ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 16:03:05]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 16 ท่อระบายน้ำคันกั้นน้ำกระแสสินธุ์กม. 20+800 ตำบลระโนดอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 67,600 67,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 59,600 59,600 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 59,600 59,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,800 25,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 21,300 21,300 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 21,300 21,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 26,800 26,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 25,300 25,300 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 25,300 25,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 104,000 104,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2562 14/11/2562 89,000 89,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 89,000 89,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 180,600 180,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 177,100 177,100 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 177,100 177,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,400 6,400 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 5,600 5,600 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 5,600 5,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000 18,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2562 14/11/2562 7,000 7,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 7,000 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,600 12,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 10,600 10,600 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 10,600 10,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,600 8,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 8,200 8,200 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 8,200 8,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,000 16,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 14,600 14,600 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 14,600 14,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 230,000 230,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 160,000 160,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 160,000 160,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 180,000 180,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 97,000 97,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 97,000 97,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 210,000 210,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 210,000 210,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000 15,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 9,000 9,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 9,000 9,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 36,000 36,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 34,400 34,400 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 34,400 34,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,400 10,400 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 14/11/2562 8,800 8,800 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 8,800 8,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,300 15,300 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 15,300 15,300 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 15,300 15,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 62,500 62,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 62,500 62,500 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 62,500 62,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 20 ท่านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 312,800 312,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 312,800 312,800 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 312,800 312,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 97,200 97,200 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 97,200 97,200 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/12/2562 97,200 97,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 (17) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,168,900 12,168,900 9,094,000 9,094,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 (1.480) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 พื้นที่ชลประทาน 1,091,480 ไร่ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 (1.7) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (Saddle Dam) จ.พัทลุง เครื่องมือวัดแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อน (Piezometers) 3 หัว, บ่อสังเกตระดับนํ้าใต้ดิน(Observation Well) 6 แห่ง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,730,000 9,730,000 9,730,000 9,730,000 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 (1.12) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,594,000 2,594,000 2,594,000 2,594,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 2,594,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด 16 x 104 เลขหมาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 479,000 479,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 479,000 479,000 หจก.สิทธิรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง 09/01/2563 479,000 479,000 479,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,000 19,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19,000 19,000 บริษัทมิตรสยามอินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่งเซ็นเตอร์หาดใหญ่(1987)จำกัด 08/01/2563 19,000 19,000 19,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,570,000 1,570,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 09/10/2562 10/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2562 29/10/2562 06/11/2562 1,367,000 18/12/2562 1,367,000 บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด 09/01/2563 1,570,000 1,367,000 1,367,000 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 งานรักษาบริเวณ สชป.16 (1.486) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 16 พื้นที่ 176 ไร่ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 งานรักษาบริเวณ สชป.16 (1.171) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 10 ครอบครัว เลขที่ 1392/77-86 สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 งานรักษาบริเวณ สชป.16 (1.172) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 10 ครอบครัว เลขที่ 1392/87-96 สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.119) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร ระยะทาง 0.100 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 21/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.120) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา ระยะทาง 0.100 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 21/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.121) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองหลา ระยะทาง 0.100 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 21/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.479) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ 159,242 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 09/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.484) บำรุงรักษาโครงการชลประทาน พื้นที่ 159,242 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,720,000 5,720,000 5,720,000 5,720,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 25/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.930) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1L-5R-LMC ปริมาณ 15.38 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 49,200 49,200 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.931) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1R-5R-LMC ปริมาณ 15.38 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.932) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2L-5R-LMC ปริมาณ 15.38 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 42,600 42,600 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.933) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ RMC (ปลักปลิง) ปริมาณ 37 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 นาทวี นาทวี สงขลา 23/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.169) ซ่อมแซมบ้านพัก 3-4 อ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 495,000 495,000 474,900 474,900 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 21/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.170) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 5-6 จำนวน 3 หลัง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,143,800 1,143,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 5 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (45) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองหลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุเพิ่มขึ้น 4.70 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 65,000,000 65,000,000 64,017,500 48,218,000 15,799,500 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 20/01/2563 20/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.13) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.274) ซ่อมแซมตลิ่งคลองป่าเร็ด ยาว 40 เมตร โครงการบรรเทาอุทกภัยโรงเรียนส่งเสริมอิสลามและชุมชนบ้านป่าเร็ด (พรด.) ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,982,600 1,942,000 40,600 ปลักหนู นาทวี สงขลา 23/12/2562 07/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.35) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบาย 1ซ-ร.1 กม.2+180 - กม.3+152และกม.3+225 - 3+890 ฝั่งขวา ระยะทาง 1.640 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,492,800 8,492,800 7,981,530 7,817,100 164,430 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 07/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 ยางพารา, 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (27) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC2 (ฝายชะมวง) กม.1+500 - กม.7+200 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 2.750 กม. ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 24,520,600 17,510,000 7,010,600 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 02/01/2563 07/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 ยางพารา, 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.23) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 151,800 151,800 26,000 26,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2327) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนด้วยแรงคนคลอง 1R - RMC กม.0+400 - 2+150 ปริมาณ 898 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2328) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลอง 2R - LMC2 เป็นช่วง ๆ (ไสท้อน) ปริมาตรดินขุด 18,800 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 490,000 10,000 ควนโส ควนเนียง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2329) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-2R-RMC ปริมาณดิน 442 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000 100,000 100,000 97,200 2,800 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2330) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-RMC ปริมาณดิน 445 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000 100,000 100,000 97,900 2,100 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2331) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC ปริมาณดิน 442 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000 100,000 100,000 97,200 2,800 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2332) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1R-2R-RMC ปริมาณดิน 343 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 76,700 76,700 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 5 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2333) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1R-LMC ปริมาณดิน 442 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000 100,000 100,000 97,200 2,800 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2334) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 2R-2R-RMC ปริมาณดิน 448 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000 100,000 100,000 97,600 2,400 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2335) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 2R-LMC ปริมาณดิน 448 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2336) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 2R-RMC ปริมาณดิน 448 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2337) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 3R-2R-RMC ปริมาณดิน 443 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000 100,000 100,000 97,500 2,500 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2338) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ LMC ปริมาณดิน 444 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000 100,000 100,000 97,600 2,400 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2343) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-RMC กม.0+000 - กม.1+600 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 458,400 458,400 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2344) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-LMC กม.0+000 - กม.0+800 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 480,000 480,000 480,000 467,000 13,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2345) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC กม.0+000 - กม.1+500 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 477,600 477,600 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2346) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-LMC กม.1+500 - กม.2+630 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 487,800 12,200 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2347) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.0+000 - กม.1+000 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 457,900 457,900 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2348) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 - กม.2+000 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 485,000 485,000 464,000 464,000 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2349) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC กม.0+000 - กม.0+800 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 479,700 10,300 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2350) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC กม.0+000 - กม.2+500 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 495,000 495,000 473,700 473,700 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2351) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3R-LMC กม.0+000 - กม.1+200 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 470,000 470,000 470,000 458,100 11,900 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2353) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4R-LMC กม.0+000 - กม.0+900 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 476,600 13,400 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2355) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด 1R-RMC เป็นช่วงๆ กม.0+500 - 1+000 ความยาว 0.250 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 858,270 858,270 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2356) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC2 กม.0+000-กม. 5+000 เป็นช่วงๆ จำนวน 0.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,560,000 1,560,000 1,487,000 1,487,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2357) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ร.4 เป็นช่วง ๆ กม.1+000 - 1+800 ความยาว 0.800 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 992,000 992,000 945,920 945,920 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 06/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2358) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองกรอยใหญ่ 0.340 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,932,000 1,932,000 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2359) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC (ปลักปลิง) ปริมาณ 1,700 ตร.ม. โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,982,600 1,942,000 40,600 ทับช้าง นาทวี,จะนะ สงขลา 23/12/2562 07/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2360) ซ่อมแซมคันคลองคลอง LMC1 พร้อมอาคารประกอบ กม. 11+470-กม. 18+300 เป็นช่วงๆ จำนวน 0.780 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,163,100 488,000 675,100 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2361) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.3 กม.0+500 - 1+500 ฝั่งซ้ายเป็นช่วง ๆ ความยาว 1.000 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,500 13,500 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2362) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.3 กม.1+700 - 2+500 ฝั่งขวาเป็นช่วง ๆ ความยาว 0.800 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 485,800 14,200 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2363) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.4 กม.0+700 - 1+500 ฝั่งซ้ายเป็นช่วง ๆ ความยาว 0.800 กม โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,200 13,800 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2364) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.4 กม.2+500 - 3+000 ฝั่งขวาเป็นช่วง ๆ ความยาว 0.500 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,400 13,600 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2365) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.นบนายเหมีย โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 820,750 820,750 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2366) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.ปากจ่า โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,467,000 33,000 ควนโส ควนเนียง สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2367) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร. 1 ซ ร 1 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 649,000 649,000 635,809 279,522 356,287 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2368) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร.คลอง ร.6 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 1,951,265 606,235 1,345,030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2369) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร.คลองรัตภูมิ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,377,300 3,377,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2370) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร.บางหยี โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 6,280,100 6,280,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2371) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองระบายน้ำ 1ซ - ร.1 กม.0+640 - 1+000 เป็นช่วง ๆ ความยาว 0.360 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 857,820 857,820 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2372) ซ่อมแซมตลิ่งฝายพร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 600 ม. ฝายบ้านลุ่ม (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,982,600 1,942,000 40,600 ทับช้าง นาทวี สงขลา 23/12/2562 07/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2373) ซ่อมแซมถนนบนคันอ่างเก็บน้ำคลองหลา ระยะทาง 0.160 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 488,000 12,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 23/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2389) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองกรอยใหญ่ 0.140 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 956,000 956,000 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2390) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกรอยน้อย 0.16 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 956,000 956,000 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2393) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบาย จำนวน 178 ชุด ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ฝายชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 410,000 410,000 395,890 395,890 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2394) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบาย จำนวน 232 ชุด ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ปตร.ปลักปลิง-ปตร.จะนะ) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลนาทวี ตำบลบ้านนา อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 337,950 337,950 นาทวี นาทวี สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2396) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายจำนวน 173 ชุด ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 (คลองวาด-อู่ตะเภา) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 724,189 724,189 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2397) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายจำนวน 284 ชุดในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ( โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร-หอยโข่ง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2398) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2410) ซ่อมแซมหินเรียงหน้า ปตร.คลองวาด กม.4+000 - 4+300 ความยาว 0.048 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 762,428 762,428 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2411) ซ่อมแซมอาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จำนวน 1 บาน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 470,100 470,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2412) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งขวา กม.4+900 คลองระบายน้ำ ร.3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 485,400 14,600 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2413) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งซ้าย กม.0+500 คลองระบายน้ำ ร.4 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,100 13,900 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2414) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งซ้าย กม.0+800 คลองระบายน้ำ ร.4 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,100 13,900 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2415) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งซ้าย กม.1+650 คลองระบายน้ำ ร.3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2416) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC2 กม.0+900 (ชะมวง) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,550,000 1,550,000 1,515,200 488,000 1,027,200 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/12/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2417) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC2 ช่วง กม. 7+500 - กม. 8+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,900,000 1,900,000 1,795,753 493,000 1,302,753 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2418) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่ง LMC2 ช่วง กม.20+000 -26+167 (ไสท้อน) ยาว 0.100 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,450,000 1,450,000 1,417,300 497,000 920,300 ควนโส ควนเนียง สงขลา 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3637) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ (คลองสะพานลิง) โครงการชลประทานสงขลา ปริมาณดิน 23,000 ลบ.ม. ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 857,000 857,000 สะกอม จะนะ สงขลา 25/12/2562 02/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.96) ท่อลอดคันคลองระบายน้ำ กม.0+530 และ กม.1+700 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,500,000 3,500,000 3,231,500 3,165,000 66,500 บ้านนา จะนะ สงขลา 23/12/2562 02/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 180 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.97) อาคารรับน้ำคลองระบายน้ำ ร.6 กม.0+900 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 3,976,660 3,976,660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (108) ปรับปรุงไซฟอน กม.0+180 และ กม.0+750 ของคลองส่งน้ำ 1ซ-1ข-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,500,000 19,500,000 14,506,200 14,208,000 298,200 เเค จะนะ สงขลา 23/12/2562 25/12/2562 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (109) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC1 (ชะมวง) เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ กม.9+450-กม.18+500 เป็นช่วงๆ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 28,500,000 28,500,000 28,250,000 27,670,000 580,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 23/12/2562 25/12/2562 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 1,500 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (121) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,561 เมตร พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ทุ่งนาใน ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 24,788,358 23,517,000 1,271,358 บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา 25/12/2562 09/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 ขนาดเล็ก 500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (20) แก้มลิงบ้านนาบ้านไร่ ปริมาตรเก็บกัก 0.122 ล้าน ลบ.ม.ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 49,578,800 47,000,000 2,578,800 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 25/12/2562 15/01/2563 วิธีคัดเลือก 21/01/2563 47,342,949 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 128 29 0.122
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (3) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมขุดลอกคลองโคกกอ ขนาดบานระบาย 6.00x3.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 65,000,000 65,000,000 35,771,900 12,967,000 22,804,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 450 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองแลแบง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,391,024 4,391,024 4,421,000 4,421,000 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 4,391,024 08/01/2562 4,391,024 180 21/01/2562 20/01/2562 20/07/2562 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากลำน้ำเกิดการกัดเซาะตลิ่งพังทลายกว้างถึงแนวเขตดินของราษฎร 15/01/2563 4,391,024 4,391,024 2,763,789 2,763,789 62.94 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมเขื่อนดินอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรพร้อมอาคารประกอบ(จำไหร-หอยโข่ง) ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,769,884 12,769,884 13,615,000 13,296,000 319,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/07/2562 23/07/2562 13/08/2562 21/08/2562 12,769,884 03/09/2562 12,769,884 60 10/09/2562 09/09/2562 08/11/2562 หจก.ชลชาติวิศวกรรม 16/01/2563 12,769,884 12,769,884 12,769,884 12,769,884 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองวาด ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,602,641 5,602,641 30,000,000 28,650,000 1,350,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 19/11/2561 20/11/2561 26,615,961 25/12/2561 26,615,961 240 24/01/2562 23/01/2562 20/09/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา ราษฎรในพื้นที่ขอย้ายจุดก่อสร้าง 15/01/2563 5,602,641 5,602,641 0.00 98.00 98.00 98.00 98.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 134,000 134,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,800 20,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 67,600 67,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 129,000 129,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 159,000 159,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000 15,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,900 8,900 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000 18,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,600 12,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,600 8,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,300 15,300 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2562 15,300 09/12/2562 15,300 บริษัท เคพีเอ เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2562 15,300 15,300 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 62,500 62,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2562 62,500 09/12/2562 62,500 บริษัท เคพีเอ เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2562 62,500 62,500 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 982,000 982,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 915,000 915,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,288,000 1,288,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 1,219,000 1,219,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 85,500 85,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 85,500 85,500 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 170,000 170,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 169,809 169,809 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องวัดกระแสน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 263,000 263,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/10/2562 15/01/2563 262,685 262,685 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.40) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 15.650 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 14/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 40 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.41) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 35.500 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,858,000 3,858,000 3,858,000 3,858,000 ละมอ นาโยง ตรัง 14/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 70 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.145) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานตรัง (เพิ่มเติม) พื้นที่ชลประทาน 37,368 ไร่ ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ละมอ นาโยง ตรัง 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว มีการจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ ไม่มี 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.146) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานตรัง พื้นที่ชลประทาน 33,560 ไร่ ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ละมอ นาโยง ตรัง 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว มีการจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ ไม่มี 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.147) บำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง (เพิ่มเติม) คลองส่งน้ำ 241.562 กม. ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 ละมอ นาโยง ตรัง 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว มีการจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ ไม่มี 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.148) บำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง พื้นที่ 847 ไร่ และคลองส่งน้ำ 28.280 กม. ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 ละมอ นาโยง ตรัง 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว มีการจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ ไม่มี 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.674) กำจัดวัชพืช ปตร.กะลาเส ปริมาณ 54 ไร่ โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 175,000 175,000 175,000 175,000 กะลาเส สิเกา ตรัง 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.675) กำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย (ปะเหลียน) ปริมาณ 108 ไร่ โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 2,000 300 900 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.676) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ปริมาณ 53.90 ไร่ (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 175,000 175,000 175,000 175,000 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.14) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (นางน้อย) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,922,000 4,821,000 101,000 ละมอ นาโยง ตรัง 13/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 60 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 14/01/2563