ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 07:20:45]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1.151) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 23/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 17/10/2561 8,312 17/10/2561 8,312 ลู้กจ้างชั่วคราวสังกัดกรมชลประทาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 19/10/2561 2,000,000 2,000,000 1,765,254 1,765,254 88.26 90.00 87.00 90.00 87.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.1.160) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/08/2561 8,200 23/08/2561 8,200 บุคลากรในโครงการชลประทานมุกดาหาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 18/10/2561 200,000 200,000 182,217 182,217 91.11 90.00 85.00 90.00 85.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.3.49) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 179,382 30/10/2561 179,382 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/10/2561 300,000 300,000 297,943 297,943 99.31 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.22) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 22/09/2561 04/10/2561 2,498,000 24/10/2561 2,498,000 บ.ณัฐธนสินทรัพย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 3,500,760 3,500,760 3,500,755 3,500,755 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.125) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย LMP อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 790,000 790,000 790,000 790,000 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 307,800 24/10/2561 307,800 ร้านลำดวนการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 750,539 750,539 750,539 750,539 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.126) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย RMP อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 103,880 24/10/2561 103,880 ร้านลำดวนการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 742,317 742,317 742,317 742,317 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.127) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 640,000 640,000 640,000 640,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 174,916 24/10/2561 174,916 หจก.มิตรสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 612,117 612,117 612,117 612,117 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.128) ซ่อมแซมอาคารพร้อมระบบส่งน้ำสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยตะไถ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 194,308 24/10/2561 194,308 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 472,645 472,645 472,645 472,645 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.129) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 675,000 675,000 675,000 675,000 ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 26,600 24/10/2561 26,600 หจก.ธนัชชา พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 651,849 651,849 651,849 651,849 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.130) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบสายชอย อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 247,830 24/10/2561 247,830 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 772,257 772,257 772,257 772,257 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.131) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 35,000 24/10/2561 35,000 หจก.ธนัชชา พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 586,481 586,481 586,481 586,481 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.132) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบสายชอย อ่างเก็บน้ำห้วยหอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 472,810 24/10/2561 472,810 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 949,158 949,158 949,158 949,158 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.133) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยพุ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 361,860 24/10/2561 361,860 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 948,910 948,910 948,910 948,910 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.134) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยพุ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 988,000 988,000 988,000 988,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 286,920 24/10/2561 286,920 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 963,794 963,794 961,763 961,763 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.248) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 530,000 530,000 530,000 530,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/09/2561 132,500 03/10/2561 132,500 90 03/10/2561 24/10/2561 24/01/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 132,500 527,904 527,904 527,904 527,904 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนเลียบคันดิน อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 4.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 7,846,100 7,617,600 228,500 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 04/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/03/2562 03/04/2562 25/04/2562 08/05/2562 5,800,000 04/06/2562 5,800,000 60 28/06/2562 01/07/2562 29/08/2562 บจก.จั่วเซ้งค้าไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 99,965 30/10/2561 99,965 ร้านรัตน์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 19/07/2562 5,974,000 5,800,000 174,000 0.00 80.00 7.00 80.00 7.00 16/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนคันคลองฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,500,000 8,500,000 6,395,900 6,209,700 186,200 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 04/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/03/2562 29/03/2562 22/04/2562 08/05/2562 4,900,033 04/06/2562 4,900,033 60 01/07/2562 28/06/2562 29/08/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 99,965 30/10/2561 99,965 ร้านรัตน์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 19/07/2562 5,047,034 1,470,001 3,577,033 0.00 80.00 7.00 80.00 7.00 16/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนคันคลองฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,300,000 8,300,000 6,399,600 6,213,300 186,300 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 04/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/03/2562 29/03/2562 22/04/2562 08/05/2562 4,900,018 04/06/2562 4,900,018 60 28/06/2562 01/07/2562 29/08/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 99,965 30/10/2561 99,965 ร้านรัตน์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 19/07/2562 5,047,019 4,900,018 147,001 0.00 80.00 7.00 80.00 7.00 16/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนหลังคัน อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 0.400 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,500,000 6,500,000 942,000 914,600 27,400 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/03/2562 28/03/2562 09/04/2562 19/04/2562 905,999 06/06/2562 905,999 30 01/07/2562 02/07/2562 02/08/2562 หจก.สุวีระพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 34,890 30/10/2561 34,890 ร้านรัตน์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 19/07/2562 933,179 905,999 27,180 0.00 80.00 7.00 80.00 7.00 16/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนคันคลองฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 4.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,500,000 7,500,000 5,812,200 5,643,000 169,200 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 04/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/03/2562 03/04/2562 25/04/2562 08/05/2562 4,450,001 04/06/2562 4,450,001 60 28/06/2562 01/07/2562 29/08/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 99,965 30/10/2561 99,965 ร้านรัตน์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 19/07/2562 4,583,502 4,450,001 133,501 0.00 80.00 7.00 80.00 7.00 16/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนหลังคัน อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 0.440 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,700,000 7,700,000 1,161,100 1,127,300 33,800 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/03/2562 28/03/2562 09/04/2562 19/04/2562 1,200,000 06/06/2562 1,200,000 30 28/06/2562 01/07/2562 31/07/2562 หจก.สุวีระพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 29,940 23/10/2561 29,940 ร้านรัตน์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 19/07/2562 1,153,600 1,120,000 33,600 0.00 80.00 7.00 80.00 7.00 16/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนแนวท่อฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 4.650 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,800,000 6,800,000 6,718,600 6,523,000 195,600 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 04/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/03/2562 29/03/2562 22/04/2562 08/05/2562 4,530,058 04/06/2562 4,530,058 60 28/06/2562 01/07/2562 29/08/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 99,955 30/10/2561 99,955 ร้านรัตน์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 19/07/2562 4,665,960 4,530,058 135,902 0.00 80.00 7.00 80.00 7.00 16/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (16) ฝายห้วยขาแผ่ตอนบน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 14,400,000 14,400,000 11,198,000 1,600,000 9,598,000 บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 29/03/2562 09/04/2562 19/04/2562 791,000 23/05/2562 791,000 30 31/05/2562 30/05/2562 29/06/2562 หจก.ยิ่งใหญ่การโยษา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 193,700 30/10/2561 193,700 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 31/05/2562 1,561,908 10,259,908 1,903,258 8,356,650 8,807,012 1,903,258 6,903,754 85.84 100.00 86.00 100.00 86.00 02/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำโขง 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าล้อม ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 32,086,000 968,000 31,118,000 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2561 06/12/2561 18/12/2561 20/12/2561 580,800 21/01/2562 580,800 90 22/03/2562 25/03/2562 22/06/2562 หจก.ธนัชธาพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 477,396 30/10/2561 477,396 หจก.ธนัชชา พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 31/05/2562 1,066,877 24,761,322 580,800 24,180,522 21,943,199 580,800 21,362,399 88.62 90.00 90.00 90.00 90.00 02/07/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,020 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.67) ปรับปรุงอาคาร คลอง ท่อไซฟ่อน อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/09/2561 140,970 17/10/2561 140,970 ร้านลำดวนการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 21/10/2561 8,997,007 8,997,007 8,880,928 8,880,928 98.71 100.00 93.00 100.00 93.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 1,600 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.68) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตะไถ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 138,646 17/10/2561 138,646 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 7,806,159 7,806,159 7,493,068 7,493,068 95.99 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.129) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 77,000 77,000 77,000 77,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/09/2561 4,873 30/10/2561 4,873 หจก.คลังสำนักงาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 30/10/2561 53,145 53,145 10,316 10,316 19.41 100.00 70.00 100.00 70.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.970) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 840,000 840,000 840,000 840,000 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/09/2561 49,780 17/10/2561 49,780 ร้านลำดวนการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 792,916 792,916 792,916 792,916 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.971) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 890,000 890,000 890,000 890,000 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 236,892 17/10/2561 236,892 หจก.มิตรสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 830,757 830,757 830,757 830,757 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.972) ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 236,892 17/10/2561 236,892 หจก.มิตรสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 920,811 920,811 920,811 920,811 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.973) ซ่อมแซมอาคารระน้ำป่าคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 178,343 17/10/2561 178,343 หจก.มิตรสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 932,499 932,499 932,499 932,499 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.974) ซ่อมแซมอาคารระน้ำป่าคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 860,000 860,000 860,000 860,000 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 137,600 17/10/2561 137,600 หจก.มิตรสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/10/2561 808,500 808,500 808,500 808,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.975) ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดตอนบน โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 722,000 722,000 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 466,400 17/10/2561 466,400 หจก.มิตรสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 661,539 661,539 661,539 661,539 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.976) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย RMP อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดตอนบน โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 170,520 17/10/2561 170,520 ร้านลำดวนการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 761,297 761,297 761,297 761,297 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.977) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ท่อส่งน้ำสาย RMP อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดตอนบน โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 169,400 17/10/2561 169,400 ร้านลำดวนการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 740,212 740,212 740,212 740,212 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.978) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดตอนบน โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 676,000 676,000 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 457,600 17/10/2561 457,600 หจก.มิตรสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 614,752 614,752 614,752 614,752 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.979) ซ่อมแซมอาคารและระบบส่งน้ำ สาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 194,998 17/10/2561 194,998 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 912,043 912,043 912,043 912,043 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.980) ซ่อมแซมอาคารและระบบส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 59,200 17/10/2561 59,200 หจก.ธนัชชา พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 920,491 920,491 920,491 920,491 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.981) ซ่อมแซมอาคารและระบบส่งน้ำ สาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 192,688 17/10/2561 192,688 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 900,038 900,038 900,038 900,038 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.982) ซ่อมแซมอาคารและระบบส่งน้ำ สาย 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 223,368 17/10/2561 223,368 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 927,591 927,591 927,591 927,591 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.983) ซ่อมแซมอาคารและระบบส่งน้ำ สาย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 870,000 870,000 870,000 870,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 185,060 17/10/2561 185,060 หจก.ธนัชชา พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 824,222 824,222 824,222 824,222 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.984) ซ่อมแซมอาคารและระบบน้ำ สาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 48,000 17/10/2561 48,000 หจก.ธนัชชา พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 854,690 854,690 854,690 854,690 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.985) ซ่อมแซมอาคารและระบบส่งน้ำ สาย 4R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 197,588 17/10/2561 197,588 หจก.ธนัชชา พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 918,300 918,300 918,300 918,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.986) ซ่อมแซมเสริมอาคารและระบบส่งน้ำ สาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 964,000 964,000 964,000 964,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 202,356 17/10/2561 202,356 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 915,792 915,792 915,792 915,792 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.987) ซ่อมแซมเสริมอาคารและระบบส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 965,000 965,000 965,000 965,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 213,414 17/10/2561 213,414 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 918,277 918,277 918,277 918,277 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.988) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและระบบส่งน้ำ สาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 954,000 954,000 954,000 954,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 156,774 17/10/2561 156,774 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 912,552 912,552 912,552 912,552 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.989) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและระบบส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 989,000 989,000 989,000 989,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 83,200 17/10/2561 83,200 หจก.ธนัชชา พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 936,312 936,312 936,045 936,045 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.990) ซ่อมแซมคอนกรีดดาดและระบบส่งน้ำ สาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 925,000 925,000 925,000 925,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 50,400 17/10/2561 50,400 หจก.ธนัชชา พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 878,349 878,349 878,349 878,349 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.991) ซ่อมแซมคอนกรีดดาดและระบบส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 59,200 17/10/2561 59,200 หจก.ธนัชชา พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 901,957 901,957 901,957 901,957 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.992) ซ่อมแซมอาคารควบคุมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 978,000 978,000 978,000 978,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 176,874 17/10/2561 176,874 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 934,533 934,533 934,533 934,533 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.168.993) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและระบบส่งน้ำประกอบ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 229,210 17/10/2561 229,210 หจก.ธนัชชา พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/10/2561 926,344 926,344 925,906 925,906 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.174.15) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 27/09/2561 08/11/2561 25/10/2561 1,771,482 10/01/2562 1,771,482 120 09/04/2562 10/04/2562 21/08/2562 หจก.เพิ่มพงษ์การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ปัจจุอยู่ระว่างดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 70% สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ส.ค.62 เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ปัจจุอยู่ระว่างดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 70% สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ส.ค.62 31/05/2562 4,400,000 1,771,482 1,771,482 0.00 80.00 70.00 80.00 70.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (45) ปรับปรุงคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,750,000 250,000 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 03/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 26/04/2562 08/05/2562 7,365,000 04/06/2562 7,365,000 120 27/06/2562 02/07/2562 30/10/2562 บจก.เอกเมืองยศ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 9,977 30/10/2561 9,977 หจก.คลังสำนักงาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62 19/07/2562 7,585,950 7,365,000 220,950 0.00 80.00 7.00 80.00 7.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 1,030 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (46) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 6,933,900 40,029 6,893,871 ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/05/2562 40,029 10/06/2562 40,029 30 11/06/2562 11/06/2562 10/07/2562 หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 82,480 30/10/2561 82,480 ร้านรัตน์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2562 40,029 5,362,594 39,600 5,322,994 5,300,364 5,300,364 98.84 90.00 100.00 90.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 1,010 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (2.30) ฝายห้วยหลัก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 11,662,300 11,662,300 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 24/09/2561 24/09/2561 1,323,320 30/10/2561 1,323,320 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 10,823,758 10,823,758 10,808,230 10,808,230 99.86 90.00 100.00 90.00 100.00 02/07/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 1,020 133 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (4.29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์เจริญ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 19,000,000 422,000 18,578,000 ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/10/2561 388,152 17/01/2562 388,152 60 21/01/2562 01/03/2562 29/04/2562 หจก.มิตรสัมพันธ์ริมโขง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 178,069 30/10/2561 178,069 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 422,000 14,831,525 382,442 14,449,083 14,830,597 382,442 14,448,155 99.99 90.00 100.00 90.00 100.00 02/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,210 63 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.3) แก้มลิงห้วยสาน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 17/09/2561 17/09/2561 1,088,908 30/10/2561 1,088,908 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/10/2561 7,637,818 7,637,818 7,637,471 7,637,471 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 02/07/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำโขง 1,010 130 0.05
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (6) ปรับปรุงทำนบดินเขื่อนห้วยพุ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 17/09/2561 01/10/2561 4,859,346 30/10/2561 4,859,346 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 อยู่ระว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.62 30/10/2561 12,209,099 12,209,099 11,703,140 11,703,140 95.86 90.00 97.00 90.00 97.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 2,700 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยบังอี่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 31,392,900 31,392,900 31,105,300 1,346,300 29,759,000 หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร 28/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/06/2562 99,500 99,500 หจก.ธนจิตรการโยธา ติดปัญหาอื่นๆ อนุมัติแผนงานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อ 11 ก.พ. 62 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ อนุมัติแผนงานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อ 11 ก.พ. 62 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ 05/07/2562 31,392,900 31,392,900 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร โครงการปรับปรุงร่องชักน้ำอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,525,000 10,525,000 10,525,000 10,525,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 28/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2562 111,930 19/06/2562 111,930 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว อนุมัติแผนงานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อ 26 เม.ย. 62 ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมือวันที่ 28 พ.ค. 62 / ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเส็จภายในเดือน ก.ย. 62 อนุมัติแผนงานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อ 26 เม.ย. 62 ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเมือวันที่ 28 พ.ค. 62 / ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเส็จภายในเดือน ก.ย. 62 05/07/2562 10,525,000 10,525,000 0.00 60.00 5.00 60.00 5.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ไทรตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 4,650 4,650 4,650 4,650 โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 11/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/12/2559 15/12/2559 16/12/2559 16/12/2559 1,099,659 09/02/2560 1,099,659 90 19/02/2560 20/02/2560 20/05/2560 หจก.อริยาการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2559 98,350 29/11/2559 98,350 ร้านสมบูรณ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เป็นเงินเหลือจ่ายจากปี 2560 ไม่ประสงค์ขอใช้เงินงบประมาณ เป็นเงินเหลือจ่ายจากปี 2560 ไม่ประสงค์ขอใช้เงินงบประมาณ 29/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (1.610) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด โครงการชลประทานมุกดาหาร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,552,807 2,552,807 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 16/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/11/2560 30/11/2561 20/12/2561 28/12/2561 2,552,807 30/01/2561 2,552,807 120 13/03/2561 12/03/2561 10/07/2561 หจก.สารินกรุ๊ป ฝนตกหนัก เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ บริเวณจุดดำเนินการทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ปัจจุปันอยู่ในระหว่างสั่งให้หยุดงานขุดลอก ผลการเนินงานขณะนี้ 60 เปอร์เซ็น คาดว่าจะเนินการได้แล้วเสร็จประมาณเดือน กรกฎาคม 2562 เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ บริเวณจุดดำเนินการทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ปัจจุปันอยู่ในระหว่างสั่งให้หยุดงานขุดลอก ผลการเนินงานขณะนี้ 60 เปอร์เซ็น คาดว่าจะเนินการได้แล้วเสร็จประมาณเดือน กรกฎาคม 2562 29/05/2562 0.00 100.00 75.00 100.00 75.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (99) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ฝายยางห้วยบังอี่ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,224,235 1,224,235 นาโสก เมือง มุกดาหาร 27/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2561 07/03/2561 04/04/2561 04/04/2561 497,000 01/06/2561 497,000 60 02/06/2561 05/06/2561 03/08/2561 หจก.ธนัชชาพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2561 441,746 29/01/2561 441,746 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เป็นเงินกันเหลื่อมปี ในส่วนงานจ้างเหมา เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 61 ปัจจุบันผลดำเนินงาน 100% เป็นเงินกันเหลื่อมปี ในส่วนงานจ้างเหมา เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 61 ปัจจุบันผลดำเนินงาน 100% 29/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (46) ฝายห้วยหินลาด พร้อมระบบ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 642,000 642,000 กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 13/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/08/2561 14/03/2561 04/04/2561 04/04/2561 3,165,283 06/06/2561 3,165,283 120 07/06/2561 28/06/2561 26/10/2561 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2561 415,785 20/03/2561 415,785 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เป็นเงินเหลือจ่ายจากปี 2561 ไม่ประสงค์ขอใช้เงินงบประมาณ เป็นเงินเหลือจ่ายจากปี 2561 ไม่ประสงค์ขอใช้เงินงบประมาณ 29/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (31) ฝายห้วยมุกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 154,228 154,228 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2561 94,070 26/03/2561 94,070 หจก.ธนจิตรการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เป็นเงินกันเหลื่อมปี ในส่วนงานดำเนินการเอง(ค่าขยายเขตไฟฟ้า) เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 62 ปัจจุบันผลดำเนินงาน 100% เป็นเงินกันเหลื่อมปี ในส่วนงานดำเนินการเอง(ค่าขยายเขตไฟฟ้า) เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 62 ปัจจุบันผลดำเนินงาน 100% 29/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดมุกดาหาร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 94,120 94,120 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 16/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2561 108,000 31/01/2561 108,000 เป็นค่่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด โครงการชลประทานมุกดาหาร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 268,000 268,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 05/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 256,000 05/03/2562 256,000 บ.กรณ์ประกาย โซลูชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ซ่อมแซมหัวจ่ายน้ำพร้อมอาคารประกอบสาย 1RMP อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 โพนทราย เมือง มุกดาหาร 28/03/2562 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ (เป็นแผนงานที่เสนอขอรับงบประมาณปี พ.ศ. 2561) อยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ (เป็นแผนงานที่เสนอขอรับงบประมาณปี พ.ศ. 2561) 29/05/2562 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 02/07/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง