ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 03:29:46]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 ก่อสร้างอาคารโรงงานซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 564,761 388,974 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (28) อาคารบังคับน้ำคลองแต้จิ๋ว (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 459,000 459,000 459,000 459,000 31/10/2560 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ดำเนินการจัดหา 31/10/2560 459,000 459,000 455,154 455,154 99.16 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (12) กำแพงป้องกันน้ำท่วมท้ายสถานีสูบน้ำ ปตร.บางน้ำจืด (ค่าอำนวยการ) โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 31/10/2560 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ดำเนินการจัดหา 31/10/2560 940,000 940,000 328,230 328,230 34.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (77) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 31/10/2560 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ดำเนินการจัดหา 31/10/2560 800,000 800,000 735,017 735,017 91.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (1.95) ก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองโรงเหล็ก (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 31/10/2560 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ดำเนินการจัดหา 31/10/2560 500,000 500,000 496,573 496,573 99.31 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (78) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 06/11/2560 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ดำเนินการจัดหา 06/11/2560 800,000 800,000 554,241 554,241 69.28 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (79) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 06/11/2560 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ดำเนินการจัดหา 06/11/2560 700,000 700,000 517,016 517,016 73.86 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (80) ปรับปรุงพื้นที่คลองบางนางจีน จังหวัดปทุมธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 06/11/2560 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ดำเนินการจัดหา 06/11/2560 500,000 500,000 388,160 388,160 77.63 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (11) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปตร.คลองสวน โครงการชลประทานสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (ค่าอำนวยการ) โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 261,900 261,900 261,900 261,900 06/11/2560 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ดำเนินการจัดหา 06/11/2560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) ปรับปรุง ทรบ.เนื้อตาย (ยายกลิ้ง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 226,000 226,000 226,000 226,000 06/03/2561 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ดำเนินการจัดหา 07/03/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) ปรับปรุง ทรบ.คู้มักเม่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 06/03/2561 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ดำเนินการจัดหา 07/03/2561 110,000 110,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.11 (13) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,697,500 12,697,500 12,697,500 12,697,500 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 06/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2560 500,000 14/12/2560 500,000 บ.วี.เอส.เอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ (2017) จำกัด 12/03/2561 11,509,900 11,509,900 8,118,851 8,118,851 70.54 85.00 80.00 85.00 80.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.11 (1.743) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 245,892 14/12/2560 245,892 บริษัทชัยยุทะปิโตรเลียม จำกัด 25/12/2560 1,000,000 1,000,000 692,227 692,227 69.22 95.00 70.00 95.00 70.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (1.6) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 11 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 507,000 507,000 507,000 507,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11/10/2560 วิธีคัดเลือก 28/11/2560 30/11/2560 04/12/2560 507,000 13/12/2560 507,000 5 15/12/2560 15/12/2560 21/12/2560 บริษัท เพชรยังไหว จำกัด (สำนักงานใหญ่) 21/12/2560 507,000 507,000 507,000 507,000 507,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/12/2560
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (25) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี 6 สถานื ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 02/08/2560 วิธีคัดเลือก 22/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 15,000,000 20/10/2560 15,000,000 90 21/10/2560 21/10/2560 18/01/2561 บริษัท ศิลาภูมิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 03/11/2560 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (26) ซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 สถานี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 02/08/2560 วิธีคัดเลือก 22/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 11,000,000 20/10/2560 11,000,000 90 21/10/2560 21/10/2560 18/01/2561 บริษัท พีส สแควร์ จำกัด 03/11/2560 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 ปรับปรุงและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมระบบเครือข่ายเทคโนโลยีแบบไร้สายภายในสำนักชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 290,717 290,717 290,717 290,717 290,717 290,717 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 (1.2719) ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณประตูเข้า-ออก กรมชลประทานปากเกร็ด (ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2) (อส.2ลก.) สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 65,912 29/11/2560 65,912 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2560 350,000 350,000 346,208 346,208 98.92 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 (1.2723) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณถนนสายประธาน ภายในกรมชลประทานปากเกร็ด (ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2) (อส.2ลก.) สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2560 75,975 28/11/2560 75,975 บริษัท ชัยยุทธปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/12/2560 3,000,000 3,000,000 1,680,203 1,680,203 56.01 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 ปรับปรุงห้องทำงานอธิบดี กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,450,000 2,450,000 2,450,000 477,798 1,972,202 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2561 252,169 21/03/2561 252,169 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2561 2,450,000 477,798 1,972,202 1,539,525 1,539,525 62.84 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 ปรับปรุงห้องแถลงข่าว กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 237,360 712,640 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2561 56,618 21/03/2561 56,618 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/03/2561 950,000 237,360 712,640 634,901 634,901 66.83 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 990,000 990,000 990,000 271,600 718,400 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2561 53,683 22/03/2561 53,683 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/03/2561 990,000 271,600 718,400 674,268 674,268 68.11 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 ปรับปรุงห้องคณะทำงานผู้บริหาร อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 548,240 751,760 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2561 129,516 21/03/2561 129,516 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/03/2561 1,300,000 548,240 751,760 650,301 650,301 50.02 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 ปรับปรุงห้องรับรองพิเศษ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,130,000 1,130,000 1,130,000 446,779 683,221 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 11/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/06/2561 155,100 02/07/2561 155,100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพรชูเชิด (สำนักงานใหญ่) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/08/2561 1,130,000 446,779 683,221 588,074 588,074 52.04 0.00 100.00 0.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการกองพัสดุ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,250,000 1,250,000 1,250,000 734,441 515,559 ถนนนครไชยศรี สามเสน กรุงเทพมหานคร 05/04/2561 11/05/2561 1,250,000 734,441 515,559 308,747 308,747 24.70 0.00 100.00 0.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก อ. ๔/๓ จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 19/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/06/2561 277,500 09/07/2561 277,500 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/08/2561 850,000 850,000 20,398 20,398 2.40 80.00 60.00 80.00 60.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 ปรับปรุงที่ทำงานส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 19/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/07/2561 108,300 108,300 09/08/2561 1,780,000 1,780,000 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 ปรับปรุงโรงงาน 8 เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 49,700 49,700 49,700 49,700 บางตลาด ปากเกร้ด นนทบุรี 09/03/2561 49,700 49,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 ปรับปรุงโรงงาน 11 ภายในกรมชลประทาน (ปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 12,886 12,886 12,886 12,886 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/03/2561 12,886 12,886 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 9,721,000 1,735,639 1,735,639 1,735,639 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 08/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/02/2561 22/02/2561 20/02/2561 752,800 13/06/2561 752,800 01/05/2561 08/05/2561 08/05/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรุตา คอนสตรัคขั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/08/2561 752,800 9,721,000 9,721,000 6,169,880 6,169,880 63.47 80.00 80.00 80.00 80.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.242) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน 36 สาย โครงการชลประทานนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บางตลาด,บางตะไนย์,คลองพระอุดม,บางพลับ,อ้อมเกร็ด,ไท ปากเกร็ด,เมือง,บางบัวทอง,บางใหญ่ นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 21,845 14/12/2560 21,845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร 14/12/2560 750,000 750,000 535,928 535,928 71.46 90.00 86.00 90.00 86.00 14/08/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.742) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 29,880 21/11/2560 29,880 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร 12/12/2560 350,000 350,000 273,219 273,219 78.06 90.00 86.00 90.00 86.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.768) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ จำนวน 8 สาย โครงการชลประทานนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 735,400 735,400 735,400 735,400 มหาสวัสดิ์,คลองพระอุดม,พิมลราช,โสนลอย,ไทรม้า,เสาธง บางกรวย,ปากเกร็ด,บางบัวทอง,เมือง,บางใหญ่,ปากเกร็ด นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 19,575 22/11/2560 19,575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร 12/12/2560 735,400 735,400 629,227 629,227 85.56 90.00 86.00 90.00 86.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.771) บำรุงรักษาคลองสายซอย จำนวน 28 สาย โครงการชลประทานนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 421,800 421,800 421,800 421,800 บางพลับ,คลองพระอุดม,บางตะไนย์,อ้อมเกร็ด,ไทรม้า,บาง ปากเกร็ด,เมือง,บางบัวทอง,บางใหญ่ นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 29,715 22/11/2560 29,715 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร 12/12/2560 421,800 421,800 370,427 370,427 87.82 90.00 86.00 90.00 86.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2638) ขุดลอกตะกอนดินปรับสภาพท้องคลองบริเวณสถานีสูบน้ำ 32 แห่ง โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,830,000 2,830,000 2,830,000 2,830,000 บางตลาด,บางตะไนย์,คลองพระอุดม,บางพลับ,อ้อมเกร็ด,ไท ปากเกร็ด, เมือง นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2560 45,725 27/11/2560 45,725 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร 12/12/2560 2,830,000 2,830,000 1,659,495 1,659,495 58.64 90.00 86.00 90.00 86.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2699) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองวัดแดง โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ไทรม้า เมือง นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2560 22,965 27/11/2560 22,965 บริษัท นนท์ทิพย์ จำกัด 12/12/2560 798,999 798,999 798,997 798,997 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2700) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองสวนพริก โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 ไทรม้า เมือง นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 41,451 09/11/2560 41,451 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร 13/11/2560 877,034 877,034 877,033 877,033 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2701) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองหลุมมะดัน โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ไทรม้า เมือง นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 27,265 09/11/2560 27,265 บริษัท นนท์ทิพย์ จำกัด 13/11/2560 896,478 896,478 895,846 895,846 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2720) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางตลาด โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 227,480 20/11/2560 227,480 บริษัท นนท์ทิพย์ จำกัด 12/12/2560 945,407 945,407 945,406 945,406 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2721) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 400,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 30/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 65,114 25/12/2560 65,114 บริษัท นนท์ทิพย์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 1,000,000 600,000 400,000 380,417 380,417 38.04 100.00 65.00 100.00 65.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2722) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำและถมดินปรับสภาพบริเวณหัวงานโครงการ โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2560 328,882 17/11/2560 328,882 บริษัท เทอราฟิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 12/12/2560 2,600,000 2,600,000 1,847,202 1,847,202 71.05 100.00 95.00 100.00 95.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2724) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางตะไนย์ โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2560 63,897 14/11/2560 63,897 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร 12/12/2560 974,820 974,820 974,819 974,819 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2748) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองธรรมบาล โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บางไผ่ เมือง นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 206,000 21/11/2560 206,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร 09/01/2561 877,816 877,816 877,815 877,815 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2749) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางสีทอง โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บางไผ่ เมือง นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2560 27,175 27/11/2560 27,175 บริษัท นนท์ทิพย์ จำกัด 12/12/2560 947,424 947,424 947,823 947,823 100.04 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2750) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางไผ่น้อย โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บางไผ่ เมือง นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 63,897 22/11/2560 63,897 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร 12/12/2560 948,801 948,801 948,801 948,801 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2751) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางวัด โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2560 37,407 27/11/2560 37,407 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร 12/12/2560 847,228 847,228 847,227 847,227 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2767) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองอ้อมนนท์ โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บางศรีเมือง เมือง นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 53,583 21/11/2560 53,583 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร 12/12/2560 887,718 887,718 887,718 887,718 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.2819) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองวัดสนามนอก โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 27,355 21/11/2560 27,355 บริษัท นนท์ทิพย์ จำกัด 12/12/2560 846,696 846,696 846,695 846,695 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (18) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางไผ่น้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำจังหวัดนนทบุรี งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 14,546,000 14,546,000 14,546,000 14,122,000 424,000 บางไผ่ เมือง นนทบุรี 30/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2561 20/02/2561 13/03/2561 19/03/2561 9,900,000 29/03/2561 9,900,000 180 20/04/2561 19/04/2561 16/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำก่ำก่อสร้าง 03/07/2561 10,120,748 12,697,000 9,900,000 2,797,000 1,699,171 1,699,171 13.38 80.00 20.00 80.00 20.00 14/08/2561 694 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (19) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองอ้อมนนท์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำจังหวัดนนทบุรี งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 46,800,000 46,800,000 46,800,000 45,437,000 1,363,000 บางศรีเมือง เมือง นนทบุรี 30/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/01/2561 31/01/2561 22/02/2561 16/03/2561 38,715,567 30/03/2561 38,715,567 180 20/04/2561 19/04/2561 16/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณีก่อสร้าง 03/07/2561 42,083,393 42,176,965 38,715,565 3,461,400 6,549,452 6,549,452 15.53 80.00 6.00 80.00 6.00 14/08/2561 84,360 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ประตูน้ำคลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,529,975 1,529,975 1,529,975 1,529,975 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 14/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/03/2561 1,529,975 1,529,975 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง 29/03/2561 1,529,975 1,529,975 1,529,975 789,975 789,975 51.63 0.00 0.00 0.00 0.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางตลาด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 48,990,900 48,990,900 48,990,900 48,990,900 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 22/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/05/2561 08/06/2561 28/06/2561 48,700,000 48,700,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/07/2561 48,986,856 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 33,000 33,000 33,000 33,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2560 33,000 15/12/2560 33,000 บริษัท วี เอส เอ็ม เอ็นเตอร์ไพร์ส (2017) จำกัด 29/12/2560 33,000 33,000 33,000 33,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,400 10,400 10,400 10,400 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2560 10,400 15/12/2560 10,400 บริษัท วี เอส เอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ (2017) จำกัด 29/12/2560 10,400 10,400 10,400 10,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 32,000 32,000 32,000 32,000 บางตลาด ปากเกร็ด 16/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 32,000 15/12/2560 32,000 บริษัท วี เอส เอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ (2017) จำกัด 29/12/2560 32,000 32,000 32,000 32,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 12,000 12,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 12,000 12,000 บริษัท วี เอส เอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ (2017) จำกัด 12/12/2560 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 24,000 15/12/2560 24,000 ร้านเทคนิคอลซัพพลาย 29/12/2560 24,000 24,000 24,000 24,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 222,000 222,000 222,000 222,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 222,000 15/12/2560 222,000 บริษัท วี เอส เอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ (2017) จำกัด 29/12/2560 222,000 222,000 222,000 222,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ประตูระบายน้ำคลองบางกำลัง โครงการชลประทานนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,932,526 4,932,526 4,932,526 4,932,526 ไทรม้า เมือง นนทบุรี 15/09/2558 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 19/01/2559 742,200 09/02/2559 742,200 บริษัท บุญญฤทธิ์ ก่อสร้าง 2003 จำกัด 14/03/2561 4,932,526 4,932,526 3,072,921 3,072,921 62.30 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี 98. ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองวัดพิกุลทอง โครงการชลประทานนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 3,434,199 3,434,199 3,434,199 3,434,199 วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11/11/2559 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 10/04/2560 1,100,000 03/05/2560 1,100,000 บริษัท พงษ์ไพศาล จำกัด 14/03/2561 3,434,199 3,434,199 241,682 241,682 7.04 0.00 100.00 0.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 31/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/06/2561 1,000,000 1,000,000 114,263 114,263 11.43 80.00 100.00 80.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ซ่อมแซมเสริมคันกั้นน้ำช่วง ปตร.คลองวัดค้างคาว ถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 6,941,000 6,941,000 6,941,000 5,435,000 1,506,000 บางไผ่ เมือง นนทบุรี 02/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/06/2561 27/06/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 06/07/2561 4,704,155 6,941,000 5,435,000 1,506,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ซ่อมแซมเสริมคันกั้นน้ำช่วง ปตร.คลองพระอุดม ถึงวัดบางจาก จังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 5,788,000 5,788,000 5,788,000 1,812,000 3,976,000 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 02/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/06/2561 05/07/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 06/07/2561 1,568,776 5,788,000 1,812,000 3,976,000 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ซ่อมเสริมระดับบานระบาย จำนวน 4 แห่ง จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 19/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/06/2561 173,863 15/06/2561 173,863 บริษัท วี เอส เอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ (2017) จำกัด 22/06/2561 450,000 450,000 60,460 60,460 13.44 70.00 80.00 70.00 80.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 7 แห่ง จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางน้อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,026,000 2,026,000 2,026,000 1,967,000 59,000 บางน้อย ปากเกร็ด นนทบุรี 02/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/05/2561 05/06/2561 19/06/2561 1,177,000 05/07/2561 1,177,000 90 06/07/2561 05/07/2561 03/10/2561 บริษัท เอส ดี ซี มอเตอร์ แอนดื เซอร์วิส จำกัด 06/07/2561 1,966,900 2,026,000 1,967,000 59,000 0.00 60.00 90.00 60.00 90.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,816,000 84,000 บางศรีเมือง เมือง นนทบุรี 02/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/05/2561 25/05/2561 05/06/2561 2,000,000 21/06/2561 2,000,000 90 22/06/2561 22/06/2561 19/09/2561 บริษัท เอ็น เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 03/07/2561 2,816,432 2,900,000 2,816,000 84,000 0.00 60.00 90.00 60.00 90.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.254) กำจัดวัชพืช 10 สาย โครงการชลประทานปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 540,000 540,000 540,000 540,000 บางคูวัด เมือง ปทุมธานี 10/10/2560 ติดปัญหาอื่นๆ 14/06/2561 540,000 540,000 203,788 203,788 37.74 100.00 42.00 100.00 42.00 14/08/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.741) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,813,200 1,813,200 1,813,200 1,813,200 บางกระดี เมือง ปทุมธานี 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2561 12,597 29/03/2561 12,597 บ.สมเจริญชัยเซอร์วิส จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 1,813,200 1,813,200 1,772,197 1,772,197 97.74 92.00 98.00 92.00 98.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.760) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 147,600 147,600 147,600 147,600 สามโคก สามโคก ปทุมธานี 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2561 32,788 15/03/2561 32,788 บ.เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 147,600 147,600 102,167 102,167 69.22 92.00 70.00 92.00 70.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.761) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 576,000 576,000 576,000 576,000 สามโคก สามโคก ปทุมธานี 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2561 12,975 29/03/2561 12,975 บ.สมเจริญชัยเซอร์วิส จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 576,000 576,000 284,532 284,532 49.40 92.00 58.00 92.00 58.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.687) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดปทุมธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 194,500 194,500 194,500 194,500 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 11/10/2560 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ต้องดำเนินการจัดหา เนื่องจากเป็นค่าควบคุมงาน 07/05/2561 91,450 91,450 6,999 6,999 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.2640) ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองวิ โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 กระแซง สามโคก ปทุมธานี 08/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2561 3,000 09/01/2561 3,000 บจก.ออเรนล์เทค 16/01/2561 650,000 650,000 436,380 436,380 67.14 100.00 85.00 100.00 85.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.2671) ซ่อมแซม ปตร.ท้องคุ้ง โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 03/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/01/2561 3,000 05/01/2561 3,000 บจก.ออเรนล์เทค 17/01/2561 350,000 350,000 347,160 347,160 99.19 100.00 97.00 100.00 97.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.2717) ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองบางกระจีน โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บางคูวัด เมือง ปทุมธานี 03/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/01/2561 3,000 05/01/2561 3,000 บจก.ออเรนล์เทค 16/01/2561 850,000 850,000 545,204 545,204 64.14 100.00 75.00 100.00 75.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.2752) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบางพูน โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บางพูน เมือง ปทุมธานี 08/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2561 3,000 09/01/2561 3,000 บจก.ออเรนล์เทค 16/01/2561 750,000 750,000 335,167 335,167 44.69 100.00 41.00 100.00 41.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.2755) ซ่อมแซม ปตร.คลองบางนา โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 03/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/01/2561 3,000 05/01/2561 3,000 บจก.ออเรนล์เทค 16/01/2561 550,000 550,000 492,347 492,347 89.52 100.00 90.00 100.00 90.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.2756) ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองบางโพธิ์เหนือ โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 03/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/01/2561 3,000 05/01/2561 3,000 บจก.ออเรนล์เทค 16/01/2561 650,000 650,000 347,721 347,721 53.50 100.00 75.00 100.00 75.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.2770) ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองบ้านกระแชง โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี 03/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/01/2561 4,860 05/01/2561 4,860 บจก.ออเรนล์เทค 16/01/2561 450,000 450,000 280,008 280,008 62.22 100.00 96.00 100.00 96.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.2771) ซ่อมแซม ทรบ.คลองไม้เลื่อน โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี 03/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/01/2561 3,000 05/01/2561 3,000 บจก.ออเรนล์เทค 16/01/2561 700,000 700,000 693,903 693,903 99.13 100.00 98.00 100.00 98.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.2772) ซ่อมแซม ทรบ.คลองลุ่ม โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี 03/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/01/2561 3,000 05/01/2561 3,000 บจก.ออเรนล์เทค 16/01/2561 850,000 850,000 843,115 843,115 99.19 100.00 95.00 100.00 95.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.2783) ซ่อมแซม ทรบ.ซ่อมสร้าง โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี 08/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2561 3,183 09/01/2561 3,183 บจก.ออเรนล์เทค 16/01/2561 750,000 750,000 196,930 196,930 26.26 100.00 24.00 100.00 24.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (10) ปตร.สน.คลองบางคูวัด โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 49,000,000 49,000,000 49,000,000 46,679,000 2,321,000 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 27/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2561 932,852 28/03/2561 932,852 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างประกาศประกวดรารา e-bidding 19/06/2561 46,679,812 920,630 920,630 450,376 450,376 48.92 100.00 0.00 100.00 0.00 12/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 08/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2560 16,000 27/12/2560 16,000 บจก.ทีเอ็นอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 08/01/2561 16,000 16,000 16,000 16,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,800 24,800 24,800 24,800 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 08/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2560 24,800 27/12/2560 24,800 บจก.ทีเอ็นอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 08/01/2561 24,800 24,800 24,800 24,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 19,800 19,800 19,800 19,800 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 08/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2560 19,800 27/12/2560 19,800 บจก.ทีเอ็นอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 08/01/2561 19,800 19,800 19,800 19,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 12,000 12,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 08/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2560 12,000 27/12/2560 12,000 บจก.ทีเอ็นอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 08/01/2561 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 312,800 312,800 312,800 312,800 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 08/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/12/2560 312,536 29/12/2560 312,536 บจก.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็ม 08/01/2561 312,536 312,536 312,536 312,536 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เครื่องกระทุ้งดิน โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 66,000 66,000 66,000 66,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 08/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/12/2560 66,000 29/12/2560 66,000 บจก.แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง 08/01/2561 66,000 66,000 66,000 66,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 08/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2560 28/12/2560 08/01/2561 915,000 29/01/2561 915,000 60 30/01/2561 30/01/2561 30/03/2561 บจก.ท็อปเบสท์ มอเตอร์เบลล์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 13/03/2561 982,000 915,000 915,000 915,000 915,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 787,000 787,000 787,000 787,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 08/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2560 28/12/2560 08/01/2561 757,000 29/01/2561 757,000 60 30/01/2561 30/01/2561 30/03/2561 บจก.ท็อปเบสท์ มอเตอร์เบลล์ ติดปัญหาอื่นๆ 13/03/2561 787,000 757,000 757,000 757,000 757,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เครื่องเจาะโลหะแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 13 มม.(1/2") โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 08/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/12/2560 6,000 29/12/2560 6,000 บจก.แสงธานี 08/01/2561 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เครื่องมือชุดเชื่อมและตัดโลหะด้วยแก๊ส โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 08/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/12/2560 10,000 29/12/2560 10,000 บจก.แสงธานี 08/01/2561 10,000 10,000 10,000 10,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานปทุมธานี) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 08/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2560 20/09/2560 27/09/2560 2,320,000 24/10/2560 2,320,000 120 25/10/2560 21/02/2561 บริษัท ท็อปเบล์ท์ มอเตอร์ เซลล์ จำกัด 11/06/2561 2,600,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 28/05/2561 26/06/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.250) กำจัดวัชพืช จำนวน 11 สาย โครงการชลประทานสมุทรปราการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 455,000 455,000 455,000 455,000 บ้านคลองสวน, ในคลองบางปลากด, ตลาด บ้านคลองสวน, พระประแดง สมุทรปราการ 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 3,668 08/12/2560 3,668 หจก.ทวีปั้น การช่าง 12/12/2560 454,969 454,969 454,969 454,969 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.746) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานสมุทรปราการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 204,000 204,000 204,000 204,000 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2560 11,052 19/12/2560 11,052 บจก.ร่ำรวยทรัพย์ ปิโตเลียม 26/12/2560 204,000 204,000 162,226 162,226 79.52 100.00 89.00 100.00 89.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.751) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานสมุทรปราการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 251,000 251,000 251,000 251,000 บ้านคลองสวน, ทรงคนอง, ตลาด พระสมุทรเจดีย์, พระประแดง สมุทรปราการ 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2560 5,526 19/12/2560 5,526 บจก. ร่ำรวยทรัพย์ ปิโตเลียม 26/12/2560 251,000 251,000 144,913 144,913 57.73 100.00 88.00 100.00 88.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.568) ขุดลอกคลองตะกอนดินปรับสภาพท้องคลองบริเวณอาคารชลประทาน จำนวน 11 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บ้านคลองสวน, ในคลองบางปลากด, ตลาด บ้านคลองสวน, พระประแดง สมุทรปราการ 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2560 9,980 01/12/2560 9,980 หจก.ทวีปั้น การช่าง 12/12/2560 900,000 900,000 797,020 797,020 88.56 100.00 82.00 100.00 82.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.688) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,000 46,000 46,000 46,000 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 12/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 45,890 25/12/2560 45,890 บ. สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 28/12/2560 45,890 45,890 45,890 45,890 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.2672) ซ่อมแซมหินทิ้ง ปตร.คลองลัดหลวง โครงการชลประทานสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 457,965 23/11/2560 457,965 บริษัท วี เอส เอ็ม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (2017) 15/12/2560 850,000 850,000 847,662 847,662 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.2679) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์และส่วนประกอบ ปตร.คลองลัดโพธิ์ โครงการชลประทานสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 255,570 23/11/2560 255,570 หจก.ทวีปั้น การช่าง 12/12/2560 1,200,000 1,200,000 1,145,696 1,145,696 95.47 100.00 99.00 100.00 99.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.2680) ซ่อมแซมคันดินด้านท้าย ปตร.คลองลัดโพธิ์ โครงการชลประทานสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 14,015 13/11/2560 14,015 บจก. ร่ำรวยทรัพย์ ปิโตเลียม 12/12/2560 1,340,000 1,340,000 1,308,017 1,308,017 97.61 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.2744) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณหัวงานโครงการฯ โครงการชลประทานสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 113,275 29/11/2560 113,275 บริษัท วี เอส เอ็ม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (2017) 12/12/2560 400,000 400,000 398,275 398,275 99.57 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (11) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปตร.คลองสวน โครงการชลประทานสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 22,075,600 21,432,700 642,900 บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2561 14/02/2561 07/03/2561 08/03/2561 20,215,000 29/03/2561 20,215,000 200 12/04/2561 12/04/2561 28/10/2561 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 25/06/2561 21,463,397 20,821,450 20,215,000 606,450 3,256,213 3,256,213 15.64 75.00 12.00 75.00 12.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานสมุทรปราการ เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 787,000 787,000 787,000 787,000 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 25/10/2560 วิธีคัดเลือก 12/12/2560 21/12/2560 22/12/2560 787,000 787,000 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 05/01/2561 787,000 787,000 787,000 787,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/02/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานสมุทรปราการ เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 48,000 27/12/2560 48,000 บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 05/01/2561 48,000 48,000 48,000 48,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานสมุทรปราการ เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 39,600 39,600 39,600 39,600 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 39,600 27/12/2560 39,600 บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 05/01/2561 39,600 39,600 39,600 39,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที โครงการชลประทานสมุทรปราการ เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 25/10/2560 27/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 20,000 27/12/2560 20,000 บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 05/01/2561 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการชลประทานสมุทรปราการ เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 58,000 58,000 58,000 58,000 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 44,900 27/12/2560 44,900 บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 05/01/2561 44,900 44,900 44,900 44,900 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โครงการชลประทานสมุทรปราการ เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,000 25,000 25,000 25,000 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 25,000 27/12/2560 25,000 บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 05/01/2561 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ 14.ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งฝั่งซ้าย ปตร.คลองลัดโพธิ เงินกันเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 110,142 110,142 110,142 110,142 110,142 110,142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 23/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/05/2561 1,000,000 1,000,000 27,772 27,772 2.78 75.00 40.00 75.00 40.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.243) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำจำนวน 9 สาย โครงการชลประทานสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 396,500 396,500 396,500 396,500 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2560 20,897 21/12/2560 20,897 บริษัทเอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 29/12/2560 396,500 396,500 356,362 356,362 89.88 100.00 90.00 100.00 90.00 14/08/2561 กำจัดวัชพืช, 122 35
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.772) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 193,000 193,000 193,000 193,000 ชัยมงคล เมือง สมุทรสาคร 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2560 14,978 16/11/2560 14,978 บริษัท พ.โปรเกส 1972 19/12/2560 193,000 193,000 187,200 187,200 96.99 80.00 97.00 80.00 97.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.773) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,781,800 1,781,800 1,781,800 1,781,800 ชัยมงคล เมือง สมุทรสาคร 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2560 99,364 16/11/2560 99,364 บริษัท พ.โปรเกส 1972 19/12/2560 1,781,800 1,781,800 1,475,885 1,475,885 82.83 95.00 99.00 95.00 99.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.112) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 410,000 410,000 410,000 410,000 พันท้ายนรสิงห์ เมือง สมุทรสาคร 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2560 14,968 16/11/2560 14,968 บริษัท พ.โปรเกส 1972 19/12/2560 410,000 410,000 404,729 404,729 98.71 100.00 99.00 100.00 99.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.95) ก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองโรงเหล็ก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 18/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 22/08/2560 06/09/2560 11/09/2560 1,690,000 12/12/2560 1,690,000 หจก.ชลธิชา วิศวกรรม 19/12/2560 7,500,000 7,500,000 7,435,261 7,435,261 99.14 100.00 99.50 100.00 99.50 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.233) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเตว็ดล่าง โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 265,000 265,000 265,000 258,000 7,000 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/11/2560 258,000 21/11/2560 258,000 60 22/11/2560 06/12/2560 20/01/2561 บริษัท อัยยภัทร์ จำกัด 19/12/2560 262,616 211,560 211,560 211,560 211,560 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.234) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบันไดเหล็ก โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 370,000 370,000 370,000 360,000 10,000 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/11/2560 360,000 21/11/2560 360,000 60 22/11/2560 06/12/2560 20/01/2561 บริษัท อัยยภัทร์ จำกัด 19/12/2560 367,304 360,000 360,000 360,000 360,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.235) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรางอ้อมใหญ่ โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 475,000 475,000 475,000 462,000 13,000 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/11/2560 462,000 21/11/2560 462,000 60 22/11/2560 06/12/2560 20/01/2561 บริษัท อัยยภัทร์ จำกัด 26/03/2561 469,135 304,920 304,920 304,920 304,920 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.238) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแพ้วเหนือ โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 645,000 645,000 645,000 630,000 15,000 หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 18/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/11/2560 24/11/2560 07/12/2560 289,250 28/12/2560 289,250 90 28/12/2560 05/01/2561 05/04/2561 บริษัท อัยยภัทร์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 26/03/2561 635,994 289,250 289,250 289,250 289,250 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.239) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองสองห้อง โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 772,000 772,000 772,000 752,000 20,000 หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 18/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/11/2560 24/11/2560 07/12/2560 349,713 28/12/2560 349,713 90 28/12/2560 05/01/2561 05/04/2561 บริษัท อัยยภัทร์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 26/03/2561 762,836 349,713 349,713 349,713 349,713 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.240) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านดอน โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 607,000 607,000 607,000 590,000 17,000 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 18/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/11/2560 24/11/2560 07/12/2560 275,028 28/12/2560 275,028 90 28/12/2560 05/01/2561 29/03/2561 บริษัท อัยยภัทร์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 26/03/2561 599,192 132,299 132,299 132,299 132,299 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.689) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสมุทรสาคร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 334,600 334,600 334,600 334,600 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2560 6,107 06/11/2560 6,107 บริษัท ธเนศพงศ์ วิศวกรรม จำกัด 30/01/2561 62,680 62,680 62,449 62,449 99.63 0.00 99.63 0.00 99.63 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.2639) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 400,000 พันท้ายนรสิงห์ เมือง สมุทรสาคร 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2560 18,672 26/12/2560 18,672 บริษัทเอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 28/12/2560 1,000,000 600,000 400,000 95,954 95,954 9.60 100.00 27.00 100.00 27.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.2823) ซ่อมแซมทำนบนายสมศักดิ์ โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 30/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2560 46,512 16/11/2560 46,512 บริษัทเอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 28/12/2560 2,000,000 2,000,000 1,798,439 1,798,439 89.92 100.00 90.00 100.00 90.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.2847) ซ่อมแซมเริมกำแพง ทรบ.คลองตาเบี้ยว โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 14/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 91,219 19/12/2560 91,219 บริษัทเอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 28/12/2560 1,000,000 1,000,000 999,758 999,758 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลสวนส้ม 1.1 อาคารบังคับน้ำคลองสุขสำราญ 1.2 อาคารบังคับน้ำคลองสามง่าม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 13,623,294 13,623,294 13,623,294 13,623,294 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/02/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 โครงการชลประทานสมุทรสาคร เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานสมุทรสาคร ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 03/07/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 08/08/2561 1,000,000 1,000,000 137,675 137,675 13.77 0.00 14.00 0.00 14.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปตร.สน.คลองอ้อมโรงหีบ จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 03/07/2561 07/08/2561 2,500,000 2,500,000 1,948,577 1,948,577 77.94 0.00 78.00 0.00 78.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ซ่อมแซม ปตร.คลองเกาะ จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 24/05/2561 22/06/2561 550,000 550,000 265,762 265,762 48.32 100.00 50.00 20.00 50.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านนานสายันต์ จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 30/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2561 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ซ่อมแซมอาคารควบคุม ปตร.สน.คลองบางยางเก่า (ตอนบน) จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 700,000 82,500 617,500 30/04/2561 22/06/2561 700,000 82,500 617,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ซ่อมแซม ทรบ.คลองตงเฮง จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 30/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2561 300,000 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ซ่อมแซม ทรบ.คลองนายสมบูรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บ้านเกาะ เมือง สมุทรสาคร 30/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2561 400,000 400,000 52,372 52,372 13.09 0.00 14.00 0.00 14.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ซ่อมแซม ทรบ.คลองนายผวน จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บ้านเกาะ เมือง สมุทรสาคร 30/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2561 400,000 400,000 61,101 61,101 15.28 0.00 16.00 0.00 16.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบานพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.คลองวัดเจษฎาราม จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 580,000 580,000 580,000 222,500 357,500 มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 24/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/06/2561 580,000 222,500 357,500 275,029 275,029 47.42 0.00 48.00 0.00 48.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.คลองรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 550,000 550,000 550,000 220,500 329,500 นาโคก เมือง สมุทรสาคร 24/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/06/2561 550,000 220,500 329,500 273,592 273,592 49.74 0.00 50.00 0.00 50.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.สน.คลองอำแพง จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 400,000 400,000 400,000 241,500 158,500 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 04/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/05/2561 400,000 241,500 158,500 182,521 182,521 45.63 0.00 46.00 0.00 46.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.คลองโคกขามเก่า จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลพันท้ายฯ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 82,500 217,500 พันท้ายฯ เมือง สมุทรสาคร 24/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/06/2561 300,000 82,500 217,500 111,181 111,181 37.06 0.00 38.00 0.00 38.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ซ่อมแซม ปตร.ปตน.คลองโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลพันท้ายฯ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 350,000 350,000 350,000 72,000 278,000 พันท้ายฯ เมือง สมุทรสาคร 24/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/06/2561 350,000 72,000 278,000 166,881 166,881 47.68 0.00 50.00 0.00 50.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งานซ่อมแซมบานระบาย ปตร.คลองสหกรณ์สาย 3 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 129,000 171,000 โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 24/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/06/2561 300,000 129,000 171,000 170,322 170,322 56.77 0.00 57.00 0.00 57.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งานซ่อมแซมบานระบาย ปตร.คลองเจ๊ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 129,000 171,000 โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 24/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/06/2561 300,000 129,000 171,000 170,