ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 14:24:46]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรหน้าประตูระบายน้ำฝายป่าแดด โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 209,200 209,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรหน้าประตูระบายน้ำฝายดอยน้อย โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 338,000 338,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรหน้าประตูระบายน้ำฝายวังปาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 423,900 423,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรหน้าประตูระบายน้ำฝายแม่สอย โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 488,300 488,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืช ปริมาณ 2,000 ไร่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,743,300 2,743,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองตาราง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 827,000 827,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,460,000 1,460,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองปลามัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 451,000 451,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลอง สระเก็บน้ำหนองจอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 289,000 289,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองบึงซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 221,000 221,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองหนองกะยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 207,000 207,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองจิกเอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 185,000 185,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 2L กม.0+000 - 5+469 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 438,000 438,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 15L กม.0+000 - 7+044 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษานเรศวร ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 561,000 561,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 3L กม.0+000 - 6+025 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 480,000 480,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 7R - 2R กม.0+000 - 3+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 290,000 290,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 7R - 2R - 2R กม.0+000 - 1+253 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 106,000 106,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 9L กม.0+000 - 1+270 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 107,000 107,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 9L - 0.8L กม.0+000 - 1+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 132,000 132,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 26R กม.0+000 - 3+199 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 259,000 259,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L กม.0+000 - 9+568 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลทับยายเชียง ตำบลดงประคำ ตำบลมะต้อง ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,769,000 1,769,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลอง DR.1-1.7L กม.0+000 - กม.7+860 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,195,000 1,195,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลอง DR.1-1.7L - 3.1L กม.0+000 - กม.3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,295,000 1,295,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลอง DR.1-12.1L กม.0+000 - กม.1+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 221,000 221,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลอง DR.1-12.-8R กม.1+900 - กม.6+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,807,000 2,807,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองคล้า กม.0+000 - กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 605,000 605,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองอีหงษ์ กม.0+000 - กม.7+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,498,000 1,498,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองแต้ว กม.5+500 - กม.10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 902,000 902,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองบ้านเกาะ กม.0+000 - กม.0+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 79,000 79,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองห้วยยั้ง กม.0+000 - กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 462,000 462,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองแม่ฝาย-บึงช้าง กม.4+512 - กม.7+758 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 472,000 472,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองจันทิมาบึงช้าง-บึงช้าง กม.1+200 - กม.4+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 401,000 401,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลอง 1L-2R-MC กม.0+000 - กม.5+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 642,000 642,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองวังกัน กม.0+000 - กม.5+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,565,000 1,565,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชฝายห้วยทอน ปริมาณ 17,140 ตัน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองห้วยหลัว ปริมาณ 13,720 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 400,000 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ ปริมาณ 13,720 ตัน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 400,000 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอ่างเก็บในห้วยสีทน ปริมาณ 20,640 ตัน ตำบลโพนทอง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 600,000 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำชีหน้าเขื่อนระบายน้ำร้อยเอ็ด ปริมาณ 11,360 ตัน ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 330,000 330,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำชีเขื่อนระบายน้ำชนบท ปริมาณ 4,160 ตัน ตำบลโนนพระยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 120,000 120,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำชีเขื่อนระบายน้ำมหาสารคาม ปริมาณ 4,160 ตัน ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 120,000 120,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำชีเขื่อนระบายน้ำเขื่อนวังยาง ปริมาณ 4,480 ตัน ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 130,000 130,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนธาตุน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนยโสธร-พนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนหัวนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,200,000 1,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนราษีไศล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 690,000 690,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชลำจักราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 870,400 870,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชลำสะแทด หน้าปตร.ธรรมจักรพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 282,300 282,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชลำสะแทด หน้าปตร.คอนเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 434,000 434,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชลำสะแทด หน้าปตร.ลำสะแทด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 611,400 611,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 4,204,000 4,204,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 4,063,000 4,063,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,144,000 1,144,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชอ่างห้วยสะกาด โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,688,000 1,688,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายชัยนาท - ป่าสัก 3 กม.30+000 - 51+800 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 7,373,000 7,373,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบาย 4 ซ้าย กม.0+000 - 19+340 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 385,000 385,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบาย 7 ซ้าย กม.0+000 - 13+180 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 301,000 301,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชแม่น้ำลพบุรี กม.31+450 - 31+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 285,000 285,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่เริงราง กม.0+000 - 10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 171,000 171,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 กม.52+650 - 67+110 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 4,959,000 4,959,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชบริเวณปากแม่น้ำลพบุรี ถึง ปตร.ปากแม่น้ำลพบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 222,900 222,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนพระราม 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 462,000 462,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำท่าจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 875,000 875,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย พลเทพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 105,000 105,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.1+600 ถึง กม.20+880 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพลเทพ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 703,000 703,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ขวามะขามเฒ่า กม.0+050 ถึง กม.22+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,141,000 1,141,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ซ้าย - 4 ขวา สุพรรณ 1 จากกม.0+500 - กม.7+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 248,000 248,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ซ้าย - 4 ขวา สุพรรณ 1 จากกม.1+000 - กม.8+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 224,600 224,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย ร.สุพรรณ 2 กม.10+370-กม.41+926 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลปากน้ำ ตำบลเดิมบาง ตำบลเขาพระ ตำบลนางบวช ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,380,700 1,380,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย ร.3ข.สุพรรณ 2 กม.0+000-กม.6+340 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลเดิมบาง ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 231,200 231,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.22+000-กม.32+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 148,000 148,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่สามชุก 1 กม.51+000-กม.53+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 198,000 198,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่สามชุก 1 กม.53+000-กม.59+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 498,000 498,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่สามชุก 1 กม.59+000-กม.65+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 600,000 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่สามชุก 1 กม.68+000-กม.70+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 198,000 198,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 กม.42+000 - กม.64+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,330,000 1,330,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร.1 ขวา สุพรรณ 3 กม.34+600 - 38+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 204,200 204,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.0+000 - 35+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 619,500 619,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ สามชุก 1 กม.27+818 - 64+180 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,651,700 2,651,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ซ้าย สามชุก 1 กม.0+000 - 12+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 264,700 264,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ซ้าย สามชุก 1 กม.0+000 - 17+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 347,100 347,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ซ้าย สองพี่น้อง กม.0+000 - 8+830 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 257,500 257,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ซ้าย - 2 ซ้าย สองพี่น้อง กม.0+000 19+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 619,300 619,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 3 ขวา แม่น้ำสุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 437,500 437,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบ้านแหลม ตำบลบางใหญ่ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 385,500 385,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 4 ขวา แม่น้ำสุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 875,100 875,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย -1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลมะขามล้ม ตำบลวัดดาว ตำบลดอนกำยาน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 334,300 334,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองคั้นกั้นน้ำเหนือ ปตร.สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 437,500 437,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย1ซ้าย สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 233,300 233,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร. 1 ซ้าย สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 373,200 373,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ 2ซ้าย สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 363,000 363,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร.2ขวา แม่น้ำสุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลมะขามล้ม ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 763,500 763,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร.1ซ้าย 2 ขวา แม่น้ำสุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 542,200 542,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 414,200 414,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.21+500 ถึง กม.44+900 (เขตจังหวัดสิงห์บุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 204,700 204,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 กม.11+000 ถึง กม.41+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลโคกช้าง ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 875,100 875,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรแม่น้ำน้อย เป็นช่วงๆ กม.20+000 ถึง กม.30+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 408,300 408,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 2 กม.0+000 ถึงกม.18+00 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 262,500 262,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 5 ขวา - 4 ซ้าย สุพรรณ 2 กม.0+000 ถึง กม.7+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 259,600 259,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 กม.21+000 ถึง กม.38+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 247,900 247,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อย ช่วง กม.30+800 - กม.55+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,307,400 1,307,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 ช่วง กม.7+500 - กม.31+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยชัน ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี ตำบลแม่ลา ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,680,100 1,680,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 6 ขวา แม่น้ำน้อย 2 ช่วง กม.0+000 - กม.15+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 437,500 437,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา - 1 ซ้าย ช่วง กม.0+700 - กม.5+510 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 210,500 210,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย ช่วง กม.0+000 - กม.10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 437,500 437,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา ช่วง กม.9+400 - กม.24+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 218,700 218,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 3 ช่วง กม.0+000 - กม.26+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 455,000 455,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 ช่วง กม.17+000 - กม.32+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 437,500 437,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา ช่วง กม.6+000 - กม.39+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,443,900 1,443,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 5 ซ้าย - 1 ขวา ช่วง กม.0+000 - กม.16+480 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 360,500 360,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา ช่วง กม.41+100 - กม.44+800 และ กม.54+750 - กม.62+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 320,500 320,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ขวา แม่น้ำน้อย 4 ช่วง กม.0+000 - กม.10+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 229,700 229,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 ช่วง กม.26+500 - กม.34+578 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 212,000 212,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ซ้าย สุพรรณ 3 ช่วง กม.0+000 - กม.21+650 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 252,600 252,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 ช่วง กม.34+700 - กม.61+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 776,000 776,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 3 ช่วง กม.0+000 - กม.13+192 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 384,800 384,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ขวา สุพรรณ 4 ช่วง กม.7+700 - กม.25+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 513,300 513,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา ช่วง กม.62+000 - กม.79+592 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 513,100 513,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 3 ช่วง กม.0+000 - กม.11+820 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 344,800 344,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อยด้านเหนือประตูระบายน้ำยางมณี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 437,500 437,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1ขวา กม.0+100 ถึง กม.20+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 476,000 476,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1ขวา สุพรรณ 4 กม.0+000 ถึง กม.14+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 204,200 204,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2ขวา สุพรรณ 4 กม.0+000 ถึง กม.24+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 560,000 560,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1ซ้าย - 1ซ้าย แม่น้ำน้อย 6 กม.0+000 ถึง กม.5+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 309,200 309,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรด้านเหนือ ประตูระบายน้ำผักไห่ จาก กม.122+500 ถึง กม.127+200 ยาว 4.400 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 256,600 256,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองผักไห่ - เจ้าเจ็ด เป็นช่วงๆ กม.0+000 ถึง กม.15+000 ยาว 6.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 245,000 245,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองท่าข้าวโพด-วังทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 364,600 364,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร หน้าบานระบายเขื่อนเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,290,000 1,290,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 291,700 291,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ INTERCEPTOR DRAIN กม.10+880 - กม.34+640 โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 693,000 693,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ HUAI TANODE DRAIN กม.0+000 - กม.6+310 โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 276,100 276,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 3,569,000 3,569,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองสาลี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,884,000 1,884,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองญี่ปุ่นเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,190,000 2,190,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,343,000 2,343,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลพระยาบรรลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,700,000 1,700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองสาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลพระยาบรรลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,343,000 2,343,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองแสนแสบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 965,000 965,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองพระองค์ไชยานุชิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 3,485,000 3,485,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,884,000 1,884,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองลำปลาทิว กม.0+000-7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 736,000 736,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองนครเนื่องเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,643,000 1,643,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองบางขนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 889,000 889,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองประเวศบุรีรัมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,401,000 1,401,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 2,497,000 2,497,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองขวาง-เปร็ง-ชวดพร้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,470,000 1,470,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,433,000 1,433,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,967,000 1,967,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลอง 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,233,000 1,233,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลอง 16 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,233,000 1,233,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชคลอง 16 สายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,061,000 1,061,000