ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 01:25:16]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล รถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (low bed semi trailer) สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2563 3,300,000 3,300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล รถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (low bed semi trailer) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2563 2,200,000 2,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล รถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (low bed semi trailer) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2563 2,200,000 2,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล รถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (low bed semi trailer) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2563 2,200,000 2,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล รถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (low bed semi trailer) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2563 2,200,000 2,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล รถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (low bed semi trailer) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2563 2,200,000 2,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.801) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D4 กม.14+500-15+500 ปริมาณ 2,100 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบล ดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 7,799,998 03/03/2563 7,799,998 บมจ.ปตท. 05/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3331) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองลาดกระบัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ปริมาณดิน 47,050 ลูกบาศก์เมตร ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/05/2563 บมจ.ปตท. 26/05/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3400) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองลำพระเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ดำเนินการเอง 454,500 ลบ.ม. ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา 10/01/2563 26/05/2563 บมจ.ปตท. 26/05/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 4 ลำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 577,960,000 577,960,000 577,960,000 577,960,000 29/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/06/2562 18/07/2562 01/08/2562 577,960,000 26/09/2562 577,960,000 บ.ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ กำหนดส่งมอบ 210 วัน 27/11/2562 577,960,000 577,960,000 289,000,000 289,000,000 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล สะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบ จำนวน 10 ชุด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 235,208,100 235,208,100 235,208,100 235,208,100 21/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/06/2562 24/07/2562 19/09/2562 235,208,100 26/09/2562 235,208,100 บ.ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด 27/11/2562 235,208,100 235,208,100 235,208,100 235,208,100 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำตรัง (ช่วงหน้าวัดประสิทธิชัยถึงการประปาส่วนภูมิภาค) จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,936,702 9,936,702 9,936,702 9,936,702 9,936,702 9,936,702 9,936,702 9,936,702 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สคก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 180,600 180,600 180,600 180,600 180,600 180,600 180,600 180,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สคก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สคก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สคก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สคก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สคก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 สคก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สคก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 120 กิโลวัตต์ สคก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,050,000 13,050,000 13,050,000 13,050,000 13,050,000 13,050,000 13,050,000 13,050,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ สคก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล โคมไฟแบบบอลลูน (Balloon Light) 3,000 Watts. พร้อมขาตั้ง สคก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่องผลักดันน้ำ (Submersible Electric Motor Driven Water Propulsion 750 mm. dia. Q. 1.15 M3/sec. H. 1.2 m.) สคก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 63,000,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 (1.14) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,202,000 1,202,000 1,202,000 1,202,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 20/11/2562 27/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2562 18/02/2563 24/02/2563 1,183,059 05/03/2563 1,183,059 หจก.เชียงใหม่แทรคอีควีปเม้นท์ 25/03/2563 1,202,000 1,201,769 1,201,769 1,201,769 1,201,769 100.00 40.00 80.00 40.00 80.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 (6) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,135,000 10,135,000 10,135,000 10,135,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 20/11/2562 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2562 13/01/2563 27/01/2563 6,505,890 13/03/2563 6,505,890 หจก.พรศุภวิชญ์ 25/03/2563 10,135,000 7,839,800 7,839,800 7,839,800 7,839,800 100.00 40.00 80.00 40.00 80.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 (13) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ลำ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 26/11/2562 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 17/01/2563 30/01/2563 2,048,318 13/03/2563 2,048,318 หจก.พรศุภวิชญ์ 25/03/2563 3,500,000 3,272,378 3,272,378 3,272,378 3,272,378 100.00 40.00 80.00 40.00 80.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 (20) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,046,000 4,046,000 4,046,000 4,046,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 12/12/2562 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2562 31/01/2563 12/02/2563 2,416,226 06/03/2563 2,416,226 หจก.เชียงใหม่สุริวงค์กลการ 25/03/2563 4,046,000 3,071,598 3,071,598 3,071,598 3,071,598 100.00 40.00 80.00 40.00 80.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 (11) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,100,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 07/01/2563 27/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2563 07/01/2563 24/03/2563 26/03/2563 11,078,000 08/04/2563 11,078,000 210 09/04/2563 04/11/2563 บ.ท็อปเบส์ท จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2563 24/03/2563 27/03/2563 11,078,000 08/04/2563 11,078,000 บ.ท็อปเบส์ท จำกัด 28/04/2563 11,100,000 11,100,000 11,100,000 0.00 10.00 50.00 10.00 50.00 14/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.15) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 06/01/2563 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 30/01/2563 18/02/2563 1,174,078 09/03/2563 1,174,078 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , บ.เอเซียไทร์ย เซ็นเตอร์ จำกัด , ร้านยูโล 28/03/2563 624,999 1,250,000 1,250,000 1,174,078 1,174,078 93.93 90.00 47.50 90.00 47.50 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (7) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 06/01/2563 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 29/01/2563 17/02/2563 8,114,140 09/03/2563 8,114,140 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , บ.เอเซียไทร์ย เซ็นเตอร์ จำกัด , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ , หจก.สินสหวัฒน์ 28/03/2563 2,111,000 8,600,000 8,600,000 6,114,524 6,114,524 71.10 90.00 38.75 90.00 38.75 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (14) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 ลำ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 06/01/2563 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 30/01/2563 18/02/2563 3,965,113 11/03/2563 3,965,113 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , หจก.ศุภกิจซัพพลาย , หจก.ส.สถาปนาเทรดดิ้ง , ร้านอำนาจยนต์ 13/05/2563 1,895,030 4,300,000 4,300,000 3,965,113 3,965,113 92.21 0.00 62.00 0.00 62.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (21) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 06/01/2563 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 24/01/2563 18/02/2563 5,776,083 11/03/2563 5,776,083 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.โปรพาร์ทแทรกเตอร์ , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , ร้าน บ.บัดดี้พาร์ท , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง , ห้างหุ้นส่วนสินสหวัฒน์ 28/03/2563 1,158,000 5,900,000 5,900,000 4,877,283 4,877,283 82.67 0.00 46.25 0.00 46.25 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.752) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ โครงการคลองกระถิน จำนวน 6 สาย ปริมาณ 11,540 ตัน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 08/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 338,722 05/03/2563 338,722 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , หจก.ยั่งยืนพิษณุโลก 13/05/2563 350,000 350,000 338,722 338,722 96.78 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.848) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 25,720 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,733,000 2,733,000 2,733,000 2,733,000 งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 06/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 2,108,926 05/03/2563 2,108,926 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง , หจก.เจริญสมหวัง , ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ , หจก. ส.สถาปนาเทรดดิ้ง , หจก.สินสหวัฒน์ , หจก.เอเอ็ม จักรกลและก่อสร้าง , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 2,733,000 2,733,000 1,960,880 1,960,880 71.75 0.00 85.00 0.00 85.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.852) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 42,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 08/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 949,373 05/03/2563 949,373 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , ปตท.จำกัดมหาชน , ร้านอำนาจยนต์ 13/05/2563 1,300,000 1,300,000 903,492 903,492 69.50 100.00 24.31 100.00 24.31 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.854) กำจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ปริมาณ 30,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 1,923,066 02/03/2563 1,923,066 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 2,000,000 2,000,000 1,868,427 1,868,427 93.42 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.855) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนนเรศวรและลำน้ำเดิม ปริมาณ 16,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 492,877 05/03/2563 492,877 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 500,000 500,000 492,877 492,877 98.58 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.870) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปริมาณ 25,000 ตันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 773,000 773,000 773,000 773,000 บ้านหนุน สอง แพร่ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 735,866 03/03/2563 735,866 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 773,000 773,000 735,866 735,866 95.20 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.966) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำโดยเครื่องจักรในเขตโครงการ ปริมาณ 28,780 ตัน โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 906,600 906,600 906,600 906,600 สุโขทัย 06/01/2563 09/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 84,002 20/03/2563 84,002 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 31/03/2563 906,600 906,600 237,762 237,762 26.23 0.00 15.01 0.00 15.01 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.967) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำโดยเครื่องจักรในเขตโครงการ ปริมาณ 8,410 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 264,900 264,900 264,900 264,900 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 06/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 71,565 20/03/2563 71,565 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 29/03/2563 264,900 264,900 185,424 185,424 70.00 0.00 61.80 0.00 61.80 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (12) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,100,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 07/01/2563 09/01/2563 14/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 11/03/2563 25/03/2563 11,078,000 03/04/2563 11,078,000 บ.ท็อปเบส์ท จำกัด 14/04/2563 11,100,000 11,100,000 11,100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3297) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนทรายหน้าฝายยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 11/12/2562 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 1,717,730 03/03/2563 1,717,730 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.สินสหวัฒน์ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/05/2563 2,000,000 2,000,000 1,548,450 1,548,450 77.42 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3298) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนฝายท่อทองแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง 1 แห่ง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 09/01/2563 14/02/2563 03/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 2,359,230 03/03/2563 2,359,230 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด ,บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก. ส.สถาปนาเทรดดิ้ง , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , หจก.เจริญสมหวัง , บ.สยามกิจกานต์ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 3,000,000 3,000,000 2,112,557 2,112,557 70.42 0.00 79.71 0.00 79.71 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3302) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 29/11/2562 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 1,987,465 02/03/2563 1,987,465 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , ร้านอำนาจยนต์ , หจก.ยั่งยืนพิษณุโลก , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 2,000,000 2,000,000 1,838,679 1,838,679 91.93 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3303) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 9 โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สามเงา สามเงา ตาก 29/11/2562 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 1,982,752 02/03/2563 1,982,752 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , ร้านอำนาจยนต์ , หจก.สินสหวัฒน์ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 2,000,000 2,000,000 1,917,192 1,917,192 95.86 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3304) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนหน้าเขื่อนทดน้ำโกกโก่ โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แม่กาษา แม่สอด ตาก 29/11/2562 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 1,433,589 04/03/2563 1,433,589 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.สินสหวัฒน์ , หจก.ส.สถาปนาเทรดดิ้ง , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 1,500,000 1,500,000 1,409,773 1,409,773 93.98 100.00 75.20 100.00 75.20 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3314) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7 กม. 0+000 - 10+000 ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 06/01/2563 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 1,670,347 04/03/2563 1,670,347 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , ร้านอำนาจยนต์ , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 2,000,000 2,000,000 792,238 792,238 39.61 100.00 0.00 100.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3316) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนดินหน้าฝายแม่ยม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านกลาง สอง แพร่ 13/01/2563 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 1,792,453 04/03/2563 1,792,453 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่, หจก. ส.สถาปนาเทรดดิ้ง , ร้านอำนาจยนต์ , หจก.สินสหวัฒน์ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 2,000,000 2,000,000 1,413,725 1,413,725 70.69 80.00 88.29 80.00 88.29 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3343) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง 2L-MC กม.16+988 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 09/01/2563 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 2,418,426 04/03/2563 2,418,426 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสตรัคชั่น (2535) , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ , โปรพาร์ทแทรกเตอร์ , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , บ.สยามกิจกานต์จำกัด , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 3,000,000 3,000,000 1,536,285 1,536,285 51.21 60.00 49.42 60.00 49.42 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3344) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 1L-MC กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลฃหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 09/01/2563 17/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 2,468,238 04/03/2563 2,468,238 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสตรัคชั่น (2535) , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง , หจก.โปรพาร์ทแทรกเตอร์ , หจก.ยังยืนพิษณุโลก , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 3,000,000 3,000,000 1,705,078 1,705,078 56.84 60.00 57.60 60.00 57.60 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3345) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแม่พาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 09/01/2563 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 2,659,923 04/03/2563 2,659,923 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสตรัคชั่น (2535) , บ.โปรพาร์ทแทรกเตอร์ , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , หจก.เอ.เอ็ม.จักรกลและก่อสร้าง , หจก.ยั่งยืนพิษณุโลก , บ.วีเอสเอ็มเอ็นเตอร์ไพรส์ , บ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ , ค่าจ้างชั่วคร 13/05/2563 3,000,000 3,000,000 1,902,567 1,902,567 63.42 60.00 58.93 60.00 58.93 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3423) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-13R ความยาว 3.124 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร 06/01/2563 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 499,742 03/03/2563 499,742 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสตรัคชั่น (2535) , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ , บ.เสถียรโลหะกิจ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 500,000 500,000 499,742 499,742 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3424) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-17R ความยาว 2.683 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร 06/01/2563 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 498,859 03/03/2563 498,859 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสตรัคชั่น (2535), หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 500,000 500,000 498,859 498,859 99.77 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3425) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-22R ความยาว 4.833 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 06/01/2563 17/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 499,803 04/03/2563 499,803 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสรัคชั่น (2535) , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 500,000 500,000 499,803 499,803 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3426) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-26L ความยาว 14.200 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 06/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 1,506,301 04/03/2563 1,506,301 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.ปิโตเลียมจำกัดมหาชน , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , บ.เอสทีเค.อีควิปเม้นท์ , หจก.ยั่งยืนพิษณุโลก , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 1,600,000 1,600,000 1,100,979 1,100,979 68.81 0.00 93.65 0.00 93.65 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3427) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-28R ความยาว 2.605 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 06/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 499,722 04/03/2563 499,722 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , หจก.โปรพาร์ทแทรคเตอร์ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 500,000 500,000 499,722 499,722 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3428) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองตามี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ปริมาณดิน 166,750 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 06/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 2,946,139 11/03/2563 2,946,139 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , หจก.โปรพาร์ทแทรคเตอร์ , หจก.เจริญสมหวัง , หจก.พิษณุโลก วี.ซี.คอนสตรัคชั่น , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 3,500,000 3,500,000 2,532,201 2,532,201 72.35 71.50 82.70 28.60 82.70 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3429) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR.1-4L. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ปริมาณดิน 174,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,720,000 3,720,000 3,720,000 3,720,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 2,779,781 20/03/2563 2,779,781 บ.พิษณุโลกนคร ปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง , หจก.เอเอ็ม จักรกลและก่อสร้าง , หจก.ยั่งยืนพิษณุโลก , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 3,720,000 3,720,000 804,740 804,740 21.63 80.00 26.99 80.00 26.99 12/05/2563 200 60 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3430) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-11L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 36,363 ลบ.ม. จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 777,000 777,000 777,000 777,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 252,916 20/03/2563 252,916 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 13/05/2563 777,000 777,000 252,916 252,916 32.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3431) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-13R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 16,818 ลบ.ม. ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 359,000 359,000 359,000 359,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 75,668 23/03/2563 75,668 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 29/03/2563 359,000 359,000 75,668 75,668 21.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3432) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-14L-1L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 45,454 ลบ.ม. ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 971,000 971,000 971,000 971,000 ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 93,415 20/03/2563 93,415 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 29/03/2563 971,000 971,000 66,660 66,660 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3433) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-17R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 18,181 ลบ.ม. ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 388,000 388,000 388,000 388,000 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 77,348 20/03/2563 77,348 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 29/03/2563 388,000 388,000 66,660 66,660 17.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3434) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-22L-7R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 45,454 ลบ.ม. ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 971,000 971,000 971,000 971,000 ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 267,840 23/03/2563 267,840 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 13/05/2563 971,000 971,000 93,070 93,070 9.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3435) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-22L-7R-1R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 15,000 ลบ.ม. ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 75,647 23/03/2563 75,647 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 29/03/2563 320,000 320,000 75,647 75,647 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3436) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-7R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 13,636 ลบ.ม. ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 291,000 291,000 291,000 291,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 74,057 23/03/2563 74,057 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 31/03/2563 291,000 291,000 74,057 74,057 25.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3437) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-8L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 36,363 ลบ.ม. ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 777,000 777,000 777,000 777,000 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 252,916 23/03/2563 252,916 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 13/05/2563 777,000 777,000 252,916 252,916 32.55 0.00 33.91 0.00 33.91 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3452) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 10/01/2563 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 1,494,672 04/03/2563 1,494,672 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.เอส.ที.เค อีควิปเม้นท์ จำกัด , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.โปรพาร์ทแทรคเตอร์ , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 2,000,000 2,000,000 1,061,646 1,061,646 53.08 80.00 48.44 80.00 48.44 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3453) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ทางน้ำชลประทานห้วยร่องแวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 10/01/2563 12/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 1,585,611 03/03/2563 1,585,611 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสตรัคชั่น (2535) , หจก.โปรพาร์ทแทรคเตอร์ , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 13/05/2563 2,000,000 2,000,000 945,971 945,971 47.30 80.00 61.80 80.00 61.80 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.16) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 73,000 06/03/2563 73,000 ร้านอู่ชัยการช่าง 18/03/2563 643,057 643,057 643,057 643,057 100.00 20.00 100.00 20.00 100.00 05/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (8) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,195,000 8,195,000 8,195,000 8,195,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 16/12/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 03/02/2563 06/02/2563 1,326,500 09/03/2563 1,326,500 หจก.ส.อุดมซัพพลาย 18/03/2563 7,618,160 7,618,160 7,618,160 7,618,160 100.00 20.00 53.75 20.00 53.75 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (15) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 ลำ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 25/12/2562 03/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 31/01/2563 06/02/2563 1,984,500 06/03/2563 1,984,500 หจก.ส.อุดมซัพพลาย 18/03/2563 4,000,000 4,000,000 2,740,450 2,740,450 68.51 50.00 80.00 50.00 80.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (22) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 3 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,228,100 4,228,100 4,228,100 4,228,100 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/12/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 29/01/2563 04/02/2563 1,005,700 06/03/2563 1,005,700 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 18/03/2563 4,194,087 4,194,087 4,194,087 4,194,087 100.00 80.00 100.00 80.00 100.00 05/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.917) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ปริมาณ 6,000 ตัน โครงการชลประทานเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 240,000 240,000 เมือง เมืองเลย เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 155,808 04/03/2563 155,808 หสน.เชรฐชัยปิโตรเลียม 18/03/2563 240,000 240,000 203,668 203,668 84.86 49.00 0.00 49.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.1002) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ปริมาณ 11,900 ตัน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 393,000 393,000 393,000 393,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 255,352 04/03/2563 255,352 หสน.เชรฐชัยปิโตรเลียม 18/03/2563 393,000 393,000 373,903 373,903 95.14 100.00 100.00 100.00 100.00 21/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.1003) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก ปริมาณ 11,900 ตัน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 393,000 393,000 393,000 393,000 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 255,352 04/03/2563 255,352 หสน.เชรฐชัยปิโตรเลียม 18/03/2563 393,000 393,000 333,942 333,942 84.97 90.00 0.00 90.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.1004) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 247 ไร่ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 243,450 04/03/2563 243,450 หสน.เชรฐชัยปิโตรเลียม 18/03/2563 800,000 800,000 722,819 722,819 90.35 65.00 100.00 65.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.1021) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำหนองหาน ปริมาณ 29,580 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 243,450 03/03/2563 243,450 หสน.เชรฐชัยปิโตรเลียม 18/03/2563 880,000 880,000 818,712 818,712 93.04 87.00 100.00 87.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.1022) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยกุดลิงง้อ ปริมาณ 11,200 ตัน โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 324,890 03/03/2563 324,890 หสน.เชรฐชัยปิโตรเลียม 18/03/2563 500,000 500,000 459,473 459,473 91.89 75.00 100.00 75.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.1023) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ปริมาณ 48,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 243,450 03/03/2563 243,450 หสน.เชรฐชัยปิโตรเลียม 18/03/2563 1,500,000 1,500,000 1,352,447 1,352,447 90.16 45.00 100.00 45.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (13) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,100,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 07/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 09/03/2563 18/03/2563 11,078,000 31/03/2563 11,078,000 บ.ท๊อปเบล์ท จำกัด 14/04/2563 11,100,000 11,100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.17) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,255,000 1,255,000 1,255,000 1,255,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 03/09/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/10/2562 1,255,000 06/03/2563 1,255,000 บ.สมเกียรติฯ ,ร้านเฉลิมชัย อะไหล่ 12/03/2563 1,255,000 1,255,000 1,255,000 1,255,000 100.00 75.00 46.25 75.00 46.25 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (9) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,850,000 7,850,000 7,850,000 7,850,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 03/09/2562 15/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/10/2562 16/10/2562 16/10/2562 7,689,923 06/03/2563 7,689,923 ร้านเฉลิมชัย อะไหล่ , บ.สมเกียรติฯ 12/03/2563 7,850,000 7,850,000 7,689,923 7,689,923 97.96 75.00 26.67 75.00 26.67 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (16) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ลำ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 12/09/2562 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2562 3,650,000 18/03/2563 3,650,000 ร้านเฉลิมชัย อะไหล่ , บ.สมเกียรติฯ 02/04/2563 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 100.00 75.00 15.00 75.00 15.00 28/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (23) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 09/09/2562 15/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/10/2562 15/10/2562 16/10/2562 3,842,617 09/03/2563 3,842,617 ร้านเฉลิมชัย อะไหล่ , บ.สมเกียรติฯ 12/03/2563 4,800,000 4,800,000 4,751,354 4,751,354 98.99 75.00 83.33 75.00 83.33 26/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.720) กำจัดวัชพืช ปตร.ชุมพวง ปริมาณ 2,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 10/01/2563 14/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 79,978 11/03/2563 79,978 หจก.7 ก้าว 20/03/2563 80,000 80,000 79,978 79,978 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.723) กำจัดวัชพืชในลำแชะ ท้ายอาคารระบายน้ำเขื่อนลำแชะ ปริมาณ 8,750 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 224,984 11/03/2563 224,984 หจก.7 ก้าว 20/03/2563 250,000 250,000 249,039 249,039 99.62 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.724) กำจัดวัชพืชในลำแชะ บริเวณฝายดอนสันติ ปริมาณ 6,124 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 175,000 175,000 175,000 175,000 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 174,980 11/03/2563 174,980 หจก.7 ก้าว 09/04/2563 175,000 175,000 174,980 174,980 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.725) กำจัดวัชพืชในลำมูลและลำน้ำสาขา ปริมาณ 25,370 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 725,000 725,000 725,000 725,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 652,500 19/03/2563 652,500 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 01/05/2563 725,000 725,000 724,147 724,147 99.88 85.00 100.00 85.00 100.00 05/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.726) กำจัดวัชพืชบริเวณหัวงาน ปริมาณ 28,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 724,960 19/03/2563 724,960 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 20/05/2563 800,000 800,000 799,483 799,483 99.94 86.00 100.00 86.00 100.00 05/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.727) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านขามใต้ ปริมาณ 3,490 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 99,986 09/03/2563 99,986 หจก.7 ก้าว 17/03/2563 100,000 100,000 99,985 99,985 99.99 50.00 0.00 50.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.728) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านส้ม ปริมาณ 31,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 10/01/2563 16/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 721,590 19/03/2563 721,590 บ.สมเกียรติแอนด์นิว กรุ๊ป 01/05/2563 900,000 900,000 898,718 898,718 99.86 100.00 90.00 100.00 90.00 26/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.730) กำจัดวัชพืชลำบริบูรณ์ ปตร.จอหอ ปริมาณ 19,250 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 494,998 19/03/2563 494,998 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 01/05/2563 550,000 550,000 548,663 548,663 99.76 100.00 4.34 100.00 4.34 05/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.731) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ปริมาณ 7,000 ตัน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 179,988 11/03/2563 179,988 หจก.7 ก้าว 25/03/2563 200,000 200,000 198,638 198,638 99.32 0.00 100.00 0.00 100.00 21/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.732) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยบง ปริมาณ 9,448 ตัน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 270,000 270,000 270,000 270,000 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 242,980 11/03/2563 242,980 หจก.7 ก้าว 02/04/2563 270,000 270,000 269,431 269,431 99.79 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.781) กำจัดวัชพืช เขื่อนลำนางรอง,อ่างฯคลองมะนาว,อ่างฯลำปะเทีย,อ่างฯลำจังหัน และคลองธรรมชาติลำนางรอง,ลำปะเทีย และลำจังหัน ปริมาณ 17,840 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 620,982 19/03/2563 620,982 บ.สมเกียรติแอนด์นิว กรุ๊ป จก 01/05/2563 680,000 680,000 679,353 679,353 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.782) กำจัดวัชพืชในลำปลายมาศ ปริมาณ 21,350 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 610,000 610,000 610,000 610,000 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 548,997 20/03/2563 548,997 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 01/05/2563 610,000 610,000 606,318 606,318 99.40 81.00 100.00 81.00 100.00 05/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.783) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเขว้า ปริมาณ 1,810 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 52,000 52,000 ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 51,981 09/03/2563 51,981 หจก.7 ก้าว 25/03/2563 52,000 52,000 51,981 51,981 99.96 50.00 100.00 50.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.784) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำจระเข้มาก ปริมาณ 7,690 ตัน โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 219,999 09/03/2563 219,999 หจก.7 ก้าว 25/03/2563 220,000 220,000 219,999 219,999 100.00 50.00 28.61 50.00 28.61 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.785) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู ปริมาณ 13,990 ตัน โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 399,986 09/03/2563 399,986 หจก.7 ก้าว 02/04/2563 400,000 400,000 399,986 399,986 100.00 40.00 100.00 40.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.918) กำจัดวัชพืช ( ฝายราษีไศล ) ปริมาณ 20,110 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 575,000 575,000 575,000 575,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 561,498 09/03/2563 561,498 หจก.7 ก้าว 09/04/2563 575,000 575,000 561,498 561,498 97.65 30.00 100.00 30.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.919) กำจัดวัชพืช เขื่อนหัวนา ปริมาณ 20,110 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 575,000 575,000 575,000 575,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 25/02/2563 25/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 517,477 09/03/2563 517,477 หจก.7 ก้าว ,บ.สมเกียรติ 26/05/2563 575,000 575,000 402,477 402,477 70.00 30.00 100.00 30.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.921) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ ปริมาณ 8,040 ตัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 229,988 09/03/2563 229,988 หจก.7 ก้าว 09/04/2563 230,000 230,000 229,988 229,988 99.99 75.00 100.00 75.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.922) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ปริมาณ 8,040 ตัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 229,980 11/03/2563 229,980 หจก.7 ก้าว 25/03/2563 230,000 230,000 224,361 224,361 97.55 75.00 100.00 75.00 100.00 21/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.994) กำจัดวัชพืชคลอง RMC, LMC อ่างแก็บน้ำห้วยเสนง ปริมาณ 21,340 ตัน โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 610,000 610,000 610,000 610,000 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 600,996 09/03/2563 600,996 หจก.7 ก้าว ,บ.สมเกียรติ 20/05/2563 610,000 610,000 600,996 600,996 98.52 30.00 0.00 30.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.996) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตะลุง ปริมาณ 3,490 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 99,986 09/03/2563 99,986 หจก.7 ก้าว 20/05/2563 100,000 100,000 99,986 99,986 99.99 50.00 100.00 50.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.997) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านทุ่งมน ปริมาณ 1,670 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 47,980 09/03/2563 47,980 หจก.7 ก้าว 20/05/2563 48,000 48,000 47,980 47,980 99.96 50.00 100.00 50.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.75) ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หมายเลข 1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จำนวน 1 หลัง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 1,500,000 10/03/2563 1,500,000 บ.สมเกียรติ 27/03/2563 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00 75.00 80.00 75.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (14) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 22,200,000 22,200,000 22,200,000 22,200,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 09/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 10/03/2563 19/03/2563 22,156,000 02/04/2563 22,156,000 บ.ทอปเบส์ท์ จำกัด 09/04/2563 22,200,000 22,200,000 0.00 75.00 0.00 75.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.44) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำลำฉมวก โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาณดินขุด 212,000 ลบ.ม. ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 6,198,778 11/03/2563 6,198,778 บ.ปตท. จำกัด 14/05/2563 7,000,000 7,000,000 5,891,475 5,891,475 84.16 52.00 34.00 52.00 34.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.45) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาณดินขุดลอก 203,000 ลบ.ม. ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 7,054,387 13/03/2563 7,054,387 บ.ปตท. จำกัด ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 01/05/2563 7,000,000 7,000,000 4,605,147 4,605,147 65.79 54.00 22.00 54.00 22.00 05/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3310) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบาย คลองท่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดินขุดลอก 92,000 ลบ.ม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 2,793,488 24/03/2563 2,793,488 บ.ปตท. จำกัด ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 20/05/2563 3,000,000 3,000,000 2,713,408 2,713,408 90.45 100.00 79.00 100.00 79.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3311) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองลำเชียงสา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 90,690 ลบ.ม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อุดมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 2,699,983 24/03/2563 2,699,983 บ.ปตท.จำกัด ,,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่,บ.สมเกียรติ 20/05/2563 3,000,000 3,000,000 2,999,887 2,999,887 100.00 100.00 81.00 100.00 81.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3319) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านหนองบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ปริมาณดิน 227,700 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 วังยาง วังยาง นครพนม 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 5,808,798 25/03/2563 5,808,798 บ.ปตท. จำกัด ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2563 7,000,000 7,000,000 1,956,772 1,956,772 27.95 55.00 10.00 55.00 10.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3393) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านนาขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ปริมาณดิน 252,100 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 วังยาง วังยาง นครพนม 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 4,333,163 09/03/2563 4,333,163 หจก.7 ก้าว ,บ.สมเกียรติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2563 5,000,000 5,000,000 3,197,497 3,197,497 63.95 38.00 51.78 38.00 51.78 26/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3394) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านนานาคู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ปริมาณดิน 252,100 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองสังข์ นาแก นครพนม 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 3,486,491 09/03/2563 3,486,491 หจก.7 ก้าว ,บ.สมเกียรติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 5,000,000 5,000,000 4,155,074 4,155,074 83.10 38.00 48.74 38.00 48.74 26/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3395) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำบัง ปตร.บ้านตับเต่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำปริมาณดิน 147,300 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,651,700 4,651,700 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 24/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 290,950 08/05/2563 290,950 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ ,หจก.7ก้าว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2563 4,651,700 4,651,700 306,191 306,191 6.58 18.00 11.69 18.00 11.69 26/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3396) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำบัง ปตร.บ้านนาบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำปริมาณดิน 252,100 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,545,000 4,545,000 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 24/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 290,950 08/05/2563 290,950 บ.สมเกียรติแอนด์นิว กรุ๊ป จก.หจก.7ก้าว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2563 4,515,000 4,515,000 306,338 306,338 6.78 18.00 9.35 18.00 9.35 26/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3397) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำห้วยแคน ปตร.ห้วยแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำปริมาณดิน 159,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 4,542,543 19/03/2563 4,542,543 บ.ปตท. จำกัด ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2563 5,000,000 5,000,000 4,549,223 4,549,223 90.98 56.00 14.00 56.00 14.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3398) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D3R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ปริมาณดินขุดลอก 96,000 ลบ.ม. จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดงใหญ่,กระชอน พิมาย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 1,785,593 09/03/2563 1,785,593 หจก.7 ก้าว ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 20/05/2563 2,000,000 2,000,000 1,826,108 1,826,108 91.31 38.00 70.76 38.00 70.76 26/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3399) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D5R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ปริมาณดินขุดลอก 96,000 ลบ.ม. ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 1,781,093 09/03/2563 1,781,093 หจก.7 ก้าว ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 20/05/2563 2,000,000 2,000,000 1,822,325 1,822,325 91.12 38.00 61.22 38.00 61.22 26/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3413) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุด 140,000 ลบ.ม. ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 2,060,733 13/03/2563 2,060,733 หจก.7 ก้าว ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 20/05/2563 3,000,000 3,000,000 2,101,467 2,101,467 70.05 38.00 58.11 38.00 58.11 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (9) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาณ 348,000 ลบ.ม. ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 9,416,104 24/03/2563 9,416,104 บ.ปตท. จำกัด,บ.สมเกียติ,บ.เฉลิมชัย 26/05/2563 10,700,000 10,700,000 8,471,869 8,471,869 79.18 52.00 24.00 52.00 24.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,350,253 7,395,727 7,395,727 7,395,727 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 22/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/08/2562 8,858,839 28/08/2562 8,858,839 บ.ปตท.จำกัด ,หจก.7 ก้าว,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่,บ.สมเกียรติ 12/02/2563 0.00 0.00 57.51 0.00 57.51 14/04/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำอำปีลระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,424,950 5,553,648 5,553,648 5,553,648 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 0.00 0.00 66.88 0.00 66.88 14/04/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,493,346 7,493,346 7,493,346 7,493,346 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียงอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 23 23 23 23 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยจระเข้มากโครงการชลประทานบุรีรัมย์ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 11 11 11 11 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 กำจัดวัชพืช ( เขื่อนราษีไศล ) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7 7 7 7 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.18) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 27/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 1,399,820 23/03/2563 1,399,820 บ.บีเอ็นควิปเมนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,399,820 1,399,820 99.99 64.00 99.00 64.00 60.00 21/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (10) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,360,000 11,360,000 11,360,000 11,360,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 24/12/2562 06/01/2563 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 11,116,851 19/03/2563 11,116,851 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 11,360,000 11,360,000 11,360,000 11,116,851 11,116,851 97.86 68.00 98.00 68.00 60.00 21/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (17) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ลำ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 27/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 4,227,056 23/03/2563 4,227,056 หจก.ศุภกิจซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,227,056 4,227,056 89.94 67.00 90.00 67.00 60.00 21/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (24) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 24/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 4,939,985 23/03/2563 4,939,985 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 5,200,000 5,200,000 5,200,000 4,939,985 4,939,985 95.00 69.00 95.00 69.00 60.00 21/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.655) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 426,577 20/05/2563 426,577 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/05/2563 500,000 500,000 500,000 426,577 426,577 85.32 0.00 75.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.656) กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำใหญ่ 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 294,110 17/04/2563 294,110 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2563 350,000 350,000 350,000 294,110 294,110 84.03 0.00 84.03 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.657) กำจัดวัชพืชโดยเครี่องจักร คลองระบายเขตจังหวัดชัยนาท ปริมาณ 6,468 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 194,989 25/03/2563 194,989 บ.บีเอ็นควิปเมนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2563 200,000 200,000 200,000 194,989 194,989 97.49 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.680) กำจัดวัชพืช คลองขนาดคันกั้นน้ำองครักษ์-เกาะกา ปริมาณ 12,720 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,600 400,600 400,600 400,600 ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 333,645 02/04/2563 333,645 หจก.ปราการยุทธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2563 400,600 400,600 400,600 333,645 333,645 83.29 0.00 83.29 0.00 45.60 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.681) กำจัดวัชพืช คลองท่าแดง ปริมาณ 7,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 226,800 226,800 226,800 226,800 เกาะโพธิ์ เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 203,314 04/03/2563 203,314 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2563 226,800 226,800 226,800 203,314 203,314 89.64 0.00 89.64 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.682) กำจัดวัชพืช คลองไผ่ ปริมาณ 4,120 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 129,700 129,700 129,700