ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 15:59:00]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.15) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระยะทาง 3.173 กม. ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 20,055 02/03/2563 20,055 ตารดา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 20,055 250,000 250,000 86,336 86,336 34.53 90.00 92.00 90.00 92.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.39) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ 306,963 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 18/12/2562 03/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 234,180 02/03/2563 234,180 หจก.พัสกรปิโตรเลี่ยม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 234,180 1,920,000 1,920,000 999,475 999,475 52.06 48.00 64.00 48.00 64.00 04/08/2563 306,963 306,963 29,174 25,580 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.40) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ระยะทาง 615.188 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,852,500 5,852,500 5,852,500 5,852,500 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 73,780 02/03/2563 73,780 ธุรกิจโฆษณา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 73,780 5,852,500 5,852,500 2,497,204 2,497,204 42.67 65.00 66.00 65.00 66.00 04/08/2563 306,963 306,963 25,580 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.41) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 3,590.10 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,105,500 2,105,500 2,105,500 2,105,500 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 204,080 02/03/2563 204,080 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 204,080 2,105,500 2,105,500 1,130,791 1,130,791 53.71 65.00 84.00 65.00 84.00 04/08/2563 3,590 3,590 276 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.636) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำด้วยแรงคน พื้นที่ 247 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/12/2562 23,640 02/03/2563 23,640 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 23,640 800,000 800,000 542,031 542,031 67.75 90.00 88.00 90.00 88.00 04/08/2563 247 247 24 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3) ระบบประปาที่ทำการและบ้านพัก จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 17,905 04/03/2563 17,905 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 17,905 491,300 491,300 491,240 491,240 99.99 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.72) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1L-4R-LMC ความยาว 1.303 กม. ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 18/02/2563 04/03/2563 1,020,000 25/03/2563 1,020,000 45 09/04/2563 08/04/2563 23/05/2563 บริษัท ทราฟฟิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 11,828 24/03/2563 11,828 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/07/2563 2,066,000 1,032,000 1,020,000 12,000 11,828 11,828 1.15 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.83) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 2L-4R-LMC ความยาว 1.678 กม. ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 18/02/2563 04/03/2563 1,450,500 25/03/2563 1,450,500 60 09/04/2563 08/04/2563 07/06/2563 บริษัท ทราฟฟิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 16,998 24/03/2563 16,998 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/07/2563 2,937,000 1,467,500 1,450,500 17,000 16,998 16,998 1.16 100.00 31.00 100.00 31.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.90) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 3R1-LMC ความยาว 2.113 กม. ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 17/02/2563 05/03/2563 879,500 25/03/2563 879,500 45 09/04/2563 08/04/2563 23/05/2563 บริษัท ทราฟฟิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 9,996 30/03/2563 9,996 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/07/2563 19,990 889,500 879,500 10,000 9,996 9,996 1.12 100.00 45.00 100.00 45.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.110) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 4R-LMC ความยาว 2.856 กม. ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 19/02/2563 04/03/2563 2,086,000 25/03/2563 2,086,000 60 09/04/2563 08/04/2563 07/06/2563 บริษัท พาทิศคอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 23,997 30/03/2563 23,997 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/07/2563 4,486,000 2,110,000 2,086,000 24,000 23,997 23,997 1.14 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.124) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 3L-4R-LMC ความยาว 3.276 กม. ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 19/02/2563 04/03/2563 2,149,000 25/03/2563 2,149,000 60 09/04/2563 08/04/2563 07/06/2563 บริษัท พาทิศคอนสรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 24,998 31/03/2563 24,998 ธรรมอักษร 09/07/2563 4,636,000 2,174,000 2,149,000 25,000 24,998 24,998 1.15 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.130) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 2R-LMC ความยาว 4.107 กม. ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,700,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 08/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 19/02/2563 06/03/2563 09/03/2563 3,770,000 25/03/2563 3,770,000 90 09/04/2563 08/04/2563 07/07/2563 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 43,998 31/03/2563 43,998 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/07/2563 6,853,000 3,814,000 3,770,000 44,000 3,813,998 3,770,000 43,998 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (57) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 3R-LMC ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 02/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 19/02/2563 06/03/2563 09/03/2563 4,100,000 25/03/2563 4,100,000 90 09/04/2563 08/04/2563 07/07/2563 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 48,000 31/03/2563 48,000 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/07/2563 7,375,000 4,148,000 4,100,000 48,000 4,148,000 4,100,000 48,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (72) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC กม.47+300 - 57+800 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000 หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 02/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 13/02/2563 05/03/2563 06/03/2563 9,700,000 25/03/2563 9,700,000 120 08/04/2563 07/04/2563 05/08/2563 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 33,250 19/03/2563 33,250 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/07/2563 17,417,000 9,813,000 9,700,000 113,000 112,999 112,999 1.15 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3338) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 12L-RMC กม.0+000 - กม.8+655 ความยาว 8.655 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 1,390 09/03/2563 1,390 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 1,390 76,200 76,200 73,083 73,083 95.91 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3339) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง RMC กม.74+250 - กม.91+726 ความยาว 17.476 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 1,760 09/03/2563 1,760 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 1,760 114,400 114,400 109,016 109,016 95.29 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3340) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย 2L-RMC กม 10+000-17+500 ยาว 7.5 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 8,008 09/03/2563 8,008 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 8,008 142,800 142,800 135,296 135,296 94.74 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3341) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย RMC กม 18+000-28+000 ยาว 10 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 14,910 09/03/2563 14,910 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 14,910 381,200 381,200 351,561 351,561 92.22 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3342) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย RMC กม 28+000-45+000 บางส่วน ยาว 9.20 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 10,001 09/03/2563 10,001 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 10,001 190,600 190,600 184,837 184,837 96.98 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3893) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 12L-RMC กม.5+940 - 7+525 บางส่วน ความยาว 1.585 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 25,290 05/03/2563 25,290 108 รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 25,300 1,050,280 1,050,280 927,323 927,323 88.29 90.00 95.00 90.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3894) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1-RMC (EXT) กม. 4+000-5+100 บางส่วน ความยาว 1.10 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 124,088 03/03/2563 124,088 มั่งมี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 124,088 1,907,858 1,907,858 1,759,016 1,759,016 92.20 90.00 91.00 90.00 91.00 04/08/2563 2,923 2,923 517 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3895) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.6+020-7+000 บางส่วน ความยาว 0.98 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 91,355 05/03/2563 91,355 108 รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 91,355 3,120,451 3,120,451 2,907,261 2,907,261 93.17 95.00 92.00 95.00 92.00 04/08/2563 30,000 30,000 4,132 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3896) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-1R-2L-RMC 0+000-2+640 บางส่วน ความยาว 2.64 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 89,184 03/03/2563 89,184 มั่งมี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 89,184 1,238,972 1,238,972 1,100,377 1,100,377 88.81 95.00 89.00 95.00 89.00 04/08/2563 1,463 1,463 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3897) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-4R-RMC กม.1+531 - 2+800 บางส่วน ความยาว 1.269 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 161,535 05/03/2563 161,535 ก เจริญ 99 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 161,535 1,906,760 1,906,760 1,864,905 1,864,905 97.80 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 2,587 2,587 215 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3898) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม.0+000 -2+000 บางส่วน ความยาว 2.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 129,995 02/03/2563 129,995 108 รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 129,995 1,235,723 1,235,723 1,094,411 1,094,411 88.56 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 2,893 2,893 241 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3899) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-4R-RMC กม.0+000 - 0+700 บางส่วน ความยาว 0.70 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 76,305 05/03/2563 76,305 ก เจริญ 99 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 76,305 953,666 953,666 941,689 941,689 98.74 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 663 663 55 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3900) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R1-LMC กม.0+000-3+000 บางส่วน ความยาว 3.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 199,995 02/03/2563 199,995 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 199,995 1,907,983 1,907,983 1,846,105 1,846,105 96.76 95.00 93.00 95.00 93.00 04/08/2563 2,073 2,073 172 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3901) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-1L-RMC กม.0+000 - 1+300 บางส่วน ความยาว 1.30 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 150,000 04/03/2563 150,000 108 รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 150,000 1,717,506 1,717,506 1,426,458 1,426,458 83.05 95.00 94.00 95.00 94.00 04/08/2563 2,000 2,000 275 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3902) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-1L-RMC กม.0+300 - 1+500 บางส่วน ความยาว 1.20 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 99,998 04/03/2563 99,998 108 รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 99,998 1,430,350 1,430,350 1,180,308 1,180,308 82.52 95.00 97.00 95.00 97.00 04/08/2563 3,000 3,000 413 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3903) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-RMC กม.18+203 - 19+000 บางส่วน ความยาว 0.797 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 105,045 05/03/2563 105,045 ก เจริญ 99 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 105,045 1,239,544 1,239,544 1,192,321 1,192,321 96.19 95.00 91.00 95.00 91.00 04/08/2563 20,706 20,706 1,725 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3904) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5R-4R-RMC กม.0+000 - 1+259 บางส่วน ความยาว 1.259 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 144,875 05/03/2563 144,875 ก เจริญ 99 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 144,875 1,716,603 1,716,603 1,516,377 1,516,377 88.34 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 701 701 58 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3905) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R-RMC กม.3+500-5+500 บางส่วน ความยาว 2.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 119,800 05/03/2563 119,800 มั่งมี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 119,800 1,430,212 1,430,212 956,411 956,411 66.87 95.00 82.00 95.00 82.00 04/08/2563 6,000 6,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3906) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-LMC กม.0+000 - 5+450 บางส่วน ความยาว 5.45 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 14,950 13/03/2563 14,950 หนึ่งมินิมาร์ท ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 14,950 1,144,729 1,144,729 1,118,780 1,118,780 97.73 95.00 94.00 95.00 94.00 04/08/2563 5,200 5,200 433 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3907) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-RMC กม.7+000-9+000 บางส่วน ความยาว 2.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 129,600 05/03/2563 129,600 มั่งมี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 129,600 1,525,437 1,525,437 1,189,833 1,189,833 78.00 95.00 82.00 95.00 82.00 04/08/2563 6,000 6,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3908) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8R-RMC กม.0+000 - 9+420 บางส่วน ความยาว 9.42 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 46,000 05/03/2563 46,000 สุวรรณา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 46,000 1,907,075 1,907,075 1,840,711 1,840,711 96.52 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3909) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 9L-RMC กม.0+000 - 6+385 บางส่วน ความยาว 6.385 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 29,900 06/03/2563 29,900 สุวรรณา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 29,900 1,239,676 1,239,676 1,174,875 1,174,875 94.77 95.00 91.00 95.00 91.00 04/08/2563 10,000 10,000 833 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3910) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 1+350-2+000 บางส่วน ความยาว 0.65 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 99,320 03/03/2563 99,320 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 99,320 1,141,699 1,141,699 1,081,752 1,081,752 94.75 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 72,900 72,900 6,075 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3911) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.51+840 - 58+075 บางส่วน ความยาว 6.235 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 152,490 03/03/2563 152,490 หจก.ตารดา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 152,650 2,002,789 2,002,789 1,812,392 1,812,392 90.49 95.00 94.00 95.00 94.00 04/08/2563 14,000 14,000 1,166 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3912) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 5+000-6+000 บางส่วน ความยาว 1.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 179,880 03/03/2563 179,880 หจก.ตารดา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 179,880 1,999,329 1,999,329 1,999,158 1,999,158 99.99 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 233,500 233,500 19,458 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3913) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 66+050 - 67+610 บางส่วน ความยาว 1.56 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 182,770 05/03/2563 182,770 108 รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 182,770 2,191,556 2,191,556 1,752,459 1,752,459 79.96 95.00 81.00 95.00 81.00 04/08/2563 3,000 3,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3914) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.60+670-62+540 บางส่วน ความยาว 1.87 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 โนนศิลา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 121,860 05/03/2563 121,860 มั่งมี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 121,860 1,711,211 1,711,211 1,383,521 1,383,521 80.85 95.00 82.00 95.00 82.00 04/08/2563 3,000 3,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3915) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.87+700 - 89+100 บางส่วน ความยาว 1.40 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 48,280 03/03/2563 48,280 108 รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 48,300 2,000,859 2,000,859 1,630,747 1,630,747 81.50 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 30,858 30,858 2,571 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3919) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ จำนวน 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/12/2562 42,775 02/03/2563 42,775 ธุรกิจโฆษณา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 42,775 1,432,749 1,432,749 1,420,824 1,420,824 99.17 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 70,000 70,000 5,833 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3920) ซ่อมแซมคันคลองสาย RMC กม.63+089-65+135 ความยาว 2.046 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,620,000 2,620,000 2,620,000 2,620,000 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 17,000 09/03/2563 17,000 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 17,000 2,474,125 2,474,125 2,114,126 2,114,126 85.45 95.00 82.00 95.00 82.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3922) ซ่อมแซมบานระบาย CHO จำนวน 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 321,681 04/03/2563 321,681 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 324,893 796,788 796,788 739,558 739,558 92.82 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3923) ซ่อมแซมบานระบายท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 22/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 321,684 05/03/2563 321,684 ชัยเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 324,893 796,788 796,788 726,738 726,738 91.21 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3924) ซ่อมแซมบานระบายอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำ จำนวน 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 263,042 04/03/2563 263,042 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 267,944 995,098 995,098 887,248 887,248 89.16 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3926) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 18/12/2562 13/04/2563 14/04/2563 14/04/2563 60,000 20/04/2563 60,000 5 21/04/2563 20/04/2563 25/04/2563 นายธงชัย ศรเสนา(จ้างแรงงานกลุ่มผู้ใช้น้ำ) 24/04/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.3927) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ปริมาณ 15,350 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 99,990 04/03/2563 99,990 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 99,990 2,554,500 2,554,500 1,617,901 1,617,901 63.34 76.00 91.00 76.00 91.00 04/08/2563 120,000 120,000 10,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.7) ปรับปรุงอาคารรับน้ำคลอง RMC กม.16+140 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 134,378 03/03/2563 134,378 มั่งมี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 134,378 1,904,869 1,904,869 1,865,496 1,865,496 97.93 95.00 91.00 95.00 91.00 04/08/2563 2,900 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1.8) อาคารท่อลอดถนน 2R-13R-RMC กม.0+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 11,475 03/03/2563 11,475 108 รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 11,475 475,222 475,222 459,604 459,604 96.71 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 30,858 30,858 84 4,250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (6) คอนกรีตดาดคลอง 5R-LMC กม.0+000 - 6+066 ความยาว 6.066 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 200,640 05/03/2563 200,640 กาฬสินธุ์สองเอก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 200,664 9,044,377 9,044,377 7,444,297 7,444,297 82.31 95.00 89.00 95.00 89.00 04/08/2563 3,000 3,000 1,200 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (142) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำปาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 72,000,000 72,000,000 50,944,000 43,268,000 7,676,000 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 21/01/2563 04/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 07/02/2563 28/02/2563 09/03/2563 17,788,000 03/04/2563 17,788,000 210 11/04/2563 09/04/2563 06/11/2563 หจก.หนิงหน่อง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 164,480 06/03/2563 164,480 108 รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/07/2563 47,404,788 24,363,692 17,788,000 6,575,692 2,720,868 2,720,868 11.17 60.00 68.00 60.00 68.00 04/08/2563 5,000 3,000 5,000 127 689 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านดงสวาง 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,859,300 2,859,300 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 20/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/04/2563 250,000 01/05/2563 250,000 ร้านแก่นนาคำ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2563 250,000 2,859,298 2,859,298 2,851,928 2,851,928 99.74 90.00 93.00 90.00 93.00 04/08/2563 1,500 350
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซ่อมแซ่มคลองส่งน้ำสาย RMC กม.29+500-45+100 บางส่วน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,430,000 1,430,000 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 20/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 21,405 30/04/2563 21,405 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2563 21,405 1,425,025 1,425,025 1,286,524 1,286,524 90.28 95.00 95.00 95.00 95.00 04/08/2563 10,200 510
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซ่อมแซ่มคลองส่งน้ำสาย 4R-RMC กม.0+000-5+040 บางส่วน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,430,000 1,430,000 โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 20/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2563 22,625 30/04/2563 22,625 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2563 22,625 1,429,643 1,429,643 1,206,568 1,206,568 84.40 80.00 95.00 80.00 95.00 04/08/2563 10,000 400
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซ่อมแซมบานระบายฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 8 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/04/2563 191,977 05/05/2563 191,977 ชัยเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2563 191,977 494,460 494,460 442,647 442,647 89.52 95.00 82.00 95.00 82.00 04/08/2563 28,370 3,250
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซ่อมแซมบานระบายฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 7 ตำบลฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ฆ้องชัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/04/2563 167,504 05/05/2563 167,504 ชัยเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2563 167,504 497,846 497,846 431,848 431,848 86.74 95.00 82.00 95.00 82.00 04/08/2563 22,960 1,594
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซ่อมแซมบานระบายฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/04/2563 172,088 05/05/2563 172,088 ชัยเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2563 172,088 499,596 499,596 437,394 437,394 87.55 95.00 82.00 95.00 82.00 04/08/2563 58,530 4,503
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โครงการขุดลอกหนองหลวงบริเวณบ้านโคกกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 26,500,000 26,500,000 26,500,000 26,500,000 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 20/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2561 23/05/2561 16/06/2561 26/06/2561 14,002,880 06/07/2561 14,002,880 180 13/07/2561 13/07/2561 08/01/2562 หจก.108 ซีวิล 20/12/2562 22,600,000 16,768,401 14,020,880 2,765,521 14,761,361 11,996,398 2,764,963 88.03 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ9 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 0.350 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 70,051 70,051 70,051 70,051 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 31/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2562 05/02/2562 22/02/2562 11/03/2562 624,961 27/03/2562 624,961 45 14/06/2562 14/06/2562 28/07/2562 บริษัท ทรายชลทิศ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 8,100 20/03/2562 8,100 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/11/2562 695,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง RMC ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.413 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,770,000 4,770,000 4,770,000 4,770,000 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 05/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2562 09/04/2562 02/05/2562 28/05/2562 4,770,000 20/06/2562 4,770,000 120 06/08/2562 05/08/2562 23/12/2562 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 9,325 21/06/2562 9,325 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/11/2562 4,770,000 4,770,000 4,770,000 4,770,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ปรับปรุงพนังกั้นลำน้ำพานและลำปาวหลง ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,808,366 5,808,366 5,808,366 5,808,366 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 28/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 23/11/2561 20/12/2561 09/01/2562 12,393,262 28/01/2562 12,393,262 180 08/02/2562 08/02/2562 08/08/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2562 413,000 22/07/2562 413,000 หจก.โรงหล่อ ส.ไพบูลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 5,808,366 5,808,366 5,808,366 5,808,366 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2562 12,600 06/01/2563 12,600 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 12,600 12,600 12,600 12,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,600 8,600 8,600 8,600 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2562 8,600 06/01/2563 8,600 ธรรมอักษร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 8,600 8,600 8,600 8,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)