ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 16:52:01]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.85) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานมุกดาหาร ระยะทาง 3.300 กม. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 360,000 360,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 11/11/2562 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 192,997 10/03/2563 192,997 หจก.ท่าทรายศรีเผย 12/03/2563 360,000 360,000 192,997 192,997 53.61 30.00 55.00 30.00 55.00 24/03/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.395) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ชลประทาน 74,790 ไร่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 48,800 09/03/2563 48,800 หจก.ศรีบุญเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 200,000 200,000 48,716 48,716 24.36 20.00 20.00 20.00 20.00 24/03/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.396) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ 74,790 ไร่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 20,000 11/03/2563 20,000 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 2,000,000 2,000,000 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 24/03/2563 17 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.872) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 50,000 11/03/2563 50,000 หจก.ธนจิตร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 300,000 300,000 38,483 38,483 12.83 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.873) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 50,000 11/03/2563 50,000 หจก.ธนจิตร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 300,000 300,000 9,994 9,994 3.33 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 32 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.137) ซ่อมแซมหัวงานที่ทำการ อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 แห่ง ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 71.25 ตารางเมตร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 49,315 11/03/2563 49,315 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 664,000 664,000 360,833 360,833 54.34 30.00 40.00 30.00 40.00 24/03/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.138) ซ่อมแซมอาคารบ้านพักที่ทำการ โครงการชลประทานมุกดาหาร จำนวน 2 หลัง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 37,377 11/03/2563 37,377 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 767,600 767,600 196,675 196,675 25.62 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.220) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 240 ไร่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 5,128 12/03/2563 5,128 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 924,600 924,600 196,923 196,923 21.30 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 28 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.221) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 171 ไร่ ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 39,302 11/03/2563 39,302 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 934,100 934,100 196,079 196,079 20.99 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.222) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 240 ไร่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 45,398 11/03/2563 45,398 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 956,500 956,500 509,858 509,858 53.30 30.00 45.00 30.00 45.00 24/03/2563 28 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.223) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 173 ไร่ ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 532,000 532,000 532,000 532,000 โพนทราย เมืองมุกดาหา มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 19,625 11/03/2563 19,625 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 532,000 532,000 366,810 366,810 68.95 30.00 60.00 30.00 60.00 24/03/2563 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.224) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 122 ไร่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 64,711 11/03/2563 64,711 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 859,100 859,100 497,613 497,613 57.92 30.00 50.00 30.00 50.00 24/03/2563 17 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.225) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบสายชอย อ่างเก็บน้ำห้วยพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 126 ไร่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 66,943 11/03/2563 66,943 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 878,600 878,600 509,811 509,811 58.03 30.00 50.00 30.00 50.00 24/03/2563 18 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.226) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบสายชอย อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 162 ไร่ ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 36,287 11/03/2563 36,287 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 966,300 966,300 64,627 64,627 6.69 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 23 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.14) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 227,500 227,500 227,500 227,500 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 50,000 20/03/2563 50,000 หจก.ศรีบุญเรือง 21/03/2563 88,450 88,450 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1744) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1L- 2L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 52 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 30,720 11/03/2563 30,720 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 550,000 550,000 168,598 168,598 30.65 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 330 39 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1745) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 2L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 1 สาย ปริมาตรคอนกรีตดาด 42.12 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 24,795 11/03/2563 24,795 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 450,000 450,000 142,138 142,138 31.59 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 126 18 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1746) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 2 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 108 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 81,310 11/03/2563 81,310 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 985,000 985,000 209,899 209,899 21.31 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 240 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1747) ซ่อมแซมคอนกรีดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 57 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 11/11/2562 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 16,575 11/03/2563 16,575 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 550,000 550,000 246,023 246,023 44.73 30.00 45.00 30.00 45.00 24/03/2563 126 55 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1748) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย ความยาว 850 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 12/11/2562 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 422,400 11/03/2563 422,400 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 700,000 700,000 422,400 422,400 60.34 30.00 60.00 30.00 60.00 24/03/2563 137 69 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1749) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 1 สาย ความยาว 800 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 393,600 11/03/2563 393,600 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 630,000 630,000 393,600 393,600 62.48 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 126 63 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1750) ซ่อมแซมท้ายอาคาร ฝายห้วยตาเหลือก จำนวน 1 แห่ง ปริมาณหินเรียง 175 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 109,577 12/03/2563 109,577 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 600,000 600,000 60,154 60,154 10.03 30.00 35.00 30.00 35.00 24/03/2563 240 17 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1751) ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำล้น ฝายห้วยลำโมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง ปริมาณหินทิ้ง 26 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คำบก คำชะอี มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 24,650 12/03/2563 24,650 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 600,000 600,000 218,731 218,731 36.46 30.00 40.00 30.00 40.00 24/03/2563 116 17 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1752) ซ่อมแซมถนนเลียบแนวท่อส่งน้ำสาย LMP2 อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ จำนวน 1 สาย ความยาว 900 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 670,000 670,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 194,400 12/03/2563 194,400 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 670,000 670,000 378,986 378,986 56.57 30.00 55.00 30.00 55.00 24/03/2563 137 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1753) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า จำนวน 1 แห่ง ความยาว 260 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 182,000 11/03/2563 182,000 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 950,000 950,000 208,186 208,186 21.91 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 240 17 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1754) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 จำนวน 1 แห่ง ปริมาณหินทิ้ง 400 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 77,333 11/03/2563 77,333 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 990,000 990,000 117,411 117,411 11.86 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 116 17 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1755) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 12/11/2562 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/03/2563 100,000 20/03/2563 100,000 30 01/04/2563 20/03/2563 30/04/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2563 1,000,000 1,000,000 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 102 67 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1756) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 110 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 930,000 930,000 930,000 930,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 12/11/2562 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 59,410 11/03/2563 59,410 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 887,000 887,000 121,844 121,844 13.74 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 118 84 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1757) ซ่อมแซมหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน ปริมาณหินทิ้ง 550 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 893,000 893,000 893,000 893,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 84,000 10/03/2563 84,000 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 893,000 893,000 97,659 97,659 10.94 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 234 28 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1758) ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า จำนวน 1 สาย ปริมาณหินทิ้ง 550 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 860,000 860,000 860,000 860,000 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 176,100 10/03/2563 176,100 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 820,000 820,000 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 240 18 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1759) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 12 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 923,000 923,000 923,000 923,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 61,569 09/03/2563 61,569 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 892,000 892,000 383,908 383,908 43.04 30.00 40.00 30.00 40.00 24/03/2563 137 69 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1760) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนน อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก (ตอนบน) จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 51,120 11/03/2563 51,120 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 430,000 430,000 121,792 121,792 28.32 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 116 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1761) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 95 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 55,615 10/03/2563 55,615 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 944,000 944,000 52,101 52,101 5.52 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 210 18 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1762) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 53 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 21,300 10/03/2563 21,300 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 477,000 477,000 161,419 161,419 33.84 30.00 35.00 30.00 35.00 24/03/2563 137 18 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1763) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 49 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 26,560 11/03/2563 26,560 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 477,000 477,000 158,793 158,793 33.29 30.00 35.00 30.00 35.00 24/03/2563 210 18 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1764) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 68 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 12/11/2562 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 38,175 11/03/2563 38,175 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 668,000 668,000 308,165 308,165 46.13 30.00 45.00 30.00 45.00 24/03/2563 126 63 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1765) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 74 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 29,655 12/03/2563 29,655 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 668,000 668,000 219,042 219,042 32.79 30.00 35.00 30.00 35.00 24/03/2563 126 55 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1766) ซ่อมแซมอาคารทดน้ำและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 975,000 975,000 975,000 975,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 15,000 12/03/2563 15,000 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 933,000 933,000 361,026 361,026 38.70 30.00 40.00 30.00 40.00 24/03/2563 230 28 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1767) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาและระบบส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 15 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 989,000 989,000 989,000 989,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 9,000 12/03/2563 9,000 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 950,000 950,000 301,399 301,399 31.73 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 240 17 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1768) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 68 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 123,405 09/03/2563 123,405 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 687,000 687,000 343,960 343,960 50.07 30.00 50.00 30.00 50.00 24/03/2563 126 67 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1769) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 53 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 11/11/2562 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 21,300 11/03/2563 21,300 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 477,000 477,000 202,044 202,044 42.36 30.00 40.00 30.00 40.00 24/03/2563 330 49 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1770) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 11/11/2562 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 27,288 11/03/2563 27,288 ร้านลำดวน 12/03/2563 755,000 755,000 264,142 264,142 34.99 30.00 35.00 30.00 35.00 24/03/2563 180 28 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1771) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำ สาย RMP2 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จำนวน 7 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 19,950 10/03/2563 19,950 ร้านลำดวน 12/03/2563 725,000 725,000 301,236 301,236 41.55 30.00 40.00 30.00 40.00 24/03/2563 240 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1772) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า จำนวน 1 สาย ปริมาตรหินเรียง 329 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 66,200 11/03/2563 66,200 ร้านลำดวน 12/03/2563 811,000 811,000 66,200 66,200 8.16 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 126 17 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1773) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด จำนวน 1 แห่ง ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 79 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/11/2562 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 59,100 12/03/2563 59,100 หจก.ธนจิตรการโยธา 12/03/2563 773,000 773,000 149,809 149,809 19.38 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 240 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1774) ซ่อมแซมถนนขนานท่อส่งน้ำสาย LMP อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า จำนวน 1 สาย ความยาว 700 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 189,150 10/03/2563 189,150 ร้านลำดวน 12/03/2563 594,000 594,000 343,050 343,050 57.75 30.00 60.00 30.00 60.00 24/03/2563 116 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1775) ซ่อมแซมถนนขนานท่อส่งน้ำสาย LMP อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ จำนวน 1 สาย ความยาว 730 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 670,000 670,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 49,000 11/03/2563 49,000 ร้านลำดวน 12/03/2563 645,000 645,000 174,749 174,749 27.09 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 137 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1776) ซ่อมแซมถนนขนานท่อส่งน้ำสาย LMP2 อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ จำนวน 1 สาย ความยาว 925 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 203,400 10/03/2563 203,400 ร้านลำดวน 12/03/2563 815,000 815,000 506,608 506,608 62.16 30.00 60.00 30.00 60.00 24/03/2563 116 17 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1777) ซ่อมแซมถนนขนานท่อส่งน้ำสาย RMP อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า จำนวน 1 สาย ความยาว 1,100 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 242,100 11/03/2563 242,100 หจก.ท่าทรายศรีเผย 12/03/2563 939,000 939,000 608,908 608,908 64.85 30.00 65.00 30.00 65.00 24/03/2563 122 17 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1778) ซ่อมแซมถนนขนานท่อส่งน้ำสาย RMP1 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จำนวน 1 สาย ความยาว 545 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 119,800 12/03/2563 119,800 หจก.ท่าทรายศรีเผย 12/03/2563 480,000 480,000 286,931 286,931 59.78 30.00 60.00 30.00 60.00 24/03/2563 180 23 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1779) ซ่อมแซมถนนขนานท่อส่งน้ำสาย RMP2 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จำนวน 1 สาย ความยาว 710 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 156,200 12/03/2563 156,200 บ.ชวลิตรวมวัสดุ 12/03/2563 624,000 624,000 347,900 347,900 55.75 30.00 55.00 30.00 55.00 24/03/2563 180 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.3717) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน โครงการชลประทานมุกดาหาร ปริมาณดิน 66,846 ลูกบากศก์เมตร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 19/02/2563 27/02/2563 09/03/2563 1,329,555 26/03/2563 1,329,555 120 หจก.วินัยรุุ่งเรื่องทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างส่งแผนเข้าปฏิบัติงาน และดำเนินการได้แล้วเสร็จภานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างส่งแผนเข้าปฏิบัติงาน และดำเนินการได้แล้วเสร็จภานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27/03/2563 2,819,706 1,329,555 1,329,555 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/03/2563 1,460 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.3718) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ โครงการชลประทานมุกดาหาร ปริมาณดิน 111,250 ลูกบากศก์เมตร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 17/02/2563 25/02/2563 09/03/2563 1,848,923 27/03/2563 1,848,923 120 หจก.วีระภัทร 1992 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างส่งแผนเข้าปฏิบัติงาน และดำเนินการได้แล้วเสร็จภานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างส่งแผนเข้าปฏิบัติงาน และดำเนินการได้แล้วเสร็จภานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27/03/2563 4,692,762 1,848,923 1,848,923 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/03/2563 1,000 224 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.3719) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยมุก โครงการชลประทานมุกดาหาร ปริมาณดิน 111,400 ลูกบากศก์เมตร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 17/02/2563 25/02/2563 09/03/2563 1,876,998 26/03/2563 1,876,998 120 หจก.ไพรวรรณ์ ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างส่งแผนเข้าปฏิบัติงาน และดำเนินการได้แล้วเสร็จภานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างส่งแผนเข้าปฏิบัติงาน และดำเนินการได้แล้วเสร็จภานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27/03/2563 4,699,089 1,876,998 1,876,998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/03/2563 800 187 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,350 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านย้อมพัฒนา ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 376,000 29,624,000 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 20,000 10/03/2563 20,000 หจก.ท่าทรายศรีเผย 12/03/2563 30,000,000 376,000 29,624,000 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 24/03/2563 1,000 72 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (88) ปรับปรุงคลองสายซอยฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 4 สาย ความยาว 4,870 เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 54,280 11/03/2563 54,280 ร้านลำดวน 12/03/2563 9,598,000 9,598,000 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 24/03/2563 153 23 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (107) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2,240 เมตร พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ ฝายห้วยทราย บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 13,249,000 13,249,000 13,249,000 396,000 12,853,000 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 233,000 11/03/2563 233,000 หจก.ธนจิตรการโยธา 12/03/2563 13,249,000 396,000 12,853,000 170,202 170,202 1.28 5.00 5.00 5.00 5.00 24/03/2563 ขนาดเล็ก 750 114 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (108) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2,930 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกป่งเปือย 1 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 765,000 19,235,000 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 46,750 11/03/2563 46,750 หจก.ท่าทรายศรีเผย 12/03/2563 19,221,610 19,221,610 501,553 501,553 2.61 5.00 5.00 5.00 5.00 24/03/2563 ขนาดเล็ก 1,000 83 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (109) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,780 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกป่งเปือย 2 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 24,000,000 24,000,000 24,000,000 396,000 23,604,000 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 54,000 11/03/2563 54,000 หจก.ท่าทรายศรีเผย 12/03/2563 24,000,000 396,000 23,604,000 176,285 176,285 0.73 5.00 5.00 5.00 5.00 24/03/2563 ขนาดเล็ก 1,000 83 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (15) แก้มลิงลำห้วยชะโนดพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 หว้านใหญ่ ว่านใหญ่ มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 55,000 12/03/2563 55,000 ร้านลำดวน 12/03/2563 34,662,300 34,662,300 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 24/03/2563 1,700 125 0.3
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยบังอี่ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 31,392,900 31,392,900 31,392,900 1,346,300 30,046,600 หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร 03/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/07/2562 30/07/2562 01/08/2562 28/08/2562 1,175,000 28/08/2562 1,175,000 30 12/09/2562 06/09/2562 10/11/2562 หจก.ธนัชชาพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/07/2562 299,995 26/07/2562 299,995 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เนื่องจากฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และปัจจุบันอยู่ในช่วงรอเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่สามารถขนย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้ ทำให้ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และปัจจุบันอยู่ในช่วงรอเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่สามารถขนย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้ ทำให้ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ 29/11/2562 24,289,904 1,346,300 22,943,604 23,655,575 1,175,000 22,480,575 97.39 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร โครงการปรับปรุงร่องชักน้ำอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,525,000 10,525,000 10,525,000 6,662,000 3,863,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 14/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/06/2562 28/06/2562 18/07/2562 09/08/2562 5,699,194 09/08/2562 5,699,194 45 22/08/2562 21/08/2562 05/10/2562 ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/06/2562 99,165 17/06/2562 99,165 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เนื่องจากฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และปัจจุบันอยู่ในช่วงรอเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่สามารถขนย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้ ทำให้ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และปัจจุบันอยู่ในช่วงรอเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่สามารถขนย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้ ทำให้ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ 29/11/2562 9,338,502 6,662,000 2,676,502 3,639,309 3,639,309 38.97 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ฝายห้วยโกพร้อมขุดลอก งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 85,000 85,000 หจก.บุญอยากให้ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ จัดหาและทำข้อผูกผันไว้รอ เมื่อได้รับงบประมาณแล้วสามารถดำเนินการก่อสรา้งได้ทันที (ภายใน 90 วัน) 26/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ฝายห้วยป่ง (ชะเอิง) พร้อมขุดลอก งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 90,000 90,000 หจก.พิมพ์นารา 2020 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ จัดหาและทำข้อผูกผันไว้รอ เมื่อได้รับงบประมาณแล้วสามารถดำเนินการก่อสรา้งได้ทันที (ภายใน 90 วัน) 26/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ขุดลอกลำห้วยคันแทใหญ่ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,379,000 41,000 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 12/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 20,000 20,000 หจก.บุญอยากให้ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ จัดหาและทำข้อผูกผันไว้รอ เมื่อได้รับงบประมาณแล้วสามารถดำเนินการก่อสรา้งได้ทันที (ภายใน 90 วัน) 26/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ฝายห้วยขาแผ่ตอนบน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 90,327 90,327 90,327 90,327 บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร 03/09/2561 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 29/03/2562 09/04/2562 19/04/2562 791,000 31/05/2562 791,000 30 31/05/2562 30/05/2562 29/06/2562 หจก.ยิ่งใหญ่การโยษา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 421,470 16/01/2562 421,470 หจก.ท่าทรายศรีเผย ติดปัญหาอื่นๆ เป็นยอดเงินที่เหลือค้างจากงานจ้างเหมา ไม่ประสงค์จะใช้เงินต่อ ดำเนินการทำเรื่องสลาย PO 25/12/2562 791,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนหลังคัน อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ ตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารระยะทาง 0.440 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50 50 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 01/03/2562 01/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/03/2562 28/03/2562 09/04/2562 19/04/2562 1,200,000 06/06/2562 1,200,000 30 28/06/2562 01/07/2562 31/07/2562 หจก.สุวีระพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2562 10,920 11/09/2562 10,920 ร้าน ป.พาณิชย์ ติดปัญหาอื่นๆ เป้นยอดคงเหลือจากงานจ้างเหมา ไม่ประสงค์จะใช้เงินต่อ ดำเนินการทำเรื่องสลาย PO 25/12/2562 1,200,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,771,482 1,771,482 1,771,482 1,771,482 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 31/08/2561 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 27/09/2561 08/11/2561 25/10/2561 1,771,482 10/01/2562 1,771,482 120 09/04/2562 10/04/2562 21/08/2562 หจก.เพิ่มพงษ์การโยธา ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล้าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ ปัจบันอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการ หากไม่เข้าดำเนินการจะขอยกเลิกสัญญาต่อไป ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่าย ถึง ก.ย. 63 แล้ว 25/12/2562 1,771,482 1,771,482 1,771,482 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,364,994 7,364,994 7,364,994 7,364,994 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 01/03/2562 01/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 26/04/2562 08/05/2562 7,365,000 04/06/2562 7,365,000 120 27/06/2562 02/07/2562 30/10/2562 บจก.เอกเมืองยศ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2562 98,550 26/09/2562 98,550 หจก.คลังสำนักงาน 25/12/2562 7,365,000 7,364,994 7,364,994 7,364,994 7,364,994 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,552,807 2,552,807 2,552,807 2,552,807 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 16/11/2560 16/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/11/2560 30/11/2560 20/12/2560 28/12/2561 2,552,807 30/01/2561 2,552,807 120 13/03/2561 12/03/2561 10/07/2561 หจก.สารินกรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100% ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100% 25/12/2562 2,552,807 2,552,807 2,552,807 2,552,807 2,552,807 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานมุกดาหาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 180,600 180,600 180,600 180,600 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 180,600 13/11/2562 180,600 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย 25/12/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานมุกดาหาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 59,400 59,400 59,400 59,400 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 59,400 13/11/2562 59,400 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย 25/12/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการชลประทานมุกดาหาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 116,000 116,000 116,000 116,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 116,000 13/11/2562 116,000 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย 25/12/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการชลประทานมุกดาหาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 27,000 13/11/2562 27,000 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย 25/12/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการชลประทานมุกดาหาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 02/10/2562 02/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/11/2562 608,000 26/11/2562 608,000 บ.แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ 25/12/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)