ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธ.ค. 2562 เวลา 14:06:48]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนธันวาคม ผล แผน เดือนธันวาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.10) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 4 คัน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,446,000 1,446,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.4) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-2R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 97,800 97,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.5) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-3L-1R กม.4+548+5+548 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 108,700 108,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.6) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-3L-1R กม.6+700-8+400 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 184,800 184,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.7) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-4L-1R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 80,400 80,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.8) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2R LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 458,700 458,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.9) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,008,300 1,008,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.10) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 3R-2R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 586,900 586,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.11) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 4L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,254,700 1,254,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.12) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ถนนภายในบริเวณหัวงาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 241,300 241,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.13) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ถนนภายในบริเวณหัวงาน(บ้านไร่) ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 321,700 321,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.45) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 3L -1R -1L -5L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 604,300 604,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.76) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-21L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 585,800 585,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.77) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 20L-1R LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 395,700 395,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.78) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 21L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 81,800 81,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.92) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 11L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 630,400 630,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.93) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 16L-1R RB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 190,200 190,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.94) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-9L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบล หนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 650,500 650,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.95) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2L-16L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบล เกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 288,700 288,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.96) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2L-1R-16L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 433,600 433,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.97) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2L-4L-1R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 320,900 320,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.98) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2R RB. ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 622,000 622,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.99) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 347,800 347,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.100) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 3L-1R-16L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 613,400 613,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.101) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 7L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบล ท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 304,300 304,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.102) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 9L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 976,000 976,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.103) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ทางเข้า คลอง 12L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 278,000 278,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.127) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,226,800 1,226,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.128) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง ร. 7R-สองพี่น้อง ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 706,500 706,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.163) ปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองระบายน้ำเป็นสะพาน คสล.คลอง D4 กม.5+200 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 3,450,000 3,450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.3) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม พื้นที่ชลประทาน 224,750 ไร่ ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.12) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,011,000 1,011,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.13) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม พื้นที่ชลประทาน 364,200 ไร่ ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,504,000 1,504,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.14) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (จังหวัดกาญจนบุรี) พื้นที่ชลประทาน 63,998 ไร่ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 153,000 153,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.15) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา พื้นที่ชลประทาน 244,563 ไร่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,526,000 1,526,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.16) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน พื้นที่ชลประทาน 252,250 ไร่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,900,000 1,900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.17) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 245,000 245,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.18) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 13 พื้นที่ 1,675 ไร่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,259,200 2,259,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.19) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำสายใหญ่ จำนวน 6 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 464,000 464,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.20) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 19 สาย ระยะทาง 80.395 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 607,700 607,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.21) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.22) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 225,200 225,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.23) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 149,000 149,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.24) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย 58 สาย ระยะทาง 229.739 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,864,000 1,864,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.25) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 10 สาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,800,000 1,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.26) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 150,000 150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.27) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย (กาญจนบุรี) ระยะทาง 51.995 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 785,000 785,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.28) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย เขตจังหวัดกาญจนบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 201,300 201,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.29) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3สาย ระยะทาง 49.795 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 809,000 809,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.30) บำรุงรักษาบริเวณสำนักฯ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 3,803,300 3,803,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.31) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 4,832,000 4,832,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.32) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 204,000 204,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.33) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 5 แห่ง พื้นที่ 99.9 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 226,700 226,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.35) บำรุงรักษาหัวงานเขตจังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ 42 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 95,300 95,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.36) บำรุงรักษาหัวงานโครงการและฝ่ายส่งน้ำ รวม 5 แห่ง พื้นที่ 145 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 329,000 329,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.37) บำรุงรักษาหัวงานและฝ่ายส่งน้ำ พื้นที่ 1,675 ไร่ รวม 5 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 3,800,000 3,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.162) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน พื้นที่ชลประทาน 295,200 ไร่ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,436,800 1,436,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.164) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,710,000 1,710,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.165) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย เขตจังหวัดนครปฐม ระยะทาง 16.320 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 246,600 246,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.166) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย เขตจังหวัดนครปฐม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 493,700 493,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.167) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 25 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 965,000 965,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.168) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 28 สาย ระยะทาง 178.906 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,353,000 1,353,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.169) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย ระยะทาง 27.260 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 206,000 206,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.170) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย 9 สาย ระยะทาง 45.901 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 373,000 373,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.171) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2ซ้าย กม.33+194 - 73+700 ระยะทาง 40.506 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 612,000 612,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.173) บำรุงรักษาระบบประปาภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 140,000 140,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.175) บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 , 3 และ 4 เขตจังหวัดนครปฐม พื้นที่ 58 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 131,600 131,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.177) บำรุงรักษาหัวงานโครงการ จำนวน 3 แห่ง พื้นที่ 71 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 161,000 161,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.420) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ 185,000 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.421) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 699,000 699,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.422) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 968,000 968,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.423) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน จำนวน 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,025,000 1,025,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.424) บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายใหญ่และสายซอย ระยะทาง 39.470 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 484,000 484,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.425) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย เขตจังหวัดราชบุรี ระยะทาง 10.200 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 154,000 154,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.426) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 62 สาย ระยะทาง 193.474 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,462,000 1,462,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.427) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 37 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,473,000 1,473,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.428) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 7 สาย ระยะทาง 45.650 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 345,000 345,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.429) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะททาง 66 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 530,000 530,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.430) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 201,000 201,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.431) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 798,000 798,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.432) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย (ราชบุรี) ระยะทาง 85.310 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,289,000 1,289,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.433) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย ระยะทาง 22.320 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 337,000 337,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.434) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 12 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 180,000 180,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.435) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 498,000 498,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.436) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 17 แห่ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,414,000 1,414,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.437) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 263,000 263,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.438) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 50 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 113,000 113,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.439) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 57 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 150,000 150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.500) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.501) บำรุงรักษาคันกั้นน้ำเค็ม จำนวน 8 แห่ง ระยะทาง 67 กิโลเมตร โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 345,000 345,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.502) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และ ปตน.-ปตร.ปลายคลองแม่กลอง พื้นที่ 90 ไร่ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 204,000 204,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.506) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย ระยะทาง 62.800 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 475,000 475,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.508) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 สาย ระยะทาง 38 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 574,000 574,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.512) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 6 แห่ง พื้นที่ 257 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 583,000 583,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.539) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (จังหวัดสุพรรณบุรี) พื้นที่ชลประทาน 247,752 ไร่ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,075,000 1,075,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.542) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย ระยะทาง 86.370 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 653,000 653,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.544) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 43 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลจรเข้สามพัน , สระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,160,000 2,160,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.549) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2ซ้าย กม.30+175 - กม.33+194 ระยะทาง 3.019 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 46,000 46,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.550) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 522,000 522,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.560) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 3 แห่ง พื้นที่ 64 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 145,000 145,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.629) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 40 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 130,000 130,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.630) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 8,300 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 260,000 260,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.632) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำท่าล้อ-อู่ทอง ปริมาณ 77 ไร่ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 250,000 250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.634) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ในคลองระบายน้ำ ปริมาณ 50.62 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 164,500 164,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.713) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองส่งน้ำและระบายน้ำ จำนวน 2 สาย จำนวน 11,554 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 330,000 330,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.714) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย จำนวน 10,504 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 300,000 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.715) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรคลองส่งน้ำและระบายน้ำ 1ขวา-นครชัยศรี กม.0+050 ถึง กม.6+310 จำนวน 3,772 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 235,000 235,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.879) กำจัดวัชพืช ในเขตจังหวัดราชบุรี ปริมาณ 63 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 250,000 250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.884) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนคลองขุดลัดราชบุรี ปริมาณ 50 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.885) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำสายซอย 6 สาย ปริมาณ 49 ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 159,000 159,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.886) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปริมาณ 139 ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 450,000 450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.887) กำจัดวัชพืชฝายทดน้ำห้วยคลุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 23 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.888) กำจัดวัชพืชฝายทดน้ำห้วยมะหาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 23 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.889) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 100,000 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.890) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 23 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.891) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยพุเกตุ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 23 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.892) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 95 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.893) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ปริมาณ 95 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.939) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนในคลองระบายน้ำและประตูระบายน้ำ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 300,000 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.941) กำจัดวัชพืช ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณ 40 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบริเวณหัวงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,200,000 1,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบริเวณหัวงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,200,000 1,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.5) ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 5,200,000 5,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.68) ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 940,000 940,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.69) ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 750,000 750,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.192) ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารและส่วนประกอบอื่น ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.193) ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารและส่วนประกอบอื่น หัวงานโครงการ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,900,000 2,900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (8) ระบบส่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลง905) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 36,819,000 36,819,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (15) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านทุ่งโป่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝั่งขวา ความยาว 2,200 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 45,000,000 45,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (16) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝั่งขวา ระยะ 2 ความยาว 3,896 เมตร พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 22,000,000 22,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตะกวด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1,790 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 45,000,000 45,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.239) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 400,000 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.240) ซ่อมแซมอาคารและระบบควบคุมการส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.241) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 700,000 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.242) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 900,000 900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (14) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 14,151,500 14,151,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 82,500 82,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.26) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 35,100 35,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.348) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-11ซ้าย-2ซ้าย กม.3+020 ถึง กม.3+990 ฝั่งขวา (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 0.970 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 450,000 450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.349) งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย กม.1+000 ถึง 1+810 ฝั่งขวา (เป็นช่วงๆ)ระยะทาง 0.810 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 350,000 350,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.350) งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-8ซ้าย-2ซ้าย กม.1+850 ถึง กม.2+250 (ฝั่งขวา) ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.351) งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 7ขวา-2ซ้าย กม.6+000-6+705 ฝั่งซ้าย (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 0.705 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 480,000 480,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.352) งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 9ซ้าย-2ซ้าย กม.1+900 ถึง กม.2+900 (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 860,000 860,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.363) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง ร.9ซ้าย ท่าสาร-บางปลา กม.0+040 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 750,000 750,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.364) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 9ซ้าย-2ซ้าย กม.0+309 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 180,000 180,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.367) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลอง 1ข-1ซ-5ซ กม.29+234 กม.32+620 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.368) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลอง 2ซ-5ซ กม.10+920 กม.15+120 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 900,000 900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.369) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลอง 2ซ-5ซ. กม.18+210,กม.28+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 700,000 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 (1.370) ซ่อมแซม ปตร.ขุนเทพ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 450,000 450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00