ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 15:28:08]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 16 613. ปรับปรุงสะพานรถยนต์คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสาย RMC1 กม.10+035โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสักอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 284,230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 (18) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,057,000 10,057,000 9,405,900 9,405,900 ชะรัด,คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 17/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2560 93,000 26/12/2560 93,000 ร้าน เอ.พี.นานาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/12/2560 9,405,900 9,405,900 8,359,410 8,359,410 88.87 80.00 81.00 80.00 81.00 26/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายคลองหลักสาม (ประตูระบายน้ำ กม.5+000, 6+500, 8+000) ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 682,800 682,800 682,800 682,800 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 09/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2561 59,920 07/03/2561 59,920 หจก.สามสหายหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 07/03/2561 682,800 682,800 681,134 681,134 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 29/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (ประตูระบายน้ำปากคลองผันน้ำ และประตูระบายน้ำปลายคลอง กม.14+500) ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 348,880 348,880 348,880 348,880 ชะรัต กงหรา พัทลุง 09/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2561 58,478 13/02/2561 58,478 หจก.สามสหายหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 13/02/2561 348,880 348,880 346,317 346,317 99.27 100.00 100.00 100.00 100.00 29/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา อาคารอัดน้ำ กม.3+000 คลอง MC ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,900 250,900 250,900 250,900 บ้านขาว ระโนด สงขลา 08/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2561 56,452 29/03/2561 56,452 หจก.สามสหายหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 29/03/2561 250,900 250,900 241,526 241,526 96.26 100.00 100.00 100.00 100.00 12/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 ประตูระบายน้ำปลายคลอง กม.10+000 (ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายคลองหลักสาม) (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 435,800 435,800 435,800 435,800 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 26/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2561 59,738 27/04/2561 59,738 หจก.สามสหายหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 16/05/2561 435,800 435,800 426,857 426,857 97.95 90.00 100.00 90.00 100.00 26/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 สะพานรถยนต์ RMC1 กม.0+100 RMC2 กม.0+102 (ควนกุฎิ) (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 231,470 231,470 231,470 231,470 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 04/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/05/2561 89,970 28/05/2561 89,970 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2561 231,470 231,470 220,183 220,183 95.12 80.00 91.00 80.00 91.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 สถานีสูบน้ำท่าช้าง (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 169,900 169,900 169,900 169,900 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 04/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2561 28,819 26/06/2561 28,819 หจก.สามสหายหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 26/06/2561 169,900 169,900 96,314 96,314 56.69 60.00 35.00 60.00 35.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 สะพานรถยนต์ LMC1 (พญาโฮ้ง) กม.6+475 และ กม.7+400 รวม 2 แห่ง (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 328,500 328,500 328,500 328,500 กงหรา พัทลุง 04/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2561 45,988 27/04/2561 45,988 หจก.สามสหายหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 16/05/2561 328,500 328,500 315,086 315,086 95.92 90.00 100.00 90.00 100.00 26/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (สะพานรถยนต์ 9 แห่ง) (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 997,500 997,500 997,500 997,500 ชะรัต กงหรา พัทลุง 04/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/05/2561 449,980 28/05/2561 449,980 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ติดปัญหาอื่นๆ 26/06/2561 997,500 997,500 805,520 805,520 80.75 50.00 82.00 50.00 82.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 (1.985) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 429,660 22/11/2560 429,660 บริษัท ซี วาย เอ็ม จำกัด 12/12/2560 1,000,000 1,000,000 888,505 888,505 88.85 90.00 80.00 90.00 80.00 26/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 (35) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 29/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/12/2560 26/12/2560 04/01/2561 2,065,000 12/01/2561 2,065,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรวัฒน์ซัพพลาย (ขายปลีก,ให้บริการ) 16/01/2561 2,075,000 2,075,000 2,074,980 2,074,980 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/02/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 01/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 16,000 07/11/2560 16,000 บริษัท เคพี เซอร์วิส จำกัด. 08/12/2560 16,000 16,000 16,000 16,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 27/02/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,800 24,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 01/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 24,800 07/11/2560 24,800 บริษัท เคพี เซอร์วิส จำกัด. 08/12/2560 24,800 24,800 24,800 24,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 27/02/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,000 13,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 01/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2560 13,000 07/11/2560 13,000 บริษัท มิตรสยามอินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่งเซ็นเตอร์ หาดใหญ๋(1987) จำกัด 08/12/2560 13,000 13,000 13,000 13,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/02/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 555,000 555,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 01/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2560 21/12/2560 04/12/2560 538,000 24/01/2561 538,000 บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด 24/01/2561 538,000 538,000 538,000 538,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 27/02/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 787,000 787,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 01/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2560 21/12/2560 04/12/2560 786,000 05/02/2561 786,000 บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด 09/02/2561 786,000 786,000 786,000 786,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 งานรักษาบริเวณ สชป.16 (1.984) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 16 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 358,100 358,100 358,100 358,100 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 30/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 03/11/2560 22,712 03/11/2560 22,712 13/11/2560 358,100 358,100 355,209 355,209 99.19 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.350) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองหลา โครงการชลประทานสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 40,600 40,600 40,600 40,600 คลองหลา,คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 12/12/2560 40,600 12/12/2560 40,600 ค่าจ้างชั่วคราว 14/12/2560 40,600 40,600 39,431 39,431 97.12 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.351) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองจำไหร โครงการชลประทานสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 35,700 35,700 35,700 35,700 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 12/12/2560 35,700 12/12/2560 35,700 ค่าจ้างชั่วคราว 14/12/2560 35,700 35,700 33,754 33,754 94.55 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.353) กำจัดวัชพืช ปตร.อู่ตะเภา โครงการชลประทานสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 162,500 162,500 162,500 162,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 08/08/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 12/12/2560 162,500 12/12/2560 162,500 ค่าจ้างชั่วคราว 14/12/2560 162,500 162,500 160,332 160,332 98.67 84.05 100.00 84.05 100.00 17/07/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.354) กำจัดวัชพืชคลองหวะ โครงการชลประทานสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 64,100 64,100 64,100 64,100 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 08/08/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 12/12/2560 64,100 12/12/2560 64,100 ค่าจ้างชั่วคราว 14/12/2560 64,100 64,100 63,731 63,731 99.42 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.355) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ร.3 โครงการชลประทานสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 คูเต่า,คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 08/08/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 12/12/2560 80,000 12/12/2560 80,000 ค่าจ้างชั่วคราว 14/12/2560 80,000 80,000 79,731 79,731 99.66 85.40 100.00 85.40 100.00 17/07/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.364) กำจัดวัชพืชคลอง RMC โครงการชลประทานสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 นาทวี,ฉาง นาทวี สงขลา 08/08/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 77,400 01/12/2560 77,400 ค่าจ้างชั่วคราว 14/12/2560 77,400 77,400 77,021 77,021 99.51 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.365) กำจัดวัชพืชคลอง LMC โครงการชลประทานสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 นาทวี,ฉาง นาทวี สงขลา 08/08/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 77,400 01/12/2560 77,400 ค่าจ้างชั่วคราว 14/12/2560 77,400 77,400 76,189 76,189 98.44 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.369) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย LMC และ 1L - LMC โครงการชลประทานสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 117,000 117,000 117,000 117,000 บ้านนา,สะกอม จะนะ สงขลา 08/08/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 117,000 01/12/2560 117,000 ค่าจ้างชั่วคราว 14/12/2560 117,000 117,000 114,297 114,297 97.69 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.982) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 10/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 80,400 22/11/2560 80,400 หจก.นาทวีออยล์ 04/12/2560 800,000 800,000 573,256 573,256 71.66 91.25 95.00 91.25 95.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.983) บำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,818,600 3,818,600 3,818,600 3,818,600 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 10/11/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 01/11/2560 3,818,600 01/11/2560 3,818,600 ค่าจ้างชั่วคราว 14/12/2560 3,818,600 3,818,600 2,876,315 2,876,315 75.32 83.54 100.00 83.54 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.134) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 697,000 697,000 697,000 697,000 ฉาง นาทวี สงขลา 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 202,920 19/12/2560 202,920 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง 19/12/2560 697,000 697,000 695,884 695,884 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.69) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคหัวงาน ปตร.คลองจะนะ โครงการชลประทานสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 บ้านนา จะนะ สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 16/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 2,908,156 23/11/2560 2,908,156 120 07/12/2560 06/12/2560 05/04/2561 หจก.เคพี.นิว (2515) ค่าแรง XXXX XXXX 01/06/2561 21,000 01/06/2561 21,000 ค่าจ้างชั่วคราว 06/07/2561 2,918,358 2,995,157 2,908,157 87,000 2,991,680 2,908,156 83,523 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3) อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายคลองเปียน (พรด.) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,898,000 9,898,000 9,890,000 9,602,000 288,000 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 17/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 9,599,591 15/11/2560 9,599,591 150 18/01/2561 16/01/2561 16/06/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 01/03/2561 201,600 01/03/2561 201,600 ค่าจ้างชั่วคราว 03/07/2561 9,824,624 9,887,592 9,599,592 288,000 9,740,883 9,599,591 141,292 98.52 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (36) ปรับปรุงสระเก็บน้ำกองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ระยะที่ 2) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,563,000 437,000 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 16/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 14,558,952 20/11/2560 14,558,952 180 16/01/2561 15/01/2561 14/07/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 01/02/2561 305,000 01/02/2561 305,000 ค่าจ้างชั่วคราว 06/07/2561 14,622,398 14,995,952 14,558,952 437,000 13,595,085 13,372,513 222,572 90.66 90.00 100.00 90.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (37) ระบบส่งน้ำกองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 11,650,000 350,000 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 16/08/2560 22/08/2560 01/11/2560 11,435,485 15/11/2560 11,435,485 150 15/12/2560 14/12/2560 13/05/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 40,740 01/12/2560 40,740 บจก.หาดใหญ่ในปิโตรเลี่ยม 2002 จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 02/07/2561 11,441,396 11,785,486 11,435,486 350,000 11,752,907 11,403,177 349,731 99.72 92.00 100.00 92.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (38) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองพรวนพร้อมระบบส่งน้ำ (พรด.) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 ฉาง นาทวี สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 15/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 9,687,938 13/11/2560 9,687,938 150 05/01/2561 04/01/2561 03/06/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 35,308 01/12/2560 35,308 บจก.ถาวรปิโตรเลี่ยม 08/03/2561 9,700,695 9,977,938 9,687,938 290,000 9,975,184 9,687,938 287,246 99.97 91.00 100.00 91.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.211) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ฝายบ้านใหม่ (พรด.) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,748,000 52,000 วังใหญ่ เทพา สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 15/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 1,745,558 31/10/2560 1,745,558 90 10/11/2560 09/11/2560 07/02/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 14,495 14/12/2560 14,495 บริษัทซีวายเอ็มจำกัด 03/05/2561 1,747,296 1,800,000 1,748,000 52,000 1,796,451 1,745,558 50,893 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (133) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ทอม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 32,340,000 32,340,000 32,340,000 23,328,000 9,012,000 แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา 27/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2560 29/12/2560 22/01/2561 31/01/2561 23,317,786 26/02/2561 23,317,786 210 26/02/2561 26/02/2561 24/09/2561 บริษัท หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2560 288,990 23/12/2560 288,990 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 17/04/2561 23,989,860 31,972,616 23,317,787 8,654,829 20,510,417 13,633,343 6,877,074 64.15 100.00 79.00 100.00 79.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 12,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (134) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโหละยาว โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 39,200,000 39,200,000 39,200,000 39,200,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 08/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2560 80,280 20/12/2560 80,280 บจก.หาดใหญ่ในปิโตรเลี่ยม 2002 จำกัด 21/12/2560 39,200,000 39,200,000 6,649,121 6,649,121 16.96 85.00 44.00 85.00 44.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (36) แก้มลิงบ้านนาจะแหน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,700,000 14,700,000 14,700,000 14,272,000 428,000 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา 15/08/2560 วิธีคัดเลือก 17/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 14,201,704 31/10/2560 14,201,704 300 14/11/2560 13/11/2560 09/09/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 81,600 29/11/2560 81,600 หจก.นาทวีออยล์ 13/12/2560 14,258,786 14,627,757 14,201,705 426,052 10,522,277 10,117,079 405,198 71.93 85.00 94.00 85.00 94.00 17/07/2561 850 312 0.41
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (37) แก้มลิงคลองตาเสม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 16,660,000 16,660,000 17,000,000 14,560,000 2,440,000 ปากบาง เทพา สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 16/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 14,548,000 31/10/2560 14,548,000 180 05/06/2561 05/06/2561 01/12/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนาจำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 01/06/2561 337,000 01/06/2561 337,000 ค่าจ้างชั่วคราว 06/07/2561 14,671,308 16,647,642 14,548,001 2,099,641 27,770 27,770 0.17 100.00 0.00 100.00 0.00 17/07/2561 760 350 0.75
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.125) ท่อลอดคลองส่งน้ำ 1L - LMC กม.2+025 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,398,000 102,000 บ้านนา จะนะ สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 17/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 3,349,017 13/11/2560 3,349,017 150 18/01/2561 16/01/2561 16/06/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 92,000 01/12/2560 92,000 ค่าจ้างชั่วคราว 23/01/2561 3,350,205 3,451,017 3,349,017 102,000 3,417,271 3,349,017 68,254 99.02 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.126) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC อ่างฯ คลองหลา จำนวน 2 แห่ง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 06/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/12/2560 80,280 13/12/2560 80,280 บจก.ถาวรปิโตรเลี่ยม 14/12/2560 4,000,000 4,000,000 3,283,332 3,283,332 82.08 100.00 96.00 100.00 96.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.127) อาคารแบ่งน้ำคลองส่งน้ำ 2ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา (อ่างฯ คลองหลา) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 14/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/12/2560 80,280 12/12/2560 80,280 บจก.ถาวรปิโตรเลี่ยม 14/12/2560 2,500,000 2,500,000 2,123,561 2,123,561 84.94 100.00 97.00 100.00 97.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.128) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมขุดลอกคลองตาเสม โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 7,770,000 230,000 ปากบาง เทพา สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 21/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 7,607,285 31/10/2560 7,607,285 120 07/06/2561 07/06/2561 04/10/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 01/06/2561 161,000 01/06/2561 161,000 ค่าจ้างชั่วคราว 06/07/2561 7,627,317 7,835,504 7,607,285 228,219 1,180,180 1,141,093 39,087 15.06 100.00 0.00 100.00 0.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.344) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าฝายปลักทิง โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 493,000 493,000 493,000 493,000 คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/08/2560 488,010 23/11/2560 488,010 30 30/01/2561 29/01/2561 28/02/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 30/01/2561 494,924 493,000 493,000 488,010 488,010 98.99 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.348) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC1 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 700,000 700,000 700,000 700,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 10/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 17/08/2560 04/09/2560 14/09/2560 276,254 15/11/2560 276,254 30 20/01/2561 19/01/2561 18/02/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 20/02/2561 699,970 700,000 700,000 276,254 276,254 39.46 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.349) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าฝายโคกม่วง โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 283,000 283,000 283,000 283,000 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/08/2560 281,541 23/11/2560 281,541 30 30/01/2561 29/01/2561 28/02/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 30/01/2561 285,130 283,000 283,000 281,541 281,541 99.48 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.364) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง RMC โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 10/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 17/08/2560 04/09/2560 14/09/2560 789,395 15/11/2560 789,395 60 20/01/2561 19/01/2561 20/03/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 20/02/2561 1,998,656 2,000,000 2,000,000 789,395 789,395 39.47 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.635) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/08/2560 391,200 23/11/2560 391,200 30 02/02/2561 01/02/2561 03/03/2561 บริษัทมิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด 12/02/2561 400,147 400,000 400,000 391,200 391,200 97.80 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.636) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/08/2560 395,750 23/11/2560 395,750 30 02/02/2561 01/02/2561 03/03/2561 บริษัทมิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด 12/02/2561 400,343 400,000 400,000 395,750 395,750 98.94 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.707) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 199,700 199,700 199,700 199,700 โคกม่วง,คลองหรัง,ท่าชะมวง,กำแพงเพชร คลองหอยโข่ง,นาหม่อม,รัตภูมิ สงขลา 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2560 24,041 17/11/2560 24,041 บจก.ถาวรปิโตรเลี่ยม 28/11/2560 199,700 199,700 182,274 182,274 91.27 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3670) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองป๋อง โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,427,000 73,000 สะท้อน นาทวี สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 17/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 2,397,000 23/11/2560 2,397,000 120 16/01/2561 15/01/2561 15/05/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 44,000 01/12/2560 44,000 ค่าจ้างชั่วคราว 23/01/2561 2,397,903 2,470,000 2,397,000 73,000 2,469,150 2,397,000 72,150 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3671) ซ่อมแซมโครงการ ทรบ.คลองกวาง (พรด.) ระยะที่ 2 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,969,000 2,969,000 2,969,000 2,883,000 86,000 คลองกวาง นาทวี สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 15/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 2,876,704 14/12/2560 2,876,704 120 16/12/2560 15/12/2560 14/04/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2561 31,872 05/02/2561 31,872 หจก.นาทวีออยล์ 06/07/2561 2,883,530 2,962,704 2,876,704 86,000 2,956,163 2,876,704 79,459 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3672) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายปิยะมิตร 5 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,516,000 134,000 คลองกวาง นาทวี สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 16/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 4,288,000 23/11/2560 4,288,000 120 16/01/2561 15/01/2561 15/05/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 80,000 01/12/2560 80,000 ค่าจ้างชั่วคราว 23/01/2561 4,289,582 4,422,000 4,288,000 134,000 4,421,751 4,288,000 133,751 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3675) บำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 (โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร-หอยโข่ง) โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 108,795 06/12/2560 108,795 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย 14/12/2560 200,000 200,000 199,976 199,976 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3676) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-RMC กม.0+000 - กม.12+750 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 510,000 510,000 510,000 510,000 คลองหลา,คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 142,040 13/12/2560 142,040 หจก.แสงชัยหาดใหญ่ 14/12/2560 510,000 510,000 509,024 509,024 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3677) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-1L-LMC กม.0+000 - กม.0+830 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 490,000 490,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/08/2560 117,425 13/12/2560 117,425 หจก.แสงชัยหาดใหญ่ 14/12/2560 490,000 490,000 489,847 489,847 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3678) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-LMC กม.0+000 - กม.1+570 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 133,560 29/11/2560 133,560 หจก.แสงชัยหาดใหญ่ 14/12/2560 500,000 500,000 499,905 499,905 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3679) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-LMC กม.0+000 - กม.1+990 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 510,000 510,000 510,000 510,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 123,888 13/12/2560 123,888 หจก.แสงชัยหาดใหญ่ 14/12/2560 510,000 510,000 509,675 509,675 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3680) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.0+000 - กม.2+970 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 510,000 510,000 510,000 510,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 123,830 13/12/2560 123,830 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 14/12/2560 510,000 510,000 508,640 508,640 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3681) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 4R-LMC กม.0+000 - กม.1+660 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 510,000 510,000 510,000 510,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 122,960 13/12/2560 122,960 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 14/12/2560 510,000 510,000 509,158 509,158 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3682) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2L-5R-LMC กม.0+000 - กม.0+850 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 คลองหอยโข่ง,โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 113,940 13/12/2560 113,940 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 14/12/2560 480,000 480,000 479,857 479,857 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3683) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3R-LMC กม.0+000 - กม.4+670 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 490,000 490,000 คลองหอยโข่ง,โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 121,353 13/12/2560 121,353 หจก.แสงชัยหาดใหญ่ 14/12/2560 490,000 490,000 489,022 489,022 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3684) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-2R-LMC กม.0+000 - กม.2+630 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คลองหอยโข่ง,โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/08/2560 121,581 13/12/2560 121,581 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด 14/12/2560 500,000 500,000 485,862 485,862 97.17 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3685) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.4 กม.2+500 - กม.4+500 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 30/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 119,250 04/12/2560 119,250 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 14/12/2560 780,000 780,000 779,788 779,788 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3689) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC2 เป็นช่วงๆ (ไสท้อน) โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 487,000 1,513,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 10/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/08/2560 149,842 12/12/2560 149,842 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 14/12/2560 2,000,000 487,000 1,513,000 1,980,011 467,558 1,512,453 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3690) ซ่อมแซมคัน ปตร.อู่ตะเภา โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000 400,000 400,000 389,000 11,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 30/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/12/2560 388,520 18/12/2560 388,520 90 18/01/2561 16/01/2561 17/04/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/03/2561 3,195 01/03/2561 3,195 หจก.หาดใหญ่ปิโตรเลี่ยม 06/07/2561 407,262 400,000 389,000 11,000 398,253 388,520 9,733 99.56 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3691) บำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 (คลองวาด-อู่ตะเภา) โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 458,000 458,000 458,000 458,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 272,715 06/12/2560 272,715 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย 14/12/2560 458,000 458,000 457,218 457,218 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3692) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน ปตร.คลองวาด โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 120,010 06/12/2560 120,010 บจก.หาดใหญ่แสนสิริ 14/12/2560 880,000 880,000 878,928 878,928 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3693) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 15/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2561 70,488 10/01/2561 70,488 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 11/01/2561 1,000,000 1,000,000 908,619 908,619 90.86 100.00 93.00 100.00 93.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3695) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ กม.3+100 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 335,000 615,000 ควนโส ควนเนียง สงขลา 10/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/08/2560 322,203 14/02/2561 322,203 5 18/02/2561 17/02/2561 22/02/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 156,880 13/12/2560 156,880 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 23/02/2561 322,203 950,000 335,000 615,000 914,768 322,203 592,564 96.29 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3697) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน ปตร.คลองใหญ่ โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 171,685 07/12/2560 171,685 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 14/12/2560 900,000 900,000 898,028 898,028 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3702) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC กม.0+000 - กม.6+730 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/08/2560 161,120 13/12/2560 161,120 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 14/12/2560 600,000 600,000 599,858 599,858 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3713) บำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ฝายชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 399,000 399,000 399,000 399,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 236,315 06/12/2560 236,315 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย 14/12/2560 399,000 399,000 398,634 398,634 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3726) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งขวา RMC (ชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 10/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 401,900 13/12/2560 401,900 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา 14/12/2560 950,000 950,000 898,977 898,977 94.63 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3727) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย RMC (ชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 10/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 472,350 13/12/2560 472,350 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา 14/12/2560 1,000,000 1,000,000 988,678 988,678 98.87 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3728) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC (ชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 399,000 1,101,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 10/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 382,370 13/12/2560 382,370 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง 14/12/2560 1,500,000 399,000 1,101,000 1,481,482 382,370 1,099,112 98.77 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3729) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน ปตร.ท่าช้าง-บางกล่ำ โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 890,000 890,000 890,000 182,400 707,600 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 248,680 12/12/2560 248,680 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 14/12/2560 890,000 182,400 707,600 880,928 175,272 705,655 98.98 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3732) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3R-2R-RMC กม.0+000 - กม.2+000 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 510,000 510,000 510,000 510,000 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/08/2560 123,900 13/12/2560 123,900 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 14/12/2560 510,000 510,000 509,871 509,871 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3733) ซ่อมแซมฝายบ้านแกแดะ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 967,000 967,000 967,000 939,000 28,000 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา 15/08/2560 วิธีคัดเลือก 15/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 936,698 08/11/2560 936,698 90 22/11/2560 21/11/2560 19/02/2561 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 19,600 01/12/2560 19,600 ค่าจ้างชั่วคราว 19/12/2560 938,327 967,000 939,000 28,000 964,613 936,698 27,915 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3734) ซ่อมแซมฝายคลองหาดทราย พร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 995,000 995,000 995,000 966,000 29,000 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา 15/08/2560 วิธีคัดเลือก 15/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 964,942 08/11/2560 964,942 90 22/11/2560 21/11/2560 19/02/2561 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/06/2561 20,000 28/06/2561 20,000 S3S 06/07/2561 966,298 995,000 966,000 29,000 993,342 964,942 28,400 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3735) บำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ปตร.ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 221,000 221,000 221,000 221,000 นาทวี นาทวี สงขลา 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 119,385 06/12/2560 119,385 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย 14/12/2560 221,000 221,000 220,385 220,385 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3737) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.3 กม.6+000 - กม.8+000 โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 30/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 113,880 30/11/2560 113,880 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 14/12/2560 800,000 800,000 799,856 799,856 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3748) บำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 (ปตร.จะนะ) โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 121,000 121,000 บ้านนา จะนะ สงขลา 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 66,725 12/12/2560 66,725 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย 14/12/2560 200,000 200,000 120,129 120,129 60.06 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3749) ซ่อมแซมหัวงาน ปตร.คลองจะนะ โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 บ้านนา จะนะ สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 16/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 2,908,738 23/11/2560 2,908,738 120 07/12/2560 06/12/2560 05/04/2561 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ค่าแรง XXXX XXXX 01/06/2561 20,000 01/06/2561 20,000 ค่าจ้างชั่วคราว 06/07/2561 2,922,621 2,995,739 2,908,739 87,000 2,926,762 2,908,738 18,023 97.70 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3750) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ปตร.คลองจะนะ) โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 บ้านนา จะนะ สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 15/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 2,908,583 23/11/2560 2,908,583 120 07/12/2560 06/12/2560 05/04/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 01/06/2561 21,000 01/06/2561 21,000 ค่าจ้างชั่วคราว 06/07/2561 2,914,810 2,995,584 2,908,584 87,000 2,926,606 2,908,583 18,023 97.70 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3757) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองท่าช้าง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 976,000 976,000 976,000 948,000 28,000 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 15/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 945,949 13/11/2560 945,949 90 22/11/2560 21/11/2560 19/02/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 20,000 01/12/2560 20,000 ค่าจ้างชั่วคราว 21/12/2560 947,829 976,000 948,000 28,000 973,249 945,949 27,300 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3758) ซ่อมแซมฝายบ้านไร่เหนือ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 987,000 987,000 987,000 958,000 29,000 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 15/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 956,210 08/11/2560 956,210 90 22/11/2560 21/11/2560 19/02/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 20,300 01/12/2560 20,300 ค่าจ้างชั่วคราว 21/12/2560 957,781 987,000 958,000 29,000 985,114 956,210 28,904 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3759) ซ่อมแซมฝายบ้านทุ่งเปรียงพร้อมระบบส่งน้ำ (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,767,000 83,000 ประกอบ นาทวี สงขลา 03/04/2561 วิธีคัดเลือก 15/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 2,766,942 19/12/2560 2,766,942 120 21/12/2560 20/12/2560 19/04/2561 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2561 82,999 05/04/2561 82,999 หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย 06/07/2561 2,766,942 2,842,910 2,759,910 83,000 2,842,909 2,759,910 82,999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3774) ซ่อมแซมฝายคลองเปียน พร้อมระบบรางส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 968,000 968,000 968,000 940,000 28,000 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 15/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 938,059 08/11/2560 938,059 90 22/11/2560 21/11/2560 19/02/2561 หจก.เอ เอส เอ 1994 ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 19,600 01/12/2560 19,600 ค่าจ้างชั่วคราว 21/12/2560 939,847 968,000 940,000 28,000 965,320 938,059 27,260 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (131) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1ซ-1ข.-สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,709,000 291,000 แค จะนะ สงขลา 16/08/2560 วิธีคัดเลือก 21/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 9,695,141 15/11/2560 9,695,141 210 03/03/2561 02/03/2561 28/09/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/06/2561 87,780 20/06/2561 87,780 หจก.นาทวีออยล์ 06/07/2561 9,707,349 9,985,141 9,695,141 290,000 7,876,231 7,689,418 186,813 78.88 76.00 91.00 76.00 91.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (132) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ RMC (เคียนด้วน) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,709,000 291,000 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 18/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 9,623,014 13/11/2560 9,623,014 150 13/03/2561 12/03/2561 09/08/2561 หจก.เอ เอส เอ 1994 ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 204,000 01/12/2560 204,000 ค่าจ้างชั่วคราว 13/03/2561 9,631,067 9,914,014 9,623,014 291,000 4,087,258 3,993,141 94,116 41.23 100.00 72.00 100.00 72.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (133) ระบบส่งน้ำฝายบ้านท่าไทรพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 19,600,000 19,600,000 20,000,000 14,560,000 5,440,000 ลำไพล เทพา สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 16/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 14,399,668 17/11/2560 14,399,668 180 19/01/2561 18/01/2561 17/07/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2560 32,680 20/12/2560 32,680 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 23/01/2561 14,400,551 19,439,668 14,399,668 5,040,000 12,800,891 8,673,864 4,127,027 65.85 100.00 80.00 100.00 80.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (140) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ(เพิ่มพื้นที่ความจุ) อ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 76,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 8,079,570 29/11/2560 8,079,570 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2561 76,000,000 76,000,000 54,946,372 54,946,372 72.30 78.12 65.14 78.12 65.14 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (155.14) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ปตร.คลองจะนะ โครงการชลประทานสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,563,000 437,000 สะกอม จะนะ สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 16/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 14,506,971 20/11/2560 14,506,971 210 16/01/2561 15/01/2561 13/08/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 01/06/2561 305,900 01/06/2561 305,900 ค่าจ้างชั่วคราว 06/07/2561 14,524,394 14,943,971 14,506,971 437,000 10,731,954 10,479,843 252,111 71.81 100.00 73.00 100.00 73.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (33) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,563,000 437,000 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 15/08/2560 วิธีคัดเลือก 18/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 14,527,655 20/11/2560 14,527,655 210 17/01/2561 16/01/2561 14/08/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 40,740 01/12/2560 40,740 บจก.หาดใหญ่ในปิโตรเลี่ยม 2002 จำกัด 17/01/2561 14,534,036 14,964,656 14,527,656 437,000 14,753,053 14,527,655 225,398 98.59 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (50) อาคารบังคับน้ำวังเปรียง โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 19,600,000 19,600,000 19,600,000 14,560,000 5,040,000 คู จะนะ สงขลา 08/08/2560 วิธีคัดเลือก 17/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 14,433,349 15/11/2560 14,433,349 180 20/01/2561 19/01/2561 18/07/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 860,000 01/12/2560 860,000 ค่าจ้างชั่วคราว 23/01/2561 14,524,394 19,346,698 14,433,349 4,913,349 14,495,537 10,416,004 4,079,532 74.93 100.00 82.00 100.00 82.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองแงะ (พรด.) จังหวัดสงขลา (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 999,000 999,000 999,000 970,000 29,000 น้ำขาว จะนะ สงขลา 22/12/2560 วิธีคัดเลือก 10/01/2561 17/01/2561 22/01/2561 968,766 02/02/2561 968,766 60 06/02/2561 05/02/2561 06/04/2561 บริษทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2561 27,750 27,750 หจก.นาทวีออยล์ 26/03/2561 970,006 999,000 970,000 29,000 996,516 968,766 27,750 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ขุดลอกคลองโดยเรือขุด (ดำเนินการเอง) ปากคลอง ร.1 (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 28/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2561 5,633,229 07/03/2561 5,633,229 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2561 9,700,000 9,700,000 9,693,965 9,693,965 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ขุดลอกคลองโดยเรือขุด (ดำเนินการเอง) คลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 28/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2561 5,633,229 07/03/2561 5,633,229 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2561 9,500,000 9,500,000 2,440,379 2,440,379 25.69 44.96 35.23 44.96 35.23 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันดิน ปตร.คลองจะนะ จังหวัดสงขลา (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 999,000 999,000 999,000 970,000 29,000 บ้านนา จะนะ สงขลา 13/03/2561 วิธีคัดเลือก 02/04/2561 09/04/2561 11/04/2561 965,007 30/04/2561 965,007 60 03/05/2561 02/05/2561 01/07/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/06/2561 26,685 19/06/2561 26,685 หจก.นาทวีออยล์ 21/06/2561 966,338 999,000 970,000 29,000 993,957 965,007 28,950 99.50 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านแพร้ว จังหวัดสงขลา (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 995,000 995,000 995,000 966,000 29,000 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 13/03/2561 วิธีคัดเลือก 02/04/2561 09/04/2561 11/04/2561 959,772 30/04/2561 959,772 60 03/05/2561 02/05/2561 01/07/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 03/05/2561 960,405 995,000 966,000 29,000 988,062 959,772 28,290 99.30 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ 2R-LMC2 กม.1+550 (ชะมวง) จังหวัดสงขลา (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 258,000 1,742,000 ควนโส ควนเนียง สงขลา 19/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/05/2561 250,709 11/05/2561 250,709 30 18/05/2561 18/05/2561 16/06/2561 หจก.มิตรสมัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2561 490,487 29/03/2561 490,487 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 19/06/2561 250,712 2,000,000 258,000 1,742,000 1,813,990 250,709 1,563,280 90.70 60.00 95.00 60.00 95.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ (พรด.) จังหวัดสงขลา (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,854,000 146,000 วังใหญ่ เทพา สงขลา 19/03/2561 วิธีคัดเลือก 20/03/2561 23/03/2561 23/03/2561 4,840,587 11/04/2561 4,840,587 150 24/04/2561 23/04/2561 20/09/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด 03/07/2561 4,846,777 5,000,000 4,854,000 146,000 838,303 726,088 112,215 16.77 60.00 67.00 60.00 67.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ก่อสร้างอ่างพวงเชื่อมอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร และอ่างคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง (น้ำแล้งและน้ำเพื่อการเกษตร) ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 26/01/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/04/2560 17/05/2560 23/05/2560 66,464,131 29/05/2560 66,464,131 บริษัทสยาม เอเชีย เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 21/11/2560 80,000,000 80,000,000 79,011,530 79,011,530 98.76 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายเก่าร้าง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(โครงการตามนโยบายรัฐบาล) งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 21,157,500 21,157,500 21,157,500 58,000 21,099,500 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 07/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/08/2560 57,998 23/11/2560 57,998 30 บจก.เฉลิมยศพัฒนา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/08/2560 04/09/2560 11/09/2560 2,686,512 13/12/2560 2,686,512 บริษัทเฉลิมยศพัฒนาจำกัด 14/12/2560 58,151 20,937,700 58,000 20,879,700 12,266,558 12,266,558 58.59 100.00 78.00 100.00 78.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงคลองเรียน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(โครงการตามนโยบายรัฐบาล) งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 24,375,000 24,375,000 24,375,000 2,063,000 22,312,000 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 07/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/08/2560 04/09/2560 11/09/2560 3,443,704 07/12/2560 3,443,704 บริษัทเฉลิมยศพัฒนาจำกัด 14/12/2560 24,343,000 2,063,000 22,280,000 12,434,137 12,434,137 51.08 100.00 78.00 100.00 78.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 58,000 58,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 58,000 04/01/2561 58,000 บริษัท เคพีเอ เซอร์วิสจำกัด 17/01/2561 58,000 58,000 58,000 58,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,000 14,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 14,000 04/01/2561 14,000 บริษัท เคพีเอ เซอร์วิสจำกัด 17/01/2561 14,000 14,000 14,000 14,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2560 16,000 04/01/2561 16,000 บริษัท เคพีเอ เซอร์วิสจำกัด 17/01/2561 16,000 16,000 16,000 16,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 20,000 04/01/2561 20,000 บริษัท เคพีเอ เซอร์วิสจำกัด 17/01/2561 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,500 8,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 7,900 04/01/2561 7,900 บริษัท เคพีเอ เซอร์วิสจำกัด 17/01/2561 7,900 7,900 7,900 7,900 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) มาตรฐานทั่วไป โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,000 23,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 22,898 10/01/2561 22,898 ร้านโฮมเซฟการ์ด 15/01/2561 22,898 22,898 22,898 22,898 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 102,000 102,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 97,000 04/01/2561 97,000 บริษัทบ้านซูซูกิ จำกัด 18/01/2561 97,000 97,000 97,000 97,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 28,500 28,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 28,500 10/01/2561 28,500 หจก.ทวีวัฒนาการช่าง 15/01/2561 28,500 28,500 28,500 28,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 51,895 10/01/2561 51,895 บริษัทแสงธานีเอ็นจิเนียริ่งจำกัด 15/01/2561 51,895 51,895 51,895 51,895 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องตบดินแบบกระโดด ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 70 กิโลกรัม โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 99,000 99,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 98,440 10/01/2561 98,440 บริษัทแสงธานีเอ็นจิเนียริ่งจำกัด 15/01/2561 98,440 98,440 98,440 98,440 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 119,840 10/01/2561 119,840 บริษัทแสงธานีเอ็นจิเนียริ่งจำกัด 15/01/2561 119,840 119,840 119,840 119,840 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลง (AC/DC) ขนาด 300 แอมป์ โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2560 69,550 10/01/2561 69,550 บริษัทแสงธานีเอ็นจิเนียริ่งจำกัด 15/01/2561 69,550 69,550 69,550 69,550 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (โครงการชลประทานสงขลา ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 05/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2560 14/09/2560 20/09/2560 1,980,000 28/11/2560 1,980,000 บจก.ท๊อปเบสก์ มอเตอร์เซลจำกัด 23/01/2561 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา 104. ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง 2ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้ายโครงการชลประทานสงขลาจังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,377,653 12,377,653 15,000,000 14,563,000 437,000 ฉาง นาทวี สงขลา 04/10/2559 วิธีคัดเลือก 25/10/2559 01/11/2559 07/11/2559 13,972,446 15/12/2559 13,972,446 360 09/03/2560 08/03/2560 03/03/2561 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง ติดปัญหาเรื่องที่ดิน 13/03/2561 14,870,897 12,377,653 12,377,653 11,788,154 11,788,154 95.24 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา 127. เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำฝายคลองป๋อง จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,856,620 9,856,620 9,900,000 9,612,000 288,000 สะท้อน นาทวี สงขลา 22/08/2560 วิธีคัดเลือก 22/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 9,568,620 29/09/2560 9,568,620 180 11/10/2560 10/10/2560 09/04/2561 หจก.เฉลิมยศพัฒนา ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 06/11/2560 114,000 01/11/2560 114,000 ค่าจ้างชั่วคราว 17/04/2561 10,076,239 9,856,620 9,568,620 288,000 9,855,097 9,568,620 286,477 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา 128. เพิ่มประสิทธิภาพฝายปิยะมิตร 5 จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,479,000 9,479,000 9,500,000 9,223,000 277,000 คลองกวาง นาทวี สงขลา 22/08/2560 วิธีคัดเลือก 22/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 9,202,000 29/09/2560 9,202,000 180 11/10/2560 10/10/2560 09/04/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 113,000 01/12/2560 113,000 ค่าจ้างชั่วคราว 19/12/2560 9,295,363 9,479,000 9,202,000 277,000 9,477,710 9,202,000 275,710 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา 237. แก้มลิงบ้านปลิก จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,730,000 14,730,000 15,000,000 14,950,000 50,000 ลำไพล เทพา สงขลา 16/08/2560 วิธีคัดเลือก 07/08/2560 11/08/2560 16/08/2560 14,680,000 21/09/2560 14,680,000 150 28/10/2560 25/10/2560 26/03/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ ค่าแรง XXXX XXXX 01/12/2560 35,000 01/12/2560 35,000 ค่าจ้างชั่วคราว 21/12/2560 14,692,196 14,730,000 14,680,000 50,000 14,729,602 14,680,000 49,602 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา 238. แก้มลิงปลักพ้อแดง จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,650,000 14,650,000 15,000,000 14,950,000 50,000 คู จะนะ สงขลา 16/08/2560 วิธีคัดเลือก 07/08/2560 11/08/2560 16/08/2560 14,600,000 21/09/2560 14,600,000 150 28/10/2560 25/10/2560 26/03/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์ 22/11/2560 14,611,727 14,650,000 14,600,000 50,000 14,646,824 14,600,000 46,824 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,464,500 1,464,500 1,464,500 1,464,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 24/05/2561 1,464,500 24/05/2561 1,464,500 ค่าจ้างชั่วคราว 06/07/2561 1,464,500 1,464,500 181,536 181,536 12.40 60.00 16.00 60.00 16.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ LMC2 กม.1+452 (ชะมวง) ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 11/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/06/2561 186,036 20/06/2561 186,036 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ 28/06/2561 850,000 850,000 464,341 464,341 54.63 65.00 55.00 65.00 55.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันดิน ปตร.ปลักปลิง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,993,000 1,993,000 1,993,000 1,935,000 58,000 นาทวี นาทวี สงขลา 26/03/2561 วิธีคัดเลือก 09/04/2561 19/04/2561 26/04/2561 1,933,407 28/05/2561 1,933,407 90 08/06/2561 08/06/2561 05/09/2561 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/06/2561 26,685 19/06/2561 26,685 หจก.นาทวีออยล์ 03/07/2561 1,937,688 1,993,000 1,935,000 58,000 52,956 52,956 2.66 60.00 100.00 60.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมหินก่อท้ายปตร.บางโหนด (คลองวาด) ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 24/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/05/2561 235,473 12/06/2561 235,473 บจก.เฉลิมยศพัฒนา 25/06/2561 850,000 850,000 490,649 490,649 57.72 45.00 15.00 45.00 15.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลองท้าย ปตร. คลองรัตภูมิ ฝั่งซ้าย (ชะมวง) ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 487,000 1,013,000 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 17/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/06/2561 486,985 03/07/2561 486,985 30 หจก.มิตรสมัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2561 243,972 25/06/2561 243,972 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 03/07/2561 475,258 1,500,000 487,000 1,013,000 260,634 260,634 17.38 65.00 15.00 65.00 15.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมทางรับน้ำแก้มลิงพรุเตียว (พรด.) ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 980,000 980,000 980,000 980,000 ลำไพล เทพา สงขลา 11/04/2561 วิธีคัดเลือก 23/04/2561 30/04/2561 03/05/2561 978,613 28/05/2561 978,613 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.เอ เอส เอ 1994 05/06/2561 989,299 980,000 980,000 0.00 100.00 55.00 100.00 55.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมฝายคลองแม๊ะจิ (พรด.) ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 998,000 998,000 998,000 969,000 29,000 แค จะนะ สงขลา 26/03/2561 วิธีคัดเลือก 09/04/2561 19/04/2561 26/04/2561 967,503 28/05/2561 967,503 60 31/05/2561 30/05/2561 29/07/2561 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/06/2561 26,685 19/06/2561 26,685 หจก.นาทวีออยล์ 21/06/2561 969,470 998,000 969,000 29,000 994,188 967,503 26,685 99.62 60.00 100.00 60.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแก้มลิงพรุเตียว (พรด.) ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 ลำไพล เทพา สงขลา 29/03/2561 วิธีคัดเลือก 23/04/2561 23/04/2561 03/05/2561 1,976,567 28/05/2561 1,976,567 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.เอ เอส เอ 1994 05/06/2561 1,983,745 1,980,000 1,980,000 0.00 100.00 41.00 100.00 41.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะท้าย ปตร.คลองรัตภูมิ (ชะมวง) ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 03/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/05/2561 07/06/2561 18/06/2561 3,859,751 3,859,751 60 หจก.สันติมิตรก่อสร้าง 03/07/2561 5,147,669 5,000,000 5,000,000 0.00 65.00 10.00 65.00 10.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซม ทรบ.พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำสนับกองร้อย ตชด.ที่ 432 (พรด.) ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 996,000 996,000 996,000 967,000 29,000 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 26/03/2561 วิธีคัดเลือก 09/04/2561 19/04/2561 26/04/2561 965,752 28/05/2561 965,752 30 31/05/2561 30/05/2561 29/06/2561 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/06/2561 26,271 22/06/2561 26,271 หจก.นาทวีออยล์ 03/07/2561 966,527 996,000 967,000 29,000 992,023 965,752 26,271 99.60 85.00 100.00 85.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม.2+900 ฝั่งขวา (ชะมวง) ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 497,000 1,503,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 30/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/07/2561 495,690 495,690 30 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/07/2561 142,494 142,494 หจก.รัตภูมิค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 13/07/2561 500,247 2,000,000 497,000 1,503,000 0.00 60.00 5.00 60.00 5.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลอง LMC2 กม.24+600 ฝั่งขวา (ชะมวง) ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 498,000 1,002,000 ควนโส ควนเนียง สงขลา 17/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/06/2561 497,772 02/07/2561 497,772 30 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/06/2561 290,100 290,100 บริษัทมิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา 03/07/2561 509,173 1,500,000 498,000 1,002,000 0.00 80.00 16.00 80.00 16.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำ กม.18+302 คลอง LMC1 (ชะมวง) ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 495,000 2,005,000 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 30/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/07/2561 494,844 494,844 30 หจก.มิตรสมัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/07/2561 288,000 288,000 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริจำกัด 12/07/2561 505,921 2,500,000 495,000 2,005,000 0.00 65.00 5.00 65.00 5.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่ (พรด.) ตำบลวังใหญ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 วังใหญ่ เทพา สงขลา 29/03/2561 วิธีคัดเลือก 23/04/2561 30/04/2561 03/05/2561 1,938,516 28/05/2561 1,938,516 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/06/2561 29,190 22/06/2561 29,190 หจก.นาทวีออยล์ 03/07/2561 1,949,598 2,000,000 1,942,000 58,000 29,190 29,190 1.46 35.00 50.00 35.00 50.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายท้ายอาคารอัดน้ำ LMC2 กม.20+738 (ชะมวง) ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 03/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/05/2561 06/06/2561 13/06/2561 2,202,086 2,202,086 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา 20/06/2561 2,956,590 3,000,000 2,913,000 87,000 0.00 55.00 5.00 55.00 5.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม.20+600 ฝั่งขวา (ชะมวง) ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,884,000 116,000 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 10/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 12/06/2561 20/06/2561 1,870,980 05/07/2561 1,870,980 60 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 13/07/2561 3,912,409 4,000,000 3,884,000 116,000 3,780 3,780 0.09 60.00 5.00 60.00 5.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมฝายคลองแงะ (พรด.) ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 999,000 999,000 999,000 970,000 29,000 น้ำขาว จะนะ สงขลา 26/03/2561 วิธีคัดเลือก 09/04/2561 19/04/2561 26/04/2561 968,895 28/05/2561 968,895 60 31/05/2561 30/05/2561 29/07/2561 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/06/2561 26,271 14/06/2561 26,271 หจก.นาทวีออยล์ 21/06/2561 969,966 999,000 970,000 29,000 995,166 968,895 26,271 99.62 45.00 100.00 45.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปลายลำไตร (พรด.) ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,796,000 204,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 11/04/2561 วิธีคัดเลือก 30/04/2561 07/05/2561 10/05/2561 6,778,979 28/05/2561 6,778,979 120 31/05/2561 30/05/2561 27/09/2561 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก. 05/06/2561 6,796,000 7,000,000 6,796,000 204,000 1,016,847 1,016,847 14.53 80.00 25.00 80.00 25.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมหินเรียงหน้าปตร.คลองวาด (คลองวาด) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/06/2561 482,652 21/06/2561 482,652 90 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด 03/07/2561 482,652 500,000 486,000 14,000 0.00 45.00 65.00 45.00 65.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย อาคาร RIVER OUTLET อ่างเก็บน้ำคลองหลา (จำไหรหอยโข่ง) ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 492,000 492,000 492,000 185,000 307,000 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 02/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/05/2561 185,000 28/05/2561 185,000 30