ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 17:02:04]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 48,235,119 40,818,637 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 2,179,519 2,179,519 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ขุดลอกคลองเปรมประชากร จากคลองเชียงรากน้อยถึงสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 3,878,750 2,600,635 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการเขื่อนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 15,840,280 15,840,280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ขุดลอกคลองเปรมประชากร จากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ถึงคลองเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 9,655,538 9,655,538 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 24,980,000 24,980,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานและจัดนิทรรศการด้านการชลประทานในงาน "อุ่นใอรัก คลายความหนาว" ครั้งที่ 3 พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 28,675,408 23,076,753 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 24,369,494 352,941 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ซ่อมแซมบานระบายอาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,575,390 1,575,390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียงอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 23 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยจระเข้มากโครงการชลประทานบุรีรัมย์ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 11 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอาคารโรงซ่อมบำรุงรักษาขนาดใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 471,533 471,533 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ซ๋อมแซมระบบไฮดรอลิก ปตร.ห้วยหลวง จังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 24,930,144 24,930,144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล แก้มลิงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 7,101,959 7,101,959 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 95,680,506 78,060,795 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 4 ลำ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 577,960,000 577,960,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบ จำนวน 10 ชุด เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 235,208,100 235,208,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ประตูระบายน้ำห้วงานพร้อมอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 4,194 4,194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ประตูระบายน้ำกุดสวง โครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองชัยภูมิ(ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 894,746 894,746 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืช ( เขื่อนราษีไศล ) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 7 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 41 ครั้ง