ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 18:29:03]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.145) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 7.931 กม. ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 860,000 860,000 860,000 860,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 416,892 02/03/2563 416,892 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค 63 ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค 63 08/04/2563 860,000 860,000 858,849 858,849 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.621) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุบลราชธานี พื้นที่ชลประทาน 42 ไร่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 10/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 149,100 12/03/2563 149,100 อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 08/04/2563 600,000 600,000 455,041 455,041 75.84 88.00 75.84 88.00 75.84 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.624) บำรุงรักษาหัวงาน, คลองส่งน้ำและฝายยางที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่ 42 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หลายตำบล หลายอำเภอ อุบลราชธานี 10/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 99,993 20/03/2563 99,993 หจก.อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/04/2563 3,000,000 3,000,000 1,711,417 1,711,417 57.05 88.00 56.88 88.00 56.88 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.1035) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ปริมาณ 277 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 141,066 13/03/2563 141,066 อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 900,000 900,000 899,469 899,469 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.1036) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน ปริมาณ 77 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 21/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 12,000 16/03/2563 12,000 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 250,000 250,000 249,945 249,945 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.1037) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 49,950 16/03/2563 49,950 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 300,000 300,000 297,695 297,695 99.23 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.44) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างหัวงาน เขื่อนลำเซบก จำนวน 1 แห่ง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 49,950 16/03/2563 49,950 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 1,000,000 1,000,000 997,486 997,486 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.45) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างหัวงาน อ่างเก็บน้ำสระสมิง จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 39,997 13/03/2563 39,997 หจก.อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 1,000,000 1,000,000 998,865 998,865 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.46) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างหัวงาน อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 39,997 13/03/2563 39,997 อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 1,000,000 1,000,000 999,131 999,131 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.215) ซ่อมแซมบ้านพัก ฝายยางลำโดมใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 161,273 06/03/2563 161,273 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 1,000,000 1,000,000 999,270 999,270 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.220) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการหัวงาน เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 222,800 02/03/2563 222,800 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 1,500,000 1,500,000 1,499,076 1,499,076 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.221) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการหัวงาน อ่างเก็บน้ำสระสมิง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 221,050 03/03/2563 221,050 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 1,500,000 1,500,000 1,498,470 1,498,470 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.222) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการหัวงาน อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 233,720 03/03/2563 233,720 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,999,461 1,999,461 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.64) ปรับปรุงคันคลอง 7R-RMC-P2 สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ ระยะทาง 1,010 เมตร ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,489,600 1,489,600 1,489,600 1,489,600 สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 21/11/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 16/03/2563 20/03/2563 08/04/2563 1,004,800 28/04/2563 1,004,800 30 28/04/2563 28/04/2563 28/05/2563 หจก.สิรภพซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 63,840 02/03/2563 63,840 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 1,031,000 1,462,934 1,004,800 458,134 449,866 449,866 30.75 100.00 83.00 100.00 83.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.66) ปรับปรุงถคันคลอง 9R-RMC-P2 สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ ระยะทาง 1,100 เมตร ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,622,700 1,622,700 1,622,700 1,622,700 สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 21/11/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/03/2563 19/03/2563 24/03/2563 08/04/2563 1,099,700 08/04/2563 1,099,700 30 28/04/2563 08/04/2563 28/05/2563 บ.ทราฟฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 69,540 27/02/2563 69,540 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 1,593,394 1,099,700 493,694 488,296 488,296 30.65 100.00 81.00 100.00 81.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.76) ปรับปรุงคันพนังสาย L เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.850 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 26/11/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 16/03/2563 20/03/2563 08/04/2563 1,853,780 28/04/2563 1,853,780 30 28/04/2563 28/04/2563 28/05/2563 หจก.สิรภพซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 259,983 24/02/2563 259,983 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 1,902,000 2,850,931 1,853,780 997,151 980,845 980,845 34.40 90.00 50.30 90.00 50.30 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.79) ปรับปรุงถคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง ระยะทาง 2,210 เมตร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,259,700 3,259,700 3,259,700 3,259,700 โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 13/03/2563 19/03/2563 08/04/2563 2,215,110 08/04/2563 2,215,110 60 28/04/2563 28/04/2563 28/05/2563 หจก.สิรภพซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 119,130 02/03/2563 119,130 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 08/06/2563 2,273,000 3,200,794 2,215,110 985,684 931,411 931,411 29.10 100.00 84.00 100.00 84.00 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.81) ปรับปรุงคันคลอง 3L-3R-RMC สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ ระยะทาง 2,320 เมตร ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,424,800 3,424,800 3,424,800 3,424,800 สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/03/2563 18/03/2563 24/03/2563 08/04/2563 2,325,080 08/04/2563 2,325,080 45 28/04/2563 28/04/2563 28/05/2563 บ.ทราฟฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 146,490 27/02/2563 146,490 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 08/06/2563 2,386,000 3,362,808 2,325,080 1,037,728 930,413 930,413 27.67 100.00 86.00 100.00 86.00 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.84) ปรับปรุงคันพนังสาย H เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.244 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 26/11/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 12/03/2563 19/03/2563 08/04/2563 2,246,530 28/04/2563 2,246,530 45 28/04/2563 28/04/2563 12/06/2563 หจก.สิรภพซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 246,354 24/02/2563 246,354 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 2,305,000 3,440,504 2,246,530 1,193,974 1,182,299 1,182,299 34.36 100.00 40.30 100.00 40.30 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.88) ปรับปรุงคันพนังสาย D เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.354 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 26/11/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/03/2563 18/03/2563 25/03/2563 08/04/2563 2,356,500 28/04/2563 2,356,500 45 28/04/2563 28/04/2563 12/06/2563 บ.ทราฟฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 223,290 24/02/2563 223,290 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 2,418,000 3,637,418 2,356,500 1,280,918 1,252,389 1,252,389 34.43 100.00 66.80 100.00 66.80 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.93) ปรับปรุงคันพนังสาย C เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.545 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 26/11/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/03/2563 11/03/2563 19/03/2563 08/04/2563 2,543,400 28/04/2563 2,543,400 45 28/04/2563 28/04/2563 12/06/2563 บ.ทราฟฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 299,821 24/02/2563 299,821 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 2,611,000 3,931,209 2,543,400 1,387,809 1,360,226 1,360,226 34.60 100.00 66.80 100.00 66.80 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.95) ปรับปรุงคันคลอง 8R-RMC-P2 สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ ระยะทาง 2,860 เมตร ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,218,300 4,218,300 4,218,300 4,218,300 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 13/03/2563 19/03/2563 20/03/2563 2,855,580 28/04/2563 2,855,580 หจก.สิรภพซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 180,690 04/03/2563 180,690 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/06/2563 2,934,100 4,138,402 2,855,580 1,282,822 1,215,160 1,215,160 29.36 100.00 80.00 100.00 80.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.99) ปรับปรุงถนนหลังคันร่องชักน้ำ สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ ระยะทาง 2,000 เมตร ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,424,800 4,424,800 4,424,800 4,424,800 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 16/03/2563 20/03/2563 08/04/2563 1,664,200 28/04/2563 1,664,200 30 08/04/2563 08/04/2563 07/05/2563 หจก.สิรภพซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 105,450 03/03/2563 105,450 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 08/06/2563 1,708,000 4,156,808 1,664,200 2,492,608 2,368,900 2,368,900 56.99 100.00 80.00 100.00 80.00 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.102) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.073 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 19/03/2563 24/03/2563 27/03/2563 3,020,580 08/04/2563 3,020,580 50 28/04/2563 28/04/2563 17/06/2563 บริษัท ทราฟฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 189,810 27/02/2563 189,810 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 4,900,000 4,621,888 3,020,580 1,601,308 1,472,712 1,472,712 31.86 100.00 93.00 100.00 93.00 11/08/2563 ยางพารา, 616 268 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.106) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.100 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 13/03/2563 19/03/2563 08/04/2563 2,107,820 08/04/2563 2,107,820 55 08/04/2563 08/04/2563 05/06/2563 หจก.สิรภพซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 39,997 13/03/2563 39,997 อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 5,000,000 4,725,504 2,107,820 2,617,684 2,344,460 2,344,460 49.61 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 ยางพารา, 638 55 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.112) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย 3L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/03/2563 18/03/2563 24/03/2563 08/04/2563 2,312,310 08/04/2563 2,312,310 45 08/04/2563 08/04/2563 23/05/2563 บ.ทราฟฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 132,240 13/03/2563 132,240 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 5,400,000 4,957,413 2,312,310 2,645,103 2,532,740 2,532,740 51.09 100.00 96.00 100.00 96.00 11/08/2563 ยางพารา, 870 54 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.117) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.390 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 02/12/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 12/03/2563 19/03/2563 08/04/2563 3,483,200 08/04/2563 3,483,200 55 08/04/2563 08/04/2563 25/05/2563 บ.ทราฟฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 218,880 27/02/2563 218,880 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 5,600,000 5,255,733 3,483,200 1,772,533 1,657,801 1,657,801 31.54 100.00 91.00 100.00 91.00 11/08/2563 ยางพารา, 797 197 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.126) ปรับปรุงคันพนังสาย EF เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 4.374 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 26/11/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 16/03/2563 20/03/2563 08/04/2563 4,327,290 28/04/2563 4,327,290 60 28/04/2563 28/04/2563 27/06/2563 หจก.สิรภพซัพพลาย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/02/2563 24/02/2563 314,468 27/03/2563 314,468 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 4,487,000 6,637,487 4,327,290 2,310,197 2,244,078 2,244,078 33.81 100.00 66.80 100.00 66.80 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.128) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-4R (ระยะที่2) เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 02/12/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 13/03/2563 19/03/2563 08/04/2563 2,460,190 28/04/2563 2,460,190 45 28/04/2563 28/04/2563 12/06/2563 หจก.สิรภพซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 52,520 26/02/2563 52,520 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 2,525,000 7,134,053 2,460,190 4,673,863 3,879,462 3,879,462 54.38 100.00 66.80 100.00 66.80 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.136) ปรับปรุงคันพนังสาย G เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 5.488 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 02/12/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/03/2563 17/03/2563 02/04/2563 08/04/2563 5,428,500 22/04/2563 5,428,500 75 28/04/2563 28/04/2563 12/07/2563 บ.ทราฟฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 306,221 21/02/2563 306,221 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 5,629,000 8,395,988 5,428,500 2,967,488 2,955,471 2,955,471 35.20 100.00 66.80 100.00 66.80 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3196) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 87,537 13/02/2563 87,537 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/03/2563 531,100 531,100 529,233 529,233 99.65 100.00 100.00 100.00 100.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3197) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสาย 3L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 79,369 24/02/2563 79,369 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 04/03/2563 482,800 482,800 478,184 478,184 99.04 100.00 100.00 100.00 100.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3250) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำแรงดันสถานีสูบน้ำ P1 แถวที่ 2,3,5,7 เขื่อนลำเซบก ระยะทาง 0.05 กม. โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 02/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 236,590 21/02/2563 236,590 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 29/05/2563 2,000,000 2,000,000 1,994,591 1,994,591 99.73 100.00 96.50 100.00 96.50 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3251) ซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำพร้อมอุปกรณ์ เขื่อนลำเซบก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2563 09/04/2563 10/04/2563 10/04/2563 505,000 15/05/2563 505,000 30 15/04/2563 15/04/2563 11/05/2563 หจก.โรงหล่อ ส.ไพบูลย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 297,785 02/03/2563 297,785 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 1,200,000 2,247,000 2,247,000 2,189,646 2,189,646 97.45 90.00 87.50 90.00 87.50 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3252) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หลายตำบล หลายอำเภอ อุบลราชธานี 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/04/2563 249,840 03/04/2563 249,840 03/04/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานถ้ำแข้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 15/04/2563 999,764 999,764 999,764 999,764 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3255) ซ่อมแซมฝายยางลำโดมน้อย แห่งที่ 2 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 21/11/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/03/2563 01/04/2563 08/04/2563 10/04/2563 1,890,000 10/04/2563 1,890,000 30 01/05/2563 01/05/2563 31/05/2563 บ.แสงไทยผลิตยาง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 328,957 06/03/2563 328,957 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/06/2563 2,448,806 2,448,806 2,436,522 2,436,522 99.50 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3256) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย C พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 0+375 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 70,802 24/02/2563 70,802 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,993,162 1,993,162 99.66 100.00 94.50 100.00 94.50 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3257) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย D พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 0+637.5 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 70,802 21/02/2563 70,802 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,975,985 1,975,985 98.80 100.00 94.25 100.00 94.25 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3258) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย D พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 1+230 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 25,200 26/02/2563 25,200 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,986,129 1,986,129 99.31 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3259) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย G พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 1+662.5 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 70,802 21/02/2563 70,802 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,923,177 1,923,177 96.16 100.00 94.20 100.00 94.20 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3260) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย G พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 2+412.5 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 100,950 19/02/2563 100,950 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,969,134 1,969,134 98.46 100.00 94.80 100.00 94.80 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3261) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย G พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 2+750 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 100,981 20/02/2563 100,981 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,986,902 1,986,902 99.35 100.00 94.30 100.00 94.30 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3262) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย I พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 0+287.5 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 708,802 19/02/2563 708,802 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,960,998 1,960,998 98.05 100.00 94.60 100.00 94.60 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3263) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย I พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 1+262.5 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 70,796 19/02/2563 70,796 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,989,044 1,989,044 99.45 100.00 94.50 100.00 94.50 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3264) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย I พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 6+137.5 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 70,803 21/02/2563 70,803 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,738,992 1,738,992 86.95 100.00 99.20 100.00 99.20 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3265) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย I พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 6+650 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 70,802 20/02/2563 70,802 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,169,678 1,169,678 58.48 100.00 99.20 100.00 99.20 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3266) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย L พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 0+462.5 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 55,709 21/02/2563 55,709 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,383,815 1,383,815 69.19 100.00 99.20 100.00 99.20 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3267) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย L พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 1+287.5 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 142,765 21/02/2563 142,765 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,978,774 1,978,774 98.94 100.00 99.30 100.00 99.30 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3268) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย M พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 8+360 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 229,050 17/03/2563 229,050 หจก.อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,188,593 1,188,593 59.43 100.00 99.20 100.00 99.20 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3269) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย M พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 9+057 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 55,709 21/02/2563 55,709 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,366,600 1,366,600 68.33 100.00 99.20 100.00 99.20 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3270) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย N พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 1+237.5เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 55,683 24/02/2563 55,683 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,357,993 1,357,993 67.90 100.00 99.20 100.00 99.20 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3271) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย N พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 1+762.5 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 70,802 21/02/2563 70,802 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,350,123 1,350,123 67.51 100.00 99.20 100.00 99.20 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3272) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย N พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 3+025 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 55,683 24/02/2563 55,683 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,375,652 1,375,652 68.78 100.00 99.20 100.00 99.20 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3273) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำสาย N พร้อมอาคารระบายน้ำ กม. 7+215 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 1,287,672 24/02/2563 1,287,672 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,777,196 1,777,196 88.86 100.00 99.20 100.00 99.20 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3276) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำฝั่งขวา กม.4+000 - กม.6+020 อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 153,468 10/01/2563 153,468 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 900,000 900,000 890,888 890,888 98.99 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3277) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย กม.5+000 - กม.7+500 อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 27/12/2562 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 177,826 16/01/2563 177,826 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 900,000 900,000 800,370 800,370 88.93 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3278) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำสระสมิง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 236,204 22/01/2563 236,204 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 1,000,000 1,000,000 949,882 949,882 94.99 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3279) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำสระสมิง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 217,238 28/01/2563 217,238 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 1,000,000 1,000,000 999,652 999,652 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3280) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ พื้นที่รับประโยชน์ 11,614 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 476,730 10/01/2563 476,730 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 476,477 2,687,800 2,687,800 2,650,215 2,650,215 98.60 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3281) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย โครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2562 126,902 28/11/2562 126,902 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 1,000,000 1,000,000 978,524 978,524 97.85 100.00 76.47 100.00 76.47 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3282) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 350,548 14/01/2563 350,548 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 356,526 1,500,000 1,500,000 1,498,403 1,498,403 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3283) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผีแปลง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2562 167,999 27/11/2562 167,999 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 295,522 800,000 800,000 788,894 788,894 98.61 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3284) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองฝั่งซ้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 488,526 18/03/2563 488,526 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 999,310 999,310 998,126 998,126 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3285) ซ่อมแซมโรงสูบสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนลำเซบก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 222,866 04/03/2563 222,866 หจก.กิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 1,500,000 1,500,000 1,410,802 1,410,802 94.05 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3286) ซ่อมแซมลาดตลิ่งฝายยางลำเซบาย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 121,695 24/02/2563 121,695 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 482,800 482,800 471,786 471,786 97.72 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3287) ซ่อมแซมลาดตลิ่งฝายยางห้วยตาเทียวบ้านเป้า พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 245,189 21/02/2563 245,189 ชีวิลจ๊อป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/03/2563 600,000 600,000 593,527 593,527 98.92 100.00 100.00 100.00 100.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3288) ซ่อมแซมลาดตลิ่งฝายยางห้วยตุงลุงบ้านดอนน้ำคำ พื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 159,287 24/02/2563 159,287 ชีวิล จ๊อป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 400,000 400,000 395,571 395,571 98.89 100.00 100.00 100.00 100.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3289) ซ่อมแซมลาดทำนบอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ พื้นที่รับประโยชน์ 11,614 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 107,337 02/03/2563 107,337 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/03/2563 800,000 800,000 781,790 781,790 97.72 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3294) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย เขื่อนลำเซบก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 314,775 21/02/2563 314,775 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 980,000 980,000 866,015 866,015 88.37 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3485) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยวังโฮ ปริมาณดินขุด 0.20 ล้าน ลบ.ม โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 25/12/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 03/03/2563 12/03/2563 01/04/2563 1,659,086 08/04/2563 1,659,086 53 01/05/2563 01/05/2563 10/06/2563 หจก.พิษณุ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 100,000 16/03/2563 100,000 ร้านสงวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 5,584,926 5,584,926 5,177,499 5,177,499 92.70 90.00 84.00 90.00 84.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3762) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำสระสมิงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดิน 50,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 572 ไร่.โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 25/12/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 09/03/2563 18/03/2563 10/04/2563 1,487,131 20/04/2563 1,487,131 34 27/04/2563 27/04/2563 27/05/2563 ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 18,213 16/03/2563 18,213 หจก.อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 4,990,949 4,990,949 4,079,520 4,079,520 81.74 90.00 85.00 90.00 85.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (11) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (ระยะที่ 2) ปริมาณดิน 250,000 ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 4,309 ไร่.โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 14,100 16/03/2563 14,100 หจก.อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 29/05/2563 20,000,000 20,000,000 11,062,476 11,062,476 55.31 80.00 82.00 80.00 82.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 6,710 เมตร บ้านขามเปี้ย พื้นที่รับผลประโยชน์ 2,500 ไร่ ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 24/12/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2562 31/01/2563 2,250,000 05/02/2563 2,250,000 ชวลิต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/04/2563 31,818,492 31,818,492 27,469,141 27,469,141 86.33 92.00 95.19 92.00 95.19 11/08/2563 2,500 480 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเปือยเหนือ ขนาด 0.280 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวรวม 6,960 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,400 ไร่ ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 167,200 09/03/2563 167,200 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 39,856,883 39,856,883 34,549,526 34,549,526 86.68 95.00 80.00 95.00 80.00 11/08/2563 1,400 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (52) สถานีสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ ขนาด 0.0067 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2,940 เมตร บ้านร่องก่อ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/03/2563 30/03/2563 07/04/2563 10/04/2563 2,603,332 05/05/2563 2,603,332 30 04/05/2563 04/05/2563 02/06/2563 หจก.สกลอุบล วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2563 351,681 18/04/2563 351,681 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 12,656,485 12,656,485 9,320,000 9,320,000 73.64 84.00 76.82 84.00 76.82 11/08/2563 500 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (54) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 6,800 เมตร บ้านท่าบ่อแบง พื้นที่รับผลประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 24/12/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 30/01/2563 1,943,909 04/02/2563 1,943,909 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/04/2563 32,978,778 32,978,778 28,459,187 28,459,187 86.30 94.00 97.75 94.00 97.75 11/08/2563 1,500 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,700 เมตร บ้านโนนสมบูรณ์ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 โนนสมบูรณ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/03/2563 02/04/2563 07/04/2563 10/04/2563 8,690,000 05/05/2563 8,690,000 30 05/05/2563 05/05/2563 03/06/2563 บ.ชวลิตรวมวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 167,200 21/02/2563 167,200 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 34,934,266 34,934,266 29,134,345 29,134,345 83.40 84.00 77.05 84.00 77.05 11/08/2563 2,000 310 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (58) อาคารบังคับน้ำห้วยนางตุ้ม(ตอนล่าง) ขนาดช่องระบาย กว้าง 3 เมตร สูง 3 เมตร 3 ช่อง จำนวน 1 แห่ง ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 14/02/2563 10/03/2563 2,548,959 10/03/2563 2,548,959 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 11,392,836 11,392,836 10,082,619 10,082,619 88.50 95.00 92.00 95.00 92.00 11/08/2563 300 90 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (16) แก้มลิงกุดหวาย พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 515 ไร่ ความจุ 1.56 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2563 10/04/2563 14/04/2563 20/04/2563 12,748,930 12,748,930 128 20/07/2563 30/09/2563 พาทิศ คอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 183,868 06/03/2563 183,868 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2563 47,496,440 47,496,440 22,648,852 22,648,852 47.69 84.00 71.51 84.00 71.51 11/08/2563 515 100 1.56
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (33) แก้มลิงกุดอ้อ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 1,120 ไร่ ความจุ 1.56 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 24/12/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 13/02/2563 1,314,000 17/03/2563 1,314,000 ชวลิต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 09/04/2563 23,748,460 23,748,460 21,844,773 21,844,773 91.98 84.00 85.24 84.00 85.24 11/08/2563 1,120 150 1.08
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (34) แก้มลิงบ้านไฮตาก พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 270 ไร่ ความจุ 0.40 ล้าน ลบ.ม. ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 11/02/2563 10/03/2563 1,236,592 10/03/2563 1,236,592 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 13,934,313 13,934,313 12,901,999 12,901,999 92.59 95.00 87.00 95.00 87.00 11/08/2563 270 184 0.4
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (35) แก้มลิงลำห้วยยาง (ห้วยคำเนียม) พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 1,000 ไร่ ความจุ 0.14 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 27/12/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 13/02/2563 2,388,000 03/03/2563 2,388,000 ชวลิต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 15,950,216 15,950,216 15,309,391 15,309,391 95.98 90.00 85.00 90.00 85.00 11/08/2563 1,000 1,000 850 0.14 0.14
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (36) แก้มลิงอ่างหิน(ห้วยนาหลุบ)พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 500 ไร่ ความจุ 0.20 ล้าน ลบ.ม. ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 24/02/2563 3,418,000 30/03/2563 3,418,000 ชวลิต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 25,914,268 25,914,268 24,144,074 24,144,074 93.17 100.00 78.00 100.00 78.00 04/08/2563 500 500 25 25 0.2 0.2
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (129) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไฮตาก พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 784,793 05/02/2563 784,793 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 47,195,442 47,195,442 41,455,778 41,455,778 87.84 95.00 80.00 95.00 80.00 11/08/2563 ขนาดเล็ก 1,500 184 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (148) ประตูระบายน้ำห้วยตองแวด พื้นที่รับผลประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2563 09/03/2563 18/03/2563 28/04/2563 1,546,000 28/04/2563 1,546,000 36 28/04/2563 28/04/2563 29/05/2563 พิภพค้าไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 89,845 05/03/2563 89,845 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 24,424,172 24,424,172 22,341,795 22,341,795 91.47 100.00 93.03 100.00 93.03 11/08/2563 800 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (150) อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกห้วยหลักป้าย พื้นที่รับผลประโยชน์ 192 ไร่ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 24/12/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 10/03/2563 17/03/2563 10/04/2563 3,173,596 17/04/2563 3,173,596 78 01/05/2563 01/05/2563 17/06/2563 พิษณุ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 119,812 03/03/2563 119,812 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 33,403,826 33,403,826 32,292,680 32,292,680 96.67 100.00 85.53 100.00 85.53 11/08/2563 192 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (151) อาคารบังคับน้ำลำห้วยข้าวสาร พร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับผลประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 24/12/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/03/2563 17/03/2563 19/03/2563 17/04/2563 1,276,964 28/04/2563 1,276,964 39 08/05/2563 08/05/2563 15/06/2563 พิษณุ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 59,908 03/03/2563 59,908 พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 08/06/2563 23,208,064 23,208,064 21,339,226 21,339,226 91.95 100.00 88.78 100.00 88.78 11/08/2563 800 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ซ่อมแซมฝายยางห้วยกระจีน ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 861,000 861,000 861,000 861,000 นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 13/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 497,443 20/05/2563 497,443 หจก.อำนาจเจริญกรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 861,000 861,000 860,787 860,787 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี แก้มลิงหนองร่องแซง พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 30/03/2563 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 49,800 13/04/2563 49,800 อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 13,738,816 13,738,816 13,738,816 13,738,816 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี แก้มลิงห้วยตาหวิด พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 30/03/2563 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 49,800 13/04/2563 49,800 อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 18/06/2563 13,183,999 13,183,999 13,183,999 13,183,999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ซ่อมแซมเสริมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ตอนบน) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 30/03/2563 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 124,500 13/04/2563 124,500 อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2563 4,993,314 4,993,314 4,993,314 4,993,314 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 10/04/2563 10/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 124,500 13/04/2563 124,500 อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 22/05/2563 18,708,743 18,708,743 18,708,743 18,708,743 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงเสริมสันอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,900,000 3,100,000 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 30/03/2563 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 124,500 13/04/2563 124,500 อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 22/05/2563 4,995,400 1,900,000 3,095,400 4,995,400 1,900,000 3,095,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี อาคารบังคับน้ำห้วยเสียว พร้อมระบบกระจายน้ำ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 30/03/2563 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 49,800 13/04/2563 49,800 อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 22/05/2563 14,140,141 14,140,141 14,140,141 14,140,141 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี อาคารบังคับน้ำห้วยหูเสือ พร้อมระบบกระจายน้ำ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 30/03/2563 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 124,500 13/04/2563 124,500 อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2563 12,729,190 12,729,190 12,729,190 12,729,190 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี อาคารบังคับน้ำห้วยร่องแก พร้อมระบบกระจายน้ำ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 30/03/2563 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 124,500 13/04/2563 124,500 อุบล-กุดลาด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2563 8,867,341 8,867,341 8,867,341 8,867,341 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 27/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 446,728 25/06/2563 446,728 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 29/06/2563 447,560 990,700 990,700 639,122 639,122 64.51 66.00 60.00 66.00 60.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โครงการปรับปรุงเพิ่มระดับเก็บกักคำปลากั้ง(หนองกระดูกช้าง) พร้อมระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี 19/05/2563 19/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 361,790 16/06/2563 361,790 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 17/06/2563 397,462 1,393,000 1,393,000 1,160,437 1,160,437 83.30 0.00 60.17 0.00 60.17 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนคันคลอง RMC สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 13.526 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 23,869,000 23,869,000 23,869,000 23,869,000 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 25/07/2562 30/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/06/2562 24/06/2562 12/07/2562 25/07/2562 23,869,000 07/08/2562 23,869,000 120 07/08/2562 07/09/2562 30/09/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 23,869,000 23,869,000 23,869,000 23,869,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานและอาคารประกอบ เขื่อนลำเซบก บ้านโอด ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 693,499 693,499 693,499 693,499 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 21/01/2563 693,499 693,499 693,342 693,342 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ซ่อมแซมฝายยางห้วยบังโกยบ้านนาหว้าน้อย ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,795,059 33,795,059 33,795,059 33,795,059 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 15/05/2561 22/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/07/2562 05/08/2562 02/09/2562 13/09/2562 33,631,200 27/09/2562 33,631,200 120 04/11/2561 04/11/2562 03/03/2563 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 33,795,059 33,795,059 33,631,200 33,631,200 99.52 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานอุบลราชธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2562 36,000 21/11/2562 36,000 บ.โปรวายเดอร์ ซัพพราย 2001 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 03/01/2563 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานอุบลราชธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 208,000 208,000 208,000 208,000 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2562 208,000 14/11/2562 208,000 บ.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย 2001 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 03/01/2563 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการชลประทานอุบลราชธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2562 20,000 21/11/2562 20,000 บ.โปรวายเดอร์ ซัพพราย 2001 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 03/01/2563 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการชลประทานอุบลราชธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 174,400 174,400 174,400 174,400 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2562 174,400 14/11/2562 174,400 บริษัท แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 03/01/2563 174,400 174,400 174,400 174,400 174,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)