ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธ.ค. 2562 เวลา 14:15:18]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนธันวาคม ผล แผน เดือนธันวาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.2) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ระยะทาง 15 กิโลเมตร 1 งาน ตำบล หนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,146,000 2,146,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.33) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานชุมพร ระยะทาง 9.274 กม. โครงการชลประทานชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 999,000 999,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.64) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 7.410 กม. ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,036,000 1,036,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.65) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 10.84 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,517,000 1,517,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.79) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเพชรบุรี ระยะทาง 7.40 กิโลเมตร ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,036,000 1,036,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.89) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานระนอง ระยะทาง 8.61 กิโลเมตร จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 666,000 666,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.155) ปรับปรุงสะพานคลองส่งน้ำ 3 ขวา–1 ซ้าย–สายใหญ่ 3 กม.3+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองสายซอย ระยะทาง 318 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 1,277 ไร่ โครงการชลประทานชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 6,128,000 6,128,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.118) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานชุมพร พื้นที่ชลประทาน 30,000 ไร่ โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 250,000 250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.279) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พื้นที่ชลประทาน 235,750 ไร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,165,000 1,165,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.280) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ชลประทาน 48,000 ไร่ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 374,000 374,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.281) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 1 งาน ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.282) บำรุงรักษาคลองระบายน้ำ ระยะทาง 87.254 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 665,300 665,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.283) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 91.509 กิโลเมตร ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,355,000 1,355,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.284) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 237.105 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,792,500 1,792,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.285) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 65.170 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 984,700 984,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.286) บำรุงรักษาพื้นที่แนวท่อน้ำส่งน้ำดิบสายปราณบุรี - หัวหิน ระยะทาง 30.600 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.287) บำรุงรักษาแม่น้ำปราณบุรี พื้นที่ 542 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,764,600 1,764,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.288) บำรุงรักษาหัวงานเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 85 ไร่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 193,000 193,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.289) บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนปราณบุรี พื้นที่ 1,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 3,405,000 3,405,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.290) บำรุงรักษาหัวงานโครงการ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ 1,105 ไร่ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 5,000,000 5,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.374) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเพชรบุรี พื้นที่ 66,752 ไร่ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 291,000 291,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.375) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ 538,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,872,000 1,872,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.376) บำรุงรักษาโครงการชลประทานเพชรบุรี พื้นที่ 2,417 ไร่ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 6,355,000 6,355,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.412) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานระนอง จำนวน 29 แห่ง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 208,000 208,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.413) บำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลางอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น พื้นที่ 413 ไร่ โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,870,500 1,870,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.414) บำรุงรักษาที่ทำการโครงการ, หัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่, สายซอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน พื้นที่ 55 ไร่ ,ระยะทาง 46.65 กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 982,500 982,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.415) บำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ สายซอย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน พื้นที่ 143 ไร่ ระยะทาง 120 กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,232,000 1,232,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.628) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.5 ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 250,000 250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.668) กำจัดวัชพืชโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ปริมาณ 169.24 ไร่ โครงการชลประทานชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 550,000 550,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.669) กำจัดวัชพืชแก้มลิงหนองใหญ่ ปริมาณ 11,250 ตัน โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 328,000 328,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.793) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปริมาณ 10571 ตัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 333,000 333,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.794) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปริมาณ 10571 ตัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 333,000 333,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.795) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปริมาณ 10571 ตัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 333,000 333,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.796) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำปราณบุรี ปริมาณ 102 ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 333,000 333,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.797) กำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำต่างฯ ปริมาณ 280 ไร่ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 910,000 910,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.856) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย ปริมาณไม่น้อยกว่า 90 ไร่ โครงการชลประทานเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 303,400 303,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.857) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำหนองไก่เถือน ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลห้วยลึก อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 303,300 303,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.858) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.1 ปริมาณ 6,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.859) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.3 ปริมาณ 4,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 150,000 150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.860) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.7 ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 250,000 250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.861) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.8 ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 250,000 250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.862) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3 ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ปริมาณ 30 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 100,000 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.863) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า) ปริมาณ 6,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.864) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ปริมาณ 120 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 400,000 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.865) กำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดิน ทรบ.คันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 1 ฝั่งตะวันตก ปริมาณ 30 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 100,000 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.866) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนเพชร ปริมาณ 90 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 300,000 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.867) กำจัดวัชพืช ในเขตโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 700,000 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.876) กำจัดวัชพืชโครงการอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่ (พรด.) ปริมาณ 33 ไร่ โครงการชลประทานระนอง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 105,500 105,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (2) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอย พื้นที่ 538,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 13,162,000 13,162,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.22) ซ่อมเสริมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหัวงานเขื่อนปราณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 700,000 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.28) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.102) ซ่อมแซมหัวงานอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 4,000,000 4,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.103) ซ่อมแซมหัวงานอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.104) ซ่อมเสริมห้องปฏิบัติงานอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 1 งาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 3,800,000 3,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.128) ซ่อมแซมบ้านพักรับรองเขา 1 จำนวน 6 ห้อง และส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 แห่ง ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,500,000 2,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.129) ซ่อมแซมหัวงานอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทานเพชรบุรี 1 งาน ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.130) ซ่อมแซมหัวงานอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.131) ซ่อมแซมหัวงานอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.223) ซ่อมแซมหัวงานอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น สำนักงานชลประทานที่ 14 1 งาน ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 9,425,700 9,425,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.82) ซ่อมแซมฝายคลองบ้านปลายคลอง (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.83) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยไทรงาม (พรด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.84) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่น (พรด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.85) ซ่อมแซมฝายคลองวันแพรกซ้าย (ปชด.) พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,500,000 2,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (19) ปรับปรุงป้องกันตลิ่งโดยหินใหญ่บรรจุกล่องลวดตาข่าย ความยาว 220 เมตร และส่วนประกอบอื่น งานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 10,000,000 10,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (34) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหิ่ง (ยกระดับสันอาคารระบายน้ำล้นขึ้น 1 เมตร) ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 10,000,000 10,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (40) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ความยาว 2,000 เมตร ยกระดับสันฝายเพิ่มการกักเก็บ อาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่น ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 15,000,000 15,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (41) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ความยาว 600 เมตร พร้อมยกระดับสันฝาย ฝายคลองรังแตน ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 10,000,000 10,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.6) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร (ในเขตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดชุมพร) ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.61) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำความยาว 282 เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น งานจัดหาน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านนาเหรียง โครงการชลประทานชุมพร ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.62) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบริเวณหัวงาน งานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดนสิริราษฎร์ พื้นที่ 60 ตารางเมตร โครงการชลประทานชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.196) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแสงอรุณ ช่วง กม.0+500 – 2+000 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,200,000 1,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (15) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 12,300,800 12,300,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.5) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 157,500 157,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.11) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 114,700 114,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1060) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำฝายทดน้ำคลองลำชู ปริมาณดินขุด 2,160 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1061) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอยด้วยแรงคน ปริมาณดิน 6,700 ลูกบาสก์เมตร ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1062) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ D3 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลศิลาลอย เขาน้อย อำเภอสามร้อยยอด ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,900,000 1,900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1063) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ D4 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลศิลาลอย หนองตาแต้ม อำเภอสามร้อยยอด ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,900,000 1,900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1064) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 7,280 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 4,000,000 4,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1065) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 4,000 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,700,000 2,700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1066) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 7,500 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 4,000,000 4,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1067) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1,050 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลไรเก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1068) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2,028.57 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1069) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3,162.50 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 4,000,000 4,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1070) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.5+500 - กม.5+700 จำนวน 1,250 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,800,000 1,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1071) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.7+400 - กม.7+550 จำนวน 1,012.50 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,600,000 1,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1072) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.8+300 - กม.8+500 จำนวน 1,237.50 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,955,000 1,955,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1073) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.9+550 - กม.9+754 จำนวน 1,400 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,200,000 2,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1074) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งขวาฝายทดน้ำคลองลำชู 1 แห่ง ความยาว 600 ม. ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1075) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จำนวน 59 แห่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1076) ซ่อมแซมท่อไซฟ่อนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 1+150 - 1+200 อ่างเก็บน้ำยางชุม 1 แห่ง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 700,000 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1077) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ ช่วง กม.2+500 – 3+000 ความยาว 500 ม. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1078) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 1 รายการ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1079) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 3 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1080) ซ่อมแซมประตูส่งน้ำ 1 แห่ง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ 8 จุด อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น 1 งาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,300,000 1,300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1081) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลอง 1 ขวา 1 ซ้าย กม.0+000-1+780 เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำคลองบึง จำนวน 7,000 ตารางเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,500,000 2,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1082) ซ่อมแซมฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการฝายห้วยมงคล ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,300,000 1,300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1083) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสันทำนบอ่างเก็บน้ำคลองบึงระยะที่ 2 1 แห่ง สายเมนไฟความยาว 900 เมตร ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 898,000 898,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1084) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสันทำนบอ่างเก็บน้ำยางชุมระยะที่ 2 1 แห่ง สายเมนไฟความยาว 1,800 เมตร ตำบล หาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,488,000 1,488,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1085) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ความยาว 90 เมตร โครงการอ่างเก็บน้ำสองกลอน 1 ตำบล หนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1086) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำความยาว 1,000 เมตร โครงการฝายแพรกตะคร้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1087) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวากม.0+000–กม. 1+000 เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำคลองบึง จำนวน 2,000 ตารางเมตร ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,054,000 1,054,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1088) ซ่อมแซมหินทิ้ง สันทำนบดินยาว 170 เมตร โครงการอ่างเก็บน้ำวังขุนพล 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,300,000 1,300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1089) ซ่อมแซมหินทิ้ง สันทำนบดินยาว 270 เมตร โครงการอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1090) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม สันทำนบดินหลักยาว 800 เมตร โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบล หนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,800,000 1,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1091) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยอีออก 3 สันทำนบดิน ยาว 200 เมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 600,000 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1562) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ปริมาณดิน 6,500 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1563) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ปริมาณดิน 10,800 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,500,000 2,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1564) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต จำนวน 3,540 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำกระหร่าง 3 1 งาน โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,202,000 2,202,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1565) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ กม.5+116 ถึง 5+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1570) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ กม.1+000 ถึง กม.6+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1579) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม 1L-LMC ในช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+000 1 งาน โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 3,000,000 3,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1580) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 จำนวน 4,136 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบล ปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1581) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 จำนวน 9,945 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 3,000,000 3,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1582) ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม ในช่วง กม.0+000 ถึง กม.7+000 1 งาน โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1583) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ ขนาด 25 ตัน 3 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1584) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ระยะทาง 3.3 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1585) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย และอาคารประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1586) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 จำนวน 30 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1587) ซ่อมแซมน้ำตกตัววีคลองส่งน้ำ 3 ขวา-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 แห่ง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1588) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 25 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1589) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการชลประทานเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1591) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานพื้นที่ 29,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 3,000,000 3,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1592) ซ่อมแซมระบบท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำทุ่งขามไปสู่อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด เป็นช่วงๆ ระหว่างกม.0+000 ถึง กม.2+000 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,290,000 1,290,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1593) ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม ในช่วง กม.0+000 ถึง กม.2+444 1 งาน โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1594) ซ่อมแซมระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดไปสู่อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง เป็นช่วงๆ ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.1+000 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1595) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผาก สาย 2L-LMP จาก กม. 0+000 ถึง กม. 1+012 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,500,000 2,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1596) ซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างบนสันเขื่อนแม่ประจันต์ จำนวน 18 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 แห่ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1597) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง ในช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+900 1 งาน โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,200,000 1,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1598) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำดอนขุนห้วย 1 ในช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+000 โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 600,000 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1599) ซ่อมแซมสันทำนบอ่างเก็บน้ำห้วยสามยอด จำนวน 720 ตร.ม. ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,500,000 2,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1600) ซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 แห่ง ปริมาณหิน 1,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1601) ซ่อมแซมอาคารและคลองส่งน้ำ 10 ขวา-1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 กม.1+200 ถึง กม.3+060 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบล บ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 3,000,000 3,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1602) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเขาบันได (ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2,150 ตร.ม.) โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,912,000 1,912,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1892) ซ่อมแซมฝายคลองทับจาก (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวท่อรวม 100 เมตร 1 งาน โครงการชลประทานระนอง ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 900,000 900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1893) ซ่อมแซมฝายคลองบางใหญ่ใต้ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวท่อรวม 120 เมตร 1 งาน โครงการชลประทานระนอง ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1894) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่ (พรด.) ความยาว 300 เมตร ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,200,000 1,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1895) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการชลประทานระนอง ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1896) ซ่อมแซมฝายคลองนาคาสายใหญ่ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวท่อ 300 เมตร ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,500,000 2,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1897) ซ่อมแซมฝายคลองวันแพรกซ้าย (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวท่อรวม 100 เมตร ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1898) ซ่อมแซมฝายบ้านในกรัง (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวท่อรวม 110 เมตร ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 845,000 845,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1899) ซ่อมแซมฝายคลองบ้านปลายคลอง (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวท่อรวม 150 เมตร ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1900) ซ่อมแซมฝายห้วยน้ำหัก (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ 100 เมตร ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1901) ซ่อมแซมฝายห้วยลึก (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวท่อ 300 เมตร ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 900,000 900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1902) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยหินใหญ่ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ 110 เมตร ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1903) ซ่อมแซมฝายห้วยเหมือง (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวท่อ 150 เมตร ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1904) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ ขนาด 9.00x10.00 เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,345,000 1,345,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 (1.1905) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไทรงาม (พรด.)พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวท่อ รวม 250 เมตร ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,000,000 2,000,000