ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 01:24:40]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2768) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-LMC (ควนกุฏิ) เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 93,000 93,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2773) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 93,000 93,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2779) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC1 (พญาโฮ้ง) เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง ชะรัด กงหรา พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 46,000 46,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.201) ซ่อมแซมโครงการจัดหาแหล่งน้ำตำบลมะกอกเหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 39,000 39,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.43) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ฝายบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 62,000 62,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.44) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบฝายโห๊ละหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 74,000 74,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2770) ซ่อมแซม ทรบ.ท่าเตียน ( โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 74,000 74,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2774) ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ RMC1 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง เขาเจียก เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 74,000 74,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2775) ซ่อมแซมฝายบ้านแม่โต๊ะหล้าและอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 74,000 74,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2776) ซ่อมแซมการกัดเซาะคันคลองระบายน้ำ ฝายป่าบอน โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 74,000 74,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2777) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ทิ้งน้ำกลางคลอง 1L-RMC1 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง เขาเจียก เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 74,000 74,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2778) ซ่อมแซมตลิ่งเหนือฝายนาท่อม โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง นาท่อม เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 74,000 74,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2780) ซ่อมแซมสะพานคลองหลง (พรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 74,000 74,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2783) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านหัวควนและอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 69,000 69,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2769) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC (นาท่อม) กม.7+500-9+000 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 65,000 65,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) (1.168.2772) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.1+500-2+500 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง นาท่อม เมือง พัทลุง 01/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 65,000 65,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 (17) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 11,062,700 11,062,700 2,706,800 2,706,800 2,706,800 2,706,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 (1.1.551) บริหารจัดการน้ำ .สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 (1.15) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 13/09/2561 21/09/2561 2,060,000 29/10/2561 2,060,000 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 20/11/2561 2,075,000 2,075,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 งานรักษาบริเวณ สชป.16 (1.1.550) บำรุงรักษาหัวงาน .สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.1.552) บำรุงรักษาโครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,043,000 4,043,000 4,043,000 4,043,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 24/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/11/2561 2,997,650 01/11/2561 2,997,650 ค่าจ้างชั่วคราว 08/11/2561 2,997,650 2,997,650 0.00 4.00 5.00 4.00 5.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.1.553) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,745,000 1,745,000 1,745,000 1,745,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 28/08/2561 11/10/2561 1,745,000 1,745,000 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.329) กำจัดวัชพืช คลอง LMC และ 1L-LMC (จะนะ) .โครงการชลประทานสงขลา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 น้ำขาว จะนะ สงขลา 08/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 11/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.330) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ RMC .โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 22/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.331) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1L-RMC .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 58,500 58,500 58,500 58,500 คลองหลา สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 22/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.332) กำจัดวัชพืชหน้าฝายคลองวาด .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 22/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 11/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.333) กำจัดวัชพืช ปตร.อู่ตะเภา .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 162,500 162,500 162,500 162,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 22/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 11/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.334) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1R-1L-RMC .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 19,500 19,500 19,500 19,500 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 22/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.335) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2L-RMC .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 34,500 34,500 34,500 34,500 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 22/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.336) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2R-RMC .โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 73,400 73,400 73,400 73,400 คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 22/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2.337) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1R-2R-RMC .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,500 16,500 16,500 16,500 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 22/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 22/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3.106) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 679,000 679,000 679,000 679,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 390,898 390,898 บจก.เอส.เค.เจ.ซีซิล 12/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.37) ปรับปรุงสาธารณุปโภคหัวงานประตูระบายน้ำคลองจะนะ .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,854,000 146,000 บ้านนา จะนะ สงขลา 11/09/2561 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (29) ปรับปรุงสระเก็บน้ำกองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,563,000 437,000 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 01/10/2561 วิธีคัดเลือก 04/10/2561 12/10/2561 16/10/2561 14,546,922 14,546,922 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดู 17/10/2561 14,983,922 14,546,922 437,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.184) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกรอยใหญ่ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 69,000 881,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 68,995 68,995 30 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 115,332 115,332 บจก.มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา 19/11/2561 70,584 950,000 69,000 881,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.185) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพรวน (พรด.) ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,845,000 55,000 ฉาง นาทวี สงขลา 01/10/2561 วิธีคัดเลือก 04/10/2561 11/10/2561 16/10/2561 1,816,206 1,816,206 60 บริษัทสตูลค้าเหล็ก จำกัด วิธีคัดเลือก 03/10/2561 11/10/2561 16/10/2561 1,816,206 1,816,206 บจก.สตูลค้าเหล็ก 24/10/2561 1,827,343 1,900,000 1,845,000 55,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.186) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบ้านเหนือ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 950,000 950,000 950,000 922,000 28,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 900,183 900,183 90 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 20/11/2561 902,109 950,000 922,000 28,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.188) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำคลองท่าช้างตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 980,000 980,000 980,000 951,500 28,500 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 12/09/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 937,294 937,294 90 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. 20/11/2561 940,245 980,000 951,500 28,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.282) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตกรในเขตจังหวัดสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 น้ำขาว จะนะ สงขลา 15/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.304) ซ่อมแซมถนนท้ายอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.600 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,924,000 76,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 22/08/2561 11/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (149) ซ่อมแซมถนนคันคลอง ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 5.355 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,800,000 21,800,000 21,800,000 21,166,000 634,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 17/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (150) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบาย 1ซ-ร.1 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 9.241 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,000,000 22,000,000 22,000,000 21,360,000 640,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 23/08/2561 11/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.107) ระบบส่งน้ำคลองหาดฟ้าผ่า ช่วงที่ 2 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 8,738,000 262,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 25/09/2561 02/10/2561 8,702,725 8,702,725 120 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา 11/10/2561 8,791,357 8,963,806 8,702,724 261,082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 1,093 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.135) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 455,500 455,500 270,800 270,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2784) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2785) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-5R-LMC กม.0+000 - กม.0+910 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 200,910 200,910 หจก.แสงชัยหาดใหญ่ 12/10/2561 600,000 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2786) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-5R-LMC กม.0+000 - กม.1+200 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 236,228 236,228 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 12/10/2561 700,000 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2787) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5R-LMC กม.0+000 - กม.3+360 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 487,400 12,600 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 437,959 437,959 60 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด 30/10/2561 438,974 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2788) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R - RMC เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 182,351 182,351 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 19/11/2561 811,000 811,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2789) ซ่อมแซมคันคลอง ร.3 กม.3+000- กม.4+700 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/11/2561 477,756 477,756 60 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา 19/11/2561 522,968 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2790) ซ่อมแซมคันคลอง ร.4 กม.4+500 - กม.5+500 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 487,000 13,000 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/11/2561 486,987 486,987 60 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา 19/11/2561 496,388 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2791) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารบังคับน้ำ กม. 20+300 (นบนายเหมีย) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 499,400 2,000,600 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 499,398 499,398 30 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 311,012 311,012 บจก.เฉลิมยศพัฒนา 07/11/2561 584,695 2,499,998 499,398 2,000,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2792) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 นาทวี นาทวี สงขลา 09/08/2561 วิธีคัดเลือก 31/08/2561 07/09/2561 11/09/2561 2,891,131 2,891,131 90 หจก.เอ เอส เอ 1994 10/10/2561 2,893,433 2,978,131 2,891,131 87,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2793) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำปูยุด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 1,938,312 1,938,312 120 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม 20/11/2561 1,941,872 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2794) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านทุ่งไม้ด้วน (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,940,000 60,000 ปาาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 30/10/2561 08/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2795) ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่ (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,641,000 109,000 ประกอบ นาทวี สงขลา 17/08/2561 11/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2796) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ( โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร-หอยโข่ง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 210,000 210,000 210,000 210,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 138,830 30/10/2561 138,830 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย 12/11/2561 210,000 210,000 138,830 138,830 66.11 20.00 10.00 20.00 10.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2797) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 (คลองวาด-อู่ตะเภา) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 290,445 30/10/2561 290,445 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย 12/11/2561 470,000 470,000 290,445 290,445 61.80 20.00 10.00 20.00 10.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2798) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ฝายชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 410,000 410,000 410,000 410,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 276,940 30/10/2561 276,940 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย 12/11/2561 410,000 410,000 276,940 276,940 67.55 25.00 10.00 25.00 10.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2799) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ปตร.ปลักปลิง-ปตร.จะนะ) โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 316,000 316,000 นาทวี นาทวี สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 115,250 30/10/2561 115,250 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย 12/11/2561 316,000 316,000 115,250 115,250 36.47 60.00 10.00 60.00 10.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2800) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.คลองจำไหร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 435,475 435,475 หจก.ทวีวัฒนาการช่าง 26/10/2561 750,000 750,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2801) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.0+000 - กม.8+530 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 232,950 232,950 หจก.แสงชัยหาดใหญ่ 12/10/2561 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2802) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000 - กม.14+280 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 236,767 236,767 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 12/10/2561 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2803) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพรวน (พรด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,460,000 2,460,000 2,460,000 96,000 2,364,000 ฉาง นาทวี สงขลา 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/10/2561 95,973 95,973 60 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 46,232 46,232 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ 15/11/2561 95,973 2,459,973 95,973 2,364,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2804) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม.0+000 - กม.7+780 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 488,900 11,100 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 434,761 434,761 60 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด 30/10/2561 435,587 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2805) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-RMC กม.0+000 - กม.0+740 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 520,000 520,000 511,000 496,500 14,500 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 443,912 443,912 60 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด 30/10/2561 443,912 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2806) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-2R-RMC กม.0+000 - กม.2+150 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 520,000 520,000 511,000 496,300 14,700 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 445,194 445,194 60 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด 30/10/2561 446,379 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2807) ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.บางโหนด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 228,373 228,373 บจก.เฉลิมยศพัฒนา 19/11/2561 980,000 980,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2808) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ร.4 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 975,000 975,000 975,000 975,000 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 212,080 212,080 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 19/11/2561 975,000 975,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2809) ซ่อมแซมหินก่อ ปตร.คลองใหญ่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 487,000 13,000 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/11/2561 394,506 394,506 90 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด 19/11/2561 394,506 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2810) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลอง LMC2 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 494,000 2,006,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 493,993 493,993 30 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 288,486 288,486 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 19/11/2561 531,497 2,499,994 493,994 2,006,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2811) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 นาทวี นาทวี สงขลา 09/08/2561 วิธีคัดเลือก 31/08/2561 07/09/2561 11/09/2561 2,890,092 2,890,092 90 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม 11/10/2561 2,892,427 2,977,092 2,890,092 87,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2812) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านน้ำเชี่ยว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 990,000 990,000 990,000 961,000 29,000 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 932,871 932,871 90 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 20/11/2561 934,770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2813) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำเชี่ยวคลองป๋อง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 960,000 960,000 960,000 932,000 28,000 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 912,970 912,970 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. 20/11/2561 915,011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2814) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้าน.สำนักเอาะ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 950,000 950,000 950,000 922,000 28,000 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 901,744 901,744 90 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. 20/11/2561 904,110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2815) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายปิยะมิตร 5 (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,428,000 72,000 คลองกวาง นาทวี สงขลา 24/08/2561 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2816) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.คลองบางโหนด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 350,300 629,700 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 445,920 445,920 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย 12/10/2561 619,191 619,191 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2817) ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คลอง ร.6 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 485,000 485,000 485,000 473,000 12,000 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/11/2561 355,211 355,211 90 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา 19/11/2561 355,505 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2818) ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (คลองวาด) กม.0+030 -0+500 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/10/2561 10/10/2561 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2819) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองสิกะ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 930,000 930,000 930,000 903,000 27,000 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 883,368 883,368 90 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 20/11/2561 885,641 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2820) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแก้มลิงพรุเตียว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,992,000 1,933,000 59,000 ลำไพล เทพา สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 1,936,736 1,936,736 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม 20/11/2561 1,940,578 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2821) ซ่อมแซมทางรับน้ำแก้มลิงพรุเตียว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 971,000 29,000 ลำไพล เทพา สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 967,561 967,561 90 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม 20/11/2561 970,747 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2822) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.0+000-0+900 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 499,800 1,500,200 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 499,798 499,798 30 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 245,196 245,196 บจก.เฉลิมยศพัฒนา 07/11/2561 604,295 1,999,998 499,798 1,500,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2823) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านใหม่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 8,738,000 262,000 วังใหญ่ เทพา สงขลา 03/10/2561 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2825) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตุ๊ด (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,456,000 44,000 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 24/08/2561 วิธีคัดเลือก 12/10/2561 30/10/2561 19/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.154) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC1 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 480,000 480,000 466,000 466,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 465,967 465,967 30 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 30/10/2561 475,214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.155) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง RMC โครงการชลประทานสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 490,000 490,000 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/10/2561 489,846 489,846 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 22/10/2561 499,956 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.156) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC2 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 486,000 486,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 485,634 485,634 30 บจก.เฉลิมยศพัฒนา 30/10/2561 495,657 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.157) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเคียน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 487,000 487,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 486,867 486,867 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 30/10/2561 496,915 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.158) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองชักพระ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 486,000 486,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 485,961 485,961 30 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 30/10/2561 495,605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.159) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแลแบง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 4,554,000 4,554,000 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 4,391,024 4,391,024 180 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง 20/11/2561 4,421,484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.160) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านทุ่งไม้ด้วน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,940,000 1,940,000 ปาาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 19/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.174.34) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำสะเดา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.174.35) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/10/2561 489,216 489,216 60 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด 30/10/2561 503,987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (127) ระบบส่งน้ำ LMC1 กม. 8+060 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000,000 18,000,000 18,000,000 17,476,000 524,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 02/10/2561 08/10/2561 11,358,998 11,358,998 150 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง 11/10/2561 17,952,499 11,699,768 11,358,998 340,770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 1,007 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (128) ระบบส่งน้ำฝายคลองหาดทราย ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,563,000 437,000 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา 03/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 14,515,593 14,515,593 240 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง 20/11/2561 14,527,082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 162 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (129) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเหนือคลอง ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,000,000 16,000,000 16,000,000 15,543,100 456,900 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 10/09/2561 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (130) ระบบส่งน้ำฝายคลองบอมพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 15,000,000 สะท้อน นาทวี สงขลา 02/10/2561 10/10/2561 29,097,485 13,001,248 16,096,237 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 560 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (139.14) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตาหงา ( พรด. ) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 14,560,000 5,440,000 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 18,292 18,292 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด 20/11/2561 18,021,050 12,305,680 5,715,370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (4.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองวาด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,150,000 850,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 24/08/2561 11/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 2,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายเก่าร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 20,937,700 20,937,700 21,157,500 58,000 21,099,500 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 07/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/08/2560 57,998 23/11/2560 57,998 30 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 16/11/2561 20,937,700 58,000 20,879,700 16,312,157 57,998 16,254,159 77.91 98.00 0.00 98.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงคลองเรียน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 24,343,000 24,343,000 24,375,000 2,063,000 22,312,000 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 07/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/11/2561 24,343,000 2,063,000 22,280,000 21,828,223 21,828,223 89.67 97.00 0.00 97.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,464,500 1,464,500 1,464,500 1,464,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/04/2561 15/11/2561 1,464,500 1,464,500 903,583 903,583 61.70 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำ คลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 3.715 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,000,000 19,000,000 19,000,000 18,449,900 550,100 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 03/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/06/2561 20/06/2561 10/07/2561 16/07/2561 16,202,977 31/07/2561 16,202,977 90 บจก.นนทยศ 16/11/2561 16,753,077 16,202,977 550,100 203,682 203,682 1.22 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานไสท้อน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 970,000 30,000 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 16/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2561 20/06/2561 25/06/2561 915,900 23/07/2561 915,900 60 หจก.สุชาบดีก่อสร้าง 16/11/2561 945,900 915,900 30,000 915,900 915,900 96.83 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแก้มลิงพรุเตียว (พรด.) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 ลำไพล เทพา สงขลา 29/03/2561 วิธีคัดเลือก 23/04/2561 23/04/2561 03/05/2561 1,976,567 28/05/2561 1,976,567 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.เอ เอส เอ 1994 16/11/2561 1,976,567 1,976,567 1,251,145 1,251,145 63.30 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่ (พรด.) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 วังใหญ่ เทพา สงขลา 29/03/2561 วิธีคัดเลือก 23/04/2561 30/04/2561 03/05/2561 1,938,516 28/05/2561 1,938,516 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 16/11/2561 1,996,516 1,938,516 58,000 57,975 57,975 2.90 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม.20+600 ฝั่งขวา (ชะมวง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,884,000 116,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 10/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 12/06/2561 20/06/2561 1,870,980 05/07/2561 1,870,980 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 16/11/2561 1,986,980 1,870,980 116,000 1,884,840 1,870,980 13,860 94.86 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปลายลำไตร (พรด.) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,796,000 204,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 11/04/2561 วิธีคัดเลือก 30/04/2561 07/05/2561 10/05/2561 6,778,979 28/05/2561 6,778,979 120 31/05/2561 30/05/2561 27/09/2561 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. 16/11/2561 6,982,979 6,778,979 204,000 3,322,934 3,134,085 188,849 47.59 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม. 23+000 ฝั่งขวา (ชะมวง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,434,000 66,000 ควนโส ควนเนียง สงขลา 11/05/2561 วิธีคัดเลือก 11/06/2561 20/06/2561 27/06/2561 1,168,514 31/07/2561 1,168,514 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. 16/11/2561 1,234,514 1,168,514 66,000 1,168,514 1,168,514 94.65 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม.10+700 ฝั่งซ้าย (ชะมวง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,480,000 20,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 11/05/2561 วิธีคัดเลือก 13/06/2561 22/06/2561 26/06/2561 646,968 13/07/2561 646,968 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา 16/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมเขื่อนดินอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรพร้อมอาคารประกอบ (จำไหร-หอยโข่ง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 67,048,000 67,048,000 67,048,000 16,427,000 50,621,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 06/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2561 19/06/2561 19/06/2561 1,990,047 16/07/2561 1,990,047 30 หจก.วไลก่อสร้าง 16/11/2561 45,440,484 16,436,000 29,004,484 15,839,111 117,526 15,721,585 34.86 90.00 0.00 90.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารบังคับน้ำ กม. 20+300 (ชะมวง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,485,000 498,000 1,987,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 30/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/07/2561 484,644 16/07/2561 484,644 30 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด 16/11/2561 1,837,569 484,644 1,352,925 1,617,788 484,644 1,133,144 88.04 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านทับยาง (พรด.) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 970,000 970,000 970,000 970,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 11/04/2561 วิธีคัดเลือก 23/04/2561 30/04/2561 03/05/2561 968,017 28/05/2561 968,017 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม 16/11/2561 968,017 968,017 387,247 387,247 40.00 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมฝายคลองบ้านเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ (พรด.) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 990,000 990,000 990,000 990,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 29/03/2561 วิธีคัดเลือก 23/04/2561 30/04/2561 03/05/2561 987,728 28/05/2561 987,728 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม 16/11/2561 987,728 987,728 434,729 434,729 44.01 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง เหนือฝายไสท้อน (ชะมวง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,965,000 35,000 ควนโส ควนเนียง สงขลา 10/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 12/06/2561 20/06/2561 2,386,846 05/07/2561 2,386,846 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 16/11/2561 2,421,846 2,386,846 35,000 2,386,846 2,386,846 98.55 100.00 100.00 100.00 100.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC กม.2+000 - กม.4+000 เนื่องจากอุทกภัย (คลองหลา) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 30/04/2561 16/11/2561 5,071,691 5,071,691 4,639,508 4,639,508 91.48 100.00 100.00 100.00 100.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ระบบส่งน้ำ LMC 1 ชะมวง (นบนายยิน ) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,200,000 9,200,000 9,200,000 8,933,000 267,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/04/2561 04/05/2561 30/05/2561 07/06/2561 4,445,113 21/06/2561 4,445,113 90 04/07/2561 03/07/2561 01/10/2561 หจก.ทีซีพี ปัตตานีการโยธา 16/11/2561 4,578,467 4,445,113 133,354 4,576,966 4,445,113 131,853 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ระบบส่งน้ำ LMC 1 ชะมวง กม. 13+800 ระยะที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 8,744,000 256,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/04/2561 04/05/2561 30/05/2561 07/06/2561 4,354,380 21/06/2561 4,354,380 90 04/07/2561 03/07/2561 01/10/2561 หจก.ทีซีพี ปัตตานีการโยธา 16/11/2561 4,485,012 4,354,380 130,632 4,440,411 4,354,380 86,031 99.01 100.00 100.00 100.00 100.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ บ้านหนองกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/04/2561 04/05/2561 30/05/2561 07/06/2561 5,992,051 21/06/2561 5,992,051 90 06/07/2561 03/07/2561 03/10/2561 หจก.ทวีวัฒนาการช่าง 16/11/2561 6,171,813 5,992,051 179,762 6,167,282 5,992,051 175,231 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองหาดฟ้าผ่า งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 8,738,000 262,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/04/2561 04/05/2561 30/05/2561 07/06/2561 4,733,966 21/06/2561 4,733,966 90 06/07/2561 03/07/2561 03/10/2561 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา 16/11/2561 4,875,985 4,733,966 142,019 4,867,432 4,733,966 133,466 99.82 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านท่าไทร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,554,000 246,000 9,800,000 9,554,000 246,000 0.00 9.00 5.00 9.00 5.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.15) ปรับปรุงสะพาน คสล. คลอง RMC กม.0+122 (นางน้อย) .โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 492,000 5,508,000 ละมอ นาโยง ตรัง 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/10/2561 492,000 492,000 5 หจก.สานสังขวิทย์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 17/10/2561 29/10/2561 2,826,333 29/10/2561 2,826,333 หจก.สินพิบูรณ์กรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/11/2561 6,000,000 492,000 5,508,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.1.554) บำรุงรักษาระบบชลประทาน .โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ละมอ นาโยง ตรัง 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 4,038,650 4,038,650 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 33,560 900 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.1.555) บริหารการส่งน้ำ .โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ละมอ นาโยง ตรัง 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 33,560 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.2.338) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ จำนวน 6 สาย (นางน้อย) .โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 289,000 289,000 289,000 289,000 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 04/09/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 33,560 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.2.339) กำจัดวัชพืชบริเวณหน้าฝายคลองนางน้อย .โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 305,000 305,000 305,000 305,000 ละมอ นาโยง ตรัง 04/09/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 33,560 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3.109) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 04/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 17/10/2561 29/10/2561 1,197,000 29/10/2561 1,197,000 หจก.สานสังขวิทย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/10/2561 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 33,560 90 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.38) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการชลประทานตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ้านควน เมืองตรัง ตรัง 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 02/10/2561 08/10/2561 3,607,800 3,607,800 60 บจ.ไทยสวัสดิ์ ซิกเต็มส์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/11/2561 5,000,002 3,607,800 3,607,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.39) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (นางน้อย) .โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ละมอ นาโยง ตรัง 04/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 17/10/2561 29/10/2561 2,847,215 13/11/2561 2,847,215 หจก.สินพิบูรณ์กรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 5,000,000 5,000,000 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.40) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ชป.ตรัง) .โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,854,000 146,000 กะลาเส สิเกา ตรัง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 24/10/2561 31/10/2561 2,841,558 2,841,558 120 หจก.พี.แอล ซิเลคทริคอล วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 4,854,385 2,926,558 2,841,558 85,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 5 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (30) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายวังสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 10/10/2561 01/11/2561 07/11/2561 6,250,000 6,250,000 120 บจ.วีเอเอส ซัพพลาย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/11/2561 10,040,691 15,000,000 15,000,000 151,770 151,770 1.01 10.00 0.00 10.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 200 467 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.190) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝายคลองชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 800,000 800,000 800,000 776,000 24,000 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 25/10/2561 31/10/2561 583,531 14/11/2561 583,531 90 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 778,032 607,532 583,532 24,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.191) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ฝายคลองชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 375,248 07/11/2561 375,248 หจก.เคพีนิว(2515) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/11/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.192) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่าฝายเขาช่องจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 484,000 366,000 ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/10/2561 483,997 02/11/2561 483,997 60 หจก.เคพีนิว(2515) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 321,388 321,388 หจก.เคพีนิว(2515) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 484,516 850,000 484,000 366,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.193) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านวังสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 465,000 385,000 เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/10/2561 464,990 02/11/2561 464,990 30 หจก.เคพีนิว(2515) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 187,990 10/10/2561 187,990 ต้นหว้าวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 850,000 465,000 385,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.194) ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,250,000 1,250,000 1,250,000 493,000 757,000 วังคีรี ห้วยยอด ตรัง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/10/2561 492,978 31/10/2561 492,978 30 หจก.เมธีวัฒน์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 404,712 404,712 หจก.เคพีนิว(2515) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 1,250,000 493,000 757,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 400 0 1
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.195) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านคลองคุ้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 478,000 422,000 ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/10/2561 477,904 31/10/2561 477,904 30 หจก.สานสังขวิทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 277,096 10/10/2561 277,096 รุ่งเรืองพานิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 900,000 478,000 422,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.196) ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 498,000 1,502,000 วังวน กันตัง ตรัง 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/10/2561 497,995 497,995 5 หจก.สานสังขวิทย์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 17/10/2561 29/10/2561 839,000 29/10/2561 839,000 หจก.เอสซี.เซอร์วิสพลัส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/11/2561 2,000,000 498,000 1,502,000 0.00 50.00 25.00 50.00 25.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.197) ขุดลอกตะกอนฝายคลองชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/10/2561 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.198) ขุดลอกตะกอนฝายเขาช่องจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/10/2561 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.199) ซ่อมแซมฝายและระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสันติราษฏร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,600,000 1,600,000 1,600,000 976,700 623,300 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/10/2561 498,642 29/10/2561 498,642 30 02/11/2561 01/11/2561 01/12/2561 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 415,810 31/10/2561 415,810 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/11/2561 1,600,000 976,700 623,300 472,925 472,925 29.56 50.00 25.00 50.00 25.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.200) ซ่อมแซมฝายและระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านหินจอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 914,900 585,100 ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/10/2561 498,642 29/10/2561 498,642 30 02/11/2561 01/11/2561 01/12/2561 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 385,210 31/10/2561 385,210 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/11/2561 1,500,000 914,900 585,100 439,625 439,625 29.31 50.00 24.00 50.00 24.00 20/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 100 0