ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2561 เวลา 02:00:15]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โครงการติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ระยะที่ 2 (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 12,783,720 12,783,720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โครงการจ้างศึกษาผลกระทบจาก Tidal wave,Wind wave และ Storm Surge ที่มีต่อคุณภาพน้ำด้านความเค็มและการบริหารจัดการน้ำ ณ จุดควบคุมของแม่น้ำ เจ้าพระยาตอนล่าง (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 7,140,000 7,140,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปราณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2552 2555 14,780,400 14,780,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา (มูล) เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2556 2556 2,741,345 2,741,345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการพยากรณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 23,138,700 23,138,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โครงการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประสาน สามเสน กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 61,442,121 61,442,121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 615. บำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามเสน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 181,838 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 616. พัฒนาระบบรายงานการจัดสรรน้ำ Online แบบบูรณาการ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ระยะ 2 ส่วนบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 49,968 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 617. โครงการศึกษาเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่วนบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 47,351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ฝ่ายบริหารทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สบอ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 135,200 135,200 134,820 134,820 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. 12/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 134,820 22/12/2560 134,820 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 27/02/2561 134,820 134,820 134,820 134,820 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/02/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ฝ่ายบริหารทั่วไป รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (สบอ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,574,000 1,574,000 1,570,000 1,570,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม 20/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2561 29/01/2561 29/01/2561 1,570,000 29/01/2561 1,570,000 บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ 23/02/2561 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 100.00 0.00 100.00 0.00 50.00 27/02/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ (1.77) ปรับปรุงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 และ 2 ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 124,600 124,600 124,600 124,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2561 124,600 121,000 3,600 118,400 118,400 95.02 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ (1.78) ปรับปรุงงานปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 และ 2 ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 474,000 474,000 474,000 474,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 474,000 04/12/2560 474,000 ยกเลิกรายการงาน 17/03/2561 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 08/05/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ (1.11) โครงการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 987,000 987,000 987,000 987,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 24/10/2560 24/10/2560 987,000 24/10/2560 987,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/10/2560 987,000 987,000 960,507 960,507 97.32 100.00 95.00 100.00 95.00 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ (1.12) โครงการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 957,100 957,100 957,100 957,100 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 24/10/2560 24/10/2560 957,100 24/10/2560 957,100 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/10/2560 957,100 957,100 940,456 940,456 98.26 100.00 95.00 100.00 95.00 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ (1.13) โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืช (ฤดูแล้ง) ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 990,600 990,600 990,600 990,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 23/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 24/10/2560 990,600 24/10/2560 990,600 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/01/2561 990,600 990,600 780,211 780,211 78.76 100.00 95.00 0.00 95.00 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ (1.14) โครงการศึกษาสภาพการรุกล้ำน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 805,000 805,000 805,000 805,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 24/10/2560 24/10/2560 805,000 24/10/2560 805,000 30/10/2560 805,000 805,000 602,544 602,544 74.85 100.00 21.27 0.00 21.27 20/02/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ (1.15) โครงการศึกษาการประมาณค่าฝนเชิงพื้นที่ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำบางพระ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 827,700 827,700 827,700 827,700 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 24/10/2560 24/10/2560 827,700 24/10/2560 827,700 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/10/2560 827,700 827,700 816,766 816,766 98.68 100.00 90.00 100.00 90.00 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ (1.16) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 437,000 437,000 437,000 437,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 24/10/2560 24/10/2560 437,000 24/10/2560 437,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/10/2560 437,000 437,000 411,572 411,572 94.18 100.00 95.00 100.00 95.00 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ (1.17) โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานจังหวัดยโสธร สชป.7 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 777,000 777,000 777,000 777,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 777,000 777,000 13/03/2561 777,000 777,000 755,921 755,921 97.29 100.00 80.00 100.00 80.00 03/07/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 13,000 บีทียูต่อชั่วโมง (รวมค่าติดตั้ง) Spec.No.S5321-0101-0213/2 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,000 23,000 23,000 23,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 16/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2561 23,000 23,000 22,000 22,000 95.65 0.00 100.00 0.00 100.00 08/05/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 24,000 บีทียูต่อชั่วโมง (รวมค่าติดตั้ง) Spec.No.S0321-0101-0211/3 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 99,000 99,000 99,000 99,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 16/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2561 99,000 99,000 96,000 96,000 96.97 0.00 100.00 0.00 100.00 08/05/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 36,000 บีทียูต่อชั่วโมง (รวมค่าติดตั้ง) Spec.No.S5321-0101-0205/4 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 352,000 352,000 352,000 352,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 16/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2561 352,000 352,000 348,000 348,000 98.86 0.00 100.00 0.00 100.00 08/05/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.391) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,123,200 13,123,200 13,123,200 13,123,200 ติดปัญหาอื่นๆ โครงการชลประทานในพื้นที่ต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการจัดหา 22/12/2560 13,123,200 13,123,200 6,569,500 6,569,500 50.06 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.392) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 ลุ่มน้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,112,800 17,112,800 17,112,800 17,112,800 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ ประมาณการมีการจัดหาหลายวิธี 22/12/2560 17,112,800 17,112,800 647,860 647,860 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.393) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดสรรน้ำโดยความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 144,000 144,000 144,000 144,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 20/10/2560 144,000 20/10/2560 144,000 22/12/2560 144,000 144,000 15,360 15,360 10.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.394) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 271,200 271,200 271,200 271,200 ถนนนครไชยศรี ดสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีคัดเลือก 23/01/2561 269,220 20/03/2561 269,220 01/02/2561 30/09/2561 เอ เอ็ม อาร์ เอเซีย 01/05/2561 271,500 271,200 271,200 135,600 135,600 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.395) บำรุงรักษาโทรมาตรน้ำนอง 120 สถานี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 362,000 362,000 362,000 362,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2560 362,000 20/10/2560 362,000 22/12/2560 362,000 362,000 357,840 357,840 98.85 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.396) บำรุงรักษาโทรมาตรในอ่าง 123 สถานี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 395,000 395,000 395,000 395,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2560 395,000 20/10/2560 395,000 22/12/2560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.397) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 406,800 406,800 406,800 406,800 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีคัดเลือก 25/01/2561 403,830 20/03/2561 403,830 01/02/2561 30/09/2561 2TDECODE 01/05/2561 406,800 406,800 468,000 203,400 203,400 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.399) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 542,400 542,400 542,400 542,400 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีคัดเลือก 11/01/2561 23/01/2561 23/01/2561 538,440 12/03/2561 538,440 01/02/2561 30/09/2561 เอ เอ็ม อาร์ เอเซีย 04/06/2561 542,400 542,400 542,400 271,200 271,200 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.400) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำกก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 632,800 632,800 632,800 632,800 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2561 23/01/2561 23/01/2561 631,750 12/03/2561 631,750 01/02/2561 30/09/2561 ล็อกเล่ย์ 04/06/2561 632,800 632,800 632,800 316,400 316,400 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.401) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 678,000 678,000 678,000 678,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 20/10/2560 678,000 678,000 20/10/2560 678,000 20/10/2560 678,000 ยกเลิกรายการงาน งบประมาณเงินกู้ ยังดูแลลุ่มน้ำ 25/12/2560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.402) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำวัง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 678,000 678,000 678,000 678,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 23/01/2561 23/01/2561 667,500 12/03/2561 667,500 01/02/2561 30/09/2561 มัลติพรูฟส์ 04/06/2561 678,000 678,000 678,000 339,000 339,000 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.403) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 768,400 768,400 768,400 768,400 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ ปรับวิธีการจัดหา และรายละเอียดการดำเนินงาน 31/01/2561 768,400 768,400 766,893 766,893 99.80 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.404) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 768,400 768,400 768,400 768,400 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 23/01/2561 23/01/2561 762,790 20/03/2561 762,790 01/02/2561 30/09/2561 เอเอ็มอาร์ เอเซีย 04/06/2561 768,400 768,400 768,400 384,200 384,200 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.405) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำยม ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 768,400 768,400 768,400 768,400 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 23/01/2561 23/01/2561 762,790 20/03/2561 762,790 01/02/2561 30/09/2561 เอ เอ็ม อาร์ เอเชีย 04/06/2561 768,400 768,400 768,400 384,200 384,200 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.406) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 813,600 813,600 813,600 813,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 23/01/2561 23/01/2561 812,250 19/03/2561 812,250 01/02/2561 30/09/2561 ล็อกเล่ย์ 04/06/2561 813,600 813,600 813,600 406,800 406,800 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.407) บำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 57 จุด ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 825,500 825,500 825,500 825,500 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2560 825,500 20/10/2560 825,500 25/12/2560 825,500 825,500 739,762 739,762 89.61 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.408) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 858,800 858,800 858,800 858,800 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีคัดเลือก 11/01/2561 26/03/2561 26/01/2561 852,530 20/03/2561 852,530 01/02/2561 30/09/2561 เอ เอ็ม อาร์ เอเซีย 04/06/2561 858,800 858,800 858,800 214,700 214,700 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.409) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำตาปี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 949,200 949,200 949,200 949,200 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 26/01/2561 26/01/2561 900,000 20/03/2561 900,000 01/02/2561 30/09/2561 พี แอนด์ พี 04/06/2561 949,200 949,200 949,200 474,600 474,600 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.410) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีคัดเลือก 11/01/2561 06/02/2561 06/02/2561 628,180 20/03/2561 628,180 07/02/2561 30/09/2561 ที ทู เค 04/06/2561 1,130,000 1,130,000 565,000 565,000 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.411) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปัตตานี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,175,200 1,175,200 1,175,200 1,175,200 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 25/01/2561 25/01/2561 1,170,000 20/03/2561 1,170,000 01/02/2561 30/09/2561 พี แอน์ พี 04/06/2561 1,175,200 1,175,200 1,175,200 587,600 587,600 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.412) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปิง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,717,600 1,717,600 1,717,600 1,717,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 20/10/2560 1,717,600 1,717,600 ติดปัญหาอื่นๆ ปรับแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 31/01/2561 1,717,600 1,717,600 858,800 858,800 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.413) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,762,800 1,762,800 1,762,800 1,762,800 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 26/01/2561 1,755,000 20/03/2561 1,755,000 01/02/2561 30/09/2561 พี แอนด์ พี 04/06/2561 1,762,800 1,762,800 1,762,800 881,400 881,400 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.415) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,378,110 2,378,110 2,378,110 2,378,110 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 21/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 23/01/2561 2,378,110 13/03/2561 2,378,110 01/02/2561 30/09/2561 เอ เอ็ม อาร์ เอเซีย 01/05/2561 2,395,600 2,378,110 2,378,110 1,197,800 1,197,800 50.37 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.416) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำมูล ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,576,400 2,576,400 2,576,400 2,576,400 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 21/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 23/01/2561 1,940,375 1,940,375 31/01/2561 2,395,600 1,940,375 1,940,375 1,288,200 1,288,200 66.39 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.417) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำโขง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,621,600 2,621,600 2,621,600 2,621,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 21/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 23/01/2561 2,617,250 19/03/2561 2,617,250 01/02/2561 30/09/2561 ล็อกซืเล่ย์ 01/05/2561 2,621,600 2,617,250 2,617,250 1,310,800 1,310,800 50.08 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.418) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,621,600 2,621,600 2,430,000 2,430,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 21/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 26/01/2561 2,430,000 20/03/2561 2,430,000 01/02/2561 30/09/2561 พี แอนด์ พี 01/05/2561 2,621,600 2,430,000 2,430,000 1,310,800 1,310,800 53.94 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.419) บำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามเสน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,895,500 2,895,500 2,895,500 2,895,500 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 20/10/2560 2,895,500 20/10/2560 2,895,500 24/10/2560 2,895,500 2,895,500 2,768,336 2,768,336 95.61 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.420) บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,118,800 3,118,800 3,118,800 3,118,800 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 23/01/2561 23/01/2561 3,113,625 19/03/2561 3,113,625 01/02/2561 30/09/2561 ล็อกเล่ย์ 04/06/2561 3,113,625 3,113,625 1,559,400 1,559,400 50.08 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (1.50) โครงการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน สำหรับผู้บริหารกรมชลประทาน พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 24/10/2560 24/10/2560 4,000,000 24/10/2560 4,000,000 30/10/2560 4,000,000 4,000,000 2,647,277 2,647,277 66.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำลุ่มน้ำชี งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 66,689,900 66,689,900 66,689,900 26,176,700 40,513,200 66,689,900 26,176,700 40,513,200 40,257,501 60.37 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำมูล งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 101,882,100 101,882,100 101,882,100 59,760,200 42,121,900 101,882,100 59,760,200 42,121,900 41,531,710 40.76 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำปิง งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 128,852,600 128,852,600 128,852,600 79,620,500 49,232,100 128,852,600 79,620,500 49,232,100 48,829,188 37.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำยม งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 49,271,300 49,271,300 49,271,300 15,962,000 33,309,300 49,271,300 15,962,000 33,309,300 32,915,959 66.81 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 134,765,800 134,765,800 134,765,800 91,303,500 43,462,300 134,765,800 91,303,500 43,462,300 40,542,756 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 9,425,200 9,425,200 9,425,200 9,400,400 24,800 9,425,200 9,400,400 24,800 53,328 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 44,062,500 44,062,500 44,062,500 40,688,000 3,374,500 44,062,500 40,688,000 3,374,500 3,192,975 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 105,591,600 105,591,600 105,591,600 38,399,100 67,192,500 105,591,600 38,399,100 67,192,500 86,240,095 81.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 100,588,800 100,588,800 100,588,800 63,721,100 36,867,700 100,588,800 63,721,100 36,867,700 35,921,350 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 66,251,100 66,251,100 66,251,100 65,592,200 658,900 66,251,100 65,592,200 658,900 267,380 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 27,748,600 27,748,600 27,748,600 9,216,600 18,532,000 27,748,600 9,216,600 18,532,000 18,389,143 66.27 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 60,283,100 60,283,100 60,283,100 55,612,900 4,670,200 60,283,100 55,612,900 4,670,200 46,189,137 76.62 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำตาปี งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 15,323,100 15,323,100 15,323,100 11,591,600 3,731,500 15,323,100 11,591,600 3,731,500 15,300,133 99.85 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 144,754,400 144,754,400 144,754,400 103,836,700 40,917,700 144,754,400 103,836,700 40,917,700 55,206,675 38.14 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสชป3 งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 3,991,700 3,991,700 3,991,700 3,952,200 39,500 3,991,700 3,952,200 39,500 3,991,700 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ระบบMIS(ManagementInformationSystem)เขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางและจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากเขื่อนเข้าสู่แม่ข่ายในสำนักชลประทาน งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 49,234,000 49,234,000 49,234,000 46,377,125 2,856,875 49,234,000 46,377,125 2,856,875 47,366,973 96.21 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงสถานีหลักระบบโทรมาตร งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 27,772,000 27,772,000 27,772,000 6,551,000 21,221,000 27,772,000 6,551,000 21,221,000 21,150,000 21,150,000 76.16 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำกก งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 5,249,200 5,249,200 5,249,200 5,197,300 51,900 5,249,200 5,197,300 51,900 51,844 51,844 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำวัง งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 44,901,300 44,901,300 44,901,300 20,955,900 23,945,400 44,901,300 20,955,900 23,945,400 44,654,166 99.45 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 38,548,600 38,548,600 38,548,600 2,051,500 36,497,100 38,548,600 2,051,500 36,497,100 38,323,541 99.42 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 61,667,700 61,667,700 61,667,700 29,971,200 31,696,500 61,667,700 29,971,200 31,696,500 61,251,064 99.32 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 25,774,400 25,774,400 25,774,400 24,445,000 1,329,400 25,774,400 24,445,000 1,329,400 24,726,634 95.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 17. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำโขง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,576,560 1,576,560 2,621,600 2,621,600 1,310,800 1,310,800 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 18. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,773,630 1,773,630 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 23/01/2561 23/01/2561 3,113,625 20/03/2561 3,113,625 01/02/2561 30/09/2561 ล็อกซ์เล่ย์ 04/06/2561 3,118,800 3,118,800 1,559,400 1,559,400 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 19. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำวัง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 327,000 327,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 23/01/2561 667,500 12/03/2561 667,500 01/02/2561 30/09/2561 มัลติพรูฟส์ 01/05/2561 678,000 678,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 20. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำยม ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 251,405 251,405 768,400 768,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 21. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 425,945 425,945 768,400 768,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 22. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 816,250 816,250 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 06/02/2561 628,180 20/03/2561 628,180 07/02/2561 30/09/2561 ที ทู เค 01/05/2561 1,130,000 1,130,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 23. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,168,650 1,168,650 2,430,000 2,430,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 24. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำตาปี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 470,400 470,400 949,200 949,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 25. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปัตตานี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,175,200 1,175,200 1,175,200 1,175,200 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 25/03/2561 1,170,000 20/03/2561 1,170,000 01/02/2561 30/09/2561 พี แอนด์ พี 01/05/2561 1,175,200 1,175,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 26. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 889,000 889,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 26/01/2561 26/01/2561 1,755,000 20/03/2561 1,755,000 01/02/2561 30/09/2561 พี แอนด์ พี 04/06/2561 1,762,800 1,762,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 27. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,421,900 4,421,900 13,123,200 13,123,200 1,997,600 1,997,600 15.22 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 28. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 229,355 229,355 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 23/01/2561 1,940,375 19/03/2561 1,940,375 01/02/2561 30/09/2561 ล็อกซ์เล่ย์ 01/05/2561 632,800 632,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 29. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำมูล ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,609,060 1,609,060 ถนนนครไชยศรี ดสิต กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 23/01/2561 1,940,375 19/03/2561 1,940,375 01/02/2561 30/09/2561 ล็อกซ์เล่ย์ 04/06/2561 1,940,375 1,940,375 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 30. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 754,215 754,215 2,378,110 2,378,110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 31. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรังส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 182,840 182,840 542,400 542,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 32. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 360,415 360,415 813,600 813,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 33. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรีส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 489,750 489,750 678,000 678,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 34. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกงส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 620,350 620,350 858,800 858,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 35. บำรุงรักษาโทรมาตร สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 359,150 359,150 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 23/01/2561 23/01/2561 762,790 20/03/2561 762,790 01/02/2561 30/09/2561 เอ เอ็ม อาร์ เอเซีย 04/06/2561 768,400 768,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา (1.390) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก 22 ลุ่มน้ำ ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/01/2561 14/02/2561 20/10/2560 9,815,000 13/03/2561 9,815,000 บ.พรีวาเลนซ์ เทคโนโลยี จำกัด 30/03/2561 13,000,000 13,000,000 12,952,469 12,952,469 99.63 0.00 98.88 0.00 98.88 18/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา (1.1) ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในลำน้ำและในอ่างเก็บน้ำ ส่วนอุทกวิทยา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,881,800 4,881,800 4,881,800 4,881,800 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 24/10/2560 24/10/2560 4,881,800 24/10/2560 4,881,800 21/11/2560 4,881,800 4,881,800 4,490,254 4,490,254 91.98 0.00 98.83 0.00 98.83 18/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1.18) โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลการบำรุงรักษาหัวงานอาคารชลประทานทางด้านวิศวกรรม โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 24/10/2560 24/10/2560 3,000,000 24/10/2560 3,000,000 30/10/2560 3,000,000 3,000,000 2,999,912 2,999,912 100.00 100.00 68.00 100.00 68.00 12/06/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1.19) งานศีกษาการประเมินอาคารพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประเภทระบบส่งน้ำ : คลองดาดคอนกรีตและคลองดิน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 24/10/2560 24/10/2560 900,000 24/10/2560 900,000 30/10/2560 900,000 900,000 887,813 887,813 98.65 100.00 67.00 100.00 67.00 12/06/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1.20) โครงการศึกษาติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 24/10/2560 24/10/2560 1,500,000 24/10/2560 1,500,000 30/10/2560 1,500,000 1,500,000 1,452,601 1,452,601 96.84 100.00 78.47 100.00 78.47 12/06/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1.30) โครงการศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 31/10/2560 31/10/2560 3,500,000 31/10/2560 3,500,000 08/11/2560 3,500,000 3,500,000 2,950,818 2,950,818 84.31 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1028) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 347,300 347,300 347,300 347,300 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2560 347,300 20/10/2560 347,300 30/01/2561 347,300 347,300 260,052 260,052 74.88 100.00 100.00 100.00 100.00 12/06/2561 153
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1029) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 102,200 102,200 102,200 102,200 ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 102,200 21/11/2560 102,200 15/03/2561 102,200 102,200 102,107 102,107 99.91 100.00 59.56 100.00 59.56 13/03/2561 45 45
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1030) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 283,800 283,800 283,800 283,800 ตาเซะ เมือง ยะลา 21/11/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 21/11/2560 283,800 21/11/2560 283,800 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่7(ปัตตานี) ยกเลิกรายการงาน 30/01/2561 283,800 283,800 233,469 233,469 82.27 100.00 30.00 10.00 30.00 06/02/2561 125 125
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1032) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 399,500 399,500 399,500 399,500 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2561 19,934 04/01/2561 19,934 ร้านวณิภาวัสดุก่อสร้าง 23/01/2561 399,500 399,500 399,472 399,472 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 18/09/2561 176 176
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1033) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 574,300 574,300 574,300 574,300 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 03/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2560 574,300 20/10/2560 574,300 22/12/2560 574,300 574,300 554,343 554,343 96.53 100.00 93.52 100.00 93.52 28/08/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1034) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,800 140,800 140,800 140,800 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 27/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2560 64,958 25/12/2560 64,958 หจก.จรรโลงพานิช 24/08/2561 140,800 140,800 140,742 140,742 99.96 100.00 75.45 100.00 75.40 21/08/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1035) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 522,100 522,100 522,100 522,100 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 16,968 21/11/2560 16,968 บ.พยงค์ปิโตรเลียม จก. 31/01/2561 522,100 522,100 522,068 522,068 99.99 100.00 64.38 100.00 64.38 14/08/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1036) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 186,200 186,200 186,200 186,200 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 20/10/2560 20/10/2560 186,200 20/10/2560 186,200 24/10/2560 186,200 186,200 185,726 185,726 99.75 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1037) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 99,900 99,900 99,900 99,900 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 16/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 99,900 99,900 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที 4 (สามชุก) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2560 99,900 20/10/2560 99,900 30/01/2561 99,900 99,900 99,665 99,665 99.77 100.00 99.77 100.00 99.77 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.74) ปรับปรุงโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 01/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 250,000 23/05/2561 250,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น 100 % 18/09/2561 250,000 250,000 1,100 1,100 0.44 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.75) ปรับปรุงโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี 01/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 250,000 250,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/08/2561 250,000 250,000 249,841 249,841 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.76) ปรับปรุงโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ตาเชะ เมือง ยะลา 01/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 250,000 250,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/08/2561 250,000 250,000 249,713 249,713 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.79) ปรับปรุงโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 01/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 250,000 250,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/08/2561 250,000 250,000 249,522 249,522 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.80) ปรับปรุงโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2560 250,000 23/05/2561 250,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2561 250,000 250,000 1,100 1,100 0.44 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.81) ปรับปรุงโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 01/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 250,000 16/03/2561 250,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 22/08/2561 250,000 250,000 248,754 248,754 99.50 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.82) ปรับปรุงโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่2 (พิษณุโลก) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 01/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 250,000 250,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/08/2561 250,000 250,000 249,522 249,522 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.83) ปรับปรุงโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 01/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 250,000 250,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 22/08/2561 250,000 250,000 249,287 249,287 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.84) ปรับปรุงโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 01/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 250,000 23/05/2561 250,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น 100 % 18/09/2561 250,000 250,000 1,100 1,100 0.44 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.21) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 24/10/2560 24/10/2560 450,000 24/10/2560 450,000 30/10/2560 450,000 450,000 429,204 429,204 95.38 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.22) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่2 (พิษณุโลก) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 32,210 09/02/2561 32,210 ร้านจิราภรณ์ การ์เด้น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/09/2561 450,000 450,000 404,909 404,909 89.98 0.00 70.57 0.00 70.57 31/07/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.23) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 24/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2561 44,496 19/06/2561 44,496 หจก. ส.กัลยาก่อสร้าง (1996) 26/06/2561 450,000 450,000 448,904 448,904 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 19/06/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.24) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 16/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 450,000 450,000 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที 4 (สามชุก) 24/10/2560 450,000 24/10/2560 450,000 28/12/2560 450,000 450,000 429,047 429,047 95.34 100.00 94.92 0.00 94.92 04/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.25) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 10/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/10/2560 450,000 24/10/2560 450,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/09/2561 450,000 450,000 400,823 400,823 89.07 100.00 87.28 100.00 87.28 28/08/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.26) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี 21/11/2560 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 450,000 21/11/2560 450,000 01/12/2560 450,000 450,000 432,423 432,423 96.09 100.00 56.48 100.00 56.48 13/03/2561 5 5
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.27) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ตาเซะ เมือง ยะลา 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2561 400,000 03/01/2561 400,000 หจก.ยะลาไทยวัฒน์,บ.ซี.แอล.เอช.เทรดดิ้ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 15/01/2561 450,000 450,000 444,524 444,524 98.78 100.00 40.00 100.00 40.00 06/02/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.28) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2561 94,845 04/01/2561 94,845 ร้านวณิภาวัสดุก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 23/01/2561 450,000 450,000 439,942 439,942 97.76 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 15 15
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.29) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 24/10/2560 24/10/2560 450,000 24/10/2560 450,000 30/10/2560 450,000 450,000 428,424 428,424 95.21 0.00 100.00 0.00 70.80 21/08/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3853) ซ่อมแซมคอกอุตุนิยมวิทยาในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 15/03/2561 48,919 16/03/2561 48,919 5 17/03/2561 23/03/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะรุ่งเรือง 20/10/2560 100,000 20/10/2560 100,000 ติดปัญหาอื่นๆ 27/03/2561 48,918 100,000 100,000 99,960 99,960 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3854) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/02/2561 91,870 07/03/2561 91,870 5 08/03/2561 14/03/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะรุ่งเรือง 20/10/2560 200,000 20/10/2560 200,000 ติดปัญหาอื่นๆ 27/03/2561 91,870 200,000 200,000 194,690 194,690 97.34 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3855) ซ่อมแซมป้อมยามภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2561 66,420 12/03/2561 66,420 5 13/03/2561 19/03/2561 ห้วหุ้นส่วนจำกัด อมตะรุ่งเรือง 20/10/2560 250,000 20/10/2560 250,000 ติดปัญหาอื่นๆ 27/03/2561 66,420 250,000 250,000 249,870 249,870 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 15/05/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3856) ซ่อมแซมป้ายชื่อสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 10/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/04/2561 127,680 18/04/2561 127,680 5 19/04/2561 25/04/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะรุ่งเรือง 20/10/2560 280,000 20/10/2560 280,000 ติดปัญหาอื่นๆ 23/04/2561 127,680 280,000 280,000 275,605 275,605 98.43 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3857) ซ่อมแซมคูส่งน้ำภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/04/2561 124,495 03/05/2561 124,495 5 04/05/2561 10/05/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2561 124,495 03/05/2561 124,495 หจก.อมตะรุ่งเรือง ติดปัญหาอื่นๆ 08/05/2561 124,495 500,000 500,000 478,021 478,021 95.60 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3859) ซ่อมแซมสถานีอุตุนิยมวิทยาภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 200,000 21/11/2560 200,000 01/12/2560 200,000 200,000 199,810 199,810 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561 45 45
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3860) ซ่อมแซมคูส่งน้ำภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 ตาเซะ เมือง ยะลา 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2561 236,000 03/01/2561 236,000 หจก.ยะลาศักดิ์กมล จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 15/01/2561 420,000 420,000 419,898 419,898 99.98 0.00 40.00 0.00 40.00 06/02/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 125 125
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3861) ซ่อมแซมสถานีอุตุนิยมวิทยา สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2561 109,057 04/01/2561 109,057 ร้านวณิภาวัสดุก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 23/01/2561 200,000 200,000 199,957 199,957 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 18/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3862) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 245,700 245,700 245,700 245,700 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2561 133,174 11/01/2561 133,174 ร้านพิชญาค้าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ 23/01/2561 245,700 245,700 245,697 245,697 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3863) ซ่อมแซมคูระบายน้ำบริเวณที่ทำการสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 10/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/10/2560 500,000 20/10/2560 500,000 22/12/2560 500,000 500,000 500,000 500,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3864) ซ่อมแซมอาคารประกอบถังไลซิมิเตอร์สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 10/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/10/2560 500,000 20/10/2560 500,000 22/12/2560 500,000 500,000 500,000 500,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3865) ซ่อมแซมอาคารโรงสูบน้ำสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 10/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/10/2560 500,000 20/10/2560 500,000 22/12/2560 500,000 500,000 500,000 500,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3866) ซ่อมแซมป้ายที่ทำการสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 20/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/04/2561 25/05/2561 180 26/05/2561 21/11/2561 20/10/2560 900,000 20/10/2560 900,000 20/06/2561 2,075,000 900,000 900,000 900,000 900,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3867) ซ่อมแซมแบบจำลองการส่งน้ำชลประทาน (SCADA) สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 27/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/04/2561 30/04/2561 2,075,000 25/05/2561 2,075,000 180 26/05/2561 21/11/2561 บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 27/08/2561 2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3869) ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองเข้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 20/10/2560 20/10/2560 400,000 20/10/2560 400,000 27/10/2560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน (1.425) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,476,000 1,476,000 1,476,000 1,476,000 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2560 1,476,000 07/11/2560 1,476,000 13/11/2560 1,476,000 1,476,000 1,476,000 1,476,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน (1.2) ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 806,000 806,000 806,000 806,000 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2560 806,000 07/11/2560 806,000 17/11/2560 806,000 806,000 805,999 805,999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน (1.31) จัดทำ Rating Curve,Area Curve, Velocity Curve และรูปตัดขวางลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,501,500 6,501,500 6,501,500 6,501,500 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 14/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2560 6,501,500 14/11/2560 6,501,500 17/11/2560 6,551,500 6,551,500 6,501,500 6,501,500 99.24 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน (1.32) จัดทำสารสนเทศข้อมูลอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน</