ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 17:36:26]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2768) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-LMC (ควนกุฏิ) เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 93,000 93,000 93,000 93,000 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 44,356 30/11/2561 44,356 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/03/2562 93,000 93,000 86,695 86,695 93.22 100.00 94.00 100.00 94.00 01/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2773) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 93,000 93,000 93,000 93,000 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 88,599 30/11/2561 88,599 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/03/2562 93,000 93,000 88,599 88,599 95.27 100.00 96.00 100.00 96.00 11/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2779) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC1 (พญาโฮ้ง) เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 46,000 46,000 46,000 46,000 ชะรัด กงหรา พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 35,628 30/11/2561 35,628 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/03/2562 46,000 46,000 44,639 44,639 97.04 100.00 97.00 100.00 97.00 01/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.201) ซ่อมแซมโครงการจัดหาแหล่งน้ำตำบลมะกอกเหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,000 39,000 39,000 39,000 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/12/2561 34,007 28/12/2561 34,007 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 22/03/2562 39,000 39,000 34,007 34,007 87.20 100.00 87.00 100.00 87.00 01/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.43) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ฝายบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,000 62,000 62,000 62,000 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/12/2561 61,042 28/12/2561 61,042 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 22/03/2562 62,000 62,000 61,042 61,042 98.46 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.44) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบฝายโห๊ละหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/12/2561 64,664 28/12/2561 64,664 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 22/03/2562 74,000 74,000 64,664 64,664 87.38 100.00 88.00 100.00 88.00 11/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2770) ซ่อมแซม ทรบ.ท่าเตียน ( โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 55,539 30/11/2561 55,539 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 22/03/2562 74,000 74,000 73,709 73,709 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2774) ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ RMC1 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 เขาเจียก เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 26,186 30/11/2561 26,186 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 22/03/2562 74,000 74,000 72,100 72,100 97.43 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2775) ซ่อมแซมฝายบ้านแม่โต๊ะหล้าและอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 8,729 30/11/2561 8,729 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 22/03/2562 74,000 74,000 73,542 73,542 99.38 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2776) ซ่อมแซมการกัดเซาะคันคลองระบายน้ำ ฝายป่าบอน โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 17,312 30/11/2561 17,312 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 26/01/2562 74,000 74,000 69,648 69,648 94.12 100.00 94.00 100.00 94.00 01/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2777) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ทิ้งน้ำกลางคลอง 1L-RMC1 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 เขาเจียก เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 73,393 30/11/2561 73,393 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 22/03/2562 74,000 74,000 73,393 73,393 99.18 100.00 100.00 100.00 100.00 11/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2778) ซ่อมแซมตลิ่งเหนือฝายนาท่อม โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 นาท่อม เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 71,968 30/11/2561 71,968 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 26/01/2562 74,000 74,000 71,968 71,968 97.25 100.00 100.00 100.00 100.00 11/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2780) ซ่อมแซมสะพานคลองหลง (พรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/12/2561 71,414 28/12/2561 71,414 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 26/01/2562 74,000 74,000 71,414 71,414 96.51 100.00 97.00 100.00 97.00 01/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2783) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านหัวควนและอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 69,000 69,000 69,000 69,000 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/12/2561 61,655 28/12/2561 61,655 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 26/01/2562 69,000 69,000 66,655 66,655 96.60 100.00 97.00 100.00 97.00 01/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2769) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC (นาท่อม) กม.7+500-9+000 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 65,000 65,000 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 18,024 18,024 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 15/02/2562 65,000 65,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2772) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.1+500-2+500 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 65,000 65,000 นาท่อม เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 64,664 64,664 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 15/02/2562 65,000 65,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (4.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะเหรียง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 169,000 169,000 169,000 169,000 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 30/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 03/12/2561 18,024 03/12/2561 18,024 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 26/01/2562 169,000 169,000 39,482 39,482 23.36 70.00 22.00 70.00 22.00 01/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (18) ทรบ.บ้านเกาะมุกต์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ค่าอำนวยการ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 485,150 485,150 485,150 485,150 เกาะลิบง กันตัง ตรัง 30/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 21/12/2561 81,529 22/12/2561 81,529 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/03/2562 485,150 485,150 256,434 256,434 52.86 100.00 52.86 100.00 52.86 26/03/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (132) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม โครงการชลประทานพัทลุง จำนวน 1 สาย ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 30/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 15/02/2562 15/02/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 22/03/2562 350,000 350,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (139.18) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 1R-RMC2,1R-1R-RMC2 (ควนกุฏิ) โครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 166,000 166,000 166,000 166,000 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/12/2561 83,028 28/12/2561 83,028 ค่าจ้างชั่วคราว ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 16/03/2562 166,000 166,000 165,614 165,614 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (147) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ 1L-RMC2 (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 5.340 กม. (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 261,000 261,000 261,000 261,000 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 14/01/2562 9,280 14/01/2562 9,280 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2562 261,000 261,000 256,412 256,412 98.24 100.00 98.24 100.00 98.24 19/03/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (148) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 3.100 กม. (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 151,380 151,380 151,380 151,380 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 18/01/2562 10,320 18/01/2562 10,320 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/02/2562 151,380 151,380 145,332 145,332 96.01 80.00 96.01 80.00 96.01 12/03/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (121) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลควนขัน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 854,500 854,500 854,500 854,500 ควนขัน เมือง สตูล 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 15/02/2562 80,160 15/02/2562 80,160 ค่าจ้างชั่วคราว ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 22/03/2562 854,500 854,500 80,160 80,160 9.38 20.00 9.38 20.00 9.38 19/02/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (122) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลบ้านควน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 847,400 847,400 847,400 847,400 บ้านควน เมือง สตูล 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 19/03/2562 68,015 19/03/2562 68,015 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/03/2562 847,400 847,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (17) บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (พญาโฮ้ง) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 ชะรัด กงหรา สตูล 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 20/03/2562 36,505 20/03/2562 36,505 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 22/03/2562 1,360,000 1,360,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (12) อาคารอัดน้ำคลองโต๊ะมายอ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 87,300 87,300 87,300 87,300 บ้านควน เมือง สตูล 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 15/02/2562 15/02/2562 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/02/2562 87,300 87,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (2.71) ฝายคลองกระอานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 735,000 735,000 735,000 735,000 ท่ามวง เทพา สงขลา 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 22/03/2562 216,454 22/03/2562 216,454 ค่าจ้างชั่วคราว ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 22/03/2562 735,000 735,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (3.15) ฝายบ้านปลายโหย ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 659,400 659,400 659,400 659,400 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 19/03/2562 9,012 19/03/2562 9,012 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/03/2562 659,400 659,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ฝายคลองหลักสาม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,305,000 1,305,000 1,305,000 1,305,000 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 30/09/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2562 1,305,000 1,305,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 16 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,400 74,400 72,000 72,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 72,000 24/12/2561 72,000 บริบัท เคพีเอ เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 17/02/2562 72,000 72,000 72,000 72,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด สำนักงานชลประทานที่ 16 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 48,000 48,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 48,000 24/12/2561 48,000 บริบัท เคพีเอ เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 06/02/2562 48,000 48,000 48,000 48,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด สำนักงานชลประทานที่ 16 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 202,800 202,800 202,800 202,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 202,800 24/12/2561 202,800 บริบัท เคพีเอ เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 17/02/2562 202,800 202,800 202,800 202,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 (17) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 11,062,700 11,062,700 5,458,400 5,458,400 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 07/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 97,050 07/11/2561 97,050 เอ็ม เอส อาร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/03/2562 5,458,400 5,458,400 4,671,826 4,671,826 85.59 50.00 60.00 50.00 60.00 19/03/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 (1.1.551) บริหารจัดการน้ำ .สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 350,930 30/10/2561 350,930 ร้าน S3P ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/01/2562 1,000,000 1,000,000 757,076 757,076 75.71 70.00 80.00 70.00 80.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 (1.15) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 13/09/2561 21/09/2561 2,060,000 29/10/2561 2,060,000 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2562 2,075,000 2,075,000 2,060,000 2,060,000 99.28 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 16 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 721,000 721,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 30/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2561 04/12/2561 18/12/2561 721,000 16/01/2562 721,000 บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 29/01/2562 721,000 721,000 721,000 721,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 16 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 575,000 575,000 502,000 502,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 30/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2561 04/01/2562 18/12/2561 502,000 16/01/2562 502,000 บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 29/01/2562 502,000 502,000 502,000 502,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 งานรักษาบริเวณ สชป.16 (1.1.550) บำรุงรักษาหัวงาน .สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 03/12/2561 69,000 03/12/2561 69,000 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/01/2562 400,000 400,000 197,983 197,983 49.50 50.00 98.99 50.00 98.99 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.1.552) บำรุงรักษาโครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,043,000 4,043,000 4,043,000 4,043,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 24/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/11/2561 2,997,650 01/11/2561 2,997,650 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/03/2562 4,043,000 4,043,000 2,220,921 2,220,921 54.93 51.00 79.00 51.00 79.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.1.553) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,745,000 1,745,000 1,745,000 1,745,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 89,972 26/11/2561 89,972 นาทวีออย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 1,745,000 1,745,000 809,273 809,273 46.38 49.00 65.00 49.00 65.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.329) กำจัดวัชพืช คลอง LMC และ 1L-LMC (จะนะ) .โครงการชลประทานสงขลา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 น้ำขาว จะนะ สงขลา 08/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 15/01/2562 250,000 15/01/2562 250,000 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 250,000 250,000 105,390 105,390 42.16 100.00 90.00 100.00 90.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.330) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ RMC .โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/02/2562 77,400 01/02/2562 77,400 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 77,400 77,400 38,484 38,484 49.72 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.331) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1L-RMC .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 58,500 58,500 58,500 58,500 คลองหลา คลองหลา สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/02/2562 58,500 01/02/2562 58,500 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 58,500 58,500 30,549 30,549 52.22 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.334) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1R-1L-RMC .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 19,500 19,500 19,500 19,500 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/02/2562 19,500 01/02/2562 19,500 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 19,500 19,500 7,935 7,935 40.69 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.335) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2L-RMC .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 34,500 34,500 34,500 34,500 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 08/02/2562 34,500 01/02/2562 34,500 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 34,500 34,500 14,679 14,679 42.55 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.336) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2R-RMC .โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 73,400 73,400 73,400 73,400 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/02/2562 73,400 01/02/2562 73,400 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 73,400 73,400 30,549 30,549 41.62 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.337) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1R-2R-RMC .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,500 16,500 16,500 16,500 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/02/2562 16,500 01/02/2562 16,500 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 16,500 16,500 6,744 6,744 40.88 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3.106) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 679,000 679,000 679,000 679,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 390,898 01/03/2562 390,898 บจก.เอส.เค.เจ.ซีซิล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 679,000 679,000 641,776 641,776 94.52 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.37) ปรับปรุงสาธารณุปโภคหัวงานประตูระบายน้ำคลองจะนะ .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,854,000 146,000 บ้านนา จะนะ สงขลา 11/09/2561 วิธีคัดเลือก 08/11/2561 15/11/2561 19/11/2561 2,306,369 19/12/2561 2,306,369 60 03/01/2562 02/01/2562 03/03/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 2,312,204 4,437,751 4,308,551 129,200 673,338 617,382 55,956 15.17 78.75 100.00 78.75 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (29) ปรับปรุงสระเก็บน้ำกองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,563,000 437,000 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 01/10/2561 วิธีคัดเลือก 04/10/2561 12/10/2561 16/10/2561 14,546,922 09/11/2561 14,546,922 180 20/11/2561 19/11/2561 19/05/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดู ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 14,983,922 14,546,922 437,000 2,382,185 2,182,038 200,146 15.90 25.00 68.00 25.00 68.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.184) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกรอยใหญ่ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 69,000 881,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 68,995 15/12/2561 68,995 30 03/01/2562 02/01/2562 01/02/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 456,800 30/11/2561 456,800 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 70,584 950,000 69,000 881,000 827,349 68,995 758,355 87.09 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.185) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพรวน (พรด.) ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,845,000 55,000 ฉาง นาทวี สงขลา 01/10/2561 วิธีคัดเลือก 04/10/2561 11/10/2561 16/10/2561 1,816,206 29/10/2561 1,816,206 60 31/10/2561 30/10/2561 29/12/2561 บริษัทสตูลค้าเหล็ก จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 1,827,343 1,871,206 1,816,206 55,000 1,869,398 1,816,206 53,192 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.186) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบ้านเหนือ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 950,000 950,000 950,000 922,000 28,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 900,183 27/11/2561 900,183 90 12/12/2561 11/12/2561 11/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 902,109 928,183 900,183 28,000 925,373 900,183 25,190 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.188) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำคลองท่าช้างตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 980,000 980,000 980,000 951,500 28,500 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 12/09/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 937,294 27/11/2561 937,294 90 12/12/2561 11/12/2561 11/03/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 940,245 965,794 937,294 28,500 963,859 937,294 26,565 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.282) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตกรในเขตจังหวัดสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 น้ำขาว จะนะ สงขลา 15/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 9,746 12/02/2562 9,746 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 600,000 600,000 199,528 199,528 33.25 50.00 48.00 50.00 48.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนท้ายอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.030 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,924,000 76,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2562 22/01/2562 25/01/2562 2,190,117 08/02/2562 2,190,117 60 22/02/2562 21/02/2562 22/04/2562 หจก.วไลก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 2,342,227 2,255,818 2,190,118 65,700 27,660 27,660 1.23 85.00 80.00 85.00 80.00 26/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 5.620 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,800,000 21,800,000 21,800,000 21,166,000 634,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2562 23/01/2562 13/02/2562 13/02/2562 20,510,018 26/02/2562 20,510,018 120 27/02/2562 26/02/2562 26/06/2562 หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 21,125,318 20,510,018 615,300 0.00 85.00 15.00 85.00 15.00 26/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบาย 1ซ-ร.1 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 9.241 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,000,000 22,000,000 22,000,000 21,360,000 640,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 23/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 25/03/2562 20,032,607 19,449,137 583,470 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 26/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.107) ระบบส่งน้ำคลองหาดฟ้าผ่า ช่วงที่ 2 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 8,738,000 262,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 25/09/2561 02/10/2561 8,702,723 25/12/2561 8,702,723 120 17/01/2562 16/01/2562 16/05/2562 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 8,791,357 8,963,806 8,702,724 261,082 161,217 161,217 1.80 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 1,093 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.135) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 455,500 455,500 270,800 270,800 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2562 26,460 05/03/2562 26,460 หจก.ทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 223,586 223,586 62,229 62,229 27.83 60.00 80.00 60.00 80.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2784) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 23/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2562 86,253 26/02/2562 86,253 หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 1,000,000 1,000,000 0.00 100.00 36.00 100.00 36.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2785) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-5R-LMC กม.0+000 - กม.0+910 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 200,910 20/11/2561 200,910 หจก.แสงชัยหาดใหญ่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 600,000 600,000 598,747 598,747 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2786) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-5R-LMC กม.0+000 - กม.1+200 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 236,228 20/11/2561 236,228 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 700,000 700,000 698,576 698,576 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2787) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5R-LMC กม.0+000 - กม.3+360 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 487,400 12,600 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 437,959 25/12/2561 437,959 60 25/01/2562 24/01/2562 25/03/2562 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 438,974 451,098 437,960 13,138 450,977 437,959 13,018 99.97 100.00 95.00 100.00 95.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2788) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R - RMC เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 182,351 10/01/2562 182,351 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 811,000 811,000 769,259 769,259 94.85 100.00 98.00 100.00 98.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2789) ซ่อมแซมคันคลอง ร.3 กม.3+000- กม.4+700 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/11/2561 477,756 26/12/2561 477,756 60 15/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 522,968 491,756 477,756 14,000 481,432 477,756 3,676 97.90 0.00 99.00 0.00 99.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2790) ซ่อมแซมคันคลอง ร.4 กม.4+500 - กม.5+500 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 487,000 13,000 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/11/2561 486,987 26/12/2561 486,987 60 15/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 496,388 499,987 486,987 13,000 486,987 486,987 97.40 0.00 99.00 0.00 99.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2791) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารบังคับน้ำ กม. 20+300 (นบนายเหมีย) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 499,400 2,000,600 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 499,398 26/11/2561 499,398 30 22/12/2561 21/12/2561 20/01/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 311,012 21/12/2561 311,012 บจก.เฉลิมยศพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 584,695 2,499,998 499,398 2,000,600 2,049,594 499,398 1,550,197 81.98 35.00 95.00 35.00 95.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2792) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 นาทวี นาทวี สงขลา 09/08/2561 วิธีคัดเลือก 31/08/2561 07/09/2561 11/09/2561 2,891,131 14/11/2561 2,891,131 90 29/01/2562 28/01/2562 28/04/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 2,893,433 2,978,131 2,891,131 87,000 42,389 42,389 1.42 8.00 65.00 8.00 65.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2793) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำปูยุด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 1,938,312 25/12/2561 1,938,312 120 07/01/2562 08/01/2562 07/05/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 1,941,872 1,996,312 1,938,312 58,000 10,293 10,293 0.52 100.00 95.00 100.00 95.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2794) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านทุ่งไม้ด้วน (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,940,000 60,000 ปาาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 30/10/2561 22/11/2561 1,321,573 25/12/2561 1,321,573 120 24/01/2562 23/01/2562 23/05/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 1,361,220 1,321,573 39,647 0.00 42.00 30.00 42.00 30.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2795) ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่ (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,641,000 109,000 ประกอบ นาทวี สงขลา 17/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/10/2561 25/10/2561 26/10/2561 3,185,723 25/12/2561 3,185,723 90 08/01/2562 07/01/2562 07/04/2562 หจก.ธนโชติวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 3,193,091 3,294,723 3,185,723 109,000 3,230,519 3,185,723 44,796 98.05 100.00 60.00 100.00 60.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2796) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ( โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร-หอยโข่ง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 210,000 210,000 210,000 210,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 138,830 30/10/2561 138,830 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 210,000 210,000 209,849 209,849 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2797) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 (คลองวาด-อู่ตะเภา) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 290,445 30/10/2561 290,445 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 470,000 470,000 435,942 435,942 92.75 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2798) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ฝายชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 410,000 410,000 410,000 410,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 276,940 30/10/2561 276,940 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 410,000 410,000 404,483 404,483 98.65 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2799) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ปตร.ปลักปลิง-ปตร.จะนะ) โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 316,000 316,000 นาทวี นาทวี สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 115,250 30/10/2561 115,250 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 316,000 316,000 315,047 315,047 99.70 100.00 98.00 100.00 98.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2800) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.คลองจำไหร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 435,475 23/11/2561 435,475 หจก.ทวีวัฒนาการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 750,000 750,000 698,449 698,449 93.13 100.00 95.00 100.00 95.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2801) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.0+000 - กม.8+530 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 232,950 25/12/2561 232,950 หจก.แสงชัยหาดใหญ่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 800,000 800,000 594,952 594,952 74.37 100.00 80.00 100.00 80.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2802) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000 - กม.14+280 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 236,767 10/01/2562 236,767 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 800,000 800,000 611,247 611,247 76.41 100.00 85.00 100.00 85.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2803) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพรวน (พรด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,460,000 2,460,000 2,460,000 96,000 2,364,000 ฉาง นาทวี สงขลา 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/10/2561 95,973 27/11/2561 95,973 60 26/12/2561 25/12/2561 23/02/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 46,232 16/11/2561 46,232 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 95,973 2,459,973 95,973 2,364,000 1,225,434 95,973 1,129,461 49.81 100.00 78.00 100.00 78.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2804) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม.0+000 - กม.7+780 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 488,900 11,100 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 434,761 25/12/2561 434,761 60 25/01/2562 24/01/2562 25/03/2562 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 11,100 26/02/2562 11,100 หจก.ทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 435,587 445,861 434,761 11,100 445,861 434,761 11,100 100.00 100.00 85.00 100.00 85.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2805) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-RMC กม.0+000 - กม.0+740 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 520,000 520,000 511,000 496,500 14,500 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 443,912 25/12/2561 443,912 60 18/01/2562 17/01/2562 18/03/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2562 14,460 05/03/2562 14,460 หจก.ทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 443,912 458,412 443,912 14,500 458,372 443,912 14,460 99.99 100.00 95.00 100.00 95.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2806) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-2R-RMC กม.0+000 - กม.2+150 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 520,000 520,000 511,000 496,300 14,700 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 445,194 25/12/2561 445,194 60 18/01/2562 17/01/2562 18/03/2562 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 446,379 469,894 445,194 24,700 469,828 445,194 24,634 99.99 100.00 90.00 100.00 90.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2807) ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.บางโหนด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 228,373 10/01/2562 228,373 บจก.เฉลิมยศพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 980,000 980,000 718,116 718,116 73.28 58.00 85.00 58.00 85.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2808) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ร.4 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 975,000 975,000 975,000 975,000 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 212,080 10/01/2562 212,080 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 975,000 975,000 947,097 947,097 97.14 60.00 90.00 60.00 90.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2809) ซ่อมแซมหินก่อ ปตร.คลองใหญ่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 487,000 13,000 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/11/2561 394,506 25/12/2561 394,506 90 18/01/2562 17/01/2562 17/04/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 394,506 407,507 394,507 13,000 3,920 3,920 0.96 0.00 80.00 0.00 80.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2810) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลอง LMC2 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 494,000 2,006,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 493,993 24/12/2561 493,993 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 288,486 05/03/2562 288,486 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 531,497 2,499,994 493,994 2,006,000 1,113,849 493,993 619,855 44.55 100.00 85.00 100.00 85.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2811) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 นาทวี นาทวี สงขลา 09/08/2561 วิธีคัดเลือก 31/08/2561 07/09/2561 11/09/2561 2,890,092 14/11/2561 2,890,092 90 16/03/2562 15/03/2562 13/06/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 2,892,427 2,977,092 2,890,092 87,000 40,469 40,469 1.36 10.00 10.00 10.00 10.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2812) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านน้ำเชี่ยว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 990,000 990,000 990,000 961,000 29,000 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 932,871 25/12/2561 932,871 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 934,770 960,857 932,871 27,986 0.00 100.00 85.00 100.00 85.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2813) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำเชี่ยวคลองป๋อง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 960,000 960,000 960,000 932,000 28,000 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 912,970 24/12/2561 912,970 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 915,011 940,359 912,970 27,389 0.00 100.00 90.00 100.00 90.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2814) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้าน.สำนักเอาะ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 950,000 950,000 950,000 922,000 28,000 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 901,744 24/12/2561 901,744 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 904,110 928,796 901,744 27,052 0.00 100.00 90.00 100.00 90.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2815) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายปิยะมิตร 5 (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,428,000 72,000 คลองกวาง นาทวี สงขลา 24/08/2561 วิธีคัดเลือก 25/10/2561 25/10/2561 26/10/2561 2,257,015 25/12/2561 2,257,015 120 24/01/2562 23/01/2562 23/05/2562 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 2,295,177 2,329,015 2,257,015 72,000 338,552 338,552 14.54 12.00 25.00 12.00 25.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2816) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.คลองบางโหนด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 350,300 629,700 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 445,920 23/11/2561 445,920 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 794,447 170,151 624,296 679,459 170,150 509,309 85.53 100.00 98.00 100.00 98.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2817) ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คลอง ร.6 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 485,000 485,000 485,000 473,000 12,000 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/11/2561 355,211 25/12/2561 355,211 90 18/01/2562 17/01/2562 17/04/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 355,505 367,211 355,211 12,000 3,020 3,020 0.82 0.00 80.00 0.00 80.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2819) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองสิกะ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 930,000 930,000 930,000 903,000 27,000 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 883,368 24/12/2561 883,368 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 885,641 909,868 883,368 26,500 896,221 883,368 12,853 98.50 100.00 99.00 100.00 99.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2820) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแก้มลิงพรุเตียว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,992,000 1,933,000 59,000 ลำไพล เทพา สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 1,936,736 25/12/2561 1,936,736 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 1,940,578 1,994,838 1,936,736 58,102 0.00 100.00 85.00 100.00 85.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2821) ซ่อมแซมทางรับน้ำแก้มลิงพรุเตียว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 971,000 29,000 ลำไพล เทพา สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 967,561 25/12/2561 967,561 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 970,747 996,561 967,561 29,000 967,561 967,561 97.09 100.00 95.00 100.00 95.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2822) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.0+000-0+900 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 499,800 1,500,200 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 499,798 24/12/2561 499,798 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 245,196 06/03/2562 245,196 บจก.เฉลิมยศพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 604,295 1,999,998 499,798 1,500,200 1,154,314 499,798 654,516 57.72 58.00 85.00 58.00 85.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2823) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านใหม่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 5,122,000 4,973,000 149,000 วังใหญ่ เทพา สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 27/11/2561 04/12/2561 06/12/2561 4,875,746 21/01/2562 4,875,746 180 31/01/2562 30/01/2562 29/07/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 4,913,085 4,950,246 4,875,746 74,500 731,362 731,362 14.77 38.00 25.00 38.00 25.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2825) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตุ๊ด (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,456,000 44,000 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 24/08/2561 วิธีคัดเลือก 12/10/2561 22/10/2561 24/10/2561 1,049,602 25/12/2561 1,049,602 120 24/01/2562 23/01/2562 23/05/2562 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 1,073,697 1,093,602 1,049,602 44,000 0.00 100.00 25.00 100.00 25.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.154) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC1 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 480,000 480,000 466,000 466,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 465,967 01/02/2562 465,967 30 02/02/2562 01/02/2562 03/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 475,214 465,967 465,967 465,967 465,967 100.00 100.00 98.00 100.00 98.00 19/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.155) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง RMC โครงการชลประทานสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 490,000 490,000 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/10/2561 489,846 25/01/2562 489,846 30 26/01/2562 25/01/2562 24/02/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 499,956 489,846 489,846 489,846 489,846 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.156) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC2 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 486,000 486,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 485,634 08/02/2562 485,634 30 09/02/2562 08/02/2562 10/03/2562 บจก.เฉลิมยศพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 495,657 485,635 485,635 485,634 485,634 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 19/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.157) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเคียน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 487,000 487,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 486,867 18/02/2562 486,867 30 19/02/2562 18/02/2562 20/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 496,915 486,868 486,868 0.00 100.00 90.00 100.00 90.00 19/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.158) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองชักพระ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 486,000 486,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 485,961 18/02/2562 485,961 30 19/02/2562 18/02/2562 20/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 495,605 485,962 485,962 0.00 100.00 90.00 100.00 90.00 19/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.159) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแลแบง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 4,554,000 4,554,000 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 4,391,024 08/01/2562 4,391,024 180 22/01/2562 21/01/2562 20/07/2562 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 4,421,484 4,391,025 4,391,025 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 19/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.174.34) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำสะเดา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 29/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 02/01/2562 08/01/2562 2,639,800 21/01/2562 2,639,800 90 30/01/2562 29/01/2562 29/04/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 5,902,720 2,639,800 2,639,800 0.00 100.00 80.00 100.00 80.00 19/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.174.35) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 489,216 28/01/2562 489,216 60 30/01/2562 29/01/2562 29/03/2562 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 503,987 489,216 489,216 0.00 100.00 95.00 100.00 95.00 19/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (127) ระบบส่งน้ำ LMC1 กม. 8+060 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000,000 18,000,000 18,000,000 17,476,000 524,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 02/10/2561 08/10/2561 11,358,998 14/11/2561 11,358,998 150 22/01/2562 21/01/2562 20/06/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 17,952,499 11,699,768 11,358,998 340,770 147,098 147,098 1.26 20.00 80.00 20.00 80.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 1,007 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (128) ระบบส่งน้ำฝายคลองหาดทราย ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,563,000 437,000 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 14,515,593 25/11/2561 14,515,593 240 07/01/2562 08/01/2562 04/09/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 14,527,082 14,951,061 14,515,594 435,467 165,442 165,442 1.11 38.00 28.00 38.00 28.00 19/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 162 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (129) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเหนือคลอง ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,000,000 16,000,000 16,000,000 15,543,100 456,900 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 10/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/01/2562 07/01/2562 28/01/2562 30/01/2562 11,228,652 13/02/2562 11,228,652 120 26/02/2562 25/02/2562 25/06/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 36,919 01/03/2562 36,919 หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 15,528,592 11,565,543 11,228,683 336,860 136,651 136,651 1.18 42.00 20.00 42.00 20.00 19/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (130) ระบบส่งน้ำฝายคลองบอมพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 15,000,000 สะท้อน นาทวี สงขลา 02/10/2561 วิธีคัดเลือก 19/10/2561 29/10/2561 30/10/2561 13,001,248 06/12/2561 13,001,248 210 16/01/2562 15/01/2562 13/08/2562 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 13,065,940 29,097,485 13,001,248 16,096,237 798,721 798,721 2.74 26.00 25.00 26.00 25.00 19/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 560 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (139.14) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตาหงา ( พรด. ) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 14,560,000 5,440,000 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 02/10/2561 วิธีคัดเลือก 19/10/2561 29/10/2561 30/10/2561 12,305,679 06/12/2561 12,305,679 210 16/01/2562 15/01/2562 13/08/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 18,292 03/12/2561 18,292 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 12,319,641 17,674,780 12,305,680 5,369,100 2,560,892 1,845,852 715,040 14.49 18.00 25.00 18.00 25.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (4.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองวาด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,150,000 850,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 29/10/2561 19/11/2561 20/11/2561 26,615,961 25/12/2561 26,615,961 240 24/01/2562 23/01/2562 20/09/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 26,644,890 27,884,140 26,615,962 1,268,178 4,115,388 3,992,394 122,994 14.76 26.00 15.00 26.00 15.00 19/03/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 2,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายเก่าร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 20,937,700 20,937,700 21,157,500 58,000 21,099,500 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 07/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/08/2560 57,998 30/11/2561 57,998 30 18/09/2561 17/09/2561 17/10/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 20,937,700 58,000 20,879,700 17,555,217 57,998 17,497,219 83.85 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงคลองเรียน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 24,343,000 24,343,000 24,375,000 2,063,000 22,312,000 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 07/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2562 24,343,000 2,063,000 22,280,000 23,793,108 1,579,050 22,214,058 97.74 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานสงขลา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,200 3,200 3,200 3,200 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 3,200 09/01/2562 3,200 บจก.เค.พี.เอ เซอร์วิส 17/01/2562 3,200 3,200 3,200 3,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานสงขลา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 18,000 09/01/2562 18,000 บจก.เค.พี.เอ เซอร์วิส 17/01/2562 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานสงขลา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 29,000 09/01/2562 29,000 บจก.เค.พี.เอ เซอร์วิส 17/01/2562 29,000 29,000 29,000 29,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด โครงการชลประทานสงขลา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 48,000 48,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 48,000 09/01/2562 48,000 บจก.เค.พี.เอ เซอร์วิส 17/01/2562 48,000 48,000 48,000 48,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 3 เครื่อง โครงการชลประทานสงขลา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 21,300 21,300 21,300 21,300 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 21,300 09/01/2562 21,300 บจก.เค.พี.เอ เซอร์วิส 17/01/2562 21,300 21,300 21,300 21,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานสงขลา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 15,000 09/01/2562 15,000 บจก.เค.พี.เอ เซอร์วิส 17/01/2562 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานสงขลา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 53,000 53,000 53,000 53,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 53,000 09/01/2562 53,000 บจก.เค.พี.เอ เซอร์วิส 17/01/2562 53,000 53,000 53,000 53,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,464,500 1,464,500 1,464,500 1,464,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 903,583 01/06/2561 903,583 ค่าจ้างชั่วคราว 08/03/2562 1,464,500 1,464,500 903,583 903,583 61.70 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำ คลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 3.715 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,000,000 19,000,000 19,000,000 18,449,900 550,100 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 03/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/06/2561 20/06/2561 10/07/2561 16/07/2561 16,202,977 31/07/2561 16,202,977 90 04/09/2561 03/09/2561 02/12/2561 บจก.นนทยศ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 16,753,077 16,202,977 550,100 16,406,659 16,202,977 203,682 97.93 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานไสท้อน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 970,000 30,000 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 16/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2561 20/06/2561 25/06/2561 915,900 23/07/2561 915,900 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 หจก.สุชาบดีก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 945,900 915,900 30,000 915,900 915,900 96.83 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแก้มลิงพรุเตียว (พรด.) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 ลำไพล เทพา สงขลา 29/03/2561 วิธีคัดเลือก 23/04/2561 23/04/2561 03/05/2561 1,976,567 28/05/2561 1,976,567 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.เอ เอส เอ 1994 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 1,976,567 1,976,567 1,251,145 1,251,145 63.30 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่ (พรด.) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 วังใหญ่ เทพา สงขลา 29/03/2561 วิธีคัดเลือก 23/04/2561 30/04/2561 03/05/2561 1,938,516 28/05/2561 1,938,516 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 1,996,516 1,938,516 58,000 631,031 573,056 57,975 31.61 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม.20+600 ฝั่งขวา (ชะมวง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,884,000 116,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 10/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 12/06/2561 20/06/2561 1,870,980 05/07/2561 1,870,980 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 1,986,980 1,870,980 116,000 1,884,840 1,870,980 13,860 94.86 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปลายลำไตร (พรด.) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,796,000 204,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 11/04/2561 วิธีคัดเลือก 30/04/2561 07/05/2561 10/05/2561 6,778,979 28/05/2561 6,778,979 120 31/05/2561 30/05/2561 27/09/2561 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 6,982,979 6,778,979 204,000 3,322,934 3,134,085 188,849 47.59 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม. 23+000 ฝั่งขวา (ชะมวง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,434,000 66,000 ควนโส ควนเนียง สงขลา 11/05/2561 วิธีคัดเลือก 11/06/2561 20/06/2561 27/06/2561 1,168,514 31/07/2561 1,168,514 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 1,234,514 1,168,514 66,000 1,168,514 1,168,514 94.65 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม.10+700 ฝั่งซ้าย (ชะมวง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,480,000 20,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 11/05/2561 วิธีคัดเลือก 13/06/2561 22/06/2561 26/06/2561 646,968 13/07/2561 646,968 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมเขื่อนดินอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรพร้อมอาคารประกอบ (จำไหร-หอยโข่ง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 67,048,000 67,048,000 67,048,000 16,427,000 50,621,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 06/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2561 19/06/2561 19/06/2561 1,990,047 16/07/2561 1,990,047 30 11/10/2561 10/10/2561 09/11/2561 หจก.วไลก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 45,440,484 16,436,000 29,004,484 26,827,190 11,105,605 15,721,585 59.04 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารบังคับน้ำ กม. 20+300 (ชะมวง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,485,000 498,000 1,987,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 30/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/07/2561 484,644 16/07/2561 484,644 30 22/12/2561 21/12/2561 20/01/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 1,837,569 484,644 1,352,925 1,617,788 484,644 1,133,144 88.04 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านทับยาง (พรด.) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 970,000 970,000 970,000 970,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 11/04/2561 วิธีคัดเลือก 23/04/2561 30/04/2561 03/05/2561 968,017 28/05/2561 968,017 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 968,017 968,017 387,247 387,247 40.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมฝายคลองบ้านเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ (พรด.) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 990,000 990,000 990,000 990,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 29/03/2561 วิธีคัดเลือก 23/04/2561 30/04/2561 03/05/2561 987,728 28/05/2561 987,728 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 987,728 987,728 434,729 434,729 44.01 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง เหนือฝายไสท้อน (ชะมวง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,965,000 35,000 ควนโส ควนเนียง สงขลา 10/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 12/06/2561 20/06/2561 2,386,846 05/07/2561 2,386,846 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 2,421,846 2,386,846 35,000 2,386,846 2,386,846 98.55 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC กม.2+000 - กม.4+000 เนื่องจากอุทกภัย (คลองหลา) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 30/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/05/2561 30/05/2561 06/06/2561 551,053 20/06/2561 551,053 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 5,071,691 5,071,691 4,639,508 4,639,508 91.48 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ระบบส่งน้ำ LMC 1 ชะมวง (นบนายยิน ) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,200,000 9,200,000 9,200,000 8,933,000 267,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/04/2561 04/05/2561 30/05/2561 07/06/2561 4,445,113 21/06/2561 4,445,113 90 04/07/2561 03/07/2561 01/10/2561 หจก.ทีซีพี ปัตตานีการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 4,578,467 4,445,113 133,354 4,576,966 4,445,113 131,853 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ระบบส่งน้ำ LMC 1 ชะมวง กม. 13+800 ระยะที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 8,744,000 256,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/04/2561 04/05/2561 30/05/2561 07/06/2561 4,354,380 21/06/2561 4,354,380 90 04/07/2561 03/07/2561 01/10/2561 หจก.ทีซีพี ปัตตานีการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/03/2562 4,485,012 4,354,380 130,632 4,440,411 4,354,380 86,031 99.01 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ บ้านหนองกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/04/2561 04/05/2561 30/05/2561 07/06/2561 5,992,051 21/06/2561 5,992,051 90 06/07/2561 03/07/2561 03/10/2561 หจก.ทวีวัฒนาการช่าง