ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2561 เวลา 03:05:24]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักบริหารโครงการ 43. ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 12,136,005 12,136,005 1,794,402 1,794,402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ 131. โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านและโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 28,013 28,013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ (4) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 18/11/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2560 508 30/11/2560 508 จ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 ราย 12/12/2560 20,950,000 20,950,000 11,860,502 11,860,502 56.61 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สบก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 64,000 64,000 64,000 64,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2560 63,920 19/12/2560 63,920 ร้าน ไลน์ อีโวลูชั่น 31/05/2561 64,000 64,000 63,920 63,920 99.88 0.00 100.00 0.00 100.00 29/05/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 12,000 12,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2560 11,995 19/12/2560 11,995 ร้าน ไลน์ อีโวลูชั่น 31/05/2561 12,000 12,000 11,995 11,995 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 29/05/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction ขนาด A4 (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2560 16,990 19/12/2560 16,990 ร้าน ไลน์ อีโวลูชั่น 31/05/2561 17,000 17,000 16,990 16,990 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 29/05/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ 507. ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 625,718 625,718 625,718 625,718 625,718 628,718 549,106 549,106 87.76 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (6.3) โครงการศึกษาทบทวนเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 90,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000 เขาแก้ว สามเงา ตาก 18/04/2559 งานจ้างที่ปรึกษา 22/04/2559 22/04/2559 07/07/2559 01/09/2559 89,987,893 15/09/2559 89,987,893 540 21/09/2559 21/09/2559 16/03/2561 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จก. บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จก. และมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดปัญหาอื่นๆ 10/07/2561 90,000,000 54,000,000 54,000,000 30,940,812 30,940,812 57.30 100.00 98.69 100.00 98.69 04/09/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (6.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 60,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 แม่สอด แม่ระมาด พบพระ เเม่สอด แม่ระมาด พบพระ ตาก 18/04/2559 งานจ้างที่ปรึกษา 22/04/2559 22/04/2559 23/06/2559 01/09/2559 59,984,912 15/09/2559 59,984,912 540 26/09/2559 26/09/2559 25/04/2562 บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จก. บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จก. และบริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จก. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 07/08/2561 60,000,000 36,000,000 36,000,000 6,195,453 6,195,453 17.21 100.00 74.09 100.00 89.24 04/09/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (6.14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,000,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 ลอง, วังชิ้น และศรีสัชนาลัย สุโขทัย 03/10/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 08/02/2561 08/02/2561 13/03/2561 19/03/2561 43,993,200 16/05/2561 43,993,200 420 01/06/2561 01/06/2561 25/07/2562 บริษัทสามารถ เอ็นจิเนี่ยริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทฟลัดเวย์ จำกัด บริษัทเมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด 06/06/2561 44,098,445 8,820,000 8,820,000 0.00 28.75 19.58 100.00 68.10 04/09/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 90,000,000 102,997 102,997 102,997 แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก 18/04/2559 งานจ้างที่ปรึกษา 22/04/2559 22/04/2559 07/07/2559 15/09/2559 89,987,893 15/09/2559 89,987,893 540 21/09/2559 21/09/2559 16/03/2561 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จก. บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จก. และมหาวิทยาลัยนเรศวร 30/03/2561 102,997 102,997 102,997 102,997 100.00 0.00 98.69 0.00 98.69 04/09/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 40. โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 4,598,144 4,598,144 4,598,144 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 29/12/2558 งานจ้างที่ปรึกษา 01/11/2559 13/05/2559 03/02/2559 29/12/2558 34,959,880 29/04/2559 34,959,880 420 13/05/2559 13/05/2559 07/06/2560 ่บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด บริษัท เมกก้าเทค คอลซัลเเตนท์ จำกัด 10/07/2561 4,598,144 4,598,144 4,598,144 4,598,144 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 27/03/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 132. โครงการศึกษาทบทวนเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 90,000,000 3,052,982 3,052,982 3,052,982 เขาเเก้ว สามเงา แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก 18/04/2559 งานจ้างที่ปรึกษา 22/04/2559 22/04/2559 07/07/2559 15/09/2559 89,987,893 15/09/2559 89,987,893 540 21/09/2559 21/09/2559 16/03/2561 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จก. บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จก. และมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดปัญหาอื่นๆ 07/05/2561 3,052,982 3,052,982 3,052,982 3,052,982 100.00 0.00 98.69 0.00 98.69 04/09/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 133. โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 60,000,000 575,774 575,774 575,774 แม่สอด แม่ระมาด พบพระ แม่สอด แม่ระมาด พบพระ ตาก 26/09/2559 งานจ้างที่ปรึกษา 18/04/2559 22/04/2559 23/06/2559 01/09/2559 59,984,912 15/09/2559 59,984,912 540 26/09/2559 26/09/2559 18/03/2561 บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จก. บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จก. และบริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จก. ติดปัญหาอื่นๆ 10/07/2561 575,774 575,774 575,774 575,774 100.00 100.00 74.09 100.00 89.24 04/09/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (6.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำมูลบน จังหวัดนครราชสีมา-จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 นครราชสีมา - บุรีรัมย์ 03/02/2559 งานจ้างที่ปรึกษา 05/02/2559 05/02/2559 10/03/2559 29/04/2559 34,983,832 29/04/2559 34,983,832 480 13/05/2559 13/05/2559 03/09/2560 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด 24/10/2560 35,000,000 10,500,000 10,500,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (6.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,000,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 03/10/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 08/02/2561 08/02/2561 12/03/2561 23/03/2561 43,774,800 30/05/2561 43,774,800 540 15/06/2561 15/06/2561 06/12/2562 บริษัท พีแอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท คอนซัลแทนส์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 29/06/2561 44,100,000 8,820,000 8,820,000 6,566,220 6,566,220 74.45 22.99 0.00 100.00 0.00 26/06/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (25.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 อุดรธานี 12/01/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 26/01/2560 26/01/2560 20/03/2560 28/04/2560 29,938,686 28/04/2560 29,938,686 450 09/05/2560 09/05/2560 01/08/2561 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จก., บริษัท ดีไว พลัส จก. 24/10/2560 30,000,000 15,000,000 15,000,000 5,702,228 5,702,228 38.01 100.00 86.21 100.00 89.20 26/06/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (25.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 6,860,000 6,860,000 6,860,000 ขอนแก่น 03/10/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 08/02/2561 08/02/2561 12/03/2561 20/03/2561 33,263,328 31/05/2561 33,263,328 420 15/06/2561 15/06/2561 08/08/2562 บริษัทโปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด บริษัทโพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร 29/06/2561 34,300,000 6,860,000 6,860,000 0.00 28.45 0.00 28.45 0.00 26/06/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 38. โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 18,487,585 18,487,585 18,487,585 18,487,585 18,487,585 9,098,912 9,098,912 49.22 100.00 100.00 100.00 100.00 26/06/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 39. โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 1,509,197 1,509,197 1,509,197 1,509,197 1,509,197 1,509,197 1,509,197 100.00 100.00 86.21 100.00 100.00 26/06/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 138. โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำมูลบนจังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 11,102,381 11,102,381 11,102,381 11,102,381 11,102,381 3,558,692 3,558,692 32.05 100.00 96.86 100.00 96.86 26/06/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 (6.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 - - สระแก้ว 18/04/2559 งานจ้างที่ปรึกษา 22/04/2559 22/04/2559 07/07/2559 01/09/2559 39,999,778 15/09/2559 39,999,778 450 27/09/2559 27/09/2559 20/12/2560 บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จก บริษัท เซ้าท์อีสเอเซียเทคโนโลยี จก. บริษัท วิศวชาญ 2002 จก. และบริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2561 40,000,000 24,000,000 24,000,000 19,716,349 19,716,349 82.15 0.00 95.00 0.00 95.00 26/06/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 (25.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 80,000,000 17,894,000 17,894,000 17,894,000 ชัยนาท 29/12/2558 งานจ้างที่ปรึกษา 11/01/2559 11/01/2559 26/02/2559 29/04/2559 79,999,522 29/04/2559 79,999,522 450 19/05/2559 19/05/2559 10/08/2560 บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตน์ จำกัด, บริษัท โปรเกส เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด 24/10/2560 80,000,000 17,894,000 17,894,000 17,618,039 17,618,039 98.46 0.00 100.00 0.00 100.00 26/06/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 (25.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองท่าลาด คลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 พานทอง พานทอง ชลบุรี 12/01/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 26/01/2560 26/01/2560 16/03/2560 28/04/2560 29,608,887 28/04/2560 29,608,887 450 15/05/2560 15/05/2560 07/08/2561 บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จก., บริษัท โปรเกส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ จก., บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2561 30,000,000 15,000,000 15,000,000 9,639,671 9,639,671 64.26 0.00 52.07 0.00 52.07 26/06/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 (25.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,000,000 7,840,000 7,840,000 7,840,000 นครนายก 03/10/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 19/02/2561 19/02/2561 16/03/2561 22/03/2561 39,085,300 39,085,300 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์ บริษัท ดีไวพลัส จำกัด บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 04/06/2561 39,191,900 7,840,000 7,840,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2560 (แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 7,500,000 25,000,000 25,000,000 ติดปัญหาอื่นๆ เป็นโครงการที่ตัดโอนไปให้ สทนช.ดำเนินการ ตามหนังสือที่ สบก.1568/2561 ลว. 6 มี.ค.61 15/06/2561 7,500,000 7,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 ศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 49,998,100 49,998,100 49,998,100 49,998,100 49,998,100 49,998,100 49,998,077 49,998,077 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 44,966,026 10,715,528 10,715,528 10,715,528 10,715,528 10,715,528 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 37. โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนจังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 79,999,522 15,621,365 15,621,365 15,621,365 15,621,365 15,621,365 15,621,365 15,621,365 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 41. โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองท่าลาด คลองหลวง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 4,614,876 4,614,876 4,614,876 4,614,876 4,614,876 4,614,876 4,614,876 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 129. โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,000,000 1,221,031 1,221,031 1,221,031 1,221,031 1,221,031 1,221,031 1,221,031 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 136. โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 44,966,026 15,496,026 15,496,026 15,496,026 15,496,026 15,496,026 0.00 0.00 41.74 0.00 41.74 26/06/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (6.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 สงขลา 05/01/2559 งานจ้างที่ปรึกษา 11/01/2559 11/01/2559 07/03/2559 19/04/2560 19,988,108 29/04/2560 19,988,108 450 29/04/2559 29/04/2559 03/08/2560 บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด บริษัท กรีน เอิรธ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 24/10/2560 20,000,000 6,000,000 6,000,000 5,946,699 5,946,699 99.11 0.00 100.00 0.00 100.00 16/01/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (6.15) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 6,860,000 6,860,000 6,860,000 ชุมพร 03/10/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 08/02/2561 08/02/2561 09/03/2561 23/03/2561 34,126,239 30/05/2561 34,126,239 450 15/06/2561 15/06/2561 07/09/2562 บริษัทชลนวัต จำกัด บริษัทเอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทเมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท เอส เอ็นที คอนซัลแตนท์ จำกัด 18/06/2561 34,299,138 6,860,000 6,860,000 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (6.16) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 ตรัง 03/10/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 08/02/2561 08/02/2561 09/03/2561 19/03/2561 29,305,822 16/05/2561 29,305,822 450 01/06/2561 01/06/2561 24/08/2562 บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทเอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 06/06/2561 29,389,757 5,880,000 5,880,000 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (25.3)โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 พัทลุง 20/03/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 26/01/2560 26/01/2560 20/03/2560 28/04/2560 34,977,454 28/04/2560 34,977,454 450 09/05/2560 09/05/2560 01/08/2561 บริษัท ฟลัดเวย์ จก., บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จก., บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จก. 24/10/2560 35,000,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (25.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 สงขลา 03/10/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 08/02/2561 08/02/2561 09/03/2561 23/03/2561 24,413,955 25/05/2561 24,413,955 450 13/06/2561 05/09/2562 บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด บริษัท วายพี่ คอนซัลแตนท์ จำกัด 05/06/2561 24,498,239 4,900,000 4,900,000 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 โครงการศึกษาทบทวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 อุตรดิตถ์ 31/08/2558 18/05/2558 18/05/2558 03/07/2558 31/08/2558 19,969,394 30/09/2558 19,969,394 450 07/10/2558 07/10/2558 27/12/2559 บริษัท พรี ดี เวลลอปเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ขออนุญาตเข้าศึกษาในพื้นที่กรมป่าไม้ได้รับอนุญาตหลังจากฤดูฝน ทำให้การเก็บตัวอย่างล่าช้าไป 1 ฤดูกาล อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอกรมฯ อนุมัติของงดค่าปรับ 30/03/2561 20,000,000 20,000,000 18,051,853 18,051,853 90.26 0.00 100.00 0.00 100.00 06/02/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)อ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบนและระบบผันน้ำจังหวัดกาญจนบุรี งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,982,600 24,982,600 24,982,600 24,982,600 กาญจนบุรี งานจ้างที่ปรึกษา 18/05/2558 18/05/2558 03/07/2558 19/09/2558 24,980,974 09/10/2558 24,980,974 450 16/10/2558 16/10/2558 08/01/2560 บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด, บริษัทฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแทนท์ส จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างรอผลสรุปสภาตำบล เพื่อขออนุญาตให้พื้นที่ศึกษา ฝ่ายเลขาได้ดำเนินการประชุมเร่งรัดการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 59 30/03/2561 25,000,000 24,982,600 24,982,600 24,980,974 24,980,974 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 16/01/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 42. โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสักอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 34,977,454 7,000,000 7,000,000 7,000,000 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 20/03/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 26/01/2560 26/01/2560 20/03/2560 28/04/2560 34,977,454 28/04/2560 34,977,454 450 09/05/2560 09/05/2560 01/08/2561 บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด, บริษัท พีซี บีเค อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 30/03/2561 35,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 137. โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 7,364,710 7,364,710 7,364,710 สงขลา งานจ้างที่ปรึกษา 30/03/2561 4,000,000 7,364,710 7,364,710 7,364,710 7,364,710 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน (1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 18/11/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2560 508 30/11/2560 508 จ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ราย 12/12/2560 1,500,000 1,500,000 539,188 539,188 35.95 100.00 90.00 100.00 90.00 18/09/2561
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (6.2) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 พระนครศรีอยุธยา 03/10/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 19/01/2561 19/01/2561 09/03/2561 13/03/2561 17,995,720 30/03/2561 17,995,720 360 23/04/2561 23/04/2561 17/04/2562 บริษัท ธาราคอนซัลแตนท์ จำกัด 05/06/2561 17,996,854 18,000,000 18,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (6.8) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 12/01/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 26/01/2560 26/01/2560 16/03/2560 27/03/2560 19,888,732 28/04/2560 19,888,732 450 05/05/2560 05/05/2560 28/07/2561 บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จก., บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จก., บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จก. 26/01/2560 16/03/2560 27/03/2560 19,888,732 28/04/2560 19,888,732 31/03/2561 20,000,000 10,000,000 10,000,000 6,176,727 6,176,727 61.77 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (6.9) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ศรีสะเกษ 12/01/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 26/01/2560 26/01/2560 16/03/2560 27/03/2560 19,810,515 28/04/2560 19,810,515 450 05/05/2560 05/05/2560 28/07/2561 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จก., บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จก., บริษัท บีบีเอ็มที (ประเทศไทย) จก. 31/03/2561 20,000,000 10,000,000 10,000,000 4,067,486 4,067,486 40.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (6.10) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 12/01/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 26/01/2560 26/01/2560 16/03/2560 27/03/2560 19,662,420 28/04/2560 19,662,420 450 05/05/2560 05/05/2560 28/07/2561 บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จก., บริษัท อินเตอร์เทค คอนซัลแตนท์ จก., มหาวิทยาลัยนเรศวร 31/03/2561 20,000,000 10,000,000 10,000,000 91,158 91,158 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (6.11) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 ลำปาง 03/10/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 15/02/2561 15/02/2561 16/03/2561 21/03/2561 19,342,711 23/05/2561 19,342,711 450 11/06/2561 03/09/2562 บริษัท พรีดดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทเอสเค แมเนจเมนท์ แอนด์ แพลนนิง จำกัด 07/06/2561 19,600,000 3,920,000 3,920,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (6.12) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 ลำปาง 03/10/2560 งานจ้างที่ปรึกษา 15/02/2561 16/03/2561 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทเอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 23/03/2561 19,600,000 3,920,000 3,920,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (21) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 18/11/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2560 508 30/11/2560 508 จ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 ราย ติดปัญหาอื่นๆ 09/01/2561 10,064,930 1,896,936 8,167,994 2,938,773 2,938,773 2,658,713 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 ติดปัญหาอื่นๆ สบก.ทำเรื่องอุทรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอกรมภายใน กรกฎาคม 2561 และคาดว่าจะลงนามภายใน สิงหาคม2561 15/06/2561 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 ติดปัญหาอื่นๆ สบก.ทำเรื่องอุทรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอกรมภายใน กรกฎาคม 2561 และคาดว่าจะลงนามภายใน สิงหาคม2561 15/06/2561 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)3โครงการอ่างเก็บน้ำ แม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยา,อ่างเก็บน้ำ แม่เชียงรายจังหวัดลำปาง,อ่างเก็บน้ำห้วยพริกขิงจังหวัดพิษณุโลก งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,989,500 19,989,500 19,989,500 19,989,500 19,989,500 19,989,500 19,989,461 19,989,461 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยมตอนล่างจังหวัดพิจิตร-พิษณุโลก4โครงการประตูระบายน้ำวังอิทก(ท่าแห),ฝายบ้านวังจิกจังหวัดพิจิตร,ประตูระบายน้ำท่านางงามจังหวัดพิษณุโลก,ฝายโพธิ์ประทับช้างจังหวัดพิจิตร งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 44,987,100 44,987,100 44,987,100 44,987,100 44,987,100 44,987,100 44,237,063 44,237,063 98.33 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)ประตูระบายน้ำ แม่น้ำบ้านวังยาวจังหวัดลำปาง งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,955,400 24,955,400 24,955,400 24,955,400 24,955,400 24,955,400 24,717,827 24,717,827 99.05 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)5โครงการ อ่างเก็บน้ำผาแดงจังหวัดลำพูน,อ่างเก็บน้ำห้วยชุนน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์,อ่างเก็บน้ำห้วยไร่จังหวัดสุโขทัย,อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอกจังหวัดอุตรดิตถ์ งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,993,050 29,993,050 15,298,057 15,298,057 51.01 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตัน โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 60,990 60,990 60,990 60,990 60,990 60,990 60,990 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม 48. โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 11,999,825 11,999,825 11,999,825 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 24/08/2560 360 24/08/2560 01/09/2560 26/08/2561 29/06/2561 11,999,825 11,999,825 5,300,304 5,300,304 44.17 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม 116. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE) อ่างเก็บน้ำห้วยปางหลวง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,500,000 4,219,869 4,219,869 4,219,869 4,219,869 4,219,869 3,154,362 3,154,362 74.75 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม 130. โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว ตำบลผาเสวยอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,888,732 1,717,433 1,717,433 1,717,433 ผาเสวย สมเด็จ 28/04/2560 450 05/05/2560 05/05/2560 28/07/2561 29/06/2561 1,717,433 1,717,433 1,717,433 1,717,433 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม 134. โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 2,648,290 2,648,290 2,648,290 2,648,290 2,648,290 2,648,290 2,648,290 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม 135. โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 1,954,421 1,954,421 1,954,421 1,954,421 1,954,421 1,954,421 1,954,421 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารโครงการ ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ (1.1) ค่าดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 18/11/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2560 508 30/11/2560 508 ดำเนินการจ้างจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ราย 15/12/2560 923,000 923,000 663,152 663,152 71.85 100.00 0.00 100.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)