ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 13:17:02]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 258,000 258,000 258,000 258,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,900 18,900 18,900 18,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.17 (18) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,634,800 12,634,800 3,181,600 3,181,600 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 99,950 99,950 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.17 (1.249) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.17 (1.13) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 901,000 901,000 901,000 901,000 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 26/11/2562 วิธีคัดเลือก 30 ร้าน เอส.พี.ไฮดรอลิค 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.246) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนราธิวาส พื้นที่ 140,000 ไร่ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,028,500 1,028,500 1,028,500 1,028,500 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 23/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.250) บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายซอย โครงการชลประทานนราธิวาส ความยาวรวม 62.53 กม. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 572,100 572,100 572,100 572,100 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 23/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.251) บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานนราธิวาส ความยาวรวม 29.58 กม. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 540,900 540,900 540,900 540,900 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 23/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.253) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานนราธิวาส พื้นที่ 375 ไร่ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,029,800 1,029,800 1,029,800 1,029,800 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 23/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.767) กำจัดวัชพืชคลองผันน้ำ พื้นที่ 56 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 181,500 181,500 181,500 181,500 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 5,140 5,140 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.33) โครงการระบบระบายน้ำในเขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ คูระบายน้ำ ความยาว 182 เมตร ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,524,000 76,000 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 20/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.34) ฝายผันน้ำเสริมพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำยะลูตง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝายทดขนาดสันฝายสูง 2.5 เมตร ยาว 12 เมตร ท่อส่งน้ำขนาด 0.15 เมตร ความยาว 1,500 เมตร ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,417,000 283,000 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำไอร์ปาโจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำขนาด 0.10-0.20 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 19,000 เมตร ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 38,500,000 38,500,000 38,500,000 24,850,000 13,650,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 135 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.15) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1,600,000 2,400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.167) ขุดลอกคูระบายน้ำพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ความยาวรวม 2,263 เมตร ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 18,494 18,494 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.168) ซ่อมแซมเขื่อนกันคลื่นพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ความยาวรวม 220.00 เมตร ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,427,000 73,000 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 20/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.169) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดหน้าฝายบ้านบาลูกาสนอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 300,000 300,000 300,000 291,300 8,700 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 20/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.170) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท้ายอ่างเก็บน้ำอัยปาโจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,850,000 150,000 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 23/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.171) ซ่อมแซมคูระบายน้ำ คสล เขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 700,000 700,000 700,000 679,600 20,400 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 20/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.172) ซ่อมแซมฝายร่มเกล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 150,000 150,000 150,000 145,600 4,400 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 20/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.174) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายไอร์กือเนาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,456,000 44,000 ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 23/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.175) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านเจาะเกาะ ระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,456,000 44,000 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 27/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.176) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำให้หมู่บ้านศิลปาชีพนิคมฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,505,000 45,000 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 24/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.177) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านบาโงกูโบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,040,000 2,040,000 2,040,000 1,981,000 59,000 บองอ ระแงะ นราธิวาส 27/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.178) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านพงบือเราะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 300,000 300,000 300,000 291,300 8,700 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 20/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,535 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.179) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 971,000 29,000 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 20/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 826,000 826,000 826,000 826,000 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.916) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายอาคารบังคับน้ำ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 52 แห่ง โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.917) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 21,327 21,327 หจก.นิวันค้าไม้ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.919) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 13 รายการ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.926) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายบ้านโว (ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 มาโมง สุคิริน นราธิวาส 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.927) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายอัยกาเปาะ(ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.928) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายอัยปูลง (ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,165,000 35,000 มาโมง สุคิริน นราธิวาส 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.3573) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำบ้านร่มเย็น โครงการป้องกันอุทกภัยตำบลโคกเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส ปริมาณดิน 42,075 ลบ.ม. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,650,000 50,000 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.4480) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายใหญ่ ช่วง กม. 0+440 ถึง 2+200 ความยาวรวม 3,520 เมตร พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 5 แห่ง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,398,000 102,000 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 23/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 730 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (132) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายใหญ่ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาด 1 - 4.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 10,998,000 19,002,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,542 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (12) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านสะแนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำขนาด 0.10-0.15 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 6,800 เมตร โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,300,000 10,300,000 10,300,000 10,039,000 261,000 เรียง รือเสาะ นราธิวาส 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 125 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (13) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านตามุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำขนาด 0.15-0.25 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 9,500 เมตร โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,935,000 14,935,000 14,935,000 14,500,000 435,000 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (90) คลองระบายน้ำเขางูเหลือม-ทุ่งกง พร้อมคันกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,500,000 22,500,000 22,500,000 21,845,000 655,000 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 29/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (91) คันกั้นน้ำคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสาย 2 ระยะทางรวม 11.75 กม. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 33,981,000 1,019,000 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 23/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.13) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบซองชั่วคราว คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2, สายที่ 4 ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 57,846 57,846 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.14) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบซองชั่วคราวบ้านทุ่งกง-ทุ่งคา ฮูแตทูวอ ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 46,326 46,326 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายละโอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,805,145 8,805,145 9,000,000 8,738,000 262,000 ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 11/09/2562 วิธีคัดเลือก 12/09/2562 16/09/2562 16/09/2562 8,726,145 27/09/2562 8,726,145 60 11/10/2562 10/10/2562 09/12/2562 หจก.เอ.เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 47,866 23/09/2562 47,866 ร้านนราอิงค์ 17/12/2562 8,805,145 8,726,145 79,000 8,805,109 8,726,145 78,964 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562 380
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะลูตง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,834,441 7,834,441 8,000,000 7,767,000 233,000 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 05/09/2562 วิธีคัดเลือก 12/09/2562 16/09/2562 16/09/2562 7,764,441 27/09/2562 7,764,441 60 11/10/2562 10/10/2562 09/12/2562 หจก.เอ.เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 42,819 23/09/2562 42,819 ร้านนราอิงค์ 17/12/2562 7,834,441 7,764,441 70,000 7,834,359 7,764,441 69,918 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562 400 650
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 1 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,782,081 9,782,081 9,989,000 9,709,000 280,000 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 04/09/2562 วิธีคัดเลือก 12/09/2562 16/09/2562 16/09/2562 9,706,081 27/09/2562 9,706,081 60 02/10/2562 01/10/2562 30/11/2562 หจก.สุริธรรมการช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 58,736 23/09/2562 58,736 ร้านนราอิงค์ 17/12/2562 9,782,081 9,706,081 76,000 9,781,980 9,706,081 9,781,980 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562 96,400
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,812,779 8,812,779 9,000,000 8,738,000 262,000 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 04/09/2562 วิธีคัดเลือก 12/09/2562 16/09/2562 16/09/2562 8,733,779 27/09/2562 8,733,779 60 11/10/2562 10/10/2562 09/12/2562 หจก.เอ.เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 45,000 23/09/2562 45,000 ปีนังทรดดิ้ง 17/12/2562 8,812,779 8,733,779 79,000 8,812,606 8,733,779 78,826 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 3 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,853,224 6,853,224 7,000,000 6,796,000 204,000 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 04/09/2562 วิธีคัดเลือก 12/09/2562 16/09/2562 16/09/2562 6,792,224 27/09/2562 6,792,224 60 02/10/2562 01/10/2562 30/11/2562 หจก.สุริธรรมการช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 32,745 23/09/2562 32,745 ร้านนราอิงค์ 17/12/2562 6,853,224 6,792,224 61,000 6,852,928 6,792,224 60,704 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ขุดลอกคลองโดยรถจ้างเหมา คลองผันน้ำ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,916,124 3,916,124 4,000,000 3,884,000 116,000 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 04/09/2562 วิธีคัดเลือก 12/09/2562 16/09/2562 16/09/2562 3,881,124 27/09/2562 3,881,124 60 11/10/2562 10/10/2562 09/12/2562 หจก.นราวัสดุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 15,986 23/09/2562 15,986 ร้านนราอิงค์ 17/12/2562 3,916,124 3,881,124 35,000 3,916,070 3,881,124 34,946 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส คันคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกังพร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 572,689 572,689 26,751,107 22,100,107 4,651,000 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส วิธีคัดเลือก 02/01/2562 11/01/2562 17/01/2562 22,100,107 22/02/2562 22,100,107 180 23/02/2562 22/02/2562 21/08/2562 หจก.เอ.เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 2,712,771 26/02/2562 2,712,771 หจก.นราวัสดุภัณฑ์ 25/12/2562 572,689 572,689 572,689 572,689 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ปรับปรุงอาคารประกอบคลองระบายน้ำพระยากาเด็ง โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,851,714 9,851,714 9,851,714 9,851,714 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 03/09/2562 วิธีคัดเลือก 25/09/2562 27/09/2562 27/09/2562 9,606,510 30/09/2562 9,606,510 หจก.นราวลัย 17/12/2562 9,851,714 9,606,510 245,204 180,232 180,232 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานนราธิวาส เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,700 26,700 26,700 26,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานนราธิวาส เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานนราธิวาส เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.301) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 21/11/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2562 5,035 5,035 หจก.เอ็ม บี เอ.เอ็นจิเนียริ่ง 27/12/2562 5,131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.302) บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายซอย โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 นำ้บ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.304) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ 5 สาย โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านนำ้บ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2562 9,815 9,815 หจก.เอ็ม บี เอ.เอ็นจิเนียริ่ง 27/12/2562 9,978 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.305) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2562 9,810 9,810 หจก.เอ็ม บี เอ.เอ็นจิเนียริ่ง 27/12/2562 9,983 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.802) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายตะวันออก โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ปริมาณ 150 ไร่ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.805) กำจัดวัชพืชหน้าฝายกะลาพอ ปริมาณ 8 ไร่ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.806) กำจัดวัชพืชหน้าฝายบ้านพอเหมาะ ปริมาณ 8 ไร่ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.116) ซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการ 5-6 โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเขาอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.117) ซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการ 7-8 โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเขาอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.16) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.198) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฟาร์มตัวอย่างบ้านเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,855,000 145,000 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี 21/11/2562 วิธีคัดเลือก 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.199) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านพอเหมาะ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,455,000 441,000 2,014,000 ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.200) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,107,000 33,000 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี 21/11/2562 วิธีคัดเลือก 27/12/2562 1,108,063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.7) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 64,800 64,800 64,800 64,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.1190) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.3594) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำบือแนปาแดและปายอใน โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,700,000 3,700,000 1,030,000 1,000,000 30,000 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.4481) ซ่อมลาดตลิ่งทางระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองเตราะหัก จำนวน 1 แห่ง ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,136,000 64,000 บ้านนำ้บ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,400 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.59) ระบบส่งน้ำบ้านนิคม ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 8,738,000 262,000 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (68) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (100) คันกั้นน้ำบ้านตือระ ขนาดหลังคันกว้าง 4 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 4,000 เมตร ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,088,000 912,000 สา่บัน ยะหริ่ง ปัตตานี 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (101) พนังกั้นน้ำบ้านท่าช้าง ระยะ2 ขนาดหลังคันกว้าง 4 เมตร ลึก 6 เมตร ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 21/11/2562 วิธีคัดเลือก 27/12/2562 24,882,724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.15) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบซองชั่วคราวบ้านม่วงชุม โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2562 245,960 245,960 หจก.มะซาสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/12/2562 246,663 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.16) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบซองชั่วคราวบ้านเคียน โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2562 302,210 302,210 หจก.มะซาสัมพันธ์ 27/12/2562 304,094 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.17) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบซองบ้านรังมดแดง โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 346,000 346,000 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.18) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบซองบ้านเตราะหัก โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 นำ้บ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ปรับปรุงท่อระบายน้ำวังพลายบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,692,919 8,692,919 10,585,100 10,585,100 10,409,017 10,226,964 182,053 1,710,726 1,534,045 176,682 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางภายในหัวงานโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี ระยะทาง 0.850กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,693,406 4,693,406 4,786,206 4,693,406 92,800 4,786,206 4,693,406 92,800 92,270 92,270 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งซ้าย กม.0+000 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระยะทาง1.600 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,516,138 7,516,138 9,018,790 8,842,515 176,275 9,018,790 8,842,515 176,275 9,018,567 8,842,515 176,052 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งขวา กม.12+200 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีระยะทาง 1.600 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,412,361 7,412,361 8,893,038 8,720,425 172,613 8,893,038 8,720,425 172,613 8,892,960 8,720,425 172,535 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานปัตตานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 124,800 124,800 124,800 124,800 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2562 124,800 20/12/2562 124,800 บจก.ทักษินอินโฟเทค 27/12/2562 132,964 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานปัตตานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,300 6,300 6,300 6,300 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 28/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2562 6,300 20/12/2562 6,300 บจก.ทักษินอินโฟเทค 08/01/2563 6,712 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการชลประทานปัตตานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 17,200 17,200 17,200 17,200 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 28/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2562 17,200 20/12/2562 17,200 บจก.ทักษินอินโฟเทค 08/01/2563 18,325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานปัตตานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 28/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2562 15,000 20/12/2562 15,000 บจก.ทักษินอินโฟเทค 08/01/2563 15,981 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.401) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 240,000 240,000 สะเตง เมือง ยะลา 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.404) บำรุงรักษาหัวงานและระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 สะเตง เมือง ยะลา 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.144) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการ (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า(แบบแฝด)โครงการชลประทานยะลา เนื้อที่ 128 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 3 หลัง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 สะเตง เมือง ยะลา 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.145) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หรือเทียบเท่า โครงการชลประทานยะลา เนื้อที่ 87 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 5 หลัง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 สะเตง เมือง ยะลา 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.17) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 สะเตง เมือง ยะลา 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1831) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สะเตง เมือง ยะลา 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1832) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สะเตง เมือง ยะลา 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1835) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำบ่อเก็บน้ำบ้านดินเสมอ ตำบลดินเสมอ อำเภอคีรีเขต จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 14,000 936,000 ดินเสมอ คีรีเขต ยะลา 28/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1836) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 450,000 450,000 450,000 4,000 446,000 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 28/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1837) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านเจาะดีแย ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 750,000 750,000 750,000 10,000 740,000 กาตอง ยะหา ยะลา 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1838) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านนิบง ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 กาบัง ยะหา ยะลา 27/11/2562 วิธีคัดเลือก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1839) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านบายอ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 475,000 475,000 475,000 475,000 ปะแต ยะหา ยะลา 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีงานจ้าเหมา เป็นงานดำเนินการเองทั้งโครงการ 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1840) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านวังศิลา ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 625,000 625,000 625,000 9,000 616,000 บ้านแหร ธารโต ยะลา 28/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1841) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสี่สิบ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 7,000 593,000 บาละ กาบัง ยะลา 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1842) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำบ้านตืองอ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,667,000 233,000 บุดี เมือง ยะลา 27/11/2562 วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500 312 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (3) ฝายบ้านวังหินพร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 12.00 เมตร. สูง 2.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 7,000 เมตร ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,500,000 21,500,000 21,500,000 20,874,000 626,000 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (49) อาคารบังคับน้ำบ้านปาฆากูแวพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ 300 ไร่ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,250,000 12,250,000 12,250,000 11,900,000 350,000 โกตาบารู รามัน ยะลา 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 300 300 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (110) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากาซาแม ขนาด 2.75 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2.70 กม. พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 14,250,000 14,250,000 14,250,000 12,840,000 1,410,000 วังพญา รามัน ยะลา 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 500 500 309 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา โครงการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,388,000 7,388,000 7,388,000 7,388,000 ยะลา เมือง ยะลา 02/11/2561 25/12/2562 3,258,935 3,195,877 63,059 3,254,829 3,192,996 61,833 99.87 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงบ้านคลองน้ำใส ปริมาณเก็บกัก 33,600 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,952,938 7,952,938 9,409,000 9,224,000 185,000 บาละ กาบัง ยะลา 31/07/2562 25/12/2562 7,952,938 7,817,235 135,703 3,662,884 3,527,452 135,432 46.06 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงบ้านยือนัง ปริมาณเก็บกัก 43,200 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,203,896 9,203,896 9,321,000 9,137,000 184,000 กาบัง กาบัง ยะลา 31/07/2562 25/12/2562 9,203,896 9,203,896 2,327,981 2,194,237 2,194,237 25.29 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจำปูน ตำบลท่าธงอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,331,617 4,331,617 12,250,000 9,261,000 2,989,000 ท่าธง รามัน ยะลา 25/12/2562 4,331,617 4,143,271 188,346 4,143,271 4,143,271 4,143,271 95.65 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงบ้านกือเต ปริมาณเก็บกักน้ำ 52,800 ลบ.ม. จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,425,196 4,003,634 9,938,000 9,649,000 289,000 ยะหา ยะหา ยะลา 25/12/2562 8,425,196 8,400,372 24,824 4,511,346 4,421,561 22,488 53.55 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงพรุบ้านโหนด หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำใส จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,744,336 9,744,336 9,800,000 9,515,000 285,000 บาละ กาบัง ยะลา 21/08/2562 25/12/2562 9,744,336 9,494,046 250,290 9,744,336 3,601,022 240,511 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงทุ่งวังพญา หมู่ที่ 3 จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,796,832 9,796,832 9,847,000 9,561,000 286,000 วังพญา รามัน ยะลา 21/08/2562 25/12/2562 9,796,832 9,547,762 249,070 3,850,466 3,601,022 249,444 39.30 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงพรุเปาะแซ หมู่ที่ 3 จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,476,565 8,476,565 8,532,000 8,284,000 248,000 วังพญา รามัน ยะลา 22/08/2562 25/12/2562 8,476,565 198,045 8,278,520 3,437,328 3,250,053 925,402 40.55 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจาะลีมัส ตำบลอาซ่องอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 14,575,950 14,575,950 16,181,000 13,712,000 2,469,000 อาซ่อง รามัน ยะลา 07/01/2562 25/12/2562 14,575,950 12,481,210 2,094,740 14,549,660 12,481,210 2,068,450 99.82 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ โครงการชลประทานยะลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 สะเตง เมือง ยะลา 22/10/2562 24/10/2562 วิธีคัดเลือก 05/11/2562 08/11/2562 13/11/2562 1,288,000 02/12/2562 1,288,000 บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด 02/01/2563 1,290,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.303) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในระบบฝั่งซ้าย ระยะทาง 117.83 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,240,000 1,240,000 1,181,000 1,181,000 ตาเซะ,ม่วงเตี้ย,แม่ลาน,ป่าไร,ควนโนรี,นาเกตุ,มะกรูด เมือง,หนองจิก ยะลา,ปัตตานี 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 6,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.306) บำรุงรักษาหัวงานคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอยสายกลาง ระยะทาง 5.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 หลายตำบล ยะรัง,หนองจิก,เมือง ปัตตานี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.403) บำรุงรักษาหัวงานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พื้นที่ 881 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ตาเซะ เมือง ยะลา 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 183,000 30,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.405) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตาเซะ,เมาะมาวี,ปิตูมุดี,คลองใหม่,ม่วงเตี้ย,ท่าเรือ ยะรัง,มายอ,ปะนาเระ,โคกโพธิ์,แม่ลาน ยะลา,ปัตตานี 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 250,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.803) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย 4.6L กม.0+000-10+000 ปริมาณ 50 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 162,000 162,000 162,000 162,000 ยาบี หนองจิก ปัตตานี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.804) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย CMC กม.0+000-4+000 ปริมาณ74 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 366,100 366,100 240,000 240,000 คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.37) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฟาร์มตัวอย่างบ้านตาลีอายร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 200 ไร่ ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,700,000 5,700,000 5,700,000 2,031,000 3,669,000 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 16,998 16/01/2563 16,998 บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จำกัด 23/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 500 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.38) ปรับปรุงสระเก็บน้ำภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กว้าง 20.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตำบลปิยามุมัง อำเภอปัตตานี-ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,254,000 246,000 ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 450 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.197) โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านเจาะบาแน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุ 48,000 ลบ.ม. ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,500,000 4,500,000 4,500,000 2,700,000 1,800,000 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 200 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1178) ซ่อมแซม ปตร.บานโค้ง D2 ขนาด 6x6 ม. บ้านบางเขา จำนวน 4 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 80,000 6,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1179) ซ่อมแซม ปตร.บานโค้ง ปรีกี จำนวน 3 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 6,000 6,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1180) ซ่อมแซมขุดลอกคลองชักน้ำ คลอง 4.6L-8.5R กม.10+328 - 12+130 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 1,250 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1181) ซ่อมแซมขุดลอกทางระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำ LMC. ระหว่าง กม.14+650 - 16+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลป่าไร่,ควนโนรี อำเภอแม่ลาน โคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 530,000 530,000 527,000 512,000 15,000 ป่าไร่,ควนโนรี แม่ลาน,โคกโพธิ์ ปัตตานี 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 450 55 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1182) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4.6L กม.14+00 - 19+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 120,000 1,380,000 ยาบี หนองจิก ปัตตานี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 400 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1183) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4.6L-8.5R-0.9L กม.2+140 - 3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 120,000 1,380,000 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 600 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1184) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4.6L-8.5R-9.8L กม.1+00 - 3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,350,000 1,350,000 1,350,000 129,000 1,221,000 ปะกาฮะรัง เมือง ปัตตานี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1185) ซ่อมแซมคันคลอง Lat.34.6R กม.0+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 420,000 420,000 420,000 273,000 147,000 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 350 65 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1186) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ Lat.12.0 R - 8.2 R กม.8+810 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 468,000 468,000 468,000 258,000 210,000 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 1,150 880 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1187) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ Lat.12.0 R จำนวน 7 แห่ง ระหว่าง กม.3+700L - กม.5+760L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,750,000 1,750,000 1,750,000 963,000 787,000 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 850 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1188) ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าคลองระบายน้ำ D2 จำนวน 3 แห่ง กม.20+300L กม.23+100L กม.26+800L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,640,000 2,640,000 2,640,000 1,056,000 1,584,000 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 750 420 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1189) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ Lat.12.0 R กม.5+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 640,000 640,000 640,000 256,000 384,000 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 700 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1191) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองจำนวน 5 แห่ง ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,840,000 1,840,000 1,840,000 828,000 1,012,000 ป่าไร,มะกรูด,บางโกระ แม่ลาน,โคกโพธิ์ ปัตตานี 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 850 550 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1192) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำเข้านา LMC. จำนวน 3 แห่ง กม.12+800R กม.17+600R กม.23+400R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 560,000 560,000 560,000 364,000 196,000 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 1,500 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1833) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 700,000 700,000 ตาเซะ,ลุโบ๊ะยิไร,ถนน,กระหวะ,กระโด,ยาบี,บางโกระ เมือง,มายอ,ยะรัง,หนองจิก,โคกโพธิ์ ยะลา,ปัตตานี 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 2,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1844) ซ่อมแซมหลังคาโรงงานช่างกล 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 550,000 550,000 ตาเซะ เมือง ยะลา 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.4479) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ Lat.3.6R-1.9R กม.0+010 - 0+240 ความยาวรวม 230 เมตร ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการสนับสนุ