ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 17:18:19]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 15 ซ่อมแซมเครี่องสูบน้ำ จำนวน 9 เครื่อง รถลากจูง ชป.062-0214 และรถพ่วง แบบพื้นระวางต่ำ ชป.066-0021 สำนักชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,550,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ขุกลอกบริเวณหน้าฝาย ฝายคลองท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 2,251,822 1,859,881 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 อ่างเก็บน้ำห้วยหลา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 839,127 839,127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 แก้มลิงทุ่งปากขอ ระยะที่ 2 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 115,213,181 114,229,687 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 2,431,454 1,788,474 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อบูรณาการพัฒนาพื้นที่ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 103,145 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแปลงทดสอบสาธิตตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 259,168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ค่าดูแลแปลงสาธิตการเรียนรู้ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 79,320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ ตำบลหูล่องอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 411,165 411,165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ซ่อมแซมป้อมยามภายในศูนย์อำนวยการฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 231,222 177,892 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ซ่อมแซมอาคารแปรรูปผลผลิตตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 16,146 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำบริเวณบ้านพัก ตำบลหูล่องอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 550,015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองพระแทวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 546,480 546,480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ซ่อมแซมบานระบายพร้อมปรับปรุงเครื่องยก โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งนาเมืองชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,579,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดาตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง6.625 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 13,248,963 13,248,963 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.600 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 10,000,607 10,000,607 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.500 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 9,856,346 9,856,346 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานฝายนางย่อน ระยะ 2 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะทาง 5.116 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 14,615,712 202,529 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม. 3+500 ถึง4+500 ฝายคลองไชยา 1 สายตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 499,968 499,968 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ซ่อมแซมประตูอุทกวิภาประสิทธิ บานที่ 9 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,240,000 3,240,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอ้ายเขียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 2,926,736 1,722,850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2(คลองท่าจิก) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย ตำบลรามแก้วอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 29,129,804 29,129,804 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ฝายบ้านโคกคา ตำบลสินปุนอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 2,868,233 2,868,233 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ฝายบ้านฝ่ายทำ จังหวัดพังงา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 แก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 42,365,884 42,365,884 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ปรับปรุงท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 5,309,820 5,309,820 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการท่อระบายน้ำบ้านศาลาแก้วพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 26,625,592 26,625,592 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน ศูนย์อำนวยและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 23,944 23,944 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 9,266,000 9,266,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (อ.3) จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 485,915 485,915 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 485,915 485,915 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 21,600,000 21,600,000 21,600,000 20,971,000 629,000 21,161,600 20,532,600 629,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,092,618 39,092,618 39,228,284 39,228,284 39,092,618 39,092,618 21,833,916 21,833,916 55.85 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,881,471 18,881,471 18,538,870 18,538,870 18,531,709 18,531,709 15,637,588 15,637,588 84.38 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการซ่อมแซมพระตำหนักประทับแรมปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,622,820 10,622,820 10,622,820 10,622,820 9,104,200 9,104,200 8,152,087 8,152,087 89.54 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,779,771 22,779,771 20,552,749 20,552,749 20,545,449 20,545,449 9,892,256 9,892,256 48.15 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 บ้านหินลับ (โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.นครศรีธรรมราช งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 54,767,600 54,767,600 57,715,000 56,034,000 1,681,000 54,767,600 53,825,700 941,900 26,540 26,540 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง