ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 16:32:47]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 10,715,528 10,715,528 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 8,706,873 8,706,873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 940,000 940,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 5,791,863 5,791,863 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านและโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 16,808 16,808 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 23,932 23,932 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 15,496,026 15,496,026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำมูลบนจังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 8,403,986 8,403,986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (LS) เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 18,287,490 18,287,490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองท่าลาด คลองหลวง จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 5,360,329 5,360,329 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 9,297,772 9,297,772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 6,860,000 6,860,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 4,900,000 4,900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 275,483 275,483 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 7,840,000 7,840,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 5,995,461 5,995,461 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 5,994,622 5,994,622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 8,000,000 8,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 8,000,000 8,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 8,000,000 8,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 8,000,000 8,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเชียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 3,823,273 3,823,273 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 17,995,720 17,995,720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 5,441,384 5,441,384 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 3,920,000 3,920,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำมูลบน จังหวัดนครราชสีมา-จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 10,483,832 10,483,832 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 4,734,676 4,734,676 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 29,789,458 29,789,458 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 4,283,428 4,283,428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 3,920,000 3,920,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 2,253,780 2,253,780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 8,820,000 8,820,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 6,860,000 6,860,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 3,714,469 3,714,469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 41,409 41,409 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาทบทวนเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 23,047,081 23,047,081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยไม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 20,000,000 20,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 20,000,000 20,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 18,749,400 18,749,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 12,407,700 12,407,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโยธร พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 19,904,979 19,904,979 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ (5) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 18,500,000 18,500,000 15,468,358 15,468,358 83.61 100.00 60.00 100.00 47.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 4 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 79,200 79,200 79,200 79,200 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 79,160 28/12/2561 79,160 บริษัท ไลน์อีโวลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 11/01/2562 79,200 79,200 79,160 79,160 99.95 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 5 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 103,950 28/12/2561 103,950 บริษัท ไลน์อีโวลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 11/01/2562 104,000 104,000 103,950 103,950 99.95 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ (20 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,200 5,200 5,200 5,200 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 5,200 28/12/2561 5,200 บริษัท ไลน์อีโวลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 11/01/2562 5,200 5,200 5,200 5,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 19,980 28/12/2561 19,980 บริษัท ไลน์อีโวลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 11/01/2562 20,000 20,000 19,980 19,980 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 34,000 34,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 34,000 28/12/2561 34,000 บริษัท ไลน์อีโวลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 11/01/2562 34,000 34,000 34,000 34,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (7.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน งานจ้างที่ปรึกษา 16/11/2561 29/03/2562 450 10/04/2562 02/07/2563 1. บจก.ปัญญา คอนซัลแตนท์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 30,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (7.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 6,000,000 จอมทอง เชียงใหม่ งานจ้างที่ปรึกษา 29/03/2562 540 10/04/2562 30/07/2563 1. บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนี่ยริ่ง แอนด์แมเนจเม้นท์ 2. บจก.โพธิศิริทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ 3. บจก. ทีแอลที คอนซัลแตนส์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 30,000,000 6,000,000 6,000,000 5,133,421 5,133,421 85.56 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ งานจ้างที่ปรึกษา 16/11/2561 29/03/2562 540 10/04/2562 30/09/2563 1. บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 2. บ.ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3. 1. บจก. ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 39,501,524 9,000,000 9,000,000 4,572,150 4,572,150 50.80 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (7.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 44,100,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 - อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย แพร่,สุโขทัย 16/06/2561 งานจ้างที่ปรึกษา 24/01/2561 08/02/2561 13/03/2561 19/03/2561 44,100,000 16/05/2561 44,100,000 420 01/06/2561 01/06/2561 25/07/2562 บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแนส์ จำกัด, บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด, บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 10/05/2562 44,098,445 22,500,000 22,500,000 18,448,100 18,448,100 81.99 0.00 97.75 100.00 96.84 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,573,100 18,573,100 18,573,100 18,573,100 18,573,100 18,573,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 จ้างศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 34,751,400 34,751,400 34,751,400 34,751,400 34,751,400 34,751,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (23.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,938,700 8,938,700 8,938,700 8,938,700 กุมภวาปี อุดรธานี งานจ้างที่ปรึกษา 29,938,686 28/04/2560 29,938,686 450 09/05/2560 09/05/2560 01/08/2561 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด,บริษัท ดีไว พลัส จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 10/05/2562 30,000,000 8,938,700 8,938,700 6,007,804 6,007,804 67.21 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (23.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 34,300,000 27,440,000 27,440,000 27,440,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น งานจ้างที่ปรึกษา 17/01/2561 08/02/2561 12/03/2561 20/03/2561 34,300,000 31/05/2561 34,300,000 420 15/06/2561 15/06/2561 08/08/2562 บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ จำกัด,บริษัทโพธิศิริทร์ ไทยคอรซัลแตนส์ จำกัด,มหาวิทยาลัยนเรศวร แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 10/05/2562 35,000,000 27,440,000 27,440,000 16,976,128 16,976,128 61.87 100.00 67.36 100.00 66.39 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (7.11) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 44,100,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 ยโสธร,ศรีสะเกษ งานจ้างที่ปรึกษา 24/01/2561 08/02/2561 12/03/2561 23/03/2561 44,100,000 30/05/2561 44,100,000 540 15/06/2561 15/06/2561 06/12/2562 บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด,บริษัท ปัญญา คอนซัลเเตนท์ จำกัด,บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 45,000,000 22,500,000 22,500,000 21,662,702 21,662,702 96.28 94.28 86.49 100.00 81.36 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,307,600 18,307,600 18,307,600 18,307,600 18,307,600 18,307,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,857,200 18,857,200 18,857,200 18,857,200 18,857,200 18,857,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 (23.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองท่าลาด คลองหลวง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,608,900 8,608,900 8,608,900 8,608,900 ชลบุรี งานจ้างที่ปรึกษา 28/04/2560 450 15/05/2560 15/05/2560 07/08/2561 บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด,บริษัท โปรเกส เทคโนโลยี คอนซัลเเทนส์ จำกัด,บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 30,000,000 8,608,900 8,608,900 8,608,887 8,608,887 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 (23.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 39,200,000 31,360,000 31,360,000 31,360,000 นครนายก งานจ้างที่ปรึกษา 30/01/2561 19/02/2561 16/03/2561 22/03/2561 39,200,000 31/07/2561 39,200,000 480 14/08/2561 14/08/2561 06/12/2562 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เเมเนจเมนท์ จำกัด มหาชน,บริษัท ดีไว พลัส จำกัด,บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 40,000,000 31,360,000 31,360,000 5,486,560 5,486,560 17.50 92.47 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,807,900 19,807,900 19,807,900 19,807,900 19,807,900 19,807,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,796,100 19,796,100 19,796,100 19,796,100 19,796,100 19,796,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (23.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ท่าเชียด จังหวัดพัทลุง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 34,977,500 10,477,500 10,477,500 10,477,500 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง งานจ้างที่ปรึกษา 28/04/2560 450 09/05/2560 09/05/2560 01/08/2561 บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด,บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด,บริษัท วายพี คอนซัลเเตนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 35,000,000 10,477,500 10,477,500 9,985,956 9,985,956 95.31 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (23.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,500,000 19,600,000 19,600,000 19,600,000 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา งานจ้างที่ปรึกษา 30/01/2561 08/02/2561 09/03/2561 23/03/2561 24,500,000 25/05/2561 24,500,000 450 13/06/2561 13/06/2561 05/09/2562 บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด,บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 25,000,000 19,600,000 19,600,000 14,070,437 14,070,437 71.79 100.00 84.16 100.00 77.55 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 - ตาขุน สุราษฎร์ธานี งานจ้างที่ปรึกษา 27/09/2561 29/03/2562 450 09/04/2562 01/07/2563 1. บจก. ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ 2. บจก.ฟลัดเวย์ 3. บจก. เอช ทู โอ คอนซัลท์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว กำหนด Kickoff 9 พ.ค. 62 รายงานความก้าวหน้า ภายใน 1 เดือน มีแผนเข้าพื้นที่ 24 พ.ค. 62 10/05/2562 35,000,000 7,000,000 7,000,000 4,663,279 4,663,279 66.62 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำตาปี 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (7.12) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 34,300,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 - หลังสวน ชุมพร งานจ้างที่ปรึกษา 30/01/2561 08/02/2561 09/03/2561 23/03/2561 34,300,000 30/05/2561 34,300,000 450 15/06/2561 15/06/2561 07/09/2562 บริษัทชลนวัต จำกัด,บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริาัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 10/05/2562 35,000,000 17,500,000 17,500,000 0.00 100.00 73.00 100.00 62.90 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (7.14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,400,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 หนองตรุด เมือง ตรัง งานจ้างที่ปรึกษา 17/01/2561 08/02/2561 09/03/2561 19/03/2561 29,400,000 16/05/2561 29,400,000 450 01/06/2561 01/06/2561 24/08/2562 บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด,บริาัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 30,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.00 100.00 95.70 100.00 94.58 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวิศวกรรม โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,319,400 19,319,400 19,319,400 19,319,400 19,319,400 19,319,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน (1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,300,000 1,300,000 1,072,215 1,072,215 82.48 100.00 64.00 100.00 64.00 28/05/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (19) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 191,728,091 191,728,091 68,958,121 68,958,121 35.97 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.3) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง งานจ้างที่ปรึกษา 26/03/2562 450 01/07/2563 1. บจก.ธารา คอนซัลแตนท์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 15,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00 0.00 19.21 0.00 29.76 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.6) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ งานจ้างที่ปรึกษา 28/04/2560 450 05/05/2560 05/05/2560 28/07/2561 บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด,บริษัท เมก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท เอชทูโอ คอนซัลท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 10/05/2562 20,000,000 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 78.20 100.00 78.20 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำปิง 4,000 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.7) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ศรีสะเกษ งานจ้างที่ปรึกษา 19,810,515 28/04/2560 19,810,515 450 05/05/2560 05/05/2560 28/07/2561 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด,บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท บีบีเอ็มที (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 20,000,000 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 86.25 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำมูล 25,000 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.8) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย งานจ้างที่ปรึกษา 19,662,420 28/04/2560 19,662,420 450 05/05/2560 28/07/2561 บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 20,000,000 6,000,000 6,000,000 5,403,379 5,403,379 90.06 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำกก 8,350 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.9) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,600,000 15,680,000 15,680,000 15,680,000 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/03/2561 19,590,844 23/05/2561 19,590,844 450 11/06/2561 11/06/2561 03/09/2562 บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตน์ จำกัด,บริาัท เอสเค เเมเนจเมนท์ เเพลนนิง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 20,000,000 15,680,000 15,680,000 4,611,859 4,611,859 29.41 100.00 58.00 100.00 45.81 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำวัง 12,000 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.10) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,600,000 15,680,000 15,680,000 15,680,000 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง งานจ้างที่ปรึกษา 24/01/2561 15/02/2561 16/03/2561 21/03/2561 19,593,412 25/05/2561 19,593,412 450 13/06/2561 13/06/2561 05/09/2562 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริาัท เอ็นแดด คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 20,000,000 15,680,000 15,680,000 6,904,965 6,904,965 44.04 100.00 72.32 100.00 64.49 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำวัง 3,000 0
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,970,000 17,970,000 17,970,000 17,970,000 สาริกา เมือง นครนายก 13/08/2562 งานจ้างที่ปรึกษา 13/08/2562 17,970,000 13/08/2562 17,970,000 330 02/09/2562 27/07/2563 1. บจก.ปัญญา คอนซัลแตนท์ 15/08/2562 17,970,000 17,970,000 17,970,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 980,000 980,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่อ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ลุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำโปร่งพรหม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี งานจ้างที่ปรึกษา 02/09/2562 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ตรัง 02/09/2562 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ (1.1) ค่าดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 800,000 800,000 668,993 668,993 83.62 100.00 45.49 100.00 45.49 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)31 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 252 ครั้ง