ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 03:28:09]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (9) ระบบระบายน้ำคลองบางนอนพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 227,799 227,799 52.01 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (4) ปตร.ดี26คันกั้นน้ำเค็มตัวใน (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 611,264 611,264 99.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) ผิด โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.21) ปรับปรุงสะพาน คลองส่งน้ำ 1 ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.91) ป้องกันน้ำเค็มคันกั้นน้ำเค็มเบอร์2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 40,932 40,932 99.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.90) ป้องกันน้ำเค็มคันกั้นน้ำเค็มเบอร์1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 96,145 96,145 99.12 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.90) ป้องกันน้ำเค็มคันกั้นน้ำเค็มเบอร์1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.89) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองบ่อนอก (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.88) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองน้ำจืด (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.87) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองกะรวย (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (44) อาคารประกอบคลองระบายน้ำD-1 (ค่าอำนวยการ) โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 553,000 553,000 553,000 553,000 553,000 553,000 325,080 325,080 58.78 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (43) ประตูระบายน้ำปากคลองกะรวย (ค่าอำนวยการ) โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 793,000 793,000 793,000 793,000 793,000 793,000 321,758 321,758 40.57 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.2) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมส่วนประกอบอื่นเขื่อนกระหร่างสามจังหวัดเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) ผิด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (19) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังยาว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 361,000 361,000 361,000 361,000 361,000 361,000 236,225 236,225 65.44 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (121) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านน้ำทุ่น(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 183,693 183,693 56.87 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (120) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายปราณบุรี-หัวหินกม.3+944-5+700 (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 369,000 369,000 369,000 369,000 369,000 369,000 368,974 368,974 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (119) ปรับปรุงฝายคลองบางไทร(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 406,000 406,000 406,000 406,000 406,000 406,000 405,996 405,996 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (118) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง1ขวาสายใหญ่ฝั่งซ้าย(ระยะที่3) พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (117) ปรับปรุงคาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ5ขวา1ซ้ายสายใหญ่3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี1สาย (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 664,000 664,000 664,000 664,000 664,000 664,000 663,887 663,887 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (115) ปรับปรุงฝายบ้านแพรกแห้งพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 393,000 393,000 393,000 393,000 398,000 398,000 397,940 397,940 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (114) ปรับปรุงฝายคลองเทือกดินแดง(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 278,000 278,000 278,000 278,000 278,000 278,000 277,943 277,943 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (113) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ1ซ้าย1ขวาสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3525) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 37,000 37,000 37,000 37,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3524) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.5+000-กม5+400 อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 34,000 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3523) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 5ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3522) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3521) ซ่อมแซมหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 32,000 32,000 32,000 32,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3519) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายช่วง กม.3+000-กม3+800 อ่างเก็บน้ำยางชุม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.60) ปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 187,626 187,626 97.72 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3446) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสองกลอน 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 72,957 72,957 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.109) ปรับปรุงอาคารน้ำตกตัวVคลองส่งน้ำ2ขวา-สายใหญ่1 (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 111,000 111,000 111,000 111,000 110,000 110,000 109,794 109,794 99.81 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.112) เสริมขอบคอนกรีตคลองส่งน้ำ1ขวา-สายใหญ่2พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 265,986 265,986 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3450) บำรุงรักษาอาคารชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 69,587 69,587 99.41 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3454) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองบางโหลง โครงการชลประทานชุมพร (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 82,957 82,957 99.95 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3466) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 153,912 153,912 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3470) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 59ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 129,965 129,965 99.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3486) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 129,986 129,986 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3494) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 19 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 109,985 109,985 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3508) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ D4 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 104,911 104,911 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3508) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ D4 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3510) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยไทรงาม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3520) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 162,935 162,935 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.106) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย12ซ้าย-1ซ้ายกม.20+780พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 311,942 311,942 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.107) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองบึง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 103,997 103,997 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.108) ปรับปรุงโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพิพัฒน์พรรณพืช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 60,767 60,767 99.62 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.110) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกม.3+078คลองระบายน้ำD8-4L(หนองเตาปูน) (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 98,874 98,874 99.87 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.111) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสองกลอน1 (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 239,816 239,816 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (119) ปรับปรุงฝายคลองบางไทร(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.24) อาคารบังคับน้ำห้วยวังพงศ์ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 198,240 198,240 90.11 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (35) ฝายทดน้ำบ้านเกาะยายฉิม (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 516,000 516,000 516,000 516,000 516,000 516,000 369,458 369,458 71.60 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (37) อาคารอัดน้ำบ้านบางจากพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 451,000 451,000 451,000 451,000 451,000 451,000 396,278 396,278 87.87 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (38) อาคารอัดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหงษ์เจริญ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 284,243 284,243 47.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (64) ฝายบ้านวังสาหร่าย (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 581,000 581,000 581,000 581,000 581,000 581,000 505,330 505,330 86.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (65) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเปราะ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 247,000 247,000 247,000 247,000 247,000 247,000 181,735 181,735 73.58 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (66) อาคารบังคับน้ำแพรกซ้าย (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 150,125 150,125 50.04 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (67) อาคารบังคับน้ำห้วยนายร้อยพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 354,000 354,000 354,000 354,000 354,000 354,000 352,430 352,430 99.56 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (128) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเทพวังทอง (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 443,000 443,000 443,000 443,000 443,000 443,000 305,692 305,692 69.01 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (33) แก้มลิงนิคมสหกรณ์ท่าแซะพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 93,700 93,700 49.84 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (34) แก้มลิงแม่น้ำปราณบุรีพร้อมอาคารประกอบ(บริเวณค่ายธนะรัชต์) (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 798,900 798,900 798,900 798,900 798,900 798,900 529,338 529,338 66.26 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (29) ปรับปรุงทำนบดินคลองปราย (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 314,877 314,877 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.31) ปรับปรุงโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหม่อนไหม(อาคารบังคับน้ำในที่ดินส่วนพระองค์แปลงที่4พระตำหนักฤดีวนาลัย) (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (30) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแสงอรุณอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 146,000 146,000 146,000 146,000 130,600 130,600 130,596 130,596 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (31) ระบบส่งน้ำฝายคลองตางิ(ระยะที่2) (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 363,000 363,000 363,000 363,000 363,000 363,000 362,940 362,940 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.189) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 49,868 49,868 99.74 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.321) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสามแก้ว (ช่วงแก้มลิง) โครงการชลประทานชุมพร (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 73,000 73,000 73,000 73,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.3484) ซ่อมแซมฝายบ้านสันเจริญพร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการชลประทานชุมพร (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,000 25,000 25,000 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.323) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองดวด โครงการชลประทานชุมพร (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 51,000 51,000 51,000 51,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (1.324) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 35,000 35,000 35,000 35,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (125) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่ามะพลา (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 428,000 428,000 428,000 428,000 386,000 386,000 221,467 221,467 57.37 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) (126) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำนิคมสหกรณ์หลังสวน (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 409,000 409,000 409,000 409,000 366,000 366,000 139,818 139,818 38.20 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนวิศวกรรม สชป.14 (16) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,166,100 10,166,100 10,166,100 10,166,100 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 27/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/12/2560 430,000 08/12/2560 430,000 หัทยา เทรดดิ้ง 15/12/2560 17,255,100 17,255,100 15,299,840 15,299,840 88.67 90.00 85.00 90.00 85.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.14 (1.929) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 249,948 10/11/2560 249,948 หัทยา เทรดดิ้ง 23/03/2561 1,000,000 1,000,000 913,451 913,451 91.35 90.00 85.00 90.00 85.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.14 (1.2) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมส่วนประกอบอื่นเขื่อนกระหร่างสามจังหวัดเพชรบุรี โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 7,700,000 1,300,000 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 18/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2560 27/12/2560 15/01/2561 22/01/2561 7,677,250 31/01/2561 7,677,250 150 08/02/2561 08/02/2561 07/07/2561 บริษัท ยีโอเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2561 420,387 02/03/2561 420,387 หจก.กุลชาติธุรกิจ 24/03/2561 7,826,279 8,976,250 7,677,250 1,299,000 8,955,691 7,677,250 1,278,441 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.14 (1.3) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมส่วนประกอบอื่นเขื่อนห้วยวังเต็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 8,738,000 262,000 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 19/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 04/12/2560 21/12/2560 22/12/2560 8,709,800 25/12/2560 8,709,800 150 26/12/2560 25/12/2560 24/05/2561 บริษัท ยีโอเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 23/03/2561 8,993,434 8,970,800 8,709,800 261,000 8,902,314 8,709,800 192,514 99.24 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.14 (1.7) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 20/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 97,220 22/12/2560 97,220 ร้านสามร้อยยอดฮาร์ดแวร์ 24/03/2561 500,000 500,000 500,000 500,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.343) กำจัดวัชพืชห้วยเกษม โครงการชลประทานเพชรบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 306,000 306,000 306,000 306,000 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 25/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 29,260 22/11/2560 29,260 หจก.ท่าแลงบริการ 15/12/2560 306,000 306,000 305,996 305,996 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561 กำจัดวัชพืช, 800 90 0.8
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.344) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำเขาบันได โครงการชลประทานเพชรบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 25/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 29,260 22/11/2560 29,260 หจก.ท่าแลงบริการ 15/12/2560 350,000 350,000 349,994 349,994 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561 กำจัดวัชพืช, 2,500 300 2.18
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.918) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเพชรบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 264,000 264,000 264,000 264,000 ท่ายาง เขาย้อย,แก่งกระจาน,ท่ายาง,ชะอำ เพชรบุรี 17/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2560 99,560 25/10/2560 99,560 หจก.ท่าแลงบริการ 24/03/2561 264,000 264,000 262,276 262,276 99.35 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.919) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานเพชรบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,702,100 2,702,100 2,702,100 2,702,100 เขากระปุก,ท่าคอย,ป่าเด็ง,สามพระยา,ไร่ใหม่พัฒนา,ดอน ท่ายาง,แก่งกระจาน,ชะอำ,เขาย้อย เพชรบุรี 17/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2560 99,560 25/10/2560 99,560 หจก.ท่าแลงบริการ 27/10/2560 2,702,100 2,702,100 1,879,304 1,879,304 69.55 90.00 65.00 90.00 65.00 03/07/2561 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.124) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเพชรบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 736,000 736,000 736,000 736,000 ป่าเด็ง,ห้วยทรายเหนือ,ท่าคอย,สามพระยา,ทับคาง,เขากร แก่งกระจาน,ชะอำ,ท่ายาง,เขาย้อย เพชรบุรี 17/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2560 39,300 25/10/2560 39,300 หจก.ท่าแลงบริการ 27/10/2560 736,000 736,000 735,180 735,180 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.189) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบุรี โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองหญ้าปล้อง,ยางน้ำกลัดเหนือ,ไร่ใหม่พัฒนา,สามพระย หนองหญ้าปล้อง,ชะอำ,ท่ายาง,แก่งกระจาน เพชรบุรี 21/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2560 23,580 25/10/2560 23,580 หจก.ท่าแลงบริการ 27/10/2560 950,000 950,000 949,997 949,997 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.3497) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหุบผางู โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 530,000 530,000 530,000 530,000 หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี 25/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2560 28,820 25/10/2560 28,820 หจก.ท่าแลงบริการ 27/10/2560 530,000 530,000 529,999 529,999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561 300 150 0.05
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.3502) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านพุม่วง โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 530,000 530,000 530,000 530,000 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 25/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2560 28,820 25/10/2560 28,820 หจก.ท่าแลงบริการ 27/10/2560 530,000 530,000 529,999 529,999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561 780 360 0.14
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.3512) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 530,000 530,000 530,000 530,000 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 25/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2560 28,820 25/10/2560 28,820 หจก.ท่าแลงบริการ 27/10/2560 530,000 530,000 529,994 529,994 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561 200 80 0.03
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (1.3513) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเซาะยาง โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 25/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2560 28,820 25/10/2560 28,820 หจก.ท่าแลงบริการ 27/10/2560 1,008,638 1,008,638 1,008,630 1,008,630 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/03/2561 500 220 0.05
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี (19) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังยาว โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 400,000 19,600,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 18/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/08/2560 400,000 09/02/2561 400,000 90 19/02/2561 19/02/2561 19/05/2561 หจก.พรประวัติก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/08/2560 04/09/2560 05/09/2560 1,177,839 24/11/2560 1,177,839 หจก.เดอะนายน์คอนกรีต 27/03/2561 400,000 16,207,416 400,000 15,807,416 16,093,749 400,000 15,693,749 99.30 100.00 90.00 100.00 90.00 03/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 1,105 1,300 180 0.27
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะขามโพรง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 810,000 14,190,000 พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 18/05/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/04/2560 99,060 25/04/2560 99,060 หจก.ท่าแลงบริการ 10/10/2560 15,000,000 810,000 14,190,000 8,355,331 8,355,331 55.70 100.00 82.00 100.00 82.00 03/07/2561 1,500 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 320,000 14,680,000 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 07/03/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/04/2560 320,000 24/04/2560 320,000 90 20/07/2560 16/10/2560 หจก.สามพระยากิจรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2560 97,622 20/04/2560 97,622 หจก.ท่าแลงบริการ 19/01/2561 320,000 15,000,000 320,000 14,680,000 14,999,986 320,000 14,679,986 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561 1,200 340 1.3
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่นอ่างเก็บน้ำโป่งทะลุอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1,834,000 18,166,000 ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี 08/03/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2560 97,622 20/04/2560 97,622 หจก.ท่าแลงบริการ 11/10/2560 20,000,000 1,834,000 18,166,000 19,628,808 1,810,000 17,818,809 98.14 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561 1,300 300 0.81
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไทร ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 540,000 11,460,000 สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี 22/02/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 27/04/2560 09/05/2560 11/05/2560 540,000 24/05/2560 540,000 60 28/05/2560 27/05/2560 26/07/2560 บริษัทบุญศรากิจดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2560 97,622 20/04/2560 97,622 หจก.ท่าแลงบริการ 11/10/2560 544,413 12,000,000 540,000 11,460,000 11,978,348 540,000 11,438,348 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561 150 50 0.11
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาบางส่วน 13,000,000 13,000,000 13,000,000 650,000 12,350,000 สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี 23/02/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 07/04/2560 20/04/2560 21/04/2560 620,308 25/04/2560 620,308 90 25/05/2560 24/05/2560 22/08/2560 หจก.ทิพย์เจริญ ซัพพลาย 2012 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2560 97,622 20/04/2560 97,622 หจก.ท่าแลงบริการ 11/10/2560 652,169 13,000,000 650,000 12,350,000 12,412,299 650,000 11,762,299 95.48 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561 800 82 1.95
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ระบบท่อผันน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ) ตำบล อำเภอชะอำ,หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 ท่าคอย ชะอำ,หัวหิน เพชรบุรี 28/04/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2560 99,060 24/04/2560 99,060 หจก.ท่าแลงบริการ 11/10/2560 90,000,000 90,000,000 87,847,096 87,847,096 97.61 100.00 98.00 100.00 98.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพชรน้ำหนึ่งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาบางส่วน 44,248,000 44,248,000 44,248,000 1,133,000 43,115,000 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 24/03/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2560 99,060 24/04/2560 99,060 หจก.ท่าแลงบริการ 11/10/2560 44,248,000 1,133,000 43,115,000 37,125,487 37,125,487 83.90 100.00 87.00 100.00 87.00 03/07/2561 3,000 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ฝายทดน้ำห้วยสามเขา 2 แห่ง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 3,290,000 31,710,000 เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 14/03/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2560 97,622 20/04/2560 97,622 หจก.ท่าแลงบริการ 11/10/2560 35,000,000 35,000,000 34,412,789 34,412,789 98.32 100.00 95.00 100.00 95.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง (ก่อสร้างประตูน้ำ คลองผันน้ำอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาบางส่วน 327,865,500 327,865,500 327,865,500 64,554,000 263,311,500 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 22/03/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2560 99,060 24/04/2560 99,060 หจก.ท่าแลงบริการ 11/10/2560 322,668,500 64,554,000 258,114,500 128,507,637 128,507,637 39.83 80.00 60.00 80.00 60.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเตียน ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 26,500,000 26,500,000 26,500,000 26,500,000 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 05/04/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2560 99,060 24/04/2560 99,060 หจก.ท่าแลงบริการ 11/10/2560 26,500,000 26,500,000 24,189,539 24,189,539 91.28 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 29/03/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2560 97,622 20/04/2560 97,622 หจก.ท่าแลงบริการ 11/10/2560 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/02/2561 380 500 120 0.30
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (งานซ่อมแซมถนนหินคลุก) งบกลาง กปร. ปี 2560 งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,562,000 2,562,000 2,700,000 2,622,000 78,000 แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี 15/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2560 69,987 26/12/2560 69,987 ร้านทวีมิตร 29/12/2560 2,514,000 2,514,000 69,987 69,987 2.78 100.00 68.00 100.00 68.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ซ่อมแซมบานระบายฝายทดน้ำบ้านทุ่งเคล็ด งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 07/11/2559 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/08/2559 111,000 24/08/2559 111,000 บ.ปตท.จำกัด (มหาชน) 27/10/2560 6,778,700 6,778,700 6,533,534 6,533,534 96.38 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ซ่อมแซมบานระบายฝายทดน้ำบ้านหนองรี งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 07/11/2559 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/08/2559 155,120 24/08/2560 155,120 บ.ปตท.จำกัด (มหาชน) 27/10/2560 5,845,300 5,845,300 5,681,755 5,681,755 97.20 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี งบกลาง กปร. ปี 2559 งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 17,199,000 17,199,000 17,199,000 17,199,000 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 24/06/2559 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/05/2559 77,700 23/05/2559 77,700 หจก.ท่าแลงบริการ 27/10/2560 16,384,600 16,384,600 14,131,656 14,131,656 86.25 0.00 80.00 0.00 80.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2560 48,000 26/12/2560 48,000 ร้านไอที คลินิก 31/05/2561 48,000 48,000 48,000 48,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/02/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2560 33,800 26/12/2560 33,800 ร้านไอที คลินิก 31/05/2561 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/02/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,800 24,800 24,800 24,800 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2560 24,800 26/12/2560 24,800 ร้านไอที คลินิก 31/05/2561 24,800 24,800 24,800 24,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/02/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction ขนาด A4 โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,900 7,900 7,900 7,900 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2560 7,700 26/12/2560 7,700 ร้านไอที คลินิก 31/05/2561 7,700 7,700 7,700 7,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/02/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 787,000 787,000 787,000 787,000 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 07/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/12/2560 15/12/2560 18/12/2560 786,000 26/01/2561 786,000 บ.โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด 31/05/2561 787,000 787,000 787,000 787,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/02/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ปากกาจับเหล็ก ขนาด 150 มม. โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,000 9,000 9,000 9,000 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2560 9,000 26/12/2560 9,000 บ.แสงธานีเอ็นจอเนี่ยริ่ง จำกัด 31/05/2561 9,000 9,000 9,000 9,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เครื่องมือชุดซ่อมทั่วไประบบเมตริก โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,000 10,000 10,000 10,000 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2560 10,000 26/12/2560 10,000 บ.แสงธานีเอ็นจอเนี่ยริ่ง จำกัด 31/05/2561 10,000 10,000 10,000 10,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองจอก ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 2,404,314 2,404,314 19,500,000 19,500,000 ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 08/06/2559 ติดปัญหาอื่นๆ 15/12/2560 2,404,314 2,404,314 780,029 780,029 32.44 100.00 98.00 100.00 98.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี 517. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเตียน จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 17,614,414 17,614,414 28,010,000 1,150,000 26,860,000 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 17/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 98,975 08/11/2560 98,975 หจก.ท่าแลงบริการ 15/12/2560 28,010,000 1,150,000 26,860,000 15,382,526 15,382,526 54.92 100.00 70.00 100.00 70.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี 605. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหิ่ง โครงการชลประทานเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 444,923 444,923 15,000,000 15,000,000 หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี 21/02/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/03/2561 444,923 16/03/2561 444,923 120 16/03/2561 19/03/2561 13/07/2561 หจก.เพชรบุรีณัฐกิจ เอ็นจิเนี้ยริ่ง 30/04/2561 473,673 444,923 444,923 444,923 444,923 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 29/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/06/2561 29,994 13/06/2561 29,994 หจก.ท่าแลงบริการ 06/07/2561 1,000,000 1,000,000 29,994 29,994 3.00 68.00 0.00 68.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา3 และคลองระบายน้ำD-9 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 09/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 19/06/2561 19/06/2561 16,495,146 29/06/2561 16,495,146 หจก.กุลชาติ 06/07/2561 200,000,000 200,000,000 261,861 261,861 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ เพชรบุรี-หัวหิน ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 09/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/05/2561 02/05/2561 03/05/2561 310,893 08/06/2561 310,893 บริษัทเอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 06/07/2561 150,000,000 150,000,000 164,650 164,650 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ซ่อมถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกระหร่าง3 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,112,800 3,112,800 3,111,000 3,020,000 91,000 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 03/04/2561 3,112,800 3,020,000 92,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี ซ่อมถนนหลังคันอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,540,800 1,540,800 1,540,000 1,500,000 40,000 เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 09/04/2561 1,540,800 1,500,800 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.336) กำจัดวัชพืชลุ่มน้ำท่าตะเภา โครงการชลประทานชุมพร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 529,000 529,000 529,000 529,000 นาชะอัง, นากระตาม เมือง, ท่าแซะ ชุมพร 20/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2560 197,000 06/12/2560 197,000 หจก.รุ่งวัฒนาค้าไม้ 22/03/2561 516,351 516,351 516,351 516,351 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.923) ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองสายซอย โครงการชลประทานชุมพร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,607,100 2,607,100 2,607,100 2,607,100 นาชะอัง เมือง ชุมพร 20/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2560 299,925 03/11/2560 299,925 ห้างฯ รุ่งวัฒนาค้าไม้และวัสดุ 14/06/2561 2,607,100 2,607,100 1,938,935 1,938,935 74.37 90.00 72.00 90.00 72.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.924) บริหารการส่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร โครงการชลประทานชุมพร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 226,000 226,000 226,000 226,000 นาชะอัง เมือง ชุมพร 20/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2560 49,994 09/11/2560 49,994 ห้างฯ ท่าแซะค้าไม้ 13/11/2560 224,620 224,620 224,620 224,620 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.123) ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานชุมพร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 699,000 699,000 699,000 699,000 นาชะอัง เมือง ชุมพร 21/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2560 100,000 15/11/2560 100,000 หจก.รุ่งวัฒนาค้าไม้และวัสดุ 12/12/2560 670,027 670,027 670,027 670,027 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (29) ปรับปรุงทำนบดินคลองปราย โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,473,200 8,526,800 หาดยาย หลังสวน ชุมพร 24/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2560 12/12/2560 22/12/2560 911,849 17/01/2561 911,849 90 23/01/2561 23/01/2561 22/03/2561 หจก.เอ็มซีวิลนครศรีฯ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/11/2560 08/12/2560 08/12/2560 1,327,140 26/12/2560 1,327,140 หจก.ชุมพรไถ่เชียง 29/03/2561 1,479,700 8,145,225 911,850 7,233,375 8,465,408 862,677 7,602,731 103.93 100.00 92.00 100.00 92.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (38) อาคารอัดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหงษ์เจริญ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 29,400,000 29,400,000 29,400,000 4,103,000 25,297,000 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 30/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/12/2560 25/12/2560 04/01/2561 2,842,737 18/04/2561 2,842,737 180 25/04/2561 25/04/2561 21/10/2561 หจก.ภาวดียงยุทธ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/12/2560 13/12/2560 22/12/2560 868,620 12/01/2561 868,620 หจก.จี.เอ็ม.จีโอ กรุ๊ป ติดปัญหาอื่นๆ 14/06/2561 4,103,000 24,213,328 2,842,737 21,370,591 13,570,859 13,570,859 56.05 100.00 22.00 100.00 22.00 07/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 1,600 105 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (66) อาคารบังคับน้ำแพรกซ้าย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 9,800,000 9,800,000 9,800,000 2,970,000 6,830,000 สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 25/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2560 14/12/2560 23/12/2560 04/01/2561 1,993,000 19/01/2561 1,993,000 180 26/01/2561 26/01/2561 24/07/2561 บจก.นันทฉัตรมาตา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2560 07/12/2560 12/12/2560 566,610 21/12/2560 566,610 หจก.ธารารินทร์ 31/01/2561 2,970,000 7,516,101 1,993,000 5,523,101 5,467,510 5,467,510 72.74 100.00 92.00 100.00 92.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (125) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่ามะพลา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 44,100,000 44,100,000 44,100,000 42,815,500 1,284,500 ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 25/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2560 20/11/2560 09/12/2560 13/12/2560 42,810,000 25/12/2560 42,810,000 180 27/12/2560 27/12/2560 24/06/2561 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 14/06/2561 43,197,075 43,709,000 42,810,000 899,000 10,424,016 9,660,382 763,634 23.85 100.00 56.00 100.00 56.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (126) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำนิคมสหกรณ์หลังสวน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 42,140,000 42,140,000 42,140,000 40,912,600 1,227,400 หาดยาย หลังสวน ชุมพร 25/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2560 20/11/2560 02/12/2560 13/12/2560 40,581,860 25/12/2560 40,581,860 180 27/12/2560 27/12/2560 24/06/2561 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/03/2561 200,000 08/03/2561 200,000 บจก.ชุมพรประตูเมือง 22/03/2561 40,817,163 41,433,860 40,581,860 852,000 25,679,394 25,032,322 647,072 61.98 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (128) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเทพวังทอง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 41,536,300 41,536,300 41,536,300 2,161,000 39,375,300 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 30/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2560 14/12/2560 25/12/2560 04/01/2561 1,447,565 19/01/2561 1,447,565 180 24/01/2561 24/01/2561 22/07/2561 หจก.จารุวิศวะ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2560 21/01/2561 29/01/2561 889,700 12/01/2561 889,700 หจก.ท่าแซะค้าไม้ 29/03/2561 1,917,606 33,584,105 1,447,565 32,136,540 27,466,871 1,447,565 26,019,306 81.79 90.00 84.00 90.00 84.00 07/08/2561 2,200 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.108) ปรับปรุงโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพิพัฒน์พรรณพืช โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 243,600 6,756,400 สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 31/01/2561 243,600 23/03/2561 243,600 90 27/03/2561 27/03/2561 26/06/2561 หจก.ท่าแซะค้าไม้ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/12/2560 14/12/2560 22/12/2560 2,420,329 12/01/2561 2,420,329 บจก.ทรัพย์ทวีวัสดุ 28/03/2561 250,633 5,522,287 243,600 5,278,687 5,475,849 243,600 5,232,249 99.16 100.00 98.00 100.00 98.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.321) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสามแก้ว (ช่วงแก้มลิง) โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,282,000 218,000 นาชะอัง เมือง ชุมพร 04/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/11/2560 21/11/2560 18/12/2560 22/12/2560 3,997,812 10/01/2561 3,997,812 150 18/01/2561 18/01/2561 16/06/2561 หจก.ระนอง C.V กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/02/2561 79,988 23/02/2561 79,988 บจก.ชุมพรประตูเมือง 22/03/2561 7,336,144 3,997,813 3,997,813 3,996,531 3,996,531 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.323) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองดวด โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,049,000 151,000 ละแม ละแม ชุมพร 21/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2560 31/10/2560 15/11/2560 22/11/2560 2,218,287 19/12/2560 2,218,287 150 10/01/2561 10/01/2561 08/06/2561 หจก.เอ็มซีวิลนครศรีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2561 62,698 19/02/2561 62,698 บจก.ชุมพรประตูเมือง 22/03/2561 5,057,891 2,218,288 2,218,288 1,712,261 1,712,261 77.19 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.515) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองกรูด โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 01/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2561 3,402 02/02/2561 3,402 บจก.นภมณฑ์ 27/03/2561 1,997,250 1,997,250 1,997,250 1,997,250 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.520) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองนอก โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 วังไผ่ เมือง ชุมพร 01/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2561 3,402 02/02/2561 3,402 บจก.นภมณฑ์ จำกัด 29/03/2561 1,500,000 1,500,000 1,499,811 1,499,811 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.578) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองท่านางสังข์ โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ท่ายาง เมือง ชุมพร 30/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2561 240,030 22/02/2561 240,030 หจก.ชุมพรประตูเมือง 29/03/2561 5,500,000 5,500,000 5,499,850 5,499,850 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.702) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 254,000 254,000 254,000 254,000 นาชะอัง เมือง ชุมพร 21/09/2560 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 23/02/2561 79,988 23/02/2561 79,988 บจก.ชุมพรประตูเมือง 29/03/2561 185,485 185,485 182,456 182,456 98.37 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3436) ซ่อมแซมฝายพันวานพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2560 43,500 15/11/2560 43,500 หจก.ท่าแซะค้าไม้ 16/11/2560 1,144,221 1,144,221 1,144,220 1,144,220 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3454) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองบางโหลง โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ท่ายาง เมือง ชุมพร 19/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2560 23/11/2560 29/11/2560 836,740 04/12/2560 836,740 บจก.นันทฉัตรมาตา 12/12/2560 2,299,907 2,299,907 2,299,905 2,299,905 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3457) ซ่อมแซมทำนบดินห้วยในพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 215,000 1,285,000 ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/11/2560 214,997 12/12/2560 214,997 5 13/12/2560 13/12/2560 19/12/2560 หจก.โชคอมรวิศวกรรมโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 19,980 17/11/2560 19,980 หจก.ธรรมนูญการค้า 31/01/2561 215,000 1,217,040 215,000 1,002,040 1,217,039 215,000 1,002,039 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3459) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พะโต๊ะ, หายยาย, ทุ่งคาวัด, ละแม พะโต๊ะ, หลังสวน, ละแม ชุมพร 16/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/01/2561 90,000 04/01/2561 90,000 5 05/01/2561 05/01/2561 11/01/2561 กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาคารอัดน้ำห้วยพรุเตย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2560 267,464 26/12/2560 267,464 หจก.ชุมพรไถ่เชียง 29/03/2561 90,000 1,000,000 1,000,000 900,641 900,641 90.06 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3460) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้าย ปตร.พนังตัก โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 38,000 962,000 นาชะอัง เมือง ชุมพร 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/11/2560 49,998 04/12/2560 49,998 5 07/12/2560 06/12/2560 13/12/2560 หจก.ท่าแซะค้าไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 252,905 10/11/2560 252,905 ห้างฯ รุ่งวัฒนาค้าไม้และวัสดุ 29/03/2561 50,000 999,631 38,000 961,631 999,631 38,000 961,631 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3461) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองสามแก้ว โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นาชะอัง เมือง ชุมพร 21/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/10/2560 01/11/2560 07/11/2560 550,000 17/11/2560 550,000 หจก.นันทฉัตรมาตา 20/11/2560 1,462,525 1,462,525 1,462,524 1,462,524 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3462) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองหัววัง-พนังตัก โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บางลึก, นาชะอัง เมือง ชุมพร 21/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2560 31/10/2560 07/11/2560 602,959 17/11/2560 602,959 ห้างฯ ท่าแซะค้าไม้ 20/11/2560 1,243,649 1,243,649 1,243,649 1,243,649 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3463) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองดอนทรายแก้ว โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 นาทุ่ง เมือง ชุมพร 07/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2560 16/10/2560 25/10/2560 496,480 13/11/2560 496,480 บจก.นันทฉัตรมาตา 30/01/2561 1,104,330 1,104,330 1,104,329 1,104,329 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3484) ซ่อมแซมฝายบ้านสันเจริญพร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2560 175,266 15/11/2560 175,266 หจก.ท่าแซะค้าไม้ 16/11/2560 1,587,575 1,587,575 1,587,575 1,587,575 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3487) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยตายุทธ โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 499,900 1,500,100 ละแม ละแม ชุมพร 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/11/2560 495,368 12/12/2560 495,368 5 13/01/2561 13/12/2560 19/12/2560 หจก.โชคอมรวิศวกรรมโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2560 9,980 09/11/2560 9,980 ห้างฯ ธรรมนูญการค้า 31/01/2561 495,401 1,995,448 499,900 1,495,548 1,990,916 495,368 1,495,548 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3490) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองหินใส โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 วังใหม่ เมือง ชุมพร 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2560 19,980 16/11/2560 19,980 หจก.ท่าแซะค้าไม้ 30/11/2560 1,682,769 1,682,769 1,682,769 1,682,769 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (1.3491) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านเขาหลักพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานชุมพร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 499,000 1,001,000 วิสัยใต้ สวี ชุมพร 09/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/11/2560 491,761 24/11/2560 491,761 5 27/11/2560 27/11/2560 01/12/2560 หจก.ชุมพรพอเพียง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2560 112,538 06/11/2560 112,538 ห้างฯ ชุมพรไถ่เชียง 31/01/2561 491,840 1,492,421 499,000 993,421 1,492,421 499,000 993,421 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร (115) ปรับปรุงฝายบ้านแพรกแห้งพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 872,000 9,128,000 วิสัยใต้ สวี ชุมพร 25/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2560 07/12/2560 28/12/2560 04/01/2561 724,684 24/01/2561 724,684 180 31/01/2561 31/01/2561 29/07/2561 หจก.จารุวิศวะ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 199,979 07/12/2560 199,979 หจก.ธรรมนูญการค้า