ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 17:31:38]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.1) เครื่องขุดหลุมเครื่องเจาะดิน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 34 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 544,000 544,000 544,000 544,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 26/10/2561 15/11/2561 495,496 28/01/2562 495,496 บริษัท ดี-อิมเม็กซ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 495,496 495,496 495,495 495,495 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.2) กล้องระดับดิจิตอลความละเอียดสูงสำหรับงานระดับชั้น 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 19/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 24/09/2561 08/10/2561 497,550 11/01/2562 497,550 บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 27/02/2562 497,550 497,550 497,550 497,550 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.3) เครื่องมือทดสอบกำลังของหินแบบพกพา (Schmidth hammer) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 160,000 160,000 160,000 160,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 89,600 04/01/2562 89,600 บริษัท เอเชีย จีโอเทคนิคัล อินสตรูเมนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 27/02/2562 89,600 89,600 89,600 89,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.4) อากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน สำหรับสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศแบบ 3 มิติ และภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง (MUAS) พร้อมโปรแกรมประมวลผลและคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบพกพา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 24/09/2561 17/10/2561 6,125,000 12/02/2562 6,125,000 บริษัท เอส พี ที เนตเวอร์ค จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 06/03/2562 6,125,000 6,125,000 6,125,000 6,125,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.5) การจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2561 07/09/2561 01/10/2561 2,874,555 28/01/2562 2,874,555 บริษัท จีไอ เอส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 06/03/2562 2,874,555 2,874,555 2,874,555 2,874,555 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (2) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 15/08/2561 วิธีคัดเลือก 05/09/2561 26/09/2561 26/09/2561 3,493,500 28/01/2562 3,493,500 บริษัท ดี-อิมเม็กซ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 27/02/2562 3,493,500 3,493,500 3,493,500 3,493,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (3) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 26,222,000 26,222,000 26,222,000 26,222,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 19/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 24/09/2561 08/10/2561 26,140,100 11/01/2562 26,140,100 บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 27/02/2562 26,140,100 26,140,100 26,140,100 26,140,100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (4) ชุดเครื่องมือตรวจสอบงานปฐพีกลศาสตร์ฐานรากแบบไม่ทำลาย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 26/09/2561 31/10/2561 4,972,290 28/01/2562 4,972,290 บริษัท ดี-อิมเม็กซ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 08/03/2562 4,972,290 4,972,290 4,972,290 4,972,290 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (5) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดเรด้าห์หยั่งลึก (Ground Penetration Radar) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 17/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/08/2561 11/09/2561 01/10/2561 6,400,000 28/01/2562 6,400,000 บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จํากัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 06/03/2562 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (6) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดคลื่นไหวสะเทือน (Exploration Seismograph) พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 05/10/2561 12/10/2561 6,900,000 28/01/2562 6,900,000 บริษัท เอเชีย เทสติ้ง อีควีปเม้นท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 06/03/2562 6,900,000 6,900,000 6,890,000 6,890,000 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (7) เครื่องเจาะหินแบบโรตารี่ (Rotary Drilling Machine) พร้อมเครื่องสูบน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 26/09/2561 31/10/2561 12,475,060 28/01/2562 12,475,060 บริษัท ดี-อิมเม็กซ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 08/03/2562 12,475,060 12,475,060 12,475,060 12,475,060 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (8) ระบบสำรวจทำแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่ง (VTOL-UAV Mapping System) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,010,000 6,010,000 6,010,000 6,010,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 14/08/2561 วิธีคัดเลือก 30/08/2561 05/09/2561 12/09/2561 6,002,700 13/02/2562 6,002,700 บริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 06/03/2562 6,002,700 6,002,700 6,002,700 6,002,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (9) ชุดอุปกรณ์สำรองเครื่องมือสำรวจทำแผนที่ทางอากาศ (Unmanned Aerial Vehicles : UAV) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 01/08/2561 วิธีคัดเลือก 28/08/2561 04/09/2561 01/10/2561 1,390,000 28/01/2562 1,390,000 บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 29/03/2562 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (3) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง ผลผลิตโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,850,000 10,850,000 10,850,000 10,850,000 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ 27/09/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 11/02/2562 18/02/2562 198,680 20/02/2562 198,680 บริษัท พยงค์ปิโตเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 30/05/2562 10,850,000 10,850,000 10,850,000 10,850,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง ผลผลิตโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,800 1,800,800 1,800,800 1,800,800 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/10/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 05/11/2561 12/11/2561 68,200 19/11/2561 68,200 บริษัท ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 30/05/2562 1,800,800 1,800,800 1,800,800 1,800,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 875,000 875,000 875,000 875,000 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 10/10/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 05/11/2561 12/11/2561 57,970 16/11/2561 57,970 บริษัท พยงค์ปิโตเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 30/05/2562 875,000 875,000 875,000 875,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง ผลผลิตโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 50,000 50,000 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากโอนให้กรมที่ดินเบิกจ่ายเเทนเเละสำนักงบประมาณอนุมัติให้ดำเนินการโครงการอื่นเเทน อยู่ะหว่างดำเนินการ 30/05/2562 4,478,000 4,478,000 4,478,000 4,478,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 17,400 17,400 32,253 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.4) โครงการติดตามผลกระทบแผ่นดินไหว 7 โครงข่าย กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,892,000 3,892,000 3,892,000 3,892,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 1,568,500 01/01/2562 1,568,500 ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว อยู่ระหว่างดำเนินการ 15/03/2562 3,892,000 3,892,000 3,689,257 3,689,257 94.79 100.00 80.00 100.00 80.00 25/06/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (20) ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม (ระยะที่ 11) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว อยู่ระหว่างดำเนินการ 08/03/2562 24,999,963 24,999,963 23,272,305 23,272,305 93.09 100.00 80.00 100.00 80.00 25/06/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (21) โครงการปรับปรุงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2 และลุ่มน้ำยม กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว อยู่ระหว่างดำเนินการ 08/03/2562 19,800,000 19,800,000 19,042,707 19,042,707 96.18 100.00 85.00 100.00 85.00 25/06/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (22) โครงการสอบเทียบกราฟโค้งความจุอ่างเก็บน้ำชลประทาน กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว อยู่ระหว่างดำเนินการ 08/03/2562 8,842,000 8,842,000 8,803,150 8,803,150 99.56 100.00 95.00 100.00 95.00 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.18) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,305,000 4,305,000 4,305,000 4,305,000 วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 434,154 17/11/2561 434,154 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุพงษ์พานิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 29/03/2562 4,305,000 4,305,000 4,305,000 4,305,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.19) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,375,400 4,375,400 4,375,400 4,375,400 สวนดอก เมือง ลำปาง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/11/2561 214,976 16/11/2561 214,976 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 15/03/2562 4,375,400 4,375,400 4,375,400 4,375,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.20) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,360,400 4,360,400 4,360,400 4,360,400 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 159,200 14/12/2561 159,200 บริษัท พยงค์ปิโตเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 15/03/2562 4,360,400 4,360,400 4,360,400 4,360,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.21) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,389,000 4,389,000 4,389,000 4,389,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 367,380 16/11/2561 367,380 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรวิวัฒน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 15/03/2562 4,389,000 4,389,000 4,389,000 4,389,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.22) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,475,200 4,475,200 4,475,200 4,475,200 หมูม่น เมือง อุดรธานี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 399,227 16/11/2561 399,227 ร้านธนาศักดิ์การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 15/03/2562 4,475,200 4,475,200 4,475,200 4,475,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.23) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,644,200 4,644,200 4,644,200 4,644,200 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 419,300 16/11/2561 419,300 ร้าน ส.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 15/03/2562 4,644,200 4,644,200 4,644,200 4,644,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.24) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,304,400 4,304,400 4,304,400 4,304,400 แจระแม เมือง อุบลราชธานี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 434,500 19/11/2561 434,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว 15/03/2562 4,304,400 4,304,400 4,304,400 4,304,400 100.00 100.00 80.00 100.00 80.00 21/05/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.25) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,752,300 4,752,300 4,752,300 4,752,300 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 459,970 16/11/2561 459,970 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 7 ก้าว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 15/03/2562 4,752,300 4,752,300 4,752,288 4,752,288 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.26) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,601,300 4,601,300 4,601,300 4,601,300 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 417,300 19/11/2561 417,300 บริษัท ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 15/03/2562 4,601,300 4,601,300 4,601,288 4,601,288 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.27) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,570,300 4,570,300 4,570,300 4,570,300 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 365,500 12/11/2561 365,500 สินไทยวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 15/03/2562 4,570,300 4,570,300 4,570,220 4,570,220 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.28) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,442,500 4,442,500 4,442,500 4,442,500 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 376,000 23/11/2561 376,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวสหะกิจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 15/03/2562 4,442,500 4,442,500 4,442,488 4,442,488 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.29) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,503,900 4,503,900 4,503,900 4,503,900 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 475,590 26/11/2561 475,590 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 15/03/2562 4,503,900 4,503,900 4,503,687 4,503,687 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.30) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,352,900 4,352,900 4,352,900 4,352,900 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 376,160 21/11/2561 376,160 หจก.น.บริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 15/03/2562 4,352,900 4,352,900 4,352,880 4,352,880 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.31) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,309,600 4,309,600 4,309,600 4,309,600 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 493,460 23/11/2561 493,460 บริษัท ส.สมบูรณ์ปิโตรเลียมจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 15/03/2562 4,309,600 4,309,600 4,309,476 4,309,476 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.32) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,474,100 4,474,100 4,474,100 4,474,100 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 499,500 23/11/2561 499,500 ห้างหุ้นส่วน ช.เอ็นเคออยล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 15/03/2562 4,474,100 4,474,100 4,474,100 4,474,100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.33) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,474,500 4,474,500 4,474,500 4,474,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 500,000 26/11/2561 500,000 บริษัทหาดใหญ่แสนศิริค้าวัสดุ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 15/03/2562 4,474,500 4,474,500 4,474,496 4,474,496 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.34) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 17 จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,465,000 3,465,000 3,465,000 3,465,000 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 393,300 23/11/2561 393,300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะกังทรายและวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 15/03/2562 3,465,000 3,465,000 3,465,000 3,465,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (28) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 24,200,000 24,200,000 24,200,000 24,200,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 499,800 17/12/2561 499,800 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว อยู่ระหว่างดำเนินการ 15/03/2562 24,200,000 24,200,000 24,191,000 24,191,000 99.96 100.00 80.00 100.00 80.00 09/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (3) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 4,928,264 14/02/2562 4,928,264 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรื่องทรัพย์ , บริษัท ดีพี เฟาน์ดรี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ 30/05/2562 65,659,510 65,659,510 61,658,203 61,658,203 93.91 100.00 70.00 100.00 70.00 27/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (4) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 498,770 14/02/2562 498,770 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรื่องทรัพย์ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่ส่วนกลาง เป็นเบี้ยเลี้ยงราชการ อีกส่วนหนึ่งโอนไปดำเนินการท้องถิ่น เป็นค่าเชื้อเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง และค่าจ้างชั่วคราว ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ 11/03/2562 64,692,400 64,692,400 59,499,588 59,499,588 91.97 100.00 70.00 100.00 70.00 27/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,787,200 2,787,200 2,787,200 2,787,200 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 01/10/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 27/04/2562 03/05/2562 30,000 11/04/2562 30,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำปางไชยาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 30/05/2562 2,787,200 2,787,200 2,787,200 2,787,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง ผลผลิตโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 เชียงคาน เชียงคาน เลย 10/10/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ 02/05/2562 10/05/2562 289,978 09/05/2562 289,978 ร้านธนาศักดิ์การค้า อุดรธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 30/05/2562 57,400 57,400 57,400 57,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา อากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนพร้อมโปรแกรมตัดต่อภาพและคอมพิวเตอร์พกพาประมวลผล จำนวน 125 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,303,250 20,303,250 20,303,250 20,303,250 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/11/2561 21/11/2561 25/12/2561 20,862,500 22/02/2562 20,862,500 บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 06/03/2562 20,303,250 20,303,250 20,303,250 20,303,250 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (22) ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม (ระยะที่ 10) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,509,097 2,509,097 2,509,097 2,509,097 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 2,509,100 04/04/2561 2,509,100 GISDA ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 23/05/2562 2,509,097 2,509,097 2,509,097 2,509,097 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.3) การจัดหาเครื่อง Scanner สี ขนาด A0 จำนวน 16 ชุด ชุดละ 450,000 บาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,920,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 11/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2561 21/03/2561 28/03/2561 7,200,000 10/04/2561 7,200,000 บริษัท นาซ่าอินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 22/05/2562 3,920,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.4) การจัดหาเครื่อง Plotter สี ขนาด A0 จำนวน 16 ชุด ชุดละ 350,000 บาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,972,800 3,972,800 3,972,800 3,972,800 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 11/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2561 21/03/2561 28/03/2561 5,600,000 10/04/2561 5,600,000 บริษัท นาซ่าอินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 22/05/2562 3,972,800 3,972,800 3,972,800 3,972,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 จำนวน 2 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 460,000 460,000 460,000 460,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 460,000 02/01/2562 460,000 บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 28/01/2562 460,000 460,000 460,000 460,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,871,000 2,871,000 2,871,000 2,871,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 03/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 31/12/2561 16/01/2562 2,856,900 05/03/2562 2,856,900 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลล์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 04/07/2562 2,856,900 2,856,900 2,856,900 2,856,900 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดคลื่นไหวสะเทือน (Exploration Seismograph) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 6,890,000 6,890,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 12/11/2561 20/11/2561 6,890,000 28/12/2561 6,890,000 บริษัท ศิริพีระ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 06/03/2562 6,890,000 6,890,000 6,890,000 6,890,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โครงการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือสำรวจพร้อมระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ระยะที่ 3 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,650,000 3,650,000 3,580,000 3,580,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 19/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 3,580,000 13/02/2562 3,580,000 บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างส่งมอบ ระยะเวลา 180 วัน ครบกำหนด 12 ส.ค. 62 การเบิกจ่ายเเบ่งเป็น 3 งวด งวดที่ 1 เบิกจ่ายเเล้ว 15% อยู่ระหว่างดำเนินการ 04/07/2562 3,580,000 3,580,000 2,327,000 2,327,000 65.00 100.00 60.00 100.00 60.00 02/04/2562
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โครงการผลิตอุปกรณ์หยั่งลึกของน้ำพร้อมพิกัดแบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,660,000 12,660,000 12,400,000 12,400,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 30/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 12,400,000 28/12/2561 12,400,000 บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 04/07/2562 12,400,000 12,400,000 12,400,000 12,400,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โครงการผลิตอุปกรณ์ระบุพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,600,000 7,600,000 7,447,200 7,447,200 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 30/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 7,447,200 28/12/2561 7,447,200 บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายเรียบร้อยเเล้ว - 04/07/2562 7,447,200 7,447,200 7,447,200 7,447,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โครงการตรวจสภาพคันดินถมโดยนวัตกรรมกระบวนการทางธรณีฟิสิกส์และธรณีเทคนิค 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,133,000 1,133,000 1,133,000 1,133,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 30/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2561 148,030 14/01/2562 148,030 บริษัท ดริลล์ควิป จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างดำเนินการ 06/03/2562 1,135,288 1,135,288 1,133,000 1,133,000 99.80 100.00 90.00 100.00 90.00 27/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)8 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 28 ครั้ง