59,917 บจก.ประตูชัยปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/06/2563 816,000 288,270 527,730 811,387 288,270 523,117 99.43 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 180 180 150
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ท้ายฝายยางบ้านเล้าข้าว ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 985,000 985,000 985,000 434,500 550,500 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 19/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/05/2563 420,918 28/05/2563 420,918 30 06/06/2563 04/06/2563 05/07/2563 หจก.สมยนต์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2563 37,140 26/05/2563 37,140 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/06/2563 985,000 434,500 550,500 970,776 434,500 536,276 98.56 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 400 400 170
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ปตร.กู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 975,000 975,000 975,000 477,000 498,000 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 30/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/05/2563 447,870 19/05/2563 447,870 30 23/05/2563 22/05/2563 21/06/2563 หจก.ศรัญมอเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/05/2563 37,140 12/05/2563 37,140 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2563 975,000 477,000 498,000 943,941 447,870 498,000 96.81 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 200 200 180
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมคันกั้นลำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย กม.98+000 บ้านหัวดอนชาด ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 487,600 487,600 487,600 473,400 14,200 บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 29/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/05/2563 463,353 28/05/2563 463,353 60 02/06/2563 02/06/2563 31/07/2563 หจก.อุดรธนภูมิ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/06/2563 487,600 473,400 14,200 477,460 463,353 14,107 97.92 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 250 250 210
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่หน้าฝายบ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 875,000 875,000 875,000 375,000 500,000 ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด 30/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/05/2563 352,287 19/05/2563 352,287 30 30/05/2563 28/05/2563 28/06/2563 หจก.อินทรีทองการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/05/2563 252,350 12/05/2563 252,350 หจก.หล้าฟ้า คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/06/2563 875,000 375,000 500,000 822,384 375,000 447,384 93.99 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 500 480 450
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ซ่อมแซมเสริมคันดินหน้าฝายยางบ้านดอนหม่วย ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,170,000 1,170,000 1,170,000 438,600 731,400 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 30/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/05/2563 411,618 19/05/2563 411,618 30 30/05/2563 28/05/2563 28/06/2563 บจก.ฟ้าใสออกาไนซ์กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 18,570 15/05/2563 18,570 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/06/2563 1,170,000 438,600 731,400 1,142,440 438,600 703,840 97.64 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 400 450 150
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ แก้มลิงหนองยาวพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,480,000 12,480,000 11,750,000 11,750,000 กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 07/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/04/2563 20/04/2563 21/04/2563 885,085 24/04/2563 885,085 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/04/2563 11,750,000 11,750,000 8,311,188 8,311,188 70.73 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 2,500 2,500 500
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักลำน้ำเสียวใหญ่บ้านเมืองบัว งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,074,000 13,074,000 12,203,500 12,203,500 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 08/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 99,990 09/04/2563 99,990 ร้านฟ้าใส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/04/2563 99,990 12,203,500 12,203,500 12,170,213 12,170,213 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563 450 500 350 0.283
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ โครงการแก้มลิงหนองฝายพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,076,000 13,076,000 13,076,000 13,076,000 หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 31/07/2563 31/07/2563 12,649,900 12,649,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงทำนบดินและลาดด้านท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,992,938 72,668 72,668 72,668 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 11/02/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปรับปรุงถนนภายในบริเวณหัวงานโครงการฝายยางบ้านโพนฝ้าย ตำบลหินกอง อำเภอสุววณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 1.200 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,032,000 334,000 334,000 334,000 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 11/02/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2562 15/11/2562 28/11/2562 1,206,960 24/12/2562 1,206,960 60 25/12/2562 25/12/2562 23/01/2563 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2562 16/11/2562 28/11/2562 1,206,960 24/12/2562 1,206,960 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2563 120,000 1,206,960 1,206,960 1,206,960 1,206,960 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เครื่องวัดน้ำฝนธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2562 15,000 09/12/2562 15,000 บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 27,700 27,700 27,700 27,700 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 52,000 10/12/2562 52,000 บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 27,700 27,700 27,700 27,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,300 24,300 24,300 24,300 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 24,300 10/12/2562 24,300 บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 24,300 24,300 24,300 24,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)