ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 14:51:18]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 (14) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,151,500 14,151,500 14,151,500 14,151,500 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 26,930 26,930 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 540,800 540,800 540,800 540,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 75,000 75,000 75,000 75,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 69,300 69,300 69,300 69,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.4) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-2R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 97,800 97,800 97,800 97,800 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.5) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-3L-1R กม.4+548+5+548 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 108,700 108,700 108,700 108,700 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.6) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-3L-1R กม.6+700-8+400 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 184,800 184,800 184,800 184,800 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.7) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-4L-1R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,400 80,400 80,400 80,400 โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.8) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2R LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 458,700 458,700 458,700 458,700 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.9) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,008,300 1,008,300 1,008,300 1,008,300 ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.10) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 3R-2R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 586,900 586,900 586,900 586,900 ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.11) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 4L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,254,700 1,254,700 1,254,700 1,254,700 ท่าเรือ (เทศบาลเมืองพระแท่น) ท่ามะกา กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.12) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ถนนภายในบริเวณหัวงาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 241,300 241,300 241,300 241,300 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.13) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ถนนภายในบริเวณหัวงาน(บ้านไร่) ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 321,700 321,700 321,700 321,700 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.45) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 3L -1R -1L -5L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 604,300 604,300 604,300 604,300 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.76) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-21L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 585,800 585,800 585,800 585,800 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.77) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 20L-1R LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 395,700 395,700 395,700 395,700 ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.78) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 21L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 81,800 81,800 81,800 81,800 ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.92) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 11L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 630,400 630,400 630,400 630,400 คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 178,472 178,472 หจก.ชนุดม ทีแอนด์ซี (2009) 20/01/2563 178,472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.93) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 16L-1R RB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 190,200 190,200 190,200 190,200 อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.94) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-9L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบล หนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,500 650,500 650,500 650,500 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.95) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2L-16L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบล เกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 288,700 288,700 288,700 288,700 เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.96) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2L-1R-16L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 433,600 433,600 433,600 433,600 บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.97) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2L-4L-1R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 320,900 320,900 320,900 320,900 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.98) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2R RB. ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 622,000 622,000 622,000 622,000 หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.99) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 347,800 347,800 347,800 347,800 ดอนแร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.100) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 3L-1R-16L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 613,400 613,400 613,400 613,400 ป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.101) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 7L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบล ท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 304,300 304,300 304,300 304,300 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.102) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 9L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 976,000 976,000 976,000 976,000 สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.103) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ทางเข้า คลอง 12L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 278,000 278,000 278,000 278,000 คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 89,236 89,236 หจก.ชนุดม ทีแอนด์ซี (2009) 20/01/2563 89,236 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.127) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,226,800 1,226,800 1,226,800 1,226,800 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.128) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง ร. 7R-สองพี่น้อง ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 706,500 706,500 706,500 706,500 บางเลน บางเลน นครปฐม 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 223,090 223,090 หจก.ชนุดม ทีแอนด์ซี (2009) 20/01/2563 223,090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.18) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 13 พื้นที่ 1,675 ไร่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,259,200 2,259,200 2,259,200 2,259,200 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,675 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.30) บำรุงรักษาบริเวณสำนักฯ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,803,300 3,803,300 3,803,300 3,803,300 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,675 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.3849) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำหน้าหน่วยสูบน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 498,150 498,150 บริษัท โชคชัยบุญทรง-จินดา แลนด์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.3854) ซ่อมแซมลาดตลิ่งม่วงชุม ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 13/01/2563 15/01/2563 16/01/2563 344,400 344,400 หจก. ป.สงวนชัย บ้านโป่ง 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.3855) ซ่อมแซมลาดตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งบ้านพักรับรองฝั่งก่อสร้าง ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.3866) ซ่อมแซมอาคารป้องกันผักตบชวาเหนือเขื่อนแม่กลอง ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 226,100 226,100 หจก. ป.สงวนชัย บ้านโป่ง 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.3871) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำท้ายบึงม่วงชุม ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.3883) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำบริเวณท้ายฝายม่วงชุม ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 243,000 243,000 หจก. ป.สงวนชัย บ้านโป่ง 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 (1.3884) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำบริเวณหัวงานเขื่อนแม่กลอง ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,845,000 1,845,000 1,845,000 1,845,000 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 723,600 723,600 723,600 723,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 103,200 103,200 103,200 103,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 38,700 38,700 38,700 38,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 137,500 137,500 137,500 137,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ชุดเครื่องขยายเสียงขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 114,500 114,500 114,500 114,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ชุดไมโครโฟนห้องประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมรวม 15 ท่าน สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.13 (1.10) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,446,000 1,446,000 1,446,000 1,446,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.13 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.13 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.13 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.17) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 245,000 245,000 245,000 245,000 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 20/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.21) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองโสน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 20/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.25) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 10 สาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี 20/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.37) บำรุงรักษาหัวงานและฝ่ายส่งน้ำ พื้นที่ 1,675 ไร่ รวม 5 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 20/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.632) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำท่าล้อ-อู่ทอง ปริมาณ 77 ไร่ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 19 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (8) ระบบส่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลง905) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,819,000 36,819,000 36,819,000 36,819,000 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 13/01/2563 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3489) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอยบ้านลานกร่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 1,590 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 20/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3490) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน โครงการชลประทานกาญจนบุรี บริมาณดิน 1,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี 20/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3494) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองส่งน้ำห้วยพุช้างหมอบ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 795 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 15/11/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380 126 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3495) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองส่งน้ำห้วยหวาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 795 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 15/11/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3497) ขุดลอกฝายทดน้ำบ้านโป่งช้าง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 30,058 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 990,000 990,000 990,000 209,100 780,900 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 08/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3498) ขุดลอกหน้าฝายทดน้ำบ้านดินโส 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 2,684 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เป็นค่าจ้างชั่วคราวทั้งหมด 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3499) ขุดลอกหน้าฝายทดน้ำบ้านทุ่งโป่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 25,258 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 196,720 703,280 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 08/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560 370 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3500) ขุดลอกหน้าฝายทดน้ำบ้านหนองไม้เอื้อย 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 25,258 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 247,620 652,380 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 08/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3817) ซ่อมแซมเกียร์มอเตอร์อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 480,000 480,000 480,000 480,000 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 15/11/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 500 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3821) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำท่าล้อ-อู่ทอง กม.0+620 ถึง กม.1+340 จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 15/11/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 45 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3822) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี 20/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 64.00 0.00 64.00 0.00 10 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3830) ซ่อมแซมคันคลองท่าล้อ-อู่ทอง จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี 20/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3831) ซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำวัดทิพย์สุคนท์ธาราม จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 20/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3833) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก จุดที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 915,000 915,000 915,000 915,000 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 15/11/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 72.00 0.00 72.00 0.00 900 18 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3834) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 โครงการ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี 20/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3839) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 15/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 74.00 0.00 74.00 0.00 22 7 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3840) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเนินสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 15/11/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 68.00 0.00 68.00 0.00 10 3 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3841) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุม่วง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 15/11/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 68.00 0.00 68.00 0.00 25 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3843) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 83,300 916,700 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 24/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3847) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านห้วยกบ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 15/11/2562 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3848) ซ่อมแซมร่องชักน้ำคลองท่าล้อ-อู่ทอง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 20/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3857) ซ่อมแซมสระเก็บน้ำบ้าน ปชด. จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3872) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 935,000 935,000 935,000 935,000 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 15/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 25 11 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3873) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 10 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 15/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 35 12 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3874) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 11 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 947,000 947,000 947,000 947,000 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 15/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 30 12 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3875) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 915,000 915,000 915,000 915,000 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 15/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 30 12 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3876) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 925,000 925,000 925,000 925,000 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 15/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 45 12 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3877) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 4 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 945,000 945,000 945,000 945,000 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 15/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 40 14 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3878) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 5 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 928,000 928,000 928,000 928,000 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 15/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 35 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3879) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 6 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 945,000 945,000 945,000 945,000 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 15/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 30 12 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3880) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 7 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 975,000 975,000 975,000 975,000 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 15/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 29 11 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3881) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 8 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 965,000 965,000 965,000 965,000 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 15/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 25 11 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3882) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 9 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 955,000 955,000 955,000 955,000 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 15/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 33 12 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี (1.3885) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี 20/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 10 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 318,000 318,000 318,000 318,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,300 6,300 6,300 6,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.400) ซ่อมแซมคลองผู้ใหญ่อิ้น จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 31/10/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 377,080 377,080 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 377,125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.435) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.3ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.10+050 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 14/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 122,910 122,910 รพีพัทธ์ค้าไม้ 20/01/2563 122,910 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.436) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.3ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.7+112 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 31/10/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 156,000 156,000 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 156,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.437) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.3ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.8+492 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 31/10/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 86,855 86,855 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 86,855 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.438) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.3ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.9+132 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 14/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 114,055 114,055 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 114,055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.439) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.3ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.9+620 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 14/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 78,900 78,900 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 78,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.440) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.4ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.1+880 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 14/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 87,755 87,755 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 87,755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.441) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.4ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.4+110 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 14/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 78,900 78,900 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 78,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.442) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.4ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.2+760 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 14/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 131,500 131,500 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 131,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.443) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.5ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.0+170 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม 14/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 157,800 157,800 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 157,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.444) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.5ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.1+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม 14/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 87,755 87,755 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 87,755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.445) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.5ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.1+674 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม 14/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 96,610 96,610 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 96,610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.446) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.5ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.4+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม 14/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 87,755 87,755 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 87,755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.447) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.สายใหญ่ท่าเรือ-บางพระ กม.40+210 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม 14/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 70,310 70,310 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 70,310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.448) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.สายใหญ่ท่าเรือ-บางพระ กม.43+670 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม 14/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 157,800 157,800 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 157,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม (1.449) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.สายใหญ่ท่าเรือ-บางพระ กม.44+430 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนคปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม 14/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 157,800 157,800 รพีพัทธ์ค้าไม้ 17/01/2563 157,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลอง ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,964,500 7,964,500 7,964,500 7,964,500 ถนนขาด เมือง นครปฐม 9,370,000 9,370,000 180 281,068 281,068 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/11/2562 7,964,500 7,964,500 0.00 100.00 94.00 100.00 94.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 26/09/2562 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2562 77,400 24/12/2562 77,400 หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลาย(2001) 25/12/2562 77,400 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 26/09/2562 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2562 33,800 24/12/2562 33,800 หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลาย(2001) 25/12/2562 33,800 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 26/09/2562 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2562 77,400 24/12/2562 77,400 หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลาย(2001) 25/12/2562 77,400 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานนครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,700 26,700 26,700 26,700 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 26/09/2562 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2562 26,700 24/12/2562 26,700 หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลาย(2001) 25/12/2562 26,700 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานนครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,900 18,900 18,900 18,900 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 26/09/2562 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2562 18,900 24/12/2562 18,900 หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลาย(2001) 25/12/2562 18,900 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานนครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 26/09/2562 21/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/10/2562 30/10/2562 11/11/2562 2,118,000 26/12/2562 2,118,000 บริษัท ท็อปเบสท์มอเตอร๋เซลล์ จำกัด 17/01/2563 2,600,000 0.00 30.00 45.00 30.00 45.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.420) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ 185,000 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 9,240 9,240 หจก.พลับพลาชัยออยล์ 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.430) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 201,000 201,000 201,000 201,000 น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 3,000 3,000 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.435) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 498,000 498,000 498,000 498,000 น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 4,000 4,000 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.436) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 17 แห่ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,414,000 1,414,000 1,414,000 1,414,000 หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 4,000 4,000 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.887) กำจัดวัชพืชฝายทดน้ำห้วยคลุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 23 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 5,000 5,000 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.888) กำจัดวัชพืชฝายทดน้ำห้วยมะหาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 23 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 5,000 5,000 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.889) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 10,000 10,000 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.890) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 23 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 5,000 5,000 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.891) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยพุเกตุ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 23 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 5,000 5,000 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.892) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 95 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 20,000 20,000 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.893) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ปริมาณ 95 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 20,000 20,000 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.239) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 4,270 4,270 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.240) ซ่อมแซมอาคารและระบบควบคุมการส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 2,425 2,425 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.241) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 10,467 10,467 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.242) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 7,940 7,940 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 82,500 82,500 82,500 82,500 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 20,000 20,000 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.1947) ซ่อมแซม SADDLE โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 7,966 7,966 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.1967) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย2ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 2,204 2,204 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.1981) ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านพุระกำ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 2,320 2,320 บจ.เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์ 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.1983) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 04/12/2562 13/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี (1.1987) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง สาย1ซ้าย-1ขวา กม.0+000 - กม.1+348 โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง