ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 18:18:47]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพทัน ระยะที่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 56,939,484 56,939,484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมอาคารประกอบ ปตร.ชลมารคพิจารณ์ จำนวน 1 แห่ง จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,179,000 1,179,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ไซฟอนสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 412,000 412,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียงวัชพืชตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.500กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,597,618 1,597,618 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ปรับปรุงถนนคันคลองระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 4.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 8,821,980 8,821,980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 บรมธาตุ ช่วง กม.3+000 ถึง กม.7+050 (ฝั่งขวา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 9,802,949 9,802,949 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 บรมธาตุ ช่วง กม.2+000 ถึง กม.6+300 (ฝั่งซ้าย) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 9,689,691 9,689,691 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 งานปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 9,400,949 9,400,949 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 งานปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 9,539,830 9,539,830 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 งานปรับปรุงถนนบ้านหนองตาตน จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 9,484,281 9,484,281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมถนนภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 9,152,500 9,120,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 4.400 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 6,173,737 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 งานปรับปรุงถนนเลียบคลองพระยาบรรลือฝั่งซ้าย ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 48,072,285 48,072,285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.ย่านซื่อตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 2,284,059 2,284,059 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.360 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 512,968 512,968 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน (ฝั่งขวา) ระยะทาง 0.360 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 510,640 510,640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 1 ขวา-1ขวา สุพรรณ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 822,300 24,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา - 1 ซ้าย จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,036,904 30,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำ ร.4 ขวา กม.10+800 (ฝั่งซ้าย) จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 463,232 463,232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำ ร.4 ขวา กม.11+100 (ฝั่งซ้าย) จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 472,402 472,402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.10+700 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 148,388 148,388 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา - 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.7+950 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 148,388 148,388 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา - 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.9+150 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 139,716 139,716 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา -1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.9+690 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 157,117 157,117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.0+800 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 471,487 471,487 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.0+900 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 481,121 481,121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.2+600 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 462,339 462,339 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.3+050 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 462,516 462,516 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.2+800 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 471,487 471,487 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.3+300 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 481,139 481,139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.450 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 497,480 497,480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.500 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 497,345 497,345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.350 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 498,964 498,964 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 145,365 145,365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.8+700 จำนวน 1 รายการ จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 2,389,000 2,389,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ปรับปรุงปตร.ปลายคลองระบายINTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 22,770,617 22,770,617 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 2,908,929 2,908,929 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 12,132,573 12,132,573 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 335,575 335,575 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานีตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 49,232,549 49,232,549 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 9,588,370 9,588,370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ปตร.ปากคลองญี่ปุ่นเหนือ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 21,512,864 21,512,864 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 รายการขุดขยายลำน้ำแม่น้ำตากแดด อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 67,502,609 67,502,609 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง