ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 07:59:37]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 16 ท่อระบายน้ำคันกั้นน้ำกระแสสินธุ์กม. 20+800 ตำบลระโนดอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.97) อาคารรับน้ำคลองระบายน้ำ ร.6 กม.0+900 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,500 170,500 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 23/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 52,500 02/03/2563 52,500 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 14/03/2563 170,500 170,500 166,041 166,041 97.38 100.00 97.38 100.00 97.38 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.169) ซ่อมแซมบ้านพัก 3-4 อ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,100 20,100 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 21/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 8,991 02/03/2563 8,991 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 20,100 20,100 20,024 20,024 99.62 100.00 100.00 100.00 100.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.170) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 5-6 จำนวน 3 หลัง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 56,200 56,200 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 21/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 35,287 02/03/2563 35,287 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 11/03/2563 56,200 56,200 45,994 45,994 81.84 100.00 81.84 100.00 81.84 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1371) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.3+500-4+500 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,640 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 07/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 16,625 02/03/2563 16,625 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 11/03/2563 64,579 64,579 64,579 64,579 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1372) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและเสริมคันคลอง 2L- RMC1 กม.1+000 - กม.2+000 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,950 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 82,000 82,000 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 09/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 33,251 02/03/2563 33,251 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 11/03/2563 82,000 82,000 79,449 79,449 96.89 100.00 96.89 100.00 96.89 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1373) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-LMC1 (พญาโฮ้ง) จำนวน 1,986 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,700 50,700 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 06/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 8,313 02/03/2563 8,313 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 50,700 50,700 49,533 49,533 97.70 100.00 97.70 100.00 97.70 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1374) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-LMC2 (พญาโฮ้ง) จำนวน 2,677 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 68,500 68,500 ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 06/01/2563 02/03/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 15,092 02/03/2563 15,092 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 68,500 68,500 68,308 68,308 99.72 100.00 99.72 100.00 99.72 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1378) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC (บ้านพร้าว) เป็นช่วงๆ จำนวน 822 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 23,000 23,000 ป่าพะยอม ป่าพยอม พัทลุง 07/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 8,313 02/03/2563 8,313 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 23,000 23,000 15,952 15,952 69.35 100.00 69.35 100.00 69.35 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1383) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) จำนวน 2,728 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 06/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 15,339 02/03/2563 15,339 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 74,000 74,000 70,641 70,641 95.46 100.00 95.46 100.00 95.46 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1387) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-1L- RMC1 กม.0+300 - กม.3+450 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,760 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,500 51,500 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 09/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 8,991 24/02/2563 8,991 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 11/03/2563 51,500 51,500 33,485 33,485 65.02 100.00 65.02 100.00 65.02 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1390) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC2 กม.17+400-กม.-18+600 เป็นช่วงๆ จำนวน 3,020 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 จองถนน เขาชัยสน พัทลุง 09/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 15,339 02/03/2563 15,339 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 69,925 69,925 69,925 69,925 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1392) ซ่อมแซมตลิ่งท้ายฝายนาท่อมฝั่งขวา (นาท่อม) กว้าง 24 เมตร ยาว 43 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 01/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 15,100 02/03/2563 15,100 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 65,000 65,000 62,204 62,204 95.70 100.00 95.70 100.00 95.70 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1407) ซ่อมแซมหินก่อท้ายฝายนาท่อมฝั่งขวา จำนวน 780 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 19,300 03/03/2563 19,300 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 65,000 65,000 45,432 45,432 69.89 100.00 69.89 100.00 69.89 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1408) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.ท่าแค จำนวน 440 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 19,300 02/03/2563 19,300 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2563 65,000 65,000 45,432 45,432 69.89 100.00 69.89 100.00 69.89 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2343) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-RMC กม.0+000 - กม.1+600 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 21,600 21,600 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 15/04/2563 3,226 15/04/2563 3,226 ค่าเดินทางไปราชการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 15/04/2563 21,600 21,600 3,002 3,002 13.90 100.00 13.90 100.00 13.90 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2345) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC กม.0+000 - กม.1+500 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 22,400 22,400 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 6,900 02/03/2563 6,900 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 22,400 22,400 15,552 15,552 69.43 100.00 69.43 100.00 69.43 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2347) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.0+000 - กม.1+000 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 22,100 22,100 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 06/08/2563 6,630 06/08/2563 6,630 เดินทางไปราชการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 06/08/2563 22,100 22,100 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2348) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 - กม.2+000 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 21,000 21,000 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 06/08/2563 4,648 06/08/2563 4,648 เดินทางไปราชการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 06/08/2563 21,000 21,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2350) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC กม.0+000 - กม.2+500 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 21,300 21,300 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 13/03/2563 21,300 21,300 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2355) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด 1R-RMC เป็นช่วงๆ กม.0+500 - 1+000 ความยาว 0.250 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 41,730 41,730 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 20/03/2563 5,980 20/03/2563 5,980 ค่าเดินทางไปราชการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 41,730 41,730 5,980 5,980 14.33 100.00 14.33 100.00 14.33 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2356) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC2 กม.0+000-กม. 5+000 เป็นช่วงๆ จำนวน 0.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 73,000 73,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 14,700 02/03/2563 14,700 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 73,000 73,000 63,986 63,986 87.65 100.00 87.65 100.00 87.65 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2357) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ร.4 เป็นช่วง ๆ กม.1+000 - 1+800 ความยาว 0.800 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,080 46,080 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 13/03/2563 6,587 13/03/2563 6,587 ค่าเดินทางไปราชการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 18/06/2563 46,080 46,080 6,587 6,587 14.29 100.00 15.00 100.00 15.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2358) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองกรอยใหญ่ 0.340 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 68,000 68,000 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 21,160 02/03/2563 21,160 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 68,000 68,000 46,238 46,238 68.00 100.00 68.00 100.00 68.00 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2367) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร. 1 ซ ร 1 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,328 13,328 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 26/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 16/07/2563 3,840 16/07/2563 3,840 ค่าเดินทางไปราชการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 17/07/2563 13,328 13,328 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2368) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร.คลอง ร.6 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,970 47,970 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 24/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 15,092 02/03/2563 15,092 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 47,970 47,970 33,263 33,263 69.34 100.00 69.34 100.00 69.34 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2371) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองระบายน้ำ 1ซ - ร.1 กม.0+640 - 1+000 เป็นช่วง ๆ ความยาว 0.360 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,180 42,180 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 30/03/2563 28,324 30/03/2563 28,324 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 42,180 42,180 28,324 28,324 67.15 100.00 67.15 100.00 67.15 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2389) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองกรอยใหญ่ 0.140 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 27/03/2563 18,453 30/03/2563 18,453 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 34,000 34,000 18,453 18,453 54.27 100.00 54.27 100.00 54.27 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2390) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกรอยน้อย 0.16 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 30/07/2563 9,126 30/07/2563 9,126 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/08/2563 34,000 34,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2391) ซ่อมแซมบานฝาท่อและเครื่องยกท่อส่งน้ำเข้านาคลองซอยทุ่งระโนด 45 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 17,300 17,300 บ้านขาว ระโนด สงขลา 23/12/2562 13/03/2563 17,300 17,300 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2393) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบาย จำนวน 178 ชุด ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ฝายชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,110 14,110 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 25/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 30/03/2563 9,441 30/03/2563 9,441 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 14,110 14,110 9,441 9,441 66.91 100.00 66.91 100.00 66.91 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2394) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบาย จำนวน 232 ชุด ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ปตร.ปลักปลิง-ปตร.จะนะ) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลนาทวี ตำบลบ้านนา อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,050 12,050 บ้านนา จะนะ สงขลา 25/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 20/07/2563 7,420 20/07/2563 7,420 ค่าเดินทางไปราชการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 23/07/2563 12,050 12,050 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2395) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ. และปตร. ประจำปีฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1, 2 ,3 370 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,300 12,300 ระโนด ระโนด สงขลา 23/12/2562 13/03/2563 10,400 10,400 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2396) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายจำนวน 173 ชุด ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 (คลองวาด-อู่ตะเภา) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 13/03/2563 25,800 25,800 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2404) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์สถานีสูบน้ำไฟฟ้าทุ่งระโนด 10 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,400 20,400 บ้านขาว ระโนด สงขลา 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2563 20,375 18/05/2563 20,375 พี เอ็น เอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/06/2563 20,375 20,375 20,375 20,375 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2410) ซ่อมแซมหินเรียงหน้า ปตร.คลองวาด กม.4+000 - 4+300 ความยาว 0.048 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 37,500 37,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 10,535 02/03/2563 10,535 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 14/03/2563 37,500 37,500 30,141 30,141 80.38 100.00 80.38 100.00 80.38 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2411) ซ่อมแซมอาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จำนวน 1 บาน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,900 19,900 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 23/01/2563 13/03/2563 19,900 19,900 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2419) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC (ดุสน) จำนวน 780 ตารางเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 87,000 87,000 คลองขุด เมืองสตูล สตูล 19/11/2562 12/03/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 27,937 02/03/2563 27,937 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 14/03/2563 86,966 86,966 86,966 86,966 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2420) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) จำนวน 1,057 ตารางเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 117,100 117,100 ควนสตอ ควนโดน สตูล 19/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 8,991 02/03/2563 8,991 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 14/03/2563 117,100 117,100 114,715 114,715 97.96 100.00 97.96 100.00 97.96 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.38) ปรับปรุงท่อระบายน้ำตะโหนดด้วน ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 161,000 161,000 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 27/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 112,038 29/05/2563 112,038 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/06/2563 161,000 161,000 87,513 87,513 54.36 100.00 54.36 100.00 54.36 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (77) แก้มลิงบ้านโครง ปริมาตรเก็บกัก 0.320 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 430,000 430,000 ประกอบ นาทวี สงขลา 27/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 141,102 29/05/2563 141,102 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2563 282,203 282,203 146,824 146,824 52.03 83.45 52.03 83.45 52.03 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (79) ฝายคลองสนิม ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 158 ไร่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 ประกอบ นาทวี สงขลา 10/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 195,625 29/05/2563 195,625 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/06/2563 400,000 400,000 237,630 237,630 59.41 82.97 59.41 82.97 59.41 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (19) แก้มลิงคลองควาย ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม. ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 281,700 281,700 คู จะนะ สงขลา 24/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 90,000 29/05/2563 90,000 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2563 180,430 180,430 89,652 89,652 49.69 70.07 49.69 70.07 49.69 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (121) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,561 เมตร พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ทุ่งนาใน ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 211,642 211,642 บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา 25/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 106,960 24/06/2563 106,960 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/06/2563 136,981 136,981 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (105) ปรับปรุงการกัดเซาะคันกั้นน้ำคลองหลง (พรุพ้อ) ความยาว 6.00 กม. โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 515,000 515,000 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 07/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 336,383 29/05/2563 336,383 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2563 559,530 559,530 412,765 412,765 73.77 87.84 73.77 87.84 73.77 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (3) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมขุดลอกคลองโคกกอ ขนาดบานระบาย 6.00x3.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 611,100 611,100 ปากบาง เทพา สงขลา 21/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 346,010 29/05/2563 346,010 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/06/2563 565,687 565,687 449,884 449,884 79.53 93.24 79.53 93.24 79.53 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.214) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายท่าบัวแก้ว ความยาว 0.15 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,700 50,700 จองถนน เขาชัยสน พัทลุง 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 6,250 07/04/2563 6,250 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/05/2563 50,210 50,210 6,250 6,250 12.45 100.00 12.45 100.00 12.45 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.213) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบางแก้ว ความยาว 0.18 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,000 51,000 จองถนน เขาชัยสน พัทลุง 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 6,250 07/04/2563 6,250 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 53,185 53,185 30,654 30,654 57.64 100.00 57.64 100.00 57.64 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.212) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำและระบบส่งน้ำบ้านโคกขาม ความยาว 0.18 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 54,300 54,300 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 6,250 07/04/2563 6,250 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 56,135 56,135 6,250 6,250 11.13 100.00 11.13 100.00 11.13 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (45) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองหลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุเพิ่มขึ้น 4.70 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,500 982,500 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 20/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 562,952 02/04/2563 562,952 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 28/05/2563 804,217 804,217 676,673 676,673 84.14 90.00 84.14 90.00 84.14 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (27) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC2 (ฝายชะมวง) กม.1+500 - กม.7+200 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 2.750 กม. ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 479,400 479,400 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 21/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 252,500 29/04/2563 252,500 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/06/2563 370,887 370,887 247,845 247,845 66.82 100.00 66.82 100.00 66.82 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1385) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L - RMC2 กม.2+800 - กม.3+400เป็นช่วงๆ จำนวน 1,920 ตรม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,000 51,000 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 6,250 07/04/2563 6,250 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 53,100 53,100 15,376 15,376 28.96 100.00 28.96 100.00 28.96 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1401) ซ่อมแซมฝายบ้านแม่โต๊ะหล้า ขนาดบายระบาย 1.50X1.50 จำนาน 1 บาน และอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 144,000 144,000 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 07/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 30/07/2563 27,377 30/07/2563 27,377 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/07/2563 146,467 146,467 33,244 33,244 22.70 90.00 22.70 90.00 22.70 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2352) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4L-MC พื้นที่ 1,500 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 58,000 58,000 ตะเครียะ ระโนด สงขลา 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 6,250 07/04/2563 6,250 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/05/2563 58,000 58,000 6,250 6,250 10.78 100.00 10.78 100.00 10.78 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2354) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ พื้นที่ 900 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 53,000 53,000 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 6,250 07/04/2563 6,250 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/05/2563 52,120 52,120 15,376 15,376 29.50 100.00 29.50 100.00 29.50 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2360) ซ่อมแซมคันคลองคลอง LMC1 พร้อมอาคารประกอบ กม. 11+470-กม. 18+300 เป็นช่วงๆ จำนวน 0.780 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,900 36,900 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 25/12/2562 13/03/2563 39,182 39,182 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2416) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC2 กม.0+900 (ชะมวง) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,800 34,800 ควนโส ควนเนียง สงขลา 25/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 24/07/2563 9,870 24/07/2563 9,870 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/07/2563 37,368 37,368 18,601 18,601 49.78 80.00 49.78 80.00 49.78 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2417) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC2 ช่วง กม. 7+500 - กม. 8+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 104,247 104,247 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 13/03/2563 5,000 24/03/2563 5,000 สำนักงานประกันสังคม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 106,457 106,457 105,891 105,891 99.47 100.00 99.47 100.00 99.47 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1370) ซ่อมแซมการกัดเซาะคันคลองระบายน้ำ ฝายป่าบอน หินก่อจำนวน400 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 07/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 20/07/2563 36,502 20/07/2563 36,502 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/07/2563 142,527 142,527 37,247 37,247 26.13 85.00 26.13 85.00 26.13 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1368) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านหัวควนและอาคารประกอบ หินก่อจำนวน 300 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 07/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 20/07/2563 36,502 20/07/2563 36,502 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/07/2563 142,527 142,527 36,502 36,502 25.61 70.00 25.61 70.00 25.61 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1404) ซ่อมแซมสะพานคลองหลง (พรุพ้อ) หินก่อจำนวน 360 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 07/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 30/07/2563 68,346 30/07/2563 68,346 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/07/2563 142,527 142,527 95,016 95,016 66.67 80.00 66.67 80.00 66.67 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1388) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC2 กม.2+300-กม.4+300 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,460 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 57,000 57,000 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 6,250 07/04/2563 6,250 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/05/2563 58,383 58,383 29,301 29,301 50.19 100.00 50.19 100.00 50.19 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2418) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่ง LMC2 ช่วง กม.20+000 -26+167 (ไสท้อน) ยาว 0.100 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 32,700 32,700 ควนโส ควนเนียง สงขลา 25/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 24/07/2563 9,126 24/07/2563 9,126 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/07/2563 35,250 35,250 17,393 17,393 49.34 80.00 49.34 80.00 49.34 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2430) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลอง 1R-LMC (ดุสน) โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 37,600 37,600 บ้านควน เมืองสตูล สตูล 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 5,240 07/04/2563 5,240 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 41,940 41,940 5,240 5,240 12.49 100.00 12.49 100.00 12.49 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (20) แก้มลิงบ้านนาบ้านไร่ ปริมาตรเก็บกัก 0.122 ล้าน ลบ.ม.ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 421,200 421,200 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 25/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 111,226 29/05/2563 111,226 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2563 225,151 225,151 97,961 97,961 43.51 100.00 43.51 100.00 43.51 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2405) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขับด้วยเครื่องยนต์ 14 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,300 12,300 บ้านขาว ระโนด สงขลา 23/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 06/08/2563 5,740 06/08/2563 5,740 ค่าเดินทางไปราชการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/08/2563 12,300 12,300 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1369) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง RMC2. กม.18+600 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,100 26,100 จองถนน เขาชัยสน พัทลุง 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 5,530 07/04/2563 5,530 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 27,496 27,496 5,530 5,530 20.11 100.00 20.11 100.00 20.11 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2325) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองบ้านเฉียงพง ปริมาณหินเรียง 88 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,200 13,200 ระโนด ระโนด สงขลา 23/12/2562 13/03/2563 14,284 14,284 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2376) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านทุ่งบัว กม.0+450 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 12.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,100 14,100 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 23/01/2563 13/03/2563 15,648 15,648 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2375) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านเชิงแส กม.6+985 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,100 12,100 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 23/12/2562 13/03/2563 13,912 13,912 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2326) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองไสร้า ปริมาณหินเรียง 80 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,300 11,300 ระโนด ระโนด สงขลา 06/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 20/07/2563 1,040 20/07/2563 1,040 ค่าเดินทางไปราชการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 23/07/2563 12,634 12,634 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2377) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านโหนดด้วน กม.3+940 ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,000 19,000 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 23/12/2562 13/03/2563 20,974 20,974 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2409) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.บ้านดอนพูด 120 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,300 20,300 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 19,956 18/05/2563 19,956 ร้านลูกช้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 04/06/2563 22,116 22,116 19,956 19,956 90.23 70.00 90.23 70.00 90.23 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2406) ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.ปลายคลองข่อย ปริมาณหินก่อ 80 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,600 16,600 วัดสน ระโนด สงขลา 23/12/2562 13/03/2563 17,169 17,169 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2407) ซ่อมแซมหินก่อท่อลอดกลางคลองบ้านเฉียงพง กม.3+500 ปริมาณหินก่อ 60 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,700 13,700 ระโนด ระโนด สงขลา 23/12/2562 13/03/2563 14,704 14,704 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2408) ซ่อมแซมหินก่อท่อลอดกลางคลองบ้านวัดสน ปริมาณหินก่อ 60 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,900 14,900 วัดสน ระโนด สงขลา 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/07/2563 15,988 15,988 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/08/2563 15,992 15,992 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2374) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านกาหรำ (หนองเสือฮูก) กม.11+810 ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 23/12/2562 13/03/2563 13,633 13,633 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2378) ซ่อมแซมท่อลอดคลองนายชู กม.3+250 ปริมาณหินก่อ 100 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 21,100 21,100 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 23/12/2562 13/03/2563 23,154 23,154 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.173) ซ่อมแซมปรับปรุงหัวงาน และอาคารประกอบ ฝายดุสน โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,600 30,600 ควนโดน ควนโดน สตูล 14/01/2563 13/03/2563 16,161 16,161 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.274) ซ่อมแซมตลิ่งคลองป่าเร็ด ยาว 40 เมตร โครงการบรรเทาอุทกภัยโรงเรียนส่งเสริมอิสลามและชุมชนบ้านป่าเร็ด (พรด.) ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 17,400 17,400 ปลักหนู นาทวี สงขลา 14/01/2563 13/03/2563 11,208 11,208 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.142) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 1L-LMC ระยะทาง 2.400 กม. ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 85,950 85,950 ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล 26/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 36,441 29/05/2563 36,441 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/06/2563 52,059 52,059 35,660 35,660 68.50 100.00 68.50 100.00 68.50 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2372) ซ่อมแซมตลิ่งฝายพร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 600 ม. ฝายบ้านลุ่ม (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 17,400 17,400 ทับช้าง นาทวี สงขลา 23/12/2562 13/03/2563 11,206 11,206 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2359) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC (ปลักปลิง) ปริมาณ 1,700 ตร.ม. โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 17,400 17,400 ทับช้าง นาทวี สงขลา 23/12/2562 13/03/2563 11,209 11,209 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2423) ซ่อมแซมคันคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) กิโลเมตร 11+500 - 13+500 ความยาว 2.000 กม. โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 39,000 39,000 ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล 19/11/2562 13/03/2563 24,368 24,368 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.2429) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC (ดุสน) โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,950 34,950 คลองขุด เมืองสตูล สตูล 19/11/2562 13/03/2563 21,924 21,924 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (108) ปรับปรุงไซฟอน กม.0+180 และ กม.0+750 ของคลองส่งน้ำ 1ซ-1ข-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 127,800 127,800 แค จะนะ สงขลา 23/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 57,391 29/05/2563 57,391 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/06/2563 81,987 81,987 44,115 44,115 53.81 100.00 53.81 100.00 53.81 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (60) อาคารบังคับน้ำบ้านผังปาล์ม 4 ปาล์ม 5 ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 105 ไร่ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 139,800 139,800 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 24/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 44,728 29/05/2563 44,728 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/06/2563 89,455 89,455 38,894 38,894 43.48 100.00 43.48 100.00 43.48 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (9) ฝายบ้านหนองสาหร่าย ความยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 152,700 152,700 ท่าม่วง เทพา สงขลา 24/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 48,969 29/05/2563 48,969 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/06/2563 97,938 97,938 48,378 48,378 49.40 100.00 49.40 100.00 49.40 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (78) ฝายคลองบางควาย ความยาว 18.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 95 ไร่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 131,000 131,000 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 24/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 41,979 29/05/2563 41,979 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/06/2563 83,957 83,957 39,650 39,650 47.23 100.00 47.23 100.00 47.23 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (138) อาคารป้องกันตลิ่งโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ระยะทาง 0.560 กม. ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 223,800 223,800 วังใหญ่ เทพา สงขลา 24/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 71,587 29/05/2563 71,587 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/06/2563 143,173 143,173 68,859 68,859 48.10 100.00 48.10 100.00 48.10 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (137) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านหัวเขา ระยะทาง 0.228 กม. ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 59,000 59,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 24/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 18,702 18,702 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/04/2563 37,403 37,403 17,457 17,457 46.67 100.00 46.67 100.00 46.67 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (11) ฝายบ้านถ้ำครก ความยาว 21.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 196 ไร่ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 149,000 149,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 24/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 53,837 29/05/2563 53,837 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2563 94,450 94,450 40,292 40,292 42.66 89.41 42.66 89.41 42.66 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (7) ฝายห้วยไทร ความยาว 30.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 174 ไร่ ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 393,000 393,000 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 24/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 45,134 29/05/2563 45,134 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/06/2563 187,970 187,970 100,707 100,707 53.58 79.87 53.58 79.87 53.58 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (10) ระบบระบายน้ำคลองปากพะเนียด ระยะทาง 0.800 กม. ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 436,800 436,800 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 24/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 156,849 29/05/2563 156,849 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/06/2563 280,088 280,088 234,826 234,826 83.84 85.29 83.84 85.29 83.84 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (12) อาคารอัดน้ำคลองถ้ำรูนกสัก ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 125 ไร่ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 96,000 96,000 คูหา รัตภูมิ สงขลา 24/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 30,360 29/05/2563 30,360 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2563 60,720 60,720 30,165 30,165 49.68 100.00 49.68 100.00 49.68 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (9) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือฝายพญาโฮ้ง ระยะทาง 430เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 59,992 28/04/2563 59,992 พี เอ็น เอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2563 193,290 193,290 139,632 139,632 72.24 100.00 72.24 100.00 72.24 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (8) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายหลักสาม ระยะทาง 450 เมตร ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 303,000 303,000 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 09/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/04/2563 181,500 29/05/2563 181,500 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2563 196,100 196,100 184,187 184,187 93.93 100.00 93.93 100.00 93.93 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (77) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝั่งขวา 1L-RMC1 กม.7+028 ความยาว 1.483 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 09/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/08/2563 30,250 30,250 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1402) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง สายที่ 6,7 และ 10 ความยาว 2.90 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 09/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/08/2563 5,080 5,080 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (75) ปรับปรุงเกียร์มอเตอร์เครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองป่าบอนขนาด 6X6 เมตรจำนวน 2 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/05/2563 91,755 26/05/2563 91,755 หจก.สิทธิรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2563 414,680 414,680 248,505 248,505 59.93 90.00 59.93 90.00 59.93 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.35) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบาย 1ซ-ร.1 กม.2+180 - กม.3+152และกม.3+225 - 3+890 ฝั่งขวา ระยะทาง 1.640 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,470 70,470 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/08/2563 21,800 21,800 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (108) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายควนกุฏิ ระยะทาง 400 เมตร ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 309,000 309,000 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 07/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 28/04/2563 18,863 05/05/2563 18,863 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 04/06/2563 198,080 198,080 196,166 196,166 99.03 100.00 99.03 100.00 99.03 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (106) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเหนือฝายหลักสาม ความยาว 1.5 กม. และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 09/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 26/05/2563 8,252 26/05/2563 8,252 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 193,290 193,290 155,571 155,571 80.49 70.00 80.49 70.00 80.49 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (109) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายพญาโฮ้ง ระยะทาง 450 เมตร ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 306,000 306,000 ชะรัด กงหรา พัทลุง 09/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 26/05/2563 3,930 26/05/2563 3,930 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 196,100 196,100 43,568 43,568 22.22 70.00 22.22 70.00 22.22 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.162) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) กม.4+900 โครงการชลประทานสตูล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,900 12,900 ควนโดน ควนโดน สตูล 19/11/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/08/2563 7,645 7,645 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.96) ท่อลอดคันคลองระบายน้ำ กม.0+530 และ กม.1+700 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,500 28,500 บ้านนา จะนะ สงขลา 23/12/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/08/2563 18,280 18,280 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (113) เพิ่มประสิทธิภาพคลองห้วยใหญ่ ระยะทาง 0.400 กม. ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 218,430 218,430 ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 27/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 30/07/2563 27,377 30/07/2563 27,377 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/08/2563 95,560 95,560 27,377 27,377 28.65 70.00 28.65 70.00 28.65 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (7) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งขวา ความยาว 208.40 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 07/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 30/07/2563 29,610 30/07/2563 29,610 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 30/07/2563 85,470 85,470 36,810 36,810 43.07 60.00 43.07 60.00 43.07 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (76) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ LMC (ควนกุฏิ) กม.4+615 ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 132,000 132,000 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 09/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 03/08/2563 12,000 03/08/2563 12,000 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/08/2563 83,490 83,490 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (110) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือฝายควนกุฏิ ระยะทาง 480 เมตร ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 306,000 306,000 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง ค่าแรง XXXX XXXX 28/05/2563 50,000 28/05/2563 50,000 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 198,940 198,940 52,180 52,180 26.23 70.00 26.23 70.00 26.23 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (30) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสายใหญ่ ฝายบ้านพูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 93,000 93,000 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 09/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/08/2563 60,170 60,170 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (107) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลอง LMC2 (พญาโฮ้ง) กม.7+800 ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 132,000 132,000 สมหวัง กงหรา พัทลุง 09/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 30/07/2563 18,251 30/07/2563 18,251 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 30/07/2563 84,000 84,000 18,251 18,251 21.73 80.00 21.73 80.00 21.73 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (10) ฝายคลองปลายงัน ความยาว 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 153 ไร่ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 375,600 375,600 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2563 13,505 16/06/2563 13,505 ร้านบ้านใหม่ ศึกษาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 27/06/2563 240,670 240,670 162,659 162,659 67.59 80.00 67.59 80.00 67.59 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.39) ปรับปรุงท่อลอดคันคลองสทิงหม้อบ้านป่าขวาง กม.1+415 (ซ้าย) ขนาดบานระบาย 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 23,000 23,000 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 27/12/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ม่ ไม่มี 05/08/2563 23,000 23,000 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.62) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC (บ้านพร้าว) กม. 3+500 ความยาวท่อ 527 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 บ้านพร้าว ป่าพยอม พัทลุง 07/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/08/2563 29,720 29,720 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.63) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ท่อส่งน้ำสาย 1ซ-สายใหญ่ ความยาวท่อ 1,500 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 38,000 38,000 เกาะเต่า ป่าพยอม พัทลุง 07/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/08/2563 24,070 24,070 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (78) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายควนมะพร้าวคลองส่งน้ำ U-Shape ความยาว 1,050 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 68,000 68,000 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 07/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/08/2563 56,380 56,380 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.4498) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะ คันคลองส่งน้ำ RMC (ท่าแนะ) กม.7+500-8+660 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 07/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 05/08/2563 16,740 16,740 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.1391) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หารอ่างทอง ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร(โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 07/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 23/05/2563 18,300 18,300 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (112) ป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายป่าบอน หินก่อจำนวน 2,653 ตารางเมตร ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 404,000 404,000 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 07/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 30/07/2563 88,831 30/07/2563 88,831 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 30/07/2563 375,200 375,200 88,831 88,831 23.68 70.00 23.68 70.00 23.68 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (111) ป้องกันการกัดเซาะคลองระบายน้ำ ร.1 หินก่อจำนวน 4,678 ตารางเมตร (อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน) ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 598,000 598,000 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 07/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 26/05/2563 39,295 26/05/2563 39,295 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 577,000 577,000 363,063 363,063 62.92 84.00 62.92 84.00 62.92 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 67,600 67,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 59,600 24/01/2563 59,600 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 59,600 59,600 59,600 59,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,800 25,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 21,300 24/01/2563 21,300 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 21,300 21,300 21,300 21,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 26,800 26,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 25,300 24/01/2563 25,300 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 25,300 25,300 25,300 25,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 104,000 104,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2562 14/11/2562 89,000 24/01/2563 89,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 89,000 89,000 89,000 89,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 180,600 180,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 177,100 24/01/2563 177,100 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 177,100 177,100 177,100 177,100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,400 6,400 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 5,600 24/01/2563 5,600 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 5,600 5,600 5,600 5,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000 18,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2562 14/11/2562 7,000 24/01/2563 7,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 7,000 7,000 7,000 7,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,600 12,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 10,600 24/01/2563 10,600 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 10,600 10,600 10,600 10,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,600 8,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 8,200 24/01/2563 8,200 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 8,200 8,200 8,200 8,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,000 16,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 14,600 24/01/2563 14,600 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 14,600 14,600 14,600 14,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 230,000 230,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 160,000 24/01/2563 160,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 160,000 160,000 160,000 160,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 180,000 180,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 97,000 24/01/2563 97,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 97,000 97,000 97,000 97,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 210,000 24/01/2563 210,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 210,000 210,000 210,000 210,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000 15,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 9,000 24/01/2563 9,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 9,000 9,000 9,000 9,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 36,000 36,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 34,400 31/01/2563 34,400 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 34,400 34,400 34,400 34,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,400 10,400 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 8,800 24/01/2563 8,800 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/02/2563 8,800 8,800 8,800 8,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,300 15,300 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 15,300 13/12/2562 15,300 ร้านเอส อาร์ คอมเทค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 22/01/2563 15,300 15,300 15,300 15,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 62,500 62,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 62,500 13/12/2562 62,500 ร้านเอส อาร์ คอมเทค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 22/01/2563 62,500 62,500 62,500 62,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/02/2563