ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 07:44:45]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.4) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง 4 R-RMC. กม. 13+875 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 419,100 06/02/2562 419,100 สี่ ส.กิจรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/02/2562 1,640,624 1,640,624 1,639,335 1,639,335 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.1.124) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,347,000 7,347,000 7,347,000 7,347,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/09/2561 233,476 01/11/2561 233,476 ส.ธนภัทรกิจรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 7,347,000 7,347,000 5,769,772 5,769,772 78.53 85.00 100.00 85.00 85.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 306,963 306,963 21,925 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.1.138) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,817,000 1,817,000 1,817,000 1,817,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 26,000 26/10/2561 26,000 ถูกและดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/12/2561 1,817,000 1,817,000 1,428,671 1,428,671 78.63 85.00 100.00 85.00 80.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 306,963 306,963 21,925 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3.36) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 165,000 165,000 165,000 165,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 26,885 22/01/2562 26,885 ส.ธนภัทรกิจรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/02/2562 165,000 165,000 164,713 164,713 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ9 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 0.350 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,272,000 1,272,000 1,550,000 1,498,000 52,000 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 31/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2562 05/02/2562 22/02/2562 11/03/2562 624,961 27/03/2562 624,961 45 14/06/2562 28/07/2562 บริษัท ทรายชลทิศ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 8,100 20/03/2562 8,100 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/07/2562 695,000 637,460 624,961 12,499 8,100 8,100 1.27 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 30,838 30,838 4,248 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง RMC ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.413 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,665,000 12,665,000 14,954,500 14,519,000 435,500 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 05/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2562 09/04/2562 02/05/2562 28/05/2562 4,770,000 20/06/2562 4,770,000 120 06/08/2562 05/08/2562 23/12/2562 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 9,325 21/06/2562 9,325 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/08/2562 4,913,100 4,770,000 143,100 9,325 9,325 0.19 20.00 5.00 20.00 5.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.50) อาคารทิ้งน้ำคลอง RMC กม.88+000 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 121,486 05/11/2561 121,486 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 891,963 891,963 891,963 891,963 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 2,100 2,100 2,100 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.762) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 900,000 100,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/11/2561 100,000 14/12/2561 100,000 นายกำชัย มั่นดอนเรือ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/01/2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 700,000 1,000,000 100.00 70.00 100.00 70.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.763) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 1,823,700 1,823,700 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2561 01/11/2561 01/11/2561 675,220 29/11/2561 675,220 สยามซีวิล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/11/2561 2,033,393 2,033,393 2,033,035 2,033,035 99.98 90.00 100.00 90.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 455,000 455,000 32,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.764) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 42,982 31/10/2561 42,982 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 1,991,883 1,991,883 1,991,882 1,991,882 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 70,000 70,000 5,384 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.765) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/09/2561 99,984 03/01/2562 99,984 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 2,800,000 2,800,000 2,799,348 2,799,348 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 120,000 120,000 9,230 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.766) ซ่อมแซมลาดทำนบดินด้านท้ายน้ำเขื่อนลำปาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 266,832 26/11/2561 266,832 แก่นนาคำ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/01/2562 1,997,482 1,997,482 1,997,082 1,997,082 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.767) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 1+500-2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 26/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 37,180 08/11/2561 37,180 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 1,994,572 1,994,572 1,993,756 1,993,756 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 233,942 233,942 16,710 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.768) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC. กม.5+300 - กม.6+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ลำพาน เมือง กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 75,654 22/11/2561 75,654 ตารดา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 3,431,559 3,431,559 3,241,900 3,241,900 94.47 90.00 100.00 90.00 97.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 29,300 29,300 2,253 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.769) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-2L-RMC กม.4+100 - กม.10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 40,032 01/11/2561 40,032 มั่งมี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 1,908,743 1,908,743 1,866,696 1,866,696 97.80 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 4,680 1,680 390 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.770) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.10+000 - กม.15+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 บึงวิชัย เมือง กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/10/2561 58,767 26/10/2561 58,767 กาฬสินธุ์สองเอก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 3,299,811 3,299,811 3,299,569 3,299,569 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 70,000 70,000 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.771) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC. กม.42+410 - กม.51+840 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 เชียงเครือ เมือง กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 66,160 25/10/2561 66,160 ส.ธนภัทรกิจรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 2,465,773 2,465,773 2,465,773 2,465,773 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 15,000 15,000 1,250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.772) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-RMC กม.13+800-15+475 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 14/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 18/10/2561 18/10/2561 524,354 15/11/2561 524,354 อุทัยคอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/01/2562 3,658,816 3,658,816 3,455,847 3,455,847 94.45 97.00 100.00 97.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 20,760 20,760 1,730 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.773) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-RMCกม.3+842-4+842 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 17,883 30/10/2561 17,883 ชัยเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 759,548 759,548 732,209 732,209 96.40 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 3,000 3,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.774) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R - RMC กม. 1+000 - 3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 45,544 30/10/2561 45,544 ชัยเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 1,893,987 1,893,987 1,776,018 1,776,018 93.77 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 5,000 5,000 357 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.775) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.70+400 -73+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 62,095 12/11/2561 62,095 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 3,301,019 3,301,019 3,282,529 3,282,529 99.44 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 10,000 10,000 833 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.776) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสาย 13BR-RMC กม.0+500 - 3+045 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/10/2561 48,949 06/11/2561 48,949 ส.ธนภัทรกิจรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 1,429,699 1,429,699 1,427,664 1,427,664 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 2,403 2,403 184 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.777) ซ่อมแซมดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.4+000 - กม.4+650 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 24/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 132,040 26/10/2561 132,040 ส.ธนภัทรกิจรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 1,895,785 1,895,785 1,895,768 1,895,768 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 72,927 72,927 6,077 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.778) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 4R1-LMC. กม.0+000 - กม.1+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เหนือ เมือง กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 18,591 26/10/2561 18,591 ส.ธนภัทรกิจรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 665,111 665,111 665,106 665,106 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 1,200 1,200 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.779) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.87+200-92+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/10/2561 110,709 06/11/2561 110,709 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 2,366,902 2,366,902 2,208,725 2,208,725 93.32 97.00 100.00 97.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 30,858 30,858 2,373 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.780) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6L-2L-RMC กม.0+000 - 1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 36,828 31/10/2561 36,828 มั่งมี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 2,387,892 2,387,892 2,385,150 2,385,150 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 2,118 2,118 177 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.781) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 7AL-LMC. กม.0+000 - กม.1+310 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เชียงเครือ เมือง กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/10/2561 16,181 25/10/2561 16,181 ส.ธนภัทรกิจรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 617,503 617,503 617,503 617,503 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 1,100 1,100 110 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.782) ซ่อมแซมคลอง RMC กม. 57+800 - 60+670 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 25,688 30/10/2561 25,688 ชัยเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 1,899,594 1,899,594 1,875,215 1,875,215 98.72 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 120,000 120,000 10,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.783) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-LMC กม.11+200 - กม.13+780 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หลุบ เมือง กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 84,050 26/10/2561 84,050 กาฬสินธุ์สองเอก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/01/2562 1,423,273 1,423,273 1,423,024 1,423,024 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 3,500 3,500 292 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.784) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.74+200-75+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 23,052 05/11/2561 23,052 ส.ธนภัทรกิจรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/01/2562 952,838 952,838 952,603 952,603 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.168.785) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L1-RMC กม.3+550-4+265 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 36,500 08/11/2561 36,500 แก่นนาคำ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 953,784 953,784 953,734 953,734 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 1,811 1,811 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.171.28) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 1,910,000 1,910,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 14/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 13,915 25/02/2562 13,915 หจก.น้ำมันไทย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/02/2562 1,820,400 1,820,400 1,643,679 1,643,679 90.29 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 1,265 1,265 253 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.171.29) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 446,000 446,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 14/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2562 5,000 21/02/2562 5,000 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2562 425,100 425,100 327,677 327,677 77.08 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 70,000 70,000 5,834 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.171.30) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย 2L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 156,000 156,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 14/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2562 10,085 21/02/2562 10,085 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2562 145,800 145,800 138,525 138,525 95.01 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 35,020 35,020 2,956 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.171.31) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย 4R-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 347,000 347,000 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 14/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2562 10,025 21/02/2562 10,025 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2562 330,700 330,700 328,129 328,129 99.22 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 20,760 20,760 4,152 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.171.32) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย 6R-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 120,000 120,000 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 14/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 10,000 25/02/2562 10,000 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/02/2562 114,700 114,700 108,938 108,938 94.98 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 12,375 12,375 2,475 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.171.33) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย 7R-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 14/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 10,000 25/02/2562 10,000 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/02/2562 190,600 190,600 178,932 178,932 93.88 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 16,499 16,499 3,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.171.34) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย 5R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 21,200 21,200 เหนือ เมือง กาฬสินธุ์ 14/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 2,270 25/02/2562 2,270 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/02/2562 20,200 20,200 19,953 19,953 98.78 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 3,000 3,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (38) ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง 1R-1L-RMC กม.0+000 - กม.5+200 (สนับสนุนแปลงใหญ่) ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,600,000 18,600,000 18,600,000 18,600,000 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 28/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 09/10/2561 09/10/2561 1,734,480 07/11/2561 1,734,480 ยุทธชัยการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/01/2562 16,512,037 16,512,037 14,181,424 14,181,424 85.89 96.00 100.00 96.00 89.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 6,900 6,900 6,900 575 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (103) ปรับปรุงพนังกั้นลำน้ำพานและลำปาวหลง ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 22,152,000 7,848,000 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 13/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 23/11/2561 20/12/2561 09/01/2562 12,393,262 28/01/2562 12,393,262 180 08/02/2562 08/02/2562 06/08/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 461,697 20/12/2561 461,697 หจก.ชัยเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2562 20,963,181 19,642,462 12,393,262 7,249,200 9,879,899 2,630,699 7,249,200 50.30 80.00 100.00 80.00 70.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 30,000 30,000 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 12R-LMC กม.0+945-1+400 คบ.ลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 78,500 78,500 78,500 78,500 โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 18/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/06/2561 78,500 14/03/2562 78,500 ดอนจานวัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/05/2562 78,500 78,500 78,500 78,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.55+000-55+100 ความยาว 0.100 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 29/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/06/2562 100,501 07/06/2562 100,501 ร้านสุวรรณา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 858,900 858,900 768,845 768,845 89.52 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 80,000 80,000 6,666
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-2L-RMC 3+200-3+400 บางส่วน ความยาว 0.200 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 25/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2562 75,600 14/06/2562 75,600 ร้านมั่งมี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 477,300 477,300 437,886 437,886 91.74 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8R-RMC กม.2+300 ความยาว 0.016 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 05/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/06/2562 45,800 07/06/2562 45,800 หจก.อุทัยคอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 190,500 190,500 167,891 167,891 88.13 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 10,000 10,000 833
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-RMC กม.2+335-2+690 บางส่วน ความยาว 0.355 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 29/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2562 80,934 13/06/2562 80,934 หจก.อุทัยคอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 381,600 381,600 380,339 380,339 99.67 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 3,000 3,000 250
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-RMC กม.18+880-18+980 ความยาว 0.100 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 29/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/05/2562 63,296 13/06/2562 63,296 หจก.อุทัยคอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 286,700 286,700 286,266 286,266 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 5,000 5,000 416
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โครงการขุดลอกหนองหลวงบริเวณบ้านโคกกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 26,500,000 26,500,000 26,500,000 22,600,000 3,900,000 กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 20/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2561 23/05/2561 16/06/2561 29/06/2561 14,002,880 06/07/2561 14,002,880 180 13/07/2561 13/07/2561 08/01/2562 หจก.108 ซีวิล ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 10/07/2562 17,031,072 14,020,880 3,010,192 5,971,987 2,961,795 3,010,192 35.07 88.00 100.00 88.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงสว่างตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 324,850 324,850 324,850 324,850 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 324,850 324,850 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ปรับปรุงถนนบริเวณหัวงานโครงการฯ ลำปาว ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1.680 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,300,000 6,300,000 6,300,000 183,000 6,117,000 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 12/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/08/2561 08/08/2561 29/08/2561 04/09/2561 4,190,000 10/09/2561 4,190,000 45 09/10/2561 09/10/2561 22/11/2561 หจก.วรัญญาเรียลเอสเตท ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 6,120,000 4,315,700 4,315,700 4,283,878 4,283,878 99.26 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง