ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 12:16:37]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.1.126) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,211,000 2,211,000 2,211,000 2,211,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 22/08/2561 18/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 6,056 05/11/2561 6,056 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 2,211,000 2,211,000 2,055,205 2,055,205 92.95 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 65,000 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.1.140) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 388,000 388,000 388,000 388,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 6,086 08/11/2561 6,086 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 388,000 388,000 364,701 364,701 94.00 100.00 95.00 100.00 95.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 65,000 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.3.37) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 528,000 528,000 528,000 528,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 6,025 25/01/2562 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 22/02/2562 528,000 528,000 525,617 525,617 99.55 100.00 95.00 100.00 95.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.107) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง LMC จำนวน 10 แห่ง โครงการน้ำเชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 6,056 26/10/2561 6,056 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 429,200 429,200 415,017 415,017 96.70 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 5,000 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.108) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1R-LMC จำนวน 10 แห่ง โครงการน้ำเชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 6,056 05/11/2561 6,056 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 429,700 429,700 413,570 413,570 96.25 100.00 100.00 10.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 5,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.110) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง RMC จำนวน 10 แห่ง โครงการน้ำเชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 6,025 05/11/2561 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 430,000 430,000 413,756 413,756 96.22 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 5,000 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.111) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง LMC จำนวน 15 แห่ง โครงการน้ำพรม ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 6,025 08/11/2561 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 428,900 428,900 419,219 419,219 97.74 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 7,230 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.112) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง RMC จำนวน 20 แห่ง โครงการน้ำพรม ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 6,025 08/11/2561 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 428,900 428,900 415,421 415,421 96.86 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 9,500 210 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC(โครงการน้ำพรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,560,100 7,560,100 7,560,100 7,349,550 210,550 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 22/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2562 08/02/2562 27/02/2562 06/03/2562 3,378,965 27/03/2562 3,378,965 90 20/04/2562 19/04/2562 19/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณกลการจัตุรัส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/06/2562 9,979 25/06/2562 9,979 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 12/07/2562 3,446,466 3,378,966 67,500 3,444,173 3,378,966 65,207 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC) โครงการน้ำเชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 2.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,120,000 5,120,000 7,500,000 7,300,000 200,000 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ 22/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2562 04/02/2562 21/02/2562 04/03/2562 3,122,080 25/03/2562 3,122,080 120 19/04/2562 18/04/2562 17/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 6,025 02/04/2562 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 23/05/2562 4,807,405 3,184,520 3,122,080 62,440 3,184,192 3,122,080 62,112 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนสายใหญ่ฝั่งซ้าย(LMC) โครงการน้ำเชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 2.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,120,000 5,120,000 7,500,000 7,300,000 200,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 22/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2562 05/02/2562 22/02/2562 04/03/2562 3,121,560 25/03/2562 3,121,560 120 19/04/2562 18/04/2562 17/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 6,056 02/04/2562 6,056 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 23/05/2562 4,807,405 3,183,990 62,430 3,121,560 3,161,084 39,524 3,121,560 99.28 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนบนทำนบดินเขื่อนน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,259,000 5,259,000 4,427,160 4,298,220 128,940 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 22/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2562 14/02/2562 20/02/2562 3,191,210 19/03/2562 3,191,210 90 23/04/2562 22/04/2562 22/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรกำพล ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 6,025 02/04/2562 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 23/05/2562 5,439,464 3,255,010 3,191,210 63,800 3,254,782 3,191,210 63,572 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการฯน้ำพรม ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 4.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,807,220 10,807,220 10,493,220 10,193,220 300,000 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 22/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 06/02/2562 27/02/2562 06/03/2562 5,996,600 28/03/2562 5,996,600 90 23/04/2562 22/04/2562 22/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองใบพัฒนา  วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 6,025 02/04/2562 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 23/05/2562 10,168,770 6,116,500 5,996,600 119,900 6,112,511 5,996,600 115,911 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) โครงการฯน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 4.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 13,520,000 13,520,000 19,500,000 18,950,000 550,000 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 22/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 06/02/2562 27/02/2562 06/03/2562 7,192,997 27/03/2562 7,192,997 90 20/04/2562 19/04/2562 19/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณกลการจัตุรัส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 6,025 02/04/2562 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 21/06/2562 12,621,167 7,336,798 7,192,998 143,800 7,336,325 7,192,998 143,327 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.1) ฝายลำห้วยบุ่งสะเบา ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 6,086 10/01/2562 6,086 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 10/01/2562 8,218,135 8,218,135 8,027,339 8,027,339 97.68 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 ฝาย ลุ่มน้ำชี 800 800 200 0 0.11
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.45) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC กม.10+300 โครงการฯพรม-เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 6,056 25/10/2561 6,056 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 716,700 716,700 694,775 694,775 96.94 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 800 800 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.47) ปรับปรุงท่อเหลี่ยม คลองLMC 4 แห่ง โครงการฯน้ำเชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 12/10/2561 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 6,056 25/11/2561 6,056 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 10/01/2562 2,425,900 2,425,900 2,413,803 2,413,803 99.50 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 500 500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.48) ปรับปรุงท่อเหลี่ยม คลอง1R-LMC 4 แห่ง โครงการฯน้ำเชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 6,056 07/11/2561 6,056 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 2,333,313 2,333,313 2,330,864 2,330,864 99.90 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 450 450 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.56) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMCจำนวน 2 แห่ง โครงการน้ำเชิญ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 6,025 25/10/2561 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 1,433,300 1,433,300 1,427,520 1,427,520 99.60 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 1,000 1,800 1,800 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.57) ปรับปรุงท่อเหลี่ยมลำห้วยหนองแซง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 6,025 25/10/2561 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 2,673,073 2,673,073 2,614,214 2,614,214 97.80 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 600 600 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.58) ปรับปรุงท่อเหลี่ยมข้ามลำห้วยยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 6,025 25/10/2561 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 2,721,932 2,721,932 2,626,075 2,626,075 96.48 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 400 400 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.168.755) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/12/2561 68,000 01/02/2562 68,000 60 01/02/2562 01/02/2562 01/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชลประทาน 25/02/2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.168.756) ซ่อมแซมบานระบายและระบบไฟฟ้า ปตร. น้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 954,000 954,000 954,000 954,000 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 6,025 25/10/2561 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 909,290 909,290 908,024 908,024 99.86 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 20,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.168.757) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม.0+100 - 10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 54,660 19/12/2561 54,660 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 10/01/2562 953,000 953,000 920,044 920,044 96.54 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.168.758) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2R-LMC กม.0+000 - 3+820 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,571,000 4,571,000 4,571,000 4,571,000 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 6,056 25/10/2561 6,056 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 3,913,425 3,913,425 3,730,451 3,730,451 95.32 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.168.759) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-LMC กม.0+050 - 8+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 6,056 26/10/2561 6,056 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 952,900 952,900 918,276 918,276 96.37 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.168.761) ซ่อมแซมคันคลอง RMC กม.9+020-กม.12+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 6,025 25/10/2561 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 30/11/2561 1,811,140 1,811,140 1,735,677 1,735,677 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.172.24) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,787,000 113,000 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ 17/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2562 28/01/2562 01/02/2562 1,219,573 28/02/2562 1,219,573 90 23/03/2562 22/03/2562 20/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงหลี ก่อสร้าง 2015 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 6,025 13/02/2562 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 21/06/2562 3,833,674 1,219,574 1,219,574 1,219,573 1,219,573 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 2,500 400 0 1.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.172.25) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยนาผักเสี้ยน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,500,000 3,500,000 2,161,000 2,099,000 62,000 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ 17/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/01/2562 29/01/2562 04/02/2562 748,718 04/03/2562 748,718 90 23/03/2562 22/03/2562 20/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที เอ็น การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 6,025 13/02/2562 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 21/06/2562 2,159,256 748,719 748,719 748,718 748,718 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 1,750 350 0 0.700
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.172.26) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยจันหล้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,690,000 110,000 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ 17/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2562 28/01/2562 01/02/2562 1,488,476 26/02/2562 1,488,476 90 23/03/2562 22/03/2562 20/06/2562 บริษัท ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 6,025 13/02/2562 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 21/06/2562 3,335,767 1,488,476 1,488,476 1,488,476 1,488,476 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 500 120 0 0.500
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (1.174.12) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/01/2562 29/01/2562 04/02/2562 149,013 28/02/2562 149,013 90 19/03/2562 18/03/2562 17/06/2562 บริษัท ภรณ์ชลินทร์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 6,068 13/02/2562 6,068 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 21/06/2562 2,839,254 1,419,627 1,419,627 1,419,013 1,419,013 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 2,500 900 0 0.400
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (53) แก้มลิงบึงแก้งพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 13,780,000 6,220,000 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2562 22/01/2562 11/02/2562 20/02/2562 10,226,936 18/03/2562 10,226,936 120 03/04/2562 02/04/2562 01/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 6,025 04/01/2562 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 23/05/2562 13,444,984 15,629,947 10,226,937 5,403,010 11,149,208 5,746,198 5,403,010 71.33 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 800 800 300 300 0.4 0.400
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (54) แก้มลิงหนองสามหมื่น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 18,379,000 1,621,000 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ 19/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2562 17/01/2562 06/02/2562 12/02/2562 7,951,197 15/07/2562 7,951,197 180 19/07/2562 18/07/2562 07/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 6,056 15/07/2562 6,056 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 16/08/2562 8,162,717 7,951,198 211,519 173,755 173,755 2.13 0.00 70.00 0.00 70.00 17/09/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 1,500 300 0.18
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนฆ้องตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 553,567 553,567 553,567 553,567 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 16/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 295,866 02/04/2562 295,866 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 15/05/2562 553,567 553,567 545,501 545,501 98.54 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำน้ำพรม กม.92+000-กม.95+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,099,934 1,099,934 1,099,934 1,099,934 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/01/2561 30/01/2561 08/02/2561 1,099,934 20/02/2561 1,099,934 150 08/01/2562 06/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ดี.อาร์.อินเตอร์กรุ๊ป 02/05/2562 2,997,366 1,099,934 1,099,934 1,099,934 1,099,934 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (37) ปรับปรุง ปตร.น้ำเชิญ โครงการฯน้ำเชิญ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,793,800 5,793,800 5,793,800 5,793,800 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/04/2561 16/05/2561 24/05/2561 5,793,800 13/06/2561 5,793,800 180 ห้างหุ้นส่วน ซ.ญาโลหะกิจ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2560 19/12/2560 25/12/2560 1,241,223 30/01/2561 1,241,223 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 02/05/2562 5,794,091 5,793,800 5,793,800 5,793,800 5,793,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (94) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนฆ้อง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,901,443 4,901,443 4,901,443 4,901,443 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/01/2561 31/01/2561 07/02/2561 32,144,000 23/11/2561 32,144,000 180 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาริยะอุตสาหกรรม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2560 12/12/2560 20/12/2560 910,055 29/01/2561 910,055 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย 01/05/2562 5,952,176 4,332,537 4,332,537 4,332,041 4,332,041 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (83) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายกุดธาตุพร้อมอาคารประกอบ โครงการฯ น้ำพรม ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 244,486 244,486 244,486 244,486 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2560 25/12/2560 04/01/2561 6,426,990 05/02/2561 6,426,990 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญกรุ๊ป 01/05/2562 244,486 244,486 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,400 80,400 80,400 80,400 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 15/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 77,400 07/02/2562 77,400 บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรอนิคล์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 09/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ปตร.น้ำพรม กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 30/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2561 4,990 08/06/2561 4,990 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 19/11/2561 6,480,000 6,480,000 6,051,895 6,051,895 93.39 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ (โครงการเขื่อนทดน้ำน้ำชิญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,252,700 15,252,700 15,252,700 14,812,700 440,000 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 09/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/08/2561 24/08/2561 04/09/2561 6,268,444 14/09/2561 6,268,444 60 16/10/2561 16/10/2561 15/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองใบพัฒนา  วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2561 4,777 30/05/2561 4,777 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 29/11/2561 10,429,529 6,456,497 6,016,497 440,000 4,977 4,977 0.08 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ แก้มลิงหนองผือพร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,955,000 39,955,000 39,955,000 39,955,000 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 09/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2561 03/05/2561 20/06/2561 28/06/2561 13,520,543 11/07/2561 13,520,543 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/08/2561 455,116 10/08/2561 455,116 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 30/11/2561 23,552,965 24,557,366 24,557,366 23,545,646 23,545,646 95.88 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)7 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 45 ครั้ง