ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 05:26:49]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกุมภาพันธ์ ผล แผน เดือนกุมภาพันธ์ ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 (1.106) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ ปลายคลองระบาย 4 ขวา สามชุก 2 คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดบานระบาย 2.40x2.40 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 9,000,000 9,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.12 (13) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,767,000 14,767,000 14,767,000 14,767,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท ค่าแรง XXXX XXXX 13/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.12 (1.98) บริหารจัดการน้ำในส่วนสำนักงานชลประทานที่ 12 พื้นที่ชลประทาน 2,600,363 ไร่ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 10/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 800,000 800,000 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.12 13/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,363 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.12 ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์(Video Conference ) ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จำนวน 76 ชุด (สชป.12) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,117,500 2,117,500 2,117,500 2,117,500 2,117,500 2,117,500 2,117,500 2,117,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.12 (1.9) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,861,000 2,861,000 2,861,000 2,861,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 2,861,000 2,861,000 13/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 28/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/12/2562 23/01/2563 3,283,000 3,283,000 บริษัท เอ.วี.เอ็น. มอเตอร์เวอคส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/01/2563 3,300,000 3,283,000 3,283,000 0.00 90.00 80.00 90.00 80.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 ผานบุกเบิก (สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า) สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 71,000 71,000 71,000 71,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 71,000 08/01/2563 71,000 บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 71,000 71,000 71,000 0.00 100.00 90.00 100.00 90.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 ใบมีดดันหน้า (สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า) สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,000 77,000 77,000 77,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 77,000 08/01/2563 77,000 บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 77,000 77,000 77,000 0.00 100.00 90.00 100.00 90.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 14/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/12/2562 13/12/2562 07/01/2563 1,373,000 1,373,000 บริษัท อีซูซุชัยนาท จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 1,570,000 1,373,000 1,373,000 0.00 90.00 90.00 90.00 90.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2562 18,000 18,000 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 18,000 18,000 18,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 145,600 145,600 145,600 145,600 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2562 145,600 145,600 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 145,600 131,600 131,600 0.00 90.00 80.00 90.00 80.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 160,800 160,800 160,800 160,800 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 160,800 160,800 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 160,800 154,800 154,800 0.00 90.00 80.00 90.00 80.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 258,000 258,000 258,000 258,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 258,000 258,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2563 258,000 258,000 258,000 0.00 90.00 80.00 90.00 80.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 304,200 304,200 304,200 304,200 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 304,200 304,200 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 304,200 281,700 281,700 0.00 90.00 80.00 90.00 80.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 16,000 16,000 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 16,000 16,000 16,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 180,000 180,000 180,000 180,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 180,000 180,000 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 180,000 180,000 180,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,100 30,100 30,100 30,100 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 30,100 30,100 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 30,100 30,100 30,100 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,300 6,300 6,300 6,300 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 6,300 6,300 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 6,300 6,300 6,300 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 18,000 18,000 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 18,000 18,000 18,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000 45,000 45,000 45,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 45,000 45,000 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 45,000 45,000 45,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 15,000 15,000 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2563 15,000 15,000 15,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 30,000 30,000 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2563 30,000 30,000 30,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.92) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท พื้นที่ชลประทาน 67,744 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,744 1,600 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.101) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 21 สาย ระยะทาง 74.175 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 560,800 560,800 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,476 1,250 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.104) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 34.640 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 530,000 530,000 523,500 523,500 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,744 1,250 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.112) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 82 ไร่ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 186,100 186,100 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.658) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 78 ไร่ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 253,500 253,500 253,500 253,500 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78 1,540 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.39) ซ่อมแซมที่ทำการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 1,346,000 1,346,000 อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 13/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.3) ปรับปรุงคันคลอง HUAI TANODE DRAIN ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,937,000 9,937,000 9,126,000 8,861,000 265,000 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 08/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 8,861,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 375 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4) ปรับปรุงคันคลอง INTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,889,000 9,889,000 9,343,000 9,071,000 272,000 หนองแซง หันคา ชัยนาท 08/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 9,071,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 370 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4279) ซ่อมแซมคันคลองกระโดน จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 14/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4282) ซ่อมแซมคันคลองท่าข้าม จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 438,900 438,900 โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4285) ซ่อมแซมคันคลองวังน้ำขาว จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 438,900 438,900 โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4286) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2R-4L โครงการชลประทานชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 16 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4287) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 7L โครงการชลประทานชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 1,045,400 1,045,400 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4288) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 8L โครงการชลประทานชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 1,340,100 1,340,100 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4289) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 9L โครงการชลประทานชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 821,092 821,092 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4299) ซ่อมแซมคันคลองสระใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 438,000 438,000 โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,797 44 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4300) ซ่อมแซมคันคลองหนองงูเหลือม จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 14/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4301) ซ่อมแซมคันคลองห้วยน้อย จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 438,900 438,900 โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 17 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4333) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (13) ซ่อมแซมคันคลองร่องคล้า ระยะทาง 1.200 กม. โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 08/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (67) ปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งขวา คลองกระทง ระยะทาง 1.114 กิโลเมตร ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 13/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งานปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,400,949 9,400,949 9,400,949 9,317,749 83,200 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 9,400,242 9,317,749 82,493 9,400,242 9,317,749 82,493 100.00 85.00 100.00 85.00 100.00 24/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งานปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,539,830 9,539,830 9,539,830 9,450,180 89,650 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 9,539,596 9,450,180 89,416 89,416 89,416 0.94 85.00 42.00 85.00 42.00 24/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งานปรับปรุงถนนบ้านหนองตาตน จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,484,281 9,484,281 9,484,281 9,405,170 79,111 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 9,484,117 9,405,170 78,947 78,947 78,947 0.83 85.00 68.00 85.00 68.00 24/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ปรับปรุงปตร.ปลายคลองระบายINTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,770,617 22,770,617 22,770,617 22,770,617 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22,770,617 22,770,617 3,573,762 3,573,762 15.69 80.00 42.00 80.00 42.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 729,000 729,000 729,000 729,000 720,000 720,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 206,400 206,400 206,400 206,400 206,400 206,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.531) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 8 ไร่ โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,200 18,200 18,200 18,200 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 13/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.49) ปรับปรุงคลองรอบโครงการพระราชดำริฯ หนองลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 894,000 4,106,000 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 06/01/2563 30/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 30/01/2563 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 429,650 429,650 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 14/02/2563 919,939 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 59,026 59,026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2614) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองสำโรง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 105,250 105,250 ร้านรุ่งโรจน์ 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2615) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบางหลุมแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 47,040 47,040 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2617) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำลำพระยาพายเรือ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 52,080 52,080 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2618) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำลำรางบ้านท้ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 60,350 60,350 บริษัท ธีรภัทรก่อสร้าง 2017 จำกัด 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2619) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำสำมะเนียง จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 105,250 105,250 ร้านรุ่งโรจน์ 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2620) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองตาบอน จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 105,250 105,250 ร้านรุ่งโรจน์ 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2621) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองบัว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 52,625 52,625 ร้านรุ่งโรจน์ 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2622) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองบางพาน จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 105,250 105,250 ร้านรุ่งโรจน์ 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2623) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองลาดค้าว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 105,250 105,250 ร้านรุ่งโรจน์ 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2624) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองสระบัว จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 97,924 97,924 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2625) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองสารบูรณ์ จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 97,886 97,886 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2626) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองหญ้าปล้อง จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 99,600 99,600 บริษัท ธีรภัทรก่อสร้าง 2017 จำกัด 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2627) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองหม้อแกง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 87,629 87,629 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2628) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำห้วยชัน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 52,625 52,625 ร้านรุ่งโรจน์ 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.100) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองโพตะโกน จำนวน 1 แห่ง ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 442,300 442,300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 04/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานสิงห์บุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 699,000 699,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสิงห์บุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 67,000 67,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการชลประทานสิงห์บุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.535) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี พื้นที่ชลประทาน 5,800 ไร่ตำบลห้วยขมิ้น วังยาว นิคมกระเสียว ด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 190,000 190,000 190,000 190,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 54,995 54,995 13/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.548) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ (อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ) ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 93,700 93,700 93,700 93,700 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 16,800 16,800 บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด 28/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.554) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่สถานีสูบน้ำแจงงาม ระยะทาง 19.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลหนองขาม /ทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 287,100 287,100 287,100 287,100 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 48,990 48,990 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 28/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,800 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.557) บำรุงรักษาหัวงาน (อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ) พื้นที่ 156.5 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 363,200 363,200 356,000 356,000 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 42,300 42,300 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 28/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.558) บำรุงรักษาหัวงาน (อ่างเก็บน้ำห้วยยาง) พื้นที่ 36.5 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 84,400 84,400 84,400 84,400 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.564) บำรุงรักษาหัวงานโครงการพระราชดำริ พื้นที่ 77.50 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลด่านช้าง นิคมกระเสียว ห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 175,900 175,900 175,900 175,900 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 25,000 25,000 บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด 28/01/2563 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 11/02/2563 78 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.565) บำรุงรักษาหัวงานที่ทำการ พื้นที่ 15 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,100 34,100 34,100 34,100 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 8,000 8,000 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 28/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.50) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 640 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2,221,000 2,779,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 12/02/2563 12/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.51) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 395 เมตร ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,873,000 3,127,000 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 29/01/2563 14/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 12/02/2563 17/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.52) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 345 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,549,000 3,451,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 29/01/2563 14/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 12/02/2563 17/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.53) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1.300 กม. ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 500,000 4,500,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 14/01/2563 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.54) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ระยะทาง 1.000 กม. ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 498,000 4,502,000 นิคมกระสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 20/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (47) เพิ่มปริมาณการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนความจุ 80,000 ลบ.ม. ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,033,000 7,967,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.4) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.277) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 300 เมตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 341,272 341,272 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 28/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.278) ซ่อมแซมฝายซับปลาก้าง ความยาว 40 เมตร ความสูง 2 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 272,168 272,168 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 28/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.279) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 30 เมตร ความสูง 1 เมตร ตำบล ห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 498,519 498,519 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 28/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.2704) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำแจงงาม ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 18/10/2562 12/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2562 17/12/2562 25/12/2562 528,810 528,810 บริษัท เส็งพาณิชย์ คอนกรีต จำกัด 28/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.2787) ซ่อมแซมท่อลอดทางเชื่อมบ่อยืมฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จำนวน 10 แห่ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลหนองผักนาก /บ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 489,788 489,788 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 28/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,800 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.2812) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.2843) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จำนวน 500 ตร.ม. โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2562 300,836 300,836 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 28/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 5,081 เมตร พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ บ้านจิกรากข่า ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 3,083,000 46,917,000 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (117) ปรับปรุงท่อลอดถนนโครงการสถานีสูบน้ำบ้านแจงงาม จำนวน 15 แห่ง ตำบลหนองขาม ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หนองขาม , ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,800 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 4.400 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,173,737 6,173,737 6,173,737 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 07/12/2561 27/11/2562 6,173,737 6,173,737 6,173,737 6,173,737 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,908,929 2,908,929 2,908,929 2,908,929 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 26/11/2561 11/12/2562 2,908,929 2,908,929 2,908,929 2,908,929 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 07/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 18/11/2562 21/11/2562 819,620 819,620 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด 26/12/2562 1,025,000 819,620 819,620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,000 19,000 19,000 19,000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2562 19,000 19/12/2562 19,000 บริษัท แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 26/12/2562 19,000 19,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 51,600 51,600 บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด 26/12/2562 51,600 51,600 51,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000 45,000 45,000 45,000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 45,000 45,000 บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด 26/12/2562 4,500 45,000 45,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.594) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 15 ไร่ โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 34,000 34,000 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 31,000 31,000 13/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.202) ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 215,694 215,694 13/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.3) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดอ่างทอง ตำบล บ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 149,918 149,918 13/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.2970) ซ่อมแซมคันคลอง 2 ขวา 1 ขวา ความยาว 2,900 เมตร โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 2,304,968 2,304,968 13/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.2974) ซ่อมแซมคันคลองบ้านท่าแดง ความยาว 1,700 เมตร โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เทวราช ไชโย อ่างทอง 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 1,496,894 1,496,894 13/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.2979) ซ่อมแซมคันคลองรางท้องวัว ความยาว 1,200 เมตร โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 1,148,010 1,148,010 14/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (13) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 ระยะทาง 120 เมตร ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,418,000 582,000 ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19,418,000 19,418,000 14/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (14) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4 ระยะทาง 120 เมตร ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 6,863,355 6,863,355 14/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.115) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองหนองบุญธรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 1,877,118 1,877,118 14/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (127) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองบ้านพราน ความยาว 5,800 เมตร ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,130,000 870,000 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29,130,000 29,130,000 14/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (144) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองบางแก้ว ฝั่งขวา ระยะทาง 120 เมตร ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 7,771,120 7,771,120 14/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานอ่างทอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 12/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2562 820,155 820,155 บริษัท สยามนิสสันกรุงไทย จำกัด 08/01/2563 1,025,000 820,155 820,155 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานอ่างทอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 166,400 166,400 166,400 166,400 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 07/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 166,400 26/12/2562 166,400 ไอทีซัพพลาย 08/01/2563 166,400 166,400 166,400 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.143) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระยะทาง 10.800 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.144) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระยะทาง 8.600 กิโลเมตร ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.612) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุทัยธานี พื้นที่ชลประทาน 60,000 ไร่ ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 60,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.614) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 67.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.615) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 66.500 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.617) บำรุงรักษาโรงสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.619) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 - 3 พื้นที่ 1,985 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,450 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.762) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ปริมาณ 125 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 600 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.763) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,500 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1027) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา ทัพคล้าย ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 600 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1028) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา วังร่มเกล้า ปริมาณ 108 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 800 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1029) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ทัพคล้าย ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 03/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 600 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1030) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1031) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,500 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1032) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ทัพคล้าย ปริมาณ 154 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.212) ซ่อมแซมบ้านพัก โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 แห่ง ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (49) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่ดีน้อย ตำบล แก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.5) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 3,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (36) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาขี้ฝอย ระยะทาง 8.000 กม. ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 48,550,000 1,450,000 เขาขี้ฝอย ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 48,563,726 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 ยางพารา, 5,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (37) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาน้อย ระยะทาง 4.400 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 33,990,000 1,010,000 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 33,959,085 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 ยางพารา, 3,500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (38) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาหลวง ระยะทาง 2.900 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,000,000 24,000,000 24,000,000 23,310,000 690,000 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 ยางพารา, 2,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (39) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงสำนักโก ระยะทาง 4.000 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,280,000 720,000 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 ยางพารา, 2,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (40) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงหนองหญ้าปล้อง ระยะทาง 4.600 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,130,000 870,000 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 29,155,703 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 ยางพารา, 3,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (41) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งขวา ระยะทาง 6.000 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,280,000 720,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 03/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 ยางพารา, 3,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (42) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งซ้าย ระยะทาง 14.000 กม. ตำบลเนินแจง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 97,100,000 2,900,000 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 06/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 0.00 0.00 10