ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 00:50:05]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานลำปาง) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 2,600,000 2,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 241. เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 13,200 13,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 242. ระบบระบายน้ำบริเวณเหนือเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 13,200 13,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 266,688 266,688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.5) ปรับปรุงระบบประปาและบริเวณรอบหน่วยส่งน้ำที่ 4 และ 5 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,400 20,400 6,980 6,980 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.6) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องประชุม และบริเวณรอบที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 79,900 79,900 23,900 23,900 29.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหวะ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 38,974 38,974 29.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน (พรด.) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 37,908 37,908 29.16 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.20) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 221,000 221,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.21) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด ระยะ 2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 215,000 215,000 214,508 214,508 99.77 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 265,000 265,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.20) ปรับปรุงทุ่นลอยและตะแกรงกันสวะเขื่อนกิ่วคอหมา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 92,000 92,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.897) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC ช่วง กม. 0+000 ถึง กม.4+240 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 93,600 93,600 34,942 34,942 37.33 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.961) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-ขวาล่าง อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง โครงการชลประทานลำปาง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 62,000 62,000 60,686 60,686 97.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.979) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร สาย C โครงการชลประทานลำปาง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 93,000 93,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.980) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำปาง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 63,000 63,000 41,838 41,838 66.41 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.4) ปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 78,900 78,900 22,790 22,790 28.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.2) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กม.22+425 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 99,000 99,000 20,500 20,500 20.71 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.3) ปรับปรุงสะพาน คสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.5+805 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 123,900 123,900 65,249 65,249 52.66 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (10) ปรับปรุงตลิ่งด้านเหนือฝายแม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 607,100 607,100 183,676 183,676 30.25 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (11) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.23+600-25+000 และอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 507,500 507,500 204,935 204,935 40.38 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (12) ปรับปรุงคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 389,600 389,600 231,102 231,102 59.32 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (13) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและถังพักน้ำในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 458,000 458,000 368,663 368,663 80.49 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (15) ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 495,896 495,896 241,183 241,183 48.64 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (3) ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 3 แห่ง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 511,000 511,000 17,594 17,594 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (4) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน 2 แห่ง ท้าย กม.4, กม.20 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 824,000 824,000 233,952 233,952 28.39 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (73) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 607,600 607,600 323,130 323,130 53.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (20) ปรับปรุงแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ (ระยะที่ 1) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 618,000 618,000 267,960 267,960 43.36 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เรียง (ฝายทุ่งเสือ) ระยะ 2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 202,000 202,000 60,993 60,993 30.19 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.19) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายกิ่วคอหมา จำนวน 4 แห่ง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 45,290 45,290 32.35 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.21) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ1L-LMC ฝายสา (ขนาดกลาง) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 379,000 379,000 174,586 174,586 46.06 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.22) ปรับปรุงประตูระบายทรายฝายสมุน (ขนาดกลาง) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 85,000 85,000 34,353 34,353 40.42 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.384) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแม่วังฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,500 140,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.10) ปรับปรุงคลองซอย 23.0L-RMC.กิ่วลม (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 278,000 278,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.9) ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำ กม.24+159 ห้วยแม่ทรายคำ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (4) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยมะเกลือ (จัดหาน้ำสนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 737,800 737,800 350,446 350,446 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (21) ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 404,399 404,399 43.02 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.882) ซ่อมแซมฝายแม่ลาว ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 306,000 306,000 142,111 142,111 46.44 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.381) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 159,000 159,000 30,254 30,254 19.03 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (74) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลป่าซาง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 557,265 557,265 124,767 124,767 22.39 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำร่องแมด (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 451,700 451,700 54,780 54,780 12.13 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1) ปรับปรุงคลองดาด FTO.23 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 399,300 399,300 173,700 173,700 43.50 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (50) ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำแหง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 415,990 415,990 92.44 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.2) ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า (2) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน (บ้านเปียงซ้อ) ระยะ 2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 33,680 33,680 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.935) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC.กิ่วคอหมา (คลองแม่แมะ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (1.934) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง กม.3+000 - กม.9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (7) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 379,000 379,000 49,480 49,480 13.06 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) (8) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 380,000 380,000 122,004 122,004 32.11 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมฝายน้ำตวง ม.9 บ.น้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (ประเภทโครงการพระราชดำริ) ได้รับความเสียหายจำนวน 2 จุด จังหวัดน่าน (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมคันดินฝายทุ่งแสนตอ จังหวัดลำปาง (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 69,000 69,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายเชียงราย จังหวัดเชียงราย (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 188,000 188,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไพร จังหวัดลำปาง (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 99,000 99,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมสะพานท่อส่งน้ำแยกซอยจากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายกิ่วคอหมาทรุดตัว จังหวัดลำปาง (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,400 12,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลำน้ำลาว หมู่ที่ 6 บ้านสันมะแฟน ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 259,000 259,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยก้างปลา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 810,000 810,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) โครงการฝายทุ่งผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 207,000 207,000 205,593 205,593 99.32 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหม้ออุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 687,500 687,500 685,436 685,436 99.70 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 699,000 699,000 685,886 685,886 98.12 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งศรีเกิด อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 448,800 448,800 447,836 447,836 99.79 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้อง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 879,700 879,700 879,488 879,488 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 944,300 944,300 934,172 934,172 98.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) โครงการฝายทุ่งกว๋าวพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 798,000 798,000 797,963 797,963 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 64,000 64,000 64,000 64,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 64,000 64,000 ห้างหุ้นส่วน แอลพี ไฮเฮค เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) 30/05/2561 64,000 64,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 135,200 135,200 135,200 135,200 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 135,200 135,200 ห้างหุ้นส่วน แอลพี ไฮเฮค เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) 30/05/2561 135,200 135,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction ขนาด A4 สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,900 7,900 7,900 7,900 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 7,700 7,700 ห้างหุ้นส่วน แอลพี ไฮเฮค เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) 30/05/2561 7,900 7,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 15,800 15,800 30/05/2561 17,000 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 58,000 58,000 58,000 58,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 58,000 58,000 ห้างหุ้นส่วน แอลพี ไฮเฮค เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) 30/05/2561 58,000 58,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/01/2561 19/02/2561 1,790,000 1,790,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จํากัด 30/05/2561 1,980,000 1,980,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 20,000 20,000 ห้างหุ้นส่วน นรงค์ชัย 30/05/2561 20,000 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) 492. แก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพะเยา (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 406,000 406,000 405,655 405,655 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) 121. ระบบส่งน้ำนาปง จังหวัดลำปาง (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 195,000 195,000 194,875 194,875 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.2 (4) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,123,000 11,123,000 11,123,000 11,123,000 สวนดอก เมือง ลำปาง 26/12/2560 29/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/01/2561 29,178 29/01/2561 29,178 ร้านบรรณศิลป์ 30/01/2561 10,917,000 10,917,000 6,695,936 6,695,936 61.33 89.00 75.00 89.00 75.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 (1.467) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สวนดอก เมือง ลำปาง 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 50,595 27/11/2560 50,595 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ติดปัญหาอื่นๆ 27/03/2561 1,000,000 1,000,000 747,624 747,624 74.76 84.00 77.00 84.00 77.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 (3) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนห้วยช้าง โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 6,258,000 3,742,000 สถาน เชียงของ เชียงราย 30/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2561 20/02/2561 09/03/2561 19/03/2561 6,196,000 05/04/2561 6,196,000 180 06/04/2561 02/10/2561 บ.เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด 24/04/2561 6,256,340 9,750,260 6,196,000 3,554,260 1,947,887 1,947,887 19.98 80.88 76.00 0.00 76.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 (1.1) ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยยัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 487,200 4,512,800 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 06/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/02/2561 422,559 08/03/2561 422,559 120 09/03/2561 08/03/2561 06/03/2561 หจก.อาทิยาก่อสร้าง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 27/03/2561 425,954 4,498,184 4,498,184 3,672,958 3,672,958 81.65 0.00 100.00 0.00 100.00 26/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 112. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้น จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 19,472,000 19,472,000 19,472,000 19,472,000 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 06/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 22/11/2560 30/11/2560 17/01/2561 899,506 19/02/2561 899,506 210 20/02/2561 20/02/2561 17/09/2561 หจก.เอส เอ็ม ที แมชชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 12/03/2561 1,774,168 19,472,000 19,472,000 17,805,543 17,805,543 91.44 0.00 100.00 0.00 100.00 26/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.2 (1.2) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 451,000 451,000 451,000 451,000 ชมพู เมือง ลำปาง 15/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 451,000 06/12/2560 451,000 30 07/12/2560 05/01/2561 หจก.จีเอฟพาร์ทแอนด์เซอร์วิส 23/03/2561 451,000 451,000 451,000 451,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 งานรักษาบริเวณ สชป.2 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,500 9,500 9,500 9,500 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 9,500 9,500 30/05/2561 9,500 9,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.16) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแม่ปั๊ด โครงการชลประทานลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 นาแส่ง เกาะคา ลำปาง 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 45,130 04/12/2560 45,130 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 07/12/2560 300,000 300,000 299,795 299,795 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 15/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.22) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง โครงการชลประทานลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 66,545 04/12/2560 66,545 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 07/12/2560 450,000 450,000 449,780 449,780 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.459) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,144,000 4,144,000 4,144,000 4,144,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2560 99,555 06/11/2560 99,555 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 07/11/2560 4,144,000 4,144,000 2,872,991 2,872,991 69.33 90.00 100.00 90.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.460) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการชลประทานลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 19/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 12/03/2561 250,000 250,000 135,775 135,775 54.31 75.00 65.00 75.00 65.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.34) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 322,200 322,200 322,200 322,200 บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 06/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 109,568 10/11/2560 109,568 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 27/03/2561 322,200 322,200 322,103 322,103 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.20) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 5,779,000 5,779,000 แม่วะ เถิน ลำปาง 03/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/12/2560 19/12/2560 26/12/2560 1,919,700 17/01/2561 1,919,700 บ.ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ 30/01/2561 5,779,000 5,779,000 4,454,081 4,454,081 77.07 100.00 90.00 100.00 90.00 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.21) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด ระยะ 2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,785,000 4,785,000 นาแส่ง เกาะคา ลำปาง 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2560 80,970 07/11/2560 80,970 บ.ลำปางไพศาลบริการ 09/01/2561 4,785,000 4,785,000 4,747,400 4,747,400 99.21 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยาว โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 15,735,000 15,735,000 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 13/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2561 56,380 09/01/2561 56,380 บ.ลำปางไพศาลบริการ 09/01/2561 15,735,000 15,735,000 3,637,333 3,637,333 23.12 100.00 45.00 100.00 45.00 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.46) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำแม่แวน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 25/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2560 59,800 30/10/2560 59,800 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 30/10/2560 1,500,000 1,500,000 1,498,816 1,498,816 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.51) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปั๊ด โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 นาแส่ง เกาะคา ลำปาง 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 97,485 24/11/2560 97,485 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 28/11/2560 900,000 900,000 864,617 864,617 96.07 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.53) ซ่อมแซมสนับสนุนโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลำปาง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 31/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2561 85,470 01/02/2561 85,470 หจก.ลำปางไพศาล 01/02/2561 1,000,000 400,000 600,000 963,654 400,000 563,654 96.37 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.65) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 201,784 24/11/2560 201,784 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 28/11/2560 900,000 900,000 843,984 843,984 93.78 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.69) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 97,324 24/11/2560 97,324 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 30/11/2560 1,500,000 1,500,000 1,438,065 1,438,065 95.87 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (73) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 19,600,000 19,600,000 18,992,400 18,992,400 นายาง สบปราบ ลำปาง 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2560 98,480 27/11/2560 98,480 หจก.ชโนทัย 28/11/2560 18,992,400 18,992,400 14,890,335 14,890,335 78.40 80.00 75.00 80.00 75.00 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 3,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เรียง (ฝายทุ่งเสือ) ระยะ 2 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,798,000 4,798,000 สมัย สบปราบ ลำปาง 20/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 204,814 18/12/2560 204,814 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 18/12/2560 4,798,000 4,798,000 4,723,325 4,723,325 98.44 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.594) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู โครงการชลประทานลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 30/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2560 15/12/2560 19/12/2560 898,390 17/01/2561 898,390 90 01/02/2561 30/01/2561 01/05/2561 หจก.นฤเบศร์คอนสตรัคชั่น 06/02/2561 1,942,000 898,390 898,390 898,390 898,390 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.654) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 64,000 64,000 64,000 64,000 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 30/10/2560 09/01/2561 50,952 50,952 38,891 38,891 76.33 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.864) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 31/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2561 85,470 01/02/2561 85,470 หจกธนันท์ตาปิโตเลียม 01/02/2561 1,000,000 400,000 600,000 771,894 400,000 371,894 77.19 100.00 98.00 100.00 98.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.893) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 274,000 274,000 274,000 274,000 ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 16/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 163,000 07/12/2560 163,000 หจก.ชโนทัย 07/12/2560 274,000 274,000 273,783 273,783 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.902) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ โครงการชลประทานลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 16/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 486,960 22/12/2560 486,960 หจก.ชโนทัย 26/12/2560 800,000 800,000 799,202 799,202 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 15/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.933) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำกาลักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปอบ โครงการชลประทานลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 965,000 965,000 965,000 965,000 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 16/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 188,430 07/12/2560 188,430 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 07/12/2560 965,000 965,000 964,673 964,673 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.961) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-ขวาล่าง อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง โครงการชลประทานลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,438,000 1,438,000 เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 319,514 18/12/2560 319,514 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 18/12/2560 1,438,000 1,438,000 1,437,099 1,437,099 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 20/03/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.962) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำแบบรางริน LMC อ่างเก็บน้ำแม่ทาน โครงการชลประทานลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 696,000 696,000 696,000 696,000 ต.แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2560 87,000 17/11/2560 87,000 เจริญการค้า 28/11/2560 696,000 696,000 693,846 693,846 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00 20/03/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.969) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยาว โครงการชลประทานลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 16/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 391,950 21/12/2560 391,950 หจก.ชโนทัย 26/12/2560 1,230,000 1,230,000 1,229,904 1,229,904 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/03/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.978) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร (เหมืองเก๊ามุ่น) โครงการชลประทานลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2560 187,800 16/11/2560 187,800 หจก.ชโนทัย 16/11/2560 900,000 900,000 877,840 877,840 97.54 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.979) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร สาย C โครงการชลประทานลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,907,000 1,907,000 วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 25/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2560 138,267 30/10/2560 138,267 บ.สิริวิบูลย์จำกัด 30/10/2560 1,907,000 1,907,000 1,855,648 1,855,648 97.31 100.00 100.00 100.00 100.00 15/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.980) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,437,000 1,437,000 วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 19/10/2560 04/12/2560 389,800 07/12/2560 389,800 บ.สิริวิบูลย์จำกัด 07/12/2560 1,437,000 1,437,000 1,425,842 1,425,842 99.22 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.993) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปู โครงการชลประทานลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 16/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 95,101 18/12/2560 95,101 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 09/01/2561 500,000 500,000 483,688 483,688 96.74 100.00 100.00 100.00 100.00 03/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.994) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา โครงการชลประทานลำปาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 772,000 772,000 772,000 772,000 เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 16/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 91,655 18/12/2560 91,655 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 26/12/2560 772,000 772,000 764,696 764,696 99.05 100.00 100.00 100.00 100.00 05/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (9) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำงาว (ระยะที่ 2) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 9,659,000 1,483,000 8,176,000 ปงเตา งาว ลำปาง 27/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2560 22/12/2560 27/12/2560 782,971 30/01/2561 782,971 90 09/02/2561 08/02/2561 09/05/2561 หจก.อินทร์จันทร์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 425,407 03/01/2561 425,407 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 26/02/2561 1,319,074 9,463,050 961,689 8,501,361 8,335,823 961,689 7,374,135 88.09 100.00 95.00 100.00 95.00 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (15) ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 14,504,104 14,504,104 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 13/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/12/2560 21/12/2560 26/12/2560 3,476,252 28/12/2560 3,476,252 หจก.ชโนทัย 09/01/2561 14,504,104 14,504,104 8,524,090 8,524,090 58.77 100.00 60.00 100.00 60.00 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (4) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยมะเกลือ (จัดหาน้ำสนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 29,400,000 29,400,000 28,662,200 28,662,200 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 29/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 287,873 08/01/2561 287,873 บ.สิริวิบูลย์จำกัด 09/01/2561 28,662,200 28,662,200 17,590,025 17,590,025 61.37 85.00 70.00 85.00 70.00 10/07/2561 2,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมคันดินฝายทุ่งแสนตอ จังหวัดลำปาง (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 5,431,000 5,431,000 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 26/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2561 55,780 27/03/2561 55,780 หจกธนันท์ตาปิโตเลียม 28/03/2561 5,431,000 5,431,000 2,119,013 2,119,013 39.02 100.00 40.00 100.00 40.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไพร จังหวัดลำปาง (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,901,000 2,901,000 วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 14/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2561 55,780 26/03/2561 55,780 หจก.ลำปางไพศาล 28/03/2561 2,901,000 2,901,000 2,494,545 2,494,545 85.99 100.00 85.00 100.00 85.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้อง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง งบกลาง กปร. ปี 2560 งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 38,336,500 38,336,500 37,424,900 37,424,900 ผาปัง แม่พริก ลำปาง 26/04/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/06/2560 301,860 08/06/2560 301,860 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 30/10/2560 23,955,243 23,955,243 21,170,825 21,170,825 88.38 100.00 92.00 100.00 92.00 05/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 37,664,000 37,664,000 37,294,900 37,294,900 วังทอง วังเหนือ ลำปาง 15/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/06/2561 20/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2561 81,570 13/03/2561 81,570 หจกธนันท์ตาปิโตเลียม 28/06/2561 22,919,323 37,294,900 37,294,900 388,422 388,422 1.04 70.00 9.00 70.00 9.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 42,833,700 42,833,700 42,833,700 42,833,700 เวียงมอก แม่พริก ลำปาง 11/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2561 96,971 10/04/2561 96,971 บ.สิริวิบูลย์จำกัด 28/06/2561 42,826,000 42,826,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 2 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 36,815,200 36,815,200 36,318,371 36,318,371 แม่พริก เถิน ลำปาง 07/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/06/2561 341,666 27/06/2561 341,666 หจก.ช ชิดชนก 28/06/2561 35,494,000 35,494,000 341,666 341,666 0.96 20.00 0.00 20.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 74,400 74,400 74,400 74,400 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 74,100 74,100 หสม.วี.เอส.คอมพิวเตอร์ 07/12/2560 74,400 74,400 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 15,800 15,800 หสม.วี.เอส.คอมพิวเตอร์ 18/12/2560 17,000 17,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 20,000 20,000 หสม.วี.เอส.คอมพิวเตอร์ 18/12/2560 29,000 29,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ตู้ Rack สำหรับงานระบบเครือข่าย ขนาด 42 U โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,000 23,000 23,000 23,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 23,000 23,000 หสม.วี.เอส.คอมพิวเตอร์ 07/12/2560 23,000 23,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 08/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/01/2561 29/01/2561 28/02/2561 1,749,488 16/03/2561 1,749,488 บ.รัตนชัยฤทธิ์ จำกัด 28/03/2561 1,920,000 1,920,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง 13. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำแม่ไพร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,008,999 1,008,999 1,008,999 1,008,999 วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 13/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/10/2559 28/10/2559 03/11/2559 1,008,999 25/11/2559 1,008,999 90 29/06/2560 27/06/2560 26/09/2560 หจก.ทัศนจักรก่อสร้าง 22/11/2560 1,942,000 1,008,999 1,008,999 1,008,999 1,008,999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง 121. ระบบส่งน้ำนาปง จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,667,674 1,667,674 1,119,174 1,119,174 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง 14/07/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/08/2560 460,632 09/08/2560 460,632 หจก.ชโนทัย 22/11/2560 1,119,174 1,119,174 1,472,547 1,472,547 131.57 100.00 100.00 100.00 100.00 02/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 26/04/2561 1,050,000 1,050,000 279,314 279,314 26.60 50.00 30.00 50.00 30.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมท่อลอดถนน พร้อมเรียงกล่อง Gabion ป้องกันการกัดเซาะอ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา จังหวัดลำปาง ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,390,700 2,390,700 เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 14/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/07/2561 88,170 02/07/2561 88,170 หจก.ลำปางไพศาล 06/07/2561 2,500,000 2,500,000 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปอน จังหวัดลำปาง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,798,000 4,798,000 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 26/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/06/2561 360,086 08/06/2561 360,086 หจก.ชโนทัย 28/06/2561 5,000,000 5,000,000 1,399,646 1,399,646 27.99 60.00 20.00 60.00 20.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทาน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 465,000 465,000 แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง 13/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/06/2561 58,780 21/06/2561 58,780 หจกธนันท์ตาปิโตเลียม 28/06/2561 470,000 470,000 58,780 58,780 12.51 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปู (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 275,000 275,000 272,100 272,100 นายาง สบปราบ ลำปาง 13/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/06/2561 29,390 27/06/2561 29,390 หจกธนันท์ตาปิโตเลียม 28/06/2561 275,000 275,000 29,390 29,390 10.69 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมรางระบายน้ำและลาดเขายันเขื่อนฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 2,478,300 2,427,300 51,000 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 13/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/07/2561 89,070 11/07/2561 89,070 หจก.ลำปางไพศาล 11/07/2561 3,000,000 3,000,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-1R อ่างเก็บน้ำห้วยสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 934,100 934,100 สมัย สบปราบ ลำปาง 14/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2561 88,170 18/06/2561 88,170 หจกธนันท์ตาปิโตเลียม 28/06/2561 980,000 980,000 88,170 88,170 9.00 45.00 0.00 45.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน (เหมืองฝายบ้านโป่งขวาก) ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,437,000 1,437,000 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 24/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/06/2561 259,820 02/07/2561 259,820 บ.นนท์ไม้เอก 06/07/2561 1,500,000 1,500,000 331,401 331,401 22.09 100.00 35.00 100.00 35.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่วะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 955,300 955,300 บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง 07/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/05/2561 129,800 08/06/2561 129,800 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 28/06/2561 1,000,000 1,000,000 276,177 276,177 27.62 100.00 60.00 100.00 60.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างแม่ปอบ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 953,000 953,000 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 23/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2561 247,935 21/06/2561 247,935 หจก.ศิลาแม่ทะ 28/06/2561 1,000,000 1,000,000 328,633 328,633 32.86 100.00 25.00 100.00 25.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ทะ (ฝายลูกที่ 6 บ้านจว๊าก) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 860,100 860,100 แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง 22/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/06/2561 373,275 08/06/2561 373,275 หจก.ศิลาแม่ทะ 28/06/2561 900,000 900,000 473,322 473,322 52.59 100.00 50.00 100.00 50.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 257,000 257,000 254,300 254,300 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 13/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/06/2561 29,390 21/06/2561 29,390 หจกธนันท์ตาปิโตเลียม 28/06/2561 257,000 257,000 29,390 29,390 11.44 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตาลน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 197,900 197,900 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 13/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/06/2561 29,390 19/06/2561 29,390 หจก.ลำปางไพศาล 28/06/2561 200,000 200,000 29,390 29,390 14.70 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.13) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำดอยงิ้ว (น้ำจำ) โครงการชลประทานเชียงราย ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 292,500 292,500 292,500 292,500 งิ้ว เทิง เชียงราย 31/10/2560 01/11/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 31/10/2560 292,500 31/10/2560 292,500 โครงการชลประทานเชียงราย ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 26/04/2561 292,500 292,500 292,296 292,296 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 20/02/2561 กำจัดวัชพืช, 900 150
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.23) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยน่าน โครงการชลประทานเชียงราย ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 515,000 515,000 515,000 515,000 แม่ลอย เทิง เชียงราย 31/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 31/10/2560 515,000 31/10/2560 515,000 โครงการชลประทานเชียงราย ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 26/04/2561 515,000 515,000 514,785 514,785 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 20/02/2561 กำจัดวัชพืช, 5,000 300
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.465) บริหารการส่งน้ำ ในเขตโครงการชลประทานเชียงราย ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 12/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 54,480 10/11/2560 54,480 เด่นห้าปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 27/03/2561 470,000 470,000 164,388 164,388 34.98 94.00 57.00 94.00 57.00 03/07/2561 201,786
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.466) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ในเขตโครงการชลประทานเชียงราย ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 12/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 50,009 12/12/2560 50,009 บริษัท วิทวัสการค้า ติดปัญหาอื่นๆ 27/03/2561 4,000,000 4,000,000 2,288,752 2,288,752 57.22 94.00 54.00 94.00 54.00 03/07/2561 230,220
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.37) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเชียงราย ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 322,200 322,200 322,200 322,200 เวียงชัย เมือง เชียงราย 06/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2560 110,592 20/11/2560 110,592 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ 27/03/2561 322,200 322,200 322,043 322,043 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.18) ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านพะน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 17/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/10/2560 10/11/2560 14/11/2560 3,440,000 07/12/2560 3,440,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/04/2561 9,000,000 9,000,000 8,999,554 8,999,554 100.00 91.00 99.00 91.00 99.00 19/06/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 200 55
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.19) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสะโง๊ะเหนือ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2560 08/11/2560 14/11/2560 1,998,581 06/12/2560 1,998,581 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/04/2561 9,000,000 9,000,000 8,993,206 8,993,206 99.92 94.00 99.00 94.00 99.00 26/06/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 200 82
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองซง สนับสนุนโครงการหนองแรดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 490,000 29,510,000 หนองแรด เทิง เชียงราย 24/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/12/2560 489,274 01/02/2561 489,274 90 14/02/2561 14/02/2561 14/05/2561 บริษัทเทืองเจริญการก่อสร้าง 2540 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2560 14/12/2560 25/12/2560 14,095,048 18/01/2561 14,095,048 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/04/2561 490,000 25,300,000 489,275 24,810,725 19,098,323 489,274 18,609,048 75.49 92.00 70.00 92.00 70.00 03/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 3,000 300
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (9) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 12,000,000 1,200,000 10,800,000 ปล้อง เทิง เชียงราย 12/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/11/2560 28/11/2560 08/12/2560 733,000 28/12/2560 733,000 90 31/01/2561 31/01/2561 30/04/2561 หจก.เตชินท์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 2,720,000 20/12/2560 2,720,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/04/2561 1,248,600 11,464,900 733,000 10,731,900 9,666,430 733,000 8,933,430 84.31 90.00 75.00 90.00 75.00 03/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 2,500 150
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (10) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน่าน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1,900,000 13,100,000 แม่ลอย เทิง เชียงราย 28/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2560 27/11/2560 07/12/2560 1,105,586 28/12/2560 1,105,586 90 31/01/2561 31/01/2561 30/04/2561 หจก.เทียมจันทร์ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2560 22/11/2560 29/11/2560 3,156,891 20/12/2560 3,156,891 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/04/2561 1,907,715 14,078,588 1,105,588 12,973,000 12,096,075 1,105,588 10,990,487 85.92 90.00 78.00 90.00 78.00 03/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 5,000 160
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.49) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ข้าวต้มท่าสุด กม.0+000 ถึง กม 2+000 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ท่าสุด เมือง เชียงราย 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2560 99,683 23/11/2560 99,683 หจก.โกลเดนโปรเจค 15/12/2560 850,000 850,000 849,886 849,886 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 27/02/2561 1,200 935
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.55) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561