ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 06:21:30]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.178) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานนครพนม พื้นที่รับประโยชน์ 103,199 ไร่ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 260,000 260,000 260,000 260,000 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 49,992 06/03/2563 49,992 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 260,000 260,000 155,992 155,992 60.00 100.00 75.00 100.00 75.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.180) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานนครพนม พื้นที่รับประโยชน์ 103,199 ไร่ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 49,992 06/03/2563 49,992 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,400,000 2,400,000 1,196,128 1,196,128 49.84 80.00 75.00 80.00 75.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.72) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัว ปตร.ห้วยทวย โครงการชลประทานนครพนม ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 14,986 19/03/2563 14,986 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 500,000 500,000 497,824 497,824 99.56 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.73) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการบ้านพัก ฝายฯโพนสวรรค์ จำนวน 1 หลัง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 39,971 23/03/2563 39,971 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 900,000 900,000 832,788 832,788 92.53 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.129) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 12 แห่ง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 50,000 06/03/2563 50,000 เลิศสวัสดิ์พาณิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,181,309 2,181,309 2,179,703 2,179,703 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.321) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/05/2563 84,000 29/05/2563 84,000 10 01/06/2563 10/06/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2563 1,000,000 1,000,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.42) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดินขุด 106,300 ลบ.ม. ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 13/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 29,985 06/03/2563 29,985 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 5,000,000 5,000,000 2,575,577 2,575,577 51.51 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.43) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดินขุด 128,900 ลบ.ม. ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,860,000 140,000 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 26/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 20/03/2563 20/03/2563 2,450,000 01/04/2563 2,450,000 120 บริษัท เอ็มเอสดี อินดัสเทรียล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 5,708,981 2,450,000 2,450,000 0.00 100.00 35.00 100.00 35.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.475) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1LMC-LMC กม.0+000-กม.0+800 โครงการชลประทานนครพนม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 260,000 260,000 260,000 260,000 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 9,990 23/03/2563 9,990 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 100,000 100,000 90,922 90,922 90.92 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.476) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+100 - 1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน ปริมาณดิน 468 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 19,913 16/03/2563 19,913 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 100,000 100,000 99,806 99,806 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.484) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ ปริมาณดิน 177 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 68,545 17/03/2563 68,545 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 199,084 199,084 199,084 199,084 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.486) ขุดลอกตะกอนดินร่องระบายน้ำด้านข้างทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน ปริมาณดิน 109 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 69,942 17/03/2563 69,942 นครหลวงวัสดุก่อสร้าง99 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 199,676 199,676 199,676 199,676 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.487) ขุดลอกตะกอนดินและดาดคอนกรีตอ่างเก็บน้ำห้วยดงน้อย ปริมาณดิน 190 ลบ.ม. ปริมาณคอนกรีตดาดคลอง 337 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 140,000 140,000 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 33,115 06/03/2563 33,115 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 140,000 140,000 131,875 131,875 94.20 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.489) ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยแคน ปริมาณดิน 1,626 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 360,000 360,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 26,925 06/03/2563 26,925 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 360,000 360,000 335,620 335,620 93.23 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.490) ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยบัง ปริมาณดิน 491 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 18,850 13/03/2563 18,850 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 100,000 100,000 93,609 93,609 93.61 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.491) ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยบุ่งหมากโมง ปริมาณดิน 1,204 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 260,000 260,000 260,000 260,000 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 17,747 10/03/2563 17,747 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 260,000 260,000 246,162 246,162 94.68 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.492) ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง สาย RMC กม.0+050-1+550 สาย LMC กม.0+000-3+107 ปริมาณดิน 1,884 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 26,925 06/03/2563 26,925 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 420,000 420,000 395,735 395,735 94.22 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.493) ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน ปริมาณดิน 1,476 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 26,925 06/03/2563 26,925 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 320,000 320,000 278,261 278,261 86.96 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.497) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.0+210 - 0+455 อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน ความยาว 245 เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 49,985 19/03/2563 49,985 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 450,000 450,000 436,361 436,361 96.97 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.498) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+730 - กม.1+055 อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน ความยาว 325 เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 97,292 16/03/2563 97,292 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 600,000 600,000 593,545 593,545 98.92 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.499) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม.0+403-0+675 อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง จำนวน 742 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 คำพี้ นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 98,342 09/03/2563 98,342 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 300,000 300,000 299,401 299,401 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.500) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม.0+220 - กม.0+270 ฝายทดน้ำห้วยหว้าน จำนวน 166 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 นาแก นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 18,831 09/03/2563 18,831 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 200,000 200,000 197,474 197,474 98.74 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.501) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-RMC กม. 0+060 - 0+990 อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จำนวน 1,295 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คำพี้ นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 156,933 09/03/2563 156,933 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 500,000 500,000 499,576 499,576 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.502) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.0+000 - กม.0+840 อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ จำนวน 1,837 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 207,589 06/03/2563 207,589 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 650,000 650,000 649,463 649,463 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.503) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม. 3+000 - กม.4+149 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1,922 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 208,081 06/03/2563 208,081 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 700,000 700,000 698,921 698,921 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.506) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.0+000 - กม.0+612 อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จำนวน 928 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 พิมาน นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 107,404 06/03/2563 107,404 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 450,000 450,000 449,601 449,601 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.507) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.0+000 - กม.1+194 อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จำนวน 2,129 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คำพี้ นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 223,533 06/03/2563 223,533 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 700,000 700,000 699,392 699,392 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.509) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC กม.0+000 - กม.1+101 อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ จำนวน 1,917 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 216,557 06/03/2563 216,557 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 700,000 700,000 698,523 698,523 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.510) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม.0+000 - กม.0+798 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1,441 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 156,014 09/03/2563 156,014 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 500,000 500,000 499,447 499,447 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.511) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม.0+000 - กม.1+000 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง จำนวน 2,226 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้าน เหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 238,969 09/03/2563 238,969 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 700,000 700,000 697,672 697,672 99.67 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.512) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-RMC กม.0+000 - กม.0+999 อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จำนวน 1,992 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คำพี้ นาแก นครพนม 04/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 220,244 06/03/2563 220,244 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 700,000 700,000 699,448 699,448 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.513) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-RMC กม.0+996 - กม.1+550 อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จำนวน 1,518 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คำพี้ นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 169,985 06/03/2563 169,985 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 500,000 500,000 498,405 498,405 99.68 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.514) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC กม.0+000 - กม.0+500 อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ จำนวน 1,428 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาแก นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 174,586 06/03/2563 174,586 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 500,000 500,000 497,556 497,556 99.51 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.515) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC กม.0+000 - กม.0+999 อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง จำนวน 1,793 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 คำพี้ นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 202,703 06/03/2563 202,703 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 650,000 650,000 649,611 649,611 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.516) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000 - กม.1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ จำนวน 1,859 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้าน เหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 204,507 09/03/2563 204,507 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 700,000 700,000 699,454 699,454 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.517) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000 - กม.0+500 อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ จำนวน 1,414 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นาแก นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 159,096 10/03/2563 159,096 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 600,000 600,000 599,555 599,555 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.518) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.1+800 - กม.2+202 อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ จำนวน 1,114 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาแก นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 127,426 06/03/2563 127,426 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 500,000 500,000 499,326 499,326 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.519) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.2+700 - กม.3+300 อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง จำนวน 1,458 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คำพี้ นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 163,104 06/03/2563 163,104 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 500,000 500,000 498,969 498,969 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.520) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.3+300 - กม.4+500 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง จำนวน 2,500 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 264,157 10/03/2563 264,157 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 850,000 850,000 848,588 848,588 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.523) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.0+000 - กม.1+001 อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ จำนวน 1,599 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นาแก นาแก นครพนม 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 181,880 06/03/2563 181,880 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 600,000 600,000 599,504 599,504 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.524) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.0+300 - กม.2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง จำนวน 1,963 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 211,591 10/03/2563 211,591 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 715,000 715,000 714,788 714,788 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.525) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.2+500 - กม.3+500 อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จำนวน 1,670 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พิมาน นาแก นครพนม 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 187,522 10/03/2563 187,522 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 763,000 763,000 762,842 762,842 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.529) ซ่อมแซมคอนกรีดดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม.0+073-2+437 อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จำนวน 1,270 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 15/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 114,590 09/03/2563 114,590 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 759,000 759,000 755,672 755,672 99.56 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.530) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย 1R-RMC กม.0+000 - กม.0+270 อ่างเก็บน้ำห้วยบุ่งหมากโมง จำนวน 778 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 15/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 75,931 09/03/2563 75,931 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 380,000 380,000 310,127 310,127 81.61 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.531) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.0+200-กม.0+380 อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน จำนวน 655 ตร.ม โครงการชลประทานนครพนม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 11,078 16/03/2563 11,078 หจก.นครหลวงวัสดุก่อสร้าง99 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 232,300 232,300 230,635 230,635 99.28 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.532) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 1+073 - กม.2+437 อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน จำนวน 1,270 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 120,855 06/03/2563 120,855 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 759,000 759,000 736,893 736,893 97.09 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.533) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม.0+073 - กม.0+100 อ่างเก็บน้ำห้วยบัง จำนวน 87 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 15/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 8,425 06/03/2563 8,425 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 95,300 95,300 92,470 92,470 97.03 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.534) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+100 - 1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน จำนวน 783 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 19,913 24/03/2563 19,913 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 286,000 286,000 285,719 285,719 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.535) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม. 0+073 - กม.1+437 อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน จำนวน 1,270 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 120,855 13/03/2563 120,855 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 474,000 474,000 455,803 455,803 96.16 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.536) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม. 1+073 - กม.2+430 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จำนวน 1,247 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 15/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 123,915 12/03/2563 123,915 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 759,000 759,000 710,813 710,813 93.65 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.537) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม. 1+073 - กม.2+437 อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง จำนวน 1,270 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 15/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 19,930 23/03/2563 19,930 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 474,000 474,000 434,195 434,195 91.60 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.538) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+050 - กม.1+166 อ่างเก็บน้ำห้วยดงน้อย จำนวน 376 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 15/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 9,999 27/03/2563 9,999 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 190,000 190,000 186,389 186,389 98.10 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.539) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+073 - กม.0+100 อ่างเก็บน้ำห้วยบัง จำนวน 87 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 15/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 8,425 09/03/2563 8,425 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 95,000 95,000 92,793 92,793 97.68 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.540) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.1+073 - กม.2+437 อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จำนวน 1,270 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 15/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 57,398 12/03/2563 57,398 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 477,000 477,000 443,276 443,276 92.93 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.541) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย 1R-LMC กม.0+300 - 1+367 อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จำนวน 956 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 15/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 88,723 06/03/2563 88,723 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 399,000 399,000 390,422 390,422 97.85 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.542) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม.0+000 - 0+250 สาย RMC กม.0+000 - 0+499 อ่างเก็บน้ำห้วยบัง จำนวน 1,034 ตร.ม. และอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครพนม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 128,218 06/03/2563 128,218 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 398,000 398,000 394,894 394,894 99.22 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.543) ซ่อมแซมคอนกรีตตัวฝาย ฝายทดน้ำห้วยโคน ปริมาณคอนกรีต 46.80 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 24/02/2563 25/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 29,998 25/03/2563 29,998 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 429,000 429,000 426,595 426,595 99.44 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.548) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1LMC กม.0+455-กม.0+605 อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน ความยาว 150 เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 81,194 18/03/2563 81,194 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 333,800 333,800 327,099 327,099 97.99 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.556) ซ่อมแซมท่อรับน้ำ โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำกุดเลาะ กุดกว้าง จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 นางัว นาหว้า นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 19,998 26/03/2563 19,998 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 763,000 763,000 754,621 754,621 98.90 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.557) ซ่อมแซมท่อรับน้ำ อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 260,000 260,000 260,000 260,000 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 28,573 13/03/2563 28,573 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 249,800 249,800 246,391 246,391 98.64 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.558) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม.1+073 - กม.2+437 อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง จำนวน 1,270 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 15/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 120,855 06/03/2563 120,855 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 474,000 474,000 433,684 433,684 91.49 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.559) ซ่อมแซมทำนบดิน โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำกุดเลาะ กุดกว้าง ความยาว 101 เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 นางัว นาหว้า นครพนม 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 59,954 17/03/2563 59,954 หจก.นครหลวงวัสดุก่อสร้าง99 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 1,733,000 1,733,000 1,457,350 1,457,350 84.09 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.560) ซ่อมแซมทำนบดินทุ่นฝาย ฝายทดน้ำห้วยโคน ปริมาณดิน 371 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 2,995 25/03/2563 2,995 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 191,000 191,000 188,899 188,899 98.90 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.562) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/05/2563 83,000 29/05/2563 83,000 10 01/06/2563 10/06/2563 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2563 1,000,000 1,000,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.564) ซ่อมแซมพื้นอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน ปริมาณคอนกรีต 70.20 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 750,000 750,000 750,000 457,000 293,000 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 29,998 26/03/2563 29,998 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 749,990 457,000 292,990 275,361 275,361 36.72 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.565) ซ่อมแซมร่องชักน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน พื้นที่ 1,043 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 890,000 890,000 890,000 393,000 497,000 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 29,998 25/03/2563 29,998 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 889,990 393,000 496,990 488,577 488,577 54.90 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.566) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ กม.0+000 - กม.0+290 อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จำนวน 940 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 87,398 19/03/2563 87,398 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 379,000 379,000 373,255 373,255 98.48 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.567) ซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายทำนบดิน กม.0+000 - กม.0+475 อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน จำนวน 940 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 99,877 17/03/2563 99,877 หจก.นครหลวงวัสดุก่อสร้าง99 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 286,000 286,000 284,683 284,683 99.54 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.568) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ กม.0+000 - กม.0+290 อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน จำนวน 940 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 92,158 11/03/2563 92,158 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 380,000 380,000 365,705 365,705 96.24 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.569) ซ่อมแซมหลังคันดิน อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน พื้นที่ 506เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,460,000 40,000 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 02/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 23/03/2563 25/03/2563 1,119,930 07/04/2563 1,119,930 60 หจก. เอส ที เค เพาเวอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 1,132,911 1,119,930 12,981 12,981 12,981 1.15 100.00 85.00 100.00 85.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.570) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ฝายฯโพนสวรรค์ พื้นที่ 1,378 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 358,721 06/03/2563 358,721 นครหลวงวัสดุก่อสร้าง99 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 1,136,000 1,136,000 1,132,717 1,132,717 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.571) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน พื้นที่ 1,100 ตร.ม.โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 440,000 510,000 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 306,304 306,304 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 49,996 25/03/2563 49,996 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 950,000 440,000 510,000 499,400 499,400 52.57 100.00 97.00 100.00 97.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.572) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ฝายฯโพนสวรรค์ พื้นที่ 894 ตร.ม.โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 330,615 13/03/2563 330,615 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 787,000 787,000 774,911 774,911 98.46 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.573) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ปตร.ห้วยทวย พื้นที่ 1,387 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 455,768 13/03/2563 455,768 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 1,431,000 1,431,000 1,429,816 1,429,816 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.574) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง พื้นที่ 1,233 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 469,545 11/03/2563 469,545 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 1,000,000 1,000,000 945,912 945,912 94.59 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.575) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยแคน พื้นที่ 1,467 ตร.ม.โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 495,975 06/03/2563 495,975 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 1,144,000 1,144,000 1,113,237 1,113,237 97.31 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.576) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยดงน้อย พื้นที่ 980 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 9,991 20/03/2563 9,991 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 762,200 762,200 758,451 758,451 99.51 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.577) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยบัง พื้นที่ 727 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 308,447 12/03/2563 308,447 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 571,500 571,500 558,382 558,382 97.70 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.578) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง พื้นที่ 1,935 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 20/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 46,878 10/03/2563 46,878 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 1,160,380 1,160,380 1,159,196 1,159,196 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.579) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน พื้นที่ 1,480 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 497,748 06/03/2563 497,748 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 1,138,000 1,138,000 1,126,445 1,126,445 98.98 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.580) ซ่อมแซมหินเรียงประตูระบายน้ำน้ำอูน พื้นที่ 1,063 ตร.ม.โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 422,000 528,000 นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 289,911 289,911 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 39,997 25/03/2563 39,997 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 949,990 422,000 527,990 524,277 524,277 55.19 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.581) ซ่อมแซมหินเรียงฝายทดน้ำห้วยโคน พื้นที่ 1,119 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 990,000 990,000 990,000 453,000 537,000 นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 315,097 315,097 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 49,996 25/03/2563 49,996 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 989,990 453,000 536,990 532,730 532,730 53.81 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.582) ซ่อมแซมหินเรียงฝายทดน้ำห้วยลังกา พื้นที่ 1,006 ตร.ม.โครงการชลประทานนครพนม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 305,355 06/03/2563 305,355 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 944,000 944,000 938,331 938,331 99.40 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.583) ซ่อมแซมหินเรียงหน้า ปตร.ห้วยทวย พื้นที่ 1,509 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 416,885 06/03/2563 416,885 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 1,137,000 1,137,000 1,131,411 1,131,411 99.51 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.584) ซ่อมแซมอาคารควบคุมระบบบาน ปตร.ห้วยทวย จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 19,967 19/03/2563 19,967 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 430,000 430,000 428,452 428,452 99.64 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.585) ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+957 - 1+038 อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก ความยาว 81 เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 คำพี้ นาแก นครพนม 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 57,421 09/03/2563 57,421 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 143,000 143,000 136,055 136,055 95.14 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.587) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ คลองฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 พุ่มแก นาแก นครพนม 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 123,139 06/03/2563 123,139 หจก.พิบูลเวศฆ์(2012)คอนสตรคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 193,000 193,000 188,143 188,143 97.48 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.3709) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยแคน ปริมาณดิน 106,770 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,860,000 140,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 19/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 20/03/2563 20/03/2563 2,180,000 01/04/2563 2,180,000 120 02/04/2563 01/04/2563 30/07/2563 หจก. อ.ไพวรรณ์ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/05/2563 4,728,843 2,180,000 2,180,000 0.00 100.00 40.00 100.00 40.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.3748) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 175,000 175,000 175,000 175,000 ในเมือง เมือง นครพนม 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 19,975 07/04/2563 19,975 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 54,280 54,280 19,975 19,975 36.80 100.00 60.00 100.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดกุ่มใหญ่ ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 1,269,000 33,731,000 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2563 27/03/2563 31/03/2563 946,680 17/04/2563 946,680 30 18/04/2563 17/04/2563 17/05/2563 หจก.ธารากิจ2015 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 475,295 06/03/2563 475,295 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/05/2563 32,247,317 946,680 31,300,637 25,073,688 25,073,688 77.75 90.00 63.00 90.00 63.00 30/06/2563 1,000 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (1.9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยดงน้อย ขนาด 0.20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 725 มตร พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่ ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,500,000 9,500,000 9,500,000 1,399,100 8,100,900 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2563 11/04/2563 15/04/2563 788,390 05/05/2563 788,390 30 หจก.เคเทาว์เวอร์แอนด์คอนสตัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 497,099 31/03/2563 497,099 หจก.วงศ์ศรีชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/05/2563 8,012,441 788,390 7,224,051 4,444,461 4,444,461 55.47 85.00 75.00 85.00 75.00 07/07/2563 ขนาดเล็ก 400 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (96) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงหนองบัว ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,750 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 32,000,000 32,000,000 32,000,000 1,863,130 30,136,870 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 28/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2563 18/03/2563 24/03/2563 1,078,000 15/04/2563 1,078,000 30 16/04/2563 15/04/2563 15/05/2563 หจก. เคเพาเวอร์แอนคอนสทรัค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 479,959 25/03/2563 479,959 หจก.ชินานนท์ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/05/2563 26,127,808 1,078,300 25,049,508 19,745,703 19,745,703 75.57 85.00 55.00 85.00 55.00 30/06/2563 ขนาดเล็ก 1,000 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม (97) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาลปากน้ำ ขนาด 0.21 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 1,905,000 38,095,000 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 26/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/03/2563 20/03/2563 24/03/2563 1,163,000 15/04/2563 1,163,000 60 16/04/2563 15/04/2563 14/06/2563 หจก.เคเพาเวอร์ แอนคอนสทรัค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 479,998 17/03/2563 479,998 หจก.เลิศกิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/05/2563 36,761,739 1,163,000 35,598,739 26,888,853 26,888,853 73.14 80.00 73.00 80.00 73.00 07/07/2563 ขนาดเล็ก 1,800 310 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 นาแก นาแก นครพนม 26/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 191,250 02/04/2563 191,250 บ.สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 5,267,046 5,267,046 3,441,460 3,441,460 65.34 100.00 68.00 100.00 68.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม สะพานข้ามคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จำนวน 11 แห่ง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 365,553 05/05/2563 365,553 หจก.เลิศกิจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 4,600,000 4,600,000 2,066,789 2,066,789 44.93 100.00 65.00 100.00 65.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม สะพานข้ามคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 2 แห่ง ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 26/03/2563 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 19,975 02/04/2563 19,975 หจก.สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 600,000 600,000 576,438 576,438 96.07 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม สะพานข้ามคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จำนวน 3 แห่ง ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 191,250 02/04/2563 191,250 หจก.ฟ้าละดา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 1,200,000 1,200,000 1,085,557 1,085,557 90.46 100.00 70.00 100.00 70.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ซ่อมแซมถนนคันคลอง สาย 3R-LMC กม.0+000 - 0+600 อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคูณ โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาแก นาแก นครพนม 27/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 39,993 02/04/2563 39,993 บ.สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 500,000 500,000 494,956 494,956 98.99 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ซ่อมแซมถนนคันคลอง สาย LMC กม.1+000 - 2+500 อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คำพี้ นาแก นครพนม 27/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 191,250 02/04/2563 191,250 บ.สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 700,000 700,000 693,686 693,686 99.10 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ซ่อมแซมถนนคันคลอง สาย RMC กม.2+500 - 3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก โครงการชลประทานนครพนม ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คำพี้ นาแก นครพนม 27/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 191,250 02/04/2563 191,250 บ.สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 500,000 500,000 494,993 494,993 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ซ่อมแซมถนนทางเข้า โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำกุดเลาะ กุดกว้าง ความยาว 882 เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 นางัว นาหว้า นครพนม 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 63,750 02/04/2563 63,750 บ.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 900,000 900,000 696,582 696,582 77.40 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ซ่อมแซมถนนทางเข้า ปตร.ห้วยทวย กม.0+000 - กม.1+500 ความยาว 5,920 เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 01/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/04/2563 30/04/2563 05/05/2563 2,200,000 2,200,000 60 บาวเวิร์ดคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 9,988 02/04/2563 9,988 บ.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2563 2,500,000 2,427,000 73,000 53,245 53,245 2.13 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ซ่อมแซมถนนทางเข้า อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน ความยาว 250 เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 01/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 19,975 02/04/2563 19,975 บ.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 800,000 800,000 622,272 622,272 77.78 100.00 64.00 100.00 64.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ซ่อมแซมถนนทางเข้าฝายทดน้ำห้วยลังกา ความยาว 240 เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม 01/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 29,963 02/04/2563 29,963 บ.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 200,000 200,000 139,595 139,595 69.80 100.00 63.00 100.00 63.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง ความยาว 50 เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 19,763 02/04/2563 19,763 บ.ฟ้าละดา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 420,000 420,000 306,961 306,961 73.09 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ซ่อมแซมถนนหลังคันบริเวณอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน ความยาว 125 เมตร โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 79,985 02/04/2563 79,985 บ.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 250,000 250,000 207,202 207,202 82.88 100.00 95.00 100.00 95.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ซ่อมแซมทางลำเลียงด้านท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้าน เหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 27/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 191,250 02/04/2563 191,250 บ.สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 500,000 500,000 494,954 494,954 98.99 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด 2 ครอบครัว อ่างฯเก็บน้ำห้วยเชียงยืน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 01/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 9,988 02/04/2563 9,988 บ.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 250,000 250,000 249,745 249,745 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม แก้มลิงหนองแคนช้าง พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 24/03/2563 27/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/03/2563 02/04/2563 07/04/2563 5,326,620 17/04/2563 5,326,620 75 18/04/2563 17/05/2563 01/07/2563 หจก.พี ที เอ็น การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 21,250 02/04/2563 21,250 หจก.ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2563 8,462,497 7,796,420 2,193,240 2,469,800 3,429,049 959,249 2,606,889 43.98 100.00 60.00 100.00 60.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย โครงการชลประทานนครพนม ตำบลพิมานอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,612,741 1,612,741 1,612,741 1,612,741 พิมาน นาแก นครพนม 12/12/2562 1,612,741 1,612,741 1,612,741 1,612,741 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 214,400 214,400 214,400 214,400 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2562 08/11/2562 25/11/2562 183,200 26/12/2562 183,200 บริษัทเดอะลีดเดอร์ ไฮเทค จำกัด 03/01/2563 183,200 183,200 183,200 183,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2562 08/11/2562 25/11/2562 25,800 26/12/2562 25,800 บริษัทเดอะลีดเดอร์ ไฮเทค จำกัด 03/01/2563 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2562 08/11/2562 25/11/2562 44,000 26/12/2562 44,000 บริษัทเดอะลีดเดอร์ ไฮเทค จำกัด 03/01/2563 44,000 44,000 44,000 44,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,200 25,200 25,200 25,200 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2562 08/11/2562 25/11/2562 22,000 26/12/2562 22,000 บริษัทเดอะลีดเดอร์ ไฮเทค จำกัด 03/01/2563 22,000 22,000 22,000 22,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 477,000 477,000 477,000 477,000 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2562 08/11/2562 25/11/2562 401,799 26/12/2562 401,799 บริษัทเดอะลีดเดอร์ ไฮเทค จำกัด 03/01/2563 401,799 401,799 401,799 401,799 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,600 9,600 9,600 9,600 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2562 08/11/2562 25/11/2562 9,000 26/12/2562 9,000 บริษัทเดอะลีดเดอร์ ไฮเทค จำกัด 03/01/2563 9,000 9,000 9,000 9,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2562 47,500 28/11/2562 47,500 ร้านน้องปุณพาณิชย์ 03/01/2563 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 87,200 87,200 87,200 87,200 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2562 87,200 28/11/2562 87,200 ร้านน้องปุณพาณิชย์ 03/01/2563 87,200 87,200 87,200 87,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 20 ท่านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 312,800 312,800 312,800 312,800 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2562 312,800 11/12/2562 312,800 หจก.ไอแอมเซอร์วิสแอนด์คอนซัลติ้ง 03/01/2563 312,800 312,800 312,800 312,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2562 08/11/2562 15/11/2562 904,500 08/01/2563 904,500 บริษัทท๊อปเบส์ มอเตอร์ 05/05/2563 904,500 904,500 904,500 904,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2562 08/11/2562 15/11/2562 3,285,000 26/12/2562 3,285,000 บริษัท เอ วี เอ็น มอเตอร์เวอค์ จำกัด 03/01/2563 3,285,000 3,285,000 3,285,000 3,285,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2562 110,000 25/11/2562 110,000 บ.กิจวิสัย จำกัด 03/01/2563 110,000 110,000 110,000 110,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม เครื่องวัดกระแสน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 263,000 263,000 263,000 263,000 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2562 263,000 23/12/2562 263,000 บ.แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 03/01/2563 263,000 263,000 263,000 263,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานนครพนม เครื่องวัดน้ำฝนธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ โครงการชลประทานนครพนม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 ในเมือง เมือง นครพนม 22/10/2562 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2562 15,000 23/12/2562 15,000 บ.แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 03/01/2563 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)