ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 03:31:04]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ปรับปรุงพื้นที่อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการชั้น 7 กรมชลประทาน สามเสน เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 102,492 102,492 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (2) ค่าดำเนินการออกแบบ งานชลประทาน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2561 548,267 14/02/2561 548,267 บริษัท เอ็น เอส เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ 12/03/2561 30,396,300 30,396,300 18,326,640 18,326,640 60.29 100.00 45.00 100.00 45.00 06/03/2561
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (5.1) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,360,000 7,360,000 7,360,000 7,360,000 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 11/11/2559 09/01/2560 11/01/2560 9,181,456 31/03/2560 9,181,456 360 26/04/2560 19/04/2560 26/04/2561 บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด 16/01/2561 9,200,000 7,360,000 7,360,000 3,626,219 3,626,219 49.27 100.00 50.00 100.00 50.00 06/03/2561
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (5.2) โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 46,041,600 46,041,600 46,041,600 46,041,600 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 11/11/2559 09/01/2560 11/01/2560 99,912,254 28/04/2560 99,912,254 720 15/05/2560 15/05/2562 บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด,บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด,บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด, บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด 16/01/2561 100,000,000 46,041,600 46,041,600 0.00 100.00 50.00 100.00 50.00 06/03/2561
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (5.3) โครงการคลองประ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 33,900,000 6,644,400 6,644,400 6,644,400 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 15/01/2561 วิธีคัดเลือก 06/02/2561 26/02/2561 33,044,029 30/05/2561 33,044,029 540 18/06/2561 18/06/2561 09/12/2562 บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด , บริษัท วิศวชลกร จำกัด , บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 19/06/2561 33,218,014 6,644,400 6,644,400 0.00 100.00 10.00 100.00 10.00 06/03/2561
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (5.4) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,500,000 2,254,000 2,254,000 2,254,000 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 08/01/2561 วิธีคัดเลือก 06/02/2561 26/02/2561 11,240,906 30/05/2561 11,240,906 360 18/06/2561 18/06/2561 12/06/2562 บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด , บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด , บริษัท อินเตอร์เทค ตอนซัลแตนท์ จำกัด 19/06/2561 11,269,387 2,254,000 2,254,000 0.00 100.00 10.00 100.00 10.00 06/03/2561
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (5.5) โครงการอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูล จำนวน 2 โครงการ จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,000,000 3,724,000 3,724,000 3,724,000 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 15/01/2561 วิธีคัดเลือก 06/02/2561 26/02/2561 18,125,889 30/05/2561 18,125,889 360 18/06/2561 18/06/2561 12/06/2562 บริษัท เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด , บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด , บริษัท เอสเค แบเนจเมน แอนด์ แพลนนิง จำกัด , บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด 19/06/2561 18,609,299 3,724,000 3,724,000 0.00 100.00 10.00 100.00 10.00 06/03/2561
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงสำหรับงานออกแบบ (สอส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 385,000 385,000 385,000 385,000 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/11/2560 353,100 25/12/2560 353,100 5 27/12/2560 04/01/2561 บริษัท ออมนิซัสเตมส์ จำกัด 05/01/2561 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/01/2561
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 (สอส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,000 17,000 17,000 17,000 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/11/2560 14,980 25/12/2560 14,980 5 27/12/2560 04/01/2561 บริษัท ออมนิซัสเตมส์ จำกัด 05/01/2561 15,800 17,000 17,000 15,800 15,800 92.94 100.00 100.00 100.00 100.00 02/01/2561
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 150. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทาสบเส้าอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 462,782 462,782 462,782 462,782 462,782 462,782 462,782 462,782 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 06/03/2561
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 172. โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทรตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,720,000 15,720,000 15,720,000 15,720,000 15,720,000 15,720,000 13,910,000 13,910,000 88.49 100.00 90.00 100.00 90.00 06/03/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)