ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 03:38:22]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.1) กล้องระดับดิจิตอลความละเอียดสูงสำหรับงานระดับชั้น 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 ชุด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,399,500 1,399,500 1,399,500 1,399,500 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 29/10/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำข้อผูกพัน 19/03/2563 1,399,500 1,399,500 1,399,500 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 07/01/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 22/08/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ ค่าถอดรื้อเบิกจ่ายแล้ว ค่าซ่อมอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างซ่อม 19/03/2563 3,497,200 3,500,000 3,500,000 522,200 522,200 14.92 100.00 14.92 100.00 14.92 17/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.3) เครื่อง Laser Fiber สำหรับสกัดแผ่นโลหะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 417,500 417,500 417,500 417,500 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 27/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 417,500 04/03/2563 417,500 หจก. พี เอ็ม วาย 2019 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 19/03/2563 471,500 417,500 417,500 417,500 417,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.4) เครื่อง Plotter Scanner สี ระบบ Multifunction ขนาด A0 ชนิดหมึกพิมพ์กันน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 18 ชุด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,883,000 8,883,000 8,883,000 8,883,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 20/02/2563 09/03/2563 8,859,600 23/03/2563 8,859,600 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ทำข้อผูกพันแล้ว เมือ 23 มี.ค. 63 อยู่ระหว่างส่งมอบ 24/03/2563 887,400 8,859,600 8,859,600 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 07/01/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (2) เครื่องเจาะสำรวจปฐพีกลศาสตร์เอนกประสงค์เคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (Multi-Functional Crawler Drilling Rig) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,999,600 10,999,600 10,999,600 10,999,600 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/09/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในระหว่างทำข้อผูกพัน 18/03/2563 10,999,000 10,998,530 10,998,530 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 07/01/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (3) เครื่องเจาะสำรวจและตอกทดลองขนาดใหญ่ (Large Penetration and Soil Drilling Machine) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,984,000 4,984,000 4,984,000 4,984,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20/09/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในระหว่างทำข้อผูกพัน 18/03/2563 4,983,000 4,982,990 4,982,990 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 07/01/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (4) ชุดเจาะระเบิดหินชนิดตีนตะขาบ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมเครื่องอัดลมและเครื่องสูบน้ำ (Crawler Rock Drill) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,315,800 18,315,800 18,315,800 18,315,800 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 11/10/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำข้อผูกพัน 19/03/2563 18,315,000 18,315,800 18,315,800 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 07/01/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (5) เครื่องเจาะหินแบบโรตารี่ (Rotary Drilling Machine) พร้อมเครื่องสูบน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,084,500 4,084,500 4,084,500 4,084,500 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 11/10/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำข้อผูกพัน 19/03/2563 4,084,000 4,084,500 4,084,500 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 07/01/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (6) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดเรด้าห์หยั่งลึก (Ground Penetration Radar) พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,900,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000 ถนนนครไชยศรี เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 23/12/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำข้อผูกพัน 19/03/2563 7,900,000 7,900,000 7,900,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 07/01/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (7) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดคลื่นไหวสะเทือน (Exploration Seismograph) พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,950,000 6,950,000 6,950,000 6,950,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 23/12/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำข้อผูกพัน 19/03/2563 6,950,000 6,950,000 6,950,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 07/01/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (8) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4 ชุด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,980,000 14,980,000 14,980,000 14,980,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 29/10/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำข้อผูกพัน 19/03/2563 14,980,000 14,980,000 14,980,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 07/01/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (9) เครื่องอัดฉีดน้ำปูนและสารเคมีแบบเคลื่อนที่ (Set of Grout Machine) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,560,000 9,560,000 9,560,000 9,560,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 11/10/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำข้อผูกพัน 19/03/2563 9,556,000 9,560,000 9,560,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 07/01/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (10) ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของระบบคลังภาพถ่าย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,456,100 3,456,100 3,456,100 3,456,100 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 16/01/2563 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณลักษณะเฉพาะ และดำเนินการประกวดราคา e-bidding ใหม่ 18/03/2563 3,359,800 3,456,100 3,456,100 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 07/01/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.19) งานซ่อมแซมและพัฒนาบ่อบาดาลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 10/10/2562 ติดปัญหาอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 02/04/2563 850,000 850,000 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 11/02/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,681,200 7,681,200 7,681,200 7,681,200 วัดเกตุ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/01/2563 7,681,200 7,681,200 1,694,784 1,694,784 22.06 30.00 56.49 30.00 56.49 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 2 ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,597,200 8,597,200 8,597,200 8,597,200 สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 28,000 05/02/2563 28,000 บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ (ไทยเเลนด์) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2563 8,597,200 8,597,200 2,159,048 2,159,048 25.11 30.00 71.97 30.00 71.97 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.3) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,583,100 8,583,100 8,583,100 8,583,100 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 24,000 05/02/2563 24,000 บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2563 8,583,100 8,583,100 1,681,400 1,681,400 19.59 30.00 56.05 30.00 56.05 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.4) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,289,000 6,289,000 6,289,000 6,289,000 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/01/2563 6,289,000 6,289,000 2,155,900 2,155,900 34.28 30.00 71.86 30.00 71.86 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.5) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,496,100 8,496,100 8,496,100 8,496,100 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/01/2563 8,496,100 8,496,100 1,465,020 1,465,020 17.24 30.00 48.83 30.00 48.83 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.6) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,942,100 8,942,100 8,942,100 8,942,100 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/01/2563 8,942,100 8,942,100 2,693,015 2,693,015 30.12 30.00 89.77 30.00 89.77 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.7) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,204,400 6,204,400 6,204,400 6,204,400 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 24,000 05/02/2563 24,000 บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2563 6,204,400 6,204,400 1,474,347 1,474,347 23.76 30.00 49.14 30.00 49.14 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.8) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,152,300 6,152,300 6,152,300 6,152,300 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 28,000 05/02/2563 28,000 บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2563 6,152,300 6,152,300 1,492,184 1,492,184 24.25 30.00 49.74 30.00 49.74 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.9) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,001,300 6,001,300 6,001,300 6,001,300 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 44,000 05/02/2563 44,000 บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2563 6,001,300 6,001,300 2,022,178 2,022,178 33.70 30.00 67.41 30.00 67.41 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.10) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,854,000 8,854,000 8,854,000 8,854,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 37,987 13/02/2563 37,987 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2563 8,854,000 8,854,000 1,784,073 1,784,073 20.15 30.00 59.47 30.00 59.47 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.11) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,342,500 6,342,500 6,342,500 6,342,500 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 12,000 05/02/2563 12,000 บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2563 6,342,500 6,342,500 2,168,267 2,168,267 34.19 30.00 72.28 30.00 72.28 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.12) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,172,000 6,172,000 6,172,000 6,172,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 20,000 05/02/2563 20,000 บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2563 6,172,000 6,172,000 2,197,120 2,197,120 35.60 30.00 73.24 30.00 73.24 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.13) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,252,900 6,252,900 6,252,900 6,252,900 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 31,200 05/02/2563 31,200 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2563 6,252,900 6,252,900 2,086,360 2,086,360 33.37 30.00 69.55 30.00 69.55 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.14) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,309,600 4,309,600 4,309,600 4,309,600 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 19,500 05/02/2563 19,500 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2563 4,309,600 4,309,600 1,316,500 1,316,500 30.55 30.00 43.88 30.00 43.88 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.15) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,964,000 7,964,000 7,964,000 7,964,000 ปากผนังฝั่งตะวันตก ปากผนัง นครศรีธรรมราช 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/01/2563 7,964,000 7,964,000 1,487,761 1,487,761 18.68 30.00 49.59 30.00 49.59 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.16) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,874,500 5,874,500 5,874,500 5,874,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 20,000 05/02/2563 20,000 บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2563 5,874,500 5,874,500 1,692,558 1,692,558 28.81 30.00 56.42 30.00 56.42 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.17) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,865,000 4,865,000 4,865,000 4,865,000 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 20,000 05/02/2563 20,000 บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2563 4,865,000 31,865,000 1,525,500 1,525,500 31.36 30.00 50.85 30.00 50.85 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 32,418,800 32,418,800 32,418,800 32,418,800 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/01/2563 20,218,800 20,218,800 14,733,344 14,733,344 72.87 30.00 98.22 30.00 98.22 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (1.3) โครงการติดตามผลกระทบแผ่นดินไหว 7 โครงข่าย สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,892,000 3,892,000 3,892,000 3,892,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 04/10/2562 ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ได้รับงบประมาณโอนจัดสรร 02/04/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 07/01/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (5) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 14/10/2562 ติดปัญหาอื่นๆ 19/03/2563 48,128,800 48,128,800 14,190,796 14,190,796 29.49 30.00 29.49 30.00 29.49 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (6) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 14/10/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/02/2563 35,183,200 35,183,200 7,800,052 7,800,052 22.17 30.00 22.17 30.00 22.17 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (7) ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม (ระยะที่ 12) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 14/10/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ได้รับงบประมาณจัดสสรแล้ว 5 มี.ค. 63 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานภาคสนามแล้ว 31/01/2563 19,234,200 19,234,200 1,304,645 1,304,645 6.78 30.00 6.78 30.00 6.78 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (8) โครงการปรับปรุงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วประเทศ โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการ QR Code สร้างหมุดหลักฐาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 11/10/2562 ติดปัญหาอื่นๆ 31/01/2563 18,000,000 18,000,000 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 07/01/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (9) โครงการสอบเทียบกราฟโค้งความจุอ่างเก็บน้ำชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,100,000 12,100,000 12,100,000 12,100,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/10/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/01/2563 8,800,000 8,800,000 950,691 950,691 10.80 35.00 10.81 35.00 10.81 24/03/2563 0
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม (ระยะที่ 11)โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลดาวเทียมจากสทอภ. (GISTDA)กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 103,255 103,255 103,255 103,255 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/11/2561 07/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 2,477,087 11/12/2561 2,477,087 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 08/01/2563 2,477,087 103,255 103,255 103,255 103,255 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โครงการผลิตอุปกรณ์หยั่งลึกของน้ำพร้อมพิกัดแบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,400,000 12,400,000 12,400,000 12,400,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 23/07/2562 13/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/08/2562 12,400,000 27/09/2562 12,400,000 บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส.จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 19/03/2563 12,400,000 12,400,000 12,400,000 12,400,000 12,400,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สสธ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 166,400 166,400 166,400 166,400 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 03/10/2562 06/11/2562 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/10/2562 166,400 08/11/2562 166,400 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 08/01/2563 166,400 166,400 166,400 166,400 166,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สสธ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 17/10/2562 12/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2562 23/12/2562 07/02/2563 1,679,900 10/03/2563 1,679,900 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ จัดทำข้อผูกพัน 19 มี.ค.63 19/03/2563 1,904,600 1,679,900 1,679,900 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 07/01/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)