ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 00:41:39]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.72) ปรับปรุงระบบความปลอดภัย(กล้องวงจรปิด) ที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 17 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 16/08/2560 วิธีคัดเลือก 21/08/2560 24/08/2560 25/08/2560 1,999,700 01/12/2560 1,999,700 60 04/01/2561 03/01/2561 04/03/2561 หจก.ตันหยงเพิ่มทรัพย์ 29/03/2561 2,099,685 2,000,000 2,000,000 1,999,700 1,999,700 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.133) ทำนบซองคลองระบายน้ำสายตะวันออก โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,600 27,600 27,600 27,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.134) ทำนบซองคลองบ้านท่ากำชำ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,800 20,800 20,800 20,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.135) ทำนบซองคลองบ้านดอนนา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,100 16,100 16,100 16,100 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.136) ทำนบซองชั่วคราว คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2, สายที่ 4 ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 51,700 51,700 51,700 51,700 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.137) ทำนบซองชั่วคราวบ้านทุ่งกง-ทุ่งคา ฮูแตทูวอ ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,600 23,600 23,600 23,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.138) ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำ 1ขวา สาย 5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,000 8,000 8,000 8,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.139) ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 1 (นานาค) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,800 7,800 7,800 7,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.140) ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 2 (นานาค) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,000 9,000 9,000 9,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.218) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านคลองปุด (พรด.) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 28,000 28,000 28,000 28,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.219) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฟารม์ตัวอย่างป่าตาเขียว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,700 8,700 8,700 8,700 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.220) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายบ้านโต๊ะปิเยาะ (พรด) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 154,700 154,700 154,700 154,700 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.223) ซ่อมแซมคูส่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านเจาะบาแน (พรด) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.225) ซ่อมแซมฝายบ้านและท่อส่งน้ำโครงการ ฝายบ้านตลิ่งสูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,500 17,500 17,500 17,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.227) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองน้ำใส 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 19,400 19,400 19,400 19,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.230) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายไอจือเราะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,700 11,700 11,700 11,700 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.232) ซ่อมเปลี่ยนท่อเหล็กอาบสังกะสีระบบส่งน้ำโครงการฝายบาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.234) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โครงการจัดหาน้ำให้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 55,200 55,200 55,200 55,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.235) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นใน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 70,400 70,400 70,400 70,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.236) ขุดลอกคูระบายน้ำพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 19,000 19,000 19,000 19,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.237) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาน้ำตก (พรด.) โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,000 8,000 8,000 8,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.239) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียง ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 4 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,800 6,800 6,799 6,799 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.241) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านวังใหม่ (พรด.) โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.222) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ่อที่ 1 โครงการฝายไอร์ยาเด๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (40) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบ้านทำเนียบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 351,000 351,000 110,000 110,000 31.34 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (41) คันกั้นน้ำฟาร์มตัวอย่าง บ้านรอตันบาตู (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 363,000 363,000 110,000 110,000 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (42) ระบบคลองส่งน้ำอาคารบังคับน้ำบาโงโต๊ะอาลี (พรด.) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 303,000 303,000 20,000 20,000 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.213) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายร่มเกล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 103,000 103,000 103,000 103,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.214) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและหินเรียง โครงการฝายทดน้ำบ้านกูจิงรือป๊ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,300 24,300 24,300 24,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.215) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายไอร์ปากอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,300 24,300 24,300 24,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.221) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลำธารทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.226) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายสายบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,300 24,300 24,300 24,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.228) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอาแนโต๊ะอีแต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 26,200 26,200 26,200 26,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.229) ซ่อมแซมฝายและระบบส่งน้ำโครงการฝายภูเขาทอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 114,000 114,000 99,000 99,000 86.84 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.231) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านกระป๋อง (พรด.) สายบ้านกระป๋อง โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.233) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและทางลำเลียง โครงการสระเก็บน้ำเพื่อการเลี้ยงปลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 59,700 59,700 59,700 59,700 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.238) ซ่อมแซมอาคารควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ (พรด) โครงการชลประทานปัตตานี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,200 24,200 24,200 24,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.240) ซ่อมแซมบานระบายน้ำพร้อมเครื่องกว้านโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ (พรด) โครงการชลประทานปัตตานี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,000 22,000 22,000 22,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.242) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านเหมืองแร่ (พรด.) สายบน โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 28,000 28,000 28,000 28,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3808) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย FTO และ CHECK คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 70 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 105,900 105,900 88,800 88,800 83.85 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (25) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน (จัดหาน้ำเพื่อการเกษตรสะปียอ) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 610,000 610,000 475,649 475,649 77.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3838) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคันคลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 2 กม.0+510 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3788) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลองระบายน้ำยาบี จำนวน 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3840) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองระบายน้ำปิเหล็งสายที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 28,000 28,000 28,000 28,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3819) ซ่อมแซม ทรบ.บางเตยและคันกั้นน้ำช่วง ทรบ.บางเตย-ปตร.สุไหงปาดี 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.130) ระบบส่งน้ำบ้านสารวัน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 202,000 202,000 202,000 202,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.131) ระบบส่งน้ำฝายบ้านกูแบกาลอ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 307,000 307,000 20,000 20,000 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.132) ระบบส่งน้ำฝายบ้านนิบง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 40,000 40,000 57.14 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.133) ท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D7 จำนวน 5 แห่ง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 236,000 236,000 165,000 165,000 69.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.134) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสาย Lat.4.9R - 2.5R - 18.6L - 1.8R กม.0+000 - 3+687 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 363,000 363,000 20,000 20,000 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.135) ปรับปรุงท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D8 กม. 4+300, กม.6+000 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.136) ปรับปรุงท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D9 กม. 3+000 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 54,000 54,000 53,999 53,999 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.137) ปรับปรุงท่อลอดคลอง Lat 4.6 L กม.16+800 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 82,000 82,000 45,000 45,000 54.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.138) ปรับปรุงท่อลอดคลอง Lat 4.6 L-17.2L กม2+500 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 92,000 92,000 50,000 50,000 54.35 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.139) ปรับปรุงท่อลอดคลอง Lat 4.6 L - 8.5 R กม.8+500 ,10+200 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 122,000 122,000 40,000 40,000 32.79 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3787) ซ่อมแซมท่อลอดถนนภายในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 94,000 94,000 94,000 94,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3797) ซ่อมแซมไซฟอนฝั่งซ้าย Lat.12.0 R กม.7+090 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 65,000 65,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3806) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 4.6L-17.2L กม.1+500, 4.6L-17.2L-1.1R กม.0+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 52,000 52,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3809) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC. กม.0+137 - 5+590 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 125,000 125,000 125,000 125,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3810) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปิยะมิตร 1 (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,000 23,000 23,000 23,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3820) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 19และบางนรา 22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3826) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านคลองชิง (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 98,000 98,000 98,000 98,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3827) ซ่อมแซมอาครท่อลอดคลองส่งน้ำฝั่งขวา Lat 31.6L-3.1R กม.2+800, Lat 2.7L-0.1L-3.2L กม.2+100, กม.2+770 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,100 27,100 27,100 27,100 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3832) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย Lat.12.0 R กม.8+350 - 17+230 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 87,000 87,000 87,000 87,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (134) ปรับปรุงคลองระบายน้ำเลียบคันกั้นน้ำฝั่งขวา กม.0+000 - 3+800 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 675,000 675,000 45,000 45,000 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (135) คอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม. 35+800 - กม.38+200 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 456,900 456,900 40,558 40,558 8.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (136) ระบบส่งน้ำฝายคลองทุเรียน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 452,000 452,000 20,000 20,000 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.18) คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 พร้อมอาคารบังคับน้ำ ช่วงที่ 2 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 143,000 143,000 143,000 143,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.19) อาคารบังคับน้ำกลางคลองระบายน้ำสาย 10 ขนาด 2.00×2.00 จำนวน 2 ช่อง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 77,600 77,600 77,600 77,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (26) ปรับปรุงขุดลอกแก้มลิงแม่น้ำปัตตานีสายเก่าฝั่งขวา ระยะที่ 2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 219,000 219,000 198,649 198,649 90.71 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.3850) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 55,000 55,000 55,000 55,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (46) ฝายบ้านลาโล๊ะ พร้อมระบบส่งน้ำ (สายที่ 2) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 173,000 173,000 173,000 173,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (47) ฝายบ้านบาตูปูโป๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 213,000 213,000 65,000 65,000 30.52 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (138) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปาลัส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 264,000 264,000 264,000 264,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (38) แก้มลิงบ้านชะเอาะตะวันตก (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 95,000 95,000 45,000 45,000 47.37 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (39) แก้มลิงบึงบางขุด พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2 ) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 145,000 145,000 127,172 127,172 87.70 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (40) แก้มลิงบ้านเรือน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 269,000 269,000 65,000 65,000 24.16 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (41) แก้มลิงบ้านเกาะ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 210,000 210,000 74,438 74,438 35.45 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.15) เสริมคันคลองระบายน้ำสายที่ 14 (โคกไผ่) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 85,600 85,600 85,600 85,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.18) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านจะรังตาดง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 76,000 76,000 52,800 52,800 69.47 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.16) ระบบระบายน้ำคลองบีโฆ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (4) คันกั้นน้ำบ้านโคกเคียน พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 249,999 249,999 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.139) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,700 5,700 5,700 5,700 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1.140) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,000 13,000 12,992 12,992 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (1) อาคารบังคับน้ำ(ฝายต้นน้ำ) จำนวน 6 แห่ง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 304,000 304,000 5,325 5,325 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) (2) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายไอร์ปากอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 146,360 146,360 81,427 81,427 55.63 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) เพิ่มประสิทธิภาพคลองนากอ จังหวัดยะลา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,000 46,000 4,160 4,160 9.04 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ฝายบ้านลาโล๊ะ พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) จังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 51,000 51,000 3,480 3,480 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ฝายบ้านไอร์จูโจ๊ะ พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) จังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 39,000 39,000 39,000 39,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำการเกษตรบ้านป่าหวาย จังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 356,000 356,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำโครงการปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำการเกษตรบ้านป่าหวาย จังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,000 22,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.20+300-กม.20+500 จังหวัดปัตตานี (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมท่อรับน้ำลงคลองระบายน้ำ D2 กม.16+325 L จังหวัดปัตตานี (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมลาดตลิ่งด้านท้ายเขื่อนปัตตานี กม.0+445-0+525 จังหวัดยะลา (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 88,000 88,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมสะพาน ปตร.พรุสะนอ จังหวัดปัตตานี (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำโครงการฝายบ้านวังศิลา (พรด.) จังหวัดยะลา (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ โครงการฝายกาแป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,000 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ โครงการฝายบ้านราษฏร์ประสาน จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมคันดินท้ายฝายไอบาตู จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมคันดิน โครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมฝายและคูส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฏร หมู่ที่ 7 บ้านฮูแตมาแจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง สำนักชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 สำนักชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 444,000 444,000 444,000 444,000 441,936 441,936 99.54 0.00 100.00 0.00 100.00 12/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำรักษาบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมท่อรับน้ำ - ทิ้งน้ำคันกั้นน้ำเขื่อนปัตตานี กม.0+920 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ค่าอำนวยการ) งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 28,000 28,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.17 (19) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 จังหวัดนราธิวาส โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,442,000 10,442,000 7,418,600 7,418,600 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 20/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2561 49,954 29/03/2561 49,954 บจก.ปีนังเทรดดิิ้ง ติดปัญหาอื่นๆ 15/05/2561 7,767,700 7,767,700 4,599,888 4,599,888 59.22 75.00 58.00 75.00 58.00 26/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.17 อาคารบังคับน้ำ กม.1+200 คลองระบายน้ำปิเหล็งสายที่ 6 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 240,000 240,000 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 18/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2561 43,330 01/05/2561 43,330 ร้าน นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 15/05/2561 240,000 240,000 43,330 43,330 18.05 70.00 20.00 70.00 20.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.17 แก้มลิงบ้านถ้ำเหนือ พร้อมอาคารประกอบ ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 240,000 240,000 หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา 18/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2561 57,782 01/05/2561 57,782 บจก.ปีนังเทรดดิ้ง 15/05/2561 240,000 240,000 57,782 57,782 24.08 80.00 20.00 80.00 20.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.17 แก้มลิงบึงไอร์แจะห์ พร้อมอาคารประกอบ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 240,000 240,000 เรียง รือเสาะ นราธิวาส 18/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2561 148,835 01/05/2561 148,835 หจก.เอี่ยมนราธิวาส 15/05/2561 240,000 240,000 148,835 148,835 62.01 80.00 20.00 80.00 20.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.17 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านกำแพง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 240,000 240,000 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 18/04/2561 15/05/2561 240,000 240,000 240,000 240,000 100.00 80.00 100.00 80.00 100.00 26/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.17 แก้มลิงบ้านโคกยาร่วง พร้อมอาคารประกอบ ต.ลิปะสะโง ต.หนองจิก จ.ปัตตานี (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 260,000 260,000 260,000 260,000 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี 18/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2561 99,902 01/05/2561 99,902 หจก.ภัทรธรบริการ 15/05/2561 260,000 260,000 192,862 192,862 74.18 80.00 50.00 80.00 50.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.17 (1.998) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/01/2561 65,420 22/01/2561 65,420 หจก.เอียมนราธิวาส 22/03/2561 1,000,000 1,000,000 549,053 549,053 54.91 90.00 88.00 90.00 88.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.17 (1.9) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 17 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 721,000 721,000 721,000 627,260 93,740 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 01/11/2560 วิธีคัดเลือก 18/12/2560 25/12/2560 09/01/2561 627,260 29/01/2561 627,260 30 30/01/2561 28/02/2561 ร้าน เอส.พี.ไฮดรอลิค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 93,740 18/12/2560 93,740 ร้าน โกลก-การช่าง 09/03/2561 634,427 721,000 627,260 93,740 721,000 627,260 93,740 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.377) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 โครงการชลประทานนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 02/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/08/2560 7,860 01/12/2560 7,860 หจก.นราวลัย 13/12/2560 350,000 350,000 349,757 349,757 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561 กำจัดวัชพืช, 96,400
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.379) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรกรรมป่าไผ่ โครงการชลประทานนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 15/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2560 2,855 22/11/2560 2,855 หจก.นิวันค้าไม้ 13/12/2560 200,000 200,000 199,959 199,959 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 27/02/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.384) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 3 โครงการชลประทานนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 02/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/08/2560 10,905 01/12/2560 10,905 หจก.นราวลัย 13/12/2560 470,000 470,000 469,551 469,551 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 03/04/2561 กำจัดวัชพืช, 96,400
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.388) กำจัดวัชพืชคลองผันน้ำ โครงการชลประทานนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 02/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/08/2560 5,140 01/12/2560 5,140 หจก.นราวลัย 13/12/2560 150,000 150,000 149,489 149,489 99.66 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561 กำจัดวัชพืช, 96,400
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.389) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโคกยาง โครงการชลประทานนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 18/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2560 2,930 22/11/2560 2,930 หจก.นิวันค้าไม้ 13/12/2560 600,000 600,000 572,541 572,541 95.42 100.00 100.00 100.00 100.00 05/06/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.1001) บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายใหญ่ จำนวน 5 สาย โครงการชลประทานนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 447,000 447,000 447,000 447,000 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 15/08/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 30/10/2560 402,300 30/10/2560 402,300 โครงการชลประทานนราธิวาส 13/12/2560 447,000 447,000 339,122 339,122 75.87 83.00 79.00 83.00 79.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.1002) บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายซอย โครงการชลประทานนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 472,800 472,800 472,700 472,700 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 15/08/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 30/10/2560 425,500 30/10/2560 425,500 โครงการชลประทานนราธิวาส 13/12/2560 472,700 472,700 366,246 366,246 77.48 83.00 81.00 83.00 81.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.1003) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 15/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 81,840 27/11/2560 81,840 หจก.ยางไทยใต้จังหวัดนราธิวาส 13/12/2560 850,000 850,000 458,673 458,673 53.96 83.00 72.00 83.00 72.00 17/07/2561 140,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.1004) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 851,100 851,100 851,100 851,100 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 15/08/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 30/10/2560 766,000 30/10/2560 766,000 โครงการชลประทานนราธิวาส 13/12/2560 851,100 851,100 712,962 712,962 83.77 83.00 85.00 83.00 85.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.213) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายร่มเกล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 18/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 121,413 25/12/2560 121,413 หจก.นราวลัย 26/12/2560 121,420 3,217,000 3,217,000 3,216,834 3,216,834 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561 250
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.214) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและหินเรียง โครงการฝายทดน้ำบ้านกูจิงรือป๊ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,427,000 73,000 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส 18/08/2560 วิธีคัดเลือก 22/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 23/08/2560 2,394,730 27/11/2560 2,394,730 90 15/12/2560 14/12/2560 14/03/2561 หจก.นราวลัย 21/12/2560 2,662,825 2,466,572 2,394,730 71,842 2,466,568 2,394,730 71,838 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/05/2561 700
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.215) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายไอร์ปากอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,427,000 73,000 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 02/08/2560 วิธีคัดเลือก 17/08/2560 17/08/2560 18/08/2560 21/08/2560 2,419,359 24/11/2560 2,419,359 60 13/12/2560 12/12/2560 10/02/2561 บริษัท ริสกี กรุ๊ป จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 78,964 28/12/2560 78,964 ร้านนราอิงค์ 06/02/2561 2,552,237 2,451,300 2,419,359 31,941 2,451,131 2,419,359 31,772 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561 900 260
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.217) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดนราธิวาส โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 3,500,000 3,500,000 3,500,000 2,000,000 1,500,000 บางนาค เมือง นราธิวาส 25/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/01/2561 93,870 05/03/2561 93,870 30 05/03/2561 05/03/2561 03/04/2561 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านไอร์สาเมาะ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2560 40,112 28/12/2560 40,112 หจก.นราวลัย 08/03/2561 94,500 3,489,895 1,989,895 1,500,000 3,384,256 1,989,895 1,394,361 96.97 100.00 98.00 100.00 98.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.221) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลำธารทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,427,000 73,000 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 18/08/2560 วิธีคัดเลือก 24/11/2560 24/11/2560 01/12/2560 04/12/2560 2,421,833 27/12/2560 2,421,833 90 12/01/2561 11/01/2561 11/04/2561 หจก.ดีวีโยธากิจ 18/01/2561 2,566,682 2,470,270 2,421,833 48,437 2,470,187 2,421,833 48,354 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/03/2561 400
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.222) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ่อที่ 1 โครงการฝายไอร์ยาเด๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,456,000 44,000 มาโมง สุคิริน นราธิวาส 10/10/2560 วิธีคัดเลือก 15/11/2560 15/11/2560 23/11/2560 29/11/2560 1,452,840 25/12/2560 1,452,840 90 09/01/2561 08/01/2561 08/04/2561 หจก.เกรซซีวิล 10/01/2561 1,481,840 1,452,840 29,000 1,481,763 1,452,840 28,923 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/03/2561 300
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.225) ซ่อมแซมฝายบ้านและท่อส่งน้ำโครงการ ฝายบ้านตลิ่งสูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,748,000 52,000 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 18/08/2560 วิธีคัดเลือก 21/08/2560 21/08/2560 22/08/2560 23/08/2560 1,744,280 01/11/2560 1,744,280 60 14/11/2560 13/11/2560 12/01/2561 หจก.ดีวี โยธากิจ 20/12/2560 1,836,224 1,778,780 1,744,280 34,500 1,778,728 1,744,280 34,448 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/01/2561 173
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.226) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายสายบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,428,000 72,000 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 02/08/2560 วิธีคัดเลือก 17/08/2560 17/08/2560 18/08/2560 21/08/2560 2,420,435 24/11/2560 2,420,435 60 13/12/2560 12/12/2560 10/02/2561 หจก.นราวัสดุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 10,960 18/12/2560 10,960 ร้านนราอิงค์ 06/02/2561 2,575,743 2,452,300 2,420,435 31,865 2,452,127 2,420,435 31,692 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561 195
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.227) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองน้ำใส 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 02/08/2560 วิธีคัดเลือก 11/08/2560 11/08/2560 18/08/2560 21/08/2560 1,923,815 24/10/2560 1,923,815 60 31/10/2560 30/10/2560 29/12/2560 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2560 13,820 17/11/2560 13,820 ร้านนราอิงค์ 08/12/2560 2,043,111 1,962,415 1,923,815 38,600 1,962,105 1,923,815 38,290 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 05/12/2560 500 182
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.228) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอาแนโต๊ะอีแต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,621,000 79,000 บองอ ระแงะ นราธิวาส 20/10/2560 วิธีคัดเลือก 15/12/2560 15/12/2560 19/12/2560 20/12/2560 2,612,795 29/12/2560 2,612,795 120 23/01/2561 22/01/2561 22/05/2561 หจก.นราวัสดุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2561 2,612,795 2,665,051 2,612,795 52,256 2,665,039 2,612,795 52,244 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/05/2561 1,326
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.229) ซ่อมแซมฝายและระบบส่งน้ำโครงการฝายภูเขาทอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 13/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2560 64,035 27/12/2560 64,035 หจก.นิวันค้าไม้ 29/12/2560 3,486,000 3,486,000 3,485,991 3,485,991 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 150
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.230) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายไอจือเราะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,165,000 35,000 มาโมง สุคิริน นราธิวาส 10/10/2560 วิธีคัดเลือก 16/11/2560 16/11/2560 23/11/2560 29/11/2560 1,153,000 15/12/2560 1,153,000 90 30/12/2560 29/12/2560 29/03/2561 หจก.ดีวีโยธากิจ 10/01/2561 1,176,300 1,153,000 23,300 1,176,277 1,153,000 23,277 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561 75
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.232) ซ่อมเปลี่ยนท่อเหล็กอาบสังกะสีระบบส่งน้ำโครงการฝายบาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,456,000 44,000 โล๊ะจูด แว้ง นราธิวาส 18/08/2560 วิธีคัดเลือก 22/08/2560 22/08/2560 22/08/2560 23/08/2560 1,455,200 01/11/2560 1,455,200 90 17/11/2560 16/11/2560 14/02/2561 หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์ 13/12/2560 1,529,144 1,484,200 1,455,200 29,000 1,484,182 1,455,200 28,982 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.233) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและทางลำเลียง โครงการสระเก็บน้ำเพื่อการเลี้ยงปลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,700,000 2,700,000 2,700,000 1,307,000 1,393,000 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 18/08/2560 วิธีคัดเลือก 18/08/2560 18/08/2560 22/08/2560 23/08/2560 720,082 22/11/2560 720,082 60 08/12/2560 07/12/2560 05/02/2561 หจก.พี.เอ.นราคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2560 71,732 26/12/2560 71,732 หจก.นิวันค้าไม้ 28/12/2560 760,409 2,639,514 1,306,236 1,333,278 2,639,483 1,306,236 1,333,247 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.234) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โครงการจัดหาน้ำให้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 18/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 451,031 02/11/2560 451,031 หจก.นราวลัย 13/12/2560 1,694,800 1,694,800 1,694,641 1,694,641 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 02/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.235) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นใน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 608,000 1,392,000 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 18/08/2560 วิธีคัดเลือก 18/08/2560 18/08/2560 21/08/2560 22/08/2560 607,900 24/10/2560 607,900 60 08/11/2560 07/11/2560 06/01/2561 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง วิธีคัดเลือก 18/08/2560 21/08/2560 22/08/2560 661,020 31/10/2560 661,020 หจก.นราวลัย 21/11/2560 638,404 1,929,500 607,900 1,321,600 1,929,497 607,900 1,321,597 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.236) ขุดลอกคูระบายน้ำพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 07/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/08/2560 18,093 25/10/2560 18,093 หจก.นิวันค้าไม้ 12/12/2560 381,000 381,000 380,906 380,906 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 02/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.239) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียง ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 4 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 700,000 700,000 700,000 680,000 20,000 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 21/07/2560 วิธีคัดเลือก 16/08/2560 16/08/2560 18/08/2560 21/08/2560 591,203 24/10/2560 591,203 45 28/10/2560 27/10/2560 11/12/2560 หจก.สุริธรรมการช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 28,642 14/12/2560 28,642 หจก.บั่นบี้หิ้น 20/12/2560 624,634 604,403 591,203 13,200 604,186 591,203 12,983 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 05/12/2560 96,400
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.3823) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางนาค เมือง นราธิวาส 25/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/12/2560 93,870 28/12/2560 93,870 30 28/12/2560 28/12/2560 27/01/2561 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านบือแจง วิธีคัดเลือก 15/12/2560 19/12/2560 20/12/2560 2,612,795 29/12/2560 2,612,795 หจก.นราวัสดุภัณฑ์ ติดปัญหาอื่นๆ 08/03/2561 94,000 996,645 996,645 996,645 996,645 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.18) คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 พร้อมอาคารบังคับน้ำ ช่วงที่ 2 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชำริ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 9,975,000 9,975,000 9,975,000 7,927,000 2,048,000 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 18/08/2560 วิธีคัดเลือก 18/08/2560 18/08/2560 21/08/2560 22/08/2560 7,921,784 07/11/2560 7,921,784 150 11/11/2560 10/11/2560 09/04/2561 หจก.สุริธรรมการช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 301,262 301,262 หจก.นิวันค้าไม้ 12/12/2560 8,469,653 9,826,784 7,921,784 1,905,000 9,826,719 7,921,784 1,904,935 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 96,400
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.136) ทำนบซองชั่วคราว คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2, สายที่ 4 ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,078,000 1,078,000 1,078,000 1,078,000 บาเระใต้ เมือง นราธิวาส 17/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2560 32,000 26/12/2560 32,000 หจก.เอส วี คาร์เซอร์วิส 28/12/2560 1,026,300 1,026,300 1,021,760 1,021,760 99.56 100.00 100.00 100.00 100.00 06/03/2561 15,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (1.137) ทำนบซองชั่วคราวบ้านทุ่งกง-ทุ่งคา ฮูแตทูวอ ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 490,000 490,000 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 17/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2560 37,050 26/12/2560 37,050 หจก.เอส วี คาร์เซอร์วิส 28/12/2560 466,400 466,400 461,537 461,537 98.96 100.00 100.00 100.00 100.00 06/03/2561 6,250
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส (2) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายไอร์ปากอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,141,000 15,141,000 15,141,000 14,700,000 441,000 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 18/08/2560 วิธีคัดเลือก 21/08/2560 21/08/2560 22/08/2560 26/09/2560 14,636,045 19/12/2560 14,636,045 120 09/01/2561 08/01/2561 08/05/2561 หจก.เอ.เอ็นวาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2560 78,964 28/12/2560 78,964 ร้านนราอิงค์ 18/01/2561 15,462,396 14,928,766 14,636,045 292,721 14,927,214 14,636,045 291,169 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 900 900 260 260 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ โครงการฝายกาแป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 748,000 748,000 755,000 733,000 22,000 โล๊ะจูด แว้ง นราธิวาส วิธีคัดเลือก 01/06/2561 08/06/2561 12/06/2561 706,106 28/06/2561 706,106 90 10/07/2561 09/07/2561 07/10/2561 หจก.บินตัง เทรดดิ้ง 20/07/2561 748,000 733,000 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ โครงการฝายบ้านราษฏร์ประสาน จังหวัดนราธิวาส (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 571,000 571,000 577,000 560,000 17,000 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส วิธีคัดเลือก 01/06/2561 08/06/2561 12/06/2561 555,398 27/06/2561