ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 02:19:19]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำห้วยปากโพงจังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 9,260,751 7,881,267 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ก่อสร้างชั้นพื้นทางและผิวจราจรถนนรอบอ่างเก็บน้ำระยะที่ 1โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงจังหวัดชลบุรี ตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรีระยะทาง 21.730 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 7,502 7,502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองน้ำเค็ม-คลองนาทวี ตำบลสะพานไม้แก่นอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาระยะทาง 40.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 70,392,097 70,392,097 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,778,400 953,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 193,218,176 193,218,176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 52,496,892 52,496,892 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 6,045,745 6,045,745 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 183,303 183,303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงจังหวัดชลบุรี (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 506,084 506,084 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงจังหวัดชลบุรี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 48,953,018 48,953,018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ(ระยะที่ 4) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 559,553 42,851 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 34,240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 48,870 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 35,365,483 35,365,483 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 733,286 733,286 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 160,075,600 160,075,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 25,500 8,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 370,553 370,553 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ระยะที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 11,731,944 11,731,944 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,940,000 1,940,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,777,288 3,777,288 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,191,611 3,191,611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 7,814,622 2,421,725 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานลาดยางถนนบนคันคลองพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 19,641,428 16,806,408 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,084,636 1,084,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานขยายเขตระบบไฟฟ้า อาคารควบคุมบานระบายน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 317,526 317,526 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 45,525 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 266,598 266,598 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 15,466 15,466 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 11,853,273 26,659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 18,059,953 11,198,290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 4,260,610 308,257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานคันกั้นน้ำและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,123,211 87,345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,019,542 1,019,542 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 20,396,039 20,396,039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,091,850 1,091,850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 4,443,965 237,684 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 9,369,700 3,001,598 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สพญ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 101,400 101,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สพญ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 51,600 51,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สพญ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 77,400 77,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กล้องระดับ ชนิด อัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง (กำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 72,000 72,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 34,000 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 110,000 110,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 45,500 45,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 Ansi Lumens สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 42,500 42,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 67,600 67,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 15,000 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 6,300 6,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,025,000 1,025,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,570,000 1,570,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 67,600 67,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 34,000 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,025,000 1,025,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,025,000 1,025,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กล้องระดับ ชนิด อัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง (กำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 36,000 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามเสน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 273,108 273,108 273,108 273,108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,700,000 12,700,000 12,700,000 12,700,000 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,331,400 2,331,400 2,331,400 2,331,400 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ ติดปัญหาอื่นๆ 03/12/2562 0.00 30.88 0.00 30.88 0.00 28/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,542,000 3,542,000 3,542,000 3,542,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ ติดปัญหาอื่นๆ 03/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2557 2565 ดำเนินการเอง 2,334,600,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 12/06/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 25/02/2558 2,334,600,000 10/03/2558 2,334,600,000 2,340 24/03/2558 24/03/2558 18/08/2564 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ - ผู้รับจ้างขาดความชำนาญในการติดตั้งระบบค้ำยัน การบริหารจัดการด้านงานอุโมงค์ ระบบการบริหารจัดการเครื่องจักร และบุคลากรฝ่ายปฏิบัติงาน ยังไม่เหมาะสมต่อพื้นที่หน้างานการระบายน้ำและความสะอาดภายในอุโมงค์ยังไม่เรียร้อยทำให้เกิดความล่าช้า การสัญจรไม่สะดวกระบบลำเลียงขอส่งวัสดุภายในอุโมงค์ยังขาดประสิทธิภาพ ตลอดจนพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาตเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จึงยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ - ทำหนังสือเร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง ต่อไป 03/12/2562 3,200,000,000 0.00 71.87 23.23 16.00 8.67 28/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2557 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,880,800,000 133,223,200 133,223,200 133,223,200 ลวงเหนือ แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 30/03/2558 1,880,800,000 10/04/2558 1,880,800,000 1,440 28/04/2558 28/04/2558 26/04/2562 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ - การดำเนินงานขุดเจาะอุโมงค์ TBM ล้าช้ากว่าแผนการดำเนินงานก่อสร้าง เนื่องจากอุปกรณ์ของระบบเครื่องหัวเจาะ TBM ระบบลำเลียงขนทิ้งวัสดุขุดจากอุโมงค์ เริ่มเสื่อมสภาพและชำรุด ต้องรอช่วงเวลาซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ จำทำให้ผู้รับจ้างยังคงมีช่วงเวลาที่ต้องหยุดปฏิบัติงานต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีน้ำใต้ดินไหลซึมเข้าบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหัวเจาะ TBM - สั่งการให้ผู้รับจ้างปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง และเพิ่มอัตราการทำงานในแต่ละวัน รวมถึงติดตั้งระบบระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดดำเนินการป้องกันน้ำไหลซึมเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน 03/12/2562 2,533,687,703 39,966,900 39,966,900 0.00 86.53 79.18 51.15 14.04 28/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,857,413,500 202,400,500 202,400,500 202,400,500 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,857,413,500 16/06/2559 2,857,413,500 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - งานขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำด้วยเครื่องเจาะ TBM ที่ กม.11+674.960 เมื่อวันที่ 20 ธันวามคม 2561 พบเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ ส่งผลให้ต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำด้วย TBM ซื่งปัญหาดังกล่าวไม่ได้กำหนดวิธีการแก้ไขไว้ในสัญญา และรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม รวมทั้งไม่สามารถจำทำการแก้ไขด้วยวิธีการปกติต่างๆ ตามที่กำกนดไว่ในเอกสารสัญญาได้ ส่งผลกระทบทำให้ต้องหยุดการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำด้วย TBM - พื้นที่การทำงานบางส่วนรอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน บริเวณพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วน - อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 03/12/2562 4,094,308,145 193,250,500 193,250,500 74,673,833 74,673,833 38.64 51.57 47.46 23.03 9.54 28/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (5) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,134,000,000 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,134,000,000 16/06/2559 2,134,000,000 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการเพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ปัจจุบันผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำโดยวิธีขุดระเบิดอุโมงค์ D&B บริเวณปล่องอาคารสูบน้ำ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 และหยุดการปฏิบัติงานขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำด้วยเครื่องเจาะ TBM เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้เริ่งขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำด้วยเครื่องเจาะ TBM เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง - ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างได้ วางแผนเพิ่มเครื่องจักร – เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อเร่งรัดการ ปฏิบัติงานที่ล่าช้าให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันและเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม และเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ ทส 0910.1202/18521 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 03/12/2562 3,006,521,740 0.00 87.23 18.62 40.01 9.51 28/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) ค่าสำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 กื๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ ติดปัญหาอื่นๆ 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2557 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 195,810,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,000 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - เนื่องจากผลการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างสัญญาช่วงแม่งัด-แม่กวงล่าช้า จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาล่าช้าตามไปด้วย -เร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน 03/12/2562 200,000,000 0.00 84.42 48.20 29.66 25.62 28/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 241,314,000 6,616,600 6,616,600 6,616,600 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 11/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 03/12/2562 255,500,000 3,337,800 3,337,800 0.00 66.83 35.10 27.47 28.07 21/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) บูรณะสิ่งก่อสร้าง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 300,000 11/11/2562 300,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ 06/12/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 28/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) บูรณะถนน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 100,000 11/11/2562 100,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ 06/12/2562 0.00 33.33 0.00 33.33 0.00 28/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตงและอาคารประกอบ (ระยะที่ 4) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 18/10/2562 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ - รอการจัดสรรงบประมาณ -อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 22/01/2563 142,464,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,123,000 16,123,000 16,123,000 16,123,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ ติดปัญหาอื่นๆ 03/12/2562 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 28/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (202) งานก่อสร้างฝายน้ำฝางลูกที่ 2 (ฝายเชียงหมั้น) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 24/01/2563 24/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ - รอการจัดสรรงบประมาณ -อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 27/01/2563 16,721,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/01/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,989,997 3,989,997 3,989,997 3,989,997 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 02/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2562 24/05/2562 07/07/2562 3,989,000 30/06/2562 3,989,000 บริษัท เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - แผนงานบุคลากร-แผนเครื่องจักรเครื่องมือ และวัสดุไม่ได้ส่งตามแผนงานที่ว่างไว้ - เร่งรัดการส่งวัสดุให้ส่งตรงตามแผนที่วางไว้ 27/01/2563 3,989,997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 449,433 449,433 449,433 449,433 สันโป่ง แม่แตง เชียงใหม่ 449,433 449,433 ติดปัญหาอื่นๆ - ไม่มี 03/12/2562 0.00 41.54 31.27 41.54 31.27 28/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,415,513 8,415,513 8,415,513 8,415,513 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 29/07/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 30/03/2558 1,880,800,000 10/04/2558 1,880,800,000 1 28/04/2558 28/04/2558 26/04/2562 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ - การดำเนินงานขุดเจาะอุโมงค์ TBM ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานก่อสร้างเนื่องจากอุปกรณ์ของระบบเครื่องเจาะ TBM ระบบลำเลียงขนทิ้งวัสดุขุดจากอุโมงค์ เริ่มเสื่อมสภาพและชำรุด ต้องรอเวลาซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ จำทำให้ผู้รับจ้างยังคงมีช่วงเวลาที่ต้องหยุดการปฏิบัติงานต่อเนื่อง ทั้งยังมีน้ำใต้ดินไหล๙ึมเข้าบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหัวเจาะ TBM - เร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้างและเพิ่มอัตราการทำงานในแต่ละวัน รวมถึงติดตั้งระบบระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งดำเนินการป้องกันน้ำที่ไหลซึมเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน 03/12/2562 2,533,687,703 0.00 0.00 79.18 0.00 14.04 28/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,542,120 1,542,120 1,542,120 1,542,120 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 18/10/2562 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 18/10/2562 1,542,120 19/10/2562 1,542,120 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว -ไม่มี 03/12/2562 1,542,120 0.00 31.32 20.25 31.32 20.25 28/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 123,823,010 123,823,010 123,823,010 123,823,010 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 12/06/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 25/02/2558 2,334,600,000 10/03/2558 2,334,600,000 2 24/03/2558 23/03/2558 18/08/2564 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ - ผูัรับจ้างขาดความชำนาญในการติดตั้งระบบค้ำยัน การบริหารจัดการด้านงานอุโมงค์ ระบบการบริหารจัดการเครื่องจักร และบุคลากรฝ่ายปฏิบัติงาน ยังไม่เหมาะสมต่อพื้นที่หน้างานการระบายและความสะอาดภายในอุโมงค์ยังไม่เรียบร้อยทำให้เกิดความล่าช้า - เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการปรับการทำงาน ให้เหมาะสมกับสภาพธรณีในการดำเนินการก่อสร้าง เร่งรัดจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน จัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 03/12/2562 3,200,000,000 0.00 25.05 23.23 25.05 8.67 28/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,201,447 4,201,447 4,201,447 4,201,447 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 18/10/2562 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 18/10/2562 4,201,447 19/10/2562 4,201,447 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ไม่มี 03/12/2562 4,201,447 0.00 24.87 22.06 24.87 22.06 28/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,825,503 3,825,503 3,825,503 3,825,503 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 25/10/2562 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 18/10/2562 3,825,503 19/10/2562 3,825,503 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ไม่มี 03/12/2562 3,825,503 0.00 32.40 18.67 32.40 18.67 28/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 131,151,386 131,151,386 131,151,386 131,151,386 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/09/2558 18/09/2558 10/10/2558 06/06/2558 2,134,000,000 16/06/2558 2,134,000,000 1 23/06/2558 23/06/2558 27/05/2564 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ - เพื่อที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการเพิกถ่อนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติลานนา - ปัจจุบันผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำโดยวิธีขุดระเบิดอุโมงค์ D&B - คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง 03/12/2562 3,006,521,740 0.00 21.91 18.62 21.91 9.51 28/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,643,232 6,643,232 6,643,232 6,643,232 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 03/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - พื้นที่การก่อสร้างบางส่วนรอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน บริเวณพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 - - คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง 04/12/2562 0.00 100.00 35.10 100.00 28.07 28/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,099,125 15,099,125 15,099,125 15,099,125 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2556 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,500 08/01/2558 195,810,500 2 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ -ผู้รับจ้างขาดความชำนาญในการติดตั้งระบบค้ำยัน การบริหารจัดการด้านอุโมงค์ และระบบการบริหารจัดการเครื่องจักร เครื่องมือ - การดำเนินงานขุดเจาะอุโมงค์ TBM ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานก่อสร้าง เนื่องจาก ระบบเครื่องเจาะ TBM ระบบลำเลียงขนทิ้งวัสดุจากอุโมงค์ เริ่มเสื่อมสภาพ - เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการปรับแผนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพธรณีในการดำเนินการก่อสร้าง เร่งรัดจัดหาชุดเครื่องจักร เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน 04/12/2562 0.00 56.18 48.20 56.18 25.62 28/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตงความยาว 1.5 กิโลเมตร และอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 849,728 839,945 839,945 839,945 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 10/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 03/12/2562 849,750 0.00 100.00 99.28 100.00 99.28 28/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (3) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 241,997,000 42,853,600 42,853,600 42,853,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 11/10/2561 13/11/2561 26/02/2562 241,997,000 18/03/2562 241,997,000 720 20/03/2562 19/03/2562 08/03/2564 บริษัท ซีวิล พี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผังงานก่อสร้างฐานรากของโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถฯ อยู่ในแนวกำแพงกันดินและทางเท้าเดิม ซึ่งมีเสาเข็มเป็นฐานราก จึงเป็นอุปสรรค์ในงานเสาเข็มฐานรากของโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถฯ ปัจจุบันดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานต่อไป 17/12/2562 27,000,000 27,000,000 0.00 0.00 9.43 0.00 0.00 17/12/2562 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.5) ค่าขยายเขตไฟฟ้า โครงการประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรองบประมาณ 2563 อยู่ระหว่างรองบประมาณ 2563 19/12/2562 600,000 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 951,100 951,100 951,100 951,100 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 31/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 19/12/2562 0.00 0.00 14.61 0.00 0.00 17/12/2562 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (27) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 306,890,000 54,345,000 54,345,000 54,345,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 31/10/2561 29/11/2561 14/02/2562 306,890,000 18/03/2562 306,890,000 720 21/03/2562 20/03/2562 09/03/2562 บริษัท T.D.D.ก่อสร้างจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2562 10,000,000 10,000,000 0.00 0.00 7.90 0.00 0.00 17/12/2562 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 417,710,500 417,710,500 417,710,500 417,710,500 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 19/12/2562 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 17/12/2562 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,875,500 9,875,500 9,875,500 9,875,500 ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (2) งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 26/11/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 19/12/2562 0.00 0.00 1.74 0.00 0.00 17/12/2562 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (3) ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2566 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,821,583,000 564,316,600 564,316,600 564,316,600 ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (5) ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2566 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,861,641,000 572,328,200 572,328,200 572,328,200 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.1) ค่าสำรวจออกแบบ โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 23/01/2562 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2563 19/12/2562 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 17/12/2562 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 58,933,200 58,933,200 58,933,200 58,933,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่องและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 37,518,069 37,518,069 37,518,069 37,518,069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 73,309,861 72,869,587 73,309,861 73,309,861 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,057,106 9,934,351 10,057,106 10,057,106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 อาคารจอดรถ กรมชลประทานสามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 33,700,450 33,700,450 33,700,450 33,700,450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,771,000 8,982,877 10,771,000 10,771,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 งานลาดยางถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,900,000 5,543 19,900,000 19,900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,472,600 1,472,600 1,472,600 1,472,600 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 12/12/2562 0.00 86.60 0.00 37.50 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.19) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 484,800 484,800 484,800 484,800 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 12/12/2562 0.00 75.00 0.00 37.50 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.20) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 12/12/2562 0.00 95.61 0.00 49.98 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.21) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 363,600 363,600 363,600 363,600 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 12/12/2562 0.00 25.00 0.00 24.97 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (154) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 111,750,000 111,750,000 111,750,000 111,750,000 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 12/12/2562 0.00 69.69 0.00 29.44 0.00 ขนาดกลาง 6,570 1,250 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (179) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2556 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 385,771,500 84,151,200 84,151,200 84,151,200 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 03/10/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2555 26/09/2555 17/10/2555 07/03/2556 385,771,459 28/03/2556 385,771,459 2 11/04/2556 17/04/2556 14/06/2562 หจก. นำ้ก่ำก่อสร้าง 12/12/2562 399,989,933 14,150,000 14,150,000 11,669,307 11,669,307 82.47 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 11,200 2,858 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (180) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2558 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 414,000,000 24,750,000 24,750,000 24,750,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 16/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2557 02/10/2557 06/11/2557 01/04/2558 414,000,000 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง 12/12/2562 466,959,109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 242,400 242,400 242,400 242,400 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 12/12/2562 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (39) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 12/12/2562 0.00 65.55 0.00 29.43 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (48) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,599,900 20,599,900 20,599,900 20,599,900 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 12/12/2562 0.00 70.94 0.00 37.50 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.7) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยางและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 776,800 776,800 776,800 776,800 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 12/12/2562 0.00 24.28 0.00 27.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (28) คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยางและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 117,500,000 44,388,800 44,388,800 44,388,800 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 08/08/2561 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 24/10/2561 23/11/2561 26/11/2561 117,500,000 08/02/2562 117,500,000 540 25/02/2562 24/02/2562 17/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง 12/12/2562 184,613,614 10,000,000 10,000,000 0.00 42.12 0.00 28.34 0.00 10,857 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,294,500 8,294,500 8,294,500 8,294,500 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 13/12/2562 0.00 33.15 0.00 28.43 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,265,500 1,265,500 1,265,500 1,265,500 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 20/12/2562 0.00 2.22 0.00 11.11 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,630,400 1,630,400 1,630,400 1,630,400 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 20/12/2562 0.00 2.22 0.00 11.11 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (2) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,895,888,000 473,972,000 473,972,000 473,972,000 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 08/12/2559 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/06/2561 24/08/2561 25/09/2561 18/03/2562 1,895,888,000 28/03/2562 1,895,888,000 1 25/04/2562 24/04/2562 07/02/2565 บริษัทพระราม2การโยธา 12/12/2562 2,963,124,085 142,191,600 142,191,600 87,545,252 87,545,252 61.57 22.81 0.00 28.43 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (3) ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 361,558,000 72,311,600 72,311,600 72,311,600 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 20/12/2562 0.00 14.62 0.00 73.14 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (4) ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 465,838,300 93,167,700 93,167,700 93,167,700 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 20/12/2562 0.00 14.62 0.00 73.14 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (5) ประตูระบายน้ำห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 87,922,600 87,922,600 87,922,600 87,922,600 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 12/12/2562 0.00 52.13 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (6) ประตูระบายน้ำหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 82,753,300 82,753,300 82,753,300 82,753,300 0.00 51.21 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1) ค่าสำรวจออกแบบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 23,427,000 23,427,000 23,427,000 23,427,000 0.00 6.30 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 0.00 16.52 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (2) สะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 212 (ดำเนินการโดยกรมทางหลวง) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 173,596,900 173,596,900 173,596,900 173,596,900 0.00 14.05 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (3) ค่าใช้จ่ายตามแผนการป้องกัน แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,300,000 10,300,000 10,300,000 10,300,000 0.00 5.03 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0.00 3.47 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 0.00 0.66 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (2) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 0.00 5.66 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) ค่าสำรวจออกแบบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0.00 9.91 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0.00 3.47 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 0.00 2.36 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0.00 6.29 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (2) อาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้ำ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,236,000 28,236,000 28,236,000 28,236,000 0.00 6.16 0.00 28.33 0.00 25 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) ค่าสำรวจออกแบบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 0.00 7.55 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 0.00 11.92 0.00 28.33 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 49,070,100 49,070,100 49,070,100 49,070,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ประตูระบายน้ำหนองผักไหมล่างจังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,277,999 8,598,899 8,598,899 8,598,899 0.00 45.00 0.00 45.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโซ่อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,062 8,062 8,062 8,062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3 3 3 3