ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 06:18:30]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักบริหารโครงการ (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (26) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 2,120 2,120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 6,292,641 5,527,141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ (4) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,610,000 19,610,000 5,959,930 5,959,930 30.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สบก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,780 20,780 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สบก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 128,950 128,950 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สบก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,750 25,750 99.81 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สบก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สบก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 14,990 14,990 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สบก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 44,970 44,970 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) สบก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,950 9,950 99.50 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 สบก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 158,900 158,900 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 6,000,000 30,000,000 30,000,000 ลำปาง 20/12/2562 วิธีคัดเลือก 16/01/2563 16/01/2563 06/03/2563 29,998,477 28/05/2563 29,998,477 450 1.บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 2.บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด 29/05/2563 4,500,000 4,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (17) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 44,100,000 12,780,000 44,100,000 44,100,000 แพร่ สุโขทัย วิธีคัดเลือก 44,100,000 16/05/2561 44,100,000 420 16/05/2561 01/06/2561 25/07/2562 1.บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 2.บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด 3.บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด 16/04/2563 12,780,000 12,780,000 186,479 186,479 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (20) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,721,800 13,473,600 29,721,800 29,721,800 น่าน วิธีคัดเลือก 29,721,800 29/03/2562 29,721,800 450 29/03/2562 10/04/2562 02/07/2563 บจก.ปัญญา คอนซัลแตนท์ 16/04/2563 13,473,600 13,473,600 10,207,456 10,207,456 75.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (21) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,999,200 11,332,800 29,999,200 29,999,200 เชียงใหม่ วิธีคัดเลือก 29,999,200 29/03/2562 29,999,200 540 29/03/2562 10/04/2562 10/09/2563 1. บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนี่ยริ่ง แอนด์แมเนจเม้นท์ 2. บจก.โพธิศิริทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ 3. บจก. ทีแอลที คอนซัลแตนส์ 16/04/2563 11,332,800 11,332,800 10,726,968 10,726,968 94.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (23) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,000,000 20,400,000 45,000,000 45,000,000 ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ วิธีคัดเลือก 45,000,000 29/03/2562 45,000,000 540 29/03/2562 10/04/2562 30/09/2563 1. บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 2. บ.ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3. 1. บจก. ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ 20/04/2563 20,400,000 20,400,000 8,780,585 8,780,585 43.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (30) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกช่วยเหลือพื้นที่ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สุโขทัย 20/12/2562 วิธีคัดเลือก 24/01/2563 24/01/2563 06/03/2563 27/03/2563 9,988,614 31/03/2563 9,988,614 360 07/04/2563 01/04/2563 1.บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด 2.บริษัท อินเตอร์เทค คอนซับแตนท์ จำกัด 29/05/2563 10,000,000 10,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (35) โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 3,000,000 15,000,000 15,000,000 ตาก 20/12/2562 วิธีคัดเลือก 16/01/2563 16/01/2563 06/03/2563 14,999,281 28/05/2563 14,999,281 450 1.บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด 2.บริษัท อลานา เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด 3.บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด 29/05/2563 2,250,000 2,250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (36) โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 3,000,000 15,000,000 15,000,000 อุตรดิตถ์ 20/12/2562 วิธีคัดเลือก 24/01/2563 24/01/2563 06/03/2563 14,987,067 27/05/2563 14,987,067 450 1.บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 2.บริษัท เซ้าอี๊สเอเชีย เทคโนโลยี จำกัด 3.บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4.บริษัท เอส พี ที คอนซัลแตนท์ จำกัด 29/05/2563 2,250,000 2,250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,563,459 18,563,459 กำแพงเพชร วิธีคัดเลือก 21/01/2563 21/01/2563 16/04/2563 18,563,459 18,563,459 9,062,963 9,062,963 48.82 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 34,746,541 34,746,541 ลำปาง 16/04/2563 34,746,541 34,746,541 15,162,643 15,162,643 43.64 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 จ้างศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,890,620 9,890,620 สุโขทัย 16/04/2563 9,890,620 9,890,620 9,890,620 9,890,620 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 866,579 866,579 เชียงใหม่ 16/04/2563 866,579 866,579 866,579 866,579 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,427,850 4,427,850 ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ 16/04/2563 4,427,850 4,427,850 4,427,850 4,427,850 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,051,900 4,051,900 แพร่ สุโขทัย 16/04/2563 4,051,900 4,051,900 2,676,070 2,576,070 66.04 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,789,458 23,287,784 ตาก 16/04/2563 23,287,784 23,287,784 23,287,784 23,287,784 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,749,370 7,419,442 แพร่ 16/04/2563 7,419,442 7,419,442 3,859,032 3,859,032 52.01 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,407,083 7,806,648 แพร่ 16/04/2563 7,806,648 7,806,648 7,806,648 7,806,648 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,496,026 15,496,026 เชียงราย 16/04/2563 15,496,026 15,496,026 15,496,026 15,496,026 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,715,528 10,715,528 เชียงราย 16/04/2563 10,715,528 10,715,528 10,715,528 10,715,528 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (3) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 7,000,000 35,000,000 35,000,000 อุบลราชธานี 23/12/2562 วิธีคัดเลือก 21/01/2563 21/01/2563 05/03/2563 34,972,910 27/05/2563 34,972,910 450 1.บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ 2.บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแทนส์ 29/05/2563 5,250,000 5,250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (16) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 44,100,000 12,780,000 44,100,000 44,100,000 ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี วิธีคัดเลือก 44,100,000 30/05/2561 44,100,000 540 30/05/2561 15/06/2561 06/12/2562 1.บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด 2.บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 3.บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 29/05/2563 12,780,000 12,780,000 12,010,575 12,010,575 93.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (33) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง จังหวัดหนองบัวลำภู-จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 10,000,000 50,000,000 50,000,000 หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย 23/12/2562 วิธีคัดเลือก 21/01/2563 21/01/2563 05/03/2563 49,984,714 28/05/2563 49,984,714 540 1.บริษัท เอส เค แมเนจเม้นท์ แอนแพลนิง จำกัด 2.บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด 3.บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด 29/05/2563 7,500,000 7,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (34) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 10,000,000 50,000,000 50,000,000 อุดรธานี 23/12/2562 วิธีคัดเลือก 21/01/2563 21/01/2563 05/03/2563 49,967,753 28/05/2563 49,967,753 540 1.บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ 2.บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 29/05/2563 7,500,000 7,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,285,316 18,285,316 อุดรธานี 16/04/2563 18,285,316 18,285,316 4,150,446 4,150,446 22.70 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,842,308 18,842,308 เลย 16/04/2563 18,842,308 18,842,308 6,572,154 6,572,154 34.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,930,882 2,930,882 อุดรธานี 16/04/2563 2,930,882 2,930,882 2,930,882 2,830,882 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,427,200 7,254,513 ขอนแก่น 16/04/2563 7,254,513 7,254,513 7,254,513 7,254,513 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 837,298 595,792 ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 16/04/2563 595,792 595,792 595,792 595,792 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 (1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 7,000,000 35,000,000 35,000,000 ชัยนาท 03/01/2563 วิธีคัดเลือก 09/01/2563 09/01/2563 04/03/2563 34,993,422 29/05/2563 34,993,422 540 1.บริษัท เอส เค แมเนจเม้นท์ แอนแพลนิง จำกัด 2.บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด 3.บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด 29/05/2563 5,250,000 5,250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,794,727 19,794,727 เพชรบูรณ์ 16/04/2563 19,794,727 19,794,727 4,056,872 4,056,872 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,790,565 19,790,565 เพชรบูรณ์ 16/04/2563 19,790,565 19,790,565 3,290,250 3,290,250 16.63 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,758,740 25,758,740 นครนายก 16/04/2563 25,758,740 25,758,740 25,758,740 25,758,740 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,352,000 922,574 นครนายก 16/04/2563 922,574 922,574 922,574 922,574 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,999,825 5,791,863 สระแก้ว 16/04/2563 5,791,863 5,791,863 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (18) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 34,300,000 9,940,000 34,300,000 34,300,000 ชุมพร วิธีคัดเลือก 34,300,000 30/05/2561 34,300,000 450 30/05/2561 15/06/2561 17/09/2562 1.บรัษัทชลนวัต จำกัด 2.บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 3.บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด 4.บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด 16/04/2563 9,940,000 9,940,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (19) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,400,000 8,520,000 29,400,000 29,400,000 ตรัง วิธีคัดเลือก 29,400,000 16/05/2561 29,400,000 450 16/05/2561 01/06/2561 24/08/2562 บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำก 16/04/2563 8,520,000 8,520,000 8,520,000 8,520,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (24) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 34,987,100 15,860,800 34,987,100 34,987,100 สุราษฎร์ธานี วิธีคัดเลือก 34,987,100 29/03/2562 34,987,100 450 29/03/2562 09/04/2562 01/07/2563 1. บจก. ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ 2. บจก.ฟลัดเวย์ 3. บจก. เอช ทู โอ คอนซัลท์ 16/04/2563 15,860,800 15,860,800 11,396,605 11,396,605 71.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (28) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 พังงา 12/12/2562 วิธีคัดเลือก 26/12/2562 26/12/2562 06/03/2563 09/03/2563 9,996,529 31/03/2563 9,996,529 330 04/05/2563 29/05/2564 บจก.เอช ทู โอ คอลซัลท์ บจก.เอเชีย แล็ป แอนด์ คอลซัลแตนท์ บจก. เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น 16/04/2563 10,000,000 10,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (31) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 5,000,000 25,000,000 25,000,000 ภูเก็ต 12/12/2562 วิธีคัดเลือก 10/01/2563 10/01/2563 06/03/2563 28/05/2563 450 บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด บริษัท เอสเค แมเนจเมนท์ แอนด์ แพลนนิง จำกัด บริษัท ชลนวัต จำกัด 29/05/2563 3,750,000 3,750,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,799,226 9,799,226 9,799,226 9,799,226 พัทลุง 16/04/2563 9,799,226 9,799,226 4,789,997 4,789,997 48.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,443,559 5,443,559 สงขลา 16/04/2563 5,443,559 5,443,559 5,443,559 5,443,559 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภาจังหวัดสุราษฏร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,336,721 2,336,721 สุราษฏร์ธานี 16/04/2563 2,336,721 2,336,721 2,336,721 2,336,721 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,500,000 17,395,287 ชุมพร 16/04/2563 17,395,287 17,395,287 5,225,222 5,225,222 30.04 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,860,000 658,641 ชุมพร 16/04/2563 658,641 658,641 658,641 658,641 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวิศวกรรม (29) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,000,000 8,000,000 40,000,000 40,000,000 จันทบุรี 12/12/2562 วิธีคัดเลือก 26/12/2562 26/12/2562 05/03/2563 25/03/2563 39,999,564 29/05/2563 39,999,564 540 บจก.ชลนวัต, บจก.เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์, บจก.เอช ทู โอ คอนซัลท์ 29/05/2563 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวิศวกรรม (32) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 7,000,000 35,000,000 35,000,000 เพชรบูรณ์ 12/12/2562 วิธีคัดเลือก 26/12/2562 26/12/2562 05/03/2563 25/03/2563 34,980,596 29/05/2563 34,980,596 540 บจก.มหานคร คอนซัลแตนท์, บจก.เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ 29/05/2563 5,250,000 5,250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวิศวกรรม โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยทม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,306,668 19,306,668 ยโสธร 16/04/2563 19,306,668 19,306,668 5,164,344 5,164,344 26.75 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน (1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 332,859 332,859 33.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (3) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 210,000,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000 190,875,841 190,875,841 6,129,714 6,129,714 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (22) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,244,300 10,244,300 13,244,300 13,244,300 พัทลุง วิธีคัดเลือก 13,244,300 26/03/2562 13,244,300 360 26/03/2563 18/04/2562 11/04/2563 1. บจก.ธารา คอนซัลแตนท์ 16/04/2563 10,244,300 10,244,300 8,979,535 8,979,535 87.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (25) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำใสน้อย-ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,000,000 8,000,000 40,000,000 40,000,000 ปราจีนบุรี 07/01/2563 วิธีคัดเลือก 16/01/2563 16/01/2563 06/03/2563 20/03/2563 39,843,390 28/05/2563 39,843,390 450 1.บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด 2.บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด 29/05/2563 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (27) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำลำพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 7,000,000 35,000,000 35,000,000 ปราจีนบุรี 03/01/2563 วิธีคัดเลือก 16/01/2563 16/01/2563 06/03/2563 20/03/2563 34,985,526 34,985,526 540 1.บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 29/05/2563 5,250,000 5,250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (37) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 4,000,000 20,000,000 20,000,000 เชียงใหม่ 07/01/2563 วิธีคัดเลือก 16/01/2563 16/01/2563 06/03/2563 20/03/2563 19,988,747 28/05/2563 19,988,747 420 1.บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด 2.บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 29/05/2563 3,000,000 3,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,999,150 9,999,150 9,999,150 9,999,150 น่าน งานจ้างที่ปรึกษา 9,993,329 12/06/2563 9,993,329 270 1.บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2.บริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด 16/06/2563 9,999,150 9,999,150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเลิศพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,995,940 9,995,940 9,995,940 9,995,940 อุตรดิตถ์ งานจ้างที่ปรึกษา 9,969,244 12/06/2563 9,969,244 270 1.บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 2.บริษัท ดีไว พลัส จำกัด 16/06/2563 9,995,940 9,995,940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,795,711 8,249,796 9,795,711 9,795,711 เชียงใหม่ 16/04/2563 8,249,796 8,249,796 5,024,222 5,024,222 60.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,797,155 9,797,155 เชียงใหม่ 16/04/2563 9,797,155 9,797,155 3,016,886 3,016,886 30.79 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,795,588 9,795,588 ลำปาง 16/04/2563 9,795,588 9,795,588 3,993,948 3,993,948 40.77 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,983,280 5,983,280 ตรัง 16/04/2563 5,983,280 5,983,280 1,616,203 1,616,203 27.01 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำโปร่งพรหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,996,380 5,996,380 ราชบุรี 16/04/2563 5,996,380 5,996,380 899,457 899,457 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,888,732 5,888,732 กาฬสินธุ์ 16/04/2563 5,888,732 5,888,732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,810,515 5,810,515 ศรีสะเกษ 16/04/2563 5,810,515 5,810,515 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,810,852 10,717,227 ลำปาง 16/04/2563 10,717,227 10,717,227 3,940,553 3,940,553 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,438,887 8,438,887 ลำปาง 16/04/2563 8,438,887 8,438,887 8,438,887 8,438,887 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,994,622 2,524,622 สกลนคร 16/04/2563 2,524,622 2,524,622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,990,402 4,019,809 เชียงราย 16/04/2563 4,019,809 4,019,809 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,990,567 3,649,843 เชียงราย 16/04/2563 3,649,843 3,649,843 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,989,727 5,538,845 เชียงใหม่ 16/04/2563 5,538,845 5,538,845 2,297,111 2,297,111 41.47 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,998,388 3,043,644 อุดรธานี 16/04/2563 3,043,644 3,043,644 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,997,805 3,698,787 ลำปาง 16/04/2563 3,698,787 3,698,787 722,250 722,250 19.53 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,989,156 2,547,039 ลำปาง 16/04/2563 2,547,039 2,547,039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,996,646 2,591,476 ลำปาง 16/04/2563 2,591,476 2,591,476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,823,273 3,823,273 กาฬสินธุ์ 16/04/2563 3,823,273 3,823,273 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,995,720 4,526,889 พระนครศรีอยุธยา 16/04/2563 4,526,889 4,526,889 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,441,384 5,441,384 ศรีสะเกษ 16/04/2563 5,441,384 5,441,384 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,246,447 3,135,736 เชียงใหม่ 16/04/2563 3,135,736 3,135,736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,990,810 10,720,491 เชียงใหม่ 16/04/2563 10,720,491 10,720,491 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 188,974 23,932 ศรีสะเกษ 16/04/2563 23,932 23,932 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,967,654 17,967,654 นครนายก 16/04/2563 17,967,654 17,967,654 6,898,348 6,898,348 38.39 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ (1.1) ค่าดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 386,126 386,126 38.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)