ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 15:36:29]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 โครงการ คือ (1) อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (2) อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (3) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 25,292,700 25,292,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (2) ค่าดำเนินการออกแบบ งานชลประทาน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 280,053 27/02/2562 280,053 หจก.เอส ที รุ่งเรืองทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 32,409,800 32,409,800 29,307,842 29,307,842 90.43 100.00 52.00 100.00 52.00 04/06/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (6.1) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 24/08/2561 วิธีคัดเลือก 07/09/2561 19/09/2561 19,364,753 24/12/2561 19,364,753 360 14/01/2562 15/01/2562 บ.ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,บ.องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด ,บ.ธูว์ บราเดอร์ พาทเนอร์ จำกัด 11/02/2562 19,871,295 4,000,000 4,000,000 3,019,147 3,019,147 75.48 100.00 50.00 100.00 50.00 22/01/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (6.2) โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร ตำบลบางบาลอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000,000 33,958,400 33,958,400 33,958,400 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 30/09/2559 วิธีคัดเลือก 11/11/2559 09/01/2560 11/01/2560 99,912,254 28/04/2560 99,912,254 720 15/05/2560 15/05/2562 บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัดบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด 10/10/2561 33,047,545 33,047,545 28,153,422 28,153,422 85.19 100.00 80.00 100.00 50.00 22/01/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (6.3) โครงการคลองประ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 33,222,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 15/01/2561 วิธีคัดเลือก 06/02/2561 26/02/2561 30/05/2561 540 18/06/2561 18/06/2561 09/12/2562 กิจการร่วมค้า เอฟไอวาย 10/10/2561 33,218,014 17,000,000 17,000,000 5,811,743 5,811,743 34.19 100.00 50.00 100.00 50.00 22/01/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (6.4) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,270,000 9,016,000 9,016,000 9,016,000 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 08/01/2561 วิธีคัดเลือก 06/02/2561 26/02/2561 11,240,906 30/05/2561 11,240,906 360 18/06/2561 18/06/2561 12/12/2562 กิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยู เอส ไอ 10/10/2561 11,269,387 8,986,905 8,986,905 6,376,319 6,376,319 70.95 100.00 50.00 100.00 50.00 22/01/2562 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (6.5) โครงการอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูล จำนวน 2 โครงการ จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,620,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 15/01/2561 วิธีคัดเลือก 06/02/2561 26/02/2561 18,125,889 30/05/2561 18,125,889 360 18/06/2561 11/06/2561 12/06/2562 กิจการร่วมค้า เอเอฟเอสเอส 10/10/2561 18,609,299 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 100.00 100.00 50.00 100.00 50.00 22/01/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,254,000 2,254,000 2,254,000 2,254,000 30/04/2562 2,254,000 2,254,000 2,254,000 2,254,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 46,041,600 46,041,600 46,041,600 46,041,600 46,041,600 46,041,600 46,041,600 46,041,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โครงการคลองประ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,644,400 6,644,400 6,644,400 6,644,400 6,644,400 6,644,400 6,644,400 6,644,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โครงการอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูล จำนวน 2 โครงการ จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,724,000 3,724,000 3,724,000 3,724,000 3,724,000 3,724,000 3,724,000 3,724,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ค่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบโครงการ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 93,729,646 93,729,646 93,729,646 93,729,646 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 93,729,646 93,729,646 29,899,278 29,899,278 31.90 100.00 32.00 100.00 32.00 04/06/2562
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก จังหวัดชัยนาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 88,191,668 88,191,668 88,191,668 88,191,668 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 88,191,668 88,191,668 30,144,040 30,144,040 34.18 100.00 35.00 100.00 35.00 04/06/2562
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 จำนวน 4 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 920,000 920,000 920,000 920,000 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2562 07/01/2562 16/01/2562 14/02/2562 556,400 03/04/2562 556,400 60 04/04/2562 02/06/2562 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 30/05/2562 230,000 556,400 556,400 556,400 556,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2562 07/01/2562 16/01/2562 14/02/2562 52,500 03/04/2562 52,500 60 04/04/2562 02/06/2562 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 30/05/2562 18,000 52,500 52,500 52,500 52,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 74,400 74,400 74,400 74,400 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2562 07/01/2562 16/01/2562 14/02/2562 49,500 03/04/2562 49,500 60 04/04/2562 02/06/2562 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 30/05/2562 24,800 49,500 49,500 49,500 49,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 51 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,963,500 1,963,500 1,963,500 1,963,500 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2562 07/01/2562 16/01/2562 14/02/2562 1,785,000 03/04/2562 1,785,000 60 04/04/2562 02/06/2562 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 30/05/2562 38,500 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 5 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,500 35,500 35,500 35,500 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2562 07/01/2562 16/01/2562 14/02/2562 27,000 03/04/2562 27,000 60 04/04/2562 02/06/2562 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 30/05/2562 7,100 27,000 27,000 27,000 27,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 3 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 28,800 28,800 28,800 28,800 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2562 07/01/2562 16/01/2562 14/02/2562 21,300 03/04/2562 21,300 60 04/04/2562 02/06/2562 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 30/05/2562 9,600 21,300 21,300 21,300 21,300 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)42 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 233 ครั้ง