ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 01:30:28]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.92) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ตำบลบ้านเพิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 17/01/2561 29,000 29,000 28,410 28,410 97.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.93) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลท่าซอม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,200 25,200 25,200 25,200 ท่่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 17/01/2561 25,200 25,200 25,200 25,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.94) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บ้านบางนบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,700 17,700 17,700 17,700 บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 17/01/2561 17,625 17,625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.95) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ตำบลปากแพรก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 19,300 19,300 19,300 19,300 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 17/01/2561 19,300 19,300 19,300 19,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.96) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 3,4,10 ตำบลขนาบนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 37,900 37,900 37,900 37,900 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 17/01/2561 37,900 37,900 37,820 37,820 99.79 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.99) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บ้านเปี๊ยะล่าง,บ้านแสงวิมาน และ กม.0+050 คลองเปี๊ยะ ตำบลคลองน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 28,600 28,600 28,600 28,600 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 28,585 28,585 28,585 28,585 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.100) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 5 บ้านท่านา ตำบลขนาบนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 35,800 35,800 35,800 35,800 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรงไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 35,794 35,794 35,794 35,794 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.112) ทำนบชั่วคราวปลายคลองขุดใหม่ (ทุ่งโพธิ์) (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.115) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดพื้นที่ MD1 จำนวน 5 แห่ง (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 76,500 76,500 76,500 76,500 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 76,440 76,440 76,440 76,440 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.116) ก่อสร้างทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดพื้นที่ MD3 จำนวน 5 แห่ง (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 76,500 76,500 76,500 76,500 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 76,490 76,490 76,490 76,490 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.117) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองแพร้ว - MD3 (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 44,300 44,300 44,300 44,300 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 44,300 44,300 43,959 43,959 99.23 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.118) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองบางคล้า (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 41,700 41,700 41,700 41,700 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 41,700 41,700 41,500 41,500 99.52 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.119) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองโอนายทั่ง (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 36,400 36,400 36,400 36,400 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 36,002 36,002 36,002 36,002 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.120) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองบางพุทรา (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 41,700 41,700 41,700 41,700 บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 41,700 41,700 41,700 41,700 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.190) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำหนองทะเลปรน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 51,000 51,000 51,000 51,000 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 51,000 51,000 51,000 51,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.194) ซ่อมแซมท้ายฝายคลองสะพานนาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 71,910 71,910 71,910 71,910 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.196) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำห้วยนบเทวดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,000 23,000 23,000 23,000 ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 22,995 22,995 22,995 22,995 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.200) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม. 0+000 - 1+500 ซ่อมเป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าโลน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 25,922 25,922 25,922 25,922 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.201) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างก็บน้ำสระมโนราห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 49,000 49,000 49,000 49,000 ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 48,980 48,980 48,980 48,980 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.202) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำพรุในและระบบส่งน้ำ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,500 15,500 15,500 15,500 พรุใน เกาะยาว พังงา ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 15,500 15,500 15,475 15,475 99.84 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (12) ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง (ค่าอำนวยการ) โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 314,100 314,100 311,423 311,423 99.15 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.62) ปรับปรุงระบบประปาภายในที่ทำการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 36,000 36,000 35,920 35,920 99.78 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.63) ปรับปรุงระบบประปาภายในที่ทำการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 32,000 32,000 32,000 32,000 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 32,000 32,000 31,940 31,940 99.81 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1) ระบบส่งน้ำแก้มลิงหนองหารบอ (ค่าอำนวยการ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 378,295 378,295 378,295 378,295 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 378,295 378,295 378,294 378,294 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.1) ท่อระบายน้ำ คลองชักน้ำสาย 6 - 2R - MD1 (ค่าอำนวยการ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 111,200 111,200 111,200 111,200 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 111,200 111,200 109,030 109,030 98.05 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.2) ท่อระบายน้ำ คลอง 2R-MD1 (ค่าอำนวยการ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 111,500 111,500 111,500 111,500 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 111,500 111,500 111,135 111,135 99.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (3) แก้มลิงห้วยโนกพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 230,000 230,000 229,040 229,040 99.58 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (32) ระบบส่งน้ำฝายคลองเก ระยะ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 309,000 309,000 309,000 309,000 นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรงไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 306,000 306,000 306,000 306,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.1) ปรับปรุงโครงการทำนบดินบางหินพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 61,000 61,000 61,000 61,000 พนม สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 60,916 60,916 60,916 60,916 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.203) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ และรางส่งน้ำสาย 1R-R พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาบ้านเนินธัมมัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 152,900 152,900 152,900 152,900 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 152,900 152,900 152,301 152,301 99.61 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.204) ซ่อมแซมระบบรางส่งน้ำสายใหญ่ และสายซอยพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาบ้านเนินธัมมัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 283,800 283,800 283,800 283,800 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 100,000 100,000 99,994 99,994 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (5) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคันกั้นน้ำเค็ม (ทรบ.บ้านแสงวิมาน-ว.ต่อเรือฯ) จำนวน 7 แห่ง (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 329,000 329,000 329,000 329,000 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 328,905 328,905 328,905 328,905 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.22) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองระบายน้ำท้าย อ่างเก็บน้ำบางวาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 170,000 170,000 169,882 169,882 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.114) อาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำบ้านนาหลวง (ทรบ.คลองชักน้ำบ้านหัวรามดง) (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 160,600 160,600 160,600 160,600 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 160,600 160,600 160,528 160,528 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.116) ทรบ.บ้านหว้าใหญ่ หมู่ที่ 6 (สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินต้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ สู่การปฏิบัติในพื้นที่) (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 238,000 238,000 238,000 238,000 ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 237,584 237,584 237,575 237,575 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.123) ก่อสร้างท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-5ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+650 ฝายคลองท่าทอง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 93,000 93,000 93,000 93,000 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 92,832 92,832 92,832 92,832 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3550) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.บางขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 29,000 29,000 27,858 27,858 96.06 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3562) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำบ้านหนองเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 62,000 62,000 62,000 62,000 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 61,610 61,610 61,610 61,610 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3576) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 90,000 90,000 90,000 90,000 ท่าขนาน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 89,848 89,848 89,848 89,848 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3606) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ คลองระบายน้ำ 9R-MD6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 82,000 82,000 82,000 82,000 บ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินจัดหา 18/01/2561 82,000 82,000 81,206 81,206 99.03 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3607) ซ่อมแซมอาคาบังคับน้ำคลองแพรกเปลี่ยน พร้อมคันกั้นน้ำเค็ม ม.1 บ้านบางแรด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 105,200 105,200 105,200 105,200 บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 18/01/2561 105,200 105,200 105,200 105,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3613) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ และคันกั้นน้ำเค็ม ม.6 บ้านไขยปก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 79,900 79,900 79,900 79,900 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 79,900 79,900 79,203 79,203 99.13 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3621) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา กม.3+500-กม.5+200 ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 140,000 140,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 140,000 140,000 139,480 139,480 99.63 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3622) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.3+300-กม.5+790 ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 169,913 169,913 169,913 169,913 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3644) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวรักษาระดับน้ำป่าพรุควนเคร็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 92,500 92,500 92,500 92,500 สวนหลวง/แม่เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ/เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 92,143 92,143 92,143 92,143 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3655) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC กม.4+200 - กม.5+200 พร้อมขุดลอกตะกอนดิน กม.7+000 - กม.8+500 ฝายคลองปกาไสย โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 130,000 130,000 128,761 128,761 99.05 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.17) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำบ้านนาประดิษฐ์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 106,000 106,000 106,000 106,000 นางหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 105,800 105,800 105,800 105,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.122) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย 1L-RMP กม.0+000-2+060 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 80,000 80,000 79,420 79,420 99.28 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.124) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองบางปี้สายที่ 1 และสายที่ 2 (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 88,000 88,000 88,000 88,000 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 160,000 160,000 158,791 158,791 99.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3541) ซ่อมแซมอาคารท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 238,000 238,000 238,000 238,000 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 238,000 238,000 237,448 237,448 99.77 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (41) อาคารอัดน้ำปลายคลองแพรกขวาพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 532,000 532,000 532,000 532,000 ลำภี ท้ายเหมือง พังงา ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 532,000 532,000 531,294 531,294 99.87 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (213) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมประตูระบายน้ำเชียรใหญ่ 2 (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทั่วไป) (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 463,000 463,000 463,000 463,000 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 428,100 428,100 426,119 426,119 99.54 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (214) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมประตูระบายน้ำคลองบางไทร 2 (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทั่วไป) (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 423,000 423,000 423,000 423,000 บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 405,000 405,000 391,213 391,213 96.60 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนแปลง สปก. (ค่าอำนวยการ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 638,000 638,000 638,000 638,000 ไทรทอง ไชยบุรี สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 638,000 638,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านควนสินชัย (ค่าอำนวยการ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 699,400 699,400 699,400 699,400 ไทรทอง ไชยบุรี สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 705,800 705,800 553,763 553,763 78.46 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (8) ฝายคลองหินปวน (ค่าอำนวยการ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 153,000 153,000 153,000 153,000 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 153,000 153,000 152,715 152,715 99.81 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.119) ท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 2ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+120, กม.0+850 และ กม.1+350 ฝายคลองท่าทน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 56,000 56,000 56,000 56,000 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 56,000 56,000 55,944 55,944 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.121) ท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 4ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+200 และ กม.5+890 ฝายคลองท่าทน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 34,000 34,000 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 33,905 33,905 33,845 33,845 99.82 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3527) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณเขื่อนบางวาด (ฝั่งแพสูบน้ำประปา) โครงการชลประทานภูเก็ต (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 16,000 16,000 15,406 15,406 96.29 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3528) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำเขื่อนบางวาด(เฉพาะจุด) โครงการชลประทานภูเก็ต (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 19,530 19,530 19,530 19,530 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3529) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหน้าบริเวณหน้าศาลเจ้าฯ เขื่อนบางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 20,000 20,000 19,774 19,774 98.87 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3530) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง LMC ฝายคลองท่าดี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,600 30,600 30,600 30,600 กำแพงเซา เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 30,600 30,600 30,579 30,579 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3531) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลอง LMC ฝายคลองท่าดี กม.9+000 - 14+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 88,000 88,000 88,000 88,000 โพธิ์เสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 88,000 88,000 87,610 87,610 99.56 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3532) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย SPILL WAY อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 39,000 39,000 39,000 39,000 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 39,000 39,000 39,000 39,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3534) ขุดลอกตะกอนดินคลอง RMC ฝายคลองไม้เสียบส่วนขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,500 18,500 18,500 18,500 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 18,070 18,070 18,070 18,070 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3535) ซ่อมแซมหินเรียง ประตูระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 47,100 47,100 47,100 47,100 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 46,958 46,958 46,958 46,958 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3537) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-LMC กม.0+000-1+500 ฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 70,200 70,200 70,200 70,200 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 70,092 70,092 70,092 70,092 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3540) ซ่อมระบบคูระบายน้ำรอบอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 81,000 81,000 81,000 81,000 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 81,000 81,000 80,999 80,999 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3542) ซ่อมแซมท่อลอด Ø1.50 x 6.00 ม. บ้านเกาะสุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 16,000 16,000 16,000 16,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3543) ซ่อมแซมท่อลอด Ø1.50 x 12.00 ม. บ้านเกาะสุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,400 23,400 23,400 23,400 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 23,400 23,400 23,400 23,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3544) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนอัดน้ำ กม.6+200 พร้อมขุดลอกตะกอนดินคลองทิ้งน้ำ ฝายคลองปกาไสย โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 63,000 63,000 63,000 63,000 คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 62,870 62,870 62,702 62,702 99.73 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3545) ซ่อมแซมท่อลอดท่อส่งน้ำสาย1R-LMP อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 จุด โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 21,000 21,000 21,000 21,000 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 21,000 21,000 21,000 21,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3546) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 27,000 27,000 26,970 26,970 99.89 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3547) ซ่อมแซมท่อลอดท่อส่งน้ำสาย LMP อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 8 จุด โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 44,000 44,000 44,000 44,000 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 44,000 44,000 42,758 42,758 97.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3548) ซ่อมแซมท่อลอดถนน หมู่ที่ 18 บ้านนอกดอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 29,400 29,400 29,400 29,400 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 29,400 29,400 28,620 28,620 97.35 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3549) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.บางลึก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,000 10,000 10,000 10,000 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 10,000 10,000 10,000 10,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3551) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย 3 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 39,000 39,000 39,000 39,000 คุระ คุระบุรี พังงา ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 39,000 39,000 38,976 38,976 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3552) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย 2 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 52,000 52,000 คุระ คุระบุรี พังงา ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 51,784 51,784 51,744 51,744 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3555) ซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานท้ายน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายคลองลำไตรมาศ โครงการชลประทานพังงา (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 โคกเจริญ ทับปุด พังงา ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 17,000 17,000 17,000 17,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3556) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย 1ซ้าย-คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมขุดลอกตะกอนตั้งแต่ กม.0+000 ฝายคลองลำไตรมาศ โครงการชลประทานพังงา (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,000 25,000 25,000 25,000 โคกเจริญ ทับปุด พังงา ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3557) ซ่อมแซมและขุดลอกระบบคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.4+900 ฝายบางกำปรัด โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 สินปุน เขาพนม กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 26,000 26,000 25,747 25,747 99.03 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3558) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา กม.11+000-14+000 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 107,000 107,000 107,000 107,000 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 106,700 106,700 106,500 106,500 99.81 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3559) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางมูลนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 35,000 35,000 35,000 35,000 ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 34,902 34,902 34,682 34,682 99.37 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3561) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ MC2 ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.4+100 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 73,952 73,952 73,932 73,932 99.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3563) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา-2ขวา- สายใหญ่ฝั่งชวา ช่วงกม.0+900-3+200 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 27,000 27,000 26,996 26,996 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3564) ซ่อมแซมทางระบายน้ำ กม.3+400 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 29,965 29,965 29,965 29,965 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3565) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4ขวา- สายใหญ่ฝั่งชวา กม.0+000-2+300 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 54,000 54,000 54,000 54,000 ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 53,906 53,906 53,906 53,906 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3566) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลอง 1R-LMC ฝายคลองท่าดี กม.6+000 - 8+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 72,000 72,000 70,875 70,875 98.44 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3567) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราว กม.14+500 คลองระบายน้ำ MD5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 27,000 27,000 27,000 27,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3569) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบางใหญ่ โครงการชลประทานพังงา (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 14,850 14,850 14,850 14,850 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3572) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC , 1L-RMC ฝายคลองทรายขาว โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 42,000 42,000 42,000 42,000 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 41,998 41,998 41,998 41,998 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3573) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านท้องลำเจียก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 49,000 49,000 49,000 49,000 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 48,975 48,975 48,975 48,975 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3574) ขุดลอกตะกอนหน้าฝายคลองวัก และซ่อมแซมบานระบายพร้อมซ่อมแซมประตูน้ำในระบบส่งน้ำ โครงการก่อสร้าง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,000 11,000 11,000 11,000 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 11,000 11,000 10,960 10,960 99.64 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3578) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.3+000 - 7+500 เป็นช่วงๆ ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,000 25,000 25,000 25,000 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 24,920 24,920 24,920 24,920 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3579) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม.0+030 - 4+600 เป็นช่วงๆ ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 51,000 51,000 51,000 51,000 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 51,000 51,000 48,104 48,104 94.32 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3588) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 1R-1R-1R-1L-1L-RMC ฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,700 15,700 15,700 15,700 ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 15,650 15,650 15,650 15,650 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3581) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.6+058-9+200 ฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 72,800 72,800 72,800 72,800 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 72,699 72,699 72,699 72,699 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3583) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง RMC ฝายคลองสังข์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 43,000 43,000 43,000 43,000 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 42,990 42,990 42,990 42,990 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3584) ซ่อมแซมบานระบาย 1 - 2R - MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,400 14,400 14,400 14,400 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 13,920 13,920 13,920 13,920 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3585) ซ่อมแซมบานระบายบางท่านหวาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,600 15,600 15,600 15,600 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 15,568 15,568 15,568 15,568 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3580) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 1R-1L-1L-RMC ฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,700 15,700 15,700 15,700 ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 15,675 15,675 15,675 15,675 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3589) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+000-1+550 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 16,000 16,000 15,480 15,480 96.75 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3591) ซ่อมแซมคูระบายน้ำเลียบคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย 1 ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.0+025 - 4+970 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 31,000 31,000 31,000 31,000 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 30,790 30,790 30,730 30,730 99.81 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3592) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3R-RMC กม.0+024 - 1+800 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,000 46,000 46,000 46,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 45,936 45,936 45,756 45,756 99.61 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3593) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.0+024 - 2+000 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,000 46,000 46,000 46,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 46,000 46,000 45,738 45,738 99.43 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3594) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.0+024 - 2+000 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 48,000 48,000 47,557 47,557 99.08 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3595) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.6+200 - 7+500 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 47,000 47,000 47,000 47,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 47,000 47,000 46,478 46,478 98.89 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3596) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-RMC กม.0+023 - 1+984 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 47,864 47,864 47,864 47,864 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3597) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลอง 1L-4R-LMC ฝายคลองท่าดี กม.2+000 - 4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 59,000 59,000 59,000 59,000 นาเคียน เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ค่าแรง ไม่ต้องดำเนินการจัดหา 23/01/2561 59,000 59,000 58,950 58,950 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3601) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 2R-1L-RMC ฝายคลองไม้เสียบส่วนขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,500 18,500 18,500 18,500 นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 18,500 18,500 18,480 18,480 99.89 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3608) ซ่อมแซมคูระบายน้ำเลียบคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.6+000 - 7+800 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3609) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำแปลงสาธิต สาย 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 43,000 43,000 43,000 43,000 บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 43,000 43,000 43,000 43,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3610) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 26,000 26,000 24,619 24,619 94.69 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3612) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ม.2 บ้านหัวหลัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 37,900 37,900 37,900 37,900 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 37,900 37,900 37,376 37,376 98.62 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3614) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองหนองดี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 35,900 35,900 35,900 35,900 ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 35,820 35,820 35,820 35,820 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3615) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3617) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ กม. 4+600 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,000 22,000 22,000 22,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 21,869 21,869 21,309 21,309 97.44 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3618) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,000 22,000 22,000 22,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 22,000 22,000 22,000 22,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3619) ซ่อมแซมไซฟอน กม. 2+230 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 41,000 41,000 41,000 41,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 40,886 40,886 40,886 40,886 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3620) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ กม. 1+610 ,กม.3+400,กม.5+120 คลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 60,000 60,000 59,029 59,029 98.38 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3623) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า จำนวน 4 แห่ง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,000 22,000 22,000 22,000 ป่าเว,เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 22,000 22,000 22,000 22,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3624) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ กม.2+820,กม.3+360,กม.4+720,กม.7+300 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 53,000 53,000 53,000 53,000 เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 53,000 53,000 52,244 52,244 98.57 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3625) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC ฝายคลองน้ำแดง โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 พรุเตียว เขาพนม กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 26,000 26,000 24,670 24,670 94.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3626) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกคลองส่งน้ำสาย LMC ฝายคลองน้ำแดง โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 พรุเตียว เขาพนม กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 26,000 26,000 25,983 25,983 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3627) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายคลองน้ำแดง โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 พรุเตียว เขาพนม กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 26,000 26,000 25,850 25,850 99.42 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3628) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลอง 3R-LMC ฝายคลองท่าดี กม.1+000 - 4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 โพธิ์เสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 48,000 48,000 47,686 47,686 99.35 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3630) ซ่อมแซมฝายคลองดอนจันทร์และระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานพังงา (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 18,000 18,000 17,790 17,790 98.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3631) ขุดลอกตะกอน LMC กม.0+075-กม.8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,500 18,500 18,500 18,500 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 18,500 18,500 17,990 17,990 97.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3632) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำบ้านควนมีชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,900 17,900 17,900 17,900 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 17,862 17,862 17,862 17,862 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3634) ซ่อมแซมอาคารและท่อระบบส่งน้ำนิคมควนขนุน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 60,300 60,300 60,300 60,300 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 59,882 59,882 59,882 59,882 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3636) ซ่อมแซมท่อลอดถนนเชื่อมคลองส่งน้ำ กม.0+900 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 20,000 20,000 19,830 19,830 99.15 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3637) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.6+300-กม.6+800 ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 80,000 80,000 79,965 79,965 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3639) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย 1ขวาสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายคลองเทวดา ช่วง กม.2+260-6+200 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,600 30,600 30,600 30,600 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 30,459 30,459 30,459 30,459 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3640) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.6+200 - 11+000 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 29,900 29,900 29,900 29,900 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 29,900 29,900 29,396 29,396 98.31 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3641) ซ่อมแซมลาดไหล่เขาถนนรอบอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ กม. 3+000 โครงการชลประทานภูเก็ต (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 37,500 37,500 37,500 37,500 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 37,500 37,500 37,411 37,411 99.76 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3643) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหม้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 38,000 38,000 38,000 38,000 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 38,000 38,000 37,982 37,982 99.95 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3645) ซ่อมแซมและขุดลอกระบบคลองส่งน้ำสาย RMC กม.2+400 ฝายบางกำปรัด โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 สินปุน เขาพนม กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 26,000 26,000 25,420 25,420 97.77 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3646) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 6L-LMC กม.0+021 - 1+650 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 43,000 43,000 43,000 43,000 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 42,632 42,632 42,632 42,632 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3647) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.8+200 - 10+130 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 47,000 47,000 47,000 47,000 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 46,998 46,998 46,978 46,978 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3651) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ฝั่งซ้าย กม.11+150 ถึง กม.12+015 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,700 16,700 16,700 16,700 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 16,240 16,240 16,240 16,240 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3654) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายคลองปกาไสย โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 63,000 63,000 63,000 63,000 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 62,798 62,798 62,798 62,798 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.192) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสาย 1ซ้าย - สายใหญ่โครงการทำนบดินบ้านอินทรีย์ทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 222,000 222,000 222,000 222,000 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 221,893 221,893 221,353 221,353 99.76 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (5) ฝายยอดเหลือง พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 573,000 573,000 573,000 573,000 นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 570,000 570,000 569,399 569,399 99.89 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (10) ฝายคลองกงหนิง (ค่าอำนวยการ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 336,000 336,000 336,000 336,000 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 472,200 472,200 471,069 471,069 99.76 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (1.3635) ซ่อมแซมคันคลอง LMC ฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2561 24,000 24,000 23,645 23,645 98.52 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) (129) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนายวิน (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดี