ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 16:53:00]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 50,000,000 50,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 41,600 41,600 41,600 41,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ 19/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 38,000 06/12/2561 38,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/02/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,100 7,100 7,100 7,100 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ 19/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 6,500 06/12/2561 6,500 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/02/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 159,000 159,000 159,000 159,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ 28/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/12/2561 159,000 28/01/2562 159,000 29/01/2562 04/02/2562 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 159,000 28/01/2562 159,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/02/2562 159,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 4,080,000 17/10/2561 4,080,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ น้ำใต้ดินไหลเข้าท่วมหัวเจาะ TBM เกินกว่าเกณฑ์ที่คาดการณ์ ปัจจุบัน ดำเนินการอัดฉีดน้ำปูน (Grout) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำใต้ดินดำเนินการแล้วเสร็จ 42% และซ่อมแซมหัวเจาะ TBM คาดการณ์เริ่มทำการขุดเจาะอุโมงค์ภายในวันที่ 15 มี.ค.62 03/01/2562 4,080,000 4,080,000 904,537 904,537 22.17 23.72 19.12 23.72 19.12 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,880,800,000 233,141,300 233,141,300 233,141,300 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 29/07/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 30/03/2558 1,880,800,000 10/04/2558 1,880,800,000 1,440 28/04/2558 28/04/2558 26/04/2562 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ น้ำใต้ดินไหลเข้าท่วมหัวเจาะ TBM เกินกว่าเกณฑ์ที่คาดการณ์ ปัจจุบัน ดำเนินการอัดฉีดน้ำปูน (Grout) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำใต้ดินดำเนินการแล้วเสร็จ 42% และซ่อมแซมหัวเจาะ TBM คาดการณ์เริ่มทำการขุดเจาะอุโมงค์ภายในวันที่ 15 มี.ค.62 03/01/2562 2,533,687,703 175,335,110 175,335,110 43,918,807 43,918,807 25.05 75.25 66.00 90.59 203.06 19/03/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,671,300 2,671,300 2,671,300 2,671,300 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 2,671,300 17/10/2561 2,671,300 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ - ผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่เหมาะกับสภาพธรณี - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาต เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ - ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากร ในตำแหน่งที่จำเป็น ต้องมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ควบคุมเครื่องจักรเครื่องมือที่มีความรู้ ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการขุดอุโมงค์ ให้ทันตามแผนที่วางไว้ - ปัจจุบัน กรมอุทยานฯ เสนอเรื่อง พ.ร.ฎ. เพิกถอนต่อเลขาธิการ ครม.เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.ฎ. เพิกถอนฯ 03/01/2562 2,671,300 2,671,300 604,040 604,040 22.61 26.33 18.20 26.33 18.20 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,334,600,000 152,646,900 152,646,900 152,646,900 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 12/06/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 25/02/2558 2,334,600,000 10/03/2558 2,334,600,000 2,340 24/03/2558 24/03/2558 18/08/2564 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ - ผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่เหมาะกับสภาพธรณี - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาต เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ - ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากร ในตำแหน่งที่จำเป็น ต้องมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ควบคุมเครื่องจักรเครื่องมือที่มีความรู้ ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการขุดอุโมงค์ ให้ทันตามแผนที่วางไว้ - ปัจจุบัน กรมอุทยานฯ เสนอเรื่อง พ.ร.ฎ. เพิกถอนต่อเลขาธิการ ครม.เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.ฎ. เพิกถอนฯ 03/01/2562 3,037,061,559 272,646,900 272,646,900 54,582,754 54,582,754 20.02 34.98 17.94 38.90 16.53 19/03/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,830,000 7,830,000 7,830,000 7,830,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 7,830,000 17/10/2561 7,830,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ - พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ - การขุดเจาะอุโมงค์ด้วย TBM พบถ้ำขนาดใหญ่ - ปัจจุบัน สำนักเลขาธิการ ครม. แจ้งให้กรมชลประทานพิมพ์แผนที่ท้าย พ.ร.ฏ. เวนคืน พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 แล้ว - / ผรจ. จัดส่งวิธีการแก้ไขปัญหาพร้อมปริมาณงานและราคาเสนอบริษัท ที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ จะเสนอกรมเพื่ออนุมัติในหลักการแก้ไขสัญญาภายในวันที่ 8 มี.ค.62 06/11/2561 7,830,000 7,830,000 1,540,787 1,540,787 19.68 20.02 14.87 20.02 14.87 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,857,413,500 647,681,600 647,681,600 647,681,600 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,857,413,500 16/06/2559 2,857,413,500 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ - การขุดเจาะอุโมงค์ด้วย TBM พบถ้ำขนาดใหญ่ - ปัจจุบัน สำนักเลขาธิการ ครม. แจ้งให้กรมชลประทานพิมพ์แผนที่ท้าย พ.ร.ฏ. เวนคืน พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 แล้ว - / ผรจ. จัดส่งวิธีการแก้ไขปัญหาพร้อมปริมาณงานและราคาเสนอบริษัท ที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ จะเสนอกรมเพื่ออนุมัติในหลักการแก้ไขสัญญาภายในวันที่ 8 มี.ค.62 10/10/2561 4,094,308,145 419,242,076 419,242,076 311,682,056 311,682,056 74.34 39.37 36.89 62.86 35.87 19/03/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 5,850,000 17/10/2561 5,850,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาต เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา - ผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ชำรุดเสียหายบ่อยขาดการซ่อมบำรุง - ปัจจุบัน กรมอุทยานฯ เสนอเรื่อง พ.ร.ฎ. เพิกถอนต่อเลขาธิการ ครม. เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.ฎ. เพิกถอนฯ - ให้ผู้รับจ้างเร่งซ่อมแซมเครื่องจักรให้พร้อมกับการปฏิบัตงาน และให้หาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีอำนาจในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ และให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการขุดอุโมงค์ ให้ทันตามแผนที่วางไว้ 03/01/2562 5,850,000 5,850,000 1,143,086 1,143,086 19.54 18.61 14.83 18.61 14.83 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,134,000,000 362,780,400 362,780,400 362,780,400 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,134,000,000 16/06/2559 2,134,000,000 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาต เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา - ผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ชำรุดเสียหายบ่อยขาดการซ่อมบำรุง - ปัจจุบัน กรมอุทยานฯ เสนอเรื่อง พ.ร.ฎ. เพิกถอนต่อเลขาธิการ ครม. เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.ฎ. เพิกถอนฯ - ให้ผู้รับจ้างเร่งซ่อมแซมเครื่องจักรให้พร้อมกับการปฏิบัตงาน และให้หาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีอำนาจในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ และให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการขุดอุโมงค์ ให้ทันตามแผนที่วางไว้ 03/01/2562 3,006,521,740 362,780,400 362,780,400 88,119,013 88,119,013 24.29 28.45 14.51 32.80 21.53 19/03/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าสำรวจออกแบบ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 300,000 03/10/2561 300,000 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม / สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ เก็บข้อมูลสำรวจภูมิประเทศส่งสำนักออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างข้้นตอนการออกแบบ รอผลออกแบบแล้วเสร็จ 20/12/2561 0.00 66.67 0.00 66.67 0.00 19/03/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 241,314,000 23,353,200 23,353,200 23,353,200 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ -พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน -งานขุดระเบิดอุโมงค์ D&B ของผู้รับจ้าง ในแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีวิศวกรที่รับผิดชอบสั่งการ และตัดสินในแก้ไขปัญหาหน้างานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ให้พร้อมกับการปฏบัติงาน 24/10/2561 255,500,000 23,253,200 23,253,200 5,006,891 5,006,891 21.53 25.15 27.32 15.84 29.67 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 195,810,000 17,133,900 17,133,900 17,133,900 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,000 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - ผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่เหมาะกับสภาพธรณี - บุคลากรของที่ปรึกษาไม่เพียงพอต่อหน้างานก่อสร้าง จัดหาบุคลากร ในตำแหน่งที่จำเป็น ต้องมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 24/10/2561 200,000,000 24,133,900 24,133,900 577,385 577,385 2.39 46.98 39.38 26.85 26.22 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 100,000 30/11/2561 100,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ การจัดหาวัสดุมีความล่าช้า เร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน 05/03/2562 100,000 100,000 74,853 74,853 74.85 100.00 74.85 100.00 74.85 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) ค่าบูรณะถนน ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 300,000 30/11/2561 300,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ การจัดหาวัสดุมีความล่าช้า เร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน 05/03/2562 300,000 300,000 61,786 61,786 20.60 100.00 20.60 100.00 20.60 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ -อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น -งานจ้างเหมาอยู่ระหว่างจัดทำราคากลางและ TOR และดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง -อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น -งานจ้างเหมาอยู่ระหว่างจัดทำราคากลางและ TOR และดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 05/03/2562 3,449,370 803,109 2,646,261 0.00 19.70 0.00 19.70 0.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง ความยาว 1.5 กิโลเมตร และอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 10/11/2561 22/11/2561 113,955,000 07/12/2561 113,955,000 บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอออร่า จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 01/03/2562 130,832,855 130,832,855 83,496,053 83,496,053 63.82 40.97 60.19 40.97 60.19 19/03/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 350,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 11/10/2561 13/11/2561 26/02/2562 241,997,000 241,997,000 บริษัท ซีวิล พี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 28/02/2562 279,990,645 70,000,000 70,000,000 0.00 12.77 0.00 63.90 0.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล โครงการประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,031,300 1,031,300 1,031,300 1,031,300 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 16/03/2561 23/04/2561 15/05/2561 199,980,000 25/06/2561 199,980,000 840 11/09/2561 07/09/2561 28/12/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/10/2561 200,984,375 1,031,300 1,031,300 396,080 396,080 38.41 40.00 35.53 40.00 35.53 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 787,500 787,500 787,500 787,500 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 31/10/2561 29/11/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 13/02/2562 787,500 787,500 7,680 7,680 0.98 33.33 0.00 33.33 0.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (28) ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 203,840,000 58,933,200 58,933,200 58,933,200 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 16/03/2561 23/04/2561 15/05/2561 199,980,000 25/06/2561 199,980,000 840 11/09/2561 07/09/2561 28/12/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/10/2561 200,984,375 58,933,200 58,933,200 0.00 33.33 15.00 33.33 0.00 12/03/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (45) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2561 29/11/2561 14/02/2562 306,890,000 306,890,000 บริษัท T.D.D.ก่อสร้างจำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 15/02/2562 90,000,000 90,000,000 0.00 80.76 0.00 80.76 0.00 12/03/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา วิธีคัดเลือก 18/01/2562 18/01/2562 99,540 21/01/2562 99,540 หจก.ศรีพัฒนทรัพย์ เทรดดิ้ง ติดปัญหาอื่นๆ 13/02/2562 200,000,000 200,000,000 4,616,901 4,616,901 2.31 73.33 1.32 73.33 1.32 12/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ผลผลิตโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 23/01/2562 23/01/2562 236,070 24/01/2562 236,070 บริษัท พีระพงศ์ปิโตรเลียม จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 13/02/2562 50,000,000 50,000,000 1,824,179 1,824,179 3.65 73.33 2.01 73.33 2.01 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 101,146,900 101,146,900 101,146,900 101,146,900 101,146,900 101,146,900 95,191,518 95,191,518 94.11 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,790,000 6,790,000 6,790,000 6,790,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (64) ประตูระบายน้ำห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 53,560,000 53,560,000 53,560,000 31,734,900 21,825,100 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 08/11/2561 28/11/2561 06/12/2561 25,000,000 25/12/2561 25,000,000 300 24/01/2562 24/01/2562 19/11/2562 หจก. น้ำก่ำก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 483,105 04/01/2562 483,105 บริษัท สแปคโก้ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 11/03/2562 31,734,560 46,623,053 25,000,000 21,623,053 8,822,178 3,750,000 5,072,178 18.92 20.96 4.89 52.28 13.71 19/03/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 2,700 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (65) ประตูระบายน้ำหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 52,530,000 52,530,000 52,530,000 52,530,000 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 27/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2561 06/11/2561 24/11/2561 06/12/2561 20,200,000 25/12/2561 20,200,000 300 24/01/2562 24/01/2562 19/11/2562 หจก. น้ำก่ำก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 07/12/2561 07/12/2561 498,900 19/12/2561 498,900 บริษัท สแปคโก้ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 11/03/2562 32,491,174 39,870,064 20,200,000 19,670,064 8,466,592 3,030,000 5,436,592 21.24 21.32 5.26 53.30 13.63 19/03/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,300 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.10) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 655,800 655,800 655,800 655,800 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 45,600 31/10/2561 45,600 นครออฟฟิสออโตเมชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 25/03/2562 655,800 655,800 89,238 89,238 13.61 82.53 78.64 50.04 13.60 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.11) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 252,990 26/02/2562 252,990 หจก.กุลศักดิ์วิมล ติดปัญหาอื่นๆ 11/03/2562 1,000,000 1,000,000 627,908 627,908 62.79 90.41 87.95 50.04 37.20 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,538,500 19,538,500 19,538,500 4,999,200 14,539,300 นาหว้า นาหว้า นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2562 30/01/2562 08/02/2562 895,048 18/03/2562 895,048 90 26/03/2562 25/03/2562 24/06/2562 หจก. โชคแปดทิศก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 06/11/2561 08/11/2561 4,471,855 26/11/2561 4,471,855 บริษัท สแปคโก้ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 25/03/2562 1,417,807 14,389,324 14,389,324 9,289,380 9,289,380 64.56 98.07 97.87 50.16 45.01 19/03/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 12,000 12,000 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (50) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 70,000,000 70,000,000 70,000,000 19,681,900 50,318,100 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 19/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 31/10/2561 20/11/2561 26/11/2561 10,917,405 25/12/2561 10,917,405 300 28/01/2562 28/01/2562 23/11/2562 หสน. ประยงค์นครพนม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 494,500 16/11/2561 494,500 หจก.ร้อยแสนสินคอนทรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 25/03/2562 19,671,993 60,972,570 10,917,405 50,055,165 8,787,414 8,787,414 14.41 48.26 37.17 50.00 15.57 19/03/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (51) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2556 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 385,771,500 37,475,200 37,475,200 37,475,200 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 27/08/2555 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2555 26/09/2555 17/10/2555 07/03/2556 356,440,000 28/03/2556 356,440,000 2,256 11/04/2556 17/04/2556 14/06/2562 หจก.น้ำก่ำก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 17/12/2561 399,989,933 22,620,971 22,620,971 13,290,314 13,290,314 58.75 72.73 66.46 100.00 35.46 19/03/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 11,200 11,200 2,858 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (52) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 414,000,000 120,651,600 120,651,600 120,651,600 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 16/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2557 02/10/2557 06/11/2557 01/04/2558 414,000,000 24/04/2558 414,000,000 1,080 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 08/01/2562 456,203,802 113,389,654 113,389,654 42,289,604 42,289,604 37.30 80.29 61.36 100.00 35.05 19/03/2562 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (89) งานคันกั้นน้ำและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 49,000,000 49,000,000 49,000,000 47,573,000 1,427,000 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 06/11/2561 12/11/2561 30,446,000 24/01/2562 30,446,000 240 22/02/2562 22/02/2562 19/10/2562 หจก. สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 99,985 15/02/2562 99,985 ร้านทักษิยา ติดปัญหาอื่นๆ 01/03/2562 47,572,642 31,359,380 30,446,000 913,380 173,196 173,196 0.55 37.50 0.35 37.50 0.35 19/03/2562 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 548,400 548,400 548,400 548,400 นาหว้า นาหว้า นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2562 72,290 11/03/2562 72,290 ร้านอู่ชัยการช่าง ติดปัญหาอื่นๆ 11/03/2562 548,400 548,400 72,290 72,290 13.18 89.11 72.03 66.19 13.18 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.8) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 363,600 363,600 363,600 363,600 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 299,700 07/12/2561 299,700 หจก.ทีพีริช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 363,600 363,600 299,700 299,700 82.43 87.13 91.21 74.26 82.42 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.9) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 242,400 242,400 242,400 242,400 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 26/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 242,400 06/02/2562 242,400 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ติดปัญหาอื่นๆ 06/03/2562 242,400 242,400 13,318 13,318 5.49 24.85 11.10 74.26 5.50 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (39) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,708,700 291,300 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 23/11/2561 13/12/2561 26/12/2561 5,200,000 30/01/2562 5,200,000 120 14/03/2562 14/03/2562 17/07/2562 หสน. ประยงค์นครพนม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 483,700 20/12/2561 483,700 หจก.จุรีภัณฑ์ ติดปัญหาอื่นๆ 25/03/2562 9,721,159 5,356,000 5,200,000 156,000 0.00 62.16 43.95 45.50 0.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (41) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 52,332,800 52,332,800 52,332,800 30,662,400 21,670,400 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 18/10/2561 08/11/2561 12/11/2561 21,857,812 25/12/2561 21,857,812 240 28/01/2562 28/01/2562 24/10/2562 หสน. ประยงค์นครพนม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 496,800 01/11/2561 496,800 หจก.ที.เอส.สกลการช่าง ติดปัญหาอื่นๆ 25/03/2562 24,032,773 49,530,116 27,941,348 21,588,768 10,903,317 10,903,317 22.01 62.00 43.38 47.77 22.18 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (42) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 390,461 27/12/2561 390,461 60 07/02/2562 07/02/2562 07/04/2562 หจก.ร้อยแสนสินคอนทรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 385,975 06/12/2561 385,975 หจก.ที.เอส.สกลการช่าง ติดปัญหาอื่นๆ 25/03/2562 390,935 9,999,753 390,461 9,609,292 3,663,564 3,663,564 36.64 81.03 71.80 55.00 33.10 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.25) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 646,100 646,100 646,100 646,100 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/03/2562 99,000 08/03/2562 99,000 ร้านอ๊อบอาร์ต ติดปัญหาอื่นๆ 11/03/2562 646,100 646,100 125,024 125,024 19.35 5.84 19.35 50.05 19.35 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (46) คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 184,613,700 36,922,700 36,922,700 36,922,700 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 24/10/2561 23/11/2561 29/11/2561 117,500,000 08/02/2562 117,500,000 540 25/02/2562 25/02/2562 17/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 25/03/2562 184,613,614 36,922,700 36,922,700 0.00 11.10 0.00 55.52 0.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (49) คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำ และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 75,500,000 75,500,000 75,500,000 49,508,100 25,991,900 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 29/10/2561 16/11/2561 26/11/2561 23,000,000 24/01/2562 23,000,000 300 25/02/2562 25/02/2562 21/12/2562 หจก. วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 03/11/2561 13/11/2561 2,436,000 26/11/2561 2,436,000 หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร ติดปัญหาอื่นๆ 01/03/2562 45,446,392 53,386,847 28,039,020 25,347,827 5,545,622 5,545,622 10.39 48.34 7.34 48.34 7.34 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (105) พนังกั้นน้ำบ้านท่าแสนสุข จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 54,590,000 54,590,000 54,590,000 42,337,900 12,252,100 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 31/10/2561 20/11/2561 27/11/2561 30,500,015 25/12/2561 30,500,015 240 24/01/2562 24/01/2562 20/09/2562 หจก. นำ้ก่ำก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2562 224,548 31/01/2562 224,548 หจก.ทีพีริช ติดปัญหาอื่นๆ 13/03/2562 42,337,074 43,426,978 31,500,015 11,926,963 5,296,673 4,725,002 571,671 12.20 47.45 9.70 47.45 9.70 19/03/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 13,098 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,982,000 3,982,000 3,982,000 3,982,000 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 99,990 02/01/2562 99,990 เอทดีไซน์ ติดปัญหาอื่นๆ 25/03/2562 3,982,000 3,982,000 972,715 972,715 24.43 2.56 1.75 45.18 25.13 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.2) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,311,616,000 230,000,000 230,000,000 230,000,000 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 10/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/06/2561 24/08/2561 25/09/2561 1,895,888,000 18/03/2562 1,895,888,000 1,020 บริษัทพระราม2การโยธา ติดปัญหาอื่นๆ 19/03/2562 2,963,124,085 230,000,000 230,000,000 0.00 6.11 0.00 88.04 0.00 19/03/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 300,195 300,195 29,835 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 15/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 33,800 19/12/2561 33,800 หจก.ร้อยแสนสินคอนทรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,750,000 7,750,000 7,750,000 7,750,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 7,750,000 7,750,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 19/10/2561 3,875,000 3,875,000 1,588,255 1,588,255 40.99 0.00 0.00 42.19 15.38 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 250,222,724 250,222,724 223,634,383 223,634,383 89.37 0.00 0.00 0.00 55.36 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 2,000,000 2,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 10/01/2562 2,000,000 2,000,000 508,656 508,656 25.43 0.00 0.00 0.00 25.43 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2556 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,982,000,000 114,866,400 114,866,400 114,866,400 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/02/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 07/03/2562 1,989,667,966 214,866,400 214,866,400 0.00 11.31 10.97 46.18 39.20 12/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,388,200 4,388,200 4,388,200 4,388,200 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 4,388,200 4,388,200 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 19/10/2561 4,388,200 4,388,200 1,323,319 1,323,319 30.16 0.00 25.27 0.00 24.83 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,475,000,000 208,959,200 208,959,200 208,959,200 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 19/09/2556 วิธีคัดเลือก 18/07/2557 24/07/2557 22/08/2557 26/09/2561 1,475,000,000 27/03/2558 1,475,000,000 1,440 21/04/2557 20/04/2558 30/03/2561 บริษัทอรลักษณ์สิงบุรี(1994) จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 18/10/2561 2,078,480,909 208,959,200 208,959,200 77,867,913 77,867,913 37.26 99.42 28.39 96.22 5.88 12/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.1) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 82,800 82,800 82,800 82,800 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 8,280 8,280 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 82,800 82,800 82,784 82,784 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 61,137,500 7,537,500 7,537,500 7,537,500 ด่านแม่คำมัน เมือง อุตรดิตถ์ 31/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2560 09/11/2559 12/12/2559 17/01/2560 61,137,418 28/04/2560 61,137,418 600 10/05/2560 10/05/2560 30/12/2561 หจก.ทองไกรลาศ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 107,846,451 6,719,425 6,719,425 6,719,425 6,719,425 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4.1) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,097,800 1,097,800 1,097,800 1,097,800 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 1,097,000 1,097,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 1,097,800 1,097,800 135,650 135,650 12.36 0.00 0.00 0.00 12.36 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 169,000,000 107,737,500 107,737,500 107,737,500 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 12/10/2559 24/11/2559 31/03/2560 169,000,000 28/04/2560 169,000,000 600 22/08/2560 22/08/2560 13/04/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัดเล็กเจริญก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 310,398,965 107,737,500 107,737,500 7,004,758 7,004,758 6.50 99.19 33.19 98.24 28.50 12/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าสำรวจออกแบบ) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 04/10/2560 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 20/08/2561 1,000,000 1,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,834,300 3,834,300 3,834,300 3,834,300 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 3,834,000 3,834,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 1,140,000 1,140,000 463,351 463,351 40.64 0.00 0.00 0.00 12.08 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.2) ค่าบูรณะถนน ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 582,400 582,400 582,400 582,400 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 582,400 582,400 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 582,400 582,400 233,041 233,041 40.01 0.00 0.00 0.00 40.01 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,880,000 4,880,000 13,920 13,920 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.1) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 466,600 466,600 466,600 466,600 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 466,600 466,600 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 466,600 466,600 431,041 431,041 92.38 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 133,000,000 36,737,500 36,737,500 36,737,500 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/10/2559 26/10/2559 16/11/2559 21/11/2559 133,000,000 25/04/2559 133,000,000 600 09/05/2560 09/05/2560 29/12/2561 ห้างหุ่นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 234,700,469 36,737,500 36,737,500 36,248,155 36,248,155 98.67 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 5,500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.1) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 131,700 131,700 131,700 131,700 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 131,700 131,700 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 131,700 131,700 130,063 130,063 98.76 0.00 0.00 0.00 98.76 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 65,123,600 7,523,600 7,523,600 7,523,600 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 13/10/2559 24/11/2559 27/12/2559 65,123,571 25/04/2560 65,123,571 600 06/05/2560 06/05/2560 26/12/2561 บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 18/10/2561 123,095,571 7,523,600 7,523,600 1,477,855 1,477,856 19.64 0.00 90.69 0.00 0.76 12/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 15,200 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา (ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น) จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 46,632,000 46,632,000 46,632,000 46,632,000 บ้านหนุน สอง แพร่ 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/08/2561 09/08/2561 09/08/2561 46,632,000 09/08/2561 46,632,000 ฝ่ายก่อสร้างที่2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/03/2562 46,632,000 46,632,000 23,446,497 23,446,497 50.28 44.00 59.89 44.00 59.89 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 196,000 196,000 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (22) ฝายหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นและระบบส่งน้ำ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 ผาทอง ท่าวังผา น่าน 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/08/2561 09/08/2561 10/08/2561 80,000,000 10/08/2561 80,000,000 ฝ่ายก่อสร้างที่1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ติดปัญหาอื่นๆ เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 จึงทำให้การทำข้อผูกพันช้า ปัจจุบันได้ทำข้อผูกพันแล้วและกำลังเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและงวดส่งวัสดุ 12/03/2562 80,000,000 336,500 79,663,500 13,347,131 13,347,131 16.68 44.00 63.26 44.00 712.00 26/03/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 121,200 121,200 121,200 121,200 ผาทอง ท่าวังผา น่าน 09/08/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 10/08/2561 121,200 10/08/2561 121,200 ฝ่ายก่อสร้างที่1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 121,200 121,200 119,082 119,082 98.25 42.00 98.25 42.00 98.25 26/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,990,900 1,990,900 1,990,900 1,990,900 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 09/08/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 09/08/2561 09/08/2561 10/08/2561 1,990,900 10/08/2561 1,990,900 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 995,450 995,450 720,203 720,203 72.35 42.00 36.17 42.00 36.17 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 72,296,000 72,296,000 72,296,000 72,296,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 02/10/2561 72,296,000 02/10/2561 72,296,000 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่2 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ได้เร่งติดตามงบประมาณเป็นประจำ 25/03/2562 0.00 44.00 0.00 44.00 0.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.1) ขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX XXXX XXXX ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 02/10/2561 2,500,000 02/10/2561 2,500,000 ฝ่ายก่อสร้างที่3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ติดปัญหาอื่นๆ 12/03/2562 2,500,000 2,500,000 653,209 653,209 26.13 42.00 26.13 42.00 26.13 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.2) ขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,650,000,000 233,750,400 233,750,400 233,750,400 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2559 19/10/2559 30/11/2559 30/11/2559 1,650,000,000 22/05/2560 1,650,000,000 1 22/05/2560 06/06/2560 15/05/2563 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างขาดเครื่องจักร เครื่องมือ และแรงงาน ได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างเป็นประจำ 12/03/2562 2,589,931,657 326,312,684 326,312,684 0.00 48.00 20.13 45.00 20.13 26/03/2562 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 86,884,000 11,976,000 11,976,000 11,976,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา งานจ้างที่ปรึกษา 19/10/2559 19/10/2559 16/12/2559 86,884,000 22/05/2560 86,884,000 1,110 22/05/2560 06/06/2560 14/06/2563 บ.มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด, บ.vsps เอนจีเนียริ่ง จำกัด,บ.ฟรอนเทียร์ เอนจีเนียริ่ง จำกัด,บ.ไทยคอนซัลแตนท์ เอนจีเนียริ่ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เบิกตามความก้าวหน้าของผู้รับจ้าง แต่เนื่องจากผู้รับจ้างขาดเครื่องจักร เครื่องมือ และแรงงานทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างเป็นประจำ 12/03/2562 90,258,692 19,976,000 19,976,000 2,429,781 2,429,781 12.16 48.00 2.80 45.00 20.29 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/08/2561 01/08/2561 02/08/2561 12,000,000 02/08/2561 12,000,000 ฝ่ายก่อสร้างที่3 สำนักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 12,000,000 12,000,000 4,116,532 4,116,532 34.30 45.00 40.08 45.00 40.08 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (2) ค่างานก่อสร้างอาคารชลประทาน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/08/2561 01/08/2561 02/08/2561 38,000,000 02/08/2561 38,000,000 ฝ่ายก่อสรา้งที่3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/03/2562 36,059,678 36,059,678 18,724,432 18,724,432 51.93 45.00 52.79 45.00 52.79 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 01/10/2561 01/10/2561 03/10/2561 38,000,000 03/10/2561 38,000,000 สพญ.5, กรมอุทยาน, กรมป่าไม้, กรมควบคุมโรค, สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ส่วนสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน, สบอ. กรมชลประทาน ติดปัญหาอื่นๆ งปม. ได้จัดสรรให้แก่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และส่วนใหญ่เพิ่งได้รับจัดสรร งปม.เมื่อ ม.ค.62 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 15/03/2562 13,817,700 230,157 13,587,543 1,081,800 1,081,800 7.83 45.00 2.85 45.00 2.85 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 180,000 180,000 180,000 180,000 ชมพู เมือง ลำปาง 07/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 180,000 20/12/2561 180,000 ร้านแอลพีไฮเทคเซนเตอร์ จ.ลำปาง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.12) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 892,500 892,500 892,500 892,500 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 25/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/10/2559 09/11/2559 13/12/2559 30/01/2560 270,000,000 03/03/2560 270,000,000 1,080 24/03/2560 23/03/2560 07/03/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำก่ำก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 90,120 30/10/2561 90,120 หจก.ตันติชัยบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 538,853,554 892,500 892,500 763,397 763,397 85.53 51.15 85.53 51.15 85.53 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 54,000 2,580 0 68.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เขื่อนปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,701,900 1,701,900 1,701,900 1,701,900 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 25/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 15/03/2561 18/04/2561 15/05/2561 312,032,000 30/05/2561 312,032,000 900 18/07/2561 17/07/2561 02/01/2564 บ.ชัยเจริญไมตรี จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 180,240 30/10/2561 180,240 หจก.ตันติชัยบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 401,201,334 1,701,900 1,701,900 1,029,785 1,029,785 60.51 51.00 60.51 51.00 60.51 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 54,000 2,580 0 68.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (23) ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5.46 กม. และอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 ห้วยยาง แกลง ระยอง 26/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 09/10/2561 09/11/2561 07/03/2562 63,130,000 63,130,000 บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 09/11/2561 14/11/2561 3,472,364 3,472,364 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จก. ติดปัญหาอื่นๆ 11/03/2562 63,576,044 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/03/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 25,321 3,000 1,120 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (53) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 270,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 22/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/10/2559 09/11/2559 13/12/2559 30/01/2560 270,000,000 03/03/2560 270,000,000 1,080 24/03/2560 23/03/2560 07/03/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำก่ำก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประสานผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างโดยดำเนินการเพิ่มเครื่องจักรเครื่องมือเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ 10/10/2561 538,853,554 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 100.00 78.68 53.52 27.89 8.29 26/03/2562 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 54,000 2,580 0 68.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (72) เขื่อนปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 276,672,000 53,050,000 53,050,000 53,050,000 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 01/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 15/03/2561 18/04/2561 15/05/2561 312,032,000 30/05/2561 312,032,000 900 18/07/2561 17/07/2561 02/01/2564 บ.ชัยเจริญไมตรี จก. ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประสานผู้รั้บจ้างเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างโดยทำการเพิ่มเครื่องจักรเครื่องมือเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างตามแผนที่ได้วางไว้ 14/11/2561 401,201,334 13,064,864 13,064,864 0.00 7.68 7.56 7.57 7.68 26/03/2562 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 54,000 2,580 0 68.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.14) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 805,800 805,800 805,800 805,800 ทับมา เมืองระยอง ระยอง 25/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2559 05/01/2560 03/02/2560 24/04/2560 252,800,000 28/04/2560 252,800,000 840 07/06/2560 16/06/2560 24/09/2562 หจก.อึ้งแซเฮง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 90,120 30/10/2561 90,120 หจก.ตันติชัยบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 513,499,456 805,800 805,800 577,714 577,714 71.69 50.00 71.69 50.00 71.69 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 4,660 4,978 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (8) คันกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 76,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000 ชุมแสง,ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 23/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2561 15/01/2562 21/01/2562 19,513,747 30/01/2562 19,513,747 ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี ติดปัญหาอื่นๆ 22/02/2562 76,000,000 76,000,000 12,850,191 12,850,191 16.91 36.64 5.10 36.64 5.10 26/03/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 175,000 72,000 5,880 0 47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (29) สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 252,800,000 46,045,800 46,045,800 46,045,800 ทับมา เมืองระยอง ระยอง 06/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2559 05/01/2560 03/02/2560 24/04/2560 252,800,000 28/04/2560 252,800,000 840 07/06/2560 16/06/2560 24/09/2562 หจก.อึ้งแซเฮง ติดปัญหาอื่นๆ 14/11/2561 513,499,456 46,045,800 46,045,800 28,074,142 28,074,142 60.97 59.70 52.53 41.21 24.58 26/03/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 4,660 4,978 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 18,000 18,000 หจก.แกลงคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ (เป็นการจัดหาครุภัณฑ์จากงบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วให้ดำเนินการจัดทำข้อผูกพันเพื่อดำเนินการส่งมอบพัสดุต่อไป 22/02/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/03/2562 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 53,000 53,000 53,000 53,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 53,000 53,000 หจก.แกลงคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ (เป็นการจัดหาครุภัณฑ์จากงบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วให้ดำเนินการจัดทำข้อผูกพันเพื่อดำเนินการส่งมอบพัสดุต่อไป 22/02/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/03/2562 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,286,300 1,286,300 1,286,300 1,286,300 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 05/10/2561 1,286,300 08/10/2561 1,286,300 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 1,286,300 1,286,300 640,834 640,834 49.82 34.98 49.82 34.98 49.82 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 51,451,700 51,451,700 51,451,700 51,451,700 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 05/10/2561 51,451,700 08/10/2561 51,451,700 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาเรื่องที่ดิน ราษฎรไม่รับราคาของที่ดิน ต้องใช้ พรบ. เวณคืนที่ดิน 10/10/2561 51,451,700 51,451,700 39,577,904 39,577,904 76.92 68.02 56.17 68.02 56.17 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.1) ระบบชลประทานฝั่งขวา (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 810,500 810,500 810,500 810,500 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 810,500 08/10/2561 810,500 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงต้องวางแผนให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงต้องวางแผนให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี 10/10/2561 810,500 810,500 188,220 188,220 23.22 42.90 21.85 42.90 21.85 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.2) ระบบชลประทานฝั่งขวา (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 215,700,000 76,394,000 76,394,000 76,394,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 14/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2559 11/10/2559 11/11/2559 31/01/2560 215,700,000 26/03/2560 215,700,000 720 23/03/2560 22/03/2560 12/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพมงคลสุโขทัย 2531 ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักรเครื่องมือ บุคคลากรเข้าดำเนินงานตามแผน เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง 10/10/2561 337,129,583 118,754,150 118,754,150 0.00 33.33 0.00 33.33 0.00 19/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (2.1) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,292,000 2,292,000 2,292,000 2,292,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 11/07/2557 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 2,292,000 08/10/2561 2,292,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงต้องวางแผนให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงต้องวางแผนให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี 10/10/2561 2,292,000 2,292,000 327,862 327,862 14.30 42.98 11.51 42.98 11.51 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (2.2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 862,844,200 130,968,000 130,968,000 130,968,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 11/07/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/07/2557 24/07/2557 22/07/2557 10/03/2558 862,844,200 24/03/2558 862,844,200 1,590 27/03/2558 27/03/2558 19/09/2562 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด ติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้อย่างต่อเนื่อง เร่งรัดจัดหาที่ดิน 10/10/2561 862,844,200 130,968,000 130,968,000 70,592,521 70,592,521 53.90 50.00 53.90 50.00 53.90 19/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (3.1) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,466,200 1,466,200 1,466,200 1,466,200 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 01/03/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 1,466,200 08/10/2561 1,466,200 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงต้องวางแผนให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงต้องวางแผนให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี 10/10/2561 1,466,200 1,466,200 173,170 173,170 11.81 43.71 11.81 43.71 11.81 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (3.2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 418,888,800 83,778,400 83,778,400 83,778,400 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 14/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2559 11/10/2559 11/11/2559 06/02/2560 418,888,800 15/03/2560 418,888,800 840 23/03/2560 22/03/2560 10/07/2562 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้อย่างต่อเนื่อง เร่งรัดจัดหาที่ดิน 10/10/2561 649,863,641 160,075,600 160,075,600 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 19/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (4.1) ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 343,000 343,000 343,000 343,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 343,000 08/10/2561 343,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงต้องวางแผนให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงต้องวางแผนให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี 10/10/2561 343,000 343,000 65,825 65,825 19.19 44.58 19.19 44.58 19.19 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (4.2) ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 98,000,000 19,600,000 19,600,000 19,600,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 15/10/2561 12/11/2561 21/01/2562 75,900,000 08/02/2562 75,900,000 540 14/02/2562 14/02/2562 06/08/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เนื่องจากลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 และส่งเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เนื่องจากลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 และส่งเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562 13/03/2562 97,984,476 19,600,000 19,600,000 11,385,000 11,385,000 58.09 41.67 58.09 41.67 58.09 19/03/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.1) โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ค่าสำรวจออกแบบ) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 02/10/2561 04/10/2561 04/10/2561 1,500,000 08/10/2561 1,500,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ โอนงบประมานให้สำนักออกแบบ และ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โอนงบประมานให้สำนักออกแบบ และ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 10/10/2561 0.00 76.67 0.00 76.67 0.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 378,000 378,000 378,000 378,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 05/10/2561 378,000 08/10/2561 378,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงต้องวางแผนให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงต้องวางแผนให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี 10/10/2561 378,000 378,000 222,369 222,369 58.83 50.00 58.83 50.00 58.83 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.2) ค่าบูรณะถนน ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,064,800 1,064,800 1,064,800 1,064,800 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 05/10/2561 1,064,800 08/10/2561 1,064,800 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงต้องวางแผนให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงต้องวางแผนให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี 10/10/2561 1,064,800 1,064,800 636,043 636,043 59.73 50.00 59.73 50.00 59.73 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 03/10/2561 04/10/2561 05/10/2561 40,000,000 08/10/2561 40,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ โอนงบประมานบางส่วนให้ สบก,สวพ,สสธ,ผอช.ภาคตะวันออก,สบอ โอนงบประมานบางส่วนให้ สบก,สวพ,สสธ,ผอช.ภาคตะวันออก,สบอ 10/10/2561 18,643,196 191,798 18,451,398 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 ก่อสร้างชั้นพื้นทางและผิวจราจร ถนนรอบอ่างเก็บน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 21.730 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 132,000,000 132,000,000 132,000,000 128,000,000 4,000,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 05/10/2561 06/12/2561 06/12/2561 93,402,000 10/01/2562 93,402,000 240 25/01/2562 24/01/2562 21/09/2562 บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/03/2562 127,948,223 96,204,000 93,402,000 2,802,000 14,064,224 14,064,224 14.62 0.67 0.01 0.67 0.01 12/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 44,000 44,000 2,658 0 11.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (3) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 96,700,000 96,700,000 96,700,000 96,700,000 คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 14/01/2562 14/01/2562 79,608,000 25/01/2562 79,608,000 บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า จำกันด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/03/2562 96,700,000 96,700,000 26,272,971 26,272,971 27.17 28.79 49.48 28.79 49.48 12/03/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 30,000 30,000 2,997 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 23/11/2561 23/11/2561 1,458,440 12/12/2561 1,458,440 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/03/2562 20,000,000 20,000,000 4,504,234 4,504,234 22.52 61.41 42.44 61.41 42.44 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 30,000 30,000 2,997 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ อุบลราชธานี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX XXXX XXXX ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ค่าซื้อที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน 06/11/2561 20,000,000 20,000,000 18,681,827 18,681,827 93.41 100.00 0.00 100.00 0.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 44,000 44,000 2,658 0 11.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,555,000 1,555,000 1,555,000 1,555,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 1,555,000 1,555,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 31/10/2561 1,555,000 1,555,000 368,275 368,275 23.68 43.10 1.28 43.10 1.28 12/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 44,000 44,000 2,658 0 11.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 259,633,916 63,853,600 63,853,600 63,853,600 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 04/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/05/2561 27/03/2561 30/03/2561 04/07/2561 259,633,916 07/08/2561 259,633,916 900 15/08/2561 15/08/2561 30/01/2564 บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/03/2562 313,126,513 70,182,518 70,182,518 0.00 0.96 1.28 0.96 1.28 12/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำบางปะกง 44,000 44,000 2,658 0 11.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้างและค่าบูรณะถนน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 861,500 861,500 861,500 861,500 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/08/2561 861,500 28/08/2561 861,500 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/03/2562 861,500 861,500 275,637 275,637 32.00 50.01 0.00 50.01 0.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 44,000 44,000 2,658 0 11.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 22,430,000 22,430,000 22,430,000 22,430,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 22/02/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/03/2562 3,524,890 111,708 3,413,182 0.00 26.20 0.00 26.20 0.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 44,000 44,000 2,658 0 11.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (3) งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ (ระยะที่ 4) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 05/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 06/12/2561 06/12/2561 4,090,000 27/01/2562 4,090,000 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด (ให้บริการ) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/03/2562 40,000,000 40,000,000 18,075,877 18,075,877 45.19 33.44 11.28 33.44 11.28 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 44,000 44,000 2,658 0 11.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (4) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี ติดปัญหาอื่นๆ โอนงบประมาณจัดสรรคืนกรมชลประทาน เพื่อให้กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการ 07/03/2562 0.00 47.00 0.00 47.00 0.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,200 3,200 3,200 3,200 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 2,996 15/02/2562 2,996 บริษัท เดอะซิกซ์ตี้ไนน์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/03/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/2562 44,000 44,000 2,658 11.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 16,585 15/02/2562 16,585 บริษัท เดอะซิกซ์ตี้ไนน์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/03/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/2562 44,000 44,000 2,658 11.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,600 39,600 39,600 39,600 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 39,590 15/02/2562 39,590 บริษัท เดอะซิกซ์ตี้ไนน์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/03/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/2562 44,000 44,000 2,658 11.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 67,410 15/02/2562 67,410 บริษัท เดอะซิกซ์ตี้ไนน์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/03/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/2562 44,000 44,000 2,658 11.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 159,000 159,000 159,000 159,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 158,360 15/02/2562 158,360 บริษัท เดอะซิกซ์ตี้ไนน์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/03/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/2562 44,000 44,000 2,658 11.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000 10,000 10,000 10,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 9,951 15/02/2562 9,951 บริษัท เดอะซิกซ์ตี้ไนน์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/03/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/2562 44,000 44,000 2,658 11.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (1.14) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 379,000 379,000 379,000 379,000 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 14/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 16/11/2561 103,633 16/11/2561 103,633 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 379,000 379,000 152,993 152,993 40.37 50.00 40.37 50.00 40.37 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 4,880 85,915 1,334 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (54) ประตูระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 91,000,000 21,658,000 21,658,000 21,658,000 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 05/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2559 11/11/2559 15/12/2559 18/04/2560 91,000,000 25/04/2559 91,000,000 750 16/06/2560 07/06/2560 05/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง ฝนตกหนัก - ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้าและเกิดฝนตกหนักช่วงต้นเดือน มี.ค. 2561 และกลางเดือน เม.ย. 2561 ทำให้ทางผันน้ำเกิดความเสียหาย มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านบ่อก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบกับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ - ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมทางผันน้ำและจะได้เร่งรัดงานก่อสร้างส่วนที่เหลือต่อไป 10/10/2561 122,380,152 21,658,000 21,658,000 0.00 68.56 57.57 61.87 31.97 26/03/2562 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 4,880 85,915 1,334 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (55) ประตูระบายน้ำบ้านคลองเรา โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 09/10/2561 11/10/2561 2,782,707 11/01/2562 2,782,707 บริษัท เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด ฝนตกหนัก ช่วงต้นไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ (จ่ายค่าที่ดินฯ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2561) และได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่ ได้ดำเนินการเพิ่มเติมงานป้องกันบ่อก่อสร้างน้ำล้นทำนบดินเข้าบ่อก่อสร้าง และจะได้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนต่อไป 18/01/2562 58,837,190 58,837,190 7,548,251 7,548,251 12.83 46.13 33.76 53.40 18.20 26/03/2562 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 5,000 85,915 1,334 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (1.15) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,416,400 1,416,400 1,416,400 1,416,400 บางปู เมือง สมุทรปราการ 14/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 04/12/2561 273,690 04/12/2561 273,690 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/01/2562 1,416,400 1,416,400 275,370 275,370 19.44 0.00 19.70 0.00 19.70 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 114,850 30,093 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (30) สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 668,880,000 205,309,000 205,309,000 205,309,000 บางปู เมือง สมุทรปราการ 12/12/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2558 23/12/2558 26/01/2559 14/03/2559 668,880,000 31/03/2559 668,880,000 1,080 26/04/2559 21/04/2559 10/04/2562 บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/10/2561 941,715,609 125,395,091 125,395,091 116,580,408 116,580,408 92.97 96.98 96.23 99.94 65.95 26/03/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 114,850 30,093 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 31/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/11/2561 205,085 01/11/2561 205,085 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 600,000 600,000 234,050 234,050 39.01 45.42 39.13 45.42 39.13 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 10,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (2) สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 468,000,000 55,250,000 55,250,000 55,250,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2560 14/03/2560 18/04/2560 29/08/2560 468,000,000 31/08/2560 468,000,000 1,080 15/09/2560 14/09/2560 29/08/2563 บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ - พื้นที่ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินริมตลิ่งบางช่วงมีสิ่งปลูกสร้างของราษฏรที่ก่อสร้างรุกล้ำเขตชลประทาน และบางช่วงอยู่ติดกับสิ่งปลูกสร้างของราษฎรไม่สามารถตอกเสาเข็มได้เนื่องจะเกิดความเสียหาย - มีความจำเป็ตต้องแก้ไขแบบเครนคานเดี่ยวแบบมีขาหยั่งขนาด 5 ตัน เป็น 10 ตัน เนื่องจากไม่สามารถรับน้ำหนัก Bulkhead Gate และ Lifting Beam ได้ - อยู่ในขั้นตอนประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้เพื่อเข้าตรวจสอบและพิจารณาแนวทางแกไข ในส่วนแนวกำแพงที่อยู่ติดกับสิ่งปลูกสร้างจะประสานผู้ออกแบบเพื่อพิจารณารูปแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และขอเสอนกรมฯขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบต่อไป - คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอ สำนักเครื่องจักรกลตรวจสอบและเสนอกรมฯอนุมัติในหลักการแก้ไขแบบต่อไป 20/12/2561 859,939,393 55,250,000 55,250,000 0.00 16.02 10.62 38.39 7.18 26/03/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,163,900 1,163,900 1,163,900 1,163,900 บางงอน, ท่ากระดาน พุนพิน, คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ -อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง และยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ -เร่งดำเนินการต่อไป 11/03/2562 1,163,900 1,163,900 0.00 2.00 71.11 2.00 71.11 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.2) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2554 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,155,780,800 66,765,300 66,765,300 66,765,300 มะลวน,พุนพิน,หัวเตย พุนพิน, คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 15/08/2552 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2552 01/12/2552 16/12/2552 28/09/2553 1,155,780,736 14/10/2553 1,155,780,736 3,090 14/10/2553 29/11/2553 16/05/2562 บริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ -มีราษฎรในพื้นที่บางส่วนคัดค้านการก่อสร้างโครงการฯ จึงต้องใช้ พรฎ.เวนคืน ในการจัดหาที่ดิน โดยการจ่ายเงินให้กับเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่รับเงินจะใช้วิธีวางเงินไว้กับธนาคารออมสิน สำหรับที่ดินบางส่วนอยู่นอกเขต พรฎ.เวนคืน ใช้วิธีเจรจาตกลงซื้อขาย -เจรจากับเจ้าของที่ดินขอให้ยินยอมทำสัญญาเพื่อขอรับเงิน และประกาศใช้ พรฏ.เวนคืน ในการจัดหาที่ดิน -การแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อลดพื้นที่จากการใช้ที่ดินในการก่อสร้างโครงการฯ ให้กระทบกับราษฎรน้อยลง -สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 ได้ปรับแนวทางการทำงานโดยการเสริมสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ เข้าถึงประชาชนให้ความรู้และความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งราษฎรเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ---- ----- สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ มีบันทึกที่ สพญ.13/541 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ได้ดำเนินการตกลงราคาและระยะเวลากันใหม่เป็นครั้งที่ 2 และผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมรับราคาพร้อมระยะเวลาดำเนินการเพื่อขออนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 ปัจจุบันกรมชลประทานลงนามในสัญญาที่ กจ.20/2553 (กสพ.2) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีบันทึกแจ้งเข้าปฏิบัติงานและส่งมอบพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และผู้รับจ้างได้ลงนามวันบันทึกแจ้งเข้าปฏิบัติงานและส่งมอบพื้นที่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 จึงนับวันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 780 วัน และปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการปรับพื้นที่ระบบส่งน้ำ MC1แล้ว 10/10/2561 1,215,715,510 66,765,300 66,765,300 66,765,300 66,765,300 100.00 10.00 75.75 10.00 75.75 26/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำตาปี 73,980 73,980 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 86,000,000 86,000,000 86,000,000 86,000,000 มะลวน,พุนพิน,หัวเตย พุนพิน, คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 14/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 25/10/2561 26/10/2561 20,458,904 29/10/2561 20,458,904 บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด 13/03/2562 86,000,000 86,000,000 23,791,045 23,791,045 27.66 20.00 34.29 20.00 34.29 26/03/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำตาปี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (3) คลองส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 มะลวน,พุนพิน,หัวเตย พุนพิน, คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 09/10/2561 10/10/2561 4,498,126 11/10/2561 4,498,126 หจก.เลิศพัชรกุล 13/03/2562 16,874,392 16,874,392 9,064,408 9,064,408 53.72 20.00 50.35 20.00 50.35 26/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำตาปี 73,980 73,980 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.1) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าสำรวจออกแบบ) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บางงอน,ท่ากระดาน พุนพิน, คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี โอนให้หน่วยงานอื่นๆ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี ติดปัญหาอื่นๆ - ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งดำเนินการต่อไป 10/10/2561 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2554 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 36,471,500 36,471,500 36,471,500 บางงอน, ท่ากระดาน พุนพิน, คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 12/10/2552 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2552 12/11/2552 21/01/2553 21/01/2553 36,471,400 23/12/2553 36,471,400 3,090 23/12/2553 24/12/2553 16/05/2562 กลุ่มบริษัท SEATEC ติดปัญหาอื่นๆ -มีราษฎรในพื้นที่บางส่วนคัดค้านการก่อสร้างโครงการฯ จึงต้องใช้ พรฎ.เวนคืน ในการจัดหาที่ดิน โดยการจ่ายเงินให้กับเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่รับเงินจะใช้วิธีวางเงินไว้กับธนาคารออมสิน สำหรับที่ดินบางส่วนอยู่นอกเขต พรฎ.เวนคืน ใช้วิธีเจรจาตกลงซื้อขาย -เจรจากับเจ้าของที่ดินขอให้ยินยอมทำสัญญาเพื่อขอรับเงิน และประกาศใช้ พรฏ.เวนคืน ในการจัดหาที่ดิน -การแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อลดพื้นที่จากการใช้ที่ดินในการก่อสร้างโครงการฯ ให้กระทบกับราษฎรน้อยลง -สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 ได้ปรับแนวทางการทำงานโดยการเสริมสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ เข้าถึงประชาชนให้ความรู้และความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งราษฎรเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ---- ----- สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ มีบันทึกที่ สพญ.13/541 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ได้ดำเนินการตกลงราคาและระยะเวลากันใหม่เป็นครั้งที่ 2 และผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมรับราคาพร้อมระยะเวลาดำเนินการเพื่อขออนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 ปัจจุบันกรมชลประทานลงนามในสัญญาที่ กจ.20/2553 (กสพ.2) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีบันทึกแจ้งเข้าปฏิบัติงานและส่งมอบพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และผู้รับจ้างได้ลงนามวันบันทึกแจ้งเข้าปฏิบัติงานและส่งมอบพื้นที่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 จึงนับวันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 780 วัน และปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการปรับพื้นที่ระบบส่งน้ำ MC1แล้ว 11/03/2562 55,074,077 0.00 2.00 75.75 2.00 75.75 26/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ค่าแรง XXXX XXXX จด.2/4 มด.