ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 14:06:49]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายงานย้ายเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าประตูระบายน้ำหน้าควน 2 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 394,631 394,631 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าขยายเขตไฟฟ้า สำหรับอาคารควบคุมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 949,856 949,856 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,778,400 953,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 183,303 183,303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ(ระยะที่ 4) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 559,553 42,851 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 34,240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 370,553 370,553 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ระยะที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 11,731,944 11,731,944 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,940,000 1,940,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,777,288 3,777,288 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,191,611 3,191,611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 7,814,622 2,421,725 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานลาดยางถนนบนคันคลองพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 19,641,428 16,806,408 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,084,636 1,084,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 45,525 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,091,850 1,091,850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 9,369,700 3,001,598 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามเสน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 273,108 273,108 273,108 273,108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สพญ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 101,400 101,400 101,400 101,400 101,400 101,400 101,400 101,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สพญ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สพญ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,700,000 12,700,000 12,700,000 12,700,000 ช่อแล แมแตง เชียงใหม่ 01/10/2562 06/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 01/10/2562 12,700,000 01/10/2562 12,700,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ - ยังไม่ได้รับงานจัดสรรงบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน - ขอโอนลดแล้ว ตามหนังหนังสือ สพญ 04/425/2563 ลว. 4 มี.ค. 2563 จ านวน11,136,238.64 เงินคงเหลือ หลังจาก โอนลด 1,563,761.36.- ใชสำหรับคา่เวนคืนที่ดินจำนวน 2 แปลง - เมื่อได้รับงานจัดสรรงบประมาณ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายอย่างเร่งด่วน - บัญชีค่าทรัพย์สิน ของราษฎรได้ดำเนินการจัดทำเรียร้อยแล้ว เบิกจ่ายได้เลยเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 02/06/2563 12,700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/06/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,331,400 2,331,400 2,331,400 2,331,400 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 05/02/2563 06/02/2563 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 05/02/2563 2,331,400 06/02/2563 2,331,400 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว -ขอโอนลดแล้ว ตามหนังสือ สพญ 04/425/2563 ลว.4 มี.ค.2563 จำนวน 2,331,400.-บาท(เพื่อหักค่าใช้จ่ายพิเศษตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง) - ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/06/2563 2,331,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/06/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,542,000 3,542,000 3,542,000 3,542,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 06/02/2563 06/02/2563 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 06/02/2563 3,542,000 06/02/2563 3,542,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ใช้สำหรับจ้างชั่วคราวและอื่นๆ ระหว่างเดือน มิ.ย.63 ถึง ก.ย.63 จำนวน 1,040,000.-บาท เงินคงเหลือไว้ใช้เป็นเงินกันเหลือมปี พ.ศ.2563 จำนวน 2,502,000.-บาท 17/04/2563 3,542,000 3,542,000 3,542,000 113,628 113,628 3.21 14.38 3.21 14.38 3.21 16/06/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2557 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,334,600,000 21,340,400 21,340,400 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 12/06/2557 31/07/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 25/02/2558 2,334,600,000 10/03/2558 2,334,600,000 2,340 24/03/2558 24/03/2558 18/08/2564 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ - ผู้รับจ้างยังขาดบคลากรหลักที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน และบุคลากรขาดความชำนาญในการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างขออนุญาติเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ -ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา กรณีเหตุสุดวิสัยการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เชื่อไวรัสโควิค - 19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย - เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงการทำงาน ให้เหมาะสมกับสภาพธรณ๊ในการดำเนินการก่อสร้าง เร่งรัดจัดหาชุดเครื่องจักร-เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน - จัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดหาระบบลำเลียงขอส่งวัสดุระบบอื่นๆ นำมาใช้ร่วมกับระบบเดิม 28/04/2563 3,200,000,000 21,340,849 21,340,849 0.00 83.26 25.99 89.91 28.21 16/06/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2557 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,880,800,000 133,223,200 133,223,200 133,223,200 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 29/07/2557 31/07/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 30/03/2558 1,880,800,000 10/04/2558 1,880,800,000 1,440 28/04/2558 28/04/2558 26/04/2562 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ การดำเนินงานขุดเจาะอุโมงค์ TBM ล้าช้ากว่าแผนการดำเนินงานก่อสร้าง เนื่องจากอุปกรณ์ของระบบเครื่องหัวเจาะ TBM ระบบลำเลียงขนทิ้งวัสดุขุดจาก อุโมงค์ เริ่มเสื่อมสภาพและชำรุด ต้องรอช่วงเวลาซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ จำทำให้ผู้รับจ้างยังคงมีช่วงเวลาที่ต้องหยุดปฏิบัติงานต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีน้ำใต้ดินไหลซึมเข้าบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหัวเจาะ TBM - ขอแก้ไขโอนลดเพื่อหักเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษงานจ้างเหมา -ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา กรณีเหตุสุดวิสัยการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เชื่อไวรัสโควิค - 19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย -สั่งการให้ผู้รับจ้างปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง และเพิ่มอัตราการทำงานในแต่ละวัน รวมถึงติดตั้งระบบระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดดำเนินการป้องกันน้ำไหลซึมเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน 11/03/2563 2,533,687,703 198,607,520 198,607,520 133,223,200 133,223,200 67.08 100.00 91.14 100.00 57.41 16/06/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,857,413,500 202,400,500 202,400,500 202,400,500 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 18/09/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,854,222,739 16/06/2559 2,854,222,739 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - งานขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำด้วยเครื่องเจาะ TBM ที่ กม.11+674.960 เมื่อวันที่ 20 ธันวามคม 2561 พบเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ ส่งผลให้ต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำด้วย TBM ซื่งปัญหาดังกล่าวไม่ได้กำหนดวิธีการแก้ไขไว้ในสัญญา และรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม รวมทั้งไม่สามารถจำทำการแก้ไขด้วยวิธีการปกติต่างๆ ตามที่กำกนดไว่ในเอกสารสัญญาได้ ส่งผลกระทบทำให้ต้องหยุดการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำด้วย TBM - พื้นที่การทำงานบางส่วนรอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน บริเวณพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วน -ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา กรณีเหตุสุดวิสัยการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เชื่อไวรัสโควิค - 19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย - อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป - ตรวจสอบปริมาณงานวัสดุขุดจากอุโมงคืกับพื้นที่ DA.1เพื่อปรับปรุงแบบก่อสร้างพื้นที่ DA.1 ให้สอดคล้องกับปริมาณวัสดุที่นำมาถม 11/03/2563 4,094,308,145 353,345,898 353,345,898 172,512,685 172,512,685 48.82 73.85 65.30 91.50 48.83 16/06/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (5) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,134,000,000 93,351,767 93,351,767 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 18/09/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,134,000,000 16/06/2559 2,134,000,000 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการเพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ปัจจุบันผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำโดยวิธีขุดระเบิดอุโมงค์ D&B บริเวณปล่องอาคารสูบน้ำ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563) และหยุดการปฏิบัติงานขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำด้วยเครื่องเจาะ TBM เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้เริ่งขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำด้วยเครื่องเจาะ TBM เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 -ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา กรณีเหตุสุดวิสัยการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เชื่อไวรัสโควิค - 19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย - คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง - ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างได้ วางแผนเพิ่มเครื่องจักร – เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อเร่งรัดการ ปฏิบัติงานที่ล่าช้าให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันและเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม และเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ ทส 0910.1202/18521 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 24/02/2563 3,006,521,740 93,351,767 93,351,767 82,315,892 82,315,892 88.18 95.07 26.42 90.91 60.18 16/06/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) ค่าสำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 กื๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 06/02/2563 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 300,000 06/02/2563 300,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว -ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว -ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/02/2563 300,000 300,000 300,000 133,841 133,841 44.61 77.50 27.00 77.50 27.00 16/06/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2557 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 195,810,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2556 16/07/2557 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,000 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - แม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1ผู้รับจ้างขาดความชำนาญในการติดตั้งระบบค้ำยัน การบริหารจัดการด้านงานอุโมงค์ ระบบการบริหารจัดการเครื่องจักร -เครืองมือ ยังไม่เหมาะสมต่อพื้นที่หน้างาน - แม่งัด - แม่กวง สัญญที่ 2 การดำเนินงานขุดเจาะอุโมงค์ TBM ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานก่อสร้าง เนื่องจากอุปกรร์ของระบบเครื่องหัวเจาะ TBM ระลำเลียงขนทิ้งวัสดุขุดจากอุโมงค์ เรืชิ่มเสื่อมสภาพและชำรุด - ผลงานที่ปรึกษาขึ้นอยู่กับผลงานของผู้รับจ้าง - แม่งัด- แม่กวง สัญญาที่ 1เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการปรับการทำงาน ให้เหมาะสมกับสภาพธรณี ในการดำเนินการก่อสร้าง เร่งรัดจัดหาเครื่องจักร-เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน - แม่งัด - แม่กวง สัญญาที่ 2 ให้ผู้รับจ้างปรับแผนปฏิบัติงาน เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้างและเพิ่มอัตราการทำงานแต่ละวัน 12/03/2563 200,000,000 2,307,906 2,307,906 0.00 90.73 55.06 91.55 92.89 16/06/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 241,314,000 6,616,600 6,616,600 6,616,600 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 16/10/2558 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 11/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - แม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 พื้นที่การบางส่วนรอออกกฤษฎีการเวนคืนที่ดิน บริเวณพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 - แม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 พื้นที่การทำงานบางส่วนรอการเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา - ผลงานที่ปรึกษาขึ้นอยู่กับผลงานของผู้รับจ้าง - แม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 ตรวจสอบปริมาณงานวัสดุขุดจากอุโมงค์กับพื้นที่ DA.1 เพื่อปรับปรุงแบบก่อสร้างพื้นที่ DA.1ให้สอดคล้องกับปริมาณวัสดุที่นำมาถม - แม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 คณะรััฐมนตรีมีมติเห็นชาอบเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 แต่ยังมีขั้นตอนทางด้านกฏหมายที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 12/03/2563 255,500,000 19,277,873 19,277,873 6,616,600 6,616,600 34.32 82.92 47.68 91.35 49.53 16/06/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) บูรณะสิ่งก่อสร้าง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 31/10/2562 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 50,111 20/03/2563 50,111 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 300,000 300,000 300,000 299,960 299,960 99.99 100.00 100.00 100.00 1,670.00 16/06/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) บูรณะถนน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 31/10/2562 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 79,316 16/03/2563 79,316 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 100,000 100,000 100,000 99,964 99,964 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตงและอาคารประกอบ (ระยะที่ 4) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 18/10/2562 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 03/03/2563 10/03/2563 141,775,000 26/03/2563 141,775,000 บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 142,464,000 155,961,595 155,961,595 121,019,123 121,019,123 77.60 98.72 45.65 98.72 82.03 16/06/2563 14,550 2,070 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,123,000 16,123,000 1,000,000 1,000,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 18/11/2562 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 60,000 12/03/2563 60,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - สพญ.1ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,000,000.-บาท ดำเนินการเบิกจ่าย 1,000,000.-บาท(100%) เรียบร้อยแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/06/2563 1,000,000 9,226,200 9,226,200 1,800,482 1,800,482 19.51 90.00 100.00 90.00 100.00 16/06/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (202) งานก่อสร้างฝายน้ำฝางลูกที่ 2 (ฝายเชียงหมั้น) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 24/01/2563 24/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2563 19/03/2563 30/03/2563 13,212,752 15/04/2563 13,212,752 ห้างหุ้นส่วนเรื่องชัยคอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว -โอนลดแล้วจำนวน 167,091.79.-บาท ตามหนังสือ สพญ.04/1922/2563 ปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคงเหลือจำนวน 34,832,909.-บาท ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/06/2563 16,721,700 31,051,828 31,051,828 12,850,370 12,850,370 41.38 94.05 5.62 94.05 35.92 16/06/2563 ขนาดกลาง 3,500 4,600 4,300 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,989,997 3,989,997 3,989,997 3,989,997 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 02/04/2562 03/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2562 02/04/2562 24/05/2562 07/05/2562 3,989,000 30/05/2562 3,989,000 90 18/06/2562 17/06/2562 15/09/2562 บริษัท เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไมติดปัญหาใดๆแล้ว ไมติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 6,658,303 3,989,997 3,989,997 3,967,851 3,967,851 99.44 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 449,433 449,433 449,433 449,433 สันโป่ง แม่แตง เชียงใหม่ 18/10/2562 02/12/2562 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 18/10/2562 449,433 19/10/2562 449,433 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 โอนลด จำนวน 285,554.85 บาท 12/03/2563 449,433 449,433 449,433 163,878 163,878 36.46 95.05 36.46 95.05 36.46 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 จ้างเหมาอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,415,513 8,415,513 8,415,513 8,415,513 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 29/07/2557 31/07/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 30/03/2558 1,880,800,000 10/04/2558 1,880,800,000 1,440 28/04/2558 28/04/2558 26/04/2562 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ การดำเนินงานขุดเจาะอุโมงค์ TBM ล้าช้ากว่าแผนการดำเนินงานก่อสร้าง เนื่องจากอุปกรณ์ของระบบเครื่องหัวเจาะ TBM ระบบลำเลียงขนทิ้งวัสดุขุดจาก อุโมงค์ เริ่มเสื่อมสภาพและชำรุด ต้องรอช่วงเวลาซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ จำทำให้ผู้รับจ้างยังคงมีช่วงเวลาที่ต้องหยุดปฏิบัติงานต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีน้ำใต้ดินไหลซึมเข้าบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหัวเจาะ TBM - ขอแก้ไขโอนลดเพื่อหักเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษงานจ้างเหมา -ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา กรณีเหตุสุดวิสัยการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เชื่อไวรัสโควิค - 19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย สั่งการให้ผู้รับจ้างปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง และเพิ่มอัตราการทำงานในแต่ละวัน รวมถึงติดตั้งระบบระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดดำเนินการป้องกันน้ำไหลซึมเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน 12/03/2563 2,533,687,703 8,415,513 8,415,513 8,415,513 8,415,513 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,542,120 1,542,120 1,542,120 1,542,120 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 18/10/2562 02/12/2562 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 18/10/2562 1,542,120 19/10/2562 1,542,120 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 โอนลด จำนวน 852,689.49บาท 05/03/2563 1,542,120 1,542,120 1,542,120 689,433 689,433 44.71 80.48 44.71 80.48 44.71 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 123,823,010 123,823,010 123,823,010 123,823,010 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 12/06/2557 31/07/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 25/02/2558 2,334,600,000 10/03/2558 2,334,600,000 2,340 24/03/2558 23/03/2558 18/08/2564 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ - ผู้รับจ้างยังขาดบคลากรหลักที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน และบุคลากรขาดความชำนาญในการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างขออนุญาติเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ -ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา กรณีเหตุสุดวิสัยการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เชื่อไวรัสโควิค - 19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย - เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงการทำงาน ให้เหมาะสมกับสภาพธรณ๊ในการดำเนินการก่อสร้าง เร่งรัดจัดหาชุดเครื่องจักร-เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน - จัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดหาระบบลำเลียงขอส่งวัสดุระบบอื่นๆ นำมาใช้ร่วมกับระบบเดิม 05/03/2563 3,200,000,000 123,823,010 123,823,010 91,442,981 91,442,981 73.85 95.65 68.80 95.65 68.80 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าควบคุมงานจ้างเหมาอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบอื่น พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญาที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,201,447 4,201,447 4,201,447 4,201,447 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 18/10/2562 02/12/2562 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 18/10/2562 4,201,447 19/10/2562 4,201,447 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/03/2563 4,201,447 4,201,447 4,201,447 4,079,625 4,079,625 97.10 92.33 85.48 92.33 85.48 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบอื่น พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญาที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,825,503 3,825,503 3,825,503 3,825,503 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 25/10/2562 02/12/2562 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 18/10/2562 3,825,503 19/10/2562 3,825,503 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/03/2563 3,825,503 3,825,503 3,825,503 2,435,895 2,435,895 63.68 82.33 58.77 82.33 58.77 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบอื่น พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญาที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 131,151,386 131,151,386 131,151,386 131,151,386 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 18/09/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/09/2558 18/09/2558 10/10/2558 06/06/2558 2,134,000,000 16/06/2558 2,134,000,000 1,800 23/06/2558 23/06/2558 27/05/2564 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการเพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ปัจจุบันผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำโดยวิธีขุดระเบิดอุโมงค์ D&B บริเวณปล่องอาคารสูบน้ำ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563) และหยุดการปฏิบัติงานขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำด้วยเครื่องเจาะ TBM เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้เริ่งขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำด้วยเครื่องเจาะ TBM เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 -ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา กรณีเหตุสุดวิสัยการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เชื่อไวรัสโควิค - 19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย - คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง - ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างได้ วางแผนเพิ่มเครื่องจักร – เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อเร่งรัดการ ปฏิบัติงานที่ล่าช้าให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันและเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม และเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ ทส 0910.1202/18521 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 02/03/2563 3,006,521,740 131,151,386 131,151,386 131,151,386 131,151,386 100.00 88.56 100.00 88.56 100.00 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,643,232 6,643,232 6,643,232 6,643,232 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 16/10/2558 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 03/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - แม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 พื้นที่การบางส่วนรอออกกฤษฎีการเวนคืนที่ดิน บริเวณพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 - แม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 พื้นที่การทำงานบางส่วนรอการเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา - ผลงานที่ปรึกษาขึ้นอยู่กับผลงานของผู้รับจ้าง - แม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 ตรวจสอบปริมาณงานวัสดุขุดจากอุโมงค์กับพื้นที่ DA.1 เพื่อปรับปรุงแบบก่อสร้างพื้นที่ DA.1ให้สอดคล้องกับปริมาณวัสดุที่นำมาถม - แม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 คณะรััฐมนตรีมีมติเห็นชาอบเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 แต่ยังมีขั้นตอนทางด้านกฏหมายที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 12/03/2563 255,500,000 6,643,232 6,643,232 6,643,232 6,643,232 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,099,125 15,099,125 15,099,125 15,099,125 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2556 16/07/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,500 08/01/2558 195,810,500 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ แม่งัด-แม่กวงสัญญาที่ 1ผู้รับจ้างขาดความชำนาญในการติดตั้งระบบค้ำยัน การบริหารจัดการด้านงานอุโมงค์ ระบบการบริหารจัดการเครื่องจักร -เครืองมือ ยังไม่เหมาะสมต่อพื้นที่หน้างาน - แม่งัด - แม่กวง สัญญที่ 2 การดำเนินงานขุดเจาะอุโมงค์ TBM ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานก่อสร้าง เนื่องจากอุปกรร์ของระบบเครื่องหัวเจาะ TBM ระลำเลียงขนทิ้งวัสดุขุดจากอุโมงค์ เรืชิ่มเสื่อมสภาพและชำรุด - ผลงานที่ปรึกษาขึ้นอยู่กับผลงานของผู้รับจ้าง - แม่งัด- แม่กวง สัญญาที่ 1เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการปรับการทำงาน ให้เหมาะสมกับสภาพธรณี ในการดำเนินการก่อสร้าง เร่งรัดจัดหาเครื่องจักร-เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน - แม่งัด - แม่กวง สัญญาที่ 2 ให้ผู้รับจ้างปรับแผนปฏิบัติงาน เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้างและเพิ่มอัตราการทำงานแต่ละวัน 12/03/2563 200,000,000 15,099,125 15,099,125 15,099,125 15,099,125 100.00 100.00 98.09 100.00 98.09 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตงความยาว 1.5 กิโลเมตร และอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 849,728 839,945 839,945 839,945 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 16/09/2562 17/09/2562 วิธีคัดเลือก 17/09/2562 17/09/2562 24/09/2562 24/09/2562 824,978 26/09/2562 824,978 45 17/10/2562 16/10/2562 30/11/2562 ห้างหุ้นส่วนธนะชัย แอสโซชิเอท ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 825,000 824,978 824,978 824,978 824,978 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 กล้องระดับ ชนิด อัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง (กำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 01/10/2562 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2562 72,000 03/10/2562 72,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องระดับ ชนิด อัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง เรียบร้อยแล้ว 11/03/2563 72,000 72,000 72,000 71,690 71,690 99.57 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 34,000 34,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 01/10/2562 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2562 34,000 02/10/2562 34,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า เรียบร้อยแล้ว 31/03/2563 34,000 34,000 34,000 33,919 33,919 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 01/11/2562 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2562 110,000 02/10/2562 110,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) เรียบร้อยแล้ว 17/04/2563 110,000 110,000 110,000 109,140 109,140 99.22 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 05/03/2563 05/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 67,770 10/03/2563 67,770 บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/08/2563 67,770 750,000 750,000 749,344 749,344 99.91 85.71 17.69 85.71 99.91 11/08/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (3) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 241,997,000 42,853,600 42,853,600 42,853,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 11/10/2561 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 11/10/2561 13/11/2561 26/02/2562 241,997,000 18/03/2562 241,997,000 720 20/03/2562 19/03/2562 08/03/2564 บริษัท ซีวิล พี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/08/2563 279,935,682 42,853,600 42,853,600 14,799,410 14,799,410 34.53 44.86 35.04 90.00 34.54 11/08/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.5) ค่าขยายเขตไฟฟ้า โครงการประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 16/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 479,182 05/03/2563 479,182 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 14/08/2563 479,182 479,182 479,182 239,323 239,323 49.94 85.71 39.89 85.71 39.89 11/08/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 951,100 951,100 951,100 951,100 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 05/03/2563 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 95,070 10/03/2563 95,070 บ. เอส เอ็ม วณิชย์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากแนวเสาเข็มงานเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณ กม. 0+830 L/R ตัดผ่านแนวท่อส่งก๊าซใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้วของ ปตท. โดยเสาเข็มบริเวณดังกล่าวมีระยะห่างจากแนวท่อส่งก๊าซใต้ดินเพียง 0.32 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยตามที่ ปตท.กำหนด (ต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร) ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานกับ ปตท.เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 12/08/2563 95,500 951,100 951,100 950,989 950,989 99.99 85.71 32.32 85.71 99.99 11/08/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (27) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 306,890,000 54,345,000 54,345,000 54,345,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10/10/2561 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 31/10/2561 29/11/2561 14/02/2562 306,890,000 18/03/2562 306,890,000 720 21/03/2562 20/03/2562 09/03/2564 บริษัท T.D.D.ก่อสร้างจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เนื่องจากแนวเสาเข็มงานเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณ กม. 0+830 L/R ตัดผ่านแนวท่อส่งก๊าซใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้วของ ปตท. โดยเสาเข็มบริเวณดังกล่าวมีระยะห่างจากแนวท่อส่งก๊าซใต้ดินเพียง 0.32 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยตามที่ ปตท.กำหนด (ต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร) ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานกับ ปตท.เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 12/08/2563 446,110,873 54,345,000 54,345,000 15,895,475 15,895,475 29.25 41.72 34.51 70.00 29.25 11/08/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 417,710,500 417,710,500 417,710,500 417,710,500 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 01/10/2562 01/10/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 01/04/2563 417,710,500 01/04/2563 417,710,500 ไม่มี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/08/2563 417,710,500 320,335,647 320,335,647 250,005,575 250,005,575 78.04 85.71 14.79 85.71 62.87 11/08/2563 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,875,500 9,875,500 9,875,500 9,875,500 ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 09/03/2563 09/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 35,600 10/04/2563 35,600 หจก.เลิศสิริ88 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/08/2563 35,700 9,875,500 9,875,500 630,615 630,615 6.39 85.71 1.28 85.71 6.39 11/08/2563 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (2) งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/07/2563 88,300 13/07/2563 88,300 บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/08/2563 88,500 250,000,000 250,000,000 102,126,762 102,126,762 40.85 11.02 11.42 90.00 43.20 11/08/2563 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (3) ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2566 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,821,583,000 564,316,600 564,316,600 564,316,600 ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 09/03/2563 09/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2563 24/03/2563 07/04/2563 30/06/2563 2,783,000,000 31/07/2563 2,783,000,000 1,080 07/08/2563 04/08/2563 22/07/2566 กิจการร่วมค้า ยูเอ็น - เอเอส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 13/08/2563 2,788,178,803 423,237,450 423,237,450 0.00 85.71 14.66 85.71 73.31 11/08/2563 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 09/03/2563 09/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 79,140 22/04/2563 79,140 หจก.เลิศสิริ88 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/08/2563 80,000 10,000,000 10,000,000 879,945 879,945 8.80 85.71 1.76 85.71 8.80 11/08/2563 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (5) ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2566 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,861,641,000 572,328,200 572,328,200 572,328,200 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 09/03/2563 09/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2563 24/03/2563 07/04/2563 29/06/2563 2,822,900,000 31/07/2563 2,822,900,000 1,080 07/08/2563 04/08/2563 22/07/2566 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 13/08/2563 2,824,355,784 429,246,150 429,246,150 0.00 85.71 14.65 85.71 73.26 11/08/2563 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.1) ค่าสำรวจออกแบบ โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 11/03/2563 11/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 530,200 11/03/2563 530,200 - ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ให้สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นผู้ดำเนินการ ให้สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นผู้ดำเนินการ 12/08/2563 2,000,000 1,944,600 1,944,600 1,169,935 1,169,935 60.16 85.71 0.00 85.71 0.00 11/08/2563 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 28/02/2563 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/06/2563 203,220 23/06/2563 203,220 บริษัท พีระพงศ์ปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/08/2563 203,220 40,000,000 40,000,000 15,702,584 15,702,584 39.26 49.17 46.75 90.00 42.55 11/08/2563 229,138 2,000,000 0 25
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 58,933,200 58,933,200 58,933,200 58,933,200 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 07/03/2561 07/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 16/03/2561 23/04/2561 21/05/2561 199,980,000 25/06/2561 199,980,000 840 11/09/2561 07/09/2561 28/12/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 1.เนื่องจากสภาพดินบริเวณบ่อก่อสร้างโดยรอบเป็นดินอ่อน ทำให้ดินด้านข้างบ่อก่อสร้างเกิดการพังทะลายจึงต้องมีการก่อสร้างแนวป้องกันเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2.เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดหาแรงงานเพิ่มเติมได้ และทำให้การจัดส่งวัสดุก่อสร้างจากแหล่งวัสดุมายังไซต์งานเกิดความล่าช้า 1.ก่อสร้างแนวป้องกันเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาดินพังทะลายบริเวณด้านข้างบ่อก่อสร้าง 2.เร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดหาแรงงานในพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม 12/08/2563 200,984,373 0.00 43.96 29.73 80.00 31.72 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่องและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 37,518,069 37,518,069 37,518,069 37,518,069 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10/10/2561 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 31/10/2561 29/11/2561 14/02/2562 306,890,000 18/03/2562 306,890,000 720 21/03/2562 20/03/2562 09/03/2564 บริษัท T.D.D.ก่อสร้างจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เนื่องจากแนวเสาเข็มงานเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณ กม. 0+830 L/R ตัดผ่านแนวท่อส่งก๊าซใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้วของ ปตท. โดยเสาเข็มบริเวณดังกล่าวมีระยะห่างจากแนวท่อส่งก๊าซใต้ดินเพียง 0.32 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยตามที่ ปตท.กำหนด (ต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร) ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานกับ ปตท.เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป เนื่องจากแนวเสาเข็มงานเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณ กม. 0+830 L/R ตัดผ่านแนวท่อส่งก๊าซใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้วของ ปตท. โดยเสาเข็มบริเวณดังกล่าวมีระยะห่างจากแนวท่อส่งก๊าซใต้ดินเพียง 0.32 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยตามที่ ปตท.กำหนด (ต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร) ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานกับ ปตท.เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 12/08/2563 446,110,873 0.00 29.33 34.51 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 73,309,861 72,869,587 73,309,861 73,309,861 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 03/10/2562 18/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 44,825 01/04/2563 44,825 หจก. ธนวัฒน์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/08/2563 395,200 150,000,000 150,000,000 0.00 7.61 11.42 100.00 96.18 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,057,106 9,934,351 10,057,106 10,057,106 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 22/01/2563 22/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 63,771 26/03/2563 63,771 หจก.ศรีพัฒนทรัพย์ เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/08/2563 64,400 0.00 41.67 46.75 100.00 94.16 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 อาคารจอดรถ กรมชลประทานสามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 33,700,450 33,700,450 33,700,450 33,700,450 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 11/10/2561 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 11/10/2561 13/11/2561 26/02/2562 241,997,000 18/03/2562 241,997,000 720 20/03/2562 19/03/2562 08/03/2564 บริษัท ซีวิล พี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/08/2563 279,935,682 0.00 28.93 35.04 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,771,000 8,982,877 10,771,000 10,771,000 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 07/03/2561 07/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 16/03/2561 23/04/2561 21/05/2561 199,980,000 25/06/2561 199,980,000 840 11/09/2561 07/09/2561 28/12/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 1.เนื่องจากสภาพดินบริเวณบ่อก่อสร้างโดยรอบเป็นดินอ่อน ทำให้ดินด้านข้างบ่อก่อสร้างเกิดการพังทะลายจึงต้องมีการก่อสร้างแนวป้องกันเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2.เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดหาแรงงานเพิ่มเติมได้ และทำให้การจัดส่งวัสดุก่อสร้างจากแหล่งวัสดุมายังไซต์งานเกิดความล่าช้า 1.ก่อสร้างแนวป้องกันเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาดินพังทะลายบริเวณด้านข้างบ่อก่อสร้าง 2.เร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดหาแรงงานในพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม 12/08/2563 200,984,373 0.00 20.39 29.73 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 งานลาดยางถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,900,000 5,543 19,900,000 19,900,000 คำพราน วังม่วง สระบุรี 11/10/2559 11/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2559 07/03/2560 14/12/2559 30/12/2559 19,900,000 06/02/2560 19,900,000 150 14/03/2560 07/03/2560 10/08/2560 บจก.ศิริไพบูลย์พัฒนาการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/08/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,500 45,500 45,500 45,500 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 11/10/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 45,000 12/03/2563 45,000 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ตรวจรับและส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ตรวจรับและส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2563 12/08/2563 45,500 45,500 45,500 45,000 45,000 98.90 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 Ansi Lumens สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,500 42,500 42,500 42,500 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 11/10/2562 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 42,000 12/03/2563 42,000 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ตรวจรับและส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ตรวจรับและส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2563 12/08/2563 42,500 42,500 42,500 42,000 42,000 98.82 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,472,600 1,472,600 1,472,600 1,472,600 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 91,160 20/02/2563 91,160 ร้านทักษิยา 03/03/2563 1,472,600 1,472,600 773,619 773,619 52.53 99.67 92.48 98.47 64.93 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.19) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 484,800 484,800 484,800 484,800 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 68,050 09/04/2563 68,050 อั๋นคอมพิวเตอร์ธาตุพนม 05/05/2563 484,800 484,800 263,330 263,330 54.32 99.18 89.35 97.95 73.39 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.20) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 48,840 11/03/2563 48,840 บริษัท นวดีบริการ จำกัด 05/05/2563 500,000 500,000 242,384 242,384 48.48 99.82 95.59 98.00 49.67 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.21) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 363,600 363,600 363,600 363,600 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 18/02/2563 19/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 44,180 21/02/2563 44,180 ร้านทักษิยา 11/03/2563 363,600 363,600 268,966 268,966 73.97 40.00 54.76 100.00 79.34 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (154) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 111,750,000 111,750,000 111,750,000 111,750,000 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 14/02/2563 20/02/2563 11/03/2563 31/03/2563 11,649,987 17/04/2563 11,649,987 หสน. ประยนค์นครพนม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2562 27/11/2562 19/12/2562 1,049,000 26/02/2563 1,049,000 หจก.ท่าทรายศรีเผอมุกดาหาร 29/05/2563 2,035,877 93,599,400 15,460,000 78,139,400 42,431,034 42,431,034 45.33 99.33 74.56 98.45 40.79 11/08/2563 ขนาดกลาง 6,570 1,250 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (179) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2556 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 385,771,500 84,151,200 84,151,200 84,151,200 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 03/10/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2555 26/09/2555 17/10/2555 07/03/2556 385,771,459 28/03/2556 385,771,459 2,256 11/04/2556 17/04/2556 14/06/2562 หจก. นำ้ก่ำก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/02/2563 399,989,933 11,669,307 11,669,307 11,669,307 11,669,307 100.00 100.00 82.73 100.00 13.86 11/08/2563 ขนาดกลาง 11,200 2,858 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (180) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2558 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 414,000,000 24,750,000 24,750,000 24,750,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 16/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2557 02/10/2557 06/11/2557 01/04/2558 414,000,000 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/12/2562 466,959,109 0.00 86.27 80.29 100.00 0.00 11/08/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 242,400 242,400 242,400 242,400 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 97,750 30/03/2563 97,750 หจก.ร้อนแสนสิน คอนทรัคชั่น 29/05/2563 242,400 242,400 172,450 172,450 71.14 100.00 71.14 100.00 71.14 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (39) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 14/02/2563 27/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2562 27/11/2562 19/12/2562 633,500 26/02/2563 633,500 หจก. จุรีภัณฑ์ 03/03/2563 1,205,683 18,986,000 18,986,000 5,011,441 5,011,441 26.40 100.00 66.05 100.00 30.45 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (48) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,599,900 20,599,900 20,599,900 20,599,900 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 18/02/2563 26/02/2563 16/03/2563 21/03/2563 14,790,000 27/04/2563 14,790,000 หจก. เอ็ม อี แอล คอนสตรัคชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2563 03/04/2563 03/04/2563 99,810 03/04/2563 99,810 พี อาร์ อะไหล่ยนต์ 29/05/2563 15,048,797 14,448,797 600,000 5,826,172 5,826,172 38.72 100.00 66.81 100.00 28.59 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.7) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยางและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 776,800 776,800 776,800 776,800 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 167,490 31/03/2563 167,490 หจก.กุลศักดิ์วิมล 05/05/2563 776,800 776,800 267,705 267,705 34.46 38.30 25.92 90.62 34.46 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (28) คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยางและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 117,500,000 44,388,800 44,388,800 44,388,800 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 08/08/2561 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 24/10/2561 23/11/2561 26/11/2561 117,500,000 08/02/2562 117,500,000 540 25/02/2562 24/02/2562 17/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง 12/12/2562 184,613,614 44,388,800 44,388,800 24,230,669 24,230,669 54.59 69.20 52.04 100.00 54.58 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,294,500 8,294,500 8,294,500 8,294,500 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 90,405 20/03/2563 90,405 ร้าน ทักษิยา 05/05/2563 8,294,500 8,294,500 3,909,677 3,909,677 47.14 44.06 38.01 90.83 56.26 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,265,500 1,265,500 1,265,500 1,265,500 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 42,350 05/03/2563 42,350 มิวสิคก้า คอมเพล็ก 11/03/2563 1,265,500 1,265,500 90,810 90,810 7.18 16.66 1.43 83.33 7.17 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,630,400 1,630,400 1,630,400 1,630,400 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 67,375 05/03/2563 67,375 มิวสิคก้า คอมเพล็ก 11/03/2563 1,630,400 1,630,400 221,726 221,726 13.60 16.66 2.71 83.33 13.59 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (2) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,895,888,000 473,972,000 473,972,000 473,972,000 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 08/12/2559 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/06/2561 24/08/2561 25/09/2561 18/03/2562 1,895,888,000 28/03/2562 1,895,888,000 1,020 25/04/2562 24/04/2562 07/02/2565 บริษัทพระราม2การโยธา 24/02/2563 2,963,124,085 406,156,792 406,156,792 161,596,320 161,596,320 39.79 34.03 24.23 73.29 34.09 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (3) ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 361,558,000 72,311,600 72,311,600 72,311,600 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 20/12/2562 03/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 14/02/2563 17/03/2563 01/04/2563 900 บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 08/05/2563 356,111,572 54,233,700 54,233,700 0.00 20.00 0.00 100.00 0.00 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (4) ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 465,838,300 93,167,700 93,167,700 93,167,700 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 20/12/2562 03/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 14/02/2563 17/03/2563 25/03/2563 900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง 08/05/2563 442,829,594 69,875,770 69,875,770 0.00 20.00 0.00 100.00 0.00 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (5) ประตูระบายน้ำห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 87,922,600 87,922,600 87,922,600 87,922,600 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 30/10/2562 08/11/2562 13/03/2563 20/03/2563 39,430,064 17/04/2563 39,430,064 หจก. สังวาล์ย์โชคเจริญยิ่ง 13/03/2563 20/03/2563 13/03/2563 94,068 13/03/2563 94,068 มาร์กมอเตอร์ 29/05/2563 80,765,564 75,716,600 5,048,964 1,499,090 1,499,090 1.86 93.85 34.66 90.83 11.29 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (6) ประตูระบายน้ำหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 82,753,300 82,753,300 82,753,300 82,753,300 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 30/10/2562 08/11/2562 13/03/2563 20/03/2563 34,960,000 17/04/2563 34,960,000 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด 13/03/2563 13/03/2563 13/03/2563 94,068 13/03/2563 94,068 มาร์กมอเตอร์ 29/05/2563 50,259,100 7,594,000 42,665,100 12,096,921 12,096,921 24.07 93.41 42.24 90.33 15.15 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1) ค่าสำรวจออกแบบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 23,427,000 23,427,000 23,427,000 23,427,000 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 07/10/2562 สำนักงานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 29/05/2563 23,422,000 23,422,000 6,960,689 6,960,689 29.72 21.57 1.78 98.00 3.06 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 07/10/2562 03/04/2563 03/04/2563 03/04/2563 1,716,727 07/04/2563 1,716,727 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 05/05/2563 26,925,000 26,925,000 1,715,965 1,715,965 6.37 52.10 6.06 89.32 10.39 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (2) สะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 212 (ดำเนินการโดยกรมทางหลวง) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 173,596,900 173,596,900 173,596,900 173,596,900 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 07/10/2562 กรมทางหลวง 29/05/2563 0.00 49.59 0.00 100.00 0.00 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (3) ค่าใช้จ่ายตามแผนการป้องกัน แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,300,000 10,300,000 10,300,000 10,300,000 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 07/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 20/03/2563 25/03/2563 25/03/2563 หจก.ชัยเจริญไมตรี 05/05/2563 3,500,000 3,500,000 7,320 7,320 0.21 17.40 0.03 98.00 0.22 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 07/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding สำนักกฏหมายและที่ดิน ผ่ายจัดหาที่ดิน 3/2 29/05/2563 9,999,582 9,999,582 0.00 12.00 0.00 98.45 0.00 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 72,765 05/03/2563 72,765 มิวสิคก้า คอมเพล็ก 11/03/2563 1,400,000 1,400,000 313,441 313,441 22.39 19.60 5.57 98.00 27.85 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (2) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 20/12/2562 03/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 18/02/2563 19/03/2563 02/04/2563 720 ห้างหุ้นส่วนจำัด น้ำก่ำก่อสร้าง 08/05/2563 399,932,692 60,000,000 60,000,000 0.00 20.00 0.00 100.00 0.00 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) ค่าสำรวจออกแบบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 07/10/2562 สำนักงานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 29/05/2563 7,000,000 7,000,000 0.00 34.30 0.00 98.00 0.00 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 07/10/2562 24/04/2563 24/04/2563 24/04/2563 467,083 30/04/2563 467,083 หจก.ร้อยแสนสิน คอนทรัคชั่น 05/05/2563 10,000,000 10,000,000 2,248,196 2,248,196 22.48 12.00 4.66 98.00 38.07 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 07/10/2562 สำนักกฏหมายและที่ดิน ผ่ายจัดหาที่ดิน 3/2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2563 14,998,820 14,998,820 14,998,819 14,998,819 100.00 8.33 8.33 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20/12/2562 06/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 25/02/2563 04/03/2563 7,672,799 27/03/2563 7,672,799 หจก. จุรีภัณฑ์ 29/05/2563 9,752,950 86,000,000 86,000,000 38,589,039 38,589,039 44.87 21.11 9.41 95.00 42.37 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (2) อาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้ำ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,236,000 28,236,000 28,236,000 28,236,000 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 22/01/2563 15/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 15/02/2563 20/02/2563 1,402,650 11/03/2563 1,402,650 บริษัท คุณยิ่ง จำกัด 29/05/2563 1,736,640 23,236,000 23,236,000 14,041,068 14,041,068 60.43 20.68 11.52 95.00 52.92 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) ค่าสำรวจออกแบบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 07/10/2562 สำนักงานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 29/05/2563 8,000,000 8,000,000 0.00 26.13 0.60 98.00 2.27 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 19/02/2563 20/02/2563 08/04/2563 08/04/2563 08/04/2563 166,813 08/04/2563 166,813 หจก. จุรีภัณฑ์วัสดุ 29/05/2563 7,020,000 7,020,000 4,777,671 4,777,671 68.06 40.00 24.02 95.00 57.05 11/08/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 49,070,100 49,070,100 49,070,100 49,070,100 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 02/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/05/2562 14/06/2562 21/06/2562 6,690,330 05/07/2562 6,690,330 หจก. โชคแปดทิศก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/05/2563 7,302,888 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ประตูระบายน้ำห้วยปากโพงจังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,260,751 7,881,267 7,881,267 7,881,267 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 08/11/2561 28/11/2561 06/12/2561 25,000,000 25/12/2561 25,000,000 300 24/01/2562 24/01/2562 19/11/2562 หจก. นำ้ก่ำก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 31,734,560 5,498,480 5,498,480 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ประตูระบายน้ำหนองผักไหมล่างจังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,277,999 8,598,899 8,598,899 8,598,899 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 27/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 20/03/2563 25/03/2563 17/04/2563 บจก. ชัยเจริญไมตรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/05/2563 42,053,300 42,053,300 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 266,598 266,598 266,598 266,598 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 23/11/2561 13/12/2561 26/12/2561 5,200,000 30/01/2562 5,200,000 120 14/03/2562 14/03/2562 07/07/2562 หสน. ประยงค์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 9,721,159 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,853,273 26,659 26,659 26,659 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 18/10/2561 08/11/2561 12/11/2561 21,857,812 25/12/2561 21,857,812 240 28/01/2562 28/01/2562 19/09/2562 หสน. ประยงค์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 24,032,773 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโซ่อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,062 8,062 8,062 8,062 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 390,461 27/12/2561 390,461 60 07/02/2562 07/02/2562 07/04/2562 หจก.ร้อยแสนสินคอนทรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/03/2563 390,935 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3 3 3 3 นาหว้า นาหว้า นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2562 30/01/2562 08/02/2562 895,048 18/03/2562 895,048 90 26/03/2562 25/03/2562 24/06/2562 หจก.โชคแปดทิศก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/03/2563 1,417,807 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,059,953 11,198,290 11,198,290 11,198,290 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 21/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 31/10/2561 20/11/2561 26/11/2561 10,917,405 25/12/2561 10,917,405 300 28/01/2562 28/01/2562 23/11/2562 หสน. ประยงค์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 19,671,993 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1 1 1 1 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 16/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2557 02/10/2557 06/11/2557 01/04/2558 414,000,000 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/03/2563 456,203,802 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 งานคันกั้นน้ำและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,123,211 87,345 87,345 87,345 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 06/11/2561 12/11/2561 30,446,000 24/01/2562 30,446,000 240 22/02/2562 22/02/2562 16/09/2562 หจก. สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 47,572,642 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,297,700 19,297,700 19,297,700 19,297,700 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 08/08/2561 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 24/10/2561 23/11/2561 26/11/2561 117,500,000 08/02/2562 117,500,000 540 25/02/2562 24/02/2562 17/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/12/2562 184,613,614 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,396,039 20,396,039 20,396,039 18,193,821 2,202,218 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 07/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 29/10/2561 16/11/2561 26/11/2561 23,000,000 24/01/2562 23,000,000 300 25/02/2562 24/02/2562 26/12/2562 หจก. วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 2,202,217 06/11/2562 2,202,217 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 45,446,392 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 พนังกั้นน้ำบ้านท่าแสนสุข จังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,412,400 5,011,506 11,412,400 11,412,400 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 16/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 31/10/2561 20/11/2561 27/11/2561 31,500,015 25/12/2561 31,500,015 240 24/01/2562 24/01/2562 20/09/2562 หจก. นำ้ก่ำก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/02/2563 42,337,074 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 192,837 192,837 192,837 192,837 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 27/08/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 31/10/2562 192,836 01/11/2562 192,836 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2563 0.00 98.02 99.52 98.02 99.52 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,432,008 1,580,237 13,432,008 13,432,008 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 08/12/2559 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/06/2561 24/08/2561 25/09/2561 18/03/2562 1,895,888,000 28/03/2562 1,895,888,000 1,020 25/04/2562 24/04/2562 07/02/2565 บริษัทพระราม2การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/03/2563 2,963,124,085 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,899,582 9,899,582 9,899,582 9,899,582 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 01/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2561 17/01/2561 06/02/2561 12/02/2561 17,478,855 22/02/2561 17,478,855 180 06/03/2561 06/03/2561 01/09/2561 หสน. ประยงค์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/03/2563 29,571,217 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,485,000 1,485,000 1,485,000 1,485,000 นาหว้า นาหว้า นครพนม 03/10/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2558 27/01/2558 06/02/2558 2,970,000 19/02/2558 2,970,000 หจก.ทีพีริช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/03/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 20/01/2563 20/01/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 28/01/2563 70,000,000 28/01/2563 70,000,000 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 จังหวัดพิษณูโลก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2563 69,992,800 69,992,800 69,992,798 69,992,798 100.00 0.00 63.45 0.00 99.99 07/07/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,449,200 2,449,200 2,449,200 2,449,200 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 15/01/2563 16/01/2563 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 04/03/2563 2,449,200 04/03/2563 2,449,200 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาใดๆ ไม่มีปัญหาใดๆ 08/07/2563 2,078,480,909 2,449,200 2,449,200 1,970,406 1,970,406 80.45 65.19 63.21 89.78 77.25 07/07/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,430,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 15/01/2563 16/01/2563 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 20/03/2563 3,430,000 20/03/2563 3,430,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 08/07/2563 952,341,882 3,430,000 3,430,000 917,943 917,943 26.76 17.49 3.21 87.46 16.06 07/07/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2556 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,982,000,000 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 15/11/2555 14/01/2556 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/02/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ 24/04/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/04/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2557 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,475,000,000 139,958,400 139,958,400 139,958,400 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 19/09/2556 13/12/2556 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/07/2557 24/07/2557 22/08/2557 26/09/2561 1,475,000,000 27/03/2558 1,475,000,000 1,830 27/03/2558 20/04/2558 23/04/2563 บริษัทอรลักษณ์สิงบุรี(1994) จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 1.แก้ไขแบบปรับย้ายแนวคลองส่งน้ำเพื่อหลบเสาไฟฟ้าแรงสูง 2. การออกแบบเพิ่มอาคารประกอบในคลองส่งน้ำ 3. การแก้ไขแบบสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำที่ตัดผ่านทางหลวง 3 แห่ง 4. การแก้ไขแบบสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำที่ตัดผ่านทางหลวงชนบท 1 แห่ง 5. แก้ไขแบบก่อสร้างอาคารท่อลอดคลองส่งน้ำ กม. 20+417.772 เนื่องจากอาคารท่อลอดคลองส่งน้ำมีขนาดไม่เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน (เพิ่มเติม) 6. เพิ่มอาคารท่อลอดคลองส่งน้ำช่วง กม.19+958 ถึง กม.20+895 จำนวน 1 แห่ง (ขนาด 1.50 x 1050 เมตร จำนวน 3 ช่อง) 7. การขออนุมัติในหลักการตัดงานสะพานข้ามคลองส่งน้ำที่ตัดผ่าน ถนนทางหลวง 1) จากการประชุมแก้ไขสัญญา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 มติที่ประชุมให้คณะกรรมการฯ เสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญา เฉพาะประเด็น ดังนี้ - การแก้ไขแบบปรับและย้ายแนวคลองส่งน้ำ - การแก้ไขแบบอาคารประกอบในคลองส่งน้ำ (รายการเดิม) ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบ - การเพิ่มเติมอาคารประกอบในคลองส่งน้ำเฉพาะกรณีมีความจำเป็นต้องเพิ่มรายการงานในสัญญาจ้าง 2) จากการประชุมแก้ไขสัญญา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 มติที่ประชุมให้คณะกรรมการฯ เสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญา เฉพาะประเด็น ดังนี้ - การแก้ไขแบบปรับและย้ายแนวคลองส่งน้ำ - การแก้ไขแบบอาคารประกอบในคลองส่งน้ำ (รายการเดิม) ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบ ให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเมื่อกรมทางหลวงชนบทอนุญาตให้ก่อสร้างและกรมทางหลวงมีหนังสือตอบรับที่จะดำเนินการก่อสร้างสะพานทั้ง 3 แห่ง 3) คณะกรรมการฯเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญาตาม มติที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 08/07/2563 2,078,480,909 139,958,400 139,958,400 135,978,230 135,978,230 97.16 53.66 55.57 100.00 50.99 07/07/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 980,000,000 196,000,000 196,000,000 196,000,000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 23/12/2562 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 06/02/2563 10/03/2563 916,354,400 916,354,400 1,080 23/07/2563 08/07/2566 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 08/07/2563 952,341,882 147,000,000 147,000,000 0.00 93.88 0.00 93.88 0.00