ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 04:54:20]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกุมภาพันธ์ ผล แผน เดือนกุมภาพันธ์ ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 34,503,595 34,503,595 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ฝายบ้านฝ่ายทำ จังหวัดพังงา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.15 (16) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,211,600 13,211,600 13,211,600 13,211,600 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 29/01/2563 29/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.15 (1.215) ค่าบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 15 พื้นที่ 931,246 ไร่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15/11/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.15 ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์(Video Conference ) ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จำนวน 76 ชุด (สชป.15) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,118,000 2,118,000 2,118,000 2,118,000 2,118,000 2,118,000 2,118,000 2,118,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 (5) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,664,000 1,664,000 1,664,000 1,664,000 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 1,664,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 ซ่อมแซมเครี่องสูบน้ำ จำนวน 9 เครื่อง รถลากจูง ชป.062-0214 และรถพ่วง แบบพื้นระวางต่ำ ชป.066-0021 สำนักชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,550,000 1,550,000 1,550,000 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15/08/2562 19/08/2562 วิธีคัดเลือก 13/09/2562 20/09/2562 23/09/2562 1,550,000 07/10/2562 1,550,000 หจก.เอเอ็ม จักรกลและก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 1,557,774 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,050,000 2,050,000 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 30/09/2562 04/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/11/2562 20/11/2562 28/11/2562 1,690,600 26/12/2562 1,690,600 บ.สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2563 2,050,000 1,690,600 1,690,600 1,690,600 1,690,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไ ม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 30/09/2562 04/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/11/2562 20/11/2562 28/11/2562 860,000 27/12/2562 860,000 บ.ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลล์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2563 982,000 860,000 860,000 860,000 860,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 30/09/2562 04/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/11/2562 20/11/2562 28/11/2562 1,950,000 27/12/2562 1,950,000 บ.ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลล์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2563 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 งานรักษาบริเวณ สชป.15 (1.210) ค่าบำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 15 พื้นที่ 36 ไร่ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/01/2563 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.214) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 90,550 ไร่ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 27/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,550 9,055 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.223) บำรุงรักษาระบบคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 225.01 กิโลเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,701,000 1,701,000 1,701,000 1,701,000 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 27/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,550 9,055 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.226) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 2,566.26 ไร่ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,802,000 5,802,000 5,802,000 5,802,000 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 27/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,550 9,055 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.76) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 สูง 1 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 16/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.79) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ภายในที่ทำการ 1 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 24/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.81) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว ภายในที่ทำการ 1 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 560,000 560,000 560,000 560,000 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 25/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.67) ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำบ้านนาประดิษฐ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 470,000 470,000 470,000 329,000 141,000 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 09/12/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.68) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+560 - 0+985 อาคารอัดน้ำห้วยนบเทวดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช 09/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.70) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวท้ายฝาย ขุดลอกตะกอนด้านหน้าฝาย ฝายบ้านเขาทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.71) ขุดลอกตะกอนฝายคลองวังหีบ 2 (วังฉ้อนาง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 09/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.73) ขุดลอกตะกอนฝายคลองท่าโลน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 09/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.78) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 5L LMP กม.0+500 - 1+046 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช 12/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.79) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย SPILL WAY อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 12/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.81) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ฝายคลองเสลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 23/12/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.10) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 แห่ง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 400,000 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 07/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.137) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ กม.0+500 - กม.1+500 ซ่อมเป็นช่วงๆ ระบบส่งน้ำหนองทะเลปรน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 350 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 09/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.138) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม. 2+500-4+500 ซ่อมแซมเป็นช่วงๆ ฝายคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 09/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.139) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม. 6+000-7+277 ซ่อมแซมเป็นช่วงๆ ฝายคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 09/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.140) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม. 0+100-1+500 ซ่อมแซมเป็นช่วงๆ ฝายคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 09/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.141) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม.0+400-1+200 ซ่อมแซมเป็นช่วงๆ ฝายคลองวังหีบ 2 (วังฉ้อนาง ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1,500 ตารางเมตร ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 09/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.142) ซ่อมแซมคันดินคลองส่งน้ำ 1R-RMC กม.1+000 - กม.3+000 ฝายคลองวังหีบ 2 (วังฉ้อนาง ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 400 เมตร ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 09/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.143) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R - LMC กม.2+470 กม.3+260 กม.5+100ฝายคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราชจำนวน 3 แห่ง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 11/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.144) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R-RMC กม.2+290,กม.2+620 ฝายคลองวังหีบ 2 (วังฉ้อนาง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 2 แห่ง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 11/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.146) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 1L LMP กม.1+500-2+000 และ กม.3+200-3+421 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 342 เมตร เป็นช่วงๆ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช 12/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.147) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 1R 2L LMP กม.0+130-1+450 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 636 เมตร เป็นช่วงๆ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช 12/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.148) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 2L LMP กม.2+000 - 2+500 และ กม.3+000-3+300 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 192 เมตร เป็นช่วงๆ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช 12/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.149) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 4L LMP กม.0+200-0+500 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 300 เมตร ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช 12/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.151) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ ฝายคลองเสลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 120 เมตร เป็นช่วงๆ ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.152) ซ่อมแซมฝายพร้อมขุดลอกตะกอนดิน ฝายคลองเขาวัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 04/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.155) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปากเจา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 06/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.156) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ กม.5+000 ถึง กม.7+500 ซ่อมเป็นช่วง ๆ ฝายคลองลำนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 2.50 กม. ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 27/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.157) ซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 11/12/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.158) ซ่อมแซมรางรับน้ำรอบอ่างเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยาว 300 เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 04/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.159) ซ่อมแซมหินเรียงคันดินฝั่งซ้ายท้าย spillway อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 11/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.160) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ฝายคลองวังหีบ 2 (วังฉ้อนาง ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 11/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.161) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า Saddle อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 11/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.162) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ทรบ.ปากคลองระบบส่งน้ำหนองทะเลปรน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 12/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.163) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเพรียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 980,000 980,000 บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 12/12/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.164) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านนาประดิษฐ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 980,000 980,000 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 12/12/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.165) ซ่อมแซมอาคารปลายคลองทิ้งน้ำ RMC ฝายคลองวังหีบ 2 (วังฉ้อนาง ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 12/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.166) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น และเครื่องกว้านบานระบาย อ่างเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 04/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (10) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าเรือรี โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 4.690 กิโลเมตร ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 31,000,000 31,000,000 31,000,000 30,100,000 900,000 สีขีด สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (13) ปรับปรุงถนนและผิวจราจร อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.986 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 26,000,000 26,000,000 26,000,000 25,250,000 750,000 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 23/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (53) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งซ้าย ระยะ 2 อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.132 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,410,000 10,410,000 10,410,000 10,097,700 312,300 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 23/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (60) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.840 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,920,000 12,920,000 12,920,000 12,532,400 387,600 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 23/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (69) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 4.485 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,840,000 20,840,000 20,840,000 20,214,800 625,200 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 23/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.721) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.0+000 - 1+100 ปตร.ท่าจันทร์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 20/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.722) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.0+024 - 3+719 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.723) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม. 0+030-2+500 ฝายคลองสังข์ ปริมาณตะกอน 900 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 16/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.724) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.0+022 - 4+194 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,830 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 23/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.725) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 2L-LMC กม.0+024 - 2+435 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,060 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 26/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720 240 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.726) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม. 0+030-2+750 ฝายคลองสังข์ ปริมาณตะกอน 920 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 16/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.727) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 2R-RMC กม.0+023 - 1+984 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 906 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 23/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.728) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 3L-LMC กม.0+026 - 4+850 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 2,330 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 520,000 520,000 520,000 520,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 26/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.729) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 3R-RMC กม.0+024 - 3+415 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,572 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 24/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.730) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 4L-LMC กม.0+029 - 6+531 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 3,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 24/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.731) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 4R-RMC กม.0+020 - 3+250 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 26/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.732) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 5L-LMC กม.0+027 - 2+866 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 23/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.733) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000 - 7+250 ปตร.ท่าจันทร์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 3,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 26/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.734) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+100 - 3+500 ฝายคลองสังข์ ปริมาณตะกอน 1,590 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 16/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.735) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+400 - 2+800 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,180 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 23/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.736) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม.7+150 - 10+130 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 26/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.737) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย RMC กม.0+250 - 2+850 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,620 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 360,000 360,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 26/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.738) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+200 - 5+000 ฝายคลองสังข์ ปริมาณตะกอน 1,580 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 16/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 12 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.739) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย RMC กม.7+200 - 10+129 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 26/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.740) ซ่อมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม. 3+000-4+500 ซ่อมเป็นช่วงๆ ฝายคลองสังข์ จำนวน 1,800 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 12/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.741) ซ่อมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC กม. 5+000-8+000 ซ่อมเป็นช่วงๆ ฝายคลองสังข์ จำนวน 2,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 12/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.747) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม. 0+030-3+500 ฝายคลองสังข์ ปริมาณตะกอน 1,150 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 16/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.758) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 2L-1R-RMC กม.2+000-4+500 ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 25/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.759) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม.5+500-9+750 ซ่อมเป็นช่วงๆ ฝายคลองสังข์ จำนวน 2,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 12/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.760) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.3+900 - 5+891 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,180 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.761) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC กม.0+500 - 2+500 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,180 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.762) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC กม.2+800 - 4+285 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,200 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.763) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-1L-RMC กม.0+500 - 2+700 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,200 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.764) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000 - 5+500 เป็นช่วงๆ ปตร.ท่าจันทร์ จำนวน 1,160 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.765) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+400 - 2+800 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,180 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.766) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.5+500 - 7+250 เป็นช่วงๆ ปตร.ท่าจันทร์ จำนวน 1,160 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.767) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.2+600 - 4+500 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,180 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.768) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.4+500 - 6+200 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,180 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.772) ซ่อมแซมคันคลองส่งส่งน้ำ สาย LMC กม. 0+100 - 0+480 ฝายคลองอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ยาว 0.380 กิโลเมตร ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 25/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.773) ซ่อมแซมคันคลองส่งส่งน้ำ สาย RMC กม. 4+150 - 4+200 ฝายคลองอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 25/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.774) ซ่อมแซมคันดินคลองส่งน้ำ LMC กม.1+110 - กม.1+550 ฝายคลองสังข์ ความยาว 250 เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 17/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.776) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ ฝายคลองท่าโลน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 16/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.781) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝายคลองเสลา โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 03/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.783) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตสาย 1L-1R-RMC กม.0+030-5+300 เป็นช่วงๆฝายคลองคูถนน จำนวน 400 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 26/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.784) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตสาย 1R-RMC กม.0+030-1+630 เป็นช่วงๆฝายคลองคูถนน จำนวน 500 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 26/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.785) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตสาย LMC กม.0+045-7+550 เป็นช่วงๆฝายคลองคูถนน จำนวน 450 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 26/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.786) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตสาย LMC เป็นช่วงๆฝายคลองอ้าย จำนวน 400 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 26/12/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.787) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตสาย RMC เป็นช่วงๆฝายคลองอ้ายเขียว จำนวน 450 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 25/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.788) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 2L-1R-RMC กม.1+100 ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 25/12/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.789) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.2+820 ฝายคลองท่าเรือรี โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.803) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 1L-LMP กม.3+100 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 78 เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เป็นช่วงๆ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช 12/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.804) ซ่อมแซมท้ายฝาย ฝายไสเตาอ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 04/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.810) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน 10 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 17/12/2562 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.815) ซ่อมแซมผิวคอนกรีตและรอยรั่วน้ำอาคารตัวฝาย ฝายคลองคูถนน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 06/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.817) ซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองฝายอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 03/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.824) ซ่อมแซมอาคารประกอบหน้าและท้ายฝาย ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 26/12/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.825) ซ่อมแซมอาคารประกอบหน้าและท้ายฝาย ฝายคลองอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 03/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.826) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น แก้มลิงหนองกรุงหยัน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 11/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3553) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองคึกฤทธิ์ - คลองพง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,395 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 292,000 292,000 292,000 292,000 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 22/11/2562 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/02/2563 275,094 275,094 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม 11/02/2563 284,116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3554) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองนายไว - คลองขลิม โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 292,000 292,000 292,000 292,000 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 22/11/2562 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/02/2563 275,650 275,650 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม 11/02/2563 284,308 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3555) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปั่น - เขต ม.5 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 12,560 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 496,000 496,000 496,000 496,000 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 22/11/2562 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/02/2563 468,488 468,488 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม 11/02/2563 482,555 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3556) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองป่าไม้ - คลองวังนก โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 8,860 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 350,000 350,000 350,000 350,000 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 22/11/2562 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/02/2563 330,478 330,478 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม 11/02/2563 340,401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3557) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพง - คลองป่าไม้ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 11,840 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 467,000 467,000 467,000 467,000 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 22/11/2562 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/02/2563 441,632 441,632 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม 11/02/2563 454,892 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3558) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพง - แยกน้ำเชี่ยว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 10,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 428,000 428,000 428,000 428,000 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 22/11/2562 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/02/2563 404,705 404,705 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม 11/02/2563 416,857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3559) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลุงเขียร - โคกควายนอน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 292,000 292,000 292,000 292,000 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 22/11/2562 22/11/2562 30/01/2563 04/02/2563 275,280 275,280 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม 11/02/2563 284,308 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3561) ขุดลอกตะกอน คลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม0+030 - 6+880 ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 2,230 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 498,500 498,500 498,500 498,500 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 06/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3562) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวดอน - เขตควนชุม โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 280,000 280,000 280,000 280,000 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 22/11/2562 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/02/2563 260,750 260,750 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม 11/02/2563 268,940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3563) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองใหญ่เป็ด - คลองดอนเปียน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 8,670 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 342,000 342,000 342,000 342,000 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 22/11/2562 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/02/2563 322,524 322,524 หจก.ส.สัมชัย วิศวกรรม 11/02/2563 333,101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3564) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา หน้าและท้ายฝาย ฝายคลองอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 12,635 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 498,500 498,500 498,500 498,500 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 26/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3750) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 151,900 151,900 151,900 151,900 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 27/12/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (5) อาคารป้องกันตลิ่งถนนวัดพระอานนท์ ยาว 460 เมตร ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 26,000,000 26,000,000 26,000,000 25,220,000 780,000 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 12/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.34) งานปรับปรุงระบบเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าฝายคลองคูถนน จำนวน 1 แห่ง ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 09/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.35) งานปรับปรุงระบบเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าฝายคลองท่าแปรง จำนวน 1 แห่ง ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 04/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.37) ท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+670 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.38) ท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.3+060 และ กม.6+285 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 2 แห่ง ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.39) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+050-0+183 ฝายคลองอ้ายเขียว ยาว 0.143 กม. โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,430,000 70,000 ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.41) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 1ขวา สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+700 และ กม.1+240 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 2 แห่ง ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.42) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+130 และ กม.2+060 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 2 แห่ง ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.43) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 6ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+000 และ กม.1+400 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 2 แห่ง ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.45) ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+500 ฝายคลองสังข์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 17/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.46) ปรับปรุงระบบเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า ฝายคลองอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 03/12/2562 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.3) อาคารอัดน้ำห้วยทุเรียน ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร 1 ช่อง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,365,000 135,000 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 25/11/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 200 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.1) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองพง ความยาว 19 เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 28/11/2562 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 140,373 140,373 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา 11/02/2563 140,373 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.2) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองในขลิม ความยาว 16 เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 28/11/2562 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 122,586 122,586 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา 11/02/2563 122,586 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.101) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองทุ่งหล่อ ความยาว 16 เมตร ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 28/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 123,282 123,282 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา 11/02/2563 123,282 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.102) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองเทพมงคล ความยาว 16 เมตร ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 28/11/2562 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 123,282 123,282 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา 11/02/2563 123,282 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.103) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองดอนเปียน ความยาว 18 เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 28/11/2562 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 135,739 135,739 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา 11/02/2563 135,739 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (1.104) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองโหนด ความยาว 18 เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 28/11/2562 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 135,739 135,739 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา