ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 15:35:05]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบ Multi-stage submersible Deep Well Pump อัตราการสูบน้ำ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระยะยกน้ำ 70 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าคอนโทรลและอุปกรณ์ประกอบ (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 490,100 490,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อาคารที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (โอนเปลี่ยนแปลง 5) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 9,958,000 9,958,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารี้อย้ายในการจัดหาที่ดิน เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 5,542,393 5,542,393 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (1.2) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (งานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 13,649,734 13,649,734 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่าย เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 5,141,000 5,141,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามเสน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,140,000 7,140,000 7,140,000 7,140,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 41,600 41,600 41,600 41,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ 19/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 38,000 06/12/2561 38,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/02/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,100 7,100 7,100 7,100 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ 19/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 6,500 06/12/2561 6,500 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/02/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 159,000 159,000 159,000 159,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ 28/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/12/2561 159,000 28/01/2562 159,000 29/01/2562 04/02/2562 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 159,000 28/01/2562 159,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/02/2562 159,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 4,080,000 17/10/2561 4,080,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ น้ำใต้ดินไหลเข้าท่วมหัวเจาะ TBM เกินกว่าเกณฑ์ที่คาดการณ์ ทำให้ผนังคอนกรีต หลุดร่วง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 61 ทำให้ต้องหยุดแก้ไขซ่อมแซมหัวเจาะ TBM ทำการซ่อมแซมหัวเจาะ TBM แล้วเสร็จ และได้เริ่มทำการขุดเจาะแล้วตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 62 06/06/2562 4,080,000 4,080,000 2,765,904 2,765,904 67.79 100.00 51.32 100.00 67.79 10/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,880,800,000 233,141,300 233,141,300 233,141,300 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 29/07/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 30/03/2558 1,880,800,000 10/04/2558 1,880,800,000 1,440 28/04/2558 28/04/2558 26/04/2562 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ น้ำใต้ดินไหลเข้าท่วมหัวเจาะ TBM เกินกว่าเกณฑ์ที่คาดการณ์ ทำให้ผนังคอนกรีต หลุดร่วง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 61 ทำให้ต้องหยุดแก้ไขซ่อมแซมหัวเจาะ TBM ทำการซ่อมแซมหัวเจาะ TBM แล้วเสร็จ และได้เริ่มทำการขุดเจาะแล้วตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 62 06/06/2562 2,533,687,703 175,335,110 175,335,110 121,416,963 121,416,963 69.25 73.34 72.24 100.00 234.32 10/09/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,671,300 2,671,300 2,671,300 2,671,300 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 2,671,300 17/10/2561 2,671,300 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ 1) ระบบการทำงานภายในอุโมงค์ (ระบบขนส่ง การขุดระเบิด การบริหารบุคลากรและวิธีการทำงาน) 2) พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาตเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ 1) ผู้รับจ้างได้ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานและ เพิ่มเครื่องจักร – เครื่องมือพร้อมทั้ง บุคลากร ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างแล้ว 2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันและเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม และเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ ทส 1910.1202/18521 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 06/06/2562 2,671,300 2,671,300 924,821 924,821 34.62 40.85 30.50 40.85 34.62 10/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,334,600,000 152,646,900 152,646,900 152,646,900 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 12/06/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2557 31/07/2557 29/08/2557 25/02/2558 2,334,600,000 10/03/2558 2,334,600,000 2,340 24/03/2558 24/03/2558 18/08/2564 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 1) ระบบการทำงานภายในอุโมงค์ (ระบบขนส่ง การขุดระเบิด การบริหารบุคลากรและวิธีการทำงาน) 2) พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาตเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ 1) ผู้รับจ้างได้ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานและ เพิ่มเครื่องจักร – เครื่องมือพร้อมทั้ง บุคลากร ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างแล้ว 2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันและเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม และเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ ทส 1910.1202/18521 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 06/06/2562 3,037,061,559 251,306,051 251,306,051 117,665,503 117,665,503 46.82 37.69 21.14 44.98 36.73 10/09/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,830,000 7,830,000 7,830,000 7,830,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 7,830,000 17/10/2561 7,830,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ 1) การขุดเจาะพบโพรงถ้ำขนาดใหญ่ (กว้าง 40 ม. ลึก 50 ม. สูง 20 ม.) เมื่อช่วงเดือน ม.ค. 62 2) พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราช กฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน 1) ปัจจุบันทำการแก้ไขแล้วเสร็จ เริ่มขุดเจาะ 30 ส.ค. 62 2) อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 06/06/2562 7,830,000 7,830,000 3,131,762 3,131,762 40.00 66.41 38.53 66.41 40.00 10/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (3.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,857,413,500 647,681,600 647,681,600 647,681,600 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,857,413,500 16/06/2559 2,857,413,500 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 1) การขุดเจาะพบโพรงถ้ำขนาดใหญ่ (กว้าง 40 ม. ลึก 50 ม. สูง 20 ม.) เมื่อช่วงเดือน ม.ค. 62 2) พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราช กฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน 1) ปัจจุบันทำการแก้ไขแล้วเสร็จ เริ่มขุดเจาะ 30 ส.ค. 62 2) อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 06/06/2562 4,094,308,145 449,129,891 449,129,891 419,242,076 419,242,076 93.35 47.94 43.72 100.00 97.84 10/09/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 09/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/10/2561 5,850,000 17/10/2561 5,850,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ติดปัญหาอื่นๆ 1) การก่อสร้างอุโมงค์ วิธีเจาะระเบิด D&B โดยที่ผ่านมา เครื่องจักร เครื่องมือไม่มี ความพร้อมขาดประสิทธิภาพและไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญในการทำงาน 2) พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาตเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ 1) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างได้ วางแผนเพิ่มเครื่องจักร – เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อเร่งรัดการ ปฏิบัติงานที่ล่าช้าให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น 2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันและเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม และเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ ทส 0910.1202/18521 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 06/06/2562 5,850,000 5,850,000 1,708,600 1,708,600 29.21 35.20 27.78 35.20 29.21 10/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,134,000,000 362,780,400 362,780,400 362,780,400 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 29/07/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/09/2558 18/09/2558 20/10/2558 08/06/2559 2,134,000,000 16/06/2559 2,134,000,000 1,800 23/06/2559 23/06/2559 27/05/2564 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 1) การก่อสร้างอุโมงค์ วิธีเจาะระเบิด D&B โดยที่ผ่านมา เครื่องจักร เครื่องมือไม่มี ความพร้อมขาดประสิทธิภาพและไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญในการทำงาน 2) พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างการขออนุญาตเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ 1) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างได้ วางแผนเพิ่มเครื่องจักร – เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อเร่งรัดการ ปฏิบัติงานที่ล่าช้าให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น 2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันและเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม และเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ ทส 0910.1202/18521 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 06/06/2562 3,006,521,740 269,428,633 269,428,633 116,266,370 116,266,370 43.15 31.81 16.58 52.59 28.00 10/09/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าสำรวจออกแบบ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 300,000 03/10/2561 300,000 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม / สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 0.00 100.00 40.00 100.00 0.00 10/09/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 241,314,000 23,353,200 23,353,200 23,353,200 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2562 255,500,000 23,253,200 23,253,200 13,366,430 13,366,430 13,366,430 57.48 31.12 32.09 77.87 58.40 10/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 195,810,000 17,133,900 17,133,900 17,133,900 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,000 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 200,000,000 24,133,900 24,133,900 6,469,254 3,860,368 6,469,254 26.81 48.73 43.94 33.22 34.28 10/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 100,000 30/11/2561 100,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/03/2562 100,000 100,000 99,559 99,559 99.56 100.00 99.56 100.00 99.56 03/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) ค่าบูรณะถนน ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 300,000 30/11/2561 300,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/03/2562 300,000 300,000 298,496 298,496 99.50 100.00 100.00 100.00 99.50 03/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2562 24/04/2562 07/05/2562 3,989,997 30/05/2562 3,989,997 บริษัท เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 21/06/2562 10,921,370 803,109 10,118,261 2,095,062 2,095,062 19.18 100.00 74.47 100.00 8.34 10/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง ความยาว 1.5 กิโลเมตร และอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 10/11/2561 22/11/2561 113,955,000 07/12/2561 113,955,000 บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอออร่า จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ งานจ้างก่อสร้างลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 ครั้ง และกรมชลประทานโดย ผสญ.1 จำนวน 1 ครั้ง ปัจจุบันเสนอ ผส.พญ. เพื่อขออนุมัติบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 และได้รับแจ้งการปรับ ต่อผู้ว่าจ้าง วันละ 825 บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลา 01/03/2562 131,682,605 825,000 130,857,605 130,625,953 130,625,953 99.20 100.00 97.12 100.00 99.28 10/09/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 งานอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 59,000 59,000 59,000 59,000 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/04/2562 20,000 08/05/2562 20,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 21/06/2562 59,000 59,000 0.00 100.00 99.42 100.00 99.42 13/08/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 งานปรับปรุงภูมิทัสน์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 40,000 10/05/2562 40,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 21/06/2562 40,000 40,000 0.00 100.00 99.99 100.00 99.99 13/08/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,588,863 10,588,863 10,588,863 10,588,863 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ -พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน -งานขุดระเบิดอุโมงค์ D&B ของผู้รับจ้าง ในแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีวิศวกรที่รับผิดชอบสั่งการ และตัดสินในแก้ไขปัญหาหน้างานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ให้พร้อมกับการปฏบัติงาน 01/05/2562 255,500,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 14/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,182,369 2,182,369 2,182,369 2,182,369 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว -พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน -งานขุดระเบิดอุโมงค์ D&B ของผู้รับจ้าง ในแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีวิศวกรที่รับผิดชอบสั่งการ และตัดสินในแก้ไขปัญหาหน้างานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ให้พร้อมกับการปฏบัติงาน 01/05/2562 255,500,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 งานระบบท่อส่งน้ำแม่งัด - แม่แตง และอาคารประกอบ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 882,135 882,135 882,135 882,135 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 10/11/2561 22/11/2561 113,955,000 07/12/2561 113,955,000 บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอออร่า จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 01/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 (4) งานอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 100,600 100,600 100,600 100,600 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/04/2562 20,000 08/05/2562 20,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/06/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,717,000 3,717,000 3,717,000 3,717,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/07/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/10/2558 09/11/2558 22/03/2559 241,314,000 16/06/2559 241,314,000 1,800 21/06/2559 21/06/2559 27/05/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว -พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.1 บางส่วนติดปัญหารอการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน -งานขุดระเบิดอุโมงค์ D&B ของผู้รับจ้าง ในแต่ละขั้นตอนมีความล่าช้าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีวิศวกรที่รับผิดชอบสั่งการ และตัดสินในแก้ไขปัญหาหน้างานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ให้พร้อมกับการปฏบัติงาน 01/05/2562 255,500,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,946,358 4,946,358 4,946,358 4,946,358 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,000 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่เหมาะกับสภาพธรณี - บุคลากรของที่ปรึกษาไม่เพียงพอต่อหน้างานก่อสร้าง จัดหาบุคลากร ในตำแหน่งที่จำเป็น ต้องมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 01/05/2562 200,000,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 จ้างเหมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,090,389 35,090,389 35,090,389 35,090,389 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 12/06/2556 งานจ้างที่ปรึกษา 06/08/2556 16/07/2557 08/08/2557 26/12/2557 195,810,000 08/01/2558 195,810,000 2,353 11/03/2558 11/03/2558 18/08/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พี แอนด์ ซี เมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ผู้รับจ้างยังขาดการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่เหมาะกับสภาพธรณี - บุคลากรของที่ปรึกษาไม่เพียงพอต่อหน้างานก่อสร้าง จัดหาบุคลากร ในตำแหน่งที่จำเป็น ต้องมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการก่อสร้างอุโมงค์ และต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 03/05/2562 200,000,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 1 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,757,200 1,757,200 1,757,200 1,757,200 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2562 24/04/2562 07/05/2562 3,989,997 30/05/2562 3,989,997 บริษัท เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ -ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 7,364,000 บาท -ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 7,364,000 บาท 21/06/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 14/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 350,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 11/10/2561 05/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 11/10/2561 13/11/2561 26/02/2562 241,997,000 18/03/2562 241,997,000 720 20/03/2562 19/03/2562 08/03/2564 บริษัท ซีวิล พี จำกัด - ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/09/2562 350,000,000 70,000,000 70,000,000 36,299,550 36,299,550 51.86 19.97 36.15 100.00 36.15 03/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล โครงการประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,031,300 1,031,300 1,031,300 1,031,300 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/05/2561 09/03/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 15/05/2561 1,031,300 25/06/2561 1,031,300 บริษัทพีระพงศ์ปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/09/2562 1,031,300 1,031,300 1,031,300 1,027,341 1,027,341 99.62 100.00 99.67 100.00 99.67 10/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 787,500 787,500 787,500 787,500 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 31/10/2561 19/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 14/02/2562 787,500 18/03/2562 787,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสิริ88 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/09/2562 787,500 787,500 787,500 784,813 784,813 99.66 100.00 85.79 100.00 85.79 10/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (28) ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 203,840,000 58,933,200 58,933,200 58,933,200 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/05/2561 09/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 16/03/2561 23/04/2561 15/05/2561 199,980,000 25/06/2561 199,980,000 840 11/09/2561 07/09/2561 28/12/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/09/2562 0.00 100.00 15.00 100.00 23.84 10/09/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (45) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10/10/2561 19/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 31/10/2561 29/11/2561 14/02/2562 306,890,000 18/03/2562 306,890,000 720 21/03/2562 20/03/2562 09/03/2564 บริษัท T.D.D.ก่อสร้างจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/09/2562 446,110,873 70,000,000 70,000,000 48,535,361 48,535,361 69.34 100.00 15.00 100.00 51.15 10/09/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 26/11/2561 28/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2562 99,540 12/03/2562 99,540 หจก.ศรีพัฒนทรัพย์ เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/09/2562 198,156,400 198,156,400 74,433,758 74,433,758 37.56 100.00 36.20 100.00 36.20 03/09/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ผลผลิตโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 23/01/2562 23/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/02/2562 06/03/2562 13/03/2562 1,759,216 25/03/2562 1,759,216 บริษัท วี เอ กิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/09/2562 1,994,724 48,551,000 48,551,000 24,528,018 24,528,018 50.52 100.00 43.63 100.00 43.63 03/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ค่าใช้จ่ายในเตรียมงานและจัดนิทรรศการด้านการชลประทานในงาน " อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,600,000 33,600,000 33,600,000 33,600,000 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 18/10/2561 18/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 8,853,370 22/10/2561 8,853,370 หจก.ศรีพัฒนทรัพย์ เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/09/2562 32,430,694 32,430,694 32,430,694 32,430,694 32,430,694 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 776,000 776,000 776,000 776,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 10/06/2562 22/02/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 13/03/2562 776,000 25/03/2562 776,000 บริษัท วี เอ กิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/09/2562 776,000 776,000 710,790 710,790 91.60 0.00 91.60 0.00 91.60 10/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 776,000 776,000 776,000 776,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 23/01/2562 22/02/2562 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 22/02/2562 06/03/2562 13/03/2562 776,000 25/03/2562 776,000 โอนเปลี่ยนแปลง ยกเลิกรายการงาน 16/09/2562 0.00 0.00 91.60 0.00 91.60 10/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 จ้างเหมา กจ4/58 ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา (สายตะพานหิน) โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 103,187,767 103,187,767 103,187,767 103,187,767 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา ระยะที่ 3 โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,941,376 13,941,376 13,941,376 13,941,376 0.00 0.00 83.88 0.00 83.88 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 งานลาดยางถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,003,744 20,003,744 20,003,744 20,003,744 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (จ้างเหมา) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 31,336,801 31,336,801 31,336,801 31,336,801 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (จ้างเหมา) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,752,984 11,752,984 11,752,984 11,752,984 0.00 0.00 95.12 0.00 95.12 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 64,060,300 64,060,300 64,060,300 64,060,300 0.00 0.00 34.32 0.00 34.32 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 (111) ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,771,000 10,771,000 10,771,000 10,771,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,128,550 1,128,550 1,128,550 1,128,550 0.00 0.00 98.27 0.00 98.27 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 2 ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,790,000 6,790,000 6,790,000 6,790,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (64) ประตูระบายน้ำห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 53,560,000 53,560,000 53,560,000 31,734,900 21,825,100 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 08/11/2561 28/11/2561 06/12/2561 25,000,000 25/12/2561 25,000,000 300 24/01/2562 24/01/2562 19/11/2562 หจก. น้ำก่ำก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 483,105 04/01/2562 483,105 บริษัท สแปคโก้ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 31,734,560 43,711,428 25,000,000 18,711,428 16,169,595 3,750,000 12,419,595 36.99 40.09 19.73 100.00 55.27 27/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 2,700 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (65) ประตูระบายน้ำหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 52,530,000 52,530,000 52,530,000 52,530,000 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 27/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2561 06/11/2561 24/11/2561 06/12/2561 20,200,000 25/12/2561 20,200,000 300 24/01/2562 24/01/2562 19/11/2562 หจก. น้ำก่ำก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 07/12/2561 07/12/2561 498,900 19/12/2561 498,900 บริษัท สแปคโก้ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 32,491,174 38,196,621 20,200,000 17,996,621 11,022,444 3,030,000 7,992,444 28.86 40.00 16.26 100.00 42.11 27/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,300 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.10) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 655,800 655,800 655,800 655,800 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 45,600 31/10/2561 45,600 นครออฟฟิสออโตเมชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 655,800 655,800 413,778 413,778 63.10 87.86 85.75 100.00 80.28 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.11) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 252,990 26/02/2562 252,990 หจก.กุลศักดิ์วิมล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 1,000,000 1,000,000 510,261 510,261 51.03 100.00 91.43 100.00 55.35 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,538,500 19,538,500 19,538,500 4,999,200 14,539,300 นาหว้า นาหว้า นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2562 30/01/2562 08/02/2562 895,048 18/03/2562 895,048 90 26/03/2562 25/03/2562 24/06/2562 หจก. โชคแปดทิศก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 06/11/2561 08/11/2561 4,471,855 26/11/2561 4,471,855 บริษัท สแปคโก้ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 1,417,807 17,515,805 3,035,419 14,480,386 15,939,955 3,035,322 12,904,634 91.00 100.00 99.38 100.00 83.96 17/09/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 12,000 12,000 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (50) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 70,000,000 70,000,000 70,000,000 19,681,900 50,318,100 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 19/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 31/10/2561 20/11/2561 26/11/2561 10,917,405 25/12/2561 10,917,405 300 28/01/2562 28/01/2562 23/11/2562 หสน. ประยงค์นครพนม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 494,500 16/11/2561 494,500 หจก.ร้อยแสนสินคอนทรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 19,671,993 60,972,570 10,917,405 50,055,165 29,457,171 29,457,171 48.31 63.15 46.11 100.00 42.82 27/08/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (51) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2556 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 385,771,500 37,475,200 37,475,200 37,475,200 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 27/08/2555 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2555 26/09/2555 17/10/2555 07/03/2556 356,440,000 28/03/2556 356,440,000 2,256 11/04/2556 17/04/2556 14/06/2562 หจก.น้ำก่ำก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 399,989,933 92,620,971 92,620,971 42,445,669 42,445,669 45.83 72.73 74.01 100.00 100.00 27/08/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 11,200 11,200 2,858 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (52) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 414,000,000 120,651,600 120,651,600 120,651,600 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 16/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2557 02/10/2557 06/11/2557 01/04/2558 414,000,000 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2562 466,959,109 138,139,546 138,139,546 113,389,654 113,389,654 82.08 80.29 80.29 100.00 100.00 27/08/2562 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (89) งานคันกั้นน้ำและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 49,000,000 49,000,000 49,000,000 47,573,000 1,427,000 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 06/11/2561 12/11/2561 30,446,000 24/01/2562 30,446,000 240 22/02/2562 22/02/2562 19/10/2562 หจก. สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 99,985 15/02/2562 99,985 ร้านทักษิยา ติดปัญหาเรื่องที่ดิน 29/03/2562 47,572,642 31,359,380 30,446,000 913,380 11,449,396 10,873,539 618,448 36.51 100.00 23.44 100.00 23.44 27/08/2562 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 548,400 548,400 548,400 548,400 นาหว้า นาหว้า นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2562 72,290 11/03/2562 72,290 ร้านอู่ชัยการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 548,400 548,400 516,022 516,022 94.10 100.00 99.68 100.00 99.03 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.8) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 363,600 363,600 363,600 363,600 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 299,700 07/12/2561 299,700 หจก.ทีพีริช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 363,600 363,600 299,700 299,700 82.43 100.00 91.21 100.00 82.42 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.9) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 242,400 242,400 242,400 242,400 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 26/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 242,400 06/02/2562 242,400 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 242,400 242,400 64,611 64,611 26.65 30.00 27.08 100.00 85.39 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (39) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,708,700 291,300 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 23/11/2561 13/12/2561 26/12/2561 5,200,000 30/01/2562 5,200,000 120 14/03/2562 14/03/2562 17/07/2562 หสน. ประยงค์นครพนม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 483,700 20/12/2561 483,700 หจก.จุรีภัณฑ์ ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 9,721,159 5,356,000 5,200,000 156,000 92,050 92,050 1.72 83.98 64.18 100.00 50.53 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (41) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 52,332,800 52,332,800 52,332,800 30,662,400 21,670,400 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 18/10/2561 08/11/2561 12/11/2561 21,857,812 25/12/2561 21,857,812 240 28/01/2562 28/01/2562 24/10/2562 หสน. ประยงค์นครพนม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 496,800 01/11/2561 496,800 หจก.ที.เอส.สกลการช่าง ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 24,032,773 49,530,116 27,941,348 21,588,768 36,207,842 15,851,112 21,101,856 73.10 100.00 78.61 100.00 70.61 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (42) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 390,461 27/12/2561 390,461 60 07/02/2562 07/02/2562 07/04/2562 หจก.ร้อยแสนสินคอนทรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 385,975 06/12/2561 385,975 หจก.ที.เอส.สกลการช่าง ติดปัญหาอื่นๆ บริเวณที่ทำการก่อสร้างมีสภาพน้ำท่วมบางจุด เนื่องจากทำงานอยู่บริเวณทำการระบายน้ำ เตรียมอุปกรณ์สูบน้ำและทำการกั้นน้ำชั่วคราวให้ทำงานได้ 29/03/2562 390,935 9,509,752 390,461 9,119,291 8,565,429 382,399 8,183,030 90.07 100.00 94.37 100.00 86.64 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.25) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 646,100 646,100 646,100 646,100 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/03/2562 99,000 08/03/2562 99,000 ร้านอ๊อบอาร์ต ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 646,100 646,100 370,867 370,867 57.40 11.67 21.53 100.00 80.48 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (46) คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 184,613,700 36,922,700 36,922,700 36,922,700 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 24/10/2561 23/11/2561 21/01/2562 117,500,000 08/02/2562 117,500,000 540 25/02/2562 25/02/2562 17/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 184,613,614 36,922,700 36,922,700 17,625,000 17,625,000 47.73 20.00 15.00 100.00 47.73 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (49) คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำ และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 75,500,000 75,500,000 75,500,000 49,508,100 25,991,900 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 29/10/2561 16/11/2561 26/11/2561 23,000,000 24/01/2562 23,000,000 300 25/02/2562 25/02/2562 21/12/2562 หจก. วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 03/11/2561 13/11/2561 2,436,000 26/11/2561 2,436,000 หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 45,446,392 53,386,847 28,039,020 25,347,827 17,016,220 17,016,220 31.87 100.00 28.58 100.00 28.58 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (105) พนังกั้นน้ำบ้านท่าแสนสุข จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 54,590,000 54,590,000 54,590,000 42,337,900 12,252,100 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 31/10/2561 20/11/2561 27/11/2561 30,500,015 25/12/2561 30,500,015 240 24/01/2562 24/01/2562 20/09/2562 หจก. นำ้ก่ำก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2562 224,548 31/01/2562 224,548 หจก.ทีพีริช ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 42,337,074 43,426,978 31,500,015 11,926,963 7,723,711 4,725,002 2,998,709 17.79 100.00 36.28 100.00 36.28 27/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 13,098 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.1) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,982,000 3,982,000 3,982,000 3,982,000 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 99,990 02/01/2562 99,990 เอทดีไซน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 3,982,000 3,982,000 1,779,893 1,779,893 44.70 5.66 5.30 100.00 75.73 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.2) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,311,616,000 230,000,000 230,000,000 230,000,000 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 10/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/06/2561 24/08/2561 25/09/2561 18/03/2562 1,895,888,000 28/03/2562 1,895,888,000 1,020 25/04/2562 25/04/2562 07/02/2565 บริษัทพระราม2การโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2562 2,963,124,085 297,815,208 297,815,208 230,000,000 230,000,000 77.23 6.94 15.00 100.00 100.00 17/09/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 300,195 300,195 29,835 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 49,070,100 49,070,100 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ติดปัญหาอื่นๆ ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า วางแผนเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ทันภายในช่วงเวลาที่กำหนด 23/04/2562 47,830,588 47,830,588 0.00 100.00 66.50 100.00 66.50 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,470,909 12,470,909 12,470,909 12,470,909 นาหว้า นาหว้า นครพนม 20/08/2556 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/08/2556 13/09/2556 16/10/2556 29/10/2556 22,299,913 08/05/2556 22,299,913 300 16/05/2556 14/05/2557 17/03/2558 หจก. บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติงดลดค่าปรับ รออนุมัติงดลดค่าปรับ 05/06/2562 34,994,259 0.00 100.00 89.72 100.00 89.72 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,485,000 1,485,000 1,485,000 1,485,000 นาหว้า นาหว้า นครพนม 03/10/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2558 27/01/2558 06/02/2558 2,970,000 19/02/2558 2,970,000 หจก.ทีพีริช ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติงดลดค่าปรับ รออนุมัติงดลดค่าปรับ 05/06/2562 0.00 100.00 89.72 100.00 89.72 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (184) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,884,441 18,884,441 18,884,441 18,884,441 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 01/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2561 17/01/2561 06/02/2561 12/02/2561 17,478,855 22/02/2561 17,478,855 180 06/03/2561 06/03/2561 01/09/2561 หสน. ประยงค์นครพนม ติดปัญหาอื่นๆ การทำงานฤดูฝนทำให้มีปัญหาในการขนส่งวัสดุต่างๆ ทำทางลำเลียงชั่วคราวโดยใช้ดินลูกรังที่่มีคุณสมบัติสำหรับงานฤดูฝน 05/06/2562 29,571,217 0.00 100.00 47.57 100.00 47.57 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (47) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 847,744 847,744 847,744 847,744 พระกลางทุ่งและธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 05/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/06/2561 1,695,489 20/06/2561 1,695,489 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ธาตุพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (217) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,296,685 1,296,685 1,296,685 1,296,685 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 16/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2557 02/10/2557 06/11/2557 01/04/2558 414,000,000 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2562 466,959,109 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (49) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 661,616 661,616 661,616 661,616 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 17/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2561 16/03/2561 21/03/2561 1,258,900 18/04/2561 1,258,900 180 15/05/2561 15/05/2561 11/11/2561 หจก. ต ไทยเจริญอุทุมพร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,375,386 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (140) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,484,352 4,484,352 4,484,352 4,484,352 นาหว้า นาหว้า นครพนม 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2561 03/05/2561 22/05/2561 08/06/2561 3,989,993 25/06/2561 3,989,993 120 20/07/2561 18/07/2561 09/11/2561 หจก. บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 6,543,918 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (216) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,318,740 18,318,740 18,318,740 18,318,740 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 15/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 33,800 19/12/2561 33,800 หจก.ร้อยแสนสินคอนทรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,750,000 7,750,000 7,750,000 7,750,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 14/09/2561 7,750,000 14/09/2561 7,750,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 7,750,000 7,750,000 6,419,978 6,419,978 82.84 49.77 54.81 100.00 66.68 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ 24/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 24/10/2561 300,000,000 14/10/2561 300,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 300,000,000 300,000,000 298,985,993 298,985,993 99.66 57.17 56.89 0.00 98.99 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/02/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 20/08/2561 2,000,000 20/06/2556 2,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 2,000,000 2,000,000 1,699,345 1,699,345 84.97 58.62 87.57 100.00 97.43 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2556 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,982,000,000 114,866,400 114,866,400 114,866,400 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/02/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด ติดปัญหาเรื่องที่ดิน 1) การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 1) การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างรวม 10 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 กม.0+331.737 ถึง กม.0+717.780 ครั้งที่ 2 ช่วง กม.0+717.780 ถึง กม.1+500 กม.2+250 ถึง กม.3+190 ครั้งที่ 3 กม.1+500 ถึง กม.2+250 กม.3+190 ถึง กม.3+590 กม.4+000 ถึง กม.4+670 กม.4+940 ถึง กม.5+500 กม.5+630 ถึง กม.5+900 กม.6+100 ถึง กม.7+320 ครั้งที่ 4 กม.3+950 ถึง กม.4+000 กม.4+670 ถึง กม.4+940 กม.5+500 ถึง กม.5+630 กม.9+500 ถึง กม.10+100 ครั้งที่ 5 กม.12+000 ถึง กม.12+900 กม.13+400 ถึง กม.15+000 ครั้งที่ 6 กม.9+170 ถึง กม.9+500 กม.10+100 ถึง กม.10+280 ครั้งที่ 7 กม.12+980 ถึง กม.13+060 ครั้งที่ 8 กม.8+630 ถึง กม.9+170 และ กม.10+500 ถึง กม.11+500 ครั้งที่ 9 กม.21+650 ถึง กม.25+270 ครั้งที่ 10 กม.5+900 ถึง กม.6+100 และ กม.7+320 ถึง กม.8+500 รวมความยาวทั้งสิ้น 16,978.263 เมตร คิดเป็น 28.297 % ของพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องส่งมอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา 23/09/2562 214,866,400 214,866,400 21,648,224 21,648,224 10.08 18.87 12.07 100.00 45.52 17/09/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,388,200 4,388,200 4,388,200 4,388,200 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 10/10/2560 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX XXXX XXXX 1,475,000,000 27/03/2558 1,475,000,000 1,830 21/04/2557 20/04/2558 13/04/2563 บริษัทอรลักษณ์สิงบุรี(1994) จำกัด ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 20/08/2561 4,388,200 27/03/2558 4,388,200 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 4,388,200 4,388,200 4,152,977 4,152,977 94.64 58.62 62.99 100.00 89.37 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,475,000,000 208,959,200 208,959,200 208,959,200 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 19/09/2556 วิธีคัดเลือก 18/07/2557 24/07/2557 22/08/2557 26/09/2561 1,475,000,000 27/03/2558 1,475,000,000 1,830 21/04/2557 20/04/2558 13/04/2563 บริษัทอรลักษณ์สิงบุรี(1994) จำกัด ติดปัญหาเรื่องที่ดิน 1) การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 2) การขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบครั้งที่ 3 เลขที่หนังสือ สพญ07/67/2561 ลงวันที่ 08/02/2561 - จากการประชุม วันที่ 13 มี.ค. 2562 ให้ใช้ผลสำรวจธรณีคำนวณปริมาณงานขุดระเบิดหินและใช้ขออนุมัติแก้ไขสัญญาโดยไม่ต้องแก้ไขแบบ - การแก้ไขแบบงานก่อสร้างอาคารประกอบในคลองส่งน้ำทำให้วงเงินตามแบบที่แก้ไขเกินวงเงินในสัญญา อยู่ระหว่างใช้ผลสำรวจธรณีคำนวณปริมาณงานเพิ่ม-ลด เพื่อหาปริมาณงานดินขุดที่ลดลง พิจารณาประกอบเพื่อให้วงเงินไม่เกินวงเงินในสัญญา - การออกแบบเพิ่มอาคารประกอบในคลองส่งน้ำ - การแก้ไขแบบสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำที่ตัดผ่านทางหลวง 3 แห่ง - การแก้ไขแบบสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำที่ตัดผ่านทางหลวงชนบท 1 แห่ง 3) การขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบครั้งที่ 4 เลขที่หนังสือ สพญ07/195/2562 ลงวันที่ 28/03/2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เสนอขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบตามบันทึก สพญ.07/195/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 - แก้ไขแบบงานก่อสร้างช่วง กม.41+426.605 ถึง กม.42+300 ตัดผ่านแนวเสาไฟแรงสูง - แก้ไขแบบก่อสร้างอาคารท่อลดคลองส่งน้ำ กม.20+417.772 เนื่องจากอาคารท่อลอดคลองส่งน้ำมีขนาดไม่เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน 1) สถานะปัจจุบันสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ได้ส่งมอบพื้นที่แล้วจำนวน 8 ครั้ง ส่งมอบพื้นที่ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ตั้งแต่ กม.20+850.000 ถึง กม.27+000.000 (ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 และ ครั้งที่8) รวมระยะทางที่ส่งมอบพื้นที่ 32.147 กิโลเมตร คิดเป็น 63.532 % และพื้นที่ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ จำนวน 21 แห่ง ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญาจ้างและสงวนสิทธิ์ค่าปรับจนกว่าจะส่งมอบพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดให้แก่ทางผู้รับจ้างได้จนครบ 2) สถานะปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบ ตามหนังสือเลขที่ สพญ 07/379/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 3) รธส. เห็นชอบในหลักการแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สถานะปัจจุบัน รธว. ลงนามอนุมัติในหลักการแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 23/09/2562 208,959,200 208,959,200 139,736,455 139,736,455 66.87 0.00 41.23 0.00 55.01 17/09/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.1) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 82,800 82,800 82,800 82,800 ด่านแม่คำมัน เมือง อุตรดิตถ์ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX XXXX XXXX 61,137,418 28/04/2560 61,137,418 600 10/05/2560 10/05/2561 30/12/2561 หจก.ทองไกรลาศ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 20/08/2561 8,280 28/04/2560 8,280 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 82,800 82,800 82,784 82,784 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 61,137,500 7,537,500 7,537,500 7,537,500 ด่านแม่คำมัน เมือง อุตรดิตถ์ 31/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2560 09/11/2559 12/12/2559 17/01/2560 61,137,418 28/04/2560 61,137,418 600 10/05/2560 10/05/2560 30/12/2561 หจก.ทองไกรลาศ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 6,719,425 6,719,425 6,719,425 6,719,425 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4.1) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,097,800 1,097,800 1,097,800 1,097,800 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 12/10/2559 24/11/2559 31/03/2560 169,000,000 28/04/2560 169,000,000 600 22/08/2560 22/08/2560 13/04/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัดเล็กเจริญก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 20/08/2561 1,097,000 28/04/2560 1,097,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 1,097,800 1,097,800 983,960 983,960 89.63 100.00 92.54 100.00 71.76 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 169,000,000 107,737,500 107,737,500 107,737,500 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 12/10/2559 24/11/2559 31/03/2560 169,000,000 28/04/2560 169,000,000 600 22/08/2560 22/08/2560 13/04/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัดเล็กเจริญก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างขออนุมัติลดค่าปรับเนื่องจากการเเก้ไขแบบ คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนออนุมัติงดค่าปรับ เนื่องจากการเเก้ไขแบบ ตามหนังสือ สพญ 07/423/2562 ลงวันที่ 26 ก.ค. 2562 ปัจจุบันเสนอ รธส. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 14/09/2562 107,737,500 107,737,500 36,443,103 36,443,103 33.83 100.00 50.85 100.00 94.01 10/09/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าสำรวจออกแบบ) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 04/10/2560 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 20/08/2561 20/08/2561 20/08/2561 1,000,000 20/08/2561 1,000,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 0.00 60.00 60.00 100.00 100.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,834,300 3,834,300 3,834,300 3,834,300 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 3,834,000 23/07/2562 3,834,000 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 1,140,000 1,140,000 1,061,022 1,061,022 93.07 63.59 36.75 100.00 26.03 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.2) ค่าบูรณะถนน ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 582,400 582,400 582,400 582,400 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 582,400 582,400 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 582,400 582,400 558,790 558,790 95.95 50.00 49.12 100.00 92.95 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ 20/08/2561 16/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/05/2562 16/05/2562 28/05/2562 10/06/2562 1,650,000 28/06/2562 1,650,000 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.อุตรดิตถ์วิศวกรรมไฟฟ้า-โยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 4,740,000 4,740,000 2,521,470 2,521,470 53.20 86.35 94.22 100.00 33.70 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.1) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 466,600 466,600 466,600 466,600 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 20/08/2561 466,600 25/04/2559 466,600 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 466,600 466,600 466,600 466,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 133,000,000 36,737,500 36,737,500 36,737,500 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/10/2559 26/10/2559 16/11/2559 21/11/2559 133,000,000 25/04/2559 133,000,000 600 09/05/2560 09/05/2560 29/12/2561 ห้างหุ่นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตเลียม 26/10/2559 16/11/2559 21/11/2559 466,600 25/04/2559 466,600 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 36,248,156 36,248,156 36,248,155 36,248,155 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 5,500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.1) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 131,700 131,700 131,700 131,700 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 131,700 25/04/2560 131,700 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 131,700 131,700 131,700 131,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 65,123,600 7,523,600 7,523,600 7,523,600 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 13/10/2559 24/11/2559 27/12/2559 65,123,571 25/04/2560 65,123,571 600 06/05/2560 06/05/2560 26/12/2561 บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จำกัด สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ติดปัญหาอื่นๆ 1. ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติงดค่าปรับเนื่องจากการเเก้ไขแบบ 1.กรมลงนามในสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจการจ้าง เเจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอขออนุมัติงดค่าปรับเนื่องจากการเเก้ไขแบบ ปัจจุบันพัสดุ สพญ. ตรวจสอบเอกสารเเล้วดำเนินการส่งให้ส่วนปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ฝ่ายนิติกรรม และสัญญา สำนักกฏหมายและที่ดิน 23/09/2562 7,523,600 7,523,600 1,477,855 1,477,856 19.64 100.00 90.69 100.00 0.76 17/09/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 15,200 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จ้างเหมา) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2554 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2554 2554 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,848,470 2,848,470 2,848,470 2,848,470 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 250,466,531 03/07/2552 250,466,531 3,468 02/12/2552 01/12/2552 31/05/2562 กิจการร่วมค้ายูเนี่ยน - ไทย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (จ้างเหมา) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบเขื่อนทดน้ำพญาแมนและอาคารประกอบ พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2555 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2555 2555 จ้างเหมาทั้งโครงการ 129,707,800 129,707,800 129,707,800 129,707,800 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 250,466,531 03/07/2552 250,466,531 3,468 02/12/2552 01/12/2552 31/12/2562 กิจการร่วมค้ายูเนี่ยน - ไทย แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 1.สภาพภูมิประเทศไม่สอดคล้องกับพื้นที่ การก่อสร้างงานบางรายการ ส่งผลกระทบต่อราษฎร ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบรูปในสัญญาได้ มีความจำเป็นต้องตัดออกจากสัญญา - คณะกรรมการตรวจการจ้าง เสนอขออนุมัติในหลักการตัดงานออกจากสัญญา จำนวน 9 รายการ -พัสดุ สพญ.ให้แก้ไขบันทึกคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 แจ้งว่าเห็นควรให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญาเนื่องจากการตัดงานออกจากสัญญามาพร้อมกัน -คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอขออนุมัติในหลักการ เพื่อตัดงานออกจากสัญญา ตามหนังสือเลขที่ สพญ 07/449/2562 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562 -เสนอ สพญ. อีกครั้ง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 62 -ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ส่วนวิศวกรรม สพญ. 23/09/2562 0.00 100.00 100.00 52.10 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 จ้างเหมา ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2556 2556 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,450,050 8,450,050 8,450,050 8,450,050 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/10/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,029,642 2,029,642 2,029,642 2,029,642 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ งานจ้างที่ปรึกษา 29,938,600 06/07/2554 29,938,600 12/07/2554 11/07/2554 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 437,426 437,426 437,426 437,426 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/10/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 843,552 843,552 843,552 843,552 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/10/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,989,525 2,989,525 2,989,525 2,989,525 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ งานจ้างที่ปรึกษา 29,938,600 06/07/2554 29,938,600 12/07/2554 11/07/2554 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ติดปัญหาอื่นๆ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกทั้งหมดภายในเดือน กันยายน 2562 23/09/2562 0.00 100.00 95.00 100.00 75.90 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 งานจ้างก่อสร้างเขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 77,251,835 77,251,835 77,251,835 77,251,835 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/09/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 จ้างเหมา ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,155,269 7,155,269 7,155,269 7,155,269 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/10/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2) งานสะพานรถไฟข้ามคลองส่งน้ำ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 51,503,650 51,503,650 51,503,650 51,503,650 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,791,027 11,791,027 11,791,027 11,791,027 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ 23/09/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (2.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 (จ้างเหมา) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 75,489,500 75,489,500 75,489,500 75,489,500 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/10/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (5.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) (จ้างเหมา) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 32,223,117 32,223,117 32,223,117 32,223,117 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 13/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 13/10/2560 24/11/2560 31/03/2560 169,000,000 28/04/2560 169,000,000 600 22/08/2560 22/08/2560 13/04/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัดเล็กเจริญก่อสร้าง 23/09/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,119,387 2,119,387 2,119,387 2,119,387 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2556 18/02/2556 06/03/2556 15/06/2556 1,982,000,000 20/06/2556 1,982,000,000 3,301 05/07/2556 04/07/2556 18/07/2565 บริษัท สี่เเสงการโยธา(1979) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 689,800 689,800 689,800 689,800 บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/07/2557 24/07/2557 22/08/2557 26/09/2561 1,474,000,000 27/03/2558 1,474,000,000 3,301 21/04/2557 20/04/2558 13/04/2563 บริษัทอรลักษณ์สิงบุรี(1994) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 170,867 170,867 170,867 170,867 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 12/10/2559 24/11/2559 31/03/2560 169,000,000 28/04/2560 169,000,000 600 22/08/2560 22/08/2560 13/04/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัด เล็กเจริญก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/09/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา (ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น) จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/08/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 46,632,000 46,632,000 46,632,000 46,632,000 บ้านหนุน สอง แพร่ 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/08/2561 09/08/2561 09/08/2561 46,632,000 09/08/2561 46,632,000 ฝ่ายก่อสร้างที่2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/03/2562 41,581,030 41,581,030 38,355,978 38,355,978 92.24 100.00 78.90 100.00 78.90 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 196,000 196,000 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (22) ฝายหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นและระบบส่งน้ำ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 ผาทอง ท่าวังผา น่าน 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/08/2561 09/08/2561 10/08/2561 80,000,000 10/08/2561 80,000,000 ฝ่ายก่อสร้างที่1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ติดปัญหาอื่นๆ ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 จึงไม่สามารถจ้างทำข้อผูกพันวัสดุหลักได้ทันตามแผน ทำข้อผูกพันเรียบร้อยแล้ว ได้มีการเร่งรัดดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 12/03/2562 76,443,988 336,500 76,107,488 68,403,457 68,403,457 89.48 100.00 71.58 100.00 712.00 09/07/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 121,200 121,200 121,200 121,200 ผาทอง ท่าวังผา น่าน 09/08/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 10/08/2561 121,200 10/08/2561 121,200 ฝ่ายก่อสร้างที่1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 121,200 121,200 119,082 119,082 98.25 100.00 98.25 100.00 98.25 09/07/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,990,900 1,990,900 1,990,900 1,990,900 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 09/08/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 09/08/2561 09/08/2561 10/08/2561 1,990,900 10/08/2561 1,990,900 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 1,990,900 1,990,900 1,924,888 1,924,888 96.68 100.00 85.75 1,592,720.00 85.75 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 72,296,000 72,296,000 72,296,000 72,296,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 02/10/2561 72,296,000 02/10/2561 72,296,000 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่2 ติดปัญหาอื่นๆ 03/05/2562 13,672,158 13,672,158 11,229,207 11,229,207 82.13 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.1) ขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX XXXX XXXX ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 02/10/2561 2,500,000 02/10/2561 2,500,000 ฝ่ายก่อสร้างที่3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 2,500,000 2,500,000 2,056,937 2,056,937 82.28 100.00 63.10 100.00 63.10 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1.2) ขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (จ้างเหมา) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,650,000,000 233,750,400 233,750,400 233,750,400 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2559 19/10/2559 30/11/2559 30/11/2559 1,650,000,000 22/05/2560 1,650,000,000 1 22/05/2560 06/06/2560 15/05/2563 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 12/03/2562 2,589,931,657 22,284,549 22,284,549 22,284,549 22,284,549 100.00 62.00 20.13 100.00 20.13 09/07/2562 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 86,884,000 11,976,000 11,976,000 11,976,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา งานจ้างที่ปรึกษา 19/10/2559 19/10/2559 16/12/2559 86,884,000 22/05/2560 86,884,000 1,110 22/05/2560 06/06/2560 14/06/2563 บ.มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด, บ.vsps เอนจีเนียริ่ง จำกัด,บ.ฟรอนเทียร์ เอนจีเนียริ่ง จำกัด,บ.ไทยคอนซัลแตนท์ เอนจีเนียริ่ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 12/03/2562 90,258,692 4,139,625 4,139,625 4,139,625 4,139,625 100.00 62.00 34.57 100.00 34.57 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/08/2561 01/08/2561 02/08/2561 12,000,000 02/08/2561 12,000,000 ฝ่ายก่อสร้างที่3 สำนักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 12,000,000 12,000,000 10,681,048 10,681,048 89.01 100.00 74.25 100.00 74.25 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (2) ค่างานก่อสร้างอาคารชลประทาน ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/08/2561 01/08/2561 02/08/2561 38,000,000 02/08/2561 38,000,000 ฝ่ายก่อสรา้งที่3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/03/2562 35,967,744 35,967,744 34,395,659 34,395,659 95.63 100.00 80.00 100.00 80.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 01/10/2561 01/10/2561 03/10/2561 38,000,000 03/10/2561 38,000,000 สพญ.5, กรมอุทยาน, กรมป่าไม้, กรมควบคุมโรค, สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ส่วนสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน, สบอ. กรมชลประทาน ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงปม.ตามแผนปฏิบัติการฯที่วางแผนโดยสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ซึ่งได้วางแผนจัดสรรเพื่อดำเนินงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อบต. กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และสพญ.5เป็นต้น ซึ่งการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ มีความล่าช้าไม่พร้อมกันจึงทำให้แตละหน่วยงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่พร้อมกัน เป็นผลให้การเร่งรัดเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน มีการประชุมติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน โดยมีมติที่ประชุมให้หน่วยงานต่างๆรายงานผลการเบิกจ่ายแก่ สำนักบริหารโครงการทุกๆวันที่ 25 ของทุกเดือน 15/03/2562 25,527,799 230,157 25,297,642 8,789,345 8,789,345 34.43 100.00 32.23 100.00 32.23 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,256,144 7,256,144 7,256,144 7,256,144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 จ้างเหมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 95,516,463 95,516,463 95,516,463 95,516,463 ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง 14/03/2555 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/04/2555 12/04/2555 29/05/2555 29/05/2555 197,643,004 24/09/2555 197,643,004 1 18/10/2555 18/10/2555 02/09/2558 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยพาณิชย์กาฬสินธุ์ แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาขยายกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 03/05/2562 252,856,860 0.00 0.00 39.94 0.00 0.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (141) ฝายหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นและระบบส่งน้ำ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,705,939 12,705,939 12,705,939 12,705,939 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/06/2561 14/06/2561 14/07/2561 14/07/2561 12,700,000 12/09/2561 12,700,000 60 12/09/2561 12/09/2561 10/11/2561 บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/05/2562 12,616,216 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,046,900 2,046,900 2,046,900 2,046,900 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 10/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 11/10/2561 2,046,900 10/10/2561 2,046,900 ฝ่ายก่อสร้างที่3 สพญ.5 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00