ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 01:38:36]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.6) ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง .โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 432,530 31/10/2561 432,530 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,715,700 1,715,700 1,702,386 1,702,386 99.22 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.1.148) บำรุงรักษาหัวงาน,คลองส่งน้ำและฝายยางที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการชลประทานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แจระแม เมือง อุบลราชธานี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 89,998 21/11/2561 89,998 หจก.อธิรุ่งโรจน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 3,000,000 3,000,000 2,198,779 2,198,779 73.29 88.00 73.29 88.00 73.29 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.1.157) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการชลประทานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 แจระแม เมือง อุบลราชธานี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 89,998 21/11/2561 89,998 หจก.อธิรุ่งโรจน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 600,000 600,000 454,730 454,730 75.79 90.00 87.73 90.00 87.73 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.3.48) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 860,000 860,000 860,000 860,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 413,253 06/11/2561 413,253 กลุ่มผู้ใช้น้ำ แรงงานในพื้นที่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 860,000 860,000 856,668 856,668 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.17) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณโครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แจระแม เมือง อุบลราชธานี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 499,600 08/11/2561 499,600 หจก.พงษ์ศักดิ์วิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 965,600 965,600 965,378 965,378 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.18) ปรับปรุงระบบประปาบริเวณหัวงาน เขื่อนลำโดมใหญ่ .โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 125,530 13/11/2561 125,530 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 972,200 972,200 962,186 962,186 98.97 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.33) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 460,624 22/10/2561 460,624 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/06/2562 1,915,399 1,915,399 1,549,994 1,549,994 80.92 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.117) ซ่อมแซมลาดตลิ่งฝายห้วยโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 19,872 29/10/2561 19,872 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 3,542,898 3,542,898 3,539,473 3,539,473 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.118) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 127,050 29/10/2561 127,050 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 479,650 479,650 477,647 477,647 99.58 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.119) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 397,194 18/10/2561 397,194 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,431,900 1,431,900 1,411,269 1,411,269 98.56 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.120) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 460,565 30/10/2561 460,565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/06/2562 2,500,000 2,500,000 2,336,973 2,336,973 93.48 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.121) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 183,530 31/10/2561 183,530 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 954,800 954,800 936,923 936,923 98.13 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.137) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 16,700 27/11/2561 16,700 ร้าน เค.ที.พี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 190,397 190,397 190,397 190,397 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.246) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 100,000 17/12/2561 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/04/2562 449,806 449,806 449,806 449,806 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยซึง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.847 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,316,000 1,316,000 1,316,000 1,278,000 38,000 นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2562 29/01/2562 07/02/2562 14/02/2562 560,000 01/04/2562 560,000 45 22/04/2562 19/04/2562 06/06/2562 หจก.พิภพค้าไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 70,000 06/12/2561 70,000 กฤติกาญจน์ ติดปัญหาอื่นๆ แก้ไขสัญญา เร่งการแก้สัญญา 31/05/2562 775,602 1,088,220 560,000 528,220 525,110 525,110 48.25 100.00 80.00 100.00 80.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานฝายห้วยแซะ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,897,000 7,897,000 7,897,000 7,667,000 230,000 นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2562 22/01/2562 06/02/2562 18/02/2562 3,699,000 22/03/2562 3,699,000 60 04/04/2562 04/04/2562 03/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 53,300 27/11/2561 53,300 กฤติกาญจน์คอมเมอร์เชี่ยล ติดปัญหาอื่นๆ แก้ไขสัญญา เร่งการแก้ไขสัญญา 06/08/2562 3,772,896 3,699,000 73,896 73,896 73,896 1.96 100.00 30.00 100.00 30.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-1R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.703 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,690,000 810,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2561 30/11/2561 13/12/2561 17/01/2562 749,000 05/02/2562 749,000 30 01/04/2562 01/04/2562 30/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 36,568 30/10/2561 36,568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 1,085,115 1,497,380 749,000 748,380 675,657 675,657 45.12 100.00 97.50 100.00 97.50 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-2R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.388 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,400,000 1,400,000 1,400,000 930,000 470,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2562 22/01/2562 28/01/2562 14/02/2562 578,000 01/04/2562 578,000 30 25/04/2562 25/04/2562 30/04/2562 หจก.พิภพค้าไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 20,160 29/10/2561 20,160 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 581,479 1,037,440 578,000 459,440 440,102 440,102 42.42 100.00 97.50 100.00 97.50 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-3R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.247 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,500,000 4,500,000 4,500,000 2,990,000 1,510,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 12/12/2561 20/12/2561 14/01/2562 1,559,047 05/02/2562 1,559,047 60 02/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 174,907 18/10/2561 174,907 ร้านพอใจวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 1,757,667 3,010,528 1,559,047 1,451,481 1,671,423 233,857 1,437,566 55.52 100.00 97.50 100.00 97.50 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-4R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.356 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 850,000 450,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2561 03/12/2561 13/12/2561 20/12/2561 629,000 05/02/2562 629,000 30 01/04/2562 01/04/2562 01/05/2562 หจก.พาทิศคอนสรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 18,536 29/10/2561 18,536 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 648,036 1,066,080 629,000 437,080 435,143 435,143 40.82 100.00 97.50 100.00 97.50 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R-1L-1R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.330 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,400,000 8,400,000 8,400,000 5,600,000 2,800,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 17/12/2561 03/01/2562 13/02/2562 2,636,000 26/02/2562 2,636,000 75 01/04/2562 01/04/2562 14/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 121,296 30/10/2561 121,296 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 3,110,104 5,320,720 2,636,000 2,684,720 2,612,298 2,612,298 49.10 100.00 97.50 100.00 97.50 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R-2L เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.207 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 5,300,000 2,700,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 07/12/2561 18/12/2561 17/01/2562 1,968,240 05/02/2562 1,968,240 75 01/04/2562 01/04/2562 14/06/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 318,271 01/11/2561 318,271 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 2,956,743 4,548,605 1,968,240 2,580,365 2,549,409 2,549,409 56.05 100.00 97.50 100.00 97.50 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R-2L-1L เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.058 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,800,000 3,800,000 3,800,000 2,540,000 1,260,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 11/12/2561 19/12/2561 10/01/2562 1,359,030 06/02/2562 1,359,030 45 01/04/2562 01/04/2562 15/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 55,048 30/10/2561 55,048 ร้านพอใจวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 1,521,013 2,570,010 1,359,030 1,210,980 1,349,245 203,854 1,145,390 52.50 100.00 97.50 100.00 97.50 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R-2L-1R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.200 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,300,000 4,300,000 4,300,000 2,880,000 1,420,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 11/12/2561 18/12/2561 07/01/2562 1,459,000 06/02/2562 1,459,000 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.พาทิสคอนสรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 62,496 30/10/2561 62,496 ร้านพอใจวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 1,699,496 2,821,780 1,459,000 1,362,780 1,325,120 1,325,120 46.96 100.00 97.50 100.00 97.50 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-6R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.571 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,600,000 5,600,000 5,600,000 3,776,000 1,824,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/01/2562 1,919,007 05/02/2562 1,919,007 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 196,679 30/10/2561 196,679 ร้านพอใจวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 2,162,207 3,668,087 1,919,007 1,749,080 2,024,083 287,851 1,736,232 55.18 100.00 97.50 100.00 97.50 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-7R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.667 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/01/2562 2,029,000 05/02/2562 2,029,000 60 01/04/2562 01/04/2562 31/05/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 226,436 30/10/2561 226,436 ร้านตั้งใจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 2,282,513 3,949,580 2,029,000 1,920,580 1,893,220 1,893,220 47.93 100.00 97.50 100.00 97.50 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-8R เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.490 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,300,000 5,300,000 5,300,000 3,580,000 1,720,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 26/12/2561 14/01/2562 1,818,040 04/02/2562 1,818,040 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 191,343 30/10/2561 191,343 ร้านตั้งใจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 2,061,739 3,467,002 1,818,041 1,648,961 1,895,439 272,706 1,622,733 54.67 100.00 97.50 100.00 97.50 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำสระสมิง ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.120 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2,690,000 1,310,000 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 11/12/2561 19/12/2561 06/02/2562 1,376,000 05/03/2562 1,376,000 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 148,354 22/10/2561 148,354 ร้านสงวนวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 1,603,313 2,632,820 1,376,000 1,256,820 1,228,496 1,228,496 46.66 100.00 97.50 100.00 97.50 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำสระสมิง ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.689 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 4,050,000 1,950,000 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 19/12/2561 07/01/2562 2,055,015 30/01/2562 2,055,015 60 01/04/2562 01/04/2562 30/05/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 206,244 22/10/2561 206,244 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 2,316,761 3,924,615 2,055,015 1,869,600 2,127,706 308,252 1,819,454 54.21 100.00 97.50 100.00 97.50 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3.850 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 15,342,000 4,658,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2562 22/01/2562 08/02/2562 15/02/2562 8,916,600 05/04/2562 8,916,600 90 25/04/2562 25/04/2562 23/07/2562 หจก.ทีเจเอ็น เทรดดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 99,980 07/12/2561 99,980 ร้าน เค.ที.พี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 11,450,708 13,075,908 8,916,600 4,159,308 12,906,160 8,916,600 3,989,560 98.70 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองยาง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 30,159,000 09/10/2561 30,159,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 31,557,735 31,557,735 29,299,081 29,299,081 92.84 90.00 96.00 90.00 96.00 20/08/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ่อเสียว ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 47,000,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000 ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 439,088 22/10/2561 439,088 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 37,006,442 37,006,442 35,545,462 35,545,462 96.05 100.00 99.90 100.00 99.90 20/08/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนค้อลุคุ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 429,336 26/10/2561 429,336 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 31,901,581 31,901,581 30,202,330 30,202,330 94.67 100.00 97.00 100.00 97.00 20/08/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนดู่ แห่งที่ 2 (มูลล่าง) ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 382,095 29/10/2561 382,095 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 36,847,570 36,847,570 33,011,352 33,011,352 89.59 100.00 96.96 100.00 96.96 20/08/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (54) แก้มลิงกุดบังคง (กุดมะคง) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 15,563,000 19,437,000 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/01/2562 24/01/2562 20/02/2562 25/02/2562 14,839,000 26/03/2562 14,839,000 60 09/04/2562 09/04/2562 08/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 4,479,122 31/10/2561 4,479,122 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/05/2562 14,897,607 28,448,505 14,839,000 13,609,505 27,118,377 14,839,000 12,279,377 95.32 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 300 0.3
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.73) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน กม. 1+400-2+480 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 331,640 02/11/2561 331,640 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 4,900,000 4,900,000 4,722,167 4,722,167 96.37 100.00 79.00 100.00 79.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 916 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.74) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยอ้ม ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 79,924 06/11/2561 79,924 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 2,615,508 2,615,508 2,551,462 2,551,462 97.55 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1018) ซ่อมแซมฝายยางห้วยบังโกย บ้านโนนนารี โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 496,745 26/10/2561 496,745 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 2,000,000 2,000,000 1,993,453 1,993,453 99.67 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1019) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง 8 สาย โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 392,091 18/10/2561 392,091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,434,000 1,434,000 1,414,403 1,414,403 98.63 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1020) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 12,475 14/11/2561 12,475 หจก.โรงหล่อ ส ไพบูลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 666,600 666,600 662,445 662,445 99.38 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1021) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 340,000 340,000 340,000 340,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 287,153 15/11/2561 287,153 หจก.ซีวิลจ๊อป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 337,700 337,700 336,460 336,460 99.63 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1022) ซ่อมแซมฝายยางลำเซบาย โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองขอน เมือง อุบลราชธานี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 873,676 26/10/2561 873,676 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,583,613 1,583,613 1,583,613 1,583,613 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1023) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง จำนวน 2 สาย โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 43,286 02/11/2561 43,286 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 190,700 190,700 188,360 188,360 98.77 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1024) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา 13 สาย โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 212,595 22/10/2561 212,595 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 957,400 957,400 896,825 896,825 93.67 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1025) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ 14 สาย โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 157,656 18/10/2561 157,656 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 953,200 953,200 933,805 933,805 97.97 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1026) ซ่อมแซมตัวยางพร้อมระบบควบคุมฝายยางห้วยตุงลุงบ้านกุดก่วย โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 299,600 15/11/2561 299,600 หจก.อำนาจเจริญกรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,524,939 1,524,939 1,524,939 1,524,939 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1027) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน จำนวน 2 สาย โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 350,143 31/10/2561 350,143 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,429,800 1,429,800 1,427,806 1,427,806 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1028) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยคำหมากใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 27,772 30/10/2561 27,772 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 575,440 575,440 573,440 573,440 99.65 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1029) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบเขื่อนลำเซบก จำนวน 14 สาย โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 232,532 18/10/2561 232,532 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 2,000,000 2,000,000 1,999,445 1,999,445 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1030) ซ่อมแซมสะพานน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอ้ม โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 97,960 18/10/2561 97,960 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 193,038 193,038 193,038 193,038 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1031) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำรับแรงดันพร้อมระบบส่งน้ำเขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 210,330 30/10/2561 210,330 ร้านสงวนวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,935,100 1,935,100 1,884,163 1,884,163 97.37 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1032) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จำนวน 2 สาย โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 315,067 24/10/2561 315,067 ร้านสงวนวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 2,000,000 2,000,000 1,987,123 1,987,123 99.36 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1033) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสระสมิง จำนวน 2 สาย โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 63,817 22/10/2561 63,817 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 476,535 476,535 476,535 476,535 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (1.168.1034) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 412,585 19/10/2561 412,585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,715,700 1,715,700 1,712,071 1,712,071 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (49) ปรับปรุงทำนบดินและประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ช่องเม๊ก สิรินธร อุบลราชธานี 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 499,088 26/10/2561 499,088 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 12,151,535 12,151,535 11,463,505 11,463,505 94.34 0.00 99.56 0.00 99.56 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (50) ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำดินดำใหญ่ ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 490,838 26/10/2561 490,838 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 10,357,825 10,357,825 9,938,378 9,938,378 95.95 100.00 99.15 100.00 99.15 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (51) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 13,533,000 6,467,000 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2562 15/01/2562 20/03/2562 14/02/2562 13,277,987 22/03/2562 13,277,987 120 02/04/2562 02/01/2562 29/07/2562 บ.บุษยาการสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 344,345 05/11/2561 344,345 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 13,310,896 19,496,924 13,277,988 6,218,936 19,105,717 12,886,781 6,218,936 97.99 100.00 94.00 100.00 94.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (52) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 7,940,000 12,060,000 นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2561 04/01/2562 22/01/2562 01/02/2562 7,284,000 19/03/2562 7,284,000 90 25/03/2562 22/03/2562 23/06/2562 บ.บุษยาการสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 2,503,512 31/10/2561 2,503,512 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 7,583,861 13,825,866 4,284,000 9,541,866 13,673,545 4,131,679 9,541,866 98.90 100.00 99.10 100.00 99.10 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 940 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (66) อาคารบังคับน้ำห้วยบัวเทียมพร้อมขุดลอก ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 13,690,000 26,310,000 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/01/2562 14/01/2562 18/02/2562 18/02/2562 13,257,966 20/03/2562 13,257,966 120 25/03/2562 25/03/2562 23/07/2562 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 446,759 31/10/2561 446,759 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 13,294,110 35,382,060 13,257,967 22,124,093 34,323,083 13,257,967 21,065,117 97.01 90.00 90.00 90.00 90.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยละมืด ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 6.300 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,353,000 2,353,000 2,353,000 2,353,000 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 07/09/2561 18/09/2561 04/10/2561 1,681,113 19/03/2562 1,681,113 60 26/03/2562 25/03/2562 24/05/2562 หจก.น.อุบลก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผู้รับจ้างเอกสารไม่ครบจึงทำให้เบิกจ่ายล่าช้า ได้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการด้านเอกสารประกอบการเบิก 12/07/2562 1,681,113 1,681,113 1,681,113 1,681,113 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,754,631 1,754,631 1,754,631 1,754,631 ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี 11/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/08/2561 08/08/2561 20/08/2561 31/08/2561 2,600,100 14/09/2561 2,600,100 45 14/03/2562 14/03/2562 27/04/2562 หจก.สังวาลย์โชค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2560 94,116 16/11/2560 94,116 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/06/2562 2,771,435 1,754,631 1,754,631 1,750,948 1,750,948 99.79 100.00 89.00 100.00 89.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกห้วยนา ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,980,000 9,980,000 9,980,000 9,980,000 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 14/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/06/2561 04/07/2561 20/07/2561 17/08/2561 57,382 17/08/2561 57,382 110 01/02/2562 01/02/2562 21/05/2562 หจก.สังวาลย์โชค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 99,000 20/03/2562 99,000 ร้าน วรางค์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/06/2562 6,042,945 9,980,000 9,980,000 9,964,917 9,964,917 99.85 88.00 99.12 88.00 99.12 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี อาคารบังคับน้ำลำห้วยสะพือ ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,613,532 1,613,532 1,613,532 1,613,532 นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 14/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/08/2561 08/08/2561 20/08/2561 31/08/2561 1,934,400 17/09/2561 1,934,400 65 01/02/2562 01/02/2562 06/04/2562 หจก.สังวาลย์โชค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 99,932 22/03/2562 99,932 ร้าน พ.เจริญทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/06/2562 2,118,555 1,613,532 1,613,532 1,610,366 1,610,366 99.80 88.00 100.00 88.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำเซบาย โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,349,225 4,349,225 4,349,225 4,349,225 หนองขอน เมือง อุบลราชธานี 15/03/2562 วิธีคัดเลือก 30/04/2562 13/05/2562 14/05/2562 1,720,400 24/05/2562 1,720,400 หจก.มีชัยโปรดัก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2562 4,349,225 4,349,225 4,336,170 4,336,170 99.70 100.00 96.00 100.00 96.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงพื้นที่เก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนาคาย ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,193,543 2,193,543 2,193,543 2,193,543 ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/06/2561 27/06/2561 06/07/2561 17/07/2561 3,618,550 23/08/2561 3,618,550 70 25/03/2562 25/03/2562 02/06/2562 หจก.สังวาลย์โชค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 339,899 20/03/2562 339,899 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2562 4,003,184 2,193,367 2,193,367 2,193,367 2,193,367 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 13.526 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 33,592,700 33,592,700 33,592,700 23,972,000 9,620,700 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 25/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/06/2562 24/06/2562 12/07/2562 25/07/2562 23,869,000 07/08/2562 23,869,000 120 07/08/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/08/2562 23,972,000 33,592,700 33,592,700 3,760,730 3,760,730 11.20 99.00 2.00 99.00 2.00 20/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวพัฒนา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 06/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/07/2561 99,995 24/07/2561 99,995 ร้านรวยดีวัสดุ 18/10/2561 9,835,200 9,835,200 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวิน สคริมซอว์ อ.บึณฑริก จ.อุบลราชธานี งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 02/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2562 77,374 19/04/2562 77,374 บริษัท ธี.ดี. ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/04/2562 830,000 830,000 828,854 828,854 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (12) ปรับปรุงพื้นที่เก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนาคาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,618,550 3,618,550 ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 11/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/06/2561 06/07/2561 17/07/2561 3,618,550 23/08/2561 3,618,550 70 25/03/2562 25/03/2562 02/06/2562 หจก.สังวาลย์โชค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/11/2560 339,899 03/11/2560 339,899 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัยหาอุปสรรคใดๆแล้ว 20/06/2562 4,003,184 14,250,760 14,250,760 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี (22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชีทวน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,894,301 4,894,301 ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี 11/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/08/2561 20/08/2561 31/08/2561 2,600,100 14/09/2561 2,600,100 45 14/03/2562 14/03/2562 27/04/2562 หจก.สังวาลย์โชค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2560 94,116 16/11/2560 94,116 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/06/2562 2,771,435 1,754,631 1,754,631 1,592,227 1,592,227 90.74 100.00 89.00 100.00 89.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกห้วยข้าวสาร ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,352,956 2,352,956 สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/11/2560 336,906 03/11/2560 336,906 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/06/2562 20,431,443 20,431,443 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,600 39,600 39,600 39,600 แจระแม เมือง อุบลราชธานี 12/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/09/2561 32,000 17/09/2561 32,000 บริษัท ธี.ดี. ซัพพลาย 25/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 208,000 208,000 208,000 208,000 แจระแม เมือง อุบลราชธานี 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 247,600 23/11/2561 247,600 บริษัท ธี.ดี. ซัพพลาย 25/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,500 50,500 50,500 50,500 แจระแม เมือง อุบลราชธานี 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 50,500 24/12/2561 50,500 กิจตรงยามาฮ่า 25/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 แจระแม เมือง อุบลราชธานี 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 850,000 04/01/2562 850,000 บ.ท็อปเบสมอเตอร์เซล 25/04/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยละมืด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,424,000 2,424,000 2,424,000 2,353,000 71,000 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 07/09/2561 18/09/2561 04/10/2561 1,681,113 19/03/2562 1,681,113 60 26/03/2562 25/03/2562 24/05/2562 หจก.น.อุบลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/08/2561 71,000 17/08/2561 71,000 บริษัท ธี.ดี. ซัพพลาย ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผู้รับจ้างเอกสารไม่ครบจึงทำให้เบิกจ่ายล่าช้า ได้เร่งรัดเอกสารกับผู้รับจ้างมาเพื่อประกอบการเบิก 12/07/2562 2,353,000 2,353,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนหลังคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 385,000 385,000 385,000 385,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 04/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/07/2561 3,292 05/07/2561 3,292 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ 25/04/2562 385,000 385,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 42,000,000 42,000,000 34,352,815 33,352,248 1,000,567 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 25/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/06/2562 24/06/2562 12/07/2562 25/07/2562 23,869,000 07/08/2562 23,869,000 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/07/2561 99,980 06/07/2561 99,980 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ 09/08/2562 1,229,902 1,229,902 1,227,653 1,227,653 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ซ่อมแซมฝายยางห้วยบังโกย (บ้านนาหว้าน้อย) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 34,828,135 34,828,135 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 15/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/07/2562 05/08/2562 120 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2561 99,490 24/05/2561 99,490 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ 15/08/2562 33,814,000 34,205,400 34,205,400 0.00 84.00 0.00 84.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกห้วยนา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 37,000,000 37,000,000 10,111,881 10,111,881 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 04/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/06/2561 99,000 19/06/2561 99,000 ร้าน รวางค์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/06/2562 9,980,000 9,980,000 7,502,222 7,502,222 75.17 80.00 99.12 80.00 99.12 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี อาคารบังคับน้ำลำห้วยสะพือ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 358,190 12/09/2561 358,190 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 1,613,532 1,613,532 1,163,914 1,163,914 72.13 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง