ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 06:37:51]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.7) สะพานข้ามคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง .โครงการชลประทานนครพนม ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 คำพี้ นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 360,049 31/08/2561 360,049 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,576,832 1,576,832 1,576,832 1,576,832 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.8) สะพานข้ามคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ .โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 นาแก นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 375,099 31/08/2561 375,099 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,764,712 1,764,712 1,764,712 1,764,712 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.1.152) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 110,003 16/10/2561 110,003 บ.สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 2,000,000 2,000,000 1,222,799 1,222,799 61.14 95.00 79.00 95.00 79.00 23/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.1.161) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 260,000 260,000 260,000 260,000 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 239,990 16/10/2561 239,990 บ.สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 260,000 260,000 259,975 259,975 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.135) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ในเมือง เมือง นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 133,542 17/10/2561 133,542 บ.สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,974,036 1,974,036 1,974,036 1,974,036 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.136) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 คำพี้ นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 260,862 30/08/2561 260,862 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 933,393 933,393 933,393 933,393 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.245) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/12/2561 94,000 13/12/2561 94,000 10 13/12/2561 13/12/2561 25/12/2561 นายสมใจ พรหมดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงผิวทาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,090,000 5,090,000 2,545,000 2,545,000 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 260,382 07/12/2561 260,382 หจก.ก้องตะวัน 2015 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 2,521,845 2,521,845 2,521,845 2,521,845 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงผิวทาง 1R- LMC อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,090,000 5,090,000 5,090,000 5,090,000 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 250,650 08/12/2561 250,650 หจก.ก้องตะวัน 2015 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 4,873,577 4,873,577 4,873,577 4,873,577 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงผิวทาง 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 0.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 201,152 30/08/2561 201,152 หจก.เอส.ที.เต.เพาเวอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,349,806 1,349,806 1,349,806 1,349,806 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,090,000 5,090,000 5,090,000 5,090,000 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 250,650 07/12/2561 250,650 หจก.ก้องตะวัน 2015 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 4,872,097 4,872,097 4,872,097 4,872,097 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงผิวทางท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,697,000 1,697,000 1,697,000 1,697,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 251,440 30/08/2561 251,440 หจก.เอส.ที.เต.เพาเวอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,666,784 1,666,784 1,666,784 1,666,784 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงผิวทางบนคันคลอง สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.650 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,497,000 4,497,000 4,496,000 4,496,000 นาแก นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 250,650 07/12/2561 250,650 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 4,305,540 4,305,540 4,305,540 4,305,540 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงผิวทางหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยนางออ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,697,000 1,697,000 1,697,000 1,697,000 หนองบ่อ นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 251,440 30/08/2561 251,440 หจก.เอส.ที.เต.เพาเวอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,682,744 1,682,744 1,682,744 1,682,744 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงผิวทาง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,090,000 5,090,000 5,090,000 5,090,000 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 250,650 11/12/2561 250,650 หจก.ก้องตะวัน 2015 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 4,893,036 4,893,036 4,893,036 4,893,036 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงผิวทางท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,206,000 2,206,000 2,205,000 2,205,000 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 326,872 30/08/2561 326,872 หจก.เอส.ที.เต.เพาเวอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 2,186,365 2,186,365 2,186,365 2,186,365 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,090,000 5,090,000 5,090,000 5,090,000 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 250,650 11/12/2561 250,650 หจก.ก้องตะวัน 2015 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 4,881,052 4,881,052 4,881,052 4,881,052 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงผิวทางบนทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยแคน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.600 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,715,000 2,715,000 2,715,000 2,715,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 402,304 30/08/2561 402,304 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 2,692,148 2,692,148 2,692,148 2,692,148 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแคน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,090,000 5,090,000 5,090,000 5,090,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 250,650 11/12/2561 250,650 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 4,880,946 4,880,946 4,880,946 4,880,946 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,394,000 3,394,000 3,393,000 3,393,000 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 496,000 30/08/2561 496,000 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 3,360,985 3,360,985 3,360,985 3,360,985 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.2) ฝายน้ำล้นห้วยชะโนด ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ขามเฒ่า เมือง นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 366,712 29/10/2561 366,712 หจก.จุรีภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 9,445,490 9,445,490 9,407,098 9,407,098 99.59 100.00 94.00 100.00 94.00 23/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำโขง 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.3) ฝายน้ำล้นห้วยเซือม ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 366,712 14/11/2561 366,712 หจก.จุรีภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 9,383,036 9,383,036 9,144,679 9,144,679 97.46 100.00 93.00 100.00 93.00 23/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำโขง 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.4) ฝายน้ำล้นห้วยหนองผักปอด ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 366,712 14/11/2561 366,712 หจก.จุรีภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 9,747,646 9,747,646 9,251,119 9,251,119 94.91 100.00 92.00 100.00 92.00 23/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำโขง 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.5) ฝายน้ำล้นห้วยบังฮวก ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 366,712 14/11/2561 366,712 หจก.จุรีภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 9,449,802 9,449,802 9,150,309 9,150,309 96.83 100.00 92.00 100.00 92.00 23/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำโขง 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.69) ปรังปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 พิมาน นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 229,950 08/01/2562 229,950 หจก.ก้องตะวัน 2015 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 6,382,259 6,382,259 6,379,163 6,379,163 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.122) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 87,500 87,500 87,500 87,500 นาแก นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2562 26,605 12/02/2562 26,605 ร้านพูลสุข ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 40,205 40,205 40,205 40,205 100.00 100.00 60.00 100.00 60.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.952) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/12/2561 75,000 07/12/2561 75,000 15 07/12/2561 08/12/2561 22/12/2561 นาง ลำดวน มองเคน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 994,833 994,833 994,833 994,833 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.953) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขต จ.นครพนม โครงการชลประทานนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ในเมือง เมือง นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 85,544 17/10/2561 85,544 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,426,422 1,426,422 1,426,422 1,426,422 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.954) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 171,849 29/08/2561 171,849 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 909,535 909,535 909,535 909,535 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.955) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย โครงการชลประทานนครพนม ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พิมาน นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 51,352 01/11/2561 51,352 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,747,099 1,747,099 1,747,099 1,747,099 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.956) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา โครงการชลประทานนครพนม ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 241,796 30/08/2561 241,796 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 859,368 859,368 859,368 859,368 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.957) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 480,000 480,000 480,000 470,000 10,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/10/2561 456,519 07/12/2561 456,519 30 07/12/2561 07/12/2561 06/01/2562 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 12,850 31/08/2561 12,850 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 465,814 456,519 9,295 465,814 456,519 9,295 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.958) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดอ่างเก็บน้ำห้วยแคน โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 930,000 930,000 930,000 930,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 39,994 30/08/2561 39,994 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 881,376 881,376 881,376 881,376 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.959) ซ่อมแซมคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 267,972 30/08/2561 267,972 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 936,734 936,734 936,734 936,734 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.960) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 นาแก นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 455,136 30/08/2561 455,136 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,718,156 1,718,156 1,718,156 1,718,156 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.961) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน โครงการชลประทานนครพนม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 179,643 30/08/2561 179,643 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 891,314 891,314 891,314 891,314 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.962) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายท่อระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 990,000 990,000 990,000 490,000 500,000 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/11/2561 489,996 12/12/2561 489,996 15 13/12/2561 12/12/2561 27/12/2561 หจก.วงค์ศรีชาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 15,000 07/12/2561 15,000 ร้านนครการพิมพ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 989,081 489,996 499,085 989,081 489,996 499,085 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.963) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย โครงการชลประทานนครพนม ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 พิมาน นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 111,955 16/10/2561 111,955 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 2,090,366 2,090,366 2,090,366 2,090,366 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.964) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน โครงการชลประทานนครพนม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 970,000 970,000 970,000 480,000 490,000 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/10/2561 477,362 07/12/2561 477,362 15 08/12/2561 07/12/2561 22/12/2561 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 59,870 30/08/2561 59,870 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 966,999 477,363 489,636 966,999 477,363 489,636 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.965) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที 3 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 389,640 10/10/2561 389,640 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 568,629 568,629 568,629 568,629 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.966) ซ่อมแซมคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด โครงการชลประทานนครพนม ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 500,000 480,000 พุ่มแก นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/10/2561 497,481 07/12/2561 497,481 30 08/12/2561 07/12/2561 06/01/2562 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 15,980 31/08/2561 15,980 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 954,395 497,481 456,914 954,395 497,395 457,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.967) ซ่อมแซมคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 500,000 480,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/11/2561 494,360 07/12/2561 494,360 30 08/12/2561 07/12/2561 06/01/2562 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 19,760 31/08/2561 19,760 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 973,545 494,360 479,185 973,545 494,360 479,185 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.968) ซ่อมแซมคันคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 990,000 990,000 990,000 490,000 500,000 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/11/2561 484,726 07/12/2561 484,726 15 08/12/2561 07/12/2561 22/12/2561 บริษัทไตตั้นเอ็กพอร์ต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 59,870 30/08/2561 59,870 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 984,588 484,726 499,862 984,588 484,589 499,999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.168.969) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 487,000 493,000 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/11/2561 486,501 07/12/2561 486,501 30 08/12/2561 07/12/2561 06/01/2562 บริษัท ไตตั้นเอ็กพอร์ต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 59,870 30/08/2561 59,870 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 979,186 486,502 492,684 979,186 486,502 492,684 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.174.16) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย โครงการชลประทานนครพนม ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 พิมาน นาแก นครพนม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 31/08/2561 12/09/2561 27/09/2561 2,303,915 23/01/2562 2,303,915 120 01/04/2562 01/04/2562 29/07/2562 หจก.เพิ่มพงษ์การโยธา ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า โครงการได้ทำหนังสือ เร่งรัดให้แล้วเสร็จ ครั้งที่ 1 อ้างถึงสัญญาเลขที่ สชป.7/eb (กส) นพ.1/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เร่งรัดให้แล้วเสร็จ ครั้งที่ 2 อ้างถึงสัญญาเลขที่ สชป.7/eb (กส) นพ.1/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เร่งรัดให้แล้วเสร็จ ครั้งที่ 3 อ้างถึงสัญญาเลขที่ สชป.7/eb (กส) นพ.1/2562 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 18/07/2562 2,303,915 2,303,915 691,175 691,175 30.00 100.00 30.00 100.00 30.00 09/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (47) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแคน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 151,460 31/08/2561 151,460 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 33,589,213 33,589,213 32,758,000 32,758,000 97.53 100.00 95.00 100.00 95.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 25,737,000 2,590,000 23,147,000 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2561 06/12/2561 19/12/2561 25/12/2561 988,000 11/02/2562 988,000 60 12/02/2562 11/02/2562 12/04/2562 หจก .เค เพาเวอร์ แอนด์คอนสทรัคชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2561 20/09/2561 03/10/2561 5,290,765 30/11/2561 5,290,765 ยูพีเอเซ็นเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,812,670 20,774,876 988,000 19,786,876 20,765,084 988,000 19,777,084 99.95 100.00 85.00 100.00 85.00 09/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,500 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนากะเสิม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 30,150,000 2,396,800 27,753,200 พนอม ท่าอุเทน นครพนม 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 14/12/2561 14/09/2561 02/10/2561 1,012,099 13/12/2561 1,012,099 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 หจก. สินกำแพงมอเตอร์กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 275,850 16/10/2561 275,850 หจก.ก้องตะวัน 2015 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,812,670 25,774,626 1,012,099 24,762,527 24,325,494 24,325,494 94.38 100.00 93.00 100.00 93.00 09/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,000 210 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 11,339,000 2,296,400 9,042,600 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 05/10/2561 18/10/2561 12/11/2561 849,999 13/12/2561 849,999 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 บริษัท เฮงอนันต์การค้าจำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 275,850 16/10/2561 275,850 หจก.ก้องตะวัน 2015 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,684,000 9,662,611 849,999 8,812,612 9,661,235 849,999 8,811,236 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,200 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอุ่มไผ่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 2,786,803 27,213,197 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/08/2561 30/08/2561 11/09/2561 20/09/2561 1,139,590 13/12/2561 1,139,590 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 หจก.ธารากิจ 2015 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 271,132 24/09/2561 271,132 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,950,370 24,754,514 1,139,590 23,614,924 23,807,274 23,807,274 96.17 95.00 91.00 95.00 91.00 09/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยทวย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 45,000,000 45,000,000 30,480,000 2,595,421 27,884,579 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 05/10/2561 18/10/2561 12/11/2561 988,000 13/12/2561 988,000 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 เค เพาเวอร์ แอนด์คอนสรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 275,850 16/10/2561 275,850 หจก.ก้องตะวัน 2015 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,812,670 26,286,432 988,000 25,298,432 25,198,263 25,198,263 95.86 100.00 92.00 100.00 92.00 09/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,500 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.56) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 34,360,000 1,995,000 32,365,000 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2562 14/12/2561 25/12/2561 25/12/2561 1,069,999 11/02/2562 1,069,999 60 12/02/2562 11/02/2562 12/04/2562 หจก.สันกำแพง มอเตอร์กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 275,850 18/10/2561 275,850 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,995,855 28,682,375 1,069,999 27,612,376 27,115,306 27,115,306 94.54 97.00 85.00 97.00 85.00 09/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.57) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ 2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 2,779,279 32,220,721 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/08/2561 30/08/2561 11/09/2561 20/09/2561 1,139,590 13/12/2561 1,139,590 60 14/12/2561 14/12/2561 11/02/2562 หจก.ธารากิจ 2015 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 247,903 10/10/2561 247,903 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,950,370 29,039,509 1,139,590 27,899,919 27,723,113 27,723,113 95.47 98.00 87.00 98.00 87.00 09/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,000 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.58) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนก่อ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 24,830,000 2,529,479 22,300,521 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2561 06/12/2561 19/12/2561 25/12/2561 988,000 11/02/2562 988,000 60 12/02/2562 11/02/2562 12/04/2562 หจก .เค เพาเวอร์ แอนด์คอนสทรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 275,850 16/10/2561 275,850 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,812,670 20,970,028 988,000 19,982,028 18,997,923 18,997,923 90.60 98.00 87.00 98.00 87.00 09/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (4.59) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 2,396,800 22,603,200 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2561 06/12/2561 19/12/2561 25/12/2561 988,000 11/02/2562 988,000 60 12/02/2562 11/02/2562 12/04/2562 หจก.เค เพาเวอร์ แอนด์คอนสทรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 275,850 18/10/2561 275,850 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,812,000 21,006,976 1,094,000 19,912,976 20,094,592 20,094,592 95.66 100.00 88.00 100.00 88.00 09/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (65) ประตูระบายน้ำห้วยกุดตุ้มนก ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 97,700 31/08/2561 97,700 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 42,065,112 42,065,112 38,848,479 38,848,479 92.35 98.00 80.00 98.00 80.00 09/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,707,000 2,707,000 2,707,000 2,707,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 263,052 01/03/2562 263,052 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 203,900 203,900 203,900 203,900 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 142,850 01/03/2562 142,850 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยางทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 911,800 911,800 911,800 911,800 คำพี้ นาแก นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 159,991 01/03/2562 159,991 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,023,700 3,023,700 3,023,700 3,023,700 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 263,052 01/03/2562 263,052 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,092,700 3,092,700 3,092,700 3,092,700 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 263,052 01/03/2562 263,052 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยางทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,393,900 2,393,900 2,393,900 2,393,900 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 223,327 01/03/2562 223,327 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,166,800 3,166,800 3,166,800 3,166,800 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 263,052 01/03/2562 263,052 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,658,000 2,658,000 2,658,000 2,658,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 263,052 01/03/2562 263,052 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 วังตามัว เมือง นครพนม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 นาแก นาแก นครพนม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแคน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ขุดลอกโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้าง ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 นางัว นาหว้า นครพนม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.609) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน โครงการชลประทานนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,339,560 1,339,560 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 21/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/08/2560 13/09/2560 1,339,560 17/11/2560 1,339,560 60 12/03/2561 13/03/2561 11/05/2561 หจก.ศรีนครธาตุพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.196) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ร่องน้ำหนองไชยวานดง โครงการชลประทานนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,199,877 2,199,877 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 21/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/08/2560 06/09/2560 13/09/2561 2,199,877 17/11/2560 2,199,877 60 31/01/2561 01/02/2561 01/04/2561 หจก.ศรีนครธาตุพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม สถานีสูบน้ำบ้านขว้างคลี จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,026,580 14,026,580 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 18/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 277,695 26/03/2562 277,695 บ.สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานนครพนม 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 957,000 957,000 ในเมือง เมือง นครพนม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานนครพนม 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 ในเมือง เมือง นครพนม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยบุ่งหมากโมง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,292,000 4,292,000 วังตามัว เมือง นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/07/2561 265,950 02/07/2561 265,950 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยบุ่งหมากโมง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,292,000 4,292,000 วังตามัว เมือง นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/05/2561 199,980 24/05/2561 199,980 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,880,000 8,880,000 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/07/2561 265,950 02/07/2561 265,950 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 3,007,163 3,007,163 3,007,163 3,007,163 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,880,000 8,880,000 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/05/2561 274,950 23/05/2561 274,950 หจก.ก้องตะวัน 2015 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 2,857,769 2,857,769 2,857,769 2,857,769 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,880,000 8,880,000 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/05/2561 274,950 23/05/2561 274,950 หจก.ก้องตะวัน 2015 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 2,912,412 2,912,412 2,912,412 2,912,412 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแคน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,880,000 8,880,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/07/2561 265,950 02/07/2561 265,950 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 2,625,014 2,625,014 2,625,014 2,625,014 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแคน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,880,000 8,880,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2561 66,000 22/05/2561 66,000 ร้านน้องปุณมินิมาร์เเละอินเตอร์เน็ต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 2,521,675 2,521,675 2,521,675 2,521,675 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,920,000 5,920,000 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/07/2561 265,950 02/07/2561 265,950 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 142,850 142,850 142,850 142,850 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยางทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,486,400 2,486,400 คำพี้ นาแก นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/07/2561 265,950 02/07/2561 265,950 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 901,760 901,760 901,760 901,760 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงถนนราดยางทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,920,000 5,920,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/07/2561 265,950 02/07/2561 265,950 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 2,148,925 2,148,925 2,148,925 2,148,925 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ซ่อมแซม Toe Drain ด้านท้ายทำนบและทางลำเลียงด้านท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง บ.จอมศรี ม.2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอ นาแก จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/05/2561 479,702 05/06/2561 479,702 30 06/06/2561 05/06/2561 05/07/2561 หจก.วงคฺศรีชา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2561 149,970 25/05/2561 149,970 บริษัทสตาร์นครพนม 18/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ซ่อมแซมด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง บ.นาผือ ม.3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 คำพี้ นาแก นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2561 99,990 21/05/2561 99,990 บริษัทสตาร์นครพนม 18/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม อาคารบังคับน้ำแก้มลิงห้วยบ่อ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2561 268,923 22/05/2561 268,923 บริษัทสตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/07/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง