ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 08:10:45]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (4) ปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,367,762 3,367,762 3,367,762 3,367,762 แขวงดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/01/2563 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 18/02/2563 1,450,000 18/02/2563 1,450,000 0 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/04/2563 1,450,000 2,614,950 2,614,950 610,694 610,694 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (63) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจีน ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 14/01/2563 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 400,000 400,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 400,000 400,000 400,000 388,306 388,306 97.08 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (64) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 14/01/2563 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 1,000,000 1,000,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 989,156 989,156 98.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (42) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 14/01/2563 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 300,000 300,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 300,000 700,000 700,000 281,650 281,650 40.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (3) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 344,829 344,829 88.42 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (1.99) ปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.คลองนายสุชิน จำนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 298,805 298,805 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (40) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 79,929 79,929 66.61 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (112) ปรับปรุง ปตร.ปลายคลองท่าตอ ขนาด 4.00 ม. จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 399,726 399,726 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (14) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ พื้นที่ 2,827 ไร่ ตำบลคลองห้า, คลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (78) ก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองสถาพรพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (72) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองพิสนธิ์ ( แยกคลองลากฆ้อนฝั่งซ้าย ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 137,240 137,240 137,240 137,240 56,590 56,590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (24) ปรับปรุงกำแพงป้องกันน้ำเค็มเชื่อมถนนปานวิถี-ปตร.ชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 383,380 383,380 383,380 383,380 383,380 383,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (41) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง 2 ขนาด 6.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 165,045 165,045 84.64 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (140) ประตูระบายน้ำคลองเจ๊กเพชร ขนาด 3.00x3.00 เมตร 1 ช่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 70,866 70,866 14.17 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (143) สถานีสูบน้ำปลายคลองบางซอ ขนาดบาน 2.00x2.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำ 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 166,300 166,300 166,300 166,300 166,300 166,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (3) ปตร.ปากคลอง 19 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 283,965 283,965 23.66 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซม บ้านพัก ปตร.บึงปลาร้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (รายการงานเพิ่มเติม) (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) ปรับปรุง ปตร.หวายลิงใหญ่ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (รายการงานเพิ่มเติม) (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 395,000 395,000 395,000 395,000 395,000 395,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (4) ปรับปรุง ปตร.คลองโปร่งแรด-ชวดวังขอน กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 41,860 41,860 41,860 41,860 41,860 41,860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (1.40) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ปตร.กลางคลองนางหงษ์ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,370 13,370 13,370 13,370 13,370 13,370 6,560 6,560 49.07 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (1.2) ปรับปรุง ทรบ.คลองบุญประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,840 12,840 12,840 12,840 12,840 12,840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (1.3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ปตร.กลางคลองเทพรังสรรค์ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 12,900 12,900 93.75 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (61) แก้มลิงคลองเปรมประชากรพร้อมอาคารประกอบ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,569,570 1,569,570 1,569,570 1,569,570 1,569,570 1,569,570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) (96) ปตร.กึ่งถาวร ในคลองเชื่อมต่อกับคลองเปรมประชากร ช่วงตั้งแต่คลองรังสิตฯ - สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ขนาด ขนาด 6 x 4 ม.1 ช่อง จำนวน 2 แห่ง ขนาด 6 x 4 ม. 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.11 (12) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,959,200 13,959,200 13,959,200 13,959,200 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 14/01/2563 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 46,200 17/03/2563 46,200 บริษัท วี เอส เอ็ม เอ็นเตอร์ไพร์ (2017) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2563 9,454,900 9,454,900 4,715,113 4,715,113 49.87 95.00 85.00 95.00 85.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.11 (1.239) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 14/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 50,800 24/03/2563 50,800 รุ่งเจริญซัพพลาย 28/05/2563 1,000,000 1,000,000 390,120 390,120 39.01 80.00 39.02 80.00 39.02 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.11 ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์(Video Conference ) ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จำนวน 76 ชุด (สชป.11) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,690,200 1,690,200 24/07/2562 06/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/08/2562 06/08/2562 15/08/2562 21/08/2562 1,690,200 03/09/2562 1,690,200 30 04/09/2562 16/09/2562 03/10/2562 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/11/2562 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,690,200 1,690,200 99.42 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (1.8) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 634,000 634,000 634,000 634,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 20/11/2562 07/01/2563 วิธีคัดเลือก 04/02/2563 06/02/2563 19/02/2563 634,000 09/03/2563 634,000 30 10/03/2563 11/03/2563 08/04/2563 บริษัท แทรคเอ็นจิเนียริ่ง (เจ ซี บี ) จำกัด 17/03/2563 634,000 634,000 634,000 634,000 634,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 (1.22) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 32 เครื่อง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,575,500 18,575,500 18,575,500 18,575,500 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 20/11/2562 07/01/2563 วิธีคัดเลือก 13/01/2563 14/01/2563 21/01/2563 18,575,500 03/03/2563 18,575,500 90 04/03/2563 05/03/2563 01/06/2563 บริษัท พีส สแควร์ จำกัด 17/03/2563 18,575,500 18,575,500 18,575,500 18,575,500 18,575,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 9 เครื่อง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 6) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 21/07/2563 04/08/2563 วิธีคัดเลือก 04/08/2563 06/08/2563 4,400,000 4,400,000 4,400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 ซ่อมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ ปตร. บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 1 เครื่อง ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรรณบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 6) ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 21/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/08/2563 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ ปตร.อ้อมน้อย สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 2 เครื่อง ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 6) ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 21/07/2563 วิธีคัดเลือก 05/08/2563 1,980,000 1,980,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ ปตร.พระยาบรรลือ 1 สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 1 เครื่อง ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 6) ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 21/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/08/2563 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ ปตร.กระทุ่มแบน สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 4 เครื่อง ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 7) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 21/07/2563 วิธีคัดเลือก 11/08/2563 4,000,000 4,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของสถานีสูบน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 32 เครื่อง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 10/07/2562 08/08/2562 วิธีคัดเลือก 08/08/2562 09/08/2562 26/08/2562 19,000,000 05/09/2562 19,000,000 90 06/09/2562 06/09/2562 04/12/2562 บริษัท ศิลาภูมิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 25/11/2562 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 (1.89) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นโท ท.132 ฝอน2.ลก. ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 05/02/2563 16/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 50,183 19/03/2563 50,183 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 27/03/2563 650,000 650,000 461,072 461,072 70.93 100.00 65.00 100.00 65.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 (1.864) ซ่อมแซม ทรบ. บริเวณถนนสายประธาน ความยาว 43 เมตร ฝอน2.ลก. สำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 28/02/2563 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 19,952 09/03/2563 19,952 บริษัท ชัยยุทธปิโตรเลียม จำกัด 16/03/2563 492,462 492,462 492,462 492,462 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 (1.882) ซ่อมแซมงานดาดคอนกรีตคลองบริเวณแฟลต 4 ความยาว 60 เมตร ฝอน2.ลก. สำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 05/02/2563 12/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 13,443 19/03/2563 13,443 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 27/03/2563 196,240 196,240 196,240 196,240 100.00 85.00 100.00 85.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 (1.884) ซ่อมแซมบานฝาท่อ ขนาด 0.80 x 0.60 ม. ฝอน2.ลก. สำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 05/02/2563 05/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 8,736 23/03/2563 8,736 บริษัท ชัยยุทธปิโตรเลียม จำกัด 28/05/2563 300,000 300,000 262,846 262,846 87.62 85.00 100.00 85.00 50.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.237) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานนนทบุรี พื้นที่ชลประทาน 26,000 ไร่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 23/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 78,517 24/03/2563 78,517 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 20,110 150,000 150,000 87,000 87,000 58.00 90.00 80.00 90.00 80.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.240) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 55.79 กิโลเมตร โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 421,800 421,800 421,800 421,800 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 23/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 49,020 10/03/2563 49,020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพรชูเชิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 5,020 421,800 421,800 230,317 230,317 54.60 90.00 90.00 90.00 90.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.241) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 40.37 กิโลเมตร โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 735,400 735,400 610,000 610,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 23/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 5,020 11/03/2563 5,020 หจก.เจริญพรชูเชิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 5,020 610,000 610,000 414,837 414,837 68.01 90.00 90.00 90.00 90.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.245) บำรุงรักษาหัวงานโครงการชลประทาน พื้นที่ 154.58 ไร่ โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 23/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 5,155 18/03/2563 5,155 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพรชูเชิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 5,155 350,000 350,000 316,522 316,522 90.43 90.00 92.00 90.00 92.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.764) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ปริมาณ 215.78 ไร่ โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 23/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 5,110 11/03/2563 5,110 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพรชูเชิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 5,110 700,000 700,000 562,375 562,375 80.34 90.00 95.00 90.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.86) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 เลขที่ 197/14-15 โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 23/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 129,843 30/03/2563 129,843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพรชูเชิด หจก.วิรุณวารี ซัพพลาย หจก.ศรุตา คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2563 14,076 197,827 197,827 197,827 197,827 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.87) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 เลขที่ 197/7-8 โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 175,415 24/03/2563 175,415 หจก.ศรุตา คอนสตรัคชั่น หจก.เจริญพรชูเชิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2563 84,526 299,567 299,567 299,568 299,568 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.88) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 เลขที่ 197/5 โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 23/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 125,897 18/03/2563 125,897 หจก.ศรุตา คอนสตรัคชั่น หจก.เจริญพรชูเชิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2563 55,818 196,494 196,494 196,494 196,494 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.90) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว แถวที่ 1-3 โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 445,219 18/03/2563 445,219 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพรชูเชิด หจก.ศรุตา คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 250,091 796,964 796,964 785,081 785,081 98.51 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.91) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 19,112 03/04/2563 19,112 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพรชูเชิด หจก.ศรุตา คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 6,729 800,000 800,000 795,782 795,782 99.47 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.866) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบางเลน อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำและเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 550,000 550,000 550,000 160,500 389,500 บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 25/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/02/2563 160,500 02/04/2563 160,500 15 03/04/2563 03/04/2563 17/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 265,401 03/04/2563 265,401 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด หจก.เจริญพรชูเชิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 55,040 710,323 321,000 389,323 544,203 160,500 383,703 76.61 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.878) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินปรับสภาพท้องคลองบริเวณสถานีสูบน้ำ 36 แห่ง โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 23/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 145,332 10/03/2563 145,332 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพรชูเชิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 10,210 3,200,000 3,200,000 842,421 842,421 26.33 80.00 100.00 80.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.886) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/03/2563 996,741 20/03/2563 996,741 15 23/03/2563 23/03/2563 06/04/2563 นายยิ่งยืน สุดทรวง นายสุรินทร์ สาแย้ม นายวิสิษฐ์ พุกอาษา 17/04/2563 99,774 996,741 996,741 996,741 996,741 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.887) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองข่อย อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำและเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 945,000 945,000 945,000 389,200 555,800 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 25/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/02/2563 389,200 03/04/2563 389,200 15 06/04/2563 06/05/2563 25/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 297,695 20/03/2563 297,695 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด หจก.ศรุตา คอนสตรัตชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 83,728 943,729 389,200 554,529 943,729 389,200 554,529 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.888) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองไทร อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำและเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 890,000 890,000 890,000 359,200 530,800 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 25/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/02/2563 359,200 03/04/2563 359,200 15 06/04/2563 06/04/2563 24/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 364,240 20/03/2563 364,240 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด หจก.ศรุตา คอนสตรัตชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 62,500 886,354 359,200 527,154 886,353 359,200 527,153 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.889) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางน้อย อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำและเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 730,000 730,000 730,000 55,000 675,000 อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 25/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/02/2563 55,000 02/04/2563 55,000 15 03/04/2563 03/04/2563 17/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 458,622 03/04/2563 458,622 หจก.ศรุตา คอนสตรัคชั่น หจก.เจริญพรชูเชิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 129,605 729,543 55,000 674,543 723,763 55,000 668,763 99.21 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.890) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางพลับ อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำและเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 765,000 765,000 765,000 75,000 690,000 บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี 25/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/02/2563 75,000 02/04/2563 75,000 15 03/04/2563 03/04/2563 17/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 466,758 03/04/2563 466,758 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพรชูเชิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 138,862 764,176 75,000 689,176 730,542 75,000 655,542 95.60 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.891) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางภูมิ อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำและเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 570,000 570,000 570,000 55,000 515,000 บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี 25/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/02/2563 55,000 02/04/2563 55,000 15 03/04/2563 03/04/2563 17/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 348,041 02/04/2563 348,041 หจก.วิรุณวารี ซัพพลาย หจก.ศรุตา คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 12,000 565,980 55,000 510,980 563,634 55,000 508,634 99.59 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.892) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองวัดค้างคาว อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำและเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 610,000 610,000 610,000 197,000 413,000 บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 25/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/02/2563 197,000 02/04/2563 197,000 15 03/04/2563 03/04/2563 17/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 282,237 03/04/2563 282,237 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 108,302 608,231 197,000 411,231 608,231 197,000 411,231 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.893) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองสามวัง และเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 370,000 370,000 370,000 50,000 320,000 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 30/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/02/2563 50,000 02/04/2563 50,000 15 03/04/2563 03/04/2563 17/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 216,511 03/04/2563 216,511 หจก.วิรุณวารี ซัพพลาย หจก.ศรุตา คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 12,000 366,263 50,000 316,263 366,263 50,000 316,263 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.894) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำและเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 496,100 803,900 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 28/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/02/2563 496,100 02/04/2563 496,100 15 03/04/2563 03/04/2563 17/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 550,491 03/04/2563 550,491 หจก.ศรุตา คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 147,157 1,299,990 496,100 803,890 1,293,578 496,100 797,478 99.51 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.895) ซ่อมแซมแผ่นระดับน้ำตามอาคารชลประทาน จำนวน 20 แห่ง โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 250,900 11/03/2563 250,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย 2019 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2563 250,900 346,607 346,607 346,607 346,607 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.899) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองวัดจันทร์ อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำและเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 150,500 349,500 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 28/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/02/2563 150,500 02/04/2563 150,500 15 03/04/2563 03/04/2563 17/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 239,355 02/04/2563 239,355 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 51,216 493,636 150,500 343,136 493,636 150,500 343,136 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.900) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองหมู่บ้านศรีบัณฑิต 3 อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำและเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 150,500 349,500 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 28/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/02/2563 150,500 02/04/2563 150,500 15 03/04/2563 03/04/2563 17/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 239,860 02/04/2563 239,860 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 132,705 494,142 150,500 343,642 494,142 150,500 343,642 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (1.124) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งภายในพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,380,000 220,000 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/02/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/03/2563 4,936,000 30/03/2563 4,936,000 90 02/04/2563 01/04/2563 30/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/05/2563 43,756 07/05/2563 43,756 หจก. พีเอ็มวาย 15/05/2563 4,982,905 7,573,000 2,529,000 5,044,000 6,536,751 2,529,000 4,007,751 86.32 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี (41) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง 2 ขนาด 6.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 39,500,000 39,500,000 39,500,000 33,964,000 5,536,000 อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 23/01/2563 27/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 05/02/2563 26/02/2563 12/03/2563 33,750,000 24/03/2563 33,750,000 210 บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 36,000 16/04/2563 36,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย 2019 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นทีให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ เนื่องจากต้องผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองพระพิมลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม 19/05/2563 38,870,651 34,146,000 33,750,000 396,000 166,698 166,698 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 11/08/2563 4,420 276 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ซ่อมแซมบ้านพัก พ.7 พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 28/04/2563 30/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 106,280 27/05/2563 106,280 หจก.เจริญพรชูเชิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2563 106,828 692,036 692,036 692,036 692,036 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ตกแต่งภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,876,000 8,876,000 8,876,000 8,876,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/06/2563 18/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/06/2563 116,790 8,876,000 8,876,000 1,367,735 1,367,735 15.41 70.00 35.00 70.00 35.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/06/2563 18/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/07/2563 310,040 310,040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพรชูเชิด 21/07/2563 310,040 1,650,000 1,650,000 88,980 88,980 5.39 70.00 35.00 70.00 35.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง3) ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/06/2563 19/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/07/2563 10,200 10,200 หจก.ศรุตา คอนสตรัคชั่น 24/07/2563 10,200 3,500,000 3,500,000 85,730 85,730 2.45 70.00 35.00 70.00 35.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ก่อสร้างป้ายอุทยานชลประทานไทย ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง3) ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/06/2563 19/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/07/2563 42,840 42,840 หจก.ศรุตา คอนสตรัคชั่น 24/07/2563 43,008 2,500,000 2,500,000 89,976 89,976 3.60 60.00 35.00 60.00 35.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งานซ่อมแชมระบบระบายน้ำและระบบสูบน้ำในพื้นที่สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง3) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,957,000 2,957,000 2,957,000 2,957,000 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/06/2563 12/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/07/2563 2,550,000 17/07/2563 2,550,000 หจก.เวอร์เทคเทคนิค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/08/2563 2,550,000 2,957,000 2,957,000 55,146 55,146 1.86 50.00 30.00 50.00 30.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมโรงเรือนและระบบระบายน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,495,000 1,495,000 1,495,000 1,495,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 20/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/06/2562 16,899 11/06/2562 16,899 บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเม้นท์ คอนสตรั้กชั่น จำกัด 13/04/2563 1,495,000 1,495,000 1,495,000 1,495,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ปรับปรุงอาคาร 80 ปี วิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 379,960 379,960 379,960 379,960 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 06/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/07/2562 439,825 04/07/2562 439,825 หจก.เจริญพรชูเขิด 04/12/2562 379,960 379,960 379,960 379,960 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 366,795 366,795 366,795 366,795 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 06/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/06/2562 249,382 12/06/2562 249,382 บริษัท เค บี เค จำกัด 04/12/2562 366,795 366,795 366,795 366,795 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 19/09/2562 23/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2562 13/11/2562 20/11/2562 770,000 06/01/2563 770,000 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2563 868,000 770,000 770,000 770,000 770,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 19/09/2562 23/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/11/2562 22/11/2562 09/12/2562 2,389,000 10/01/2563 2,389,000 บริษัท ไฮโดรควิฟ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2563 2,600,000 2,389,000 2,389,000 2,389,000 2,389,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 19/09/2562 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2562 103,790 28/11/2562 103,790 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 104,000 103,790 103,790 103,790 103,790 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 19/09/2562 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2562 77,040 28/11/2562 77,040 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2563 77,400 77,040 77,040 77,040 77,040 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,700 26,700 26,700 26,700 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 19/09/2562 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2562 26,643 28/11/2562 26,643 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2563 26,700 26,643 26,643 26,643 26,643 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 19/09/2562 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2562 12,412 28/11/2562 12,412 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2563 12,600 12,412 12,412 12,412 12,412 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,400 6,400 6,400 6,400 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 19/09/2562 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2562 6,206 28/11/2562 6,206 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2563 6,400 6,206 6,206 6,206 6,206 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.270) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานปทุมธานี พื้นที่ชลประทาน 78,000 ไร่ ตำบลประชาธิชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 22,446 23/03/2563 22,446 หจก.พึ่งสุขปิโตรเลียม 02/04/2563 22,446 150,000 150,000 128,342 128,342 85.56 100.00 86.00 100.00 86.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.274) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 38.098 กม. โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 288,000 288,000 288,000 288,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 43,146 23/03/2563 43,146 หจก.พึ่งสุขปิโตรเลียม 02/04/2563 43,146 288,000 288,000 251,665 251,665 87.38 100.00 87.38 100.00 87.38 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.278) บำรุงรักษาหัวงานโครงการชลประทานปทุมธานี พื้นที่ 175 ไร่ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 397,000 397,000 397,000 397,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 39,655 23/03/2563 39,655 หจก.พึ่งสุขปิโตรเลียม 02/04/2563 39,655 397,000 397,000 336,363 336,363 84.73 100.00 85.00 100.00 85.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.786) กำจัดวัชพืช 10 สาย ด้วยแรงคน ปริมาณ 167 ไร่ โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 540,000 540,000 540,000 540,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 80,930 23/03/2563 80,930 หจก.พึ่งสุขปิโตรเลียม 02/04/2563 80,930 540,000 540,000 390,127 390,127 72.25 80.00 72.00 80.00 72.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.1029) ซ่อมแซมทรบ.คลองบางเดื่อ โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 12,900 10/03/2563 12,900 บริษัท ภัทรกฤต (55) จำกัด 02/04/2563 13,320 1,200,000 1,200,000 292,301 292,301 24.36 80.00 24.00 80.00 24.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.1030) ซ่อมแซมทรบ.คลองยายยุ้ย โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 7,020 10/03/2563 7,020 บริษัท ภัทรกฤต (55) จำกัด 02/04/2563 7,020 2,339,950 2,339,950 279,088 279,088 11.93 80.00 30.00 80.00 30.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.1031) ซ่อมแซมทรบ.บางขะแยงบน โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 5,400 10/03/2563 5,400 บริษัท ภัทรกฤต (55) จำกัด 02/04/2563 5,450 778,305 778,305 593,869 593,869 76.30 80.00 90.00 80.00 90.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.1045) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/04/2563 100,000 20/04/2563 100,000 60 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านเชียงราก 20/04/2563 1,000,000 1,000,000 199,000 199,000 19.90 80.00 20.00 80.00 20.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.1047) ซ่อมแซมปตร.คลองเกาะเกรียง โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 33,900 10/03/2563 33,900 บริษัท ภัทรกฤต (55) จำกัด 02/04/2563 34,720 1,433,560 1,433,560 1,203,501 1,203,501 83.95 80.00 84.00 80.00 84.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.1048) ซ่อมแซมปตร.คลองควาย โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 บางเตย สามโคก ปทุมธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 27,970 11/03/2563 27,970 บริษัท ชัญนันท์ เซอร์วิส วิศวกรรม จำกัด 02/04/2563 28,450 1,467,020 1,467,020 1,260,766 1,260,766 85.94 80.00 86.00 80.00 86.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.1049) ซ่อมแซมปตร.คลองบางปรอก โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 19,850 11/03/2563 19,850 บริษัท ชัญนันท์ เซอร์วิส วิศวกรรม จำกัด 02/04/2563 19,920 1,800,000 1,800,000 1,317,231 1,317,231 73.18 80.00 73.00 80.00 73.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.1050) ซ่อมแซมปตร.สน.คลองนา โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 24,000 11/03/2563 24,000 บริษัท ภัทรกฤต (55) จำกัด 02/04/2563 24,360 1,590,000 1,590,000 234,175 234,175 14.73 80.00 70.00 80.00 70.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.1051) ซ่อมแซมปตร.สน.คลองบางเดื่อ โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 24,700 11/03/2563 24,700 บริษัท ชัญนันท์ เซอร์วิส วิศวกรรม จำกัด 02/04/2563 25,440 1,555,000 1,555,000 239,876 239,876 15.43 80.00 60.00 80.00 60.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (1.1052) ซ่อมแซมปตร.สน.คลองพิกุล โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 34,100 11/03/2563 34,100 บริษัท ชัญนันท์ เซอร์วิส วิศวกรรม จำกัด 02/04/2563 34,720 1,300,000 1,300,000 142,149 142,149 10.93 80.00 80.00 80.00 80.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.1059) ซ่อมแซมอาคารฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 25/01/2563 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมอาคารช่างกล โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (รายการงานเพิ่มเติม) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 26/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 10,610 30/03/2563 10,610 บริษัทภัทรกฤต(55)จำกัด 02/04/2563 980,000 980,000 975,890 975,890 99.58 0.00 99.00 0.00 99.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมปตร.คลองคู โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 490,000 490,000 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 29/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2563 14,040 02/06/2563 14,040 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 490,000 490,000 14,040 14,040 2.87 60.00 3.00 60.00 3.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมปตร.บ้านท้องคุ้ง โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 490,000 490,000 เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 29/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2563 94,380 02/06/2563 94,380 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 490,000 490,000 94,380 94,380 19.26 60.00 20.00 60.00 20.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทรบ.ลำกระโดง โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 29/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2563 94,380 02/06/2563 94,380 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 480,000 480,000 94,380 94,380 19.66 60.00 20.00 60.00 20.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทรบ.คลองศาลเจ้า โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 29/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2563 47,190 02/06/2563 47,190 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 480,000 480,000 47,190 47,190 9.83 60.00 10.00 60.00 10.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทรบ.โรงน้ำสยาม โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 490,000 490,000 เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 29/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2563 4,469 05/06/2563 4,469 หจก.เจริญวัฒนาวัสดุ 06/08/2563 490,000 490,000 4,469 4,469 0.91 60.00 1.00 60.00 1.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมปตร.สน.คลองบางหลวงเชียงราก โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 686,700 686,700 686,700 686,700 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 28/05/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/05/2563 01/06/2563 472,940 03/07/2563 472,940 หจก.สหทรัพย์กลการ 05/08/2563 686,700 686,700 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทรบ.คลองบางขะแยงล่าง โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 490,000 490,000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 29/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2563 94,380 02/06/2563 94,380 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 490,000 490,000 94,380 94,380 19.26 60.00 20.00 60.00 20.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.คลองควาย โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางเตย สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/05/2563 25,000 21/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 300,000 300,000 254,341 254,341 84.78 60.00 85.00 60.00 85.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.คลองบางเตย โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บางเตย สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/05/2563 25,000 21/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 450,000 450,000 422,024 422,024 93.78 60.00 94.00 60.00 94.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.สน.คลองใหญ่ โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 375,000 375,000 375,000 375,000 กระแชง สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/05/2563 25,000 21/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 375,000 375,000 338,182 338,182 90.18 60.00 90.00 60.00 90.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.สน.คลองบางโพธิ์เหนือ โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 375,000 375,000 375,000 375,000 บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/05/2563 25,000 21/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 375,000 375,000 353,242 353,242 94.20 60.00 94.00 60.00 94.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.สน.คลองบางโพธิ์ใต้ โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 330,000 330,000 330,000 330,000 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/05/2563 25,000 21/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 330,000 330,000 245,710 245,710 74.46 60.00 75.00 60.00 75.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.สน.คลองพิกุล โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 225,000 225,000 225,000 225,000 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/05/2563 25,000 21/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 225,000 225,000 170,499 170,499 75.78 60.00 76.00 60.00 76.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.สน.คลองบางคูวัด โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 645,000 645,000 645,000 645,000 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/05/2563 25,000 21/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 645,000 645,000 460,598 460,598 71.41 60.00 71.00 60.00 71.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.สน.คลองเชียงรากน้อย โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 645,000 645,000 645,000 645,000 เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/05/2563 25,000 21/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 645,000 645,000 460,598 460,598 71.41 60.00 71.00 60.00 71.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.สน.คลองบ้านกระแซง โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/05/2563 25,000 21/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 630,000 630,000 449,853 449,853 71.41 60.00 72.00 60.00 72.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.คลองวัดดอกไม้ โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 525,000 525,000 525,000 525,000 บางเตย สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/05/2563 25,000 21/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 525,000 525,000 374,643 374,643 71.36 60.00 71.00 60.00 71.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.คลองวัดตำหนัก โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 225,000 225,000 225,000 225,000 สามโคก สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/05/2563 25,000 21/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 225,000 225,000 170,499 170,499 75.78 60.00 76.00 60.00 76.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.คลองบ้านพลับ โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 315,000 315,000 315,000 315,000 เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/05/2563 25,000 21/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 315,000 315,000 234,966 234,966 74.59 60.00 75.00 60.00 75.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.คลองคู โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 495,000 495,000 495,000 495,000 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/05/2563 25,000 19/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 495,000 495,000 489,015 489,015 98.79 60.00 98.00 60.00 98.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.สน.คลองเชียงรากใหม่ โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/05/2563 25,000 19/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 480,000 480,000 473,597 473,597 98.67 60.00 98.00 60.00 98.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.สน.คลองสะแก โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 360,000 360,000 สามโคก สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/05/2563 25,000 19/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 360,000 360,000 338,215 338,215 93.95 60.00 94.00 60.00 94.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.คลองเกาะปิ้น โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 240,000 240,000 สามโคก สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/05/2563 25,000 19/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 240,000 240,000 224,985 224,985 93.74 60.00 94.00 60.00 94.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.คลองบ้านธาตุ โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 270,000 270,000 270,000 270,000 สามโคก สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/05/2563 25,000 19/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 270,000 270,000 117,289 117,289 43.44 60.00 90.00 60.00 90.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.คลองวัดสิงห์ โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 315,000 315,000 315,000 315,000 สามโคก สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 25,000 18/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 315,000 315,000 146,045 146,045 46.36 60.00 92.00 60.00 92.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.คลองวัดแจ้ง โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 255,000 255,000 255,000 255,000 กระแชง สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2563 25,000 18/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 255,000 255,000 239,547 239,547 93.94 60.00 94.00 60.00 94.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.คลองขนอน โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 กระแชง สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2563 25,000 18/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 300,000 300,000 130,852 130,852 43.62 60.00 93.00 60.00 93.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.คลองป่าฝ้าย โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 195,000 195,000 195,000 195,000 กระแชง สามโคก ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2563 25,000 18/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 195,000 195,000 185,912 185,912 95.34 60.00 95.00 60.00 95.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.สน.คลองบางหลวง โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 25,000 18/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 450,000 450,000 422,313 422,313 93.85 60.00 94.00 60.00 94.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ซ่อมแซมทุ่นดักสวะบริเวณปตร.คลองเกาะเกรียง โครงการชลประทานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 240,000 240,000 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 25,000 18/05/2563 25,000 บริษัทภัทรกฤต 06/08/2563 240,000 240,000 228,647 228,647 95.27 60.00 95.00 60.00 95.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ปตร.สน. คลองบางโพธิ์เหนือ ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จำนวน 2 เครื่อง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,036,000 1,036,000 1,036,000 1,036,000 บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 21/07/2563 05/08/2563 1,036,000 1,036,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ปตร.สน. คลองบางกระจีน ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 2 เครื่อง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,497,000 1,497,000 1,497,000 1,497,000 บางขะ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 21/07/2563 05/08/2563 1,497,000 1,497,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ปตร.สน. คลองบ้านกระแชง ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 2 เครื่อง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,497,000 1,497,000 1,497,000 1,497,000 บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 21/07/2563 05/08/2563 1,497,000 1,497,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ปตร.สน. คลองบางหลวง ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 2 เครื่อง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,874,000 1,874,000 1,874,000 1,874,000 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 21/07/2563 05/08/2563 1,874,000 1,874,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ปตร.สน. คลองเชียงรากใหม่ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จำนวน 2 เครื่อง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,587,000 2,587,000 2,587,000 2,587,000 เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 21/07/2563 05/08/2563 2,587,000 2,587,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ปตร.สน. คลองเชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จำนวน 3 เครื่อง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,488,000 3,488,000 3,488,000 3,488,000 เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 21/07/2563 05/08/2563 3,488,000 3,488,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี ปตร.สน.คลองบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 47,637,500 47,509,064 41,054,040 41,054,040 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 28/09/2561 11/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/08/2561 28/08/2561 17/09/2561 18/09/2561 46,250,000 28/09/2561 46,250,000 360 26/06/2562 25/06/2562 19/06/2563 บริษัท สหคิม มอเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2563 46,978,365 41,054,040 41,054,040 14,934,346 14,934,346 36.38 0.00 36.00 0.00 36.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 06/11/2562 08/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/11/2562 20/11/2562 25/11/2562 859,210 859,210 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 868,000 859,210 859,210 859,210 859,210 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2562 170,000 24/12/2562 170,000 บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.493) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสมุทรปราการ พื้นที่รับผิดชอบ 191,457 ไร่ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 07/01/2563 12/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 100,932 05/03/2563 100,932 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 01/06/2563 100,932 149,915 149,915 149,915 149,915 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.496) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 16.62 กม. โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 251,000 251,000 251,000 251,000 บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 07/01/2563 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 9,959 05/03/2563 9,959 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 01/06/2563 9,959 250,446 250,446 250,446 250,446 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ (1.499) บำรุงรักษาหัวงานและอาคารบังคับน้ำ พื้นที่ 118 ไร่ โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 267,000 267,000 267,000 267,000 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 07/01/2563 12/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 26,644 05/03/2563 26,644 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 01/06/2563 26,644 265,679 265,679 265,679 265,679 100.00