ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 16:35:13]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 ฝายบ้านห้วยฟานพร้อมระบบส่งน้ำ (เพิ่มเติม) กม.2+136 ถึง กม.2+483 จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 3,220,000 3,220,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.1 (2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 880,000 880,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.1 (1.1.19) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 17/08/2561 18/10/2561 1,250,000 1,250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 (1.1) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,172,000 1,172,000 1,172,000 1,172,000 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/08/2561 04/09/2561 06/09/2561 1,104,500 1,104,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุพงษ์พาณิชย์ 16/10/2561 1,172,000 1,172,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.1.1) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,400,000 4,400,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 10,800 16/11/2561 10,800 ร้านจิรทีปต์ก็อปปี๊เซอร์วิศ 16/11/2561 2,200,000 2,200,000 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 1,939 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.1.20) บริหารการส่งน้ำ .โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 10/10/2561 1,500,000 1,500,000 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.2.1) กำจัดวัชพืช .โครงการชลประทานขนาดกลาง .โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 10/10/2561 1,500,000 1,500,000 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 462 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.3.4) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 17/08/2561 10/10/2561 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.1) ขุดลอกสระเก็บน้ำบวกจั่นพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 20/08/2561 10/10/2561 1,200,000 1,200,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.2) ฝายแปลงกิ่วลม พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,200,000 4,200,000 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 542,697 27/09/2561 542,697 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 4,097,000 4,097,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 ฝาย ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.3) ฝายบ้านหนองเต่าพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง (ระยะที่2) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,238,000 4,238,000 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 67,595 08/10/2561 67,595 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ 02/11/2561 4,116,000 4,116,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 ฝาย ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.4) ระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบด้ง ลูก1 จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,800,000 5,800,000 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 26/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/08/2561 05/10/2561 17/10/2561 483,510 26/09/2561 483,510 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ 02/11/2561 5,651,000 5,651,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบด้ง ลูก2 จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 161,516 26/09/2561 161,516 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ 02/11/2561 490,000 490,000 0.00 66.68 0.00 66.68 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยพระเจ้าน้อยและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ (ระยะสุดท้าย) ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 521,344 06/11/2561 521,344 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 07/11/2561 1,660,000 1,660,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.18) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายสันกู่และอาคารประกอบ งานจัดหาน้ำสนับสนุนพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 548,322 08/10/2561 548,322 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 5,363,000 5,363,000 0.00 9.10 3.00 9.10 3.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.19) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ปาน ระยะที่ 3 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,500,000 7,500,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 1,128,719 08/10/2561 1,128,719 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 7,285,000 7,285,000 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายขุนปิง ระยะที่ 2 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 494,746 20/09/2561 494,746 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 3,876,000 3,876,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.21) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายขุนปิงลูกที่ 1 ระยะที่ 1 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 1,200,388 20/09/2561 1,200,388 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 9,244,000 9,244,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.22) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยละคร ระยะที่ 2 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 1,204,609 20/09/2561 1,204,609 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 8,803,000 8,803,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.23) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ ระยะที่ 1 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 342,959 20/09/2561 342,959 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 9,298,000 9,298,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (4) ฝายห้วยเมืองงามตอนบนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,500,000 10,500,000 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 25/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 1,251,128 08/10/2561 1,251,128 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 10,249,000 10,249,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 ฝาย ลุ่มน้ำปิง 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (5) ระบบส่งน้ำฝายแม่เตียน 2 (ห้วยจักไครบน) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,000,000 17,000,000 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 3,093,032 08/10/2561 3,093,032 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 12,791,000 12,791,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (6) ฝายบ้านห้วยโจ้พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ระยะที่ 1 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 1,872,416 02/10/2561 1,872,416 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 14,655,000 14,655,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 ฝาย ลุ่มน้ำปิง 750 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (8) ฝายบ้านลูกูดูพร้อมระบบส่งน้ำ (ฝายบ้านลูกูดู ฝายบ้านระอานอก พร้อมระบบส่งน้ำ) โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,200,000 20,200,000 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 1,241,866 06/11/2561 1,241,866 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 07/11/2561 19,862,000 19,862,000 0.00 18.66 0.00 16.66 0.00 20/11/2561 ฝาย ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (10) ปรับปรุงทำนบดินห้วยสวนดง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,500,000 12,500,000 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 517,827 27/09/2561 517,827 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 12,182,000 12,182,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.1) ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะพื้นที่ด้านเหนือฝายหลวง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 454,434 24/09/2561 454,434 หจก.เดอะแพล้น เอ็นจิเนียริ่ง 02/11/2561 967,000 967,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,600 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.2) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่ตื่นฝั่งขวา กม.0+700 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 256,380 16/10/2561 256,380 บริษัท ภาคเหนือเหล็กรูป จำกัด 02/11/2561 775,000 775,000 0.00 70.00 1.00 70.00 1.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.3) ซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำราษฎร์แม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 บ้านกลาง จอมทอง เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 85,951 05/11/2561 85,951 หจก.ต.รุ่งทรัพย์ 05/11/2561 781,000 781,000 0.00 75.00 0.00 75.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.4) ซ่อมแซมฝายแม่หาดพร้อมอาคารประกอบโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 131,967 17/09/2561 131,967 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 02/11/2561 2,419,000 2,419,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.5) ซ่อมแซมบ่อเก็บน้ำ คสล. พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 290,418 01/10/2561 290,418 หจก. อ.เจริญพานิช 02/11/2561 1,470,000 1,470,000 0.00 70.00 10.00 70.00 10.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.6) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายกาวิละ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 03/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 246,202 25/09/2561 246,202 บ.กิตติวิบูลย์ จำกัด 02/11/2561 872,000 872,000 0.00 66.66 0.00 66.66 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.7) ซ่อมแซมประตูน้ำเหล็กหล่อ อ่างเก็บน้ำแม่ลาด ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 337,000 337,000 น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 02/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 185,560 11/09/2561 185,560 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 328,000 328,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.8) ซ่อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโป่งเหม็น ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 401,229 401,229 บริาัท ซี.พี.โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 16/11/2561 539,000 539,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.9) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำดอยขุนห้วยไทร ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 381,750 20/09/2561 381,750 หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย 02/11/2561 3,905,000 3,905,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.10) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 291,238 24/09/2561 291,238 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 02/11/2561 1,163,000 1,163,000 0.00 70.00 10.00 70.00 10.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.11) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยบอน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 25/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 90,591 01/10/2561 90,591 บ.เชียงใหม่นวสิริ จำกัด 02/11/2561 1,362,000 1,362,000 0.00 67.00 0.00 67.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.12) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำภายในพระตำหนักภูพิงค์(โรงสูบ) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 192,900 01/10/2561 192,900 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 293,000 293,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.13) ซ่อมแซมฝายห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 289,791 08/10/2561 289,791 หจก.เชียงใหม่ บีพี ซัพพลาย 02/11/2561 1,453,000 1,453,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.14) ซ่อมแซมระบบฝายหลวง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 331,284 29/09/2561 331,284 หจก.เชียงใหม่ชิษชา ธุรกิจก่อสร้าง 02/11/2561 772,000 772,000 0.00 66.66 0.00 66.66 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,600 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.15) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายแม่นะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 307,110 20/09/2561 307,110 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 2,923,000 2,923,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.16) ซ่อมแซมระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หาดมาเติมอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ กม.2+700 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 146,051 16/10/2561 146,051 หจก.เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย 02/11/2561 483,000 483,000 0.00 70.00 1.00 70.00 1.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.17) ซ่อมแซมฝายห้วยผา 1 -2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 304,181 10/10/2561 304,181 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 585,000 585,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.18) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยบอน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 02/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 69,159 11/09/2561 69,159 หจก.เพชระบารมีทวีทรัพย์ 02/11/2561 146,000 146,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.19) ซ่อมแซมประตูน้ำเหล็กหล่อ อ่างเก็บน้ำห้วยฝึก ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 105,000 105,000 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 02/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 65,680 06/09/2561 65,680 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 102,000 102,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.20) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเหล็กและประตูน้ำเหล็กหล่อ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 55,000 55,000 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 02/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 26,140 11/09/2561 26,140 หจก.เพชระบารมีทวีทรัพย์ 02/11/2561 54,000 54,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.21) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยแม่นาเกิน ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 47,800 47,800 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 02/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 24,163 11/09/2561 24,163 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 46,800 46,800 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.22) ซ่อมแซมประตูน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแจ่มเต๊าะ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 105,000 105,000 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 02/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 65,680 11/09/2561 65,680 หจก.เดอะแพล้น เอ็นจิเนียริ่ง 02/11/2561 102,000 102,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.222) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 10/10/2561 2,292,000 2,292,000 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.1) ปรับปรุงฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 2,177,589 28/09/2561 2,177,589 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 8,757,000 8,757,000 0.00 25.00 5.00 25.00 5.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 380 620 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหนองสี่แจ่ง ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 421,471 12/11/2561 421,471 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 12/11/2561 4,875,000 4,875,000 0.00 16.66 7.00 16.66 7.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.85) ซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงการชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 10/10/2561 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.86) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง และอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 178,481 24/09/2561 178,481 บ.กิตติวิบูลย์ จำกัด 02/11/2561 774,000 774,000 0.00 65.00 0.00 65.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.87) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ข้อน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 283,166 20/09/2561 283,166 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 2,422,000 2,422,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.88) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสันหนอง และอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,093,000 3,093,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 242,639 08/10/2561 242,639 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 02/11/2561 3,009,000 3,009,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.89) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองหลวง กม.2+000 - กม.4+000 ระบบส่งน้ำฝายแม่สาว โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 82,661 25/09/2561 82,661 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 3,383,000 3,383,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 3,190 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.90) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบแม่สาใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 202,865 08/10/2561 202,865 บ.เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด 02/11/2561 2,438,000 2,438,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.91) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่เทยฝั่งขวา กม.1+700 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 342,702 01/10/2561 342,702 หจก.สุรศิริ การค้า 02/11/2561 917,000 917,000 0.00 70.00 1.00 70.00 1.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.92) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งแก้มลิงหนองสี่แจ่ง ปตร.ท่าวังตาล โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 202,540 202,540 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 16/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.93) ซ่อมแซมคลองสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+000-2+000 ระบบส่งน้ำฝายแม่สาว โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 25/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 155,520 08/10/2561 155,520 บ.เชียงใหม่สหมิตร จำกัด 02/11/2561 2,124,000 2,124,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.94) ซ่อมแซมลำเหมืองสันป่าเดื่อ ฝายพญาคำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 353,898 01/10/2561 353,898 หจก.สุวรรณอาภา 02/11/2561 1,842,000 1,842,000 0.00 66.66 3.00 66.66 3.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.95) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปากเหมืองฝายท่าวังตาล โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 74,707 08/10/2561 74,707 หจก.เพชระบารมีทวีทรัพย์ 02/11/2561 220,000 220,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.96) ซ่อมแซม ปตร. ในลำน้ำปิงฝายท่าวังตาล โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 58,076 58,076 บ.เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด 16/11/2561 1,459,000 1,459,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 37,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.97) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมเครื่องยกฝายเหมืองใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 55,000 55,000 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 36,950 11/09/2561 36,950 หจก. สันทรรศพานิช 02/11/2561 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.98) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำลำเหมืองป่าตัน ปตร.ท่าวังตาล โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 458,063 01/10/2561 458,063 หจก.เชียงใหม่บี.พี.ซัพพลาย 02/11/2561 0.00 66.66 4.00 66.66 4.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.99) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำระบบส่งน้ำฝายโป่งช้างคต โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 25/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 377,139 377,139 หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย 16/11/2561 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.100) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำปลายเหมืองหนองแฝก ฝายพญาคำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 231,350 16/10/2561 231,350 หจก.สุวรรณอาภา 02/11/2561 1,846,000 1,846,000 0.00 66.66 3.00 66.66 3.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.101) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ กม.14+000 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 156,356 16/10/2561 156,356 บ.กิตติวิบูลย์ จำกัด 02/11/2561 676,000 676,000 0.00 70.00 1.00 70.00 1.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.102) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝายสบร้อง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 47,800 47,800 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 23,863 11/09/2561 23,863 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 46,800 46,800 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.103) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำลำเหมืองใหม่ ปตร.ท่าวังตาล โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 296,969 01/10/2561 296,969 หจก.สุวรรณอาภา 02/11/2561 1,457,000 1,457,000 0.00 66.66 4.00 66.66 4.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.104) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำลำเหมืองกอตาลฝั่งซ้าย ฝายพญาคำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ชมภู สารภี เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 101,588 01/10/2561 101,588 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 02/11/2561 973,000 973,000 0.00 66.66 4.00 66.66 4.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.170.1) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าฝายแม่แจ่ม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,329,000 5,329,000 หางดง ฮอด เชียงใหม่ 20/08/2561 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 8,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.174.1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 09/08/2561 11/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ข้อน ระยะที่ 2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 1,562,472 24/09/2561 1,562,472 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 14,718,000 14,718,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 4,000 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายกอตาล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 2,401,435 08/10/2561 2,401,435 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 14,659,000 14,659,000 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 900 900 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (7) ปรับปรุงฝายปู่โม่งพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 79,800 79,800 หจก.สันทรรศพานิช 16/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 800 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (4.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านม่อนฤาษี ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 19,834,000 19,834,000 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 13/11/2561 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำปิง 1,500 240 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการฝายต้นน้ำบ้านใหม่สันคะยอมพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรและดับไฟป่าพื้นที่ตำบลบ้านปง จังหวัดเชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,558,000 48,558,000 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/06/2561 88,620 14/06/2561 88,620 บจก.สุขุมเซอร์วิส 11/10/2561 0.00 23.50 28.00 23.50 28.00 13/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านใหม่สารภี โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/07/2561 315,680 04/07/2561 315,680 หจก.สันทรรศพานิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/10/2561 0.00 85.00 46.00 85.00 46.00 20/11/2561 17,300
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,050,000 1,050,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 23/05/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/11/2561 449,500 449,500 448,022 448,022 99.67 0.00 100.00 0.00 100.00 06/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานโครงการฝายแม่สาว ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.380 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,197,000 1,197,000 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/06/2561 14,770 15/06/2561 14,770 บจก.สุขุมเซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ 08/11/2561 990,455 990,455 887,338 887,338 89.59 0.00 55.00 0.00 55.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ถนนทางเข้าและภายในบริเวณที่ทำการ อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 2.030 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,775,000 8,775,000 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 01/11/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 09/11/2561 8,571,202 7,072,500 7,072,500 29,540 29,540 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมถนนบนอ่างเก็บน้ำสันหนอง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.719 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,268,000 2,268,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/06/2561 14,770 15/06/2561 14,770 บจก.สุขุมเซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ 08/11/2561 1,889,395 1,889,395 1,522,653 1,522,653 80.59 0.00 68.00 0.00 68.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำสันหนอง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,170,000 1,170,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/06/2561 14,770 15/06/2561 14,770 บจก.สุขุมเซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ 08/11/2561 1,170,000 1,170,000 882,285 882,285 75.41 0.00 68.00 0.00 68.00 13/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำ ห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.905 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,772,000 2,772,000 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/06/2561 14,770 15/06/2561 14,770 บจก.สุขุมเซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ 16/11/2561 2,025,898 2,025,898 1,764,175 1,764,175 87.08 0.00 37.00 0.00 37.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ปรับปรุงอาคาร ทรบ.ปากเหมืองพร้อมดาดคอนกรีตและอาคารประกอบลำเหมืองห้วยน้ำใส งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 23/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/05/2561 186,890 21/05/2561 186,890 หจก.เพชระบารมีทวีทรัพย์ ติดปัญหาอื่นๆ 08/11/2561 9,452,606 9,452,606 7,594,273 7,594,273 80.34 0.00 40.00 0.00 40.00 13/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ แก้มลิงหนองบ่อแก้วพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 23/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/05/2561 186,390 21/05/2561 186,390 หจก. ส.สิงห์แก้ว คอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 08/11/2561 14,593,651 14,593,651 11,428,599 11,428,599 78.31 0.00 25.00 0.00 25.00 13/11/2561 800
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.1.4) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 01/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 01/11/2561 600,000 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.1.22) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 81,330 01/11/2561 81,330 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาแม่ฮ่องสอน 01/11/2561 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.2.3) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 146,000 146,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 63,700 63,700 หจก.อุดมอะไหล่ 05/11/2561 146,000 146,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.3.6) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 209,000 209,000 หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 17/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.6) อาคารบังคับน้ำบ้านห้วยห้อมพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 37,240 26/10/2561 37,240 หจก.เทพพิทักษ์แม่ลา 12/11/2561 9,196,000 9,196,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.9) อาคารบังคับน้ำบ้านสิวาเดอพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 99,280 29/10/2561 99,280 หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง 01/11/2561 8,808,000 8,808,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.12) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยผึ้ง โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,500,000 7,500,000 ห้วยผา เมือง แม่ฮ่องสอน 09/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 406,915 08/11/2561 406,915 หจก.อุดมอะไหล่ 12/11/2561 7,193,000 7,193,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.13) ระบบส่งน้ำบ้านทบศอก โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 หมอกจำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 09/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 449,245 07/11/2561 449,245 หจก.อุดมอะไหล่ 12/11/2561 8,171,000 8,171,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.25) ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำในถ้ำ ตามพระราชดำริ (ถ้ำน้ำฮูรายทาง) ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 22/10/2561 4,785,000 4,785,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (15) ปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 330,720 01/11/2561 330,720 หจก.อุดมอะไหล่ ติดปัญหาอื่นๆ 01/11/2561 12,848,000 12,848,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.26) ซ่อมแซมระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำปางคอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 65,305 02/11/2561 65,305 หจก.ปางมะผ้าโฮมโซลูชั่น 02/11/2561 2,434,000 2,434,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.27) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายป่าแปก 1,2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 106,500 05/11/2561 106,500 หจก.สันทรรศพานิช 07/11/2561 483,000 483,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.28) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรือนประทับแรมปางตองและอาคารบริวาร ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 หมอกจำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 73,474 01/11/2561 73,474 หจก.อุดมอะไหล่ 01/11/2561 1,963,000 1,963,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.29) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเรือนประทับแรมโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 6,288 01/11/2561 6,288 หจก.อุดมอะไหล่ 01/11/2561 488,000 488,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.224) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 08/10/2561 1,500,000 300,000 1,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.1) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝายน้ำยวมช่วงบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 0.863 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,650,000 3,650,000 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 26/10/2561 05/11/2561 2,304,260 2,304,260 หจก.ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง 05/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.2) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝายน้ำยวมช่วงบ้านห้วยบง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 0.622 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,650,000 2,650,000 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 26/10/2561 05/11/2561 1,660,866 1,660,866 หจก.ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง 05/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.188) ปรับปรุงถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 0.4605 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,227,000 1,227,000 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 21/08/2561 08/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.168.105) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 08/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.168.106) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายน้ำยวม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 44,950 44,950 หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง 08/10/2561 918,000 918,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.168.107) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายขุนยวม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 90,765 19/10/2561 90,765 ร้านอุดมอะไหล่ขุนยม 22/10/2561 739,400 739,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.168.108) ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายน้ำยวม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 380,000 380,000 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 240,000 24/10/2561 240,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ 25/10/2561 367,000 367,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (9) ปรับปรุงอาคารไซฟ่อนห้วยปูน กม.11+272 (ระบบส่งน้ำฝายน้ำยวม) ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 22,000,000 22,000,000 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ 18/10/2561 21,648,000 21,648,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (4.3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่เตี๋ย ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 238,940 13/11/2561 238,940 หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง 19/11/2561 15,612,100 15,612,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (4) ปรับปรุงตัวเขื่อนพร้อมฐานรากและอาคารประกอบเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเก็บกักเขื่อนห้วยแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 68,580 30/10/2561 68,580 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาแม่ฮ่องสอน 01/11/2561 34,432,620 34,432,620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ซ่อมแซมถนนภายในหัวงานโครงการ ชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 1.008 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,650,000 4,650,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ซ่อมแซมฝายปางมะผ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 16/10/2561 25/10/2561 1,633,939 1,633,939 หจก.ปางมะผ้าโฮมโซลูชั่น ติดปัญหาอื่นๆ รอเงินงบประมาณ 12/11/2561 3,500,000 3,500,000 86,984 86,984 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.1.2) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,835,000 2,835,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 58,682 01/11/2561 58,682 หจก.ทิพพสาร 01/11/2561 1,417,500 1,417,500 0.00 5.00 2.00 5.00 2.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.1.3) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 843,000 843,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 20,040 01/11/2561 20,040 ร้านธีรศักดิ์การค้า 01/11/2561 843,000 843,000 0.00 8.00 1.00 8.00 1.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.1.21) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 19,800 01/11/2561 19,800 บจก.สุขุมเซอร์วิส 01/11/2561 800,000 800,000 0.00 8.00 4.00 8.00 4.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2.2) กำจัดวัชพืช .โครงการชลประทานขนาดกลาง .โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 18,480 01/11/2561 18,480 หจก.สินธุวา ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีผลความก้าวหน้าเนื่องจาก เงินที่ได้รับจัดสรร ถูกดึงกลับส่วนกลาง ตามหนังสือเลขที่ กผง04/2104/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 16/11/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.3.5) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 321,821 321,821 หจก.สินธุวา ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีผลความก้าวหน้าเนื่องจากยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ 16/11/2561 0.00 42.00 0.00 42.00 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.24) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,700,000 9,700,000 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 134,996 01/11/2561 134,996 หจก.สุวรรณอาภา 01/11/2561 12,000,000 12,000,000 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 2,500 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (14) ปรับปรุงระบบส่งน้ำลำเหมืองทุ่งป่าอ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 477,114 01/11/2561 477,114 บจก.เชียงใหม่ นวสิริ 01/11/2561 9,700,000 9,700,000 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 600 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.23) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 380,000 380,000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 13,805 19/10/2561 13,805 หจก.อ.เจริญพานิช 01/11/2561 362,000 362,000 0.00 26.00 6.00 26.00 6.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 300 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.24) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายดอยพันวา ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 309,486 19/10/2561 309,486 หจก.อ.เจริญพานิช 01/11/2561 958,600 958,600 0.00 30.00 4.00 30.00 4.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 400 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.25) ซ่อมแซมลำห้วยแม่ป่าข่า ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 62,625 19/10/2561 62,625 หจก.โกเฮง 01/11/2561 954,000 954,000 0.00 40.00 6.00 40.00 6.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 250 97 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.223) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 29,450 19/10/2561 29,450 หจก.ส.สิงห์แก้ว คอนสตรัคชั่น 01/11/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 23/10/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 400 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.3) ถนนสันอ่างเก็บน้ำแม่ธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ระยะทาง 0.355 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,662,000 1,662,000 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 23/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 03/10/2561 12/10/2561 17/10/2561 980,000 980,000 บจก. เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีผลความก้าวหน้าเนื่องจากยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ 16/11/2561 1,622,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.4) ถนนสันอ่างเก็บน้ำแม่เมย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระยะทาง 0.744 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,607,000 3,607,000 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 03/10/2561 12/10/2561 17/10/2561 1,882,504 1,882,504 หจก.เอกภพก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีผลความก้าวหน้าเนื่องจากยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ 16/11/2561 3,519,122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำตำบลป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 434,445 01/11/2561 434,445 หจก.เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย 01/11/2561 7,679,000 7,679,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.109) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 70,000 70,000 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่ธิ ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีผลความก้าวหน้าเนื่องจากยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ 16/11/2561 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 06/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 500 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.110) ซ่อมแซมลำเหมืองลึก โครงการชลประทานลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 74,179 24/10/2561 74,179 ร้านไทอุย 01/11/2561 1,716,000 1,716,000 0.00 40.00 6.00 40.00 6.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 250 85 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.111) ซ่อมแซมพื้นท้ายอาคารสะพานอัดน้ำที่4 ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 13,719 26/10/2561 13,719 หจก.ส.สิงห์แก้ว คอนสตรัคชั่น 01/11/2561 845,000 845,000 0.00 11.00 4.00 11.00 4.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 276 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.112) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาน โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 20,724 19/10/2561 20,724 หจก.อ.เจริญพานิช 01/11/2561 458,000 458,000 0.00 40.00 6.00 40.00 6.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 500 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.113) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตฝายโป่ง ระยะ 2 อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 109,375 109,375 บจก.ซีพีเอสโฮมเซ็นเตอร์ ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีผลความก้าวหน้าเนื่องจากยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ 16/11/2561 0.00 33.00 0.00 33.00 0.00 06/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 300 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.114) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตเหมืองไม้แดง ระยะ 2 อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 71,452 19/10/2561 71,452 หจก.เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย 01/11/2561 1,430,000 1,430,000 0.00 33.00 10.00 33.00 10.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 250 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.115) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายเหมืองดั้ง โครงการชลประทานลำพูน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 141,546 19/10/2561 141,546 หจก.เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย 01/11/2561 953,000 953,000 0.00 30.00 4.00 30.00 4.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 100 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.116) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก โครงการชลประทานลำพูน ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 125,337 01/11/2561 125,337 หจก.เชียงใหม่ ตังอู๋เซ้ง 01/11/2561 953,200 953,200 0.00 30.00 5.00 30.00 5.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 120 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.117) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 257,600 01/11/2561 257,600 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ 01/11/2561 869,000 869,000 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 23/10/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 350 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.118) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 456,110 24/10/2561 456,110 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ 01/11/2561 822,000 822,000 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 23/10/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 300 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.119) ซ่อมแซมท่อลอดถนนลำเหมืองฮ่องน้อยจา ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 144,923 19/10/2561 144,923 ร้านไทอุย 01/11/2561 431,000 431,000 0.00 40.00 4.00 40.00 4.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 100 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.120) ซ่อมแซมลำเหมืองชาวยอง ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 40,528 24/10/2561 40,528 หจก.เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย 01/11/2561 906,000 906,000 0.00 40.00 5.00 40.00 5.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 450 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.121) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำลำเหมืองแกลบก้อง ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 40,985 19/10/2561 40,985 หจก.ส.สิงห์แก้ว คอนสตรัคชั่น 01/11/2561 337,000 337,000 0.00 40.00 6.00 40.00 6.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 200 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.122) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ ลำเหมืองแกลบก้อง ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 107,181 19/10/2561 107,181 หจก.ส.สิงห์แก้ว คอนสตรัคชั่น 06/11/2561 911,500 911,500 0.00 40.00 6.00 40.00 6.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 300 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.123) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำเหมืองไม้แดง ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 23,865 25/10/2561 23,865 ร้านไทอุย 01/11/2561 572,000 572,000