ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 04:51:19]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกุมภาพันธ์ ผล แผน เดือนกุมภาพันธ์ ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.37) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ระยะทาง 3.573 กิโลเมตร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 13/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.124) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พื้นที่ชลประทาน จำนวน 175,000 ไร่ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 13/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.132) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ และคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 264.597 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 13/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.135) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน พื้นที่ 1,057.500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 13/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,057,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.13) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในบริเวณอาคารควบคุมการระบายน้ำเขื่อนฝั่งขวา (Right Dam) ระยะทาง 0.90 วงจร-กม. พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,140,000 1,140,000 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 27/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.46) ซ่อมแซมบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จำนวน 7 หลัง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 14/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.5) ปรับปรุงถนนบริเวณหัวงาน Camp Site Road II โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,564,000 3,564,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 08/01/2563 20/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.76) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและป้ายแนวเขตชลประทาน ขนาด 0.20 x 0.60 เมตร จำนวน 24 ป้าย และป้ายประกาศชลประทานขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 10 ป้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย เขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 14/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.77) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตก ช่วง กม.17+700 - 17+877 จำนวน 1,573 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 27/12/2562 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000 125 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.78) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC กม.16+000 กม.49+000 จำนวน 1,406 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 79,824 79,824 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.79) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเหมืองกลางบ้านป่าเหมือด กม 0+000 - กม 1+500 จำนวน 5,742 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 02/12/2562 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 55 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.80) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเหมืองเปา กม 6+650 - 7+750 และ กม 8+150 - 8+900 จำนวน 3,260 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ 27/11/2562 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 65 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.81) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเหมืองร้อง กม 6+650 จำนวน 957 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 27/12/2562 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 65 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.111) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 13/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.116) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่เกาะมะตัน ขนาดบานระบายกว้าง 1.50 เมตร x ยาว 1.70 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า 220 โวลท์ จำนวน 2 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 604,000 604,000 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 12/11/2562 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,250 1,125 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.119) ซ่อมแซมฝายท้ายบ้านลำห้วยฮ่องฮัก ความยาว 7.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 356 ไร่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 112,718 112,718 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.120) ซ่อมแซมฝายผ๋ามงัวในลำห้วยทราย ความยาว 4.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 43,075 43,075 19/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.121) ซ่อมแซมฝายพร้อมอาคารประกอบเหมืองแม่ลาย จำนวน 2 แห่ง กม 7+850 และ กม 8+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 13/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.122) ซ่อมแซมฝายลุงช่วยในลำห้วยทราย ความยาว 7.50 เมตร สูง 1.70 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 130 ไร่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 12/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 112,601 112,601 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.123) ซ่อมแซมฝายและหินก่อหน้า-ท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 4L-4R-LMC (คู08) กม.2+500 ความยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 999,000 999,000 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 151,943 151,943 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.124) ซ่อมแซมฝายหินในลำน้ำห้วยทราย ความยาว 4.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 07/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 94,967 94,967 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 210 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.125) ซ่อมแซมฝายเหมืองกลางพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 4 แห่ง กม 1+200 , กม 1+500, กม 1+800 และ กม 2+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 13/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 77 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.126) ซ่อมแซมฝายอุ้ยเติงในลำห้วยฮ่องฮัก ความยาว 12.00 เมตร สูง 1.70 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 119,394 119,394 19/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.138) ซ่อมแซมรางรินข้ามเหมืองเปา กม.2+100 ความยาว 15 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 997,000 997,000 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 293,348 293,348 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.144) ซ่อมแซมสะพานน้ำ ห้วยน้ำงามพร้อมอาคารประกอบ ความกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง กม.1+860 และ กม.3+240 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 112,718 112,718 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 408 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.146) ซ่อมแซมหินก่อหน้าท้ายท่อทิ้งน้ำร่องบุปผา กม.1+100 ความยาว 70 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 995,000 995,000 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 12/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 221,314 221,314 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 17 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.147) ซ่อมแซมหินก่อห้วยแม่ฮ่องฮัก กม.2+527 จำนวน 350 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 127,478 127,478 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.152) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง เหมืองเปา กม 2+970 และเหมืองคือ กม 0+150 ความยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 07/01/2563 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.155) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเหมืองกองควาย พื้นที่รับน้ำ 120 ไร่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 43,075 43,075 19/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.162) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำเหมืองเฟยไฮ จำนวน 4 แห่ง กม 7+000, กม 7+150, กม 7+250 และกม 7+350 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ 07/01/2563 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 85 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.163) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำเหมืองหลวง กม 1+480 ความยาว 7.00 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 07/01/2563 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2148) ซ่อมแซม FTO พร้อมท่อลอดคลองส่งน้ำสายซอย 7R-LMC กม.6+600 ความยาว 22 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 26,968 26,968 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2150) ซ่อมแซมกำแพงคอนเสริมเหล็กคลองส่งน้ำสายซอย 7R-LMC กม.4+550 ความยาว 200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 995,000 995,000 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 12/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 224,952 224,952 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2153) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 11R-LMC และ 1L-11R-LMC จำนวน 740 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 07/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 14,177 14,177 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2154) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC (คู102) กม.0+000 - 0+120 จำนวน 356 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 995,000 995,000 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 69,874 69,874 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 165 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2155) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและป้ายแนวเขตชลประทาน ขนาด 0.20 x 0.60 เมตร จำนวน 22 ป้าย และป้ายประกาศชลประทานขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 6 ป้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย เขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 655,000 655,000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 14/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2156) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 7R-LMC (คู03) กม.2+950 ความยาว 1,201 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 93,165 93,165 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2158) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายซอย 7R-LMC กม.4+500 ความยาว 18 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 278,236 278,236 19/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2161) ซ่อมแซมฝายพร้อมอาคารประกอบ และหินก่อหน้า-ท้ายลำน้ำห้วยม่วง กม.0+600 ความยาว 9 เมตร สูง 1.50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 998,000 998,000 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 151,883 151,883 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 125 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2162) ซ่อมแซมฝายพร้อมอาคารประกอบและหินก่อหน้าท้ายลำน้ำห้วยไร่ กม.0+900 ความยาว 15 เมตร สูง 1.80 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 10/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 279,259 279,259 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 420 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2166) ซ่อมแซมสะพานคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC กม.46+300 ความยาว 12 เมตร กว้าง 5 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 307,036 307,036 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2168) ซ่อมแซมหินก่อหน้าท่อลอดป้องกันการกัดเซาะคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC กม.45+600 ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 275,446 275,446 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2171) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองซอย 1L-1R-18R-LMC กม.1+150 จำนวน 220 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 07/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 118,224 118,224 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2172) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองซอย 1L-1R-1R-16R-LMC กม.0+400 และ กม.0+772 จำนวน 400 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 161,014 161,014 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.2173) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองซอย 1R-2R-1R-16R-LMC กม.1+300 จำนวน 190 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 07/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 91,586 91,586 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 12 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.4453) ซ่อมแซม FTO คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC กม.32+000 พร้อมซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย (คู64) กม.0+000 - 0+500 จำนวน 921 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 995,000 995,000 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 49,759 49,759 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,536 102 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.4454) ซ่อมแซม FTO คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC กม.32+400 พร้อมซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 3R-LMC กม.0+000-0+500 จำนวน 921 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 998,000 998,000 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 07/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 49,738 49,738 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800 102 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.10) ปรับปรุงขยายระบบส่งน้ำเหมืองห้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,700,000 5,700,000 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ 14/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (6) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย3 ( จาวยอง ) ความยาว 1.036 กม. พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,500,000 10,500,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 13/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750 57 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (7) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตก กม. 0+000 - 7+000 ความยาว 7 กม. พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 13/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 4,056,742 4,056,742 19/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง (1.3) ปรับปรุงระบบ SCADA พร้อมอุปกรณ์วัดน้ำฝน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 27/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/09/2562 41,849 23/09/2562 41,849 1 23/09/2562 23/09/2562 23/09/2562 บริษัท เชียงใหม่ลักษณพงษ์ จำกัด 27/11/2562 41,849 620,000 620,000 519,994 519,994 83.87 0.00 95.00 0.00 95.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย(para Asphaltic Concrete)กม.1+800ถึงกม.4+200ระยะทาง 2.400 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,378,400 3,378,400 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 28/06/2562 28/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/07/2562 14/08/2562 15/08/2562 22/08/2562 3,280,000 09/09/2562 3,280,000 90 18/10/2562 17/10/2562 15/01/2563 บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) 27/11/2562 5,391,101 3,378,400 3,280,000 98,400 3,378,120 3,280,000 98,120 99.99 0.00 98.00 0.00 98.00 28/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง อาคารที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,005,901 8,005,901 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 02/08/2562 02/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/08/2562 28/08/2562 29/08/2562 03/09/2562 7,772,901 24/09/2562 7,772,901 270 19/10/2562 18/10/2562 14/07/2563 กิจการร่วมค้า ซิโนไทย เอ็นจีเนียริ่ง 27/11/2562 9,623,674 8,005,901 7,772,901 233,000 49,899 49,899 0.62 0.00 35.00 0.00 35.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,800 26,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)