ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 23:12:08]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามเสน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 7,140,000 7,140,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5.46 กม. และอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 80,000,000 80,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 776,000 776,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อาคารป้องกันตลิ่งคลองนาทวีฝั่งขวา โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 24,717,000 24,717,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2557 7,256,144 7,256,144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารี้อย้ายในการจัดหาที่ดิน เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 5,542,393 5,542,393 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (1.2) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (งานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 13,649,734 13,649,734 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่าย เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 5,141,000 5,141,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 41,600 41,600 41,600 41,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ 19/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 38,000 06/12/2561 38,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/02/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,100 7,100 7,100 7,100 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ 19/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 6,500 06/12/2561 6,500 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/02/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 159,000 159,000 159,000 159,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ 28/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/12/2561 159,000 28/01/2562 159,000 29/01/2562 04/02/2562 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 159,000 28/01/2562 159,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/02/2562 159,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 4,080,000 17/10/2561 4,080,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ 1. ปัญหาการเคลื่อนตัวของคอนกรีตสำเร็จรูป (Concrete Sagment) 16+554 ถึง กม.16+563 2. การติดตั้งคอนกรีตสำเร็จรูป (Concrete Segment) 3. การเพิ่มคุณภาพมวลหิน (Consolidation Grouting) 1 .เร่งรัดปรับปรุงและแก้ไขงานที่เสียหายทั้งการวางแผนซ่อมบำรุง จัดเตรียมวัสดุต่างๆ ให้ทันตามแผนที่เตรียมไว้ คาดการณ์ว่าจะเร่งขุดเจาะไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 2. อุดช่องว่างระหว่างเซกเมนต์และหินผนังอุโมงค์ (Annular Gap Filling) ด้วยกรวดขนาดเล็ก เมื่อติดตั้งเซกเมนต์จนครบวงแหวนเสร็จ ทำการอัดฉีดน้ำปูนพื้นอุโมงค์ (Invert Grouting) ทำ Contact Grouting ให้แล้วเสร็จบริเวณวงแหวนที่ 4 3.เร่งรัดการทำงาน เพิ่มคุณภาพมวลหิน (Consolidation Grouting) โดยการเพิ่มชุดการทำงาน (จำนวน 5 โซน ประมาณ 560 เมตร) 06/06/2562 4,080,000 4,080,000 1,745,038 1,745,038 42.77 69.24 33.69 69.24 33.69 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,880,800,000 233,141,300 233,141,300 233,141,300 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 29/07/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 30/03/2558 1,880,800,000 10/04/2558 1,880,800,000 1,440 28/04/2558 28/04/2558 26/04/2562 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 1. ปัญหาการเคลื่อนตัวของคอนกรีตสำเร็จรูป (Concrete Sagment) 16+554 ถึง กม.16+563 2. การติดตั้งคอนกรีตสำเร็จรูป (Concrete Segment) 3. การเพิ่มคุณภาพมวลหิน (Consolidation Grouting) 1 .เร่งรัดปรับปรุงและแก้ไขงานที่เสียหายทั้งการวางแผนซ่อมบำรุง จัดเตรียมวัสดุต่างๆ ให้ทันตามแผนที่เตรียมไว้ คาดการณ์ว่าจะเร่งขุดเจาะไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 2. อุดช่องว่างระหว่างเซกเมนต์และหินผนังอุโมงค์ (Annular Gap Filling) ด้วยกรวดขนาดเล็ก เมื่อติดตั้งเซกเมนต์จนครบวงแหวนเสร็จ ทำการอัดฉีดน้ำปูนพื้นอุโมงค์ (Invert Grouting) ทำ Contact Grouting ให้แล้วเสร็จบริเวณวงแหวนที่ 4 3.เร่งรัดการทำงาน เพิ่มคุณภาพมวลหิน (Consolidation Grouting) โดยการเพิ่มชุดการทำงาน (จำนวน 5 โซน ประมาณ 560 เมตร) 06/06/2562 2,533,687,703 175,335,110 175,335,110 61,910,581 61,910,581 35.31 70.34 67.71 67.82 234.32 09/07/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,671,300 2,671,300 2,671,300 2,671,300 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 2,671,300 17/10/2561 2,671,300 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่เหมาะกับสภาพธรณี อีกทั้งพื้นทีก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาติ เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ 1. ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากร ในตำแหน่งที่จำเป็น ต้องมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ควบคุม เครื่องจักรเครื่องมือที่มีความรู้ ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการขุดอุโมงค์ ให้ทันตามแผนที่วางไว้ 2. ผู้รับจ้างจัดทำแผนงานก่อสร้างทั้งโครงการ คาดการณ์ว่าจะล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ 3 ปี 5 เดือน 06/06/2562 2,671,300 2,671,300 776,560 776,560 29.07 36.97 28.03 36.97 28.03 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,334,600,000 152,646,900 152,646,900 152,646,900 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 12/06/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 25/02/2558 2,334,600,000 10/03/2558 2,334,600,000 2,340 24/03/2558 24/03/2558 18/08/2564 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่เหมาะกับสภาพธรณี อีกทั้งพื้นทีก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาติ เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ 1. ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากร ในตำแหน่งที่จำเป็น ต้องมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ควบคุม เครื่องจักรเครื่องมือที่มีความรู้ ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการขุดอุโมงค์ ให้ทันตามแผนที่วางไว้ 2. ผู้รับจ้างจัดทำแผนงานก่อสร้างทั้งโครงการ คาดการณ์ว่าจะล่าช้ากว่าสัญญาประมาณ 3 ปี 5 เดือน 06/06/2562 3,037,061,559 272,646,900 272,646,900 83,292,624 83,292,624 30.55 36.66 19.41 36.16 25.78 09/07/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,830,000 7,830,000 7,830,000 7,830,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 7,830,000 17/10/2561 7,830,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ การทำงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำด้วยหัวเจาะ TBM มีการเจาะพบกับโพรงถ้ำขนาดใหญ่ ช่วง กม.11+674 - กม.11+624 1. รายงานปัญหาเสนอกรมเพื่อทราบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 2. ประชุมกำหนดวิธีการ แนวทางการแก้ไขและเร่งรัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 3. ประชุมกำหนดขอบเขตวิธีการเสนอขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 4. ผรจ. จัดส่งวิธีการแก้ไขปัญหาพร้อมปริมาณงานและราคาเสนอบริษัทที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 7 มี.ค.62 5.ที่ปรึกษาได้พิจารณาตรวจสอบแล้วโดยมีข้อสรุปความคิดเห็นของที่ปรึกษาเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2562 ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง ผส.อส. พิจารณาเสนอกรมเพื่อขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบก่อสร้าง 06/06/2562 7,830,000 7,830,000 2,602,413 2,602,413 33.24 50.84 28.66 50.84 28.66 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,857,413,500 647,681,600 647,681,600 647,681,600 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,857,413,500 16/06/2559 2,857,413,500 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ การทำงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำด้วยหัวเจาะ TBM มีการเจาะพบกับโพรงถ้ำขนาดใหญ่ ช่วง กม.11+674 - กม.11+624 1. รายงานปัญหาเสนอกรมเพื่อทราบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 2. ประชุมกำหนดวิธีการ แนวทางการแก้ไขและเร่งรัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 3. ประชุมกำหนดขอบเขตวิธีการเสนอขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 4. ผรจ. จัดส่งวิธีการแก้ไขปัญหาพร้อมปริมาณงานและราคาเสนอบริษัทที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 7 มี.ค.62 5.ที่ปรึกษาได้พิจารณาตรวจสอบแล้วโดยมีข้อสรุปความคิดเห็นของที่ปรึกษาเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2562 ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง ผส.อส. พิจารณาเสนอกรมเพื่อขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบก่อสร้าง 06/06/2562 4,094,308,145 419,242,076 419,242,076 379,403,580 379,403,580 90.50 47.94 40.33 100.00 79.72 09/07/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 5,850,000 17/10/2561 5,850,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ 1.การก่อสร้างอุโมงค์ วิธีเจาะระเบิด D&B โดยที่ผ่านมาเครื่องจักร เครื่องมือ ไม่มีความพร้อม ขาดประสิทธิภาพ ไม่บุคลากรที่มีความชำนาญในการทำงาน 2.การติดตั้งคอนกรีตสำเร็จรูป (Concrete Segment) มีความคลาดเคลื่อนจากข้อกำหนด 1.กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ วิธีการทำงานของผู้รับจ้าง ก่อนอนุมัติการทำงาน 2. ดำเนินการเสนอขั้นตอน วิธีการแก้ไขและปรับแก้ให้แล้วเสร็จ ภายหลังขบวนหัวเจาะ TBM ผ่านจุดโค้งของอุโมงค์ส่งน้ำ 06/06/2562 5,850,000 5,850,000 1,543,176 1,543,176 26.38 30.52 25.75 30.52 25.75 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,134,000,000 362,780,400 362,780,400 362,780,400 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,134,000,000 16/06/2559 2,134,000,000 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 1.การก่อสร้างอุโมงค์ วิธีเจาะระเบิด D&B โดยที่ผ่านมาเครื่องจักร เครื่องมือ ไม่มีความพร้อม ขาดประสิทธิภาพ ไม่บุคลากรที่มีความชำนาญในการทำงาน 2.การติดตั้งคอนกรีตสำเร็จรูป (Concrete Segment) มีความคลาดเคลื่อนจากข้อกำหนด 1.กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ วิธีการทำงานของผู้รับจ้าง ก่อนอนุมัติการทำงาน 2. ดำเนินการเสนอขั้นตอน วิธีการแก้ไขและปรับแก้ให้แล้วเสร็จ ภายหลังขบวนหัวเจาะ TBM ผ่านจุดโค้งของอุโมงค์ส่งน้ำ 06/06/2562 3,006,521,740 362,780,400 362,780,400 103,097,714 103,097,714 28.42 29.58 15.99 39.45 26.15 09/07/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าสำรวจออกแบบ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 300,000 03/10/2561 300,000 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม / สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ -เก็บข้อมูลสำรวจภูมิประเทศส่งสำนักออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างข้้นตอนการออกแบบ -งบประมาณค่าสำรวจออกแบบ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นผู้เบิกจ่าย -เก็บข้อมูลสำรวจภูมิประเทศส่งสำนักออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างข้้นตอนการออกแบบ -งบประมาณค่าสำรวจออกแบบ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นผู้เบิกจ่าย 20/12/2561 0.00 86.62 0.00 86.62 0.00 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 241,314,000 23,353,200 23,353,200 23,353,200 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ -พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน -งานขุดระเบิดอุโมงค์ D&B ของผู้รับจ้าง ในแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีวิศวกรที่รับผิดชอบสั่งการ และตัดสินในแก้ไขปัญหาหน้างานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ให้พร้อมกับการปฏบัติงาน 01/05/2562 255,500,000 23,253,200 23,253,200 10,994,971 10,994,971 47.28 29.05 29.92 56.37 49.47 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 195,810,000 17,133,900 17,133,900 17,133,900 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,000 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - ผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่เหมาะกับสภาพธรณี - บุคลากรของที่ปรึกษาไม่เพียงพอต่อหน้างานก่อสร้าง จัดหาบุคลากร ในตำแหน่งที่จำเป็น ต้องมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 24/10/2561 200,000,000 24,133,900 24,133,900 2,326,953 2,326,953 9.64 47.40 40.96 22.45 34.28 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 100,000 30/11/2561 100,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ การจัดหาวัสดุมีความล่าช้า เร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน 05/03/2562 100,000 100,000 99,559 99,559 99.56 100.00 99.56 100.00 99.56 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) ค่าบูรณะถนน ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 300,000 30/11/2561 300,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ การจัดหาวัสดุมีความล่าช้า เร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน 05/03/2562 300,000 300,000 92,572 92,572 30.86 100.00 20.60 100.00 20.60 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2562 24/04/2562 07/05/2562 3,989,997 30/05/2562 3,989,997 บริษัท เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ -ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 7,364,000 บาท -แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำงานวันที่ 17 มิ.ย. -ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 7,364,000 บาท -แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำงานวันที่ 17 มิ.ย. 21/06/2562 10,921,370 803,109 10,118,261 1,500,921 1,500,921 13.74 84.17 8.34 84.17 8.34 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง ความยาว 1.5 กิโลเมตร และอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 10/11/2561 22/11/2561 113,955,000 07/12/2561 113,955,000 บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอออร่า จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 01/03/2562 131,682,605 825,000 130,857,605 129,011,803 129,011,803 97.97 82.01 96.84 82.01 96.84 09/07/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 งานอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 59,000 59,000 59,000 59,000 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/04/2562 20,000 08/05/2562 20,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/06/2562 59,000 59,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 งานปรับปรุงภูมิทัสน์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 40,000 10/05/2562 40,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/06/2562 40,000 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,588,863 10,588,863 10,588,863 10,588,863 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ -พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน -งานขุดระเบิดอุโมงค์ D&B ของผู้รับจ้าง ในแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีวิศวกรที่รับผิดชอบสั่งการ และตัดสินในแก้ไขปัญหาหน้างานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ให้พร้อมกับการปฏบัติงาน 01/05/2562 255,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,182,369 2,182,369 2,182,369 2,182,369 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว -พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน -งานขุดระเบิดอุโมงค์ D&B ของผู้รับจ้าง ในแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีวิศวกรที่รับผิดชอบสั่งการ และตัดสินในแก้ไขปัญหาหน้างานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ให้พร้อมกับการปฏบัติงาน 01/05/2562 255,500,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 งานระบบท่อส่งน้ำแม่งัด - แม่แตง และอาคารประกอบ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 882,135 882,135 882,135 882,135 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 10/11/2561 22/11/2561 113,955,000 07/12/2561 113,955,000 บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอออร่า จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 01/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4) งานอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 100,600 100,600 100,600 100,600 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/04/2562 20,000 08/05/2562 20,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,717,000 3,717,000 3,717,000 3,717,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว -พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน -งานขุดระเบิดอุโมงค์ D&B ของผู้รับจ้าง ในแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีวิศวกรที่รับผิดชอบสั่งการ และตัดสินในแก้ไขปัญหาหน้างานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ให้พร้อมกับการปฏบัติงาน 01/05/2562 255,500,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,946,358 4,946,358 4,946,358 4,946,358 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,000 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่เหมาะกับสภาพธรณี - บุคลากรของที่ปรึกษาไม่เพียงพอต่อหน้างานก่อสร้าง จัดหาบุคลากร ในตำแหน่งที่จำเป็น ต้องมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 01/05/2562 200,000,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 จ้างเหมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,090,389 35,090,389 35,090,389 35,090,389 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,000 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่เหมาะกับสภาพธรณี - บุคลากรของที่ปรึกษาไม่เพียงพอต่อหน้างานก่อสร้าง จัดหาบุคลากร ในตำแหน่งที่จำเป็น ต้องมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 03/05/2562 200,000,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,757,200 1,757,200 1,757,200 1,757,200 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2562 24/04/2562 07/05/2562 3,989,997 30/05/2562 3,989,997 บริษัท เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ -ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 7,364,000 บาท -ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 7,364,000 บาท 21/06/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 350,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 11/10/2561 13/11/2561 26/02/2562 241,997,000 18/03/2562 241,997,000 720 20/03/2562 19/03/2562 08/03/2564 บริษัท ซีวิล พี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ทับซ้อนแนวเดิม พิจารณาออกแบบปรับฐานรากแนวที่มีการทับซ้อนจัดทำแบบขยาย และจัดทำรายการคำนวณ 12/07/2562 70,000,000 70,000,000 0.00 17.57 0.00 87.98 0.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล โครงการประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,031,300 1,031,300 1,031,300 1,031,300 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 1,031,300 1,031,300 บริษัทพีระพงศ์ปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 1,031,300 1,031,300 1,024,941 1,024,941 99.38 80.00 97.77 80.00 97.77 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 787,500 787,500 787,500 787,500 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 31/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/05/2562 787,500 787,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสิริ88 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 787,500 787,500 441,734 441,734 56.09 77.78 23.14 77.78 23.14 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (28) ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 203,840,000 58,933,200 58,933,200 58,933,200 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 16/03/2561 23/04/2561 15/05/2561 199,980,000 25/06/2561 199,980,000 840 11/09/2561 07/09/2561 28/12/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 0.00 77.77 15.00 77.77 23.84 16/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (45) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 31/10/2561 29/11/2561 14/02/2562 306,890,000 18/03/2562 306,890,000 720 21/03/2562 20/03/2562 09/03/2564 บริษัท T.D.D.ก่อสร้างจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/07/2562 70,000,000 70,000,000 46,033,500 46,033,500 65.76 93.59 15.00 93.59 51.15 16/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 99,540 99,540 หจก.ศรีพัฒนทรัพย์ เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 200,000,000 200,000,000 54,403,331 54,403,331 27.20 91.11 19.08 91.11 34.11 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ผลผลิตโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 23/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 236,070 236,070 บริษัท พีระพงศ์ปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 50,000,000 50,000,000 14,561,041 14,561,041 29.12 91.11 27.53 91.11 27.53 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ค่าใช้จ่ายในเตรียมงานและจัดนิทรรศการด้านการชลประทานในงาน " อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,600,000 33,600,000 33,600,000 33,600,000 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 18/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 8,853,370 22/10/2561 8,853,370 หจก.ศรีพัฒนทรัพย์ เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 32,430,694 32,430,694 32,430,694 32,430,694 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 776,000 776,000 776,000 776,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 10/06/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 10/06/2562 776,000 776,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 776,000 776,000 614,750 614,750 79.22 0.00 36.52 0.00 36.52 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 จ้างเหมา กจ4/58 ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา (สายตะพานหิน) โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 103,187,767 103,187,767 103,187,767 103,187,767 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา ระยะที่ 3 โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,941,376 13,941,376 13,941,376 13,941,376 0.00 0.00 83.88 0.00 83.88 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 งานลาดยางถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,003,744 20,003,744 20,003,744 20,003,744 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (จ้างเหมา) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 31,336,801 31,336,801 31,336,801 31,336,801 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (จ้างเหมา) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,752,984 11,752,984 11,752,984 11,752,984 0.00 0.00 95.12 0.00 95.12 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 64,060,300 64,060,300 64,060,300 64,060,300 0.00 0.00 34.32 0.00 34.32 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (111) ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,771,000 10,771,000 10,771,000 10,771,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,128,550 1,128,550 1,128,550 1,128,550 0.00 0.00 98.27 0.00 98.27 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,790,000 6,790,000 6,790,000 6,790,000 0.00 0.00 10.54 0.00 10.54 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (64) ประตูระบายน้ำห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 53,560,000 53,560,000 53,560,000 31,734,900 21,825,100 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 08/11/2561 28/11/2561 06/12/2561 25,000,000 25/12/2561 25,000,000 300 24/01/2562 24/01/2562 19/11/2562 หจก. น้ำก่ำก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 483,105 04/01/2562 483,105 บริษัท สแปคโก้ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 31,734,560 46,623,053 25,000,000 21,623,053 15,348,883 10,772,117 11,598,883 32.92 35.93 10.23 89.62 28.65 02/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 2,700 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (65) ประตูระบายน้ำหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 52,530,000 52,530,000 52,530,000 52,530,000 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 27/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2561 06/11/2561 24/11/2561 06/12/2561 20,200,000 25/12/2561 20,200,000 300 24/01/2562 24/01/2562 19/11/2562 หจก. น้ำก่ำก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 07/12/2561 07/12/2561 498,900 19/12/2561 498,900 บริษัท สแปคโก้ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 32,491,174 39,870,064 20,200,000 19,670,064 10,627,393 7,032,775 7,597,393 26.66 36.55 7.81 91.38 20.23 02/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,300 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.10) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 655,800 655,800 655,800 655,800 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 45,600 31/10/2561 45,600 นครออฟฟิสออโตเมชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 655,800 655,800 274,728 274,728 41.89 86.09 81.66 83.40 41.89 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.11) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 252,990 26/02/2562 252,990 หจก.กุลศักดิ์วิมล ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 1,000,000 1,000,000 510,261 510,261 51.03 96.81 90.60 83.40 51.02 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,538,500 19,538,500 19,538,500 4,999,200 14,539,300 นาหว้า นาหว้า นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2562 30/01/2562 08/02/2562 895,048 18/03/2562 895,048 90 26/03/2562 25/03/2562 24/06/2562 หจก. โชคแปดทิศก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 06/11/2561 08/11/2561 4,471,855 26/11/2561 4,471,855 บริษัท สแปคโก้ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 1,417,807 17,515,805 3,035,419 14,480,386 12,452,572 12,452,572 71.09 99.60 98.77 89.57 68.31 02/07/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 12,000 12,000 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (50) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 70,000,000 70,000,000 70,000,000 19,681,900 50,318,100 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 19/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 31/10/2561 20/11/2561 26/11/2561 10,917,405 25/12/2561 10,917,405 300 28/01/2562 28/01/2562 23/11/2562 หสน. ประยงค์นครพนม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 494,500 16/11/2561 494,500 หจก.ร้อยแสนสินคอนทรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 19,671,993 60,972,570 10,917,405 50,055,165 20,890,521 20,890,521 34.26 59.32 42.25 87.14 29.84 02/07/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (51) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2556 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 385,771,500 37,475,200 37,475,200 37,475,200 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 27/08/2555 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2555 26/09/2555 17/10/2555 07/03/2556 356,440,000 28/03/2556 356,440,000 2,256 11/04/2556 17/04/2556 14/06/2562 หจก.น้ำก่ำก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 399,989,933 42,445,669 42,445,669 42,445,669 42,445,669 100.00 72.73 68.88 100.00 60.36 02/07/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 11,200 11,200 2,858 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (52) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 414,000,000 120,651,600 120,651,600 120,651,600 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 16/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2557 02/10/2557 06/11/2557 01/04/2558 414,000,000 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 01/05/2562 466,959,109 113,389,654 113,389,654 85,614,342 85,614,342 75.50 80.29 71.83 100.00 70.95 02/07/2562 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (89) งานคันกั้นน้ำและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 49,000,000 49,000,000 49,000,000 47,573,000 1,427,000 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 06/11/2561 12/11/2561 30,446,000 24/01/2562 30,446,000 240 22/02/2562 22/02/2562 19/10/2562 หจก. สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 99,985 15/02/2562 99,985 ร้านทักษิยา ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 47,572,642 31,359,380 30,446,000 913,380 11,324,021 10,873,539 450,482 36.11 87.50 23.11 87.50 23.11 02/07/2562 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 548,400 548,400 548,400 548,400 นาหว้า นาหว้า นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2562 72,290 11/03/2562 72,290 ร้านอู่ชัยการช่าง ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 548,400 548,400 329,780 329,780 60.13 100.00 95.78 100.00 86.92 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.8) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 363,600 363,600 363,600 363,600 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 299,700 07/12/2561 299,700 หจก.ทีพีริช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 363,600 363,600 299,700 299,700 82.43 100.00 91.21 100.00 82.42 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.9) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 242,400 242,400 242,400 242,400 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 26/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 242,400 06/02/2562 242,400 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 242,400 242,400 13,318 13,318 5.49 30.00 11.11 100.00 11.10 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (39) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,708,700 291,300 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 23/11/2561 13/12/2561 26/12/2561 5,200,000 30/01/2562 5,200,000 120 14/03/2562 14/03/2562 17/07/2562 หสน. ประยงค์นครพนม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 483,700 20/12/2561 483,700 หจก.จุรีภัณฑ์ ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 9,721,159 5,356,000 5,200,000 156,000 0.00 83.98 43.95 100.00 0.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (41) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 52,332,800 52,332,800 52,332,800 30,662,400 21,670,400 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 18/10/2561 08/11/2561 12/11/2561 21,857,812 25/12/2561 21,857,812 240 28/01/2562 28/01/2562 24/10/2562 หสน. ประยงค์นครพนม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 496,800 01/11/2561 496,800 หจก.ที.เอส.สกลการช่าง ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 24,032,773 49,530,116 27,941,348 21,588,768 35,602,683 15,484,452 21,101,856 71.88 89.81 76.74 85.99 68.03 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (42) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 390,461 27/12/2561 390,461 60 07/02/2562 07/02/2562 07/04/2562 หจก.ร้อยแสนสินคอนทรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 385,975 06/12/2561 385,975 หจก.ที.เอส.สกลการช่าง ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 390,935 9,999,753 390,461 9,609,292 8,185,985 8,185,985 81.86 95.78 92.35 90.00 81.85 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.25) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 646,100 646,100 646,100 646,100 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/03/2562 99,000 08/03/2562 99,000 ร้านอ๊อบอาร์ต ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 646,100 646,100 139,114 139,114 21.53 9.73 21.53 83.42 21.53 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (46) คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 184,613,700 36,922,700 36,922,700 36,922,700 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 24/10/2561 23/11/2561 21/01/2562 117,500,000 08/02/2562 117,500,000 540 25/02/2562 25/02/2562 17/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 184,613,614 36,922,700 36,922,700 17,625,000 17,625,000 47.73 17.06 15.00 85.31 47.73 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (49) คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำ และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 75,500,000 75,500,000 75,500,000 49,508,100 25,991,900 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 29/10/2561 16/11/2561 26/11/2561 23,000,000 24/01/2562 23,000,000 300 25/02/2562 25/02/2562 21/12/2562 หจก. วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 03/11/2561 13/11/2561 2,436,000 26/11/2561 2,436,000 หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 45,446,392 53,386,847 28,039,020 25,347,827 10,592,000 10,592,000 19.84 83.58 14.02 83.58 14.02 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (105) พนังกั้นน้ำบ้านท่าแสนสุข จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 54,590,000 54,590,000 54,590,000 42,337,900 12,252,100 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 31/10/2561 20/11/2561 27/11/2561 30,500,015 25/12/2561 30,500,015 240 24/01/2562 24/01/2562 20/09/2562 หจก. นำ้ก่ำก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2562 224,548 31/01/2562 224,548 หจก.ทีพีริช ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 42,337,074 43,426,978 31,500,015 11,926,963 7,037,758 4,725,002 2,312,756 16.21 85.55 12.89 85.55 12.89 02/07/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 13,098 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,982,000 3,982,000 3,982,000 3,982,000 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 99,990 02/01/2562 99,990 เอทดีไซน์ ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 3,982,000 3,982,000 1,779,893 1,779,893 44.70 4.26 3.12 75.34 44.70 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.2) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,311,616,000 230,000,000 230,000,000 230,000,000 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 10/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/06/2561 24/08/2561 25/09/2561 18/03/2562 1,895,888,000 28/03/2562 1,895,888,000 1,020 25/04/2562 25/04/2562 07/02/2565 บริษัทพระราม2การโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2562 2,963,124,085 230,000,000 230,000,000 230,000,000 230,000,000 100.00 6.94 12.13 100.00 100.00 02/07/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 300,195 300,195 29,835 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 49,070,100 49,070,100 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 23/04/2562 49,070,100 49,070,100 0.00 65.00 8.39 65.00 8.39 02/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,470,909 12,470,909 12,470,909 12,470,909 นาหว้า นาหว้า นครพนม 20/08/2556 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/08/2556 13/09/2556 16/10/2556 29/10/2556 22,299,913 08/05/2556 22,299,913 300 16/05/2556 14/05/2557 17/03/2558 หจก. บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 05/06/2562 34,994,259 0.00 89.72 89.72 89.72 89.72 02/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,485,000 1,485,000 1,485,000 1,485,000 นาหว้า นาหว้า นครพนม 03/10/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2558 27/01/2558 06/02/2558 2,970,000 19/02/2558 2,970,000 หจก.ทีพีริช 05/06/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 02/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (184) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,884,441 18,884,441 18,884,441 18,884,441 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 01/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2561 17/01/2561 06/02/2561 12/02/2561 17,478,855 22/02/2561 17,478,855 180 06/03/2561 06/03/2561 01/09/2561 หสน. ประยงค์นครพนม 05/06/2562 29,571,217 0.00 100.00 47.57 100.00 47.57 02/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (47) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 847,744 847,744 847,744 847,744 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 05/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/06/2561 1,695,489 20/06/2561 1,695,489 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ธาตุพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (217) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,296,685 1,296,685 1,296,685 1,296,685 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 16/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2557 02/10/2557 06/11/2557 01/04/2558 414,000,000 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2562 466,959,109 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (49) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 661,616 661,616 661,616 661,616 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 17/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2561 16/03/2561 21/03/2561 1,258,900 18/04/2561 1,258,900 180 15/05/2561 15/05/2561 11/11/2561 หจก. ต ไทยเจริญอุทุมพร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,375,386 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (140) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,484,352 4,484,352 4,484,352 4,484,352 นาหว้า นาหว้า นครพนม 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2561 03/05/2561 22/05/2561 08/06/2561 3,989,993 25/06/2561 3,989,993 120 20/07/2561 18/07/2561 09/11/2561 หจก. บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 6,543,918 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (216) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,318,740 18,318,740 18,318,740 18,318,740 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 15/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 33,800 19/12/2561 33,800 หจก.ร้อยแสนสินคอนทรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,750,000 7,750,000 7,750,000 7,750,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 7,750,000 7,750,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/06/2562 7,750,000 7,750,000 4,019,349 4,019,349 51.86 0.00 54.81 81.91 44.83 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ 24/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 24/10/2561 300,000,000 300,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 300,000,000 300,000,000 289,789,629 289,789,629 96.60 0.00 54.81 0.00 95.29 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ 17/10/2556 18/02/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 2,000,000 2,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 2,000,000 2,000,000 1,315,383 1,315,383 65.77 0.00 86.34 0.00 51.99 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2556 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,982,000,000 114,866,400 114,866,400 114,866,400 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/02/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 1) การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 2) แก้ไขแบบท่อลอดคลองส่งน้ำ 7 แห่ง 1) การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างรวม 10 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 กม.0+331.737 ถึง กม.0+717.780 ครั้งที่ 2 ช่วง กม.0+717.780 ถึง กม.1+500 กม.2+250 ถึง กม.3+190 ครั้งที่ 3 กม.1+500 ถึง กม.2+250 กม.3+190 ถึง กม.3+590 กม.4+000 ถึง กม.4+670 กม.4+940 ถึง กม.5+500 กม.5+630 ถึง กม.5+900 กม.6+100 ถึง กม.7+320 ครั้งที่ 4 กม.3+950 ถึง กม.4+000 กม.4+670 ถึง กม.4+940 กม.5+500 ถึง กม.5+630 กม.9+500 ถึง กม.10+100 ครั้งที่ 5 กม.12+000 ถึง กม.12+900 กม.13+400 ถึง กม.15+000 ครั้งที่ 6 กม.9+170 ถึง กม.9+500 กม.10+100 ถึง กม.10+280 ครั้งที่ 7 กม.12+980 ถึง กม.13+060 ครั้งที่ 8 กม.8+630 ถึง กม.9+170 และ กม.10+500 ถึง กม.11+500 ครั้งที่ 9 กม.21+650 ถึง กม.25+270 ครั้งที่ 10 กม.5+900 ถึง กม.6+100 และ กม.7+320 ถึง กม.8+500 รวมความยาวทั้งสิ้น 16,978.263 เมตร คิดเป็น 28.297 % ของพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องส่งมอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา 2) คณะกรรมการตรวจการจ้างขออนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญาครั้งที่ ๒ ตามหนังสือเลขที่ สพญ.๐๗/๖๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. 2561 รธส. ลงนามอนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบัน กรมฯ ลงนามในสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 11/07/2562 214,866,400 214,866,400 6,534,401 6,534,401 3.04 17.32 12.07 88.93 41.10 09/07/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,388,200 4,388,200 4,388,200 4,388,200 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 10/10/2560 18/07/2557 24/07/2557 22/08/2557 26/09/2561 1,475,000,000 27/03/2558 1,475,000,000 1,830 21/04/2557 20/04/2558 13/04/2563 บริษัทอรลักษณ์สิงบุรี(1994) จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 4,388,200 4,388,200 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 4,388,200 4,388,200 3,472,849 3,472,849 79.14 0.00 62.99 0.00 70.06 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,475,000,000 208,959,200 208,959,200 208,959,200 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 19/09/2556 วิธีคัดเลือก 18/07/2557 24/07/2557 22/08/2557 26/09/2561 1,475,000,000 27/03/2558 1,475,000,000 1,830 21/04/2557 20/04/2558 13/04/2563 บริษัทอรลักษณ์สิงบุรี(1994) จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2562 208,959,200 208,959,200 139,736,455 139,736,455 66.87 0.00 36.29 0.00 43.39 09/07/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.1) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 82,800 82,800 82,800 82,800 ด่านแม่คำมัน เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2560 09/11/2559 12/12/2559 17/01/2560 61,137,418 28/04/2560 61,137,418 600 10/05/2560 10/05/2561 30/12/2561 หจก.ทองไกรลาศ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 8,280 8,280 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 82,800 82,800 82,784 82,784 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 61,137,500 7,537,500 7,537,500 7,537,500 ด่านแม่คำมัน เมือง อุตรดิตถ์ 31/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2560 09/11/2559 12/12/2559 17/01/2560 61,137,418 28/04/2560 61,137,418 600 10/05/2560 10/05/2560 30/12/2561 หจก.ทองไกรลาศ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 107,846,451 6,719,425 6,719,425 6,719,425 6,719,425 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4.1) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,097,800 1,097,800 1,097,800 1,097,800 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 10/10/2560 13/10/2559 12/10/2559 24/11/2559 31/03/2560 169,000,000 28/04/2560 169,000,000 600 22/08/2560 22/08/2560 13/04/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัดเล็กเจริญก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 1,097,000 1,097,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 1,097,800 1,097,800 638,380 638,380 58.15 0.00 81.62 0.00 30.37 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 169,000,000 107,737,500 107,737,500 107,737,500 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 12/10/2559 24/11/2559 31/03/2560 169,000,000 28/04/2560 169,000,000 600 22/08/2560 22/08/2560 13/04/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัดเล็กเจริญก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2562 107,737,500 107,737,500 24,389,680 24,389,680 22.64 0.00 44.59 0.00 40.49 09/07/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าสำรวจออกแบบ) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 04/10/2560 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 20/08/2561 1,000,000 1,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,834,300 3,834,300 3,834,300 3,834,300 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 3,834,000 3,834,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 1,140,000 1,140,000 907,781 907,781 79.63 0.00 34.34 0.00 19.37 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.2) ค่าบูรณะถนน ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 582,400 582,400 582,400 582,400 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 582,400 582,400 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 582,400 582,400 519,082 519,082 89.13 0.00 48.23 0.00 85.85 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ 20/08/2561 16/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/05/2562 16/05/2562 28/05/2562 10/06/2562 1,650,000 28/06/2562 1,650,000 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.อุตรดิตถ์วิศวกรรมไฟฟ้า-โยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 4,880,000 4,880,000 1,518,574 1,518,574 31.12 0.00 94.22 0.00 21.45 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.1) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 466,600 466,600 466,600 466,600 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 20/08/2561 466,600 466,600 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 466,600 466,600 460,742 460,742 98.74 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 133,000,000 36,737,500 36,737,500 36,737,500 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/10/2559 26/10/2559 16/11/2559 21/11/2559 133,000,000 25/04/2559 133,000,000 600 09/05/2560 09/05/2560 29/12/2561 ห้างหุ่นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 234,700,469 36,248,156 36,248,156 36,248,155 36,248,155 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 5,500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.1) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 131,700 131,700 131,700 131,700 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 131,700 131,700 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/10/2561 131,700 131,700 131,700 131,700 100.00 0.00 99.87 0.00 98.76 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 65,123,600 7,523,600 7,523,600 7,523,600 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 13/10/2559 24/11/2559 27/12/2559 65,123,571 25/04/2560 65,123,571 600 06/05/2560 06/05/2560 26/12/2561 บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จำกัด สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ติดปัญหาอื่นๆ การแก้ไขแบบก่อสร้าง 1. แก้ไขแบบงานระบบส่งน้ำสาย LMP งานปรับปรุงสระเก็บน้ำและอาคารจ่ายน้ำลงสระเก็บน้ำ จากการหารือร่วมกับชาวบ้าน และผู้นำท้องถิ่น พบว่าบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงตำแหน่งสระเก็บน้ำแห่งเดิมของระบบส่งน้ำสาย LMP นั้น มีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.202 มติที่ประชุมชี้แจงเวทีประชาคมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ราษฎรยินยอมให้กรมชลประทานใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสระเก็บน้ำ จึงเห็นสมควรพิจารณาย้ายตำแหน่งสระเก็บน้ำ และอาคารจ่ายน้ำลงสระเก็บน้ำเดิมไปยังที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว 1.1) ย้ายตำแหน่งสระเก็บน้ำของระบบส่งน้ำสาย LMP และ ย้ายตำแหน่งอาคารจ่ายน้ำลงสระเก็บน้ำจาก กม.5+215 เป็น กม.5+080 1.2) แก้ไขแนวท่อส่งน้ำสาย LMP โดยความยาวท่อลดลง 135 เมตร จากเดิม กม.2+460 ถึง กม.5+215 เป็น กม.2+460 ถึง กม.5+080 1.3) ยกเลิกอาคารประกอบ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ อาคาร AIR VALVE กม.5+120อาคารท่อลอดถนนแบบที่ 1 กม.5+145 และอาคาร BLOW OFF กม.2+595 1.4) เพิ่มเติมอาคารประกอบ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ อาคาร BLOW OFF กม.4+885 และ อาคารท่อลอดถนน กม.3+195 2. แก้ไขแบบงานระบบส่งน้ำสาย MP 2.1) ยกเลิกอาคารจ่ายน้ำ 6ซ กม.2+600 2.2) เพิ่มเติมอาคารจ่ายน้ำ กม.1+350 3. แก้ไขแบบงานระบบส่งน้ำสาย 1R-MP 3.1) ย้ายตำแหน่งสระเก็บน้ำของระบบส่งน้ำสาย 1R-MP และย้ายตำแหน่งอาคารจ่ายน้ำและสระเก็บน้ำจากตำแหน่งเดิมเป็นตำแหน่ง กม.0+580 3.2) แก้ไขแนวท่อส่งน้ำสาย 1R-MP โดยความยาวท่อเพิ่มขึ้น 340 เมตร จากเดิม กม.0+134.708 ถึง กม.0+240 เป็น กม.0+134.708 ถึง กม.0+580 4. แก้ไขตารางแสดงมิติของอาคารประกอบ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขแบบตามรายละเอียดข้างต้น การแก้ไขแบบ กรมอนุมัติในหลักการแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และส่งแบบเดิมให้สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการแก้ไขแบบแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผส.ชป.3 ลงนามอนุมัติแบบที่แก้ไข เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการตรวจการจ้าง เสนอขออนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญาเนื่องจากการแก้ไขแบบดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562ปัจจุบัน ฝ่ายนิติกรรมและสัญญาสำนักกฎหมายและที่ดินให้ชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง ข้อ 7 รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ ตามบันทึกที่ สพญ 07/365/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ปัจจุบัน อยู่ที่ส่วนนิติกรรมและสัญญา สำนักกฏหมายและที่ดิน 12/07/2562 7,523,600 7,523,600 1,477,855 1,477,856 19.64 0.00 90.69 0.00 0.76 09/07/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 15,200 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จ้างเหมา) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2554 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2554 2554 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,848,470 2,848,470 2,848,470 2,848,470 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 250,466,531 03/07/2552 250,466,531 3,468 02/12/2552 01/12/2552 31/05/2562 กิจการร่วมค้ายูเนี่ยน - ไทย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (จ้างเหมา) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบเขื่อนทดน้ำพญาแมนและอาคารประกอบ พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2555 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2555 2555 จ้างเหมาทั้งโครงการ 129,707,800 129,707,800 129,707,800 129,707,800 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 250,466,531 03/07/2552 250,466,531 3,468 02/12/2552 01/12/2552 31/12/2562 กิจการร่วมค้ายูเนี่ยน - ไทย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 จ้างเหมา ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2556 2556 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,450,050 8,450,050 8,450,050 8,450,050 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 250,466,531 03/07/2552 250,466,531 3,468 02/12/2552 01/12/2552 31/05/2562 กิจการร่วมค้ายูเนี่ยน - ไทย ติดปัญหาอื่นๆ 11/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,029,642 2,029,642 2,029,642 2,029,642 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ งานจ้างที่ปรึกษา 29,938,600 06/07/2554 29,938,600 12/07/2554 11/07/2554 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 437,426 437,426 437,426 437,426 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/10/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด ติดปัญหาเรื่องที่ดิน ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างรวม 10 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 กม.0+331.737 ถึง กม.0+717.780 ครั้งที่ 2 ช่วง กม.0+717.780 ถึง กม.1+500 กม.2+250 ถึง กม.3+190 ครั้งที่ 3 กม.1+500 ถึง กม.2+250 กม.3+190 ถึง กม.3+590 กม.4+000 ถึง กม.4+670 กม.4+940 ถึง กม.5+500 กม.5+630 ถึง กม.5+900 กม.6+100 ถึง กม.7+320 ครั้งที่ 4 กม.3+950 ถึง กม.4+000 กม.4+670 ถึง กม.4+940 กม.5+500 ถึง กม.5+630 กม.9+500 ถึง กม.10+100 ครั้งที่ 5 กม.12+000 ถึง กม.12+900 กม.13+400 ถึง กม.15+000 ครั้งที่ 6 กม.9+170 ถึง กม.9+500 กม.10+100 ถึง กม.10+280 ครั้งที่ 7 กม.12+980 ถึง กม.13+060 ครั้งที่ 8 กม.8+630 ถึง กม.9+170 และ กม.10+500 ถึง กม.11+500 ครั้งที่ 9 กม.21+650 ถึง กม.25+270 ครั้งที่ 10 กม.5+900 ถึง กม.6+100 และ กม.7+320 ถึง กม.8+500 รวมความยาวทั้งสิ้น 16,978.263 เมตร คิดเป็น 28.297 % ของพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องส่งมอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา 11/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 843,552 843,552 843,552 843,552 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/10/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,989,525 2,989,525 2,989,525 2,989,525 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ งานจ้างที่ปรึกษา 29,938,600 06/07/2554 29,938,600 12/07/2554 11/07/2554 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกทั้งหมดภายในเดือน กรกฎาคม 2562 11/07/2562 0.00 0.00 95.00 0.00 75.90 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 งานจ้างก่อสร้างเขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 77,251,835 77,251,835 77,251,835 77,251,835 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ 21/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 จ้างเหมา ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,155,269 7,155,269 7,155,269 7,155,269 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/10/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2) งานสะพานรถไฟข้ามคลองส่งน้ำ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 51,503,650 51,503,650 51,503,650 51,503,650 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,791,027 11,791,027 11,791,027 11,791,027 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ 21/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (จ้างเหมา) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 75,489,500 75,489,500 75,489,500 75,489,500 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/10/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด 12/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (5.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (จ้างเหมา) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 32,223,117 32,223,117 32,223,117 32,223,117 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 13/10/2560 24/11/2560 31/03/2560 169,000,000 28/04/2560 169,000,000 600 22/08/2560 22/08/2560 13/04/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัดเล็กเจริญก่อสร้าง 12/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,119,387 2,119,387 2,119,387 2,119,387 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ 21/06/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 689,800 689,800 689,800 689,800 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 21/06/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 170,867 170,867 170,867 170,867 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 21/06/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา (ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น) จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 46,632,000 46,632,000 46,632,000 46,632,000 บ้านหนุน สอง แพร่ 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/08/2561 09/08/2561 09/08/2561 46,632,000 09/08/2561 46,632,000 ฝ่ายก่อสร้างที่2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/03/2562 46,632,000 46,632,000 36,793,558 36,793,558 78.90 70.00 78.90 70.00 78.90 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 196,000 196,000 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (22) ฝายหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นและระบบส่งน้ำ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 ผาทอง ท่าวังผา น่าน 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/08/2561 09/08/2561 10/08/2561 80,000,000 10/08/2561 80,000,000 ฝ่ายก่อสร้างที่1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ติดปัญหาอื่นๆ ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 จึงไม่สามารถจ้างทำข้อผูกพันวัสดุหลักได้ทันตามแผน ทำข้อผูกพันเรียบร้อยแล้ว ได้มีการเร่งรัดดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 12/03/2562 80,000,000 336,500 79,663,500 52,274,572 52,274,572 65.34 70.00 71.58 70.00 712.00 09/07/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 121,200 121,200 121,200 121,200 ผาทอง ท่าวังผา น่าน 09/08/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 10/08/2561 121,200 10/08/2561 121,200 ฝ่ายก่อสร้างที่1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 121,200 121,200 119,082 119,082 98.25 70.00 98.25 70.00 98.25 09/07/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,990,900 1,990,900 1,990,900 1,990,900 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 09/08/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 09/08/2561 09/08/2561 10/08/2561 1,990,900 10/08/2561 1,990,900 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 1,724,950 1,724,950 1,386,019 1,386,019 80.35 70.00 85.75 70.00 85.75 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 72,296,000 72,296,000 72,296,000 72,296,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 02/10/2561 72,296,000 02/10/2561 72,296,000 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่2 ติดปัญหาอื่นๆ 03/05/2562 11,289,409 11,289,409 8,941,788 8,941,788 79.21 80.00 100.00 80.00 100.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.1) ขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX XXXX XXXX ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 02/10/2561 2,500,000 02/10/2561 2,500,000 ฝ่ายก่อสร้างที่3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 2,500,000 2,500,000 1,538,903 1,538,903 61.56 70.00 63.10 70.00 63.10 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.2) ขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,650,000,000 233,750,400 233,750,400 233,750,400 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2559 19/10/2559 30/11/2559 30/11/2559 1,650,000,000 22/05/2560 1,650,000,000 1 22/05/2560 06/06/2560 15/05/2563 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 12/03/2562 2,589,931,657 22,284,549 22,284,549 22,284,549 22,284,549 100.00 58.00 20.13 75.00 20.13 09/07/2562 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 86,884,000 11,976,000 11,976,000 11,976,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา งานจ้างที่ปรึกษา 19/10/2559 19/10/2559 16/12/2559 86,884,000 22/05/2560 86,884,000 1,110 22/05/2560 06/06/2560 14/06/2563 บ.มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด, บ.vsps เอนจีเนียริ่ง จำกัด,บ.ฟรอนเทียร์ เอนจีเนียริ่ง จำกัด,บ.ไทยคอนซัลแตนท์ เอนจีเนียริ่ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 12/03/2562 90,258,692 4,139,625 4,139,625 4,139,625 4,139,625 100.00 58.00 34.57 80.00 34.57 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/08/2561 01/08/2561 02/08/2561 12,000,000 02/08/2561 12,000,000 ฝ่ายก่อสร้างที่3 สำนักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 12,000,000 12,000,000 8,750,992 8,750,992 72.92 75.00 74.25 75.00 74.25 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (2) ค่างานก่อสร้างอาคารชลประทาน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/08/2561 01/08/2561 02/08/2561 38,000,000 02/08/2561 38,000,000 ฝ่ายก่อสรา้งที่3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/03/2562 38,000,000 38,000,000 29,605,547 29,605,547 77.91 80.00 80.00 80.00 80.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 01/10/2561 01/10/2561 03/10/2561 38,000,000 03/10/2561 38,000,000 สพญ.5, กรมอุทยาน, กรมป่าไม้, กรมควบคุมโรค, สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ส่วนสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน, สบอ. กรมชลประทาน ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงปม.ตามแผนปฏิบัติการฯที่วางแผนโดยสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ซึ่งได้วางแผนจัดสรรเพื่อดำเนินงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อบต. กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และสพญ.5เป็นต้น ซึ่งการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ มีความล่าช้าไม่พร้อมกันจึงทำให้แตละหน่วยงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่พร้อมกัน เป็นผลให้การเร่งรัดเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน มีการประชุมติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน โดยมีมติที่ประชุมให้หน่วยงานต่างๆรายงานผลการเบิกจ่ายแก่ สำนักบริหารโครงการทุกๆวันที่ 25 ของทุกเดือน 15/03/2562 25,527,799 230,157 25,297,642 2,412,756 2,412,756 9.45 85.00 32.23 85.00 32.23 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 จ้างเหมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 95,516,463 95,516,463 95,516,463 95,516,463 ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง 14/03/2555 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/04/2555 12/04/2555 29/05/2555 29/05/2555 197,643,004 24/09/2555 197,643,004 1 18/10/2555 18/10/2555 02/09/2558 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยพาณิชย์กาฬสินธุ์ แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาขยายกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 03/05/2562 252,856,860 0.00 0.00 39.94 0.00 0.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (141) ฝายหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นและระบบส่งน้ำ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,705,939 12,705,939 12,705,939 12,705,939 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/06/2561 14/06/2561 14/07/2561 14/07/2561 12,700,000 12/09/2561 12,700,000 60 12/09/2561 12/09/2561 10/11/2561 บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/05/2562 12,616,216 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,046,900 2,046,900 2,046,900 2,046,900 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 10/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 11/10/2561 2,046,900 10/10/2561 2,046,900 ฝ่ายก่อสร้างที่3 สพญ.5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/05/2562