ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 00:57:22]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ PR6 (บุ่งมะแลงใต้) (LS) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 6,818,163 6,818,163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำ (ตอนล่าง) สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล (LS) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 6,896,802 6,896,802 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร โครงการท่าแซะ (LS) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 589,670 589,670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Wireless Access Point (สพญ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,600 11,600 11,600 11,600 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2560 11,600 14/11/2560 11,600 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 15/02/2561 11,600 11,600 11,600 11,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สพญ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 08/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2560 67,600 14/11/2560 67,600 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 15/02/2561 67,600 67,600 67,600 67,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (สพญ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 16/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2560 37,500 22/11/2560 37,500 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 15/02/2561 37,500 37,500 37,500 37,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 12,000 12,000 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2560 12,000 14/03/2561 12,000 บจก. พงศ์พัฒนชัย 16/03/2561 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2561 20,000 03/01/2561 20,000 ทีพีริช 20/02/2561 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องมือทดลอง atterberg limits สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,800 24,800 24,800 24,800 21/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2560 24,800 06/12/2560 24,800 ร้าน พี่เอส เซอร์วิส 26/02/2561 24,800 24,800 24,800 24,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 37,800 08/11/2560 37,800 หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 20/02/2561 37,800 37,800 37,800 37,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 25/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2560 21/11/2560 930,000 06/12/2560 930,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 20/02/2561 930,000 930,000 930,000 930,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องอัดลมแบบเคลื่อนที่ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 175 ลบ.ฟุตต่อนาที สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 68,000 68,000 68,000 68,000 ยกเลิกรายการงาน 26/02/2561 68,000 68,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องตบดิน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 21,000 21,000 21,000 21,000 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21,000 14/11/2560 21,000 บริษัท แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง 20/02/2561 21,000 21,000 21,000 21,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 110,000 01/02/2561 110,000 บริษัท แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง 20/02/2561 110,000 110,000 110,000 110,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องมือทดลอง atterberg limits สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000 6,000 6,000 6,000 ยกเลิกรายการงาน 26/02/2561 6,000 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,800 24,800 24,800 24,800 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2561 24,800 24,800 บริษัท พีเอ็นคอม ระยอง 26/02/2561 24,800 24,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED แบบเครือข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 35 หน้าต่อนาที สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2561 16,000 16,000 บริษัท พีเอ็นคอม ระยอง 26/02/2561 16,000 16,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องชั่งขนาด 8,000 กรัม มีความละเอียด 0.1 กรัม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 32,000 32,000 32,000 32,000 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2560 32,000 20/12/2560 32,000 บ.เอ็มดี โปรซัพพลายส์ จำกัด 26/02/2561 32,000 32,000 32,000 32,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องชั่งไฟฟ้าขนาด 15 กิโลกรัม มีความละเอียด 0.5 กรัม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,000 25,000 25,000 25,000 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2560 25,000 20/12/2560 25,000 บ.เอ็มดี โปรซัพพลายส์ จำกัด ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 26/02/2561 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องทดสอบความสึกหรอของวัสดุ โดยวิธี Los Angels สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 165,000 165,000 165,000 165,000 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2560 115,000 20/12/2560 115,000 บ.เอ็มดี โปรซัพพลายส์ จำกัด 26/02/2561 115,000 115,000 115,000 115,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องมือทดสอบ CBR ชนิดมือหมุน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 99,500 99,500 99,500 99,500 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2560 99,000 20/12/2560 99,000 บ.เอ็มดี โปรซัพพลายส์ จำกัด 26/02/2561 99,000 99,000 99,000 99,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องมือทดลอง atterberg limits สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000 6,000 6,000 6,000 18/10/2560 ติดปัญหาอื่นๆ 26/02/2561 6,000 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ ตู้อบดินความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000 5,000 5,000 5,000 18/10/2560 ติดปัญหาอื่นๆ 26/02/2561 5,000 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 22/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 33,170 20/12/2560 33,170 หจก. ก. ไทยธำรงวิศวการโยธา 26/02/2561 33,170 33,170 33,170 33,170 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 52,000 52,000 22/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 49,220 20/12/2560 49,220 หจก. ก. ไทยธำรงวิศวการโยธา ติดปัญหาอื่นๆ 26/02/2561 49,220 49,220 49,220 49,220 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องมือทดลอง atterberg limits สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000 6,000 6,000 6,000 22/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 5,885 20/12/2560 5,885 หจก. ก. ไทยธำรงวิศวการโยธา 26/02/2561 5,885 5,885 5,885 5,885 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องทดสอบความสึกหรอของวัสดุ โดยวิธี Los Angels สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 165,000 165,000 165,000 165,000 22/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 155,150 20/12/2560 155,150 หจก. ก. ไทยธำรงวิศวการโยธา 26/02/2561 155,150 155,150 155,150 155,150 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 22/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 15,515 20/12/2560 15,515 หจก. ก. ไทยธำรงวิศวการโยธา 26/02/2561 15,515 15,515 15,515 15,515 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 176,500 176,500 176,500 176,500 22/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 171,200 20/12/2560 171,200 หจก. ก. ไทยธำรงวิศวการโยธา 26/02/2561 171,200 171,200 171,200 171,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ ตู้อบดินความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000 5,000 5,000 5,000 ติดปัญหาอื่นๆ 26/02/2561 5,000 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องมือทดลอง atterberg limits สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000 6,000 6,000 6,000 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 6,000 28/12/2560 6,000 บริษัท เอ็ม ดี โปร์ซัพพลายส์ จำกัด 26/02/2561 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องทดสอบความสึกหรอของวัสดุ โดยวิธี Los Angels สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 165,000 165,000 165,000 165,000 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 93,000 28/12/2560 93,000 บริษัท เอ็ม ดี โปร์ซัพพลายส์ จำกัด 26/02/2561 93,000 93,000 93,000 93,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 176,500 176,500 176,500 176,500 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 156,500 28/12/2560 156,500 บริษัท เอ็ม ดี โปร์ซัพพลายส์ จำกัด 26/02/2561 156,500 156,500 156,500 156,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2560 33,800 01/12/2560 33,800 บจก บีเอสคอมพิวเตอร์ 20/02/2561 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 102,000 102,000 102,000 102,000 27/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2560 100,970 100,970 บริษัท พี.วี.เค. ไซเคิล จำกัด 16/03/2561 102,000 102,000 100,970 100,970 98.99 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 27/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2560 30/11/2560 08/12/2560 101,400 21/11/2560 101,400 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอเชีย เน็ทเวิร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ 16/03/2561 982,000 982,000 923,000 923,000 93.99 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 101,400 101,400 101,400 101,400 27/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2560 101,400 101,400 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอเชีย เน็ทเวิร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ 16/03/2561 101,400 101,400 101,400 101,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ กล้องวัดมุมพร้อมเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิคส์ พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 27/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 400,000 400,000 บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 16/03/2561 400,000 400,000 400,000 400,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 12,000 12,000 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/05/2561 12,000 23/05/2561 12,000 อุตรดิตถ์สื่อสาร ติดปัญหาอื่นๆ 04/06/2561 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 555,000 555,000 555,000 555,000 02/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/11/2560 06/12/2560 07/12/2560 545,700 24/01/2561 545,700 บริษัท แสงฟ้าอีซูซูเซลส์ จำกัด 26/02/2561 545,700 545,700 545,700 545,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,500 9,500 9,500 9,500 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 9,200 22/01/2561 9,200 ร้าน บุญฟู เซอร์วิส 26/02/2561 9,200 9,200 9,200 9,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องอัดลมขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 ลบ.ฟุตต่อนาที สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 88,000 88,000 88,000 88,000 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 82,000 22/01/2561 82,000 ร้าน บุญฟู เซอร์วิส 26/02/2561 82,000 82,000 82,000 82,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องชั่งไฟฟ้าขนาด 15 กิโลกรัม มีความละเอียด 0.5 กรัม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,000 25,000 25,000 25,000 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 25,000 22/01/2561 25,000 บ.เอ็มดี โปรซัพพลายส์ จำกัด 26/02/2561 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องมือทดสอบ CBR ชนิดมือหมุน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 99,500 99,500 99,500 99,500 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 99,000 22/01/2561 99,000 บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด 26/02/2561 99,000 99,000 99,000 99,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ ตู้อบดินความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 25/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2560 20/09/2560 22/09/2560 2,320,000 29/09/2560 2,320,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 27/02/2561 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 2,450,300 2,450,300 2,450,300 2,450,300 08/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/09/2560 20/09/2560 20/09/2560 2,450,300 02/10/2560 2,450,300 บริษัท พงษ์รุ่งโรจน์เทคโนโลยี จำกัด 26/02/2561 2,450,300 2,450,300 2,450,300 2,450,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 25/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/08/2560 11/09/2560 26/09/2560 2,119,000 20/10/2560 2,119,000 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 28/02/2561 2,119,000 2,119,000 2,119,000 2,119,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 914,000 914,000 914,000 914,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 03/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 04/10/2560 914,000 01/11/2560 914,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2561 914,000 914,000 912,460 912,460 99.83 100.00 94.16 100.00 94.16 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 03/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 04/10/2560 767,169 14/12/2560 767,169 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ รอการจัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือ เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 12/03/2561 767,169 767,169 767,169 767,169 100.00 100.00 1.60 100.00 1.60 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,334,600,000 151,707,000 151,707,000 151,707,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 12/06/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 25/02/2558 2,334,600,000 10/03/2558 2,334,600,000 2,340 24/03/2558 23/03/2558 18/08/2564 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างยังขาดความชำนาญในการทำงานติดตั้ง Support และระบบค้ำยัน มีขั้นตอนการทำงานที่ล้าช้ากว่ามาตรฐาน เนื่องด้วยรับบการบริหารจัดการเครื่องจักร และบุคลากรฝ่ายปฏิบัติงาน ยังไม่สัมพันธ์ต่อพื้นที่หน้างาน (หมายเหตุ : ใช้การเบิกจ่ายจากเงินกันเหลื่อม) เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการปรับการทำงาน และการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับสภาพธรณีวิทยา 28/03/2561 3,037,061,559 31,707,000 31,707,000 28,339,162 28,339,162 89.38 100.00 14.92 100.00 30.33 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2.) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,880,800,000 630,235,500 630,235,500 630,235,500 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 12/06/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 30/03/2558 1,880,800,000 10/04/2558 1,880,800,000 1,440 28/04/2558 27/04/2558 06/04/2562 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ เครื่องจักร TBM หยุดการทำงานบ่อยและใช้เวลาซ่อมแซมค่อนข้างนาน จัดทำแผนการซ่อมบำรุงให้ได้ประสิทธิภาพ 07/06/2561 2,533,687,703 630,235,500 630,235,500 630,235,500 630,235,500 100.00 100.00 61.89 100.00 100.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,214,400 1,214,400 1,214,400 1,214,400 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 03/10/2560 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 04/10/2560 1,214,400 09/10/2560 1,214,400 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาเรื่องที่ดิน พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนรอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน 12/03/2561 1,214,400 1,214,400 929,821 929,821 76.57 100.00 65.50 100.00 65.50 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,857,413,500 242,880,000 242,880,000 242,880,000 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,857,413,450 16/06/2559 2,857,413,450 1,800 23/06/2559 22/06/2559 27/05/2564 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ติดปัญหาเรื่องที่ดิน พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนรอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน 19/02/2561 4,094,308,145 394,977,673 394,977,673 394,977,672 394,977,672 100.00 100.00 23.32 100.00 65.50 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 906,900 906,900 906,900 906,900 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 03/10/2560 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 04/10/2560 906,900 09/10/2560 906,900 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ 1. พื้นที่ก่อสร้างรอการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ 2. งานขุดระเบิดอุโมงค์ D&B ในแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้ามากเช่น การขนส่งวัสดุจากอุโมงค์ (Mucking & Hauling) และงาน shotcrete ซึ่งใช้เวลาในการทำงานมาก 1. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน 2. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติมเครื่องจักรและเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนงาน 3. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติมบุคลากรที่รับผิดชอบหน้างานที่สามารถตัดสินใจ และสั่งการได้ทันท่วงที ที่ประจำอยู่หน้างานตลอดเวลาการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 12/03/2561 906,900 906,900 886,059 886,059 97.70 100.00 19.74 100.00 19.74 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,134,000,000 151,787,000 151,787,000 151,787,000 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,134,000,000 16/06/2559 2,134,000,000 1,800 23/06/2559 22/06/2559 27/05/2564 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 1. พื้นที่ก่อสร้างรอการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ 2. งานขุดระเบิดอุโมงค์ D&B ในแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้ามากเช่น การขนส่งวัสดุจากอุโมงค์ (Mucking & Hauling) และงาน shotcrete ซึ่งใช้เวลาในการทำงานมาก 1. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน 2. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติมเครื่องจักรและเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนงาน 3. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติมบุคลากรที่รับผิดชอบหน้างานที่สามารถตัดสินใจ และสั่งการได้ทันท่วงที ที่ประจำอยู่หน้างานตลอดเวลาการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 08/10/2560 3,006,521,740 151,787,000 151,787,000 107,649,484 107,649,484 70.92 100.00 7.15 100.00 17.19 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 241,314,000 3,717,000 3,717,000 3,717,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2559 วิธีคัดเลือก 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 20/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผลการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างสัญญาช่วงแม่แตง-แม่งัดล่าช้า จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาล่าช้าตามไปด้วย (หมายเหตุ : ใช้การเบิกจ่ายจากเงินกันเหลื่อม) เร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน 28/03/2561 255,500,000 3,717,000 3,717,000 0.00 100.00 16.40 100.00 41.09 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 195,810,000 47,050,200 47,050,200 47,050,200 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2557 วิธีคัดเลือก 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,000 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 10/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผลการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างสัญญาช่วงแม่งัด-แม่กวงล่าช้า จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาล่าช้าตามไปด้วย เร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน 12/03/2561 200,000,000 40,050,200 40,050,200 33,166,258 33,166,258 82.81 100.00 35.88 100.00 87.57 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) บูรณะสิ่งก่อสร้าง โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2560 100,000 11/10/2560 100,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2561 100,000 100,000 99,998 99,998 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2.1) บูรณะถนน โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2560 300,000 11/10/2560 300,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2561 300,000 300,000 299,393 299,393 99.80 100.00 99.80 100.00 99.80 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 03/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2560 27/11/2560 06/12/2560 1,417,419 12/12/2560 1,417,419 บริษัท ธนาพานิชย์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ขาดบุคลากรที่เชียวชาญในงานสถาปัตยกรรมทำให้ทำงานได้ช้า จัดหาบุคลากรที่เชียวชาญมาทำหน้าที่เพิ่มเติม 28/03/2561 4,797,557 4,797,557 4,757,556 4,757,556 99.17 100.00 69.89 100.00 69.89 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 779,709 14,220,291 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2560 15,000,000 20/11/2560 15,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ ในส่วนของงานจ้างเหมาดำเนินการโดยหลายหน่วยงานจึงไม่สามารถทราบถึงข้อมูลปัจุบันได้ ไม่มี 30/03/2561 11,444,815 779,709 10,665,106 4,629,471 4,629,471 40.45 100.00 50.00 100.00 50.00 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3) งานระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง และอาคารประกอบ โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 189,591,200 189,591,200 189,591,200 189,591,200 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 19/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2560 20/10/2560 01/11/2560 2,475,829 16/11/2560 2,475,829 หจก.ชยากรก้าวหน้า ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างกระบวนการทดสอบและตรวจสอบวัสดุหลักในงานก่อสร้าง ติดตามและเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง 26/02/2561 187,195,530 187,195,530 187,177,872 187,177,872 99.99 100.00 99.46 100.00 99.46 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 14,550 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4) งานอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000 กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 03/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2560 27/11/2560 06/12/2560 3,567,594 22/12/2560 3,567,594 หจก.เชียงใหม่ตั้งอู่เซ็ง ติดปัญหาอื่นๆ รอการย้ายออกของหมู่บ้านชาวเขาในบริเวณพื้นที่ปฎิบัติงาน ทำให้ปฎิบัติงานได้ไม่เต็มที่ เร่งรัดการย้ายออกของชาวเขาโดยให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายและเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 26/02/2561 19,132,899 19,132,899 17,801,619 17,801,619 93.04 100.00 77.47 100.00 77.47 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (5) งานปรับปรุงผิวจราจรถนนสายแม่ตะมาน - DA.1 โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 03/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2560 04/12/2560 13/12/2560 6,015,723 22/12/2560 6,015,723 หจก.เชียงใหม่BPซัพพลาย ติดปัญหาอื่นๆ การก่อสร้างอยู่ในบริเวณเขตชุมชนเข้าออกพื้นที่ได้ล่าช้า ปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมกับพื้นที่ 26/02/2561 18,300,068 18,300,068 17,782,310 17,782,310 97.17 100.00 91.31 100.00 91.31 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าเตรียมเปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สพญ.1 จำนวน 1 รายการ) (LS) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2560 600,000 25/12/2560 600,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในช่วงการเตรียมงานเบื้องต้นและลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทางภูมิประเทศ ติดตามและเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 22/03/2561 600,000 600,000 599,956 599,956 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 28/08/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 17.จ้างเหมา อุโมงส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 86,452,956 86,452,956 86,452,956 86,452,956 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 12/06/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 25/02/2558 2,334,600,000 10/03/2558 2,334,600,000 2,340 24/03/2558 23/03/2558 18/08/2564 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 1. ผู้รับจ้างยังขาดความชำนาญในการทำงานติดตั้ง Support และระบบค้ำยัน มีขั้นตอนการทำงานที่ล้าช้ากว่ามาตรฐาน เนื่องด้วยรับบการบริหารจัดการเครื่องจักร และบุคลากรฝ่ายปฏิบัติงาน ยังไม่สัมพันธ์ต่อพื้นที่หน้างาน 2. การระบายน้ำและความสะอาดในอุโมงค์ยังไม่เรียบร้อยทำให้เกิดความล้าช้าเนื่องจากการสัญจรไม่สะดวก 3. พบน้ำใต้ดินไหลซึมออกมาจากบริเวณหน้าอุโมงค์ในปริมาณสูง ทำให้ไม่สามารถขุดเจาะอุโมงค์ได้ 4. การขนส่งระบบรางยังทำงานได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ ทำให้เวลาการทำงานยังช้ากว่าเวลามาตรฐาน 1. เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการปรับการทำงาน และการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับสภาพธรณีวิทยา 2. ให้ผู้รับจ้างปรับปรุงการขนส่งระบบรางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ให้ผู้รับจ้างปรับปรุงระบบการระบายน้ำในอุโมงค์ให้มีความสะอาด เรียบร้อย 30/03/2561 3,037,061,559 86,452,956 86,452,956 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27/02/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 18.ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,236,801 6,236,801 6,236,801 6,236,801 สันโป่ร แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2557 วิธีคัดเลือก 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,000 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 10/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผลการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างสัญญาช่วงแม่งัด-แม่กวงล่าช้า จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาล่าช้าตามไปด้วย เร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน 30/03/2561 200,000,000 6,236,801 6,236,801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27/02/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 37,228,318 37,228,318 37,228,318 37,228,318 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2559 วิธีคัดเลือก 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 20/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผลการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างสัญญาช่วงแม่แตง-แม่งัดล่าช้า จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาล่าช้าตามไปด้ว เร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน 30/03/2561 255,500,000 37,228,318 37,228,318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27/02/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 309. ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,182,369 2,182,369 2,182,369 2,182,369 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2559 วิธีคัดเลือก 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 20/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผลการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างสัญญาช่วงแม่แตง-แม่งัดล่าช้า จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาล่าช้าตามไปด้วย เร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน 30/03/2561 255,500,000 2,182,369 2,182,369 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/02/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 310. งานระบบท่อส่งน้ำแม่งัด - แม่แตง และอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 3,907,081 3,907,081 1,865,445 1,865,445 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 13/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2560 20/10/2560 01/11/2560 2,475,829 16/11/2560 2,475,829 หจก.ชยากรก้าวหน้า ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างกระบวนการทดสอบและตรวจสอบวัสดุหลักในงานก่อสร้าง ติดตามและเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง 30/03/2561 1,865,445 1,865,445 983,310 983,310 52.71 100.00 52.71 100.00 52.71 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 553. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น (โครงการเพิ่มปริมาณษน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารษ จังหวัดเชียงใหม่) เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,076,723 1,076,723 1,076,723 1,076,723 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 05/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2559 19/10/2559 25/10/2559 2,066,625 09/11/2559 2,066,625 บ.ซี.พี.เอส.โฮมเซนเตอร์จำกัด 26/02/2561 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 554. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 118,610 118,610 118,610 118,610 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 30/03/2558 1,880,800,000 10/04/2558 1,880,800,000 1,440 28/04/2558 27/04/2558 06/04/2562 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ การปฏิบัติงานมีช่วงระยะเวลาหยุดปฏิบัติงานสะสมในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงทำให้ผลการปฏิบัติงานยังคงมีความล่าช้ากว่าแผนงานก่อสร้าง เร่งรัดงานขุดเจาะอุโมงค์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และวางแผนงานซ่อมบำรุงให้สัมพันธ์กับแผนปฏิบัติงาน 30/03/2561 2,533,687,703 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 555. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 120,499 120,499 120,499 120,499 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 03/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,857,413,450 16/06/2559 2,857,413,450 1,800 23/06/2559 22/06/2559 27/05/2564 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 1. พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนรอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน 2. ผู้ประกอบการปางช้างมีความกังวลใจในการใช้วัตถุระเบิด บริเวณพื้นที่ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน 1. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน 2. ให้ผู้รับจ้างทำการระเบิดโดยใช้วัตถุระเบิดในปริมาณน้อยก่อน 30/03/2561 4,094,308,145 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 556. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 286,241 286,241 286,241 286,241 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 03/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,134,000,000 16/06/2559 2,134,000,000 1,800 23/06/2559 22/06/2559 27/05/2564 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 1. พื้นที่ก่อสร้างรอการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ 2. เครื่องจักรและเครื่องมือ ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความเหมาะสม และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนงาน 3. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบหน้างาน ที่ประจำอยู่หน้างานตลอดเวลาการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 1. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน 2. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติมเครื่องจักรและเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนงาน 3. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติมบุคลากรที่รับผิดชอบหน้างานที่สามารถตัดสินใจ และสั่งการได้ทันท่วงที ที่ประจำอยู่หน้างานตลอดเวลาการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 30/03/2561 3,006,521,740 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 402,000,000 64,060,300 64,060,300 64,060,300 คำพราน วังม่วง สระบุรี 20/08/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 19/09/2557 30/09/2557 31/10/2557 06/11/2557 402,000,000 27/03/2558 402,000,000 1,080 03/04/2558 02/04/2558 17/03/2561 หจก.ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 06/10/2560 660,794,745 64,060,300 64,060,300 0.00 100.00 81.82 100.00 0.00 11/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 20,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 7,740,000 7,740,000 7,740,000 115,079 7,624,921 คำพราน วังม่วง สระบุรี 04/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/04/2561 540,000 18/04/2561 540,000 สำนักงานก่อสร้าชลประทานขนาดใหญ่ที่2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/08/2561 5,432,000 115,079 5,316,921 1,131,192 1,131,192 20.82 100.00 99.63 100.00 99.63 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.51) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 4,170 08/03/2561 4,170 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2561 1,248,000 1,248,000 4,170 4,170 0.33 100.00 0.33 100.00 0.33 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (111) ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 207,168,000 40,768,000 40,768,000 40,768,000 บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา 06/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 16/03/2561 29/03/2561 15/05/2561 199,980,000 25/06/2561 199,980,000 840 04/09/2561 23/08/2561 20/12/2561 ศรีภูมิการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/08/2561 200,984,375 40,768,000 40,768,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ค่าเตรียมเปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สพญ.2 จำนวน 2 รายการ) (LS) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา 28/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 900,000 900,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/02/2561 1,500,000 1,500,000 1,469,604 1,469,604 97.97 0.00 97.97 0.00 97.97 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 (LS) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,242,874 1,242,874 1,242,874 1,242,874 คำพราน วังม่วง สระบุรี 12/02/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 1,242,874 1,242,874 สำนักกฏหมายและที่ดิน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2561 1,242,874 1,242,874 1,059,029 1,059,029 85.21 0.00 79.34 0.00 79.34 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 20.จ้างเหมา กจ4/58 ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา (สายตะพานหิน) โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก เงินกันเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 103,187,767 103,187,767 103,187,767 103,187,767 คำพราน วังม่วง สระบุรี 20/08/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 18/09/2557 29/09/2557 21/10/2557 28/10/2557 124,700,613 16/12/2557 124,700,613 360 18/12/2557 17/12/2557 12/12/2558 บจก.ศรีภูมิการโยธา ติดปัญหาอื่นๆ 24/11/2560 103,187,767 103,187,767 0.00 100.00 17.25 100.00 0.00 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา ระยะที่ 3 โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 39,381,670 39,381,670 39,381,670 39,381,670 คำพราน วังม่วง สระบุรี 17/08/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2558 28/09/2558 28/10/2558 30/10/2558 52,800,387 20/01/2559 52,800,387 300 02/02/2559 29/01/2559 27/11/2559 บจก.ศรีภูมิการโยธา ติดปัญหาอื่นๆ 24/11/2560 39,381,670 39,381,670 25,440,294 25,440,294 64.60 100.00 73.59 100.00 64.60 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 49. งานจัดภูมิทัศน์บริเวณหัวงานระยะที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,286,559 5,286,559 5,286,559 5,286,559 คำพราน วังม่วง สระบุรี 11/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2559 21/11/2559 09/12/2559 15/12/2559 8,280,000 23/01/2560 8,280,000 300 01/02/2560 31/01/2560 27/11/2560 บจก.ศรีภูมิการโยธา 05/01/2560 8,528,000 05/01/2560 8,528,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/11/2560 5,286,559 5,286,559 5,286,559 5,286,559 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 50. งานการป้องกันการกัดเซาะลาดเชิงเขาบริเวณหัวงานระยะที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,788,967 1,788,967 1,788,967 1,788,967 คำพราน วังม่วง สระบุรี 11/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2559 11/11/2559 30/11/2559 06/12/2559 20,830,817 10/01/2560 20,830,817 300 18/01/2560 11/01/2560 13/11/2560 บจก.ไร้ท์ทันเนีลลิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/11/2560 1,788,967 1,788,967 1,788,967 1,788,967 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 51. งานลาดยางถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,217,607 20,217,607 19,900,000 19,900,000 คำพราน วังม่วง สระบุรี 11/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2559 23/11/2559 14/12/2559 30/12/2559 19,900,000 06/02/2560 19,900,000 150 14/03/2560 07/03/2560 10/08/2560 บจก.ศิริไพบูลย์พัฒนาการ ติดปัญหาอื่นๆ 26/11/2560 19,900,000 19,900,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 52. (จ้างเหมา) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 31,336,801 31,336,801 31,336,801 31,336,801 คำพราน วังม่วง สระบุรี 18/11/2556 28/02/2557 10/03/2557 03/04/2557 01/08/2557 238,500,000 08/09/2557 238,500,000 720 26/09/2557 26/09/2557 14/09/2559 บจก.เอส เทค ซีวิลแอนด์คอนสตรัคชัน แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 26/11/2560 31,336,801 31,336,801 0.00 100.00 82.92 100.00 38.29 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 53. (จ้างเหมา) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 27,006,205 27,006,205 27,006,205 27,006,205 คำพราน วังม่วง สระบุรี 20/08/2557 19/09/2557 30/09/2557 31/10/2557 06/11/2557 402,000,000 27/03/2558 402,000,000 1,080 03/04/2558 02/04/2558 17/03/2561 หจก.ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 26/11/2560 27,006,205 27,006,205 12,810,181 12,810,181 47.43 100.00 81.82 100.00 56.48 18/09/2561 20,000 20,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 งานจัดภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 178,096 178,096 178,096 178,096 คำพราน วังม่วง สระบุรี 11/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2559 21/11/2559 09/12/2559 15/12/2559 8,280,000 23/01/2560 8,280,000 300 01/02/2560 31/01/2560 27/11/2560 บจก.ศรีภูมิการโยธา 23/03/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 618. ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,761,907 1,761,907 1,761,907 ติดปัญหาอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.2) 2.2 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2560 1,000,000 13/12/2560 1,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ติดปัญหาอื่นๆ 24/08/2561 1,000,000 1,000,000 623,783 623,783 62.38 77.20 71.06 100.00 62.37 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.3) 3.2 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,321,200 1,321,200 1,321,200 1,321,200 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 23/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2560 1,321,200 08/11/2560 1,321,200 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ติดปัญหาอื่นๆ 27/08/2561 1,321,200 1,321,200 896,339 896,339 67.84 80.80 79.56 100.00 79.37 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (140) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 นาหว้า นาหว้า นครพนม 31/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2560 02/12/2560 21/12/2560 858,321 03/01/2561 858,321 บริษัท วีเอกิจ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 09/08/2561 29,400,000 29,400,000 21,510,464 21,510,464 73.16 96.13 91.80 100.00 73.16 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 200 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (184) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 78,400,000 78,400,000 78,400,000 31,000,000 47,400,000 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 02/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2561 17/01/2561 06/02/2561 20/02/2561 17,478,855 22/02/2561 17,478,855 180 23/02/2561 23/02/2561 21/08/2561 หสน. ประยงค์นครพนม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2560 09/12/2560 26/12/2560 2,604,575 03/01/2561 2,604,575 บริษัท วีเอกิจ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 09/08/2561 29,571,217 66,831,900 17,478,856 49,353,044 24,271,752 24,271,752 36.32 33.36 10.39 100.00 31.14 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 6,670 7,500 937
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (216) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2556 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 356,440,000 63,498,500 63,498,500 63,498,500 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 27/08/2555 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2555 26/09/2555 17/10/2555 07/03/2556 356,440,000 28/03/2556 356,440,000 1,050 11/04/2556 17/04/2556 15/06/2562 หจก.น้ำก่ำก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 27/08/2561 399,989,933 63,498,500 63,498,500 60,033,989 60,033,989 94.54 68.20 68.88 100.00 94.54 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 12,000 2,858
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (217) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 414,000,000 109,945,700 109,945,700 109,945,700 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 16/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2557 02/10/2557 06/11/2557 01/04/2558 414,000,000 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/08/2561 109,945,700 109,945,700 109,945,700 109,945,700 100.00 51.15 51.15 100.00 100.00 18/09/2561 70,800 93,700 1,878 13.44
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 182,800 182,800 182,800 182,800 นาหว้า นาหว้า นครพนม 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2561 182,800 12/01/2561 182,800 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ติดปัญหาอื่นๆ 27/08/2561 182,800 182,800 182,758 182,758 99.98 100.00 99.99 100.00 99.98 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.9) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพรม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 121,200 121,200 121,200 121,200 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2561 121,200 21/03/2561 121,200 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ติดปัญหาอื่นๆ 27/08/2561 121,200 121,200 109,605 109,605 90.43 75.00 72.60 100.00 90.43 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.10) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 121,200 121,200 121,200 121,200 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 23/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2560 121,200 21/03/2561 121,200 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/08/2561 121,200 121,200 88,434 88,434 72.96 33.00 65.44 100.00 72.97 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (42) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 นาหว้า นาหว้า นครพนม 31/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2560 23/11/2560 12/12/2560 744,260 18/12/2560 744,260 หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ 09/08/2561 9,800,000 9,800,000 9,653,867 9,653,867 98.51 100.00 99.80 100.00 98.50 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (47) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,976,000 10,976,000 10,976,000 10,976,000 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 05/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2561 282,838 19/03/2561 282,838 หจก.จุรีภัณฑ์ ฝนตกหนัก 09/08/2561 10,976,000 10,976,000 7,479,200 7,479,200 68.14 72.21 49.20 100.00 68.14 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (48) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 19,600,000 19,600,000 19,600,000 19,600,000 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 13/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2561 304,474 06/02/2561 304,474 หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ 09/08/2561 18,703,182 11,289,980 7,413,202 18,461,897 11,289,979 7,171,918 98.71 27.10 25.66 100.00 94.19 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (49) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,720,000 13,720,000 13,720,000 13,720,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 17/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2561 494,500 05/03/2561 494,500 หสน.ประยงค์ นครพนม ฝนตกหนัก 09/08/2561 11,262,350 1,259,000 10,003,350 7,121,001 7,121,001 63.23 53.31 30.02 100.00 51.90 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 (LS) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 27/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2560 400,000 13/12/2560 400,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/08/2561 800,000 800,000 799,971 799,971 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำ ตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง (LS) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 863,270 863,270 863,270 863,270 พุ่มแก นาแก นครพนม 06/11/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 17/11/2560 863,270 17/11/2560 863,270 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/11/2560 5,606,287 5,606,287 5,324,111 5,324,111 94.97 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการประตูระบายน้ำน้ำก่ำ (ตอนล่าง) บริเวณอ่างเก็บน้ำ (LS) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 339,271 339,271 339,271 339,271 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 06/11/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 24/11/2560 339,271 24/11/2560 339,271 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/11/2560 434,116 434,116 434,116 434,116 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ (LS) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,770,228 2,770,228 2,770,228 2,770,228 นาหว้า นาหว้า นครพนม 27/11/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 27/11/2560 2,770,228 27/11/2560 2,770,228 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/02/2561 2,770,228 2,770,228 2,770,228 2,770,228 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ค่าเตรียมเปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สพญ.3 จำนวน 7 รายการ) (LS) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 08/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/01/2561 2,700,000 15/01/2561 2,700,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ติดปัญหาอื่นๆ 06/02/2561 2,700,000 2,700,000 2,367,854 2,367,854 87.70 100.00 89.27 100.00 89.27 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2556 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2556 2556 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,538,512 1,538,512 1,538,512 1,538,512 อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 22/02/2555 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2555 15/03/2555 10/04/2555 03/09/2555 121,200,000 07/09/2555 121,200,000 690 12/09/2555 11/09/2557 02/08/2557 บริษัท ชัยเจริญไมตรีจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/02/2561 149,999,218 1,538,512 1,538,512 1,538,512 1,538,512 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 5,000 5,000 11,671
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 2.ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,470,909 12,470,909 12,470,909 12,470,909 นาหว้า นาหว้า นครพนม 20/08/2556 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/08/2556 13/09/2556 16/10/2556 24/10/2556 22,300,000 08/05/2557 22,300,000 300 16/05/2557 15/05/2557 11/03/2558 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2557 26/02/2557 24/03/2557 3,738,000 17/04/2557 3,738,000 หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ 23/02/2561 34,994,259 12,470,909 12,470,909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 6.ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,564,526 9,564,526 9,564,526 9,564,526 อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 22/02/2555 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2555 15/03/2555 10/04/2555 03/09/2555 121,200,000 07/09/2555 121,200,000 690 12/09/2555 11/09/2557 02/08/2557 บริษัท ชัยเจริญไมตรีจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/02/2561 149,999,218 9,564,526 9,564,526 9,564,526 9,564,526 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 7.ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 54,848,962 54,848,962 54,848,962 54,848,962 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 27/08/2555 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2555 26/09/2555 17/10/2555 07/03/2556 356,440,000 28/03/2556 356,440,000 1,050 11/04/2556 17/04/2556 24/02/2559 หจก.น้ำก่ำก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/08/2561 399,989,933 54,848,962 54,848,962 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 6.ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,485,000 1,485,000 1,485,000 1,485,000 นาหว้า นาหว้า นครพนม 03/10/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2558 27/01/2558 06/02/2558 2,970,000 19/02/2558 2,970,000 หจก.ทีพีริช ติดปัญหาอื่นๆ 23/02/2561 1,485,000 1,485,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 173. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่างสถานีสูบน้ำบ้านโพนทองจังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,969,200 25,969,200 25,969,200 25,969,200 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 27/08/2555 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2555 26/09/2555 17/10/2555 07/03/2556 356,440,000 28/03/2556 356,440,000 1,050 11/04/2556 17/04/2556 15/06/2562 หจก.น้ำก่ำก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/08/2561 399,989,933 25,969,200 25,969,200 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 414. (1.2) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 662,323,200 662,323,200 662,323,200 662,323,200 แดนเมือง โพนพิสัย หนองคาย 12/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 23/02/2561 662,323,200 662,323,200 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 558. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวง) เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,369,700 10,369,700 10,369,700 10,369,700 แดนเมือง โพนพิสัย หนองคาย ติดปัญหาอื่นๆ 12/12/2560 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 18/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 04/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2560 3,088,985 04/10/2560 3,088,985 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/08/2561 3,730,250 3,730,250 3,559,828 3,559,828 95.43 100.00 75.03 100.00 75.03 17/04/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 144,000,000 144,000,000 144,000,000 144,000,000 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 04/10/2560 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 04/10/2560 04/10/2560 94,967,364 14/12/2560 94,967,364 สำนักจัดหาที่ดิน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2561 143,862,602 143,862,602 134,842,568 134,842,568 93.73 100.00 99.62 100.00 99.62 17/04/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1) ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่ฝั่งขวา โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 39,200,000 39,200,000 39,200,000 39,200,000 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 04/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2560 39,200,000 01/11/2560 39,200,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/08/2561 33,759,924 33,759,924 34,630,418 34,630,418 102.58 100.00 16.63 100.00 16.63 17/04/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (ค่าควบคุมงาน) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,504,000 5,504,000 5,504,000 5,504,000 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2560 5,504,000 25/10/2560 5,504,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/08/2561 5,504,000 5,504,000 3,280,086 3,280,086 59.59 100.00 43.48 100.00 43.48 17/04/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (จ้างเหมา) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2556 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,982,000,000 175,489,500 175,489,500 175,489,500 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 17/10/2556 วิธีคัดเลือก 17/10/2556 18/02/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 08/08/2561 18/07/2565 บริษัทสี่แสงการโยธา(1979) จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา กรมได้ลงนามในสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจการจ้าง แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามหนังสือเลขที่ กษ 0330.07/360 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างปรับแผนปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม 30/08/2561 150,391,827 150,391,827 3,349,020 3,349,020 2.23 100.00 3.21 100.00 100.00 17/04/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 275,700 275,700
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (ค่าควบคุมงาน) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,824,000 4,824,000 4,824,000 4,824,000 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2560 4,824,000 11/10/2560 4,824,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/08/2561 4,824,000 4,824,000 4,058,707 4,058,707 84.14 100.00 49.33 100.00 49.33 17/04/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,475,000,000 130,572,000 130,572,000 130,572,000 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 19/09/2556 วิธีคัดเลือก 18/07/2557 24/07/2557 22/08/2557 26/09/2557 1,474,700,000 27/03/2558 1,474,700,000 1,440 21/04/2558 20/04/2558 30/03/2562 บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี1994 จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 1. ปัจจุบันสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ได้ส่งมอบพื้นที่แล้วจำนวน7 ครั้ง ส่งมอบพื้นที่ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 จำนวน 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ กม.27+000.000 ถึง กม.31+500.000 และช่วงที่ 2 ตั้งแต่ กม.39+000.000 ถึง กม.40+500.000 รวมระยะทางที่ส่งมอบพื้นที่ 25.997 กิโลเมตร คิดเป็น 51.377 % 2.การแก้ไขแบบรูปครั้งที่ 1 ตามที่กรมได้อนุมัติหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 แก้ไขแบบรูปคลองส่งน้ำจำนวน 4 ช่วง และการแก้ไขแบบรูปครั้งที่ 2 ตามที่กรมได้อนุมัติหลักการแก้ไขแบบแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เป็นการแก้ไขสะพานรถยนต์ที่อยู่ในพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบท 8 แห่ง สะพานที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ไซฟอนลอดคลองตรอนและสะพาน จำนวน 1 แห่ง 3.คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบก่อสร้าง ครั้งที่ 3 ตามบันทึกที่ สพญ 07/67 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ขอแก้ไขแบบธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาตามแนวศูนย์กลางคลองส่งน้ำ แก้ไขค่าในตารางมิติแบบก่อสร้างอาคารประกอบในคลองส่งน้ำตามสัญญาเดิม การเพิ่มอาคารประกอบในคลองส่งน้ำที่มีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงการแก้ไขแบบก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำกรณีตัดผ่านเขตกรมทางหลวง จำนวน 3 แห่ง และกรณีตัดผ่านเขตกรมทางหลวงชนบทจำนวน 1 แห่ง 1.ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญาจ้างและสงวนสิทธิ์ค่าปรับจนกว่าจะส่งมอบพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดให้แก่ทางผู้รับจ้างได้จนครบ 2.กรมฯ อนุมัติแบบที่แก้ไขแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างขออนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญาเนื่องจากการแก้ไขแบบ ผส.พญ. ได้ให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ในการคำนวณปริมาณงานและกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจการจ้างขออนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญาอีกครั้ง ตามบันทึก สพญ 07/333 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ผวศ.พญ. ตรวจสอบเพื่อเสนอเรื่องขออนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญาต่อไป 3.สพญ.ส่งเรื่องกลับให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคำนวณปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการแก้ไขแบบให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอีกครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคำนวณปริมาณงานคาดว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จอีกครั้งภายในเดือนสิงหาคม 30/08/2561 2,077,536,433 130,572,000 130,572,000 54,314,066 54,314,066 41.60 100.00 17.22 100.00 40.32 17/04/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 205,700 205,700
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4.1) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) (ค่าควบคุมงาน) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ด่านแม่คำมัน เมือง อุตรดิตถ์ 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2560 350,000 11/10/2560 350,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2561 350,000 350,000 260,533 260,533 74.44 100.00 62.81 100.00 61.70 17/04/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) (จ้างเหมา) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 61,137,500 7,600,000 7,600,000 7,600,000 ด่านแม่คำมัน เมือง อุตรดิตถ์ 31/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2559 09/11/2559 12/12/2559 17/01/2560 61,137,418 28/04/2560 61,137,418 600 10/05/2560 10/05/2560 30/12/2561 หจก.ทองไกรลาศ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2561 107,846,451 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 100.00 100.00 62.81 100.00 61.70 17/04/2561 6,900 6,900
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (5.1) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (ค่าควบคุมงาน) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,032,000 2,032,000 2,032,000 2,032,000 ป่าเซา เมือง อุตรดิตถ์ 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2560 2,032,000 11/10/2560 2,032,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2561 2,032,000 2,032,000 1,742,310 1,742,310 85.74 100.00 27.61 100.00 27.61 17/04/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (5.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (จ้างเหมา) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 169,000,000 35,912,500 35,912,500 35,912,500 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 12/10/2559 24/11/2559 31/03/2560 343,000,000 28/04/2560 343,000,000 600 22/08/2560 23/08/2560 13/04/2562 หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/08/2561 310,398,965 35,912,500 35,912,500 3,689,383 3,689,383 10.27 100.00 0.04 100.00 0.08 17/04/2561 6,900 6,900
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าสำรวจออกแบบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 04/10/2560 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 04/10/2560 15/03/2561 504,500 04/10/2560 504,500 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/08/2561 1,000,000 1,000,000 327,439 327,439 32.74 100.00 16.74 100.00 16.74 17/04/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 295,100 295,100 295,100 295,100 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2560 295,100 11/10/2560 295,100 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/08/2561 295,100 295,100 295,053 295,053 99.98 100.00 22.79 100.00 22.79 17/04/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.2) ค่าบูรณะถนน โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 64,600 64,600 64,600 64,600 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2560 64,600 11/10/2560 64,600 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2561 64,600 64,600 64,491 64,491 99.83 100.00 45.74 100.00 45.74 17/04/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 13,205,000 13,205,000 13,205,000 191,805 13,013,195 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 04/10/2560 01/11/2560 515,400 515,400 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2561 5,154,000 04/10/2560 5,154,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2561 8,281,000 191,805 8,089,195 5,712,733 5,712,733 68.99 100.00 2.13 100.00 2.13 17/04/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2) งานสะพานรถไฟข้ามคลองส่งน้ำ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 103,021,200 103,021,200 103,021,200 103,021,200 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 04/10/2560 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 04/10/2560 04/10/2560 103,021,200 04/10/2560 103,021,200 การรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2561 51,517,550 51,517,550 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/04/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 04/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2560 24,500,000 04/10/2560 24,500,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2561 20,802,256 11,590,000 9,212,256 8,803,969 8,803,969 42.32 100.00 15.31 100.00 15.31 17/04/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4.1) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,194,400 1,194,400 1,194,400 1,194,400 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2560 1,194,000 11/10/2560 1,194,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2561 1,194,400 1,194,400 1,096,554 1,096,554 91.81 100.00 46.74 100.00 46.74 17/04/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 133,000,000 28,262,500 28,262,500 28,262,500 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/10/2559 26/10/2559 16/11/2559 21/11/2559 133,000,000 25/04/2560 133,000,000 600 09/05/2560 09/05/2560 29/12/2561 หจก.วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลี่ยม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2561 234,700,469 28,262,500 28,262,500 28,262,500 28,262,500 100.00 100.00 33.04 100.00 7.49 17/04/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (5.1) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2560 350,000 11/10/2560 350,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2561 350,000 350,000 258,881 258,881 73.97 100.00 27.13 100.00 27.13 17/04/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (5.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 65,123,600 7,600,000 7,600,000 7,600,000 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 13/10/2559 24/11/2559 27/12/2559 65,123,571 25/04/2560 65,123,571 600 06/05/2560 06/05/2560 26/12/2561 บริษัท ดับเบิ้ลยู เค ซี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2561 123,095,571 7,600,000 7,600,000 6,641,197 6,641,197 87.38 100.00 66.30 100.00 44.91 17/04/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าเตรียมเปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สพญ.4 จำนวน 2 รายการ) (LS) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 25/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2560 600,000 25/12/2560 600,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ เตรียมงานเบื้องต้น อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ เตรียมงานเบื้องต้น 17/04/2561 600,000 600,000 525,869 525,869 87.64 0.00 35.91 0.00 35.91 17/04/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2554 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2554 2554 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,297,490 20,297,490 20,297,490 20,297,490 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 17/11/2551 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 02/12/2551 25/12/2551 16/01/2552 02/02/2552 20,297,490 03/07/2552