ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 05:02:44]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.85) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานมุกดาหาร ระยะทาง 3.300 กม. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 360,000 360,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 11/11/2562 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 192,997 10/03/2563 192,997 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 359,991 359,991 359,991 359,991 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.395) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ชลประทาน 74,790 ไร่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 48,800 09/03/2563 48,800 หจก.ศรีบุญเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 200,000 200,000 166,816 166,816 83.41 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.396) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ 74,790 ไร่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 20,000 11/03/2563 20,000 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,631,297 1,631,297 81.56 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.872) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 50,000 11/03/2563 50,000 หจก.ธนจิตร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 299,777 299,777 299,777 299,777 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.873) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 50,000 11/03/2563 50,000 หจก.ธนจิตร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 300,000 300,000 299,516 299,516 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.137) ซ่อมแซมหัวงานที่ทำการ อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 แห่ง ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 71.25 ตารางเมตร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 49,315 11/03/2563 49,315 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 659,157 659,157 642,452 642,452 97.47 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.138) ซ่อมแซมอาคารบ้านพักที่ทำการ โครงการชลประทานมุกดาหาร จำนวน 2 หลัง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 37,377 11/03/2563 37,377 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 764,306 764,306 713,135 713,135 93.30 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.220) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 240 ไร่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 5,128 12/03/2563 5,128 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 923,165 923,165 921,005 921,005 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.221) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 171 ไร่ ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 39,302 11/03/2563 39,302 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 931,550 931,550 930,781 930,781 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.222) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 240 ไร่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 45,398 11/03/2563 45,398 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 956,044 956,044 953,851 953,851 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.223) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 173 ไร่ ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 532,000 532,000 532,000 532,000 โพนทราย เมืองมุกดาหา มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 19,625 11/03/2563 19,625 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 525,540 525,540 524,910 524,910 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.224) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 122 ไร่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 64,711 11/03/2563 64,711 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 836,915 836,915 836,915 836,915 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.225) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบสายชอย อ่างเก็บน้ำห้วยพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 126 ไร่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 66,943 11/03/2563 66,943 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 855,991 855,991 853,727 853,727 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.226) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบสายชอย อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 162 ไร่ ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 36,287 11/03/2563 36,287 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 689,466 689,466 689,466 689,466 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.14) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 227,500 227,500 227,500 227,500 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 50,000 20/03/2563 50,000 หจก.ศรีบุญเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 88,450 88,450 54,166 54,166 61.24 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1744) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1L- 2L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 52 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 30,720 11/03/2563 30,720 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 549,526 549,526 549,526 549,526 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1745) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 2L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 1 สาย ปริมาตรคอนกรีตดาด 42.12 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 24,795 11/03/2563 24,795 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 449,909 449,909 449,834 449,834 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1746) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 2 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 108 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 81,310 11/03/2563 81,310 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 984,342 984,342 981,655 981,655 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1747) ซ่อมแซมคอนกรีดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 57 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 11/11/2562 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 16,575 11/03/2563 16,575 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 545,733 545,733 544,940 544,940 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1748) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย ความยาว 850 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 12/11/2562 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 422,400 11/03/2563 422,400 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 700,000 700,000 699,970 699,970 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1749) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 1 สาย ความยาว 800 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 393,600 11/03/2563 393,600 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 630,000 630,000 629,907 629,907 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1750) ซ่อมแซมท้ายอาคาร ฝายห้วยตาเหลือก จำนวน 1 แห่ง ปริมาณหินเรียง 175 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 109,577 12/03/2563 109,577 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 591,789 591,789 591,789 591,789 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1751) ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำล้น ฝายห้วยลำโมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง ปริมาณหินทิ้ง 26 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คำบก คำชะอี มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 24,650 12/03/2563 24,650 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 599,437 599,437 599,025 599,025 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1752) ซ่อมแซมถนนเลียบแนวท่อส่งน้ำสาย LMP2 อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ จำนวน 1 สาย ความยาว 900 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 670,000 670,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 194,400 12/03/2563 194,400 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 670,000 670,000 669,906 669,906 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1753) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า จำนวน 1 แห่ง ความยาว 260 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 182,000 11/03/2563 182,000 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 950,000 950,000 949,906 949,906 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1754) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 จำนวน 1 แห่ง ปริมาณหินทิ้ง 400 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 77,333 11/03/2563 77,333 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 769,508 769,508 769,508 769,508 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1755) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 12/11/2562 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/03/2563 100,000 20/03/2563 100,000 30 01/04/2563 20/03/2563 30/04/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 100,000 21/04/2563 100,000 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยทา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2563 1,000,000 1,000,000 997,000 997,000 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1756) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 110 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 930,000 930,000 930,000 930,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 12/11/2562 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 59,410 11/03/2563 59,410 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 886,352 886,352 885,876 885,876 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1757) ซ่อมแซมหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน ปริมาณหินทิ้ง 550 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 893,000 893,000 893,000 893,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 84,000 10/03/2563 84,000 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 735,617 735,617 734,509 734,509 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1758) ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า จำนวน 1 สาย ปริมาณหินทิ้ง 550 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 860,000 860,000 860,000 860,000 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 176,100 10/03/2563 176,100 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 650,428 650,428 650,392 650,392 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1759) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 12 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 923,000 923,000 923,000 923,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 61,569 09/03/2563 61,569 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 887,264 887,264 886,692 886,692 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1760) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนน อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก (ตอนบน) จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 51,120 11/03/2563 51,120 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 429,132 429,132 401,950 401,950 93.67 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1761) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 95 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 55,615 10/03/2563 55,615 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 937,221 937,221 934,681 934,681 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1762) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 53 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 21,300 10/03/2563 21,300 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 473,153 473,153 473,153 473,153 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1763) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 49 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 26,560 11/03/2563 26,560 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 473,176 473,176 473,176 473,176 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1764) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 68 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 12/11/2562 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 38,175 11/03/2563 38,175 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 662,730 662,730 662,730 662,730 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1765) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 74 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 29,655 12/03/2563 29,655 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 663,498 663,498 662,634 662,634 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1766) ซ่อมแซมอาคารทดน้ำและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 975,000 975,000 975,000 975,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 15,000 12/03/2563 15,000 หจก.ธนัชชา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 932,795 932,795 932,795 932,795 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1767) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาและระบบส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 15 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 989,000 989,000 989,000 989,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 9,000 12/03/2563 9,000 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 949,416 949,416 949,416 949,416 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1768) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 68 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 123,405 09/03/2563 123,405 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 682,238 682,238 681,314 681,314 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1769) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ จำนวน 1 สาย ปริมาณคอนกรีตดาด 53 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 11/11/2562 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 21,300 11/03/2563 21,300 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 473,784 473,784 473,160 473,160 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1770) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 11/11/2562 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 27,288 11/03/2563 27,288 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 753,395 753,395 753,395 753,395 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1771) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำ สาย RMP2 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จำนวน 7 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 19,950 10/03/2563 19,950 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 721,654 721,654 721,654 721,654 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1772) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า จำนวน 1 สาย ปริมาตรหินเรียง 329 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 66,200 11/03/2563 66,200 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 810,563 810,563 810,288 810,288 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1773) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด จำนวน 1 แห่ง ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 79 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/11/2562 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 59,100 12/03/2563 59,100 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 765,210 765,210 765,210 765,210 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1774) ซ่อมแซมถนนขนานท่อส่งน้ำสาย LMP อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า จำนวน 1 สาย ความยาว 700 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 189,150 10/03/2563 189,150 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 594,000 594,000 593,161 593,161 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1775) ซ่อมแซมถนนขนานท่อส่งน้ำสาย LMP อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ จำนวน 1 สาย ความยาว 730 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 670,000 670,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 49,000 11/03/2563 49,000 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 645,000 645,000 644,933 644,933 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1776) ซ่อมแซมถนนขนานท่อส่งน้ำสาย LMP2 อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ จำนวน 1 สาย ความยาว 925 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 203,400 10/03/2563 203,400 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 814,689 814,689 814,689 814,689 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1777) ซ่อมแซมถนนขนานท่อส่งน้ำสาย RMP อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า จำนวน 1 สาย ความยาว 1,100 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 13/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 242,100 11/03/2563 242,100 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 938,925 938,925 938,925 938,925 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1778) ซ่อมแซมถนนขนานท่อส่งน้ำสาย RMP1 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จำนวน 1 สาย ความยาว 545 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 119,800 12/03/2563 119,800 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 480,000 480,000 479,915 479,915 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1779) ซ่อมแซมถนนขนานท่อส่งน้ำสาย RMP2 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จำนวน 1 สาย ความยาว 710 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 156,200 12/03/2563 156,200 บ.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 623,871 623,871 623,871 623,871 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.3717) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน โครงการชลประทานมุกดาหาร ปริมาณดิน 66,846 ลูกบากศก์เมตร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 19/02/2563 27/02/2563 09/03/2563 1,329,555 30/03/2563 1,329,555 120 30/03/2563 30/03/2563 29/07/2563 หจก.วินัยรุุ่งเรื่องทรัพย์ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 03/04/2563 2,819,706 1,328,898 1,328,898 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.3718) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ โครงการชลประทานมุกดาหาร ปริมาณดิน 111,250 ลูกบากศก์เมตร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 17/02/2563 25/02/2563 09/03/2563 1,848,923 30/03/2563 1,848,923 120 30/04/2563 30/03/2563 19/07/2563 หจก.วีระภัทร 1992 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 4,692,762 1,848,923 1,848,923 1,847,863 1,847,863 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.3719) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยมุก โครงการชลประทานมุกดาหาร ปริมาณดิน 111,400 ลูกบากศก์เมตร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 17/02/2563 25/02/2563 09/03/2563 1,876,998 30/03/2563 1,876,998 120 30/03/2563 30/03/2563 29/07/2563 หจก.ไพรวรรณ์ ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 4,699,089 1,876,998 1,876,998 1,875,976 1,875,976 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,350 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านย้อมพัฒนา ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 376,000 29,624,000 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/02/2563 488,800 25/03/2563 488,800 90 01/04/2563 30/03/2563 26/06/2563 หจก.มิตรสัมพันธ์ริมโขง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 20,000 10/03/2563 20,000 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 24,863,701 376,000 24,487,701 23,613,099 376,000 23,237,099 94.97 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 1,000 72 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (88) ปรับปรุงคลองสายซอยฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 4 สาย ความยาว 4,870 เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 54,280 11/03/2563 54,280 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 9,190,568 9,190,568 9,170,781 9,170,781 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 153 23 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (107) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2,240 เมตร พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ ฝายห้วยทราย บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 13,249,000 13,249,000 13,249,000 396,000 12,853,000 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/03/2563 396,000 20/03/2563 396,000 90 24/03/2563 23/03/2563 23/06/2563 หจก.บุญอยากให้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 233,000 11/03/2563 233,000 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 10,784,140 396,000 10,388,140 9,522,519 396,000 9,126,519 88.30 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 ขนาดเล็ก 750 114 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (108) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2,930 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกป่งเปือย 1 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 765,000 19,235,000 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 16/03/2563 24/03/2563 27/03/2563 390,000 30/03/2563 390,000 90 01/05/2563 31/03/2563 29/07/2563 หจก.สุดเขตต์การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 46,750 11/03/2563 46,750 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 713,332 16,463,484 390,000 16,073,484 14,656,292 390,000 14,266,292 89.02 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 ขนาดเล็ก 1,000 83 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (109) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,780 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกป่งเปือย 2 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 24,000,000 24,000,000 24,000,000 396,000 23,604,000 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/03/2563 396,000 20/03/2563 396,000 90 01/04/2563 25/03/2563 26/06/2563 หจก.ท่าทราย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 54,000 11/03/2563 54,000 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 21,490,856 396,000 21,094,856 19,519,669 396,000 19,123,669 90.83 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 ขนาดเล็ก 1,000 83 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (15) แก้มลิงลำห้วยชะโนดพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 หว้านใหญ่ ว่านใหญ่ มุกดาหาร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 55,000 12/03/2563 55,000 ร้านลำดวน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 33,716,397 33,716,397 24,130,464 24,130,464 71.57 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 1,700 125 0.3
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า จำนวน 1 สาย ความยาว 1,550 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 01/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 327,300 13/04/2563 327,300 หจก.มิตรสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 799,724 799,724 799,724 799,724 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยบังอี่ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 31,392,900 31,392,900 31,392,900 1,346,300 30,046,600 หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร 03/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/07/2562 30/07/2562 01/08/2562 28/08/2562 1,175,000 28/08/2562 1,175,000 30 12/09/2562 06/09/2562 10/11/2562 หจก.ธนัชชาพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/07/2562 299,995 26/07/2562 299,995 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2562 24,289,904 1,346,300 22,943,604 23,655,575 1,175,000 22,480,575 97.39 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร โครงการปรับปรุงร่องชักน้ำอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,525,000 10,525,000 10,525,000 6,662,000 3,863,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 14/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/06/2562 28/06/2562 18/07/2562 09/08/2562 5,699,194 09/08/2562 5,699,194 45 22/08/2562 21/08/2562 05/10/2562 ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/06/2562 99,165 17/06/2562 99,165 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2562 9,338,502 5,475,502 3,863,000 3,639,309 3,639,309 38.97 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ฝายห้วยโกพร้อมขุดลอก งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 85,000 30/04/2563 85,000 หจก.บุญอยากให้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 17,127,585 17,127,585 17,058,621 17,058,621 99.60 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ฝายห้วยป่ง (ชะเอิง) พร้อมขุดลอก งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 90,000 30/04/2563 90,000 หจก.พิมพ์นารา 2020 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 19,009,436 19,009,436 18,928,044 18,928,044 99.57 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ขุดลอกลำห้วยคันแทใหญ่ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,379,000 41,000 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 12/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/03/2563 31/03/2563 10/04/2563 23/04/2563 1,076,900 07/05/2563 1,076,900 60 14/05/2563 13/05/2563 12/07/2563 หจก.อรกัญญา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 20,000 01/04/2563 20,000 หจก.บุญอยากให้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2563 1,379,000 565,286 524,286 41,000 565,286 524,286 41,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ฝายห้วยขาแผ่ตอนบน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 90,327 90,327 90,327 90,327 บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร 03/09/2561 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 29/03/2562 09/04/2562 19/04/2562 791,000 31/05/2562 791,000 30 31/05/2562 30/05/2562 29/06/2562 หจก.ยิ่งใหญ่การโยษา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 421,470 16/01/2562 421,470 หจก.ท่าทรายศรีเผย ติดปัญหาอื่นๆ เป็นยอดเงินที่เหลือค้างจากงานจ้างเหมา ไม่ประสงค์จะใช้เงินต่อ ดำเนินการทำเรื่องสลาย PO 25/12/2562 791,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนหลังคัน อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ ตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารระยะทาง 0.440 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50 50 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 01/03/2562 01/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/03/2562 28/03/2562 09/04/2562 19/04/2562 1,200,000 06/06/2562 1,200,000 30 28/06/2562 01/07/2562 31/07/2562 หจก.สุวีระพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2562 10,920 11/09/2562 10,920 ร้าน ป.พาณิชย์ ติดปัญหาอื่นๆ เป้นยอดคงเหลือจากงานจ้างเหมา ไม่ประสงค์จะใช้เงินต่อ ดำเนินการทำเรื่องสลาย PO 25/12/2562 1,200,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,771,482 1,771,482 1,771,482 1,771,482 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 31/08/2561 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 27/09/2561 08/11/2561 25/10/2561 1,771,482 10/01/2562 1,771,482 120 09/04/2562 10/04/2562 21/08/2562 หจก.เพิ่มพงษ์การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 1,771,482 1,771,482 1,771,482 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,364,994 7,364,994 7,364,994 7,364,994 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 01/03/2562 01/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 26/04/2562 08/05/2562 7,365,000 04/06/2562 7,365,000 120 27/06/2562 02/07/2562 30/10/2562 บจก.เอกเมืองยศ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2562 98,550 26/09/2562 98,550 หจก.คลังสำนักงาน 25/12/2562 7,365,000 7,364,994 7,364,994 7,364,994 7,364,994 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,552,807 2,552,807 2,552,807 2,552,807 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 16/11/2560 16/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/11/2560 30/11/2560 20/12/2560 28/12/2561 2,552,807 30/01/2561 2,552,807 120 13/03/2561 12/03/2561 10/07/2561 หจก.สารินกรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 2,552,807 2,552,807 2,552,807 2,552,807 2,552,807 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานมุกดาหาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 180,600 180,600 180,600 180,600 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 180,600 13/11/2562 180,600 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย 25/12/2562 180,600 180,600 180,600 180,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานมุกดาหาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 59,400 59,400 59,400 59,400 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 59,400 13/11/2562 59,400 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย 25/12/2562 59,400 59,400 59,400 59,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการชลประทานมุกดาหาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 116,000 116,000 116,000 116,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 116,000 13/11/2562 116,000 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย 25/12/2562 116,000 116,000 116,000 116,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการชลประทานมุกดาหาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 27,000 13/11/2562 27,000 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย 25/12/2562 27,000 27,000 27,000 27,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการชลประทานมุกดาหาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 02/10/2562 02/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/11/2562 608,000 26/11/2562 608,000 บ.แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ 25/12/2562 608,000 608,000 608,000 608,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)