ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 16:17:11]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.20) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ระยะทาง 17.00 กิโลเมตร ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 25/02/2563 25/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2563 10/03/2563 16/03/2563 618,054 25/03/2563 618,054 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 802,781 2,162,414 2,162,414 1,879,124 1,879,124 86.90 100.00 88.00 100.00 88.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.55) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ พื้นที่ชลประทาน 65,500 ไร่ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 17/12/2562 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 130,646 30/03/2563 130,646 บริษัท พี เอสวาย โนนหัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/04/2563 500,000 500,000 500,000 293,994 293,994 58.80 80.00 67.00 80.00 67.00 04/08/2563 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.59) บำรุงรักษาหัวงานพื้นที่ 347 ไร่ และคลองส่งน้ำ ระยะทาง 118.385 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,945,000 2,945,000 2,945,000 2,945,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 130,150 02/03/2563 130,150 บริษัท พี เอสวาย โนนหัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 130,150 2,945,000 2,945,000 2,068,718 2,068,718 70.25 80.00 75.00 80.00 75.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.667) กำจัดวัชพืชหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำโครงการฯ น้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 35,979 11/03/2563 35,979 บริษัท พี เอสวาย โนนหัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 35,979 280,000 280,000 279,557 279,557 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.3706) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ปริมาณดิน 73,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 17/12/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 30/01/2563 12/02/2563 18/02/2563 1,159,985 28/04/2563 1,159,985 60 12/05/2563 11/05/2563 11/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรกำพล ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 5,086 5,086 บริษัท พี เอสวาย โนนหัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/05/2563 1,975,560 1,159,985 1,159,985 1,159,985 1,159,985 100.00 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.4013) ซ่อมคันคลอง 1R-LMC กม.9+000-.กม.11+100 โครงการฯ น้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 28/01/2563 28/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 24/02/2563 26/02/2563 701,825 19/03/2563 701,825 หจก.ต.โชคชัยการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 1,015,000 1,259,565 1,259,565 1,223,939 1,223,939 97.17 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.4020) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R - LMC จำนวน 2,200 ตารางเมตร โครงการฯ น้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม - เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 17/12/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 284,435 04/03/2563 284,435 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 287,200 857,800 857,800 857,077 857,077 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.4024) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC จำนวน 2,200 ตารางเมตร โครงการฯ น้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม - เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 17/12/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 284,435 04/03/2563 284,435 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 287,200 857,600 857,600 833,540 833,540 97.19 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.4041) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 17/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/03/2563 1,000,000 02/04/2563 1,000,000 60 08/04/2563 09/04/2563 19/06/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำโนนคูณโคกสะอาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/04/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.4369) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R - LMC จำนวน 7,000 ตารางเมตร โครงการฯ น้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม - เชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 17/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 396,267 18/03/2563 396,267 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 555,100 2,050,219 2,050,219 1,713,068 1,713,068 83.56 100.00 89.00 100.00 89.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.4370) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC จำนวน 8,000 ตารางเมตร โครงการฯ น้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม - เชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 17/12/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 13/02/2563 19/02/2563 462,447 18/03/2563 462,447 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 647,700 2,352,751 2,352,751 2,004,027 2,004,027 85.18 90.00 89.00 90.00 89.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.4371) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC จำนวน 2,200 ตารางเมตร โครงการฯ น้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม - เชิญ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 1,000,000 1,000,000 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ 17/12/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 286,016 04/03/2563 286,016 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 295,000 857,800 857,800 851,720 851,720 99.29 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.125 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,667 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,209 ไร่ บ้านกุดหัวช้าง ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ 28/01/2563 28/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 17/02/2563 24/02/2563 706,954 18/03/2563 706,954 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 1,308,750 30,396,032 30,396,032 20,169,676 20,169,676 66.36 100.00 67.00 100.00 67.00 04/08/2563 1,209 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (4) แก้มลิงหนองเซียงซาพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,983,000 4,017,000 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 03/01/2563 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 12/02/2563 28/02/2563 05/03/2563 3,145,769 25/03/2563 3,145,769 120 02/04/2563 01/04/2563 31/07/2563 บริษัท ปิณฑิกเศรษฐี จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 209,511 209,511 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2563 7,494,397 5,284,863 3,145,783 2,139,080 3,966,935 2,265,039 1,701,896 75.06 100.00 80.00 100.00 80.00 04/08/2563 900 450 0.2
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.1) ฝายลำห้วยกุดฉนวน ความยาว 10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ 17/12/2562 03/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/02/2563 485,745 18/03/2563 485,745 90 20/03/2563 19/03/2563 12/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 1,896,774 23/03/2563 1,896,774 บจก.ภูเขียวนครคอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2563 9,500,000 7,980,727 487,100 7,493,627 7,152,440 485,745 6,666,695 89.62 100.00 94.00 100.00 94.00 04/08/2563 ขนาดเล็ก 1,500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (90) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,050 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,200 ไร่ บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 6,667,000 33,333,000 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ 11/02/2563 12/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 20/02/2563 09/03/2563 17/03/2563 3,950,000 02/04/2563 3,950,000 120 14/04/2563 13/04/2563 12/08/2563 หจก.อาริยะอุตสาหกรรม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 21/02/2563 26/02/2563 1,025,655 18/03/2563 1,025,655 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2563 6,553,650 24,935,661 3,950,000 20,985,661 17,438,249 17,438,249 69.93 95.83 73.00 95.83 73.00 28/07/2563 ขนาดเล็ก 2,200 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองLMC จำนวน 15 แห่ง โครงการน้ำพรม ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,189 4,189 4,189 4,189 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 17/03/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ แก้มลิงหนองสามหมื่น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแก้งอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,765,721 3,765,721 3,765,721 3,765,721 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ 06/11/2561 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2562 17/01/2562 06/02/2562 15/07/2562 หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง 22/01/2563 18,821,225 3,765,721 3,765,721 3,765,721 3,765,721 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ชุมเเพ ชุมแพ ขอนแก่น 28/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2562 15/11/2562 25/11/2562 3,283,000 15/01/2563 3,283,000 บริษัท เอ.วีเอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด(ขายปลีก) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 3,300,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ชุมเเพ ชุมเเพ ขอนเเก่น 28/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2562 15/11/2562 26/11/2562 1,990,000 10/01/2563 1,990,000 บริษัท ไฮโดรคริพ จำกัด(ขายส่ง ขายปลีก ให้บริการ) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 2,600,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ เครื่องวัดน้ำฝนธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 ชุมเเพ ชุมเเพ 28/10/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2562 15,000 23/12/2562 15,000 บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรินิคส์คอมผิวเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 27,700 27,700 27,700 27,700 ชุมเพ ชุมแพ ขอนแก่น 28/10/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2562 27,700 23/12/2562 27,700 บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรินิคส์คอมผิวเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,300 24,300 24,300 24,300 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 28/10/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2562 24,300 23/12/2562 24,300 บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรินิคส์คอมผิวเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)