ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 01:08:18]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.1.10) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 27/08/2561 07/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/05/2562 2,335 13/05/2562 2,335 26/06/2562 2,400,000 2,400,000 1,021,448 1,021,448 42.56 0.00 95.00 0.00 95.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.1.11) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ และคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 29,967 23/11/2561 29,967 บริษัท ลักษณะพงษ์ จำกัด 01/02/2562 2,000,000 2,000,000 1,704,594 1,704,594 85.23 0.00 99.00 0.00 99.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.1.24) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2562 43,984 14/03/2562 43,984 21/06/2562 900,000 900,000 792,097 792,097 88.01 0.00 92.00 0.00 92.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.3.3) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 489,424 24/10/2561 489,424 บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด 01/02/2562 1,099,517 1,099,517 1,076,031 1,076,031 97.86 0.00 90.00 0.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.1) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์หัวงาน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,438,000 2,438,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 478,354 15/11/2561 478,354 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอ็นโอเอ 01/02/2562 2,437,800 2,437,800 2,406,237 2,406,237 98.71 0.00 98.50 0.00 98.50 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง ถนนลาดยางภายในฝ่ายส่งน้ำ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.700 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,959,000 11,959,000 11,959,000 11,391,000 568,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 31/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2562 14/03/2562 03/04/2562 29/04/2562 5,390,000 04/06/2562 5,390,000 120 05/06/2562 04/09/2562 หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2562 11,548,632 5,551,700 5,390,000 161,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.1) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 26/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/05/2562 47,050 24/05/2562 47,050 26/06/2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 50.00 0.00 55.00 0.00 55.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.2) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำกลางคลองส่งน้ำสายซอย 1R-1L-RMC กม.1+240 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 947,000 947,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 41,309 24/10/2561 41,309 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 01/02/2562 946,152 946,152 946,152 946,152 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.3) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าและป้ายชื่ออาคารชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 1,903,000 1,903,000 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 432,692 01/11/2561 432,692 เพิ่มพูน 01/02/2562 1,902,740 1,902,740 1,902,740 1,902,740 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.4) ซ่อมแซมฝายห้วยแสล่ง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 1,892,000 1,892,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 233,402 26/10/2561 233,402 หจก. เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย 01/02/2562 1,891,888 1,891,888 1,891,888 1,891,888 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.5) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า คลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตก 7 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,131,000 2,131,000 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 179,453 24/10/2561 179,453 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 01/02/2562 2,130,943 2,130,943 2,130,943 2,130,943 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.6) ซ่อมแซมฝายพร้อมอาคารประกอบและหินก่อหน้า-ท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 1L-1R-7R-LMC กม.1+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,936,000 1,936,000 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 35,811 19/10/2561 35,811 เชียงใหม่ สหมิตร 01/02/2562 1,901,318 1,901,318 1,901,318 1,901,318 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.7) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า คลองซอย 11R-LMC กม.6+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 388,000 388,000 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 27,943 19/10/2561 27,943 โกเฮง 01/02/2562 387,444 387,444 387,444 387,444 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.8) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองซอย 2R-14R-LMC กม.0+764 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 630,000 630,000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 87,767 24/10/2561 87,767 อ.เจริญ 01/02/2562 629,495 629,495 629,495 629,495 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.9) ซ่อมแซมอาคารควบคุมการส่งน้ำเขื่อนฝั่งซ้ายและอาคารปากอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนหลักจำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 845,000 845,000 820,000 820,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 239,199 01/11/2561 239,199 เพิ่มพูน 01/02/2562 819,994 819,994 819,994 819,994 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.10) ซ่อมแซมฝายเหมืองแม่ลายพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,328,000 2,328,000 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 24/08/2561 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 233,402 24/10/2561 233,402 หจก. เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย 01/02/2562 2,243,981 2,243,981 2,243,981 2,243,981 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.11) ซ่อมแซมฝายเจ้านาย ในลำน้ำแม่ตาด กม.7+370 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,943,000 1,943,000 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 149,836 26/10/2561 149,836 บริษัท เชียงใหม่นวสิริ จำกัด 01/02/2562 1,943,000 1,943,000 1,939,604 1,939,604 99.83 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.12) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1L-5R-LMC กม.1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 972,000 972,000 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 67,877 24/10/2561 67,877 บริษัท ซี.พี.เอส. โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 01/02/2562 971,917 971,917 971,917 971,917 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.13) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองซอย 1R-1L-1R-14R-LMC กม.1+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 534,000 534,000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 65,934 19/10/2561 65,934 เชียงใหม่ เอส เจ พี 01/02/2562 533,511 533,511 533,511 533,511 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.14) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำเข้าคลองเหมืองลึก กม.15+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 921,000 921,000 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 122,458 24/10/2561 122,458 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 01/02/2562 920,299 920,299 920,299 920,299 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.15) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเหมืองเปา กม 1+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 725,000 725,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 31,026 24/10/2561 31,026 หจก. เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย 01/02/2562 724,215 724,215 724,215 724,215 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.16) ซ่อมแซมฝายเหมืองกลาง ในลำน้ำห้วยทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,846,000 1,846,000 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 172,554 26/10/2561 172,554 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ 01/02/2562 1,845,077 1,845,077 1,845,077 1,845,077 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.17) ซ่อมแซมฝายพร้อมอาคารประกอบและหินก่อหน้า-ท้ายเหมืองร่องควาย กม.2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 969,000 969,000 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 119,207 26/10/2561 119,207 โกเฮง 01/02/2562 967,914 967,914 967,914 967,914 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.18) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองซอย 2R-1L-1R-14R-LMC จำนวน 3 แห่งกม.0+005, กม.0+620 และ กม.1+080 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,455,000 1,455,000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 93,587 19/10/2561 93,587 เชียงใหม่สหมิตร 01/02/2562 1,454,662 1,454,662 1,454,662 1,454,662 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.19) ซ่อมแซมอาคารท้ายท่อทิ้งน้ำร่องบุปผา กม.14+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 930,000 930,000 902,000 902,000 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 122,518 26/10/2561 122,518 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 01/02/2562 901,596 901,596 901,596 901,596 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.20) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและป้ายแนวเขตชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตก ช่วงกม.0+000 ถึงกม.27+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 788,000 788,000 769,000 769,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 88,169 01/11/2561 88,169 หจก.สันป่าข่อยอะไหล่ยนต์ เชียงใหม่ 01/02/2562 768,255 768,255 768,255 768,255 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.21) ซ่อมแซมฝายร้องฟาร์มไก่ ในลำน้ำห้วยทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,040,000 2,040,000 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 213,646 24/10/2561 213,646 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 01/02/2562 2,039,431 2,039,431 2,039,431 2,039,431 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.22) ซ่อมแซมฝายพร้อมอาคารประกอบและหินก่อหน้า-ท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 1L-1R-7R-LMC กม.1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 969,000 969,000 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 28,846 19/10/2561 28,846 เชียงใหม่ สหมิตร 01/02/2562 968,509 968,509 968,509 968,509 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.23) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและป้ายแนวเขตชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วงกม.0+000 ถึงกม.16+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 615,000 615,000 600,000 600,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/11/2561 117,542 03/12/2561 117,542 หจก.สันป่าข่อยอะไหล่ยนต์ เชียงใหม่ 25/06/2562 599,484 599,484 599,484 599,484 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.24) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำเหมืองเปาเหมืองแพะ กม.5+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 942,000 942,000 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 163,452 24/10/2561 163,452 หจก. เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย 01/02/2562 941,960 941,960 941,960 941,960 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.25) ซ่อมแซมหินก่อหน้า-ท้ายฝายเหมืองคือ กม 2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 873,000 873,000 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 99,288 26/10/2561 99,288 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 01/02/2562 872,886 872,886 872,886 872,886 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.26) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ 54 (แยกซ้าย-ขวา) กม.24+790 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 772,000 772,000 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 42,840 24/10/2561 42,840 เชียงใหม่ บงสิริ 01/02/2562 771,007 771,007 771,007 771,007 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.27) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำเหมืองลึก กม.9+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 291,000 291,000 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 77,878 24/10/2561 77,878 หจก. เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย 01/02/2562 290,926 290,926 290,926 290,926 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.28) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองซอย 2R-1R-16R-LMC จำนวน 2 แห่งกม.2+635 และ กม.4+140 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,164,000 1,164,000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 196,434 26/10/2561 196,434 เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย 01/02/2562 1,163,793 1,163,793 1,163,793 1,163,793 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.29) ซ่อมแซมฝายเหมืองแพะ กม.0+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 941,000 941,000 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 160,351 26/10/2561 160,351 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 01/02/2562 940,860 940,860 940,860 940,860 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.30) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเหมืองเก๊าลุง กม 0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 580,000 580,000 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 21,023 24/10/2561 21,023 บริษัท เชียงใหม่นวสิริ จำกัด 01/02/2562 579,783 579,783 579,783 579,783 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.31) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองซอย 2L-1R-1R-16R-LMC กม.1+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 727,000 727,000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 60,951 19/10/2561 60,951 บ.ทรัพย์พัฒนา 01/02/2562 726,738 726,738 726,738 726,738 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.168.32) ซ่อมแซมรางริน คสล. เหมืองเปา กม.2+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,940,000 1,940,000 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/09/2561 81,427 24/10/2561 81,427 บริษัท ซี.พี.เอส. โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 01/02/2562 1,935,538 1,935,538 1,935,538 1,935,538 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.3) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอยคลองผาแตก ซอย 12 ,13 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 6,318,000 6,318,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 123,370 02/01/2562 123,370 โกเฮง 01/02/2562 6,248,236 6,248,236 6,244,416 6,244,416 99.94 0.00 99.00 0.00 99.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 6,120 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.4) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 1 (ทุ่งป่าคา)คลองสายใหญ่เมืองวะพร้อมอาคารประกอบ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,248,000 9,248,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 2,822,950 07/12/2561 2,822,950 องค์การอุสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 01/02/2562 9,056,219 9,056,219 9,047,198 9,047,198 99.90 0.00 99.00 0.00 99.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.5) ปรับปรุงเหมืองปู่เห็น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 6,776,000 6,776,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 14/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 720,576 02/01/2562 720,576 หจก. เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย 26/06/2562 6,528,620 6,528,620 5,832,165 5,832,165 89.33 0.00 89.00 0.00 89.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.6) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 1R-5R-RMC พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,938,000 1,938,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 128,219 24/10/2561 128,219 บริษัท เชียงใหม่นวสิริ จำกัด 01/02/2562 1,938,000 1,938,000 1,891,914 1,891,914 97.62 0.00 99.00 0.00 99.00 23/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 950 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.7) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 2 (ทุ่งป่าหนาด) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,246,000 9,246,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 302,380 19/10/2561 302,380 บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด 01/02/2562 9,085,401 9,085,401 8,945,436 8,945,436 98.46 0.00 99.00 0.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 750 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.8) ปรับปรุงประตูระบายน้ำควบคุมปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,224,000 276,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 11/02/2562 วิธีคัดเลือก 04/03/2562 08/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการโดย สำนักเครื่องจักรกล 22/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (5) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอยคลองผาแตก ซอย 1 และ ซอย 2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 13,655,000 13,655,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 497,324 19/10/2561 497,324 หจก. เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย 24/01/2562 12,922,318 12,922,318 11,513,357 11,513,357 89.10 0.00 81.00 0.00 81.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.2+200 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 04/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 257,088 04/02/2562 257,088 21/06/2562 5,797,000 5,797,000 5,541,750 5,541,750 95.60 0.00 99.00 0.00 99.00 13/08/2562 175
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 14/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2561 813,200 813,200 28/02/2562 0.00 0.00 500.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 5 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 55,000 55,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง ถนนลาดยางบนสันเขื่อนหลัก(Main Dam) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,537,400 1,537,400 721,100 670,000 51,100 713,777 670,000 43,777 98.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง Camp Site Road I งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,578,900 3,578,900 1,561,633 1,431,100 130,533 1,557,113 1,431,100 126,013 99.71 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง Camp Site Road III งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,190,700 3,190,700 1,365,746 1,268,200 97,546 1,357,969 1,268,200 89,769 99.43 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง Camp Site Road IV งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,144,200 1,144,200 563,210 527,000 36,210 561,216 527,000 34,216 99.65 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง ถนนลาดยางบนสันเขื่อนฝั่งขวา(Right Dam) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,613,000 1,613,000 728,700 670,000 58,700 721,392 670,000 51,392 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง Camp Site Road II งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,094,800 7,094,800 2,773,756 2,561,802 211,954 2,767,511 2,561,802 205,709 99.77 0.00 100.00 0.00 100.00 11/12/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง