ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 00:36:48]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2554 2563 36,471,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (1) ประตูระบายน้ำกุดสวง โครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 60,000,000 60,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (2) ประตูระบายน้ำห้วยเสียว โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ(ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 60,000,000 60,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 100,000,000 100,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 33,030,000 33,030,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหัวตรุด พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 94,372,300 94,372,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คลองระบายน้ำหัวตรุดพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 165,600,000 165,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำคลองหัวตรุด กม. 0+215 งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 88,500,000 88,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำคลองหัวตรุด กม. 9+200 งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 89,500,000 89,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 6,790,000 6,790,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 9,989,000 9,989,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 4,080,000 17/10/2561 4,080,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากในช่วงเริ่มต้นงานก่อสร้างสามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้บางส่วน จึงทำให้ผลงานล่าช้าต่อเนื่อง ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขแล้ว และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการเร่งรัดงานขุดเจาะอุโมงค์ (TBM) ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ ให้ทันตามแผนที่วางไว้ 06/11/2561 1,500,000 1,500,000 135,959 135,959 9.06 3.33 0.00 3.33 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,880,800,000 233,141,300 233,141,300 233,141,300 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 29/07/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 30/03/2558 1,880,800,000 10/04/2558 1,880,800,000 1,440 28/04/2558 28/04/2558 26/04/2562 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากในช่วงเริ่มต้นงานก่อสร้างสามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้บางส่วน จึงทำให้ผลงานล่าช้าต่อเนื่อง ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขแล้ว และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการเร่งรัดงานขุดเจาะอุโมงค์ (TBM) ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ ให้ทันตามแผนที่วางไว้ 10/10/2561 2,533,687,703 105,000,000 105,000,000 38,208,815 38,208,815 36.39 66.05 65.54 16.39 0.00 06/11/2561 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,671,300 2,671,300 2,671,300 2,671,300 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 2,671,300 17/10/2561 2,671,300 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่เหมาะกับสภาพธรณี อีกทั้งพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาต เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากร ในตำแหน่งที่จำเป็น ต้องมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ควบคุม เครื่องจักรเครื่องมือที่มีความรู้ ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการขุดอุโมงค์ ให้ทันตามแผนที่วางไว้ 06/11/2561 1,000,000 1,000,000 85,285 85,285 8.53 3.19 0.00 3.19 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,334,600,000 152,646,900 152,646,900 152,646,900 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 12/06/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 25/02/2558 2,334,600,000 10/03/2558 2,334,600,000 2,340 24/03/2558 24/03/2558 18/08/2564 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่เหมาะกับสภาพธรณี อีกทั้งพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาต เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากร ในตำแหน่งที่จำเป็น ต้องมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ควบคุม เครื่องจักรเครื่องมือที่มีความรู้ ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการขุดอุโมงค์ ให้ทันตามแผนที่วางไว้ 10/10/2561 3,037,061,559 45,000,000 45,000,000 14,382,050 14,382,050 31.96 33.05 15.85 9.42 0.00 06/11/2561 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,830,000 7,830,000 7,830,000 7,830,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 7,830,000 17/10/2561 7,830,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการทำงานตามแผนที่วางไว้ 06/11/2561 2,500,000 2,500,000 145,297 145,297 5.81 1.86 0.00 1.86 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,857,413,500 647,681,600 647,681,600 647,681,600 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,857,413,500 16/06/2559 2,857,413,500 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการทำงานตามแผนที่วางไว้ 10/10/2561 4,094,308,145 210,000,000 210,000,000 122,701,181 122,701,181 58.43 30.27 28.47 23.44 0.00 06/11/2561 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 5,850,000 17/10/2561 5,850,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ งานขุดระเบิดอุโมงค์ D&B ในแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้ามาก ประกอบเครื่องจักรบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีวิศวกรที่รับผิดชอบสั่งการ และตัดสินในแก้ไขปัญหาหน้างานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ให้พร้อมกับการปฏบัติงาน โดยมีผู้ควบคุมเครื่องจักรเครื่องมือที่มีความรู้ความชำนาญ และให้หาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีอำนาจในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ และให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการขุดอุโมงค์ ให้ทันตามแผนที่วางไว้ 06/11/2561 2,000,000 2,000,000 148,682 148,682 7.43 2.54 0.00 2.54 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,134,000,000 362,780,400 362,780,400 362,780,400 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,134,000,000 16/06/2559 2,134,000,000 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ งานขุดระเบิดอุโมงค์ D&B ในแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้ามาก ประกอบเครื่องจักรบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีวิศวกรที่รับผิดชอบสั่งการ และตัดสินในแก้ไขปัญหาหน้างานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ให้พร้อมกับการปฏบัติงาน โดยมีผู้ควบคุมเครื่องจักรเครื่องมือที่มีความรู้ความชำนาญ และให้หาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีอำนาจในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ และให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการขุดอุโมงค์ ให้ทันตามแผนที่วางไว้ 10/10/2561 3,006,521,740 80,000,000 80,000,000 0.00 22.87 8.91 0.00 0.00 06/11/2561 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าสำรวจออกแบบ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 300,000 03/10/2561 300,000 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม / สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 21/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 241,314,000 23,353,200 23,353,200 23,353,200 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ -พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน -งานขุดระเบิดอุโมงค์ D&B ในแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้า การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีวิศวกรที่รับผิดชอบสั่งการ และตัดสินในแก้ไขปัญหาหน้างานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ให้พร้อมกับการปฏบัติงาน 24/10/2561 255,500,000 0.00 23.62 20.11 0.00 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 195,810,000 17,133,900 17,133,900 17,133,900 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,000 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่เหมาะกับสภาพธรณี อีกทั้งพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาต เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ จัดหาบุคลากร ในตำแหน่งที่จำเป็น ต้องมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 24/10/2561 200,000,000 2,000,000 2,000,000 0.00 44.63 38.02 0.00 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 100,000 100,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง เร่งรัดจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 30/10/2561 100,000 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) ค่าบูรณะถนน ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 300,000 300,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง เร่งรัดจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 30/10/2561 300,000 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 15,000,000 11/10/2561 15,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 30/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง ความยาว 1.5 กิโลเมตร และอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 21/11/2561 133,209,000 133,209,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 350,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 17/10/2561 279,990,645 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล โครงการประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,031,300 1,031,300 1,031,300 1,031,300 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 16/03/2561 23/04/2561 15/05/2561 199,980,000 25/06/2561 199,980,000 840 11/09/2561 07/09/2561 28/12/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/10/2561 200,984,375 1,031,300 1,031,300 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 16/10/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 787,500 787,500 787,500 787,500 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเอกสารประกวดราคา อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเอกสารประกวดราคา 17/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (28) ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 203,840,000 58,933,200 58,933,200 58,933,200 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 16/03/2561 23/04/2561 15/05/2561 199,980,000 25/06/2561 199,980,000 840 11/09/2561 07/09/2561 28/12/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/10/2561 200,984,375 13,000,000 13,000,000 0.00 2.19 15.00 7.60 0.00 16/10/2561 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (45) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเอกสารประกวดราคา อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเอกสารประกวดราคา 17/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อม อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อม 11/10/2561 0.00 8.33 0.00 8.33 0.00 16/10/2561 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ผลผลิตโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา ติดปัญหาอื่นๆ 17/10/2561 0.00 8.33 0.00 8.33 0.00 16/10/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (64) ประตูระบายน้ำห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 53,560,000 53,560,000 53,560,000 31,734,900 21,825,100 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2561 20,873,053 20,873,053 0.00 3.74 0.00 9.33 0.00 13/11/2561 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 2,700 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (65) ประตูระบายน้ำหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 52,530,000 52,530,000 52,530,000 52,530,000 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 10/10/2561 19,064,064 19,064,064 0.00 3.80 0.00 9.51 0.00 13/11/2561 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,300 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.10) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 655,800 655,800 655,800 655,800 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 10/10/2561 655,800 655,800 45,600 45,600 6.95 78.97 77.18 16.68 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.11) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 84.00 80.80 16.68 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,538,500 19,538,500 19,538,500 4,999,200 14,539,300 นาหว้า นาหว้า นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 06/11/2561 08/11/2561 4,471,855 4,471,855 บริษัท สแปคโก้ จำกัด 20/11/2561 14,389,324 14,389,324 0.00 96.61 96.13 12.29 0.00 13/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (50) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 70,000,000 70,000,000 70,000,000 19,681,900 50,318,100 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 19/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2561 49,727,643 49,727,643 49,727,643 49,727,643 100.00 36.77 33.36 11.43 0.00 13/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (51) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2556 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 385,771,500 37,475,200 37,475,200 37,475,200 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 27/08/2555 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2555 26/09/2555 17/10/2555 07/03/2556 356,440,000 28/03/2556 356,440,000 1,050 11/04/2556 17/04/2556 14/06/2562 หจก.น้ำก่ำก่อสร้าง 25/10/2561 399,989,933 25,000,000 25,000,000 0.00 65.61 63.02 26.68 0.00 13/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (52) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 414,000,000 120,651,600 120,651,600 120,651,600 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 16/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2557 02/10/2557 06/11/2557 01/04/2558 414,000,000 24/04/2558 414,000,000 1 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง 10/10/2561 456,203,802 55,000,000 55,000,000 3,351,980 3,351,980 6.09 57.17 51.96 20.72 2.77 13/11/2561 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (89) งานคันกั้นน้ำและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 49,000,000 49,000,000 49,000,000 47,573,000 1,427,000 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 548,400 548,400 548,400 548,400 นาหว้า นาหว้า นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 548,400 548,400 0.00 74.90 67.79 22.06 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.8) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 363,600 363,600 363,600 363,600 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 10/10/2561 363,600 363,600 0.00 62.38 50.00 24.75 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.9) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 242,400 242,400 242,400 242,400 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 10/10/2561 242,400 242,400 0.00 17.43 10.00 37.13 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (39) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,708,700 291,300 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 10/10/2561 0.00 0.00 43.95 0.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (41) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 52,332,800 52,332,800 52,332,800 30,662,400 21,670,400 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 496,800 01/11/2561 496,800 หจก.ที.เอส.สกลการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 20,750,528 20,750,528 496,800 496,800 2.39 37.67 27.25 14.33 2.30 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (42) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 10/10/2561 9,597,579 9,597,579 0.00 62.06 57.84 10.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.25) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 646,100 646,100 646,100 646,100 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 0.00 1.95 0.00 16.69 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (46) คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 184,613,700 36,922,700 36,922,700 36,922,700 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 24/10/2561 540 20/11/2561 184,613,614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (49) คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำ และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 75,500,000 75,500,000 75,500,000 49,508,100 25,991,900 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 29/10/2561 16/11/2561 300 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 03/11/2561 13/11/2561 2,436,000 2,436,000 หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร 20/11/2561 45,446,392 24,506,657 24,506,657 0.00 13.25 0.00 13.25 0.00 13/11/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (105) พนังกั้นน้ำบ้านท่าแสนสุข จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 54,590,000 54,590,000 54,590,000 42,337,900 12,252,100 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2561 10,981,963 10,981,963 0.00 7.33 0.00 7.33 0.00 13/11/2561 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 13,098 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,982,000 3,982,000 3,982,000 3,982,000 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 0.00 0.85 0.00 15.06 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.2) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,311,616,000 230,000,000 230,000,000 230,000,000 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 10/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/08/2561 24/08/2561 24/09/2561 11/10/2561 2,963,124,085 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,750,000 7,750,000 7,750,000 7,750,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 7,750,000 7,750,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 19/10/2561 3,875,000 3,875,000 190,400 190,400 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 16,241,158 16,241,158 16,241,157 16,241,157 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,850,000 10,850,000 10,850,000 10,850,000 2,034,000 2,034,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 2,000,000 2,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2556 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,982,000,000 114,866,400 114,866,400 114,866,400 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/02/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 1,440 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด 18/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,388,200 4,388,200 4,388,200 4,388,200 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 4,388,200 4,388,200 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 19/10/2561 1,000,000 1,000,000 10,504 10,504 1.05 0.00 23.20 0.00 0.00 16/10/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,475,000,000 208,959,200 208,959,200 208,959,200 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 19/09/2556 วิธีคัดเลือก 18/07/2557 24/07/2557 22/08/2557 26/09/2561 1,475,000,000 27/03/2558 1,475,000,000 1,440 21/04/2557 20/04/2558 30/03/2561 บริษัทอรลักษณ์สิงบุรี(1994) จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแก้ไขสัญญา การจ่ายเวนคืนที่ดิน อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญารอการอนุมัติ การจ่ายเวนคืนที่ดิน รอจ่ายให้กับราษฎรในไตรมาสที่3 ประจำปี 2561 18/10/2561 2,078,480,909 45,000,000 45,000,000 288,979 288,979 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.1) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 82,800 82,800 82,800 82,800 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 8,280 8,280 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 82,800 82,800 22,979 22,979 27.75 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 61,137,500 7,537,500 7,537,500 7,537,500 ด่านแม่คำมัน เมือง อุตรดิตถ์ 31/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2560 09/11/2559 12/12/2559 17/01/2560 61,137,418 28/04/2560 61,137,418 600 10/05/2560 10/05/2560 30/12/2561 หจก.ทองไกรลาศ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 107,846,451 7,537,500 7,537,500 6,715,754 6,715,754 89.10 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4.1) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,097,800 1,097,800 1,097,800 1,097,800 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 1,097,000 1,097,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 169,000,000 107,737,500 107,737,500 107,737,500 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 12/10/2559 24/11/2559 31/03/2560 169,000,000 28/04/2560 169,000,000 600 22/08/2560 22/08/2560 13/04/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัดเล็กเจริญก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 310,398,965 50,000,000 50,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าสำรวจออกแบบ) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 04/10/2560 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 20/08/2561 1,000,000 1,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,834,300 3,834,300 3,834,300 3,834,300 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 3,834,000 3,834,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 3,834,300 3,834,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.2) ค่าบูรณะถนน ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 582,400 582,400 582,400 582,400 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 582,400 582,400 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 582,400 582,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.1) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 466,600 466,600 466,600 466,600 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 466,600 466,600 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 466,600 466,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 133,000,000 36,737,500 36,737,500 36,737,500 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/10/2559 26/10/2559 16/11/2559 21/11/2559 133,000,000 25/04/2559 133,000,000 600 09/05/2560 09/05/2560 29/12/2561 ห้างหุ่นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 234,700,469 36,737,500 36,737,500 16,057,665 16,057,665 43.71 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 5,500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.1) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 131,700 131,700 131,700 131,700 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 131,700 131,700 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 131,700 131,700 24,690 24,690 18.75 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 65,123,600 7,523,600 7,523,600 7,523,600 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 13/10/2559 24/11/2559 27/12/2559 65,123,571 25/04/2560 65,123,571 600 06/05/2560 06/05/2560 26/12/2561 บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 18/10/2561 123,095,571 7,523,600 7,523,600 1,477,855 1,477,855 19.64 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 15,200 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 46,632,000 46,632,000 46,632,000 46,632,000 บ้านหนุน สอง แพร่ 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/08/2561 46,632,000 46,632,000 ฝ่ายก่อสร้างที่2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 46,632,000 46,632,000 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (22) ฝายหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นและระบบส่งน้ำ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 ผาทอง ท่าวังผา น่าน 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/08/2561 09/08/2561 09/08/2561 80,000,000 09/08/2561 80,000,000 ฝ่ายก่อสร้างที่1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหลัก 10/10/2561 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 121,200 121,200 121,200 121,200 ผาทอง ท่าวังผา น่าน 09/08/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 09/08/2561 121,200 09/08/2561 121,200 ฝ่ายก่อสร้างที่1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 121,200 121,200 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,990,900 1,990,900 1,990,900 1,990,900 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 09/08/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 09/08/2561 09/08/2561 09/08/2561 1,990,900 09/08/2561 1,990,900 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 995,450 995,450 110,000 110,000 11.05 14.00 0.00 14.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,787,200 2,787,200 2,787,200 2,787,200 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 01/10/2561 2,787,200 01/10/2561 2,787,200 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 2,493,000 2,493,000 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 72,296,000 72,296,000 72,296,000 72,296,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 01/10/2561 72,296,000 01/10/2561 72,296,000 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.1) ขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX XXXX XXXX ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 01/10/2561 2,500,000 01/10/2561 2,500,000 ฝ่ายก่อสร้างที่3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 600,000 600,000 30,068 30,068 5.01 14.00 0.00 14.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.2) ขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,650,000,000 233,750,400 233,750,400 233,750,400 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2559 19/10/2559 30/11/2559 30/11/2559 1,650,000,000 22/05/2560 1,650,000,000 1 22/05/2560 06/06/2560 15/05/2563 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 2,589,931,657 52,000,000 52,000,000 0.00 37.00 0.00 14.00 0.00 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 86,884,000 11,976,000 11,976,000 11,976,000 งานจ้างที่ปรึกษา 19/10/2559 19/10/2559 16/12/2559 86,884,000 22/05/2560 86,884,000 1 22/05/2560 06/06/2560 14/06/2563 บ.มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด, บ.vsps เอนจีเนียริ่ง จำกัด,บ.ฟรอนเทียร์ เอนจีเนียริ่ง จำกัด,บ.ไทยคอนซัลแตนท์ เอนจีเนียริ่ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 90,258,692 7,000,000 7,000,000 2,429,781 2,429,781 34.71 37.00 0.00 14.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12,000,000 12,000,000 ฝ่ายก่อสร้างที่3 สำนักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 12,000,000 12,000,000 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (2) ค่างานก่อสร้างอาคารชลประทาน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 38,000,000 38,000,000 ฝ่ายก่อสรา้งที่3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 36,059,678 36,059,678 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 01/10/2561 01/10/2561 01/10/2561 38,000,000 01/10/2561 38,000,000 สพญ.5, กรมอุทยาน, กรมป่าไม้, กรมควบคุมโรค, สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ส่วนสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน, สบอ. กรมชลประทาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.12) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 892,500 892,500 892,500 892,500 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 25/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/10/2559 09/11/2559 13/12/2559 30/01/2560 270,000,000 03/03/2560 270,000,000 1,080 24/03/2560 23/03/2560 07/03/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำก่ำก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 90,120 30/10/2561 90,120 หจก.ตันติชัยบริการ ติดปัญหาอื่นๆ 14/11/2561 538,853,554 892,500 892,500 38,011 38,011 4.26 15.46 22.35 15.46 22.35 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เขื่อนปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,701,900 1,701,900 1,701,900 1,701,900 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 25/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 15/03/2561 18/04/2561 15/05/2561 312,032,000 30/05/2561 312,032,000 900 18/07/2561 17/07/2561 02/01/2564 บ.ชัยเจริญไมตรี จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 180,240 30/10/2561 180,240 หจก.ตันติชัยบริการ ติดปัญหาอื่นๆ 14/11/2561 401,201,334 1,701,900 1,701,900 0.00 15.48 10.59 15.48 10.59 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (23) ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5.46 กม. และอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 ห้วยยาง แกลง ระยอง 26/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 09/10/2561 09/11/2561 บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 09/11/2561 14/11/2561 3,472,364 3,472,364 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จก. ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาาวัสดุหลักสำหรับการก่อสร้าง เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อผูกพันเพือให้สามารถส่งมอบวัสดุหลักเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างต่อไป 14/11/2561 63,576,044 80,000,000 80,000,000 0.00 7.35 0.00 7.35 0.00 20/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (53) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 270,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 22/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/10/2559 09/11/2559 13/12/2559 30/01/2560 270,000,000 03/03/2560 270,000,000 1,080 24/03/2560 23/03/2560 07/03/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำก่ำก่อสร้าง ฝนตกหนัก เนื่องจากมีปริมาณฝนตกในพืนที่จำนวนมากเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน ประสานผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนเมื่อปริมาณฝนในพื้นที่ลดลง 10/10/2561 538,853,554 11,000,000 11,000,000 0.00 60.42 46.58 9.62 1.35 20/11/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (72) เขื่อนปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 276,672,000 53,050,000 53,050,000 53,050,000 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 01/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 15/03/2561 18/04/2561 15/05/2561 312,032,000 30/05/2561 312,032,000 900 18/07/2561 17/07/2561 02/01/2564 บ.ชัยเจริญไมตรี จก. ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากมีปริมาณฝนตกในพื้นที่จำนวนมากประกอบกับอยู่ในช่วงเตรียมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ประสานผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้ 14/11/2561 401,201,334 11,000,000 11,000,000 0.00 0.21 0.21 0.10 0.00 20/11/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.14) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 805,800 805,800 805,800 805,800 ทับมา เมืองระยอง ระยอง 25/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2559 05/01/2560 03/02/2560 24/04/2560 252,800,000 28/04/2560 252,800,000 840 07/06/2560 16/06/2560 24/09/2562 หจก.อึ้งแซเฮง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 90,120 30/10/2561 90,120 หจก.ตันติชัยบริการ ติดปัญหาอื่นๆ 14/11/2561 513,499,456 805,800 805,800 89,955 89,955 11.16 14.63 22.35 14.63 22.35 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (8) คันกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 76,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000 ชุมแสง,ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 23/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 17/09/2561 2,940,365 2,940,365 บ.เก่งเกล้า จก. ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาวัสดุหลักประกอบกับรอการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดการจัดทำข้อผูกพันเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถส่งมอบวัสดุหลักเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างต่อไป 01/11/2561 0.00 8.40 0.00 8.40 0.00 20/11/2561 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (29) สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 252,800,000 46,045,800 46,045,800 46,045,800 ทับมา เมืองระยอง ระยอง 06/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2559 05/01/2560 03/02/2560 24/04/2560 252,800,000 28/04/2560 252,800,000 840 07/06/2560 16/06/2560 24/09/2562 หจก.อึ้งแซเฮง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญา เมื่อได้แก้ไขสัญญาแล้วเสร็จให้ประสานผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างต่อไป 14/11/2561 513,499,456 20,000,000 20,000,000 0.00 40.86 28.20 13.29 0.49 20/11/2561 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,286,300 1,286,300 1,286,300 1,286,300 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 05/10/2561 1,286,300 08/10/2561 1,286,300 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 10/10/2561 643,150 643,150 0.00 3.89 0.00 3.89 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,800 1,800,800 1,800,800 1,800,800 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 05/10/2561 1,800,800 08/10/2561 1,800,800 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 10/10/2561 353,000 353,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 51,451,700 51,451,700 51,451,700 51,451,700 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 05/10/2561 51,451,700 08/10/2561 51,451,700 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 10/10/2561 26,008,609 26,008,609 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.1) ระบบชลประทานฝั่งขวา (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 810,500 810,500 810,500 810,500 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 810,500 08/10/2561 810,500 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 10/10/2561 150,000 150,000 0.00 9.57 0.00 9.57 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.2) ระบบชลประทานฝั่งขวา (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 215,700,000 76,394,000 76,394,000 76,394,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 14/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2559 11/10/2559 11/11/2559 31/01/2560 215,700,000 26/03/2560 215,700,000 720 23/03/2560 22/03/2560 12/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพมงคลสุโขทัย 2531 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 10/10/2561 337,129,583 10,000,000 10,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (2.1) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,292,000 2,292,000 2,292,000 2,292,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 11/07/2557 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 2,292,000 08/10/2561 2,292,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 10/10/2561 450,000 450,000 0.00 9.64 0.00 9.64 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (2.2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 862,844,200 130,968,000 130,968,000 130,968,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 11/07/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/07/2557 24/07/2557 22/07/2557 10/03/2558 862,844,200 24/03/2558 862,844,200 1,590 27/03/2558 27/03/2558 19/09/2562 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 10/10/2561 862,844,200 35,000,000 35,000,000 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 13/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (3.1) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,466,200 1,466,200 1,466,200 1,466,200 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 01/03/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 1,466,200 08/10/2561 1,466,200 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 10/10/2561 300,000 300,000 0.00 10.38 0.00 10.38 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (3.2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 418,888,800 83,778,400 83,778,400 83,778,400 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 14/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2559 11/10/2559 11/11/2559 06/02/2560 418,888,800 15/03/2560 418,888,800 840 23/03/2560 22/03/2560 10/07/2562 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 10/10/2561 649,863,641 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 13/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (4.1) ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 343,000 343,000 343,000 343,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 343,000 08/10/2561 343,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในช่วงประกวดราคา ดำเนินการประกวดราคา 10/10/2561 0.00 11.25 0.00 11.25 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (4.2) ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 98,000,000 19,600,000 19,600,000 19,600,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 02/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในช่วงประกวดราคา ดำเนินการประกวดราคา 10/10/2561 97,984,476 0.00 8.33 0.00 8.33 0.00 13/11/2561 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.1) โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ค่าสำรวจออกแบบ) ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 02/10/2561 04/10/2561 04/10/2561 1,500,000 08/10/2561 1,500,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 378,000 378,000 378,000 378,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 05/10/2561 378,000 08/10/2561 378,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 10/10/2561 378,000 378,000 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.2) ค่าบูรณะถนน ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,064,800 1,064,800 1,064,800 1,064,800 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 05/10/2561 1,064,800 08/10/2561 1,064,800 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 10/10/2561 1,064,800 1,064,800 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 03/10/2561 04/10/2561 05/10/2561 40,000,000 08/10/2561 40,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (216) ก่อสร้างชั้นพื้นทางและผิวจราจร ถนนรอบอ่างเก็บน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 21.730 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 132,000,000 132,000,000 132,000,000 128,000,000 4,000,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 05/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 31/10/2561 127,948,223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (3) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 96,700,000 96,700,000 96,700,000 96,700,000 คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ติดปัญหาอื่นๆ 05/11/2561 0.00 14.07 0.00 14.07 0.00 20/11/2561 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 28/09/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 01/11/2561 80,165,177 0.00 14.07 0.00 14.07 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ อุบลราชธานี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX XXXX XXXX ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 20,000,000 20,000,000 0.00 26.67 0.00 26.67 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,555,000 1,555,000 1,555,000 1,555,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 1,555,000 1,555,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ติดปัญหาอื่นๆ 31/10/2561 300,000 300,000 0.00 14.07 0.00 14.07 0.00 20/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 259,633,916 63,853,600 63,853,600 63,853,600 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 04/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/05/2561 27/03/2561 30/03/2561 04/07/2561 259,633,916 07/08/2561 259,633,916 900 15/08/2561 15/08/2561 30/01/2564 บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 18/10/2561 313,126,513 13,000,000 13,000,000 0.00 0.03 0.01 0.03 0.01 20/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำบางปะกง 16,915 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้างและค่าบูรณะถนน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 861,500 861,500 861,500 861,500 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2561 861,500 21/08/2561 861,500 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ติดปัญหาอื่นๆ 18/10/2561 861,500 861,500 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 22,430,000 22,430,000 22,430,000 22,430,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี ติดปัญหาอื่นๆ 19/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (3) งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ (ระยะที่ 4) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 05/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ติดปัญหาอื่นๆ 05/11/2561 40,000,000 40,000,000 0.00 14.07 0.00 14.07 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (4) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี ติดปัญหาอื่นๆ 19/10/2561 40,000,000 40,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (1.14) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 379,000 379,000 379,000 379,000 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 05/10/2559 ค่าแรง XXXX XXXX สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ 10/10/2561 379,000 379,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 4,880 85,915 1,334 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (54) ประตูระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 91,000,000 21,658,000 21,658,000 21,658,000 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 05/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2559 11/11/2559 15/12/2559 18/04/2560 91,000,000 25/04/2559 91,000,000 750 16/06/2560 07/06/2560 05/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง ฝนตกหนัก - ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้าและเกิดฝนตกหนักช่วงต้นเดือน มี.ค. 2561 และกลางเดือน เม.ย. 2561 ทำให้ทางผันน้ำเกิดความเสียหาย มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านบ่อก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบกับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ - ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมทางผันน้ำและจะได้เร่งรัดงานก่อสร้างส่วนที่เหลือต่อไป 10/10/2561 122,380,152 0.00 26.73 17.54 11.15 0.00 13/11/2561 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 4,880 85,915 1,334 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (55) ประตูระบายน้ำบ้านคลองเรา โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 09/10/2561 ฝนตกหนัก ช่วงต้นไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ (จ่ายค่าที่ดินฯ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2561) และได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่ ได้ดำเนินการเพิ่มเติมงานป้องกันบ่อก่อสร้างน้ำล้นทำนบดินเข้าบ่อก่อสร้าง และจะได้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนต่อไป 17/10/2561 0.00 33.33 30.35 16.97 0.02 13/11/2561 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 5,000 85,915 1,334 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (1.15) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,416,400 1,416,400 1,416,400 1,416,400 บางปู เมือง สมุทรปราการ 29/10/2559 ค่าแรง XXXX XXXX สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ 10/10/2561 1,416,400 1,416,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 114,850 30,093 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (30) สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 668,880,000 205,309,000 205,309,000 205,309,000 บางปู เมือง สมุทรปราการ 12/12/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2558 23/12/2558 26/01/2559 14/03/2559 668,880,000 31/03/2559 668,880,000 1,080 26/04/2559 21/04/2559 10/04/2562 บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/10/2561 941,715,609 70,000,000 70,000,000 0.00 84.18 80.22 40.12 0.00 13/11/2561 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 114,850 30,093 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 05/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ 10/10/2561 600,000 600,000 0.00 9.08 0.00 9.08 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 10,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9 (2) สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 468,000,000 55,250,000 55,250,000 55,250,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 05/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2560 14/03/2560 18/04/2560 29/08/2560 468,000,000 31/08/2560 468,000,000 1,080 15/09/2560 14/09/2560 29/08/2563 บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - พื้นที่ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินริมตลิ่งบางช่วงมีสิ่งปลูกสร้างของราษฏรที่ก่อสร้างรุกล้ำเขตชลประทาน และบางช่วงอยู่ติดกับสิ่งปลูกสร้างของราษฎรไม่สามารถตอกเสาเข็มได้เนื่องจะเกิดความเสียหาย - มีความจำเป็ตต้องแก้ไขแบบเครนคานเดี่ยวแบบมีขาหยั่งขนาด 5 ตัน เป็น 10 ตัน เนื่องจากไม่สามารถรับน้ำหนัก Bulkhead Gate และ Lifting Beam ได้ - อยู่ในขั้นตอนประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้เพื่อเข้าตรวจสอบและพิจารณาแนวทางแกไข ในส่วนแนวกำแพงที่อยู่ติดกับสิ่งปลูกสร้างจะประสานผู้ออกแบบเพื่อพิจารณารูปแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และขอเสอนกรมฯขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบต่อไป - คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอ สำนักเครื่องจักรกลตรวจสอบและเสนอกรมฯอนุมัติในหลักการแก้ไขแบบต่อไป 10/10/2561 859,939,393 55,250,000 55,250,000 0.00 8.25 8.62 3.37 0.00 13/11/2561 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,163,900 1,163,900 1,163,900 1,163,900 บางงอน, ท่ากระดาน พุนพิน, คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งดำเนินการต่อไป 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.2) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2554 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,155,780,800 66,765,300 66,765,300 66,765,300 มะลวน,พุนพิน,หัวเตย พุนพิน, คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 15/08/2552 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2552 01/12/2552 16/12/2552 28/09/2553 1,155,780,736 14/10/2553 1,155,780,736 3,090 14/10/2553 29/11/2553 16/05/2562 บริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ -มีราษฎรในพื้นที่บางส่วนคัดค้านการก่อสร้างโครงการฯ จึงต้องใช้ พรฎ.เวนคืน ในการจัดหาที่ดิน โดยการจ่ายเงินให้กับเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่รับเงินจะใช้วิธีวางเงินไว้กับธนาคารออมสิน สำหรับที่ดินบางส่วนอยู่นอกเขต พรฎ.เวนคืน ใช้วิธีเจรจาตกลงซื้อขาย -เจรจากับเจ้าของที่ดินขอให้ยินยอมทำสัญญาเพื่อขอรับเงิน และประกาศใช้ พรฏ.เวนคืน ในการจัดหาที่ดิน -การแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อลดพื้นที่จากการใช้ที่ดินในการก่อสร้างโครงการฯ ให้กระทบกับราษฎรน้อยลง -สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 ได้ปรับแนวทางการทำงานโดยการเสริมสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ เข้าถึงประชาชนให้ความรู้และความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งราษฎรเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ---- ----- สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ มีบันทึกที่ สพญ.13/541 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ได้ดำเนินการตกลงราคาและระยะเวลากันใหม่เป็นครั้งที่ 2 และผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมรับราคาพร้อมระยะเวลาดำเนินการเพื่อขออนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 ปัจจุบันกรมชลประทานลงนามในสัญญาที่ กจ.20/2553 (กสพ.2) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีบันทึกแจ้งเข้าปฏิบัติงานและส่งมอบพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และผู้รับจ้างได้ลงนามวันบันทึกแจ้งเข้าปฏิบัติงานและส่งมอบพื้นที่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 จึงนับวันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 780 วัน และปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการปรับพื้นที่ระบบส่งน้ำ MC1แล้ว 10/10/2561 1,215,715,510 15,000,000 15,000,000 0.00 0.00 66.52 0.00 66.52 20/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำตาปี 73,980 73,980 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 86,000,000 86,000,000 86,000,000 86,000,000 มะลวน,พุนพิน,หัวเตย พุนพิน, คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 14/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 25/10/2561 26/10/2561 20,458,904 20,458,904 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เร่งดำเนินการต่อไป 07/11/2561 86,000,000 86,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำตาปี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (3) คลองส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 มะลวน,พุนพิน,หัวเตย พุนพิน, คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 09/10/2561 10/10/2561 4,498,126 4,498,126 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เร่งดำเนินการต่อไป 07/11/2561 18,000,000 18,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำตาปี 73,980 73,980 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.1) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าสำรวจออกแบบ) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บางงอน,ท่ากระดาน พุนพิน, คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี โอนให้หน่วยงานอื่นๆ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างการทำเรื่องโอนเงินให้ทางสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมแล้ว เร่งดำเนินการต่อไป 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ค่าแรง XXXX XXXX จด.2/4 มด. ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งดำเนินการต่อไป 09/11/2561 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง ผลผลิตโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ค่าแรง XXXX XXXX จด.2/4 มด. ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งดำเนินการต่อไป 09/11/2561 4,344,000 4,344,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 17,400 17,400 32,253 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ผลผลิตโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 185,000,000 185,000,000 185,000,000 185,000,000 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช 10/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 17/10/2561 185,000,000 24/10/2561 185,000,000 จด.2/4 มด. ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อทำการเจรจากับชาวบ้าน และทำการรังวัดที่ดิน ที่จะเวนคืนต่อไป เร่งดำเนินการต่อไป 09/11/2561 17,021,175 17,021,175 5,830,969 5,830,969 34.26 0.00 3.15 0.00 3.15 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 17,400 17,400 32,253 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,655,400 3,655,400 3,655,400 3,655,400 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการโดยพัสดุของกรมชลประทาน อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการโดยพัสดุของกรมชลประทาน อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 17,400 17,400 32,253 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,055,832,000 132,770,000 132,770,000 132,770,000 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช 28/02/2561 13/03/2561 21/03/2561 26/04/2561 15/08/2561 694,000,000 694,000,000 สยามพันธุ์วัฒนา ติดปัญหาอื่นๆ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ เร่งดำเนินการจัดหาที่ดินต่อไป 10/10/2561 1,088,037,234 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (2.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,233,100 5,233,100 5,233,100 5,233,100 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง เร่งดำเนินการต่อไป 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,495,145,600 299,029,200 299,029,200 299,029,200 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 01/10/2561 02/11/2561 บจ.ทิพากร ติดปัญหาอื่นๆ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา เร่งดำเนินการต่อไป 09/11/2561 1,494,481,765 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (3.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,943,600 5,943,600 5,943,600 5,943,600 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช