ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 01:20:01]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.1) เครื่องมือทดสอบกำลังของหินแบบพกพา (Schmidth's hammer) จำนวน 4 เครื่อง (เครื่องละ 80,000 บาท) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 254,000 254,000 254,000 254,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 12/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2560 05/01/2561 05/02/2561 179,200 23/03/2561 179,200 บริษัท เอเชีย จีโอเทคนิคัล อินสตรูเมนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เบิกจ่ายแล้ว ไม่มีปัญหา-อุปสรรค 08/06/2561 179,200 179,200 179,200 179,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.2) เครื่องมือทดสอบกำลังหินในสนาม (Portable point load test apparatus) จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องละ 500,000 บาท) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 493,000 493,000 493,000 493,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 12/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2560 05/01/2561 05/02/2561 137,000 23/03/2561 137,000 บริษัท เอเชีย จีโอเทคนิคัล อินสตรูเมนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายแล้ว ไม่มีปัญหา-อุปสรรค 08/06/2561 137,000 137,000 137,000 137,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.3) การจัดหาเครื่อง Scanner สี ขนาด A0 จำนวน 16 ชุด ชุดละ 450,000 บาท ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 08/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2561 22/03/2561 28/03/2561 3,920,000 10/04/2561 3,920,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขอบอกเลิกสัญญา เนื่องจาก scanner และ plotter ที่ได้ไม่ตรงตามร่างขอบเขต คือ ต้องสามารถทำงานด้วยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นลักษณะ multifunction support และทั้ง 2 รายการต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเห็นสมควรให้บอกเลิกสัญญาและไม่รับพิจารณาบันทึกของบริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ได้ทำเงินกันเหลื่อมปีแล้ว กำลังเร่งดำเนินการ 05/09/2561 3,920,000 3,920,000 0.00 100.00 95.00 100.00 95.00 11/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.4) การจัดหาเครื่อง Plotter สี ขนาด A0 จำนวน 16 ชุด ชุดละ 350,000 บาท ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 08/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2561 22/03/2561 28/03/2561 3,972,800 10/04/2561 3,972,800 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขอบอกเลิกสัญญา เนื่องจาก scanner และ plotter ที่ได้ไม่ตรงตามร่างขอบเขต คือ ต้องสามารถทำงานด้วยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นลักษณะ multifunction support และทั้ง 2 รายการต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเห็นสมควรให้บอกเลิกสัญญาและไม่รับพิจารณาบันทึกของบริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ได้ทำเงินกันเหลื่อมปีแล้ว กำลังเร่งดำเนินการ 05/09/2561 3,972,800 3,972,800 0.00 100.00 95.00 100.00 95.00 11/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.5) กล้องวัดมุมพร้อมเครื่องวัดระยะอิเลคทรอนิคส์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 37 ชุด ชุดละ 400,000 บาท ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,727,500 14,727,500 14,648,300 14,648,300 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 21/12/2560 05/01/2561 14,648,300 19/02/2561 14,648,300 บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหา-อุปสรรค 08/06/2561 14,648,300 14,648,300 14,648,300 14,648,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.6) กล้องระดับดิจิตอล กำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า (สำหรับงานระดับชั้นที่ 2) จำนวน 5 ชุด ชุดละ 300,000 บาท ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,471,300 1,471,300 1,471,250 1,471,250 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 21/12/2560 05/01/2561 1,471,250 19/02/2561 1,471,250 บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหา-อุปสรรค 08/06/2561 1,471,250 1,471,250 1,471,250 1,471,250 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.7) กล้องระดับดิจิตอล กำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า (สำหรับงานระดับชั้นที่ 3) จำนวน 34 ชุด ชุดละ 200,000 บาท ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,800,000 6,800,000 6,730,300 6,730,300 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 21/12/2560 05/01/2561 6,730,300 19/02/2561 6,730,300 บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหา-อุปสรรค 08/06/2561 6,730,300 6,730,300 6,730,300 6,730,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.8) เข็มทิศธรณีวิทยา (Geological compass) จำนวน 10 อัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 160,000 160,000 160,000 160,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2560 150,000 27/11/2560 150,000 บริษัท ศิริพีระ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ตรวจรับของและเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 บริษัท ศิริพีระ จำกัด ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 20/04/2561 160,000 160,000 150,000 150,000 93.75 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.9) ค้อนธรณีวิทยา (Geological hammer) จำนวน 10 อัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 35,000 35,000 35,000 35,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2560 35,000 27/11/2560 35,000 บริษัท ศิริพีระ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ตรวจรับของและเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 บริษัท ศิริพีระ จำกัด ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 20/04/2561 35,000 35,000 35,000 35,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทำข้อมูลหลุมเจาะสำรวจ (Boring Log) และรูปตัดชั้นดินฐานราก (Soil Profile) จำนวน 1 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 270,000 270,000 270,000 270,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 268,000 21/12/2560 268,000 บริษัท ดี-อิมเม็กซ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ตรวจรับของและเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 บริษัท ดี อิมเม็กซ์ จำกัด ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 20/04/2561 268,000 268,000 268,000 268,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 3,750,000 บาท ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,980,000 14,980,000 14,980,000 14,980,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 27/12/2560 19/01/2561 14,937,200 19/02/2561 14,937,200 บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายแล้ว ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 20/04/2561 14,937,200 14,937,200 14,937,200 14,937,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (3) ระบบคลังข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000,000 บาท ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2560 31/10/2560 19/12/2560 1,944,915 19/01/2561 1,944,915 บริษัท อะธีน่า ไอ.ที จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 08/06/2561 1,944,915 1,944,915 1,944,915 1,944,915 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (4) เครื่องอัดลม (Air Compressor) กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,197,000 1,197,000 1,197,000 1,197,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2560 05/01/2561 30/01/2561 1,118,000 15/03/2561 1,118,000 บริษัท ดี-อิมเม็กซ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กำลังเร่งดำเนินการ 20/07/2561 1,196,260 1,196,260 1,196,260 1,196,260 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (5) เครื่องเจาะหินแบบโรตารี่ (Rotary Drilling Machine) พร้อมเครื่องสูบน้ำ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,084,200 4,084,200 4,084,200 4,084,200 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2560 05/01/2561 30/01/2561 3,817,000 15/03/2561 3,817,000 บริษัท ดี-อิมเม็กซ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กำลังเร่งดำเนินการ 20/07/2561 4,084,190 4,084,190 4,084,190 4,084,190 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (6) เครื่องมือวัดการรับแรงด้านข้างของหินในหลุมเจาะสำรวจ (Lateral load tester) กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2560 05/01/2561 30/01/2561 3,989,923 15/03/2561 3,989,923 บริษัท ดี-อิมเม็กซ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กำลังเร่งดำเนินการ 20/07/2561 3,989,923 3,989,923 3,989,923 3,989,923 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (7) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Imaging) กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 19/12/2560 27/12/2560 5,900,000 13/02/2561 5,900,000 บริษัท ศิริพีระ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 08/06/2561 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (8) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Imaging) สำหรับน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,390,000 2,390,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2560 12/12/2560 03/01/2561 2,390,000 15/02/2561 2,390,000 บริษัท ศิริพีระ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 08/06/2561 2,390,000 2,390,000 2,390,000 2,390,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (9) เครื่องเจาะสำรวจและตอกทดลองขนาดใหญ่ (Large Penetration and Soil Drilling Machine) กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,984,000 4,984,000 4,984,000 4,984,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2560 05/01/2561 30/01/2561 4,983,953 15/03/2561 4,983,953 บริษัท ดี-อิมเม็กซ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กำลังเร่งดำเนินการ 20/07/2561 4,983,953 4,983,953 4,983,953 4,983,953 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (24) ซ่อมใหญ่เครื่องมือด้านสำรวจ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 วิธีคัดเลือก 22/11/2560 17/01/2561 3,490,219 08/03/2561 3,490,219 บริษัท ดี-อิมเม็กซ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กำลังเร่งดำเนินการ 20/07/2561 3,490,219 3,490,219 3,490,219 3,490,219 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.243) งานซ่อมแซมและพัฒนาบ่อบาดาลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และ ปัตตานี โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 09/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 52,221 09/02/2561 52,221 บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 07/09/2561 850,000 850,000 827,147 827,147 97.31 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง(โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 595,000 595,000 595,000 595,000 บางงอน, ท่ากระดาน พุนพิน, คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 02/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 160,662 12/01/2561 160,662 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมใจค้าวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 595,000 595,000 595,000 595,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง(โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ 02/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 49,960 08/01/2561 49,960 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเซอร์วิสก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ เป็นการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ต้องส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประมาณการ และมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหลักเพื่อใช้หล่อหลักเขตชลประทาน สำหรับงานปักหลักเขตและซ่อมเขตชลประทาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 24/01/2561 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง(โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,118,800 5,118,800 5,118,800 5,118,800 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 01/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 38,882 09/01/2561 38,882 บริษัท ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เป็นการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ต้องส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประมาณการ และมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหลักเพื่อใช้หล่อหลักเขตชลประทาน สำหรับงานปักหลักเขตและซ่อมเขตชลประทาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 13/03/2561 2,942,600 2,942,600 2,942,600 2,942,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี) โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,928,800 10,928,800 10,928,800 10,928,800 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 01/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 40,000 01/11/2560 40,000 บริษัท ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เป็นการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ต้องส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประมาณการ และมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหลักเพื่อใช้หล่อหลักเขตชลประทาน สำหรับงานปักหลักเขตและซ่อมเขตชลประทาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 15/03/2561 3,276,900 3,276,900 3,276,552 3,276,552 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 02/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2560 1,750,000 10/10/2560 1,750,000 สรธ.เป็นผู้ดำเนินการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 01/12/2560 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 1 จ. เชียงใหม่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,913,600 3,913,600 3,913,600 3,913,600 วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 19/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 53,007 19/12/2560 53,007 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุพงษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 3,913,600 3,913,600 3,913,600 3,913,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 2 จ. ลำปาง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,977,600 3,977,600 3,977,600 3,977,600 สวนดอก เมือง ลำปาง 25/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 44,163 25/12/2560 44,163 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 3,977,600 3,977,600 3,977,600 3,977,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.3) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 3 จ. พิษณุโลก โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,964,000 3,964,000 3,964,000 3,964,000 ตำบลท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 08/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 49,960 08/01/2561 49,960 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเซอร์วิสก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ เป็นการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ต้องส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประมาณการ และมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหลักเพื่อใช้หล่อหลักเขตชลประทาน สำหรับงานปักหลักเขตและซ่อมเขตชลประทาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 24/01/2561 3,964,000 3,964,000 3,964,000 3,964,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.4) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 4 จ. กำแพงเพชร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 06/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 99,161 06/12/2560 99,161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพพสาร ติดปัญหาอื่นๆ - - 24/01/2561 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.5) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 จ. อุดรธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,068,400 4,068,400 4,068,400 4,068,400 หมูม่น เมือง อุดรธานี 02/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 42,896 02/10/2560 42,896 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร พีอาร์ดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 13/03/2561 4,068,400 4,068,400 4,068,400 4,068,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.6) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 6 จ. ขอนแก่น โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,222,000 4,222,000 4,222,000 4,222,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 02/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 70,957 11/01/2561 70,957 ส.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 4,222,000 4,222,000 4,222,000 4,222,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.7) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 7 จ. อุบลราชธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,913,100 3,913,100 3,913,100 3,913,100 เมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 14/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 66,778 14/12/2560 66,778 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 3,913,100 3,913,100 3,913,100 3,913,100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.8) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 8 จ. นครราชสีมา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,320,300 4,320,300 4,320,300 4,320,300 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 29/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 60,620 29/12/2560 60,620 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะรุ่งเรือง ติดปัญหาอื่นๆ เป็นการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ต้องส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประมาณการ และมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหลักเพื่อใช้หล่อหลักเขตชลประทาน สำหรับงานปักหลักเขตและซ่อมเขตชลประทาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 24/01/2561 4,320,300 4,320,300 4,320,300 4,320,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.9) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 9 จ. ชลบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,183,000 4,183,000 4,183,000 4,183,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 09/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 38,882 09/01/2561 38,882 บริษัท ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 4,183,000 4,183,000 4,183,000 4,183,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.10) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 10 จ. ลพบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,154,800 4,154,800 4,154,800 4,154,800 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 02/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 190,600 17/01/2561 190,600 ร้านสินไทยวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 4,154,800 4,154,800 4,154,800 4,154,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.11) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 11 จ. นนทบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,038,600 4,038,600 4,038,600 4,038,600 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 22/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 56,490 22/11/2560 56,490 บริษัท วี เอส เอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ (2017) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 4,038,600 4,038,600 4,038,350 4,038,350 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.12) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 12 จ. ชัยนาท โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,094,500 4,094,500 4,094,500 4,094,500 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 18/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 71,980 18/12/2560 71,980 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 4,094,500 4,094,500 4,094,500 4,094,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.13) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 13 จ. กาญจนบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,957,200 3,957,200 3,957,200 3,957,200 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 02/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 55,980 15/01/2561 55,980 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรรโลงพานิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 3,957,200 3,957,200 3,957,200 3,957,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.14) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 14 จ. ประจวบคีรีขันธ์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,917,800 3,917,800 3,917,800 3,917,800 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 14/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 86,920 14/12/2560 86,920 อ.เคหภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 3,917,800 3,917,800 3,917,800 3,917,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.15) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 15 จ. นครศรีธรรมราช โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,067,400 4,067,400 4,067,400 4,067,400 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 02/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 160,662 12/01/2561 160,662 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมใจค้าวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 4,067,400 4,067,400 4,067,400 4,067,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.16) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 16 จ. สงขลา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,067,700 4,067,700 4,067,700 4,067,700 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 158,790 19/01/2561 158,790 บริษัท หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 29/01/2561 4,067,700 4,067,700 4,067,700 4,067,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.17) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 17 จ. นราธิวาส โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 09/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 102,951 09/01/2561 102,951 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะกังทรายและวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี กรุงเทพมหานคร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 02/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 197,916 02/10/2560 197,916 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 13/03/2561 22,000,000 22,000,000 21,999,317 21,999,317 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (3) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2561 1,613,610 25/04/2561 1,613,610 บริษัม ดี-อิมเม็กซ์ จำกัด, บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด, ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอส.ที. รุ่งเรืองทรัพย์ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำลังเร่งดำเนินการ 22/05/2561 53,423,000 53,423,000 51,752,622 51,752,622 96.87 100.00 95.00 100.00 95.00 11/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.1) รังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 44,163 25/12/2560 44,163 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 14/03/2561 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช) โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,197,400 7,197,400 7,197,400 7,197,400 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ติดปัญหาอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไปใช้โครงการอื่นๆ ที่มีความจำเป็น กำลังเร่งดำเนินการ 27/07/2561 200,100 200,100 4,100 4,100 2.05 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.48) โครงการตรวจสภาพเขื่อนดินถมขนาดกลางโดยนวัตกรรมกระบวนการทางธรณีฟิสิกส์ จำนวน 10 โครงการ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 07/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11,420 07/02/2561 11,420 ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอส.ที. รุ่งเรืองทรัพย์ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำลังเร่งดำเนินการ 28/03/2561 2,497,100 2,497,100 2,415,269 2,415,269 96.72 100.00 96.00 100.00 96.00 04/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.49) โครงการตรวจสอบความมั่นคงลาดไหล่เขาเขื่อนและอาคารประกอบในเขตชลประทานที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนมีพลัง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,094,200 3,094,200 3,094,200 3,094,200 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร ติดปัญหาอื่นๆ เป็นการปฏิบัติงานภาคสนาม ไม่มีการจัดซื้อวัสดุ - 28/03/2561 3,088,000 3,088,000 2,042,066 2,042,066 66.13 100.00 90.00 100.00 90.00 11/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (2) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2561 4,980,637 17/05/2561 4,980,637 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์, บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด, บริษัท ดีพี เฟาน์ดรี่ จำกัด, บริษัม ดี-อิมเม็กซ์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำลังเร่งดำเนินการ 22/05/2561 61,328,700 61,328,700 57,804,863 57,804,863 94.25 100.00 95.00 100.00 95.00 11/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (22) ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม (ระยะที่ 10) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2561 5,771,260 15/05/2561 5,771,260 บริษัท พล็อตปริ๊นท์ สมาร์ทไพร์ส เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด, บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที รุ่งเรืองทรัพย์, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง กำลังเร่งดำเนินการ 22/05/2561 24,998,584 24,998,584 22,868,982 22,868,982 91.48 100.00 91.00 100.00 91.00 11/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (23) โครงการปรับปรุงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 1 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 28/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 985,470 02/03/2561 985,470 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที รุ่งเรืองทรัพย์ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำลังเร่งดำเนินการ 22/03/2561 18,000,000 18,000,000 17,955,204 17,955,204 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 24/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (24) โครงการสอบเทียบกราฟโค้งความจุอ่างเก็บน้ำชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 07/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 61,060 07/02/2561 61,060 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที รุ่งเรืองทรัพย์ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำลังเร่งดำเนินการ 28/03/2561 10,000,000 10,000,000 9,987,375 9,987,375 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 24/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บางกล่ำ หาดใหญ่ สงขลา โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 3,000,000 19/01/2561 3,000,000 ฝ่ายจัดหาที่ดิน 3 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 24/01/2561 82,600 82,600 82,435 82,435 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,312,300 1,312,300 1,312,300 1,312,300 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 12/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 160,662 12/01/2561 160,662 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมใจค้าวัสดุก่อสร้า ติดปัญหาอื่นๆ เป็นการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ต้องส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประมาณการ และมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหลักเพื่อใช้หล่อหลักเขตชลประทาน สำหรับงานปักหลักเขตและซ่อมเขตชลประทาน กำลังเร่งดำเนินการ 13/03/2561 385,200 385,200 385,200 385,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระบบส่งน้ำพื้นที่ฝั่งขวา) ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,493,000 1,493,000 1,493,000 1,493,000 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 20/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/08/2561 1,493,000 1,493,000 1,470,274 1,470,274 98.48 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง (รูปตัดลำน้ำ) ตำบลบางงอน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,684,000 1,684,000 1,684,000 1,684,000 บางงอน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 20/02/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 31/08/2561 1,684,000 1,684,000 1,641,633 1,641,633 97.48 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แนวระบบส่งน้ำ สาย LMC สำรวจงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะที่ 2 และสำรวจปรับปรุงถนนแยก สก.3039-บ้านแก่งยาว) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 748,000 748,000 748,000 748,000 ดินสอ นาดี ปราจีนบุรี ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำลังเร่งดำเนินการ 15/06/2561 748,000 748,000 703,585 703,585 94.06 100.00 95.00 100.00 95.00 11/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศงานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง 13 โครงการ 17,044,900 บาท) (LS) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,044,900 17,044,900 17,044,900 17,044,900 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 24/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำลังเร่งดำเนินการ 31/08/2561 17,044,900 17,044,900 12,749,321 12,749,321 74.80 100.00 75.00 100.00 75.00 11/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศงานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (อ่างเก็บน้ำ 4 โครงการ 4,167,600 บาท) (LS) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,167,600 4,167,600 4,167,600 4,167,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 14/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำลังเร่งดำเนินการ 31/08/2561 4,167,600 4,167,600 2,948,792 2,948,792 70.76 100.00 75.00 100.00 75.00 11/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศงานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (5 โครงการ 14,101,700 บาท) (LS) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,101,700 14,101,700 14,101,700 14,101,700 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อ 10 ส.ค. 61 กำลังเร่งดำเนินการ 31/08/2561 14,101,700 14,101,700 2,004,307 2,004,307 14.21 100.00 30.00 100.00 30.00 11/09/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง (สสธ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,800 24,800 24,800 24,800 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 24/10/2560 24/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 24,800 14/11/2560 24,800 ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอส.ที. รุ่งเรืองทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/09/2561 24,800 24,800 24,800 24,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity imaging) (สสธ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2560 07/02/2561 20/02/2561 5,999,500 30/03/2561 5,999,500 บริษัท ศิริพีระ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/09/2561 5,990,000 5,990,000 5,990,000 5,990,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Imaging) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2560 07/02/2561 20/02/2561 5,999,500 30/03/2561 5,999,500 บริษัท ศิริพีระ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/09/2561 5,990,000 5,990,000 5,990,000 5,990,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดคลื่นไหวสะเทือน (Exploration seismograph) พร้อมอุปกรณ์ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 16/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2560 12/01/2561 6,950,000 15/02/2561 6,950,000 บริษัท ศิริพีระ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/09/2561 6,950,000 6,950,000 6,950,000 6,950,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดเรด้าห์หยั่งลึก (Ground Penetration Radar) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 18/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2561 7,900,000 30/03/2561 7,900,000 บริษัท เอเชีย เทสติ้ง อีควีปเม้นท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/09/2561 7,900,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดเรด้าห์หยั่งลึก (Ground Penetration Radar, GPR) สำหรับงานคอนกรีต สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 22/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 4,920,000 14/03/2561 4,920,000 บริษัท เอเซีย เทสติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/09/2561 4,920,000 4,920,000 4,920,000 4,920,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,198,000 1,198,000 1,198,000 1,198,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 07/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2561 1,198,000 23/03/2561 1,198,000 บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 28/06/2561 1,198,000 1,198,000 1,198,000 1,198,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา รถบรรทุกและจัดเก็บอุปกรณ์สำรวจธรณีฟิสิกส์ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,294,000 1,294,000 1,294,000 1,294,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 07/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2561 1,294,000 23/03/2561 1,294,000 บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 28/06/2561 1,294,000 1,294,000 1,294,000 1,294,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity imaging)(สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 5,970,000 5,970,000 5,970,000 5,970,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 5,970,000 5,970,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 23/03/2561 5,970,000 5,970,000 5,970,000 5,970,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โครงการพัฒนา นวัตกรรมเครื่องมือสำรวจพร้อมระบบสารสนเทศแบบบูรณาการด้วย เทคโนโลยีดิจิตอล ระยะที่ 2 (สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 32,043,231 32,043,231 32,043,231 32,043,231 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 29/01/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/03/2560 37,697,919 20/04/2560 37,697,919 220 26/04/2560 04/05/2560 01/12/2560 บริษัท เอฟ ที พี เอส จำกัด 2,296,030 2,296,030 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 21/02/2561 32,043,231 32,043,231 32,043,231 32,043,231 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 3. เครื่องมือสำรวจทำแผนที่ทางอากาศแบบหลายใบพัด(Multiroter Unmaned AerialVehicle : MUAV) เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 6,080,000 6,080,000 6,080,000 6,080,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 28/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2559 27/12/2559 30/03/2560 6,080,000 25/04/2560 6,080,000 บริษัท ท๊อป เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 08/01/2561 6,080,000 6,080,000 6,080,000 6,080,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 44. ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม(ระยะที่ 9) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลภาพดาวเทียมจาก สทอภ.(GISTDA) เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 439,561 439,561 439,561 439,561 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 21/11/2559 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 81,855 81,855 สทอภ. (GISTDA) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 14/03/2561 439,562 439,562 439,561 439,561 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 54. ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 2,997,600 2,997,600 2,997,600 2,997,600 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 29/11/2559 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 39,808 39,808 บริษัท พยงก์ ปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 05/01/2561 2,997,600 2,997,600 2,997,600 2,997,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 318. ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 2,294,100 2,294,100 2,294,100 2,294,100 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ 28/11/2559 94,150 94,150 หจก.เจริญสมหวัง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 05/01/2561 2,294,100 2,294,100 2,294,100 2,294,100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)