ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 23:14:39]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.1.123) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,571,000 6,571,000 6,571,000 6,571,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 18,840 20/12/2561 18,840 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 6,571,000 6,571,000 5,149,581 5,149,581 78.37 100.00 65.00 100.00 65.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.1.137) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,555,000 1,555,000 1,555,000 1,555,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 27,050 15/02/2562 27,050 หจก.เชษฐชัยปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/02/2562 1,555,000 1,555,000 624,111 624,111 40.14 100.00 35.00 100.00 35.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.3.34) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 242,420 28/01/2562 242,420 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/01/2562 1,000,000 1,000,000 999,029 999,029 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซอมแซมถนนลาดยางคันคลอง 4L-RMC กม. 2+750-5+050 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 2.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,300,000 200,000 พระลับ เมือง ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2561 07/11/2561 23/11/2561 29/11/2561 4,617,467 10/01/2562 4,617,467 150 13/02/2562 12/02/2562 12/07/2562 หจก.ชูชาติพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 4,709,767 4,617,467 92,300 77,649 77,649 1.65 100.00 50.00 100.00 50.00 21/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 0.381 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,343,000 1,304,000 39,000 ศิลา เมือง ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 14/11/2561 16/11/2561 985,995 07/01/2562 985,995 90 01/02/2562 30/01/2562 01/05/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 1,005,695 985,995 19,700 1,001,004 985,995 15,009 99.53 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลองLMC. ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 12.132 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 26,000,000 26,000,000 26,000,000 24,730,000 1,270,000 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 31/10/2561 20/11/2561 27/12/2561 17,189,000 16/01/2562 17,189,000 180 22/03/2562 21/03/2562 18/09/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 142,217 26/12/2561 142,217 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 24,799,611 18,061,840 17,189,000 872,840 17,863,408 16,990,568 872,840 98.90 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลองLMC. ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 5.003 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,500,000 11,500,000 11,500,000 10,760,000 740,000 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2561 07/01/2562 27/11/2561 30/11/2561 7,100,000 07/01/2562 7,100,000 150 14/03/2562 13/03/2562 10/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 112,216 30/10/2561 112,216 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 10,502,446 7,659,960 7,100,000 559,960 7,583,561 7,023,601 559,960 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.7) แก้มลิงหนองแบกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,421,000 379,000 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2561 07/11/2561 26/11/2561 29/10/2561 3,687,890 16/01/2562 3,687,890 120 29/01/2562 28/01/2562 28/05/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 11,848 14/01/2562 11,848 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 6,473,466 3,939,990 3,687,890 252,100 3,903,114 3,687,890 215,224 99.06 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 500 0.4
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (46) แก้มลิงบึงห้วยซันพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 1 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 27,000,000 27,000,000 25,400,000 18,024,000 7,376,000 วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2561 07/11/2561 27/11/2561 30/10/2561 10,615,284 20/02/2562 10,615,284 210 16/03/2562 15/03/2562 11/10/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 95,000 14/01/2562 95,000 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 18,166,483 16,316,359 10,615,284 5,701,075 16,241,357 10,540,282 5,701,075 99.54 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 500 1.58
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (47) แก้มลิงหนองซอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 31,000,000 31,000,000 27,370,000 24,700,000 2,670,000 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 31/10/2561 20/11/2561 27/11/2561 13,483,100 16/01/2562 13,483,100 270 29/01/2562 28/01/2562 25/10/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 52,200 14/01/2562 52,200 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 24,886,493 15,398,268 13,483,100 1,915,168 15,270,863 13,355,695 1,915,168 99.17 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 400 0.04
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (61) แก้มลิงหนองแม่ซัด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 48,750,000 48,750,000 48,195,000 32,900,000 15,295,000 ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 19/10/2561 16/11/2561 21/11/2561 23,099,372 15/01/2562 23,099,372 240 31/01/2562 30/01/2562 27/09/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 34,353,527 23,099,372 11,254,155 34,085,177 22,831,022 11,254,155 99.22 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 1,500 1.68
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (62) แก้มลิงหนองเลิงเปือยและอาคารประกอบ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 70,000,000 70,000,000 41,000,000 29,100,000 11,900,000 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 29/10/2561 06/11/2561 07/12/2561 2,304,866 31/01/2562 2,304,866 60 02/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 บจก.กระนวนคอนกรีต วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 06/11/2561 07/11/2561 2,304,866 2,304,866 บจก.กระนวนคอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 30,359,940 20,569,600 9,790,340 29,512,535 19,722,195 9,790,340 97.21 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 16,000 2.4
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.52) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC กม.68+000 - 71+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 95,710 12/11/2561 95,710 หจก.ธิติวิทยา(2009) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 7,171,312 7,171,312 6,684,900 6,684,900 93.22 100.00 90.00 100.00 90.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 6,700 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.804) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/02/2562 79,900 22/02/2562 79,900 กลุ่ม 11 ขวารวมพลังสามัคคี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/02/2562 833,794 833,794 833,594 833,594 99.98 100.00 75.00 100.00 75.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.805) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายหนองหวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 65,705 31/10/2561 65,705 หสน.เชญฐชัยปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 1,223,148 1,223,148 1,222,029 1,222,029 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.806) ซ่อมแซมคลอง 11R-LMC กม. 7+500 - 18+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 139,828 30/10/2561 139,828 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 1,907,000 1,907,000 1,906,256 1,906,256 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.807) ซ่อมแซมคลอง 11R-LMC กม. 0+000 - 7+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 78,259 30/10/2561 78,259 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 954,000 954,000 952,360 952,360 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.808) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 483,780 05/11/2561 483,780 บริษัท ขอนแก่นวิโรจน์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 2,672,044 2,672,044 2,655,847 2,655,847 99.39 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.809) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 12R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 365,350 29/10/2561 365,350 หจก.ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 961,655 961,655 961,655 961,655 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.810) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 3L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ศิลา เมือง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 394,381 30/10/2561 394,381 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 2,241,489 2,241,489 2,240,195 2,240,195 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.811) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 11R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 85,190 29/10/2561 85,190 หจก.ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 964,190 964,190 964,190 964,190 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.812) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2R - 3L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บึงเนียม เมือง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 178,139 30/10/2561 178,139 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 952,212 952,212 952,212 952,212 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.813) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.10+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 192,562 05/11/2561 192,562 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 1,524,032 1,524,032 1,524,032 1,524,032 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.814) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 6R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โคกสี เมือง ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 48,500 31/10/2561 48,500 หจก.ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 964,850 964,850 964,850 964,850 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.815) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โนนท่อน เมือง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 14,198 28/11/2561 14,198 หจก.ธิติวิทยา(2009) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 953,100 953,100 950,228 950,228 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.816) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 6R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 13,355 30/10/2561 13,355 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 1,906,000 1,906,000 1,856,518 1,856,518 97.40 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.817) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 7R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 9,770 30/10/2561 9,770 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 857,127 857,127 856,591 856,591 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.818) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 132,138 31/10/2561 132,138 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 1,902,130 1,902,130 1,898,468 1,898,468 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.819) ขุดลอกดินตะกอนตกจมในคลองส่งน้ำ ฝ่ายฯส่งน้ำที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 124,722 01/02/2562 124,722 หจก.เชษฐชัยปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/02/2562 1,430,000 1,430,000 1,412,365 1,412,365 98.77 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.820) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 10R-L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 230,160 05/11/2561 230,160 บริษัท ขอนแก่นวิโรจน์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 953,300 953,300 943,208 943,208 98.94 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.821) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC กม. 0+000-0+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 398,372 05/11/2561 398,372 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 1,428,463 1,428,463 1,428,463 1,428,463 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.822) ซ่อมแซมคลอง LMC กม. 73+300 - 82+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 115,854 30/10/2561 115,854 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 1,907,000 1,907,000 1,906,218 1,906,218 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.823) ขุดลอกดินตะกอนตกจมในคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 49,815 26/11/2561 49,815 รัฐกิจรุ่งเรื่อง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 1,906,300 1,906,300 1,680,686 1,680,686 88.16 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.824) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 1L,3L-12R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 321,800 29/10/2561 321,800 หจก.ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 962,980 962,980 962,980 962,980 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.825) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 10R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 101,710 29/10/2561 101,710 หจก.ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 962,801 962,801 959,201 959,201 99.63 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.826) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 พระลับ เมือง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 398,338 31/10/2561 398,338 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 2,247,339 2,247,339 2,246,469 2,246,469 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.827) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.20+130 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 โนนท่อน เมือง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 283,324 30/10/2561 283,324 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 2,068,400 2,068,400 2,068,335 2,068,335 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.828) ขุดลอกตะกอนดินตกจมคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2562 88,065 10/01/2562 88,065 หจก.เชษฎชัยปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2562 1,239,100 1,239,100 1,138,718 1,138,718 91.90 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.829) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 8R-1-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 8,375 30/10/2561 8,375 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 571,290 571,290 571,236 571,236 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.830) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 4 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 37,371 07/01/2562 37,371 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 1,292,500 1,292,500 1,289,130 1,289,130 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.831) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5R-LMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,580,000 1,580,000 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 178,742 05/11/2561 178,742 หจก.เชษฎชัยปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 1,503,339 1,503,339 1,502,149 1,502,149 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.832) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 9R-L และคลองแยกซอย จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 311,918 05/11/2561 311,918 หจก.สยามซีวิลซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 2,382,900 2,382,900 2,379,795 2,379,795 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.833) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 13R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 332,050 29/10/2561 332,050 หจก.ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 959,955 959,955 959,955 959,955 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.168.834) ซ่อมแซมคลองแยกซอย 11R-LMC จำนวน 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 92,218 30/10/2561 92,218 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 954,000 954,000 953,502 953,502 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.172.22) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 4R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/11/2561 485,465 16/01/2562 485,465 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 485,465 485,465 485,465 485,465 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.172.23) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1R-1R-4R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 485,500 14,500 ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/11/2561 483,955 11/01/2562 483,955 30 29/01/2562 28/01/2562 27/03/2562 หจก.อ.เจริญสุข ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 483,955 483,955 483,955 483,955 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (36) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม. 0+000 - กม. 4+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สาย ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 สำราญ เมือง ขอนแก่น 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 112,600 24/12/2561 112,600 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 10,232,486 10,232,486 10,158,921 10,158,921 99.28 100.00 85.00 100.00 85.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 10,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (40) ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำ A2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 สาย ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,300,000 11,300,000 11,300,000 9,214,000 2,086,000 กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2561 07/11/2561 26/11/2561 29/11/2561 3,780,000 09/01/2562 3,780,000 180 26/01/2562 25/01/2562 24/07/2562 หจก.ส.พัฒนวิศวกรโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 84,779 06/12/2561 84,779 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 8,638,810 5,573,080 3,780,000 1,793,080 5,480,070 3,686,990 1,793,080 98.33 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (142) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 ถึง กม.11+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 สำราญ เมือง ขอนแก่น 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2562 06/02/2562 08/02/2562 247,050 18/02/2562 247,050 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/02/2562 66,690,667 66,690,667 47,068,758 47,068,758 70.58 95.00 60.00 95.00 60.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (2.41) ฝายลำน้ำพองเก่า ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 41,708,600 25,860,000 15,848,600 กุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 29/10/2561 30/10/2561 26/11/2561 17,393,824 12/02/2562 17,393,824 240 22/02/2562 21/02/2562 20/10/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 95,000 07/01/2562 95,000 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 30,070,986 17,393,824 12,677,162 19,450,466 6,773,304 12,677,162 64.68 100.00 40.00 100.00 40.00 30/07/2562 ขนาดเล็ก โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 1,500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (58) แก้มลิงหนองคูพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 36,000,000 36,000,000 28,510,000 24,490,000 4,020,000 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 31/10/2561 20/11/2561 27/11/2561 13,416,700 16/01/2562 13,416,700 270 29/01/2562 28/01/2562 25/10/2562 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 98,120 07/01/2562 98,120 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 24,511,698 16,549,905 13,416,700 3,133,205 16,496,645 13,363,440 3,133,205 99.68 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 1,000 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (125) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ A1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 44,740,000 5,260,000 เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 31/10/2561 20/11/2561 26/11/2561 44,710,590 25/03/2562 44,710,590 180 27/03/2562 26/03/2562 22/09/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2562 239,801 01/05/2562 239,801 หจก.เชษฎชัยปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 49,532,590 44,710,590 4,822,000 48,484,072 43,662,072 4,822,000 97.88 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.63) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ 2R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (1.184) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย D8 (LMC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 458,726 458,726 458,726 458,726 458,726 458,726 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลกุดน้ำใสพร้อมระบบส่งน้ำ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,859,245 16,859,245 16,859,245 16,859,245 16,788,045 16,788,045 16,788,045 16,788,045 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซม ปตร.D5 (ห้วยน้ำเค็ม) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,370,000 130,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำ ปตร.ห้วยเชียงส่ง จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 1,368,000 470,000 898,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมคันคลอง 3L-RMC กม.7+135 - 11+185 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,990,000 9,990,000 9,990,000 9,004,000 986,000 6,082,374 5,096,374 986,000 6,047,214 5,096,374 950,840 99.42 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมคันคลอง 3L-RMC กม.2+000 - 7+135 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,998,000 9,998,000 9,998,000 9,184,000 814,000 5,741,178 4,927,178 814,000 5,701,074 4,927,178 773,896 99.30 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมคันคลอง 3L-RMC กม.11+185 - 18+068 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,990,000 9,990,000 9,990,000 8,750,000 1,240,000 5,861,540 4,621,540 1,240,000 5,824,856 4,621,540 1,203,316 99.37 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซม ปตร.หนองหิน จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,300,000 4,300,000 1,430,000 1,430,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำชี กม.4+280 (D10) จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 672,000 672,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำชี กม.9+110 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 266,000 266,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำชี กม.9+306 (D9) จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 391,000 391,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำชี กม.10+549 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 295,000 295,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำชี กม.10+680 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 343,000 343,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำชี กม.11+870 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 369,000 369,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำชี กม.13+240 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 266,000 266,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำชี กม.14+090 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 343,000 343,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำชี กม.15+667 (D11) จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 405,000 405,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำชี กม.17+500 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 369,000 369,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ซ่อมแซมรางรับน้ำป่าคลองRMC กม.18+712 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 259,600 259,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย แก้มลิงบึงหนองแสนพันพร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 11,939,420 8,742,420 3,197,000 11,939,420 8,742,420 3,197,000 11,498,107 8,301,107 3,197,000 96.30 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พนังกั้นน้ำพองฝั่งขวา ยาว 9+500 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 17,539,000 2,461,000 11,658,700 9,197,700 2,461,000 10,962,394 8,501,394 2,461,000 94.03 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยใหญ่ บ้านนาเพียง จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,935,600 2,935,600 2,935,600 2,935,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง