ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 07:38:50]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.15) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระยะทาง 3.173 กม. ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 17/12/2562 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.39) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ 306,963 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 18/12/2562 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 306,963 306,963 29,174 25,580 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.40) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ระยะทาง 615.188 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,852,500 5,852,500 5,852,500 5,852,500 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 73,780 73,780 ธุรกิจโฆษณา 27/01/2563 73,780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 306,963 306,963 300 25,580 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.41) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 3,590.10 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,105,500 2,105,500 2,105,500 2,105,500 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 204,080 204,080 ยนต์กิจกลการ 27/01/2563 204,080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 3,590 3,590 300 276 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.636) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำด้วยแรงคน พื้นที่ 247 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/12/2562 23,640 23,640 ยนต์กิจกลการ 27/01/2563 23,640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 247 247 300 24 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3) ระบบประปาที่ทำการและบ้านพัก จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.72) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1L-4R-LMC ความยาว 1.303 กม. ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02/01/2563 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.83) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 2L-4R-LMC ความยาว 1.678 กม. ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02/01/2563 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.90) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 3R1-LMC ความยาว 2.113 กม. ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02/01/2563 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.110) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 4R-LMC ความยาว 2.856 กม. ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,400,000 5,400,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02/01/2563 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 610 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.124) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 3L-4R-LMC ความยาว 3.276 กม. ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,500,000 6,500,000 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02/01/2563 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 430 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.130) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 2R-LMC ความยาว 4.107 กม. ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 7,700,000 7,700,000 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 08/01/2563 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (57) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 3R-LMC ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 11,500,000 11,500,000 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02/01/2563 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 440 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (72) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC กม.47+300 - 57+800 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,500,000 25,500,000 หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 33,250 33,250 ธรรมอักษร 27/01/2563 33,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3338) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 12L-RMC กม.0+000 - กม.8+655 ความยาว 8.655 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 18/12/2562 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 4,336 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3339) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง RMC กม.74+250 - กม.91+726 ความยาว 17.476 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 18/12/2562 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,654 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3340) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย 2L-RMC กม 10+000-17+500 ยาว 7.5 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 8,008 8,008 ธรรมอักษร 27/01/2563 8,008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3341) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย RMC กม 18+000-28+000 ยาว 10 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 14,910 14,910 ธรรมอักษร 27/01/2563 14,910 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3342) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย RMC กม 28+000-45+000 บางส่วน ยาว 9.20 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 17/12/2562 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3893) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 12L-RMC กม.5+940 - 7+525 บางส่วน ความยาว 1.585 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 36,392 36,392 มั่งมี 27/01/2563 36,670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3894) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1-RMC (EXT) กม. 4+000-5+100 บางส่วน ความยาว 1.10 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 17/12/2562 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 2,923 2,923 517 517 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3895) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.6+020-7+000 บางส่วน ความยาว 0.98 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 59,430 59,430 กาฬสินธุ์สองเอก 27/01/2563 59,430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 30,000 30,000 4,132 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3896) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-1R-2L-RMC 0+000-2+640 บางส่วน ความยาว 2.64 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2563 23,192 23,192 มั่งมี 27/01/2563 24,533 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 1,463 1,463 200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3897) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-4R-RMC กม.1+531 - 2+800 บางส่วน ความยาว 1.269 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 45,147 45,147 ก เจริญ 99 27/01/2563 45,215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 2,587 2,587 100 215 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3898) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม.0+000 -2+000 บางส่วน ความยาว 2.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 30,282 30,282 สุวรรณา 27/01/2563 30,303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 2,893 2,893 300 241 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3899) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-4R-RMC กม.0+000 - 0+700 บางส่วน ความยาว 0.70 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 27,560 27,560 ก เจริญ 99 27/01/2563 27,567 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 663 663 100 55 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3900) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R1-LMC กม.0+000-3+000 บางส่วน ความยาว 3.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 50,580 50,580 ยนต์กิจกลการ 27/01/2563 50,733 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 2,073 2,073 840 172 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3901) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-1L-RMC กม.0+000 - 1+300 บางส่วน ความยาว 1.30 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 51,168 51,168 108 รุ่งเรือง 27/01/2563 51,168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 2,000 2,000 275 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3902) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-1L-RMC กม.0+300 - 1+500 บางส่วน ความยาว 1.20 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 34,912 34,912 กาฬสินธุ์สองเอก 27/01/2563 34,912 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 3,000 3,000 413 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3903) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-RMC กม.18+203 - 19+000 บางส่วน ความยาว 0.797 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 37,725 37,725 ก เจริญ 99 27/01/2563 37,779 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 20,706 20,706 1,000 1,725 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3904) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5R-4R-RMC กม.0+000 - 1+259 บางส่วน ความยาว 1.259 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 48,965 48,965 ก เจริญ 99 27/01/2563 49,035 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 701 701 100 58 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3905) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R-RMC กม.3+500-5+500 บางส่วน ความยาว 2.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 37,955 37,955 มั่งมี 27/01/2563 37,963 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 6,000 6,000 300 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3906) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-LMC กม.0+000 - 5+450 บางส่วน ความยาว 5.45 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 47,983 47,983 กาฬสินธุ์สองเอก 27/01/2563 48,032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 5,200 5,200 500 433 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3907) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-RMC กม.7+000-9+000 บางส่วน ความยาว 2.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 40,792 40,792 มั่งมี 27/01/2563 40,890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 6,000 6,000 120 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3908) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8R-RMC กม.0+000 - 9+420 บางส่วน ความยาว 9.42 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 21/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3909) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 9L-RMC กม.0+000 - 6+385 บางส่วน ความยาว 6.385 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 21/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 10,000 10,000 833 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3910) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 1+350-2+000 บางส่วน ความยาว 0.65 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 17/12/2562 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 72,900 72,900 5,000 6,075 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3911) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.51+840 - 58+075 บางส่วน ความยาว 6.235 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 63,980 63,980 กาฬสินธุ์สองเอก 27/01/2563 64,055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 14,000 14,000 1,000 1,166 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3912) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 5+000-6+000 บางส่วน ความยาว 1.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 17/12/2562 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 233,500 233,500 6,000 19,458 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3913) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 66+050 - 67+610 บางส่วน ความยาว 1.56 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 25,480 25,480 มั่งมี 27/01/2563 25,481 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 3,000 3,000 120 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3914) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.60+670-62+540 บางส่วน ความยาว 1.87 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 โนนศิลา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 24,786 24,786 108 รุ่งเรือง 27/01/2563 24,792 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 3,000 3,000 100 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3915) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.87+700 - 89+100 บางส่วน ความยาว 1.40 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 21/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 30,858 30,858 2,571 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3919) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ จำนวน 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 498,225 498,225 สุวรรณา 27/01/2563 498,225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 70,000 70,000 230 5,833 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3920) ซ่อมแซมคันคลองสาย RMC กม.63+089-65+135 ความยาว 2.046 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,620,000 2,620,000 2,620,000 2,620,000 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 23,069 23,069 108 รุ่งเรือง 27/01/2563 23,097 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3922) ซ่อมแซมบานระบาย CHO จำนวน 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 218,000 218,000 อู่ชัยการช่าง 27/01/2563 218,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3923) ซ่อมแซมบานระบายท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 22/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 218,000 218,000 อู่ชัยการช่าง 27/01/2563 218,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3924) ซ่อมแซมบานระบายอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำ จำนวน 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 437,500 437,500 ยนต์กิจกลการ 27/01/2563 437,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3926) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 18/12/2562 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3927) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ปริมาณ 15,350 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,680,000 2,680,000 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 99,990 99,990 ยนต์กิจกลการ 27/01/2563 99,990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 120,000 120,000 29,174 10,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.7) ปรับปรุงอาคารรับน้ำคลอง RMC กม.16+140 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 29,092 29,092 มั่งมี 27/01/2563 29,095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.8) อาคารท่อลอดถนน 2R-13R-RMC กม.0+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 02/01/2563 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 30,858 30,858 84 4,250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (6) คอนกรีตดาดคลอง 5R-LMC กม.0+000 - 6+066 ความยาว 6.066 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 239,109 239,109 กาฬสินธุ์สองเอก 27/01/2563 239,216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 3,000 3,000 1,200 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (142) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำปาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 72,000,000 72,000,000 50,000,000 45,060,000 4,940,000 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 21/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 5,000 3,000 5,000 127 689 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โครงการขุดลอกหนองหลวงบริเวณบ้านโคกกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 26,500,000 26,500,000 26,500,000 26,500,000 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 20/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2561 23/05/2561 16/06/2561 26/06/2561 14,002,880 06/07/2561 14,002,880 180 13/07/2561 13/07/2561 08/01/2562 หจก.108 ซีวิล 20/12/2562 22,600,000 16,768,401 14,020,880 2,765,521 13,905,300 11,140,337 2,764,963 82.93 100.00 90.00 100.00 90.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ9 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 0.350 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 70,051 70,051 70,051 70,051 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 31/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2562 05/02/2562 22/02/2562 11/03/2562 624,961 27/03/2562 624,961 45 14/06/2562 14/06/2562 28/07/2562 บริษัท ทรายชลทิศ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 8,100 20/03/2562 8,100 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/11/2562 695,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง RMC ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.413 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,770,000 4,770,000 4,770,000 4,770,000 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 05/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2562 09/04/2562 02/05/2562 28/05/2562 4,770,000 20/06/2562 4,770,000 120 06/08/2562 05/08/2562 23/12/2562 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 9,325 21/06/2562 9,325 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/11/2562 4,770,000 4,770,000 4,770,000 4,770,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ปรับปรุงพนังกั้นลำน้ำพานและลำปาวหลง ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,808,366 5,808,366 5,808,366 5,808,366 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 28/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 23/11/2561 20/12/2561 09/01/2562 12,393,262 28/01/2562 12,393,262 180 08/02/2562 08/02/2562 08/08/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2562 413,000 413,000 หจก.โรงหล่อ ส.ไพบูลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/11/2562 5,808,366 5,808,366 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2562 12,600 12,600 ธรรมอักษร 20/12/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,600 8,600 8,600 8,600 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2562 8,600 8,600 ธรรมอักษร 20/12/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง