ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 16:55:36]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 49,070,100 49,070,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหัวตรุด พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 117,000,000 117,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 33,030,000 33,030,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 423,761 261,861 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 630,086 630,086 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,220,773 1,220,773 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำห้วยปากโพงจังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 9,260,751 7,881,267 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำหนองผักไหมล่างจังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 12,277,999 8,598,899 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามเสน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 273,108 273,108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ก่อสร้างชั้นพื้นทางและผิวจราจรถนนรอบอ่างเก็บน้ำระยะที่ 1โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงจังหวัดชลบุรี ตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรีระยะทาง 21.730 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 7,502 7,502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองน้ำเค็ม-คลองนาทวี ตำบลสะพานไม้แก่นอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาระยะทาง 40.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 70,392,097 70,392,097 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,989,997 3,989,997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 449,433 449,433 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 8,415,513 8,415,513 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,542,120 1,542,120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 123,823,010 123,823,010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 4,201,447 4,201,447 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,825,503 3,825,503 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 131,151,386 131,151,386 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 6,643,232 6,643,232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 15,099,125 15,099,125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตงความยาว 1.5 กิโลเมตร และอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 849,728 839,945 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 599,500 599,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,778,400 953,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 242,332 242,332 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 193,218,176 193,218,176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 52,496,892 52,496,892 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 6,045,745 6,045,745 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 183,303 183,303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงจังหวัดชลบุรี (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 506,084 506,084 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงจังหวัดชลบุรี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 48,953,018 48,953,018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ(ระยะที่ 4) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 559,553 42,851 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 34,240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 48,870 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 35,365,483 35,365,483 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 733,286 733,286 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 160,075,600 160,075,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 25,500 8,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 214,061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 87,491 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 370,553 370,553 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 4,104,000 4,104,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ระยะที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 11,731,944 11,731,944 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารระบายน้ำล้น เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 11,091,567 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,940,000 1,940,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,777,288 3,777,288 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,191,611 3,191,611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 360,116,191 360,116,191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (จ้างเหมา) 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 246,976,826 246,976,826 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 600,000 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (จ้างเหมา) 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 143,349,323 143,349,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 7,814,622 2,421,725 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (จ้างเหมา) 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 70,704,675 70,704,675 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานลาดยางถนนบนคันคลองพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 19,641,428 16,806,408 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานขยายเขตระบบไฟฟ้า เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 2,004,293 2,004,293 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,655,400 3,655,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 5,233,100 5,233,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 183,427,788 183,427,788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,549,249 3,395,040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (จ้างเหมา) 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 81,272,525 81,272,525 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,084,636 1,084,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานขยายเขตระบบไฟฟ้า อาคารควบคุมบานระบายน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 317,526 317,526 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 45,525 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 266,598 266,598 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 15,466 15,466 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 11,853,273 26,659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโซ่อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 8,062 8,062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ฝายหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นและระบบส่งน้ำ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 350,000 350,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 18,059,953 11,198,290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำบ้านหินดาดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการโปร่งขุนเพชรตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 31,898,697 29,148,697 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 4,260,610 308,257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานคันกั้นน้ำและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,123,211 87,345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,188,032 1,188,032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คลองระบายน้ำหัวตรุดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนรคศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 7,306,248 7,270,940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำคลองหัวตรุด กม.9+200 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนรคศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 29,178 214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 58,933,200 58,933,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,019,542 1,019,542 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังจังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 177,484,128 177,484,128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำคลองนาทวี 1พร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะจังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 170,000 170,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่องและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 37,518,069 37,518,069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 19,297,700 19,297,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 20,396,039 20,396,039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พนังกั้นน้ำบ้านท่าแสนสุข จังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 11,412,400 5,011,506 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อาคารป้องกันตลิ่งคลองนาทวีฝั่งขวา โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิงจะนะ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 9,680,823 9,680,823 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 55,250,000 55,250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,091,850 1,091,850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 304,028,135 304,028,135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 15,836,375 15,836,375 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 5,910,000 5,910,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 100,628,156 96,181,081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,480,000 3,480,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 192,837 192,837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 13,432,008 1,580,237 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 73,309,861 72,869,587 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 10,057,106 9,934,351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 4,443,965 237,684 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รายการงบประจำ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 24,261,430 17,460,572 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อาคารจอดรถ กรมชลประทานสามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 33,700,450 33,700,450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)7 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 64 ครั้ง