ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 23:58:22]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2768) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-LMC (ควนกุฏิ) เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 93,000 93,000 93,000 93,000 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 44,356 30/11/2561 44,356 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 93,000 93,000 91,815 91,815 98.73 100.00 98.73 100.00 98.73 21/05/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2773) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 93,000 93,000 93,000 93,000 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 88,599 30/11/2561 88,599 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่ม่ 09/06/2562 93,000 93,000 92,999 92,999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/04/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2779) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC1 (พญาโฮ้ง) เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 46,000 46,000 46,000 46,000 ชะรัด กงหรา พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 35,628 30/11/2561 35,628 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 46,000 46,000 45,919 45,919 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 09/04/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.201) ซ่อมแซมโครงการจัดหาแหล่งน้ำตำบลมะกอกเหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,000 39,000 39,000 39,000 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/12/2561 34,007 28/12/2561 34,007 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 39,000 39,000 38,907 38,907 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.43) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ฝายบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,000 62,000 62,000 62,000 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/12/2561 61,042 28/12/2561 61,042 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 62,000 62,000 61,992 61,992 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 09/04/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.44) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบฝายโห๊ละหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/12/2561 64,664 28/12/2561 64,664 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 74,000 74,000 73,145 73,145 98.85 100.00 98.85 100.00 98.85 09/04/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2770) ซ่อมแซม ทรบ.ท่าเตียน ( โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 55,539 30/11/2561 55,539 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 22/03/2562 74,000 74,000 73,709 73,709 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2774) ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ RMC1 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 เขาเจียก เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 26,186 30/11/2561 26,186 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 74,000 74,000 73,200 73,200 98.92 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2775) ซ่อมแซมฝายบ้านแม่โต๊ะหล้าและอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 8,729 30/11/2561 8,729 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 74,000 74,000 73,992 73,992 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 09/04/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2776) ซ่อมแซมการกัดเซาะคันคลองระบายน้ำ ฝายป่าบอน โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 17,312 30/11/2561 17,312 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 74,000 74,000 72,208 72,208 97.58 100.00 97.58 100.00 97.58 23/04/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2777) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ทิ้งน้ำกลางคลอง 1L-RMC1 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 เขาเจียก เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 73,393 30/11/2561 73,393 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 22/03/2562 74,000 74,000 73,393 73,393 99.18 100.00 100.00 100.00 100.00 11/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2778) ซ่อมแซมตลิ่งเหนือฝายนาท่อม โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 นาท่อม เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 71,968 30/11/2561 71,968 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 26/01/2562 74,000 74,000 71,968 71,968 97.25 100.00 100.00 100.00 100.00 11/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2780) ซ่อมแซมสะพานคลองหลง (พรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/12/2561 71,414 28/12/2561 71,414 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 74,000 74,000 73,974 73,974 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2783) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านหัวควนและอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 69,000 69,000 69,000 69,000 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/12/2561 61,655 28/12/2561 61,655 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 69,000 69,000 68,735 68,735 99.62 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2769) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC (นาท่อม) กม.7+500-9+000 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 65,000 65,000 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 27/03/2562 18,024 27/03/2562 18,024 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 65,000 65,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2772) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.1+500-2+500 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 65,000 65,000 นาท่อม เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 27/03/2562 64,664 27/03/2562 64,664 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 65,000 65,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 12/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (4.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะเหรียง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 169,000 169,000 169,000 169,000 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 30/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 03/12/2561 18,024 03/12/2561 18,024 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 169,000 169,000 39,482 39,482 23.36 100.00 23.36 100.00 23.36 09/04/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (18) ทรบ.บ้านเกาะมุกต์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ค่าอำนวยการ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 485,150 485,150 485,150 485,150 เกาะลิบง กันตัง ตรัง 30/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 21/12/2561 81,529 22/12/2561 81,529 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2562 485,150 485,150 483,617 483,617 99.68 100.00 99.68 100.00 99.68 02/07/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (132) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม โครงการชลประทานพัทลุง จำนวน 1 สาย ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 30/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 26/03/2562 81,052 26/03/2562 81,052 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2562 350,000 350,000 348,755 348,755 99.64 70.00 99.64 70.00 99.64 16/07/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (139.18) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 1R-RMC2,1R-1R-RMC2 (ควนกุฏิ) โครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 166,000 166,000 166,000 166,000 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/12/2561 83,028 28/12/2561 83,028 ค่าจ้างชั่วคราว ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 16/03/2562 166,000 166,000 165,614 165,614 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (147) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ 1L-RMC2 (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 5.340 กม. (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 261,000 261,000 261,000 261,000 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 14/01/2562 9,280 14/01/2562 9,280 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/02/2562 261,000 261,000 259,932 259,932 99.59 100.00 99.59 100.00 99.59 16/07/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (148) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 3.100 กม. (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 151,380 151,380 151,380 151,380 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 18/01/2562 10,320 18/01/2562 10,320 ค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 151,380 151,380 150,452 150,452 99.39 100.00 99.39 100.00 99.39 26/03/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (121) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลควนขัน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 854,500 854,500 854,500 854,500 ควนขัน เมือง สตูล 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 15/02/2562 80,160 15/02/2562 80,160 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2562 854,500 854,500 614,633 614,633 71.93 80.00 71.93 80.00 71.93 11/06/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (122) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลบ้านควน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 847,400 847,400 847,400 847,400 บ้านควน เมือง สตูล 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 19/03/2562 68,015 19/03/2562 68,015 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2562 847,400 847,400 740,735 740,735 87.41 80.00 87.41 80.00 87.41 11/06/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (17) บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (พญาโฮ้ง) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 ชะรัด กงหรา สตูล 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 20/03/2562 36,505 20/03/2562 36,505 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/03/2562 1,360,000 1,360,000 1,338,559 1,338,559 98.42 70.00 98.42 70.00 98.42 11/06/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (12) อาคารอัดน้ำคลองโต๊ะมายอ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 87,300 87,300 87,300 87,300 บ้านควน เมือง สตูล 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 26/03/2562 20,000 26/03/2562 20,000 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 27/03/2562 87,300 87,300 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (2.71) ฝายคลองกระอานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 735,000 735,000 735,000 735,000 ท่ามวง เทพา สงขลา 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 22/03/2562 216,454 22/03/2562 216,454 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2562 735,000 735,000 726,053 726,053 98.78 70.00 98.78 70.00 98.78 11/06/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (3.15) ฝายบ้านปลายโหย ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 659,400 659,400 659,400 659,400 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 19/03/2562 9,012 19/03/2562 9,012 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/03/2562 659,400 659,400 473,787 473,787 71.85 70.00 71.85 70.00 71.85 25/06/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ฝายคลองหลักสาม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,305,000 1,305,000 1,305,000 1,305,000 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 30/09/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 26/03/2562 155,410 26/03/2562 155,410 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี่ 26/03/2562 1,305,000 1,305,000 345,518 345,518 26.48 75.00 26.48 75.00 26.48 02/07/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2771) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หารอ่างทอง ( โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 06/09/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 10/05/2562 6,960 10/05/2562 6,960 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2562 17,000 17,000 11,840 11,840 69.65 80.00 69.65 80.00 69.65 18/06/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (100) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งซ้าย ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 นาท่อม เมือง พัทลุง 06/09/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 21/06/2562 24,800 21/06/2562 24,800 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 21/06/2562 110,000 110,000 22,720 22,720 20.65 0.00 20.65 0.00 20.65 09/07/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 16 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,400 74,400 72,000 72,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 72,000 24/12/2561 72,000 บริบัท เคพีเอ เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 17/02/2562 72,000 72,000 72,000 72,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด สำนักงานชลประทานที่ 16 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 48,000 48,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 48,000 24/12/2561 48,000 บริบัท เคพีเอ เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 06/02/2562 48,000 48,000 48,000 48,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด สำนักงานชลประทานที่ 16 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 202,800 202,800 202,800 202,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 202,800 24/12/2561 202,800 บริบัท เคพีเอ เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 17/02/2562 202,800 202,800 202,800 202,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 (17) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 11,062,700 11,062,700 8,281,400 8,281,400 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 07/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 97,050 07/11/2561 97,050 เอ็ม เอส อาร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2562 9,286,800 9,286,800 6,787,903 6,787,903 73.09 80.00 85.00 80.00 85.00 02/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 (1.1.551) บริหารจัดการน้ำ .สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 350,930 30/10/2561 350,930 ร้าน S3P ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 27/03/2562 1,000,000 1,000,000 975,416 975,416 97.54 90.00 80.00 90.00 80.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนคลองป่าบอน จังหวัดพัทลุง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,600,000 8,600,000 8,953,000 8,600,000 353,000 ทุ่งน่ารี ป่าบอน พัทลุง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2561 04/04/2561 02/05/2561 8,600,000 23/08/2561 8,600,000 120 23/08/2561 21/12/2561 หจก.แดมป์ อินสทรูเมนท์ 05/07/2562 8,693,000 8,600,000 8,600,000 8,416,175 8,416,175 97.86 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 (1.15) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 13/09/2561 21/09/2561 2,060,000 29/10/2561 2,060,000 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 27/03/2562 2,075,000 2,075,000 2,060,000 2,060,000 99.28 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 16 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 721,000 721,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 30/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2561 04/12/2561 18/12/2561 721,000 16/01/2562 721,000 บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 27/03/2562 721,000 721,000 721,000 721,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 16 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 575,000 575,000 502,000 502,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 30/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2561 04/01/2562 18/12/2561 502,000 16/01/2562 502,000 บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 27/03/2562 502,000 502,000 502,000 502,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 งานรักษาบริเวณ สชป.16 (1.1.550) บำรุงรักษาหัวงาน .สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 03/12/2561 69,000 03/12/2561 69,000 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/06/2562 400,000 400,000 396,358 396,358 99.09 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.1.552) บำรุงรักษาโครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,043,000 4,043,000 4,043,000 4,043,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 24/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/11/2561 2,997,650 01/11/2561 2,997,650 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 4,043,000 4,043,000 3,321,056 3,321,056 82.14 84.00 96.00 84.00 96.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.1.553) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,745,000 1,745,000 1,745,000 1,745,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 89,972 26/11/2561 89,972 นาทวีออย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 1,745,000 1,745,000 1,064,353 1,064,353 60.99 98.00 88.00 98.00 88.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.329) กำจัดวัชพืช คลอง LMC และ 1L-LMC (จะนะ) .โครงการชลประทานสงขลา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 น้ำขาว จะนะ สงขลา 08/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 15/01/2562 250,000 15/01/2562 250,000 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 250,000 250,000 246,837 246,837 98.73 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.330) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ RMC .โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/02/2562 77,400 01/02/2562 77,400 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 77,400 77,400 76,176 76,176 98.42 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.331) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1L-RMC .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 58,500 58,500 58,500 58,500 คลองหลา คลองหลา สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/02/2562 58,500 01/02/2562 58,500 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 58,500 58,500 58,322 58,322 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.334) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1R-1L-RMC .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 19,500 19,500 19,500 19,500 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/02/2562 19,500 01/02/2562 19,500 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 19,500 19,500 19,044 19,044 97.66 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.335) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2L-RMC .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 34,500 34,500 34,500 34,500 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 08/02/2562 34,500 01/02/2562 34,500 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 34,500 34,500 34,120 34,120 98.90 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.336) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2R-RMC .โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 73,400 73,400 73,400 73,400 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/02/2562 73,400 01/02/2562 73,400 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 73,400 73,400 73,398 73,398 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.337) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1R-2R-RMC .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,500 16,500 16,500 16,500 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/02/2562 16,500 01/02/2562 16,500 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 16,500 16,500 15,076 15,076 91.37 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3.106) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 679,000 679,000 679,000 679,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 390,898 01/03/2562 390,898 บจก.เอส.เค.เจ.ซีซิล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 641,777 641,777 641,776 641,776 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.37) ปรับปรุงสาธารณุปโภคหัวงานประตูระบายน้ำคลองจะนะ .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,854,000 146,000 บ้านนา จะนะ สงขลา 11/09/2561 วิธีคัดเลือก 08/11/2561 15/11/2561 19/11/2561 2,306,369 19/12/2561 2,306,369 60 03/01/2562 02/01/2562 03/03/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 03/01/2562 36,000 03/01/2562 36,000 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 2,312,204 4,437,751 4,308,551 129,200 4,437,707 4,308,551 129,156 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (29) ปรับปรุงสระเก็บน้ำกองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,563,000 437,000 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 01/10/2561 วิธีคัดเลือก 04/10/2561 12/10/2561 16/10/2561 14,546,922 09/11/2561 14,546,922 180 20/11/2561 19/11/2561 19/05/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดู ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 03/01/2562 305,900 03/01/2562 305,900 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 14,983,922 14,546,922 437,000 14,820,825 14,546,922 273,903 98.91 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.184) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกรอยใหญ่ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 69,000 881,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 68,995 15/12/2561 68,995 30 03/01/2562 02/01/2562 01/02/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 456,800 30/11/2561 456,800 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 70,584 950,000 69,000 881,000 827,349 68,995 758,355 87.09 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.185) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพรวน (พรด.) ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,845,000 55,000 ฉาง นาทวี สงขลา 01/10/2561 วิธีคัดเลือก 04/10/2561 11/10/2561 16/10/2561 1,816,206 29/10/2561 1,816,206 60 31/10/2561 30/10/2561 29/12/2561 บริษัทสตูลค้าเหล็ก จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 01/02/2562 80,000 01/02/2562 80,000 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 1,827,343 1,871,206 1,816,206 55,000 1,869,398 1,816,206 53,192 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.186) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบ้านเหนือ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 950,000 950,000 950,000 922,000 28,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 900,183 27/11/2561 900,183 90 12/12/2561 11/12/2561 11/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 09/05/2562 13,442 09/05/2562 13,442 ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 902,109 928,183 900,183 28,000 925,373 900,183 25,190 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.188) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำคลองท่าช้างตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 980,000 980,000 980,000 951,500 28,500 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 12/09/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 937,294 27/11/2561 937,294 90 12/12/2561 11/12/2561 11/03/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 01/11/2561 19,950 01/11/2561 19,950 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 940,245 965,794 937,294 28,500 963,859 937,294 26,565 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.282) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตกรในเขตจังหวัดสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 น้ำขาว จะนะ สงขลา 15/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 9,746 12/02/2562 9,746 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 600,000 600,000 283,519 283,519 47.25 100.00 75.00 100.00 75.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนท้ายอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.030 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,924,000 76,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2562 22/01/2562 25/01/2562 2,190,117 08/02/2562 2,190,117 60 22/02/2562 21/02/2562 22/04/2562 หจก.วไลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2562 11,830 15/04/2562 11,830 หจก.ทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 2,342,227 2,255,818 2,190,118 65,700 2,252,355 2,190,117 62,238 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 5.620 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,800,000 21,800,000 21,800,000 21,166,000 634,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2562 23/01/2562 13/02/2562 13/02/2562 20,510,018 26/02/2562 20,510,018 120 27/02/2562 26/02/2562 26/06/2562 หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 03/06/2562 350,000 03/06/2562 350,000 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 21,125,318 20,510,018 615,300 20,655,498 20,510,018 145,480 97.78 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบาย 1ซ-ร.1 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 9.241 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,000,000 22,000,000 22,000,000 21,360,000 640,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 23/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/04/2562 08/05/2562 17/05/2562 18,500,012 30/05/2562 18,500,012 150 05/06/2562 31/05/2562 01/11/2562 หจก.สินแสงจันทร์ นครศรีฯ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/06/2562 22,313,978 19,055,012 18,500,012 555,000 23,230 23,230 0.12 100.00 24.00 100.00 24.00 16/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.107) ระบบส่งน้ำคลองหาดฟ้าผ่า ช่วงที่ 2 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 8,738,000 262,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 25/09/2561 02/10/2561 8,702,723 25/12/2561 8,702,723 120 17/01/2562 16/01/2562 16/05/2562 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา ค่าแรง XXXX XXXX 08/02/2562 30,500 08/02/2562 30,500 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 8,791,357 8,963,594 8,702,724 260,870 8,902,251 8,702,723 199,527 99.32 88.00 100.00 88.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 1,093 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.135) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 455,500 455,500 270,800 270,800 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2562 26,460 05/03/2562 26,460 หจก.ทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 223,586 223,586 137,070 137,070 61.31 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2784) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 399,300 600,700 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 23/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 50,620 28/03/2562 50,620 หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 1,000,000 400,000 600,000 535,899 535,899 53.59 100.00 78.00 100.00 78.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2785) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-5R-LMC กม.0+000 - กม.0+910 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 200,910 20/11/2561 200,910 หจก.แสงชัยหาดใหญ่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 598,747 598,747 598,747 598,747 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2786) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-5R-LMC กม.0+000 - กม.1+200 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 236,228 20/11/2561 236,228 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 698,577 698,577 698,576 698,576 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2787) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5R-LMC กม.0+000 - กม.3+360 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 487,400 12,600 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 437,959 25/12/2561 437,959 60 25/01/2562 24/01/2562 25/03/2562 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 13,018 08/02/2562 13,018 หจก.ทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 438,974 451,098 437,960 13,138 450,977 437,959 13,018 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2788) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R - RMC เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 182,351 10/01/2562 182,351 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 795,669 795,669 787,712 787,712 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2789) ซ่อมแซมคันคลอง ร.3 กม.3+000- กม.4+700 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/11/2561 477,756 26/12/2561 477,756 60 15/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 31/05/2562 9,419 31/05/2562 9,419 ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 522,968 491,756 477,756 14,000 490,851 477,756 13,095 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2790) ซ่อมแซมคันคลอง ร.4 กม.4+500 - กม.5+500 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 487,000 13,000 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/11/2561 486,987 26/12/2561 486,987 60 15/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา ค่าแรง XXXX XXXX 01/01/2562 9,000 01/01/2562 9,000 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/07/2562 496,388 499,987 486,987 13,000 486,987 486,987 97.40 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2791) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารบังคับน้ำ กม. 20+300 (นบนายเหมีย) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 499,400 2,000,600 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 499,398 26/11/2561 499,398 30 22/12/2561 21/12/2561 20/01/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 311,012 21/12/2561 311,012 บจก.เฉลิมยศพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 584,695 2,350,523 499,398 1,851,125 2,336,606 499,398 1,837,209 99.41 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2792) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 นาทวี นาทวี สงขลา 09/08/2561 วิธีคัดเลือก 31/08/2561 07/09/2561 11/09/2561 2,891,131 14/11/2561 2,891,131 90 29/01/2562 28/01/2562 28/04/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994 ค่าแรง XXXX XXXX 08/02/2562 33,166 08/02/2562 33,166 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 2,893,433 2,978,131 2,891,131 87,000 2,973,653 2,891,131 82,522 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2793) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำปูยุด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 1,938,312 25/12/2561 1,938,312 120 07/01/2562 08/01/2562 07/05/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 19/04/2562 24,026 19/04/2562 24,026 ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 1,941,872 1,996,312 1,938,312 58,000 1,993,051 1,938,312 54,739 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2794) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านทุ่งไม้ด้วน (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,940,000 60,000 ปาาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 30/10/2561 22/11/2561 1,321,573 25/12/2561 1,321,573 120 24/01/2562 23/01/2562 23/05/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2562 27,760 30/05/2562 27,760 บ.เพชรสมบูรณ์ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/06/2562 1,361,220 1,321,573 39,647 1,360,863 1,321,573 39,290 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2795) ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่ (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,641,000 109,000 ประกอบ นาทวี สงขลา 17/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/10/2561 25/10/2561 26/10/2561 3,185,723 25/12/2561 3,185,723 90 08/01/2562 07/01/2562 07/04/2562 หจก.ธนโชติวัสดุก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 22/03/2562 17,710 22/03/2562 17,710 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/06/2562 3,193,091 3,294,723 3,185,723 109,000 3,276,130 3,185,723 90,407 99.44 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2796) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ( โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร-หอยโข่ง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 210,000 210,000 210,000 210,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 138,830 30/10/2561 138,830 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 210,000 210,000 209,849 209,849 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2797) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 (คลองวาด-อู่ตะเภา) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 290,445 30/10/2561 290,445 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 470,000 470,000 469,602 469,602 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2798) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ฝายชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 410,000 410,000 410,000 410,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 276,940 30/10/2561 276,940 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 410,000 410,000 408,658 408,658 99.67 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2799) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ปตร.ปลักปลิง-ปตร.จะนะ) โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 316,000 316,000 นาทวี นาทวี สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 115,250 30/10/2561 115,250 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 316,000 316,000 315,047 315,047 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2800) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.คลองจำไหร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 435,475 23/11/2561 435,475 หจก.ทวีวัฒนาการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 750,000 750,000 747,180 747,180 99.62 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2801) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.0+000 - กม.8+530 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 232,950 25/12/2561 232,950 หจก.แสงชัยหาดใหญ่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 798,200 798,200 798,115 798,115 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2802) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000 - กม.14+280 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 236,767 10/01/2562 236,767 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 800,000 800,000 789,635 789,635 98.70 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2803) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพรวน (พรด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,460,000 2,460,000 2,460,000 96,000 2,364,000 ฉาง นาทวี สงขลา 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/10/2561 95,973 27/11/2561 95,973 60 26/12/2561 25/12/2561 23/02/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 46,232 16/11/2561 46,232 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 95,973 2,117,844 95,973 2,021,871 2,084,514 95,973 1,988,541 98.43 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2804) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม.0+000 - กม.7+780 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 488,900 11,100 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 434,761 25/12/2561 434,761 60 25/01/2562 24/01/2562 25/03/2562 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 11,100 26/02/2562 11,100 หจก.ทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 435,587 445,861 434,761 11,100 445,861 434,761 11,100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2805) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-RMC กม.0+000 - กม.0+740 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 520,000 520,000 511,000 496,500 14,500 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 443,912 25/12/2561 443,912 60 18/01/2562 17/01/2562 18/03/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2562 14,460 05/03/2562 14,460 หจก.ทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 443,912 458,412 443,912 14,500 458,372 443,912 14,460 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2806) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-2R-RMC กม.0+000 - กม.2+150 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 520,000 520,000 511,000 496,300 14,700 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 445,194 25/12/2561 445,194 60 18/01/2562 17/01/2562 18/03/2562 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 07/02/2562 24,634 08/02/2562 24,634 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/06/2562 446,379 469,894 445,194 24,700 469,828 445,194 24,634 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2807) ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.บางโหนด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 228,373 10/01/2562 228,373 บจก.เฉลิมยศพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 734,781 734,781 734,780 734,780 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2808) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ร.4 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 975,000 975,000 975,000 975,000 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 212,080 10/01/2562 212,080 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 963,761 963,761 963,761 963,761 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2809) ซ่อมแซมหินก่อ ปตร.คลองใหญ่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 487,000 13,000 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/11/2561 394,506 25/12/2561 394,506 90 18/01/2562 17/01/2562 17/04/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 01/01/2562 9,000 01/01/2562 9,000 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/07/2562 394,506 407,507 394,507 13,000 398,426 394,506 3,920 97.77 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2810) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลอง LMC2 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 494,000 2,006,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 493,993 24/12/2561 493,993 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 288,486 05/03/2562 288,486 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 531,497 2,051,824 493,993 1,557,831 2,036,998 493,993 1,543,005 99.28 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2811) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 นาทวี นาทวี สงขลา 09/08/2561 วิธีคัดเลือก 31/08/2561 07/09/2561 11/09/2561 2,890,092 14/11/2561 2,890,092 90 16/03/2562 15/03/2562 13/06/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ค่าแรง XXXX XXXX 01/02/2562 26,000 01/02/2562 26,000 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/07/2562 2,892,427 2,977,092 2,890,092 87,000 2,972,758 2,890,092 82,666 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2812) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านน้ำเชี่ยว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 990,000 990,000 990,000 961,000 29,000 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 932,871 25/12/2561 932,871 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 08/04/2562 27,824 08/04/2562 27,824 ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/07/2562 934,770 960,857 932,871 27,986 960,695 932,871 27,824 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2813) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำเชี่ยวคลองป๋อง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 960,000 960,000 960,000 932,000 28,000 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 912,970 24/12/2561 912,970 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 11/04/2562 26,419 11/04/2562 26,419 ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/07/2562 915,011 940,359 912,970 27,389 939,389 912,970 26,419 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2814) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้าน.สำนักเอาะ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 950,000 950,000 950,000 922,000 28,000 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 901,744 24/12/2561 901,744 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 10/04/2562 23,437 10/04/2562 23,437 ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/07/2562 904,110 928,796 901,744 27,052 925,181 901,744 23,437 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2815) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายปิยะมิตร 5 (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,428,000 72,000 คลองกวาง นาทวี สงขลา 24/08/2561 วิธีคัดเลือก 25/10/2561 25/10/2561 26/10/2561 2,257,015 25/12/2561 2,257,015 120 24/01/2562 23/01/2562 23/05/2562 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 2,295,177 2,329,015 2,257,015 72,000 2,328,035 2,257,015 71,020 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2816) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.คลองบางโหนด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 350,300 629,700 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 445,920 23/11/2561 445,920 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 794,447 170,151 624,296 781,734 170,150 611,583 98.40 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2817) ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คลอง ร.6 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 485,000 485,000 485,000 473,000 12,000 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/11/2561 355,211 25/12/2561 355,211 90 18/01/2562 17/01/2562 17/04/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 17/12/2561 11,029 17/12/2561 11,029 ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/07/2562 355,505 367,211 355,211 12,000 366,240 355,211 11,029 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2819) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองสิกะ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 930,000 930,000 930,000 903,000 27,000 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 883,368 24/12/2561 883,368 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 18/02/2562 25,113 18/02/2562 25,113 ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/07/2562 885,641 909,868 883,368 26,500 896,221 883,368 12,853 98.50 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2820) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแก้มลิงพรุเตียว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,992,000 1,933,000 59,000 ลำไพล เทพา สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 1,936,736 25/12/2561 1,936,736 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 14/03/2562 38,646 14/03/2562 38,646 ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/07/2562 1,940,578 1,994,838 1,936,736 58,102 1,975,382 1,936,736 38,646 99.02 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2821) ซ่อมแซมทางรับน้ำแก้มลิงพรุเตียว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 971,000 29,000 ลำไพล เทพา สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 967,561 25/12/2561 967,561 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 12/02/2562 24,880 12/02/2562 24,880 ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/07/2562 970,747 996,561 967,561 29,000 992,441 967,561 24,880 99.59 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2822) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.0+000-0+900 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 499,800 1,500,200 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 499,798 24/12/2561 499,798 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 245,196 06/03/2562 245,196 บจก.เฉลิมยศพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 604,295 1,698,438 499,798 1,198,640 1,680,834 499,798 1,181,036 98.96 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2823) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านใหม่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 5,122,000 4,973,000 149,000 วังใหญ่ เทพา สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 27/11/2561 04/12/2561 06/12/2561 4,875,746 21/01/2562 4,875,746 180 31/01/2562 30/01/2562 29/07/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 19/04/2562 34,191 19/04/2562 34,191 ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/07/2562 4,913,085 4,950,246 4,875,746 74,500 792,453 731,362 61,091 16.01 100.00 98.00 100.00 98.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2825) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตุ๊ด (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,456,000 44,000 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 24/08/2561 วิธีคัดเลือก 12/10/2561 22/10/2561 24/10/2561 1,049,602 25/12/2561 1,049,602 120 24/01/2562 23/01/2562 23/05/2562 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 1,073,697 1,093,602 1,049,602 44,000 1,077,362 1,049,602 27,760 98.51 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.154) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC1 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 480,000 480,000 466,000 466,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 465,967 01/02/2562 465,967 30 02/02/2562 01/02/2562 03/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 475,214 465,967 465,967 465,967 465,967 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.155) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง RMC โครงการชลประทานสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 490,000 490,000 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/10/2561 489,846 25/01/2562 489,846 30 26/01/2562 25/01/2562 24/02/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 499,956 489,846 489,846 489,846 489,846 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.156) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC2 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 486,000 486,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 485,634 08/02/2562 485,634 30 09/02/2562 08/02/2562 10/03/2562 บจก.เฉลิมยศพัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 495,657 485,635 485,635 485,634 485,634 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.157) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเคียน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 487,000 487,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 486,867 18/02/2562 486,867 30 19/02/2562 18/02/2562 20/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 496,915 486,868 486,868 486,867 486,867 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.158) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองชักพระ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 486,000 486,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 485,961 18/02/2562 485,961 30 19/02/2562 18/02/2562 20/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 495,605 485,962 485,962 485,961 485,961 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.159) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแลแบง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 4,554,000 4,554,000 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 4,391,024 08/01/2562 4,391,024 180 22/01/2562 21/01/2562 20/07/2562 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 4,421,484 4,391,025 4,391,025 0.00 100.00 30.00 100.00 30.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.174.34) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำสะเดา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 29/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 02/01/2562 08/01/2562 2,639,800 21/01/2562 2,639,800 90 30/01/2562 29/01/2562 29/04/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 5,902,720 2,639,800 2,639,800 2,639,800 2,639,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.174.35) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 489,216 28/01/2562 489,216 60 30/01/2562 29/01/2562 29/03/2562 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 503,987 489,216 489,216 489,216 489,216 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (127) ระบบส่งน้ำ LMC1 กม. 8+060 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000,000 18,000,000 18,000,000 17,476,000 524,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 02/10/2561 08/10/2561 11,358,998 14/11/2561 11,358,998 150 22/01/2562 21/01/2562 20/06/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 17,952,499 11,699,768 11,358,998 340,770 11,522,381 11,358,998 163,383 98.48 75.00 100.00 75.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 1,007 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (128) ระบบส่งน้ำฝายคลองหาดทราย ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,563,000 437,000 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 14,515,593 25/11/2561 14,515,593 240 07/01/2562 08/01/2562 04/09/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 14,527,082 14,951,061 14,515,594 435,467 8,269,720 7,837,340 432,380 55.31 90.00 92.00 90.00 92.00 16/07/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 162 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (129) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเหนือคลอง ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,000,000 16,000,000 16,000,000 15,543,100 456,900 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 10/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/01/2562 07/01/2562 28/01/2562 30/01/2562 11,228,652 13/02/2562 11,228,652 120 26/02/2562 25/02/2562 25/06/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 36,919 01/03/2562 36,919 หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 15,528,592 11,565,543 11,228,683 336,860 4,209,156 3,996,707 212,449 36.39 100.00 85.00 100.00 85.00 16/07/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (130) ระบบส่งน้ำฝายคลองบอมพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 15,000,000 สะท้อน นาทวี สงขลา 02/10/2561 วิธีคัดเลือก 19/10/2561 29/10/2561 30/10/2561 13,001,248 06/12/2561 13,001,248 210 16/01/2562 15/01/2562 13/08/2562 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ วิธีคัดเลือก 14/12/2561 21/12/2561 25/12/2561 6,946,353 23/05/2562 6,946,353 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 13,065,940 28,290,012 13,001,248 15,288,764 20,877,653 10,569,594 10,308,059 73.80 82.00 82.00 82.00 82.00 16/07/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 560 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (139.14) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตาหงา ( พรด. ) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 14,560,000 5,440,000 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 02/10/2561 วิธีคัดเลือก 19/10/2561 29/10/2561 30/10/2561 12,305,679 06/12/2561 12,305,679 210 16/01/2562 15/01/2562 13/08/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 18,292 03/12/2561 18,292 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 12,319,641 17,365,417 12,305,680 5,059,737 11,497,814 8,091,129 3,406,686 66.21 85.00 75.00 85.00 75.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (4.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองวาด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,150,000 850,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 29/10/2561 19/11/2561 20/11/2561 26,615,961 25/12/2561 26,615,961 240 24/01/2562 23/01/2562 20/09/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 01/03/2562 130,000 01/03/2562 130,000 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 26,644,890 27,884,140 26,615,962 1,268,178 12,544,992 11,888,693 656,299 44.99 76.00 63.00 76.00 63.00 16/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 2,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 6.500 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 343,158 343,158 19,000,000 18,449,900 550,100 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 03/05/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 28/03/2562 89,220 08/04/2562 89,220 หจก.ทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม 21/05/2562 343,158 343,158 126,624 126,624 36.90 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตุ๊ด(ปชด) จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 287,000 287,000 9,850,000 9,563,000 287,000 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 01/04/2562 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 01/04/2562 128,000 01/04/2562 128,000 ค่าจ้างชั่วคราว 06/06/2562 287,000 287,000 286,947 286,947 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตาหงา(พรด.) จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 288,000 288,000 9,870,000 9,582,000 288,000 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 01/04/2562 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 01/04/2562 120,000 01/04/2562 120,000 ค่าจ้างชั่วคราว 06/06/2562 288,000 288,000 283,319 283,319 98.37 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านท่าไทร จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 246,000 246,000 9,800,000 9,554,000 246,000 ลำไพล เทพา สงขลา 01/04/2562 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 01/04/2562 120,000 01/04/2562 120,000 ค่าจ้างชั่วคราว 06/06/2562 246,000 246,000 240,734 240,734 97.86 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมท่อลอดถนนบริเวณค่ายรัตนพล โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 07/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/03/2562 293,168 22/03/2562 293,168 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 11/06/2562 485,866 485,866 485,865 485,865 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ ค่ายเสนาณรงค์ โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 07/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/03/2562 25/03/2562 28/03/2562 1,870,000 24/05/2562 1,870,000 หจก.หาดใหญ่ กรุ๊ป 29/05/2562 9,500,000 9,500,000 4,774,335 4,774,335 50.26 60.00 80.00 60.00 80.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายเก่าร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 20,937,700 20,937,700 21,157,500 58,000 21,099,500 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 07/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/08/2560 57,998 30/11/2561 57,998 30 18/09/2561 17/09/2561 17/10/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 20,937,700 58,000 20,879,700 18,007,812 57,998 17,949,814 86.01 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงคลองเรียน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 24,343,000 24,343,000 24,375,000 2,063,000 22,312,000 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 07/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 24,343,000 2,063,000 22,280,000 23,793,108 1,579,050 22,214,058 97.74 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,063,644 1,063,644 5,050,000 5,050,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 11/06/2562 1,063,644 1,063,644 1,063,614 1,063,614 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.128) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมขุดลอกคลองตาเสม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,466,192 6,466,192 8,000,000 7,770,000 230,000 ปากบาง เทพา สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 21/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 7,607,285 31/10/2560 7,607,285 120 07/06/2561 06/06/2561 04/10/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ 21/05/2562 6,466,192 6,466,192 0.00 82.00 92.00 82.00 92.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปูยุด จังหวัดสงขลา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,766,351 6,766,351 7,000,000 6,796,000 204,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา วิธีคัดเลือก 12/09/2561 17/09/2561 17/09/2561 6,766,351 26/09/2561 6,766,351 180 28/11/2561 27/11/2561 26/05/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994 06/06/2562 6,942,539 6,766,351 6,766,351 6,766,351 6,766,351 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายสวนชาม จังหวัดสงขลา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,769,909 6,769,909 7,000,000 6,796,000 204,000 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา วิธีคัดเลือก 12/09/2561 17/09/2561 17/09/2561 6,769,909 26/09/2561 6,769,909 180 09/10/2561 08/10/2561 06/04/2562 หจก.จารุวิศวะ 06/06/2562 3,855,226 6,769,909 6,769,909 6,769,909 6,769,909 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (133) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ทอม ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,684,443 9,684,443 32,340,000 23,328,000 9,012,000 แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา 27/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2560 29/12/2560 22/01/2561 31/01/2561 23,317,786 26/02/2561 23,317,786 210 27/02/2561 26/02/2561 24/09/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2560 288,990 23/12/2560 288,990 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 06/06/2562 9,684,443 9,684,443 9,684,443 9,684,443 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (134) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโหละยาว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 777,291 777,291 39,200,000 39,200,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 08/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2560 80,280 20/12/2560 80,280 บจก.หาดใหญ่ในปิโตรเลี่ยม 2002 จำกัด 21/05/2562 777,291 777,291 701,535 701,535 90.25 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (37) แก้มลิงคลองตาเสม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,460,238 12,460,238 17,000,000 14,560,000 2,440,000 ปากบาง เทพา สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 16/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 14,548,000 31/10/2560 14,548,000 180 05/06/2561 04/06/2561 01/12/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนาจำกัด 21/05/2562 12,460,238 11,821,919 638,319 1,558,148 920,038 638,110 12.50 80.00 68.00 80.00 68.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (50) อาคารบังคับน้ำวังเปรียง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,437,069 2,437,069 19,600,000 14,560,000 5,040,000 คู จะนะ สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 17/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 14,433,349 15/11/2560 14,433,349 180 20/01/2561 19/01/2561 18/07/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 860,000 01/12/2560 860,000 ค่าจ้างชั่วคราว 21/05/2562 2,437,069 2,437,069 1,112,090 1,112,090 45.63 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคลอง 1R-LMC,2R-LMC และ 1L-1R-LMC ปตร.ปลักปลิง จังหวัดสงขลา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 957,160 957,160 996,000 967,000 29,000 นาทวี,จะนะ สงขลา 12/06/2562 957,160 957,160 957,160 957,160 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานสงขลา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,200 3,200 3,200 3,200 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 3,200 09/01/2562 3,200 บจก.เค.พี.เอ เซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 3,200 3,200 3,200 3,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานสงขลา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 18,000 09/01/2562 18,000 บจก.เค.พี.เอ เซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานสงขลา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 29,000 09/01/2562 29,000 บจก.เค.พี.เอ เซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 29,000 29,000 29,000 29,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด โครงการชลประทานสงขลา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 48,000