ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 16:12:57]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายวังเคียน กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,250,000 12,250,000 12,250,000 12,250,000 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 03/07/2563 03/07/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/07/2563 21/07/2563 22/07/2563 1,988,850 1,988,850 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณสว่าง 31/07/2563 3,829,095 12,250,000 12,250,000 295,923 295,923 2.42 45.00 3.00 35.00 3.00 04/08/2563 2,190
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 16 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 09/04/2563 10/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 61,860 10/04/2563 61,860 หจก.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ ปัญหาการเก็บเอกสารและรวบรวมข้อมูลของเกษตรกร เร่งรัดการเก็บข้อมูล 28/04/2563 61,860 25,000,000 25,000,000 162,483 162,483 0.65 93.00 1.20 93.00 1.20 04/08/2563 1,350 199
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอน ส่วนที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 24/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 07/11/2562 12/11/2562 786,930 10/04/2563 786,930 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ พี อินเตอร์ ติดปัญหาอื่นๆ พายุเข้าและมีการแก้ไขแนวคูใหม่ เมื่อฝนเบาลงและเมื่อแก้ไขข้อมูลแนวคูใหม่แล้วเสร็จ ปริมาณงานก็เพิ่มขึ้น 29/04/2563 1,194,559 9,000,000 9,000,000 6,775,802 6,775,802 75.29 96.00 46.42 96.00 46.42 04/08/2563 1,360 450
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (1.2) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯส่วนที่ 23 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 27,149,900 27,149,900 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 08/04/2563 08/04/2563 22/04/2563 22/04/2563 22/04/2563 19,520 22/04/2563 19,520 หจก.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม 29/06/2563 19,520 682,897 682,897 354,957 354,957 51.98 85.00 94.32 85.00 94.32 04/08/2563 1,810 130
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,667,000 4,667,000 4,667,000 4,530,200 136,800 ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร 24/10/2562 24/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 31/10/2562 13/11/2562 19/11/2562 3,759,000 12/03/2563 3,759,000 150 17/03/2563 16/03/2563 13/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์สระหลวงก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 26,899 19/03/2563 26,899 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน เร่งรัดผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน 29/04/2563 4,530,078 3,871,700 3,759,000 112,700 85,908 85,908 2.22 100.00 84.16 100.00 84.16 04/08/2563 520 520 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ส่วนที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,200,000 16,200,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 17/08/2561 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2562 07/03/2562 29/03/2562 29/03/2562 10,093,683 18/04/2562 10,093,683 180 01/05/2562 30/04/2562 27/10/2562 หจก.อ.อุดมการเกษตรพัฒนา 20/04/2563 13,659,407 3,796,304 3,796,304 3,796,304 3,796,304 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 935 935 150 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (คูส่งน้ำสาย 15 คลอง L-1L-2L) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แร่ พังโคน สกลนคร 30/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 13/11/2562 22/11/2562 397,000 25/03/2563 397,000 หจก.พรศิริก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 838,427 2,406,867 2,406,867 2,339,395 2,339,395 97.20 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 600 350 15
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 22,400,000 8,567,000 13,833,000 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 28/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/12/2562 12/12/2562 13/01/2563 02/02/2563 4,199,716 11/03/2563 4,199,716 120 13/03/2563 12/03/2563 10/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริภูมิการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/12/2562 13/01/2563 03/02/2563 3,394,970 11/03/2563 3,394,970 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 20/03/2563 5,126,340 17,901,698 4,199,716 13,701,981 7,907,522 7,907,522 44.17 95.00 94.50 95.00 94.50 04/08/2563 2,000 2,000 200
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สาย 005,011,013,017 RMC กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,700,000 2,700,000 2,700,000 1,340,000 1,360,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 28/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 14/11/2562 27/11/2562 09/12/2562 690,000 16/03/2563 690,000 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาดีการโยธา 20/03/2563 1,366,008 2,030,485 690,000 1,340,485 2,030,454 2,030,454 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 460 460 46
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหนามแท่ง สาย 08 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 470,000 470,000 470,000 470,000 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 10/07/2563 29/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/07/2563 458,396 05/08/2563 458,396 15 07/08/2563 06/08/2563 21/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา 1994 06/08/2563 458,396 470,000 470,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 04/08/2563 96 96 10
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สาย 001LMC กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,992,962 1,992,962 1,992,962 505,902 1,487,060 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 10/07/2563 14/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/07/2563 491,167 05/08/2563 491,167 30 07/08/2563 06/08/2563 05/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา 1994 06/08/2563 491,167 1,992,962 1,992,962 0.00 83.00 7.00 83.00 7.00 04/08/2563 220 220 20
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยเชือม ระยะ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 696,104 696,104 696,104 305,104 391,000 ไคสี บึงกาฬ บึงกาฬ 10/07/2563 14/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/07/2563 296,217 05/08/2563 296,217 30 07/08/2563 06/08/2563 05/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา 1994 06/08/2563 296,217 696,104 696,104 0.00 100.00 3.50 100.00 3.50 04/08/2563 60 60 10
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 งานปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 02/07/2563 02/07/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/07/2563 20/07/2563 21/07/2563 1,111,111 1,111,111 บจก.ภูพานพัฒนา ติดปัญหาอื่นๆ 05/08/2563 1,477,202 4,000,000 4,000,000 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 04/08/2563 660 50 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 22/11/2562 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2562 17/12/2562 25/12/2562 2,359,000 30/03/2563 2,359,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 10/04/2563 4,151,228 16,000,000 16,000,000 11,316,547 11,316,547 70.73 96.00 78.00 96.00 78.00 04/08/2563 1,640 1,640 94
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 9,000,000 9,000,000 เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 13/01/2563 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 12/02/2563 1,268,000 23/03/2563 1,268,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังคพัฒน์ก่อสร้าง 10/04/2563 2,225,434 9,000,000 9,000,000 7,127,356 7,127,356 79.19 96.00 79.00 96.00 79.00 04/08/2563 1,970 1,970 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 งานปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ระยะที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เสืองข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 30/06/2563 01/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/07/2563 450,800 22/07/2563 450,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอังคพัฒน์ก่อสร้าง 03/08/2563 450,800 2,000,000 2,000,000 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 04/08/2563 578 20
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะที่ 8 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 22/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/11/2562 20/11/2562 27/11/2562 6,429,402 18/03/2563 6,429,402 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทิพย์วิศวกรรม 10/04/2563 7,143,780 25,000,000 25,000,000 15,668,061 15,668,061 62.67 90.00 80.00 90.00 80.00 04/08/2563 2,300 200
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง ระยะที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 16/12/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/01/2563 16/01/2563 27/01/2563 4,122,160 18/03/2563 4,122,160 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแปดริ้ว 10/04/2563 4,243,400 15,000,000 15,000,000 13,148,486 13,148,486 87.66 90.00 94.00 90.00 94.00 04/08/2563 1,800 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,616,500 383,500 ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 25/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 18/02/2563 27/02/2563 09/03/2563 1,789,000 16/04/2563 1,789,000 60 06/05/2563 01/05/2563 04/07/2563 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/04/2563 109,524 30/04/2563 109,524 บริษัท พลังงานไร้ขีด จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/05/2563 2,804,634 2,226,170 1,789,000 437,170 2,170,943 1,789,000 381,943 97.52 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 300 72
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 งานซ่อมแซมงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง โซน 9 คลอง 2 C.P.C. กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 166,000 166,000 166,000 166,000 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 05/08/2563 166,000 166,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/08/2563
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สาย 4(1L-1R) และ สาย 6(1L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 496,755 02/04/2563 496,755 ร้านอารยะวัสดุ โดยนายสามารถ อารยะกุล 10/04/2563 5,000,000 5,000,000 4,185,576 4,185,576 83.71 100.00 85.00 100.00 85.00 04/08/2563 500 500 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (คลอง 1R-3L-1R) ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,333,000 6,333,000 6,333,000 5,558,500 774,500 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 25/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2562 27/11/2562 17/12/2562 24/12/2562 3,850,000 06/03/2563 3,850,000 120 10/03/2563 09/03/2563 07/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัสสรชัยมงคล ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฎิบัติงานก่อสร้างและปฎิบัติเกินกำหนดอายุสัญญา แจ้งเร่งรัดการปฎิบัติงานผู้รับจ้างและแจ้งเงื่อนไขการปรับ เนื่องจากงานครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว 13/05/2563 5,273,061 4,573,300 3,850,000 723,300 1,747,672 1,024,618 723,055 38.21 100.00 61.25 100.00 61.25 04/08/2563 530 46
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานซ่อมแซมงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร คลอง 5L-1R กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง 10/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/07/2563 485,440 30/07/2563 485,440 40 01/08/2563 31/07/2563 09/09/2563 บริษัท เอส.ที.สยาม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/08/2563 490,103 500,000 500,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 04/08/2563
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานซ่อมแซมงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร คลอง 1L-5L-1R กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง 10/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/07/2563 485,440 30/07/2563 485,440 40 01/08/2563 31/07/2563 09/09/2563 บริษัท เอส.ที.สยาม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/08/2563 489,870 500,000 500,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 04/08/2563
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานซ่อมแซมงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร คลอง 2R-5L-1R กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 10/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/07/2563 485,436 30/07/2563 485,436 40 01/08/2563 31/07/2563 09/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จักรพรรดิ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/08/2563 485,436 500,000 500,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 04/08/2563
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานซ่อมแซมงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร คลอง 3R-5L-1R กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง 10/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/07/2563 485,440 30/07/2563 485,440 40 01/08/2563 31/07/2563 09/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จักรพรรดิ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/08/2563 485,444 500,000 500,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 04/08/2563
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 52,000,000 52,000,000 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/09/2561 15/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 30/11/2561 08/11/2561 12,703,925 18/07/2562 12,703,925 หจก.ส.ศิวโจน์ ขนส่ง 02/12/2562 1,500,300 1,500,300 1,500,300 1,500,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 1,800 1,800 174
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 27,000,000 27,000,000 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/09/2561 15/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 24/01/2562 25/12/2561 10,182,274 27/05/2562 10,182,274 หจก.นุชนารถ 02/12/2562 273,014 273,014 273,014 273,014 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 1,800 1,800 174
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บ้านยาง) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี 20/02/2563 27/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 482,178 06/03/2563 482,178 ร้านกุลชาติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 482,178 5,000,000 5,000,000 4,490,257 4,490,257 89.81 100.00 99.15 100.00 99.15 04/08/2563 450 450 53
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บ้านยางไทย) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี 20/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 484,980 06/03/2563 484,980 ร้านกุลชาติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 484,980 5,000,000 5,000,000 4,497,279 4,497,279 89.95 100.00 99.15 100.00 99.15 04/08/2563 550 550 65
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บ้านยางดอนไฮ) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี 02/03/2563 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 490,093 09/04/2563 490,093 ร้านกุลชาติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 490,093 5,000,000 5,000,000 3,890,848 3,890,848 77.82 100.00 92.25 100.00 92.25 04/08/2563 138 138 22
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (บ้านสระ) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี 02/03/2563 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 491,855 09/04/2563 491,855 ร้านกุลชาติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 491,855 5,000,000 5,000,000 3,612,476 3,612,476 72.25 100.00 87.35 100.00 87.35 04/08/2563 138 138 22
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก โซน 8 (ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,850,000 4,850,000 4,850,000 4,850,000 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 10/07/2563 23/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/07/2563 497,613 23/07/2563 497,613 ร้านกุลชาติ 31/07/2563 497,613 4,850,000 4,850,000 449,970 449,970 9.28 60.00 5.25 60.00 5.25 04/08/2563
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 13 (1R-21L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 29/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 14/11/2562 18/11/2562 874,900 04/03/2563 874,900 หจก.พิมธีรา คอนสตัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 955,660 4,000,000 4,000,000 3,674,171 3,674,171 91.85 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 330 330 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย สาย 1 (1R-21L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 29/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2562 13/11/2562 15/11/2562 729,640 04/03/2563 729,640 หจก.พิมธีรา คอนสตัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 767,380 3,500,000 3,500,000 3,397,940 3,397,940 97.08 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 460 460 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย สาย 1 (21L-1R) และ สาย 3 (21L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 24/12/2562 05/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 25/01/2563 06/02/2563 1,516,020 27/04/2563 1,516,020 บ.เพชรบุรี ณัฐกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 1,626,276 12,000,000 12,000,000 2,366,868 2,366,868 19.72 80.00 45.00 80.00 45.00 04/08/2563 800 800 120
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 1,2,3,4,5, และ 6(3L-22L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 29/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/11/2562 13/11/2562 15/11/2562 1,341,130 04/03/2563 1,341,130 หจก.พิมธีรา คอนสตัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 1,577,800 9,300,000 9,300,000 7,486,658 7,486,658 80.50 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 1,500 1,500 100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โซนส่งน้ำ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี 24/12/2562 20/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2563 16/01/2563 20/01/2563 1,664,720 27/04/2563 1,664,720 หจก.โชคสุชินคอนสตัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 2,164,136 6,000,000 6,000,000 1,635,474 1,635,474 27.26 80.00 45.00 80.00 45.00 04/08/2563 1,000 1,000 70
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 21(23L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,090,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000 68,711 68,711 3.29 0.00 10.00 0.00 10.00 04/08/2563 200 200 25
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 23(23L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 61,077 61,077 3.10 0.00 10.00 0.00 10.00 04/08/2563 230 230 20
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส) ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,900,000 10,900,000 10,900,000 10,583,000 317,000 ลานข่อย ป่าพยอม พัทลุง 14/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 03/01/2563 24/01/2563 28/01/2563 6,800,000 27/03/2563 6,800,000 180 03/04/2563 02/04/2563 29/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 10,583,762 7,004,000 6,800,000 204,000 92,208 92,208 1.32 90.00 60.00 90.00 60.00 04/08/2563 1,000 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังตอนบน ส่วนที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,370,000 230,000 เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 24/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2562 27/12/2562 02/01/2563 03/01/2563 4,752,000 31/03/2563 4,752,000 150 17/04/2563 16/04/2563 13/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.โยธากิจ(2000) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 7,198,713 4,894,560 4,752,000 142,560 1,915,490 1,858,712 56,778 39.14 90.00 85.00 90.00 85.00 04/08/2563 900 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาย 4(3R-MC2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 479,747 479,747 479,747 456,747 23,000 479,747 479,747 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/08/2563
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาย 10(2R-MC1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 298,443 298,443 298,443 298,443 298,443 298,443 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/08/2563
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานซ่อมแซมงานจัดรูปที่ดินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาย 8(4R-MC1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 49,870 49,870 49,870 49,870 49,870 49,870 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/08/2563
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย คลอง RMC ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 6,400,000 5,600,000 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 16/12/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 13/01/2563 28/01/2563 31/01/2563 3,808,000 24/03/2563 3,808,000 120 27/03/2563 27/03/2563 24/07/2563 หจก.สินแสงจันทร์ นครศรีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 53,448 23/03/2563 53,448 หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง 10/04/2563 6,142,923 9,330,211 3,808,000 5,522,211 6,231,445 1,765,325 4,466,120 66.79 100.00 78.00 100.00 78.00 04/08/2563 600 89
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 06/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 19/02/2563 19/02/2563 4,458,493 27/03/2563 4,458,493 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินทนาพร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 6,417,067 13,000,000 13,000,000 9,076,907 9,076,907 69.82 95.89 75.00 95.89 75.00 04/08/2563 2,656 2,656 163 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 13/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 20/02/2563 20/02/2563 4,995,361 27/03/2563 4,995,361 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/04/2563 7,944,939 13,000,000 13,000,000 8,714,874 8,714,874 67.04 98.22 77.50 98.22 77.50 04/08/2563 1,566 1,566 110 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ส่วนที่2) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 12/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 90,160 10/04/2563 90,160 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากได้งบประมาณล่าช้าและติดปัญหาการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานก่อสร้าง เนื่องจากเกษตรกรทำนา ได้เร่งดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป 10/04/2563 90,160 14,000,000 14,000,000 7,476,845 7,476,845 53.41 98.20 36.00 98.20 36.00 04/08/2563 1,397 1,397 230 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำจุน (ฝั่งขวา) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 จุน จุน พะเยา 06/12/2562 06/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 27/01/2563 31/01/2563 2,287,926 25/03/2563 2,287,926 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง 07/04/2563 3,500,026 11,631,142 11,631,142 9,904,216 9,904,216 85.15 95.59 92.50 96.59 92.50 04/08/2563 1,200 1,200 500
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 22/11/2562 22/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2562 02/12/2562 11/12/2562 2,441,964 08/04/2563 2,441,964 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง 10/04/2563 3,519,816 13,922,110 13,922,110 11,617,801 11,617,801 83.45 95.99 92.50 95.99 92.50 04/08/2563 1,500 1,500 200
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว ระยะที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 แม่อ้อ พาน เชียงราย 06/12/2562 06/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 24/01/2563 31/01/2563 2,792,402 25/03/2563 2,792,402 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 07/04/2563 4,505,412 12,936,544 12,936,544 11,617,801 11,617,801 89.81 96.59 95.00 96.59 95.00 04/08/2563 1,500 1,500 483
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 งานจัดระบบน้ำโครงการแม่ท่าแพ ระยะที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 25/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 838,935 30/03/2563 838,935 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 10/04/2563 838,972 13,462,900 13,462,900 8,519,824 8,519,824 63.28 95.00 73.55 95.00 73.55 04/08/2563 1,380 1,380 92
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง สาย LMC ระยะที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 บ้านหนุน สอง แพร่ 25/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 984,436 30/03/2563 984,436 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 10/04/2563 984,448 15,519,200 15,519,200 11,411,003 11,411,003 73.53 90.00 77.03 90.00 77.03 04/08/2563 1,500 1,500 100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 06/12/2562 06/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/01/2563 16/01/2563 22/01/2563 2,248,079 25/03/2563 2,248,079 บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 2,348,097 11,265,900 11,265,900 9,400,699 9,400,699 83.44 95.00 83.57 95.00 83.57 04/08/2563 1,240 1,240 81
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดานฝั่งซ้าย ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 22/01/2563 23/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 12/02/2563 1,412,430 31/03/2563 1,412,430 หจก.พิภพค้าไม้ 11/04/2563 3,199,392 12,000,000 12,000,000 9,059,524 9,059,524 75.50 95.39 90.60 95.39 90.60 04/08/2563 1,000 1,000 70
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดานฝั่งซ้าย ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 22/01/2563 23/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 12/02/2563 1,492,760 26/03/2563 1,492,760 หจก.พิภพค้าไม้ 08/04/2563 3,368,736 12,000,000 12,000,000 9,855,079 9,855,079 82.13 95.91 92.20 95.91 92.20 04/08/2563 1,000 1,000 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (คลองขวัญ) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 22/01/2563 23/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 12/02/2563 1,611,840 26/03/2563 1,611,840 หจก.พิภพค้าไม้ 03/04/2563 3,635,984 12,000,000 12,000,000 10,594,466 10,594,466 88.29 95.99 92.60 95.99 92.60 04/08/2563 1,000 1,000 80
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานซ่อมแซมงานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่จะเรา กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,048,000 4,048,000 4,048,000 4,048,000 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 13/07/2563 14/07/2563 13/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/07/2563 485,757 16/07/2563 485,757 หจก.พิภพค้าไม้ 03/08/2563 479,760 4,048,000 4,048,000 1,457,339 1,457,339 36.00 72.67 52.90 72.67 52.90 04/08/2563 1,000 1,000
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P5 ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 11,500,000 11,500,000 11,500,000 1,039,000 10,461,000 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 17/12/2562 18/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2562 23/12/2562 06/01/2563 13/01/2563 550,000 25/03/2563 550,000 240 01/04/2563 30/03/2563 26/11/2563 หจก.ที.พี.รุ่งเรือง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2562 02/01/2563 03/01/2563 740,164 20/03/2563 740,164 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 1,036,425 10,473,864 550,000 9,923,864 8,613,835 8,613,835 82.24 95.00 83.35 95.00 83.35 04/08/2563 1,100 1,100 90
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6A ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 25/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 12/11/2562 12/11/2562 417,388 30/03/2563 417,388 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 590,859 6,326,529 6,326,529 5,417,889 5,417,889 85.64 95.00 92.70 95.00 92.70 04/08/2563 300 300 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P7 ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 17/12/2562 18/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2562 02/01/2563 07/01/2563 642,825 19/03/2563 642,825 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 919,264 9,592,335 9,592,335 8,096,699 8,096,699 84.41 95.00 89.45 95.00 89.45 04/08/2563 700 700 70
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 2,135,000 12,865,000 บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู 25/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2562 23/12/2562 06/01/2563 13/01/2563 1,199,999 31/03/2563 1,199,999 240 01/04/2563 31/03/2563 26/11/2563 หจก.ที.พี.รุ่งเรือง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 12/11/2562 12/11/2562 714,000 30/03/2563 714,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พัฒนวิศวการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/04/2563 911,628 13,669,058 1,199,999 12,469,059 9,550,002 9,550,002 69.87 95.00 84.30 95.00 84.30 04/08/2563 1,200 1,200 100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 2L-RMC ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,600,000 6,600,000 อัมพวัน เมือง ขอนแก่น 28/02/2562 28/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2562 19/03/2562 22/03/2562 655,620 01/04/2562 655,620 หจก. เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 931,732 508,014 508,014 508,014 508,014 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 550 85
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 2L-RMC) ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สำราญ เมือง ขอนแก่น 01/11/2562 05/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2562 24/12/2562 27/12/2562 1,007,745 03/04/2563 1,007,745 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 1,473,119 8,790,431 8,790,431 6,831,113 6,831,113 77.71 90.00 96.00 90.00 96.00 04/08/2563 600 600 74
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 6R-LMC และ LMC) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 07/11/2562 07/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2562 19/11/2562 22/11/2562 4,189,785 27/03/2563 4,189,785 บจก.ชัยศิริคอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 6,211,565 29,261,502 29,261,502 25,576,797 25,576,797 87.41 90.00 99.00 90.00 99.00 04/08/2563 3,600 380
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 ระยะที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 25/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/11/2562 06/12/2562 16/12/2562 2,013,997 03/04/2563 2,013,997 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ผลการปฏิบัติงาน ณ 3 ส.ค. 2563 เทียบกับ แผนดำเนินงาน เมื่อถึงสิ้นเดือน ส.ค. 2563 เร่งดำเนินการเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 20/05/2563 3,054,467 13,744,078 13,744,078 9,341,518 9,341,518 67.97 96.00 84.00 96.00 84.00 04/08/2563 1,300 120 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเซบก ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 09/12/2562 11/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 20/01/2563 21/01/2563 2,008,960 18/03/2563 2,008,960 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ผลการปฏิบัติงาน ณ 3 ส.ค. 2563 เทียบกับ แผนดำเนินงาน เมื่อถึงสิ้นเดือน ส.ค. 2563 เร่งดำเนินการเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 20/05/2563 3,031,363 13,874,611 13,874,611 9,729,045 9,729,045 70.12 92.00 81.00 92.00 81.00 04/08/2563 1,250 120 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 05/02/2563 06/02/2563 887,496 23/03/2563 887,496 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ผลการปฏิบัติงาน ณ 3 ส.ค. 2563 เทียบกับ แผนดำเนินงาน เมื่อถึงสิ้นเดือน ส.ค. 2563 เร่งดำเนินการเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 20/05/2563 1,270,901 12,337,680 12,337,680 10,201,856 10,201,856 82.69 89.00 75.00 89.00 75.00 04/08/2563 1,200 100 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 24/09/2562 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 03/02/2563 11/02/2563 707,520 07/04/2563 707,520 หจก.เอสพี ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 1,005,000 12,500,000 12,500,000 6,687,911 6,687,911 53.50 95.80 90.35 95.80 90.35 04/08/2563 1,630 145
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (คลอง 2L-MC) ระยะที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 20/09/2562 18/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2562 11/12/2562 19/12/2562 571,703 10/04/2563 571,703 บริษัท ประสาทสุข จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 695,394 9,600,000 9,600,000 6,149,863 6,149,863 64.06 95.80 91.52 95.80 91.52 04/08/2563 870 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (คลอง 4L-MC) ระยะที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 20/09/2562 22/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/11/2562 12/12/2562 20/12/2562 633,120 03/04/2563 633,120 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 775,662 9,900,000 9,900,000 6,514,062 6,514,062 65.80 95.80 93.46 95.80 93.46 04/08/2563 1,090 39
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 24/09/2562 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2563 22/01/2563 29/01/2563 695,640 25/03/2563 695,640 หจก.เอสพี ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 994,840 8,000,000 8,000,000 6,131,590 6,131,590 76.64 95.80 94.18 95.80 94.18 04/08/2563 1,100 101
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,500,000 20,500,000 20,500,000 9,509,655 10,990,345 ห้วยยาง แกลง ระยอง 01/11/2562 01/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2562 19/11/2562 07/12/2562 19/12/2562 7,640,000 30/03/2563 7,640,000 210 01/04/2563 31/03/2563 27/10/2563 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/11/2562 27/11/2562 09/12/2562 6,332,939 30/03/2563 6,332,939 บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 8,357,159 16,550,035 7,640,000 8,910,035 14,072,211 2,873,440 11,198,772 85.03 95.85 81.00 95.85 81.00 04/08/2563 1,500 1,150 175
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 21,000,000 21,000,000 18,000,000 9,218,099 8,781,901 วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 24/12/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 29/01/2563 20/02/2563 28/02/2563 8,497,075 23/03/2563 8,497,075 210 24/03/2563 23/03/2563 19/10/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิ้วดิ้ง จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/01/2563 22/01/2563 06/02/2563 5,949,764 20/03/2563 5,949,764 บริษัท วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 10,477,912 16,486,901 8,497,075 7,989,826 14,648,841 6,777,971 7,870,870 88.85 95.00 85.00 95.00 85.00 04/08/2563 1,200 900 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 03/01/2563 03/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 780,471 30/03/2563 780,471 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ ผลงาน ณ วันที่ 4 ส.ค. 63 เทียบกับแผนดำเนินงานเมื่อสิ้นเดือน ส.ค. 63 เร่งดำเนินการเพื่อให้ผลงานได้ตามแผน ณ สิ้นเดือน ส.ค. 63 02/06/2563 782,367 16,827,341 16,827,341 4,348,621 4,348,621 25.84 7.00 28.00 7.00 28.00 04/08/2563 1,800 1,800 260 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 52,500,000 52,500,000 52,500,000 52,500,000 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 06/11/2562 06/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 03/12/2562 12/12/2562 7,291,147 24/03/2563 7,291,147 บ.อลังการคอนกรีต จำกัด 10/04/2563 11,784,198 46,211,539 46,211,539 14,168,575 14,168,575 30.66 92.64 37.38 92.64 37.38 04/08/2563 2,660 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หนองแซง หันคา ชัยนาท 04/12/2562 04/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/12/2562 20/12/2562 09/01/2563 15/01/2563 5,081,198 18/03/2563 5,081,198 90 24/03/2563 24/03/2563 21/06/2563 หจก. ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2562 26/11/2562 26/12/2562 1,149,696 30/03/2563 1,149,696 บริษัท เส็งพาณิชย์คอนกรีต จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 5,176,032 9,522,661 9,522,661 9,429,423 5,081,198 4,348,225 99.02 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 1,250 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 276,100 03/04/2563 276,100 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 285,990 8,000,000 8,000,000 6,884,380 6,884,380 86.05 99.28 89.81 99.28 89.81 04/08/2563 800 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ดอนแสลบ พนมทวน กาญจนบุรี 24/10/2562 24/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 05/11/2562 05/11/2562 1,091,400 05/03/2563 1,091,400 บ.กรีนเวย์คอนซัลท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 1,510,000 8,000,000 8,000,000 7,797,628 7,797,628 97.47 98.61 97.34 98.61 97.34 04/08/2563 800 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ส่วนที่2) ระยะ2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม 25/12/2562 25/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 220,350 03/04/2563 220,350 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 228,237 6,000,000 6,000,000 5,531,896 5,531,896 92.20 99.26 96.59 99.26 96.59 04/08/2563 400 20
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 1ซ้าย - 5ซ้าย) ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม 25/12/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 03/02/2563 03/02/2563 1,465,200 20/03/2563 1,465,200 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 13/04/2563 2,143,188 7,000,000 7,000,000 6,758,829 6,758,829 96.55 99.30 97.43 99.30 97.43 04/08/2563 700 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 1ซ้าย) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 24/10/2562 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 179,050 03/04/2563 179,050 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/04/2563 185,443 6,000,000 6,000,000 5,424,216 5,424,216 90.40 97.45 94.81 97.45 94.81 04/08/2563 600 25
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 1ซ้าย-2ซ้าย) ส่วนที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี 24/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/10/2562 07/11/2562 08/11/2562 547,963 31/03/2563 547,963 บ.เกษตร5จี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 581,572 8,000,000 8,000,000 7,402,419 7,402,419 92.53 97.56 95.05 97.56 95.05 04/08/2563 800 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (คลอง 4R-2R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 01/07/2563 01/07/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/07/2563 21/07/2563 22/07/2563 1,673,200 06/08/2563 1,673,200 หจก.พิมธีรา คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/08/2563 2,251,864 7,200,000 7,200,000 102,399 102,399 1.42 50.00 13.14 50.00 10.04 04/08/2563 500 20
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (คลอง 7L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 01/07/2563 01/07/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/07/2563 22/07/2563 22/07/2563 1,208,700 06/08/2563 1,208,700 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/08/2563 1,832,634 6,800,000 6,800,000 96,140 96,140 1.41 50.00 10.04 50.00 10.04 04/08/2563 500 20
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 01/07/2563 01/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/07/2563 379,610 23/07/2563 379,610 หจก.ศ.ธีรภัทร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/08/2563 382,098 1,000,000 1,000,000 540,402 540,402 54.04 100.00 46.52 100.00 46.52 04/08/2563 100 10
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ระยะที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 7,640,000 7,360,000 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 25/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 02/12/2562 23/12/2562 24/01/2563 5,347,146 10/04/2563 5,347,146 120 01/05/2563 01/05/2563 28/08/2563 บริษัท โตวัน ทรานสปอร์ต จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/12/2562 16/01/2563 24/01/2563 847,956 21/04/2563 847,956 บริษัท ยู.พี.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 1,835,601 12,147,559 5,347,146 6,800,413 4,023,681 4,023,681 33.12 95.00 70.00 95.00 70.00 04/08/2563 1,700 1,700 120 445
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ระยะที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 8,840,000 6,160,000 ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 30/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2562 16/12/2562 07/01/2563 24/01/2563 2,450,000 31/03/2563 2,450,000 120 22/04/2563 22/04/2563 19/08/2563 บริษัท สินแสงจันทร์นครศรีฯ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2562 23/12/2562 24/01/2563 570,104 21/04/2563 570,104 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 8,832,410 12,818,018 7,425,000 5,393,018 9,860,159 9,860,159 76.92 95.00 85.00 95.00 85.00 04/08/2563 2,400 2,400 120 445
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 (1.579) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 25/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 497,876 04/03/2563 497,876 หจก.ว.วัชระกุล ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 1,000,000 1,000,000 998,739 998,739 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 24/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 25/11/2562 19/12/2562 2,131,012 30/03/2563 2,131,012 บ.รวมชัยทวีทอง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 3,278,510 15,000,000 15,000,000 13,053,686 13,053,686 87.02 95.00 91.00 95.00 91.00 04/08/2563 520 520 35 35
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 06/12/2562 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2562 07/01/2563 16/01/2563 2,410,001 19/03/2563 2,410,001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2563 2,413,073 10,000,000 10,000,000 9,931,075 9,931,075 99.31 100.00 98.50 100.00 98.50 04/08/2563 600 600 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาไสย ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ปกาไสยเหนือ เหนือคลอง กระบี่ 05/11/2562 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2562 26/11/2562 19/12/2562 1,663,324 30/03/2563 1,663,324 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรืองการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 1,667,473 9,000,000 9,000,000 8,187,452 8,187,452 90.97 95.00 92.00 95.00 92.00 04/08/2563 570 570 38
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 สินปุน เขาพนม กระบี่ 13/12/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2562 07/01/2563 16/01/2563 1,683,270 19/03/2563 1,683,270 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรืองการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2563 1,689,738 9,000,000 9,000,000 8,147,511 8,147,511 90.53 95.00 92.00 95.00 92.00 04/08/2563 580 580 39
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ ระยะที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,106,000 7,894,000 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 09/01/2563 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 23/01/2563 05/02/2563 05/02/2563 1,830,211 30/03/2563 1,830,211 180 03/04/2563 03/04/2563 29/09/2563 หจก.แก้วภุชงค์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 13/02/2563 14/02/2563 1,356,139 31/03/2563 1,356,139 หจก.ว.วัฒนกิจการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/04/2563 2,106,000 9,227,644 1,356,140 7,871,504 7,139,869 802,275 6,337,594 77.37 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 1,000 1,000 100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการปลักปลิง ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 5,080,000 14,920,000 คู จะนะ สงขลา 09/01/2563 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 27/01/2563 29/01/2563 29/01/2563 4,269,093 23/03/2563 4,269,093 180 01/04/2563 01/04/2563 27/09/2563 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุจำกัด วิธีคัดเลือก 27/01/2563 04/02/2563 07/02/2563 2,517,554 23/03/2563 2,517,554 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/04/2563 5,080,000 19,130,776 4,236,093 14,894,683 13,395,849 2,483,840 10,912,009 70.02 100.00 89.00 100.00 89.00 04/08/2563 600 600 90
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว ระยะที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 13,000,000 13,000,000 13,000,000 2,040,000 10,960,000 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 09/01/2563 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 17/01/2563 28/01/2563 08/04/2563 1,560,000 10/04/2563 1,560,000 180 11/04/2563 13/04/2563 07/10/2563 บริษัทหาดใหญ่เคปซีล จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 10/02/2563 13/02/2563 1,797,091 23/03/2563 1,797,091 หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 2,040,000 12,505,600 1,560,000 10,945,600 9,552,743 796,034 8,756,709 76.39 100.00 88.00 100.00 88.00 04/08/2563 800 800 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 ปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปะโด) พื้นที่ 720 ไร่ จังหวัดปัตตานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,859,575 9,859,575 9,859,575 9,690,000 169,575 ปะโด มายอ ปัตตานี 30/04/2563 01/05/2563 วิธีคัดเลือก 01/05/2563 26/05/2563 02/06/2563 02/06/2563 9,621,727 11/06/2563 9,621,727 180 18/06/2563 16/06/2563 14/12/2563 หจก.การ์มันสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 23/06/2563 9,699,138 9,859,575 9,690,000 169,575 78,819 78,819 0.80 50.00 29.65 50.00 29.65 04/08/2563 720 58
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 ปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลตรัง) พื้นที่ 750 ไร่ จังหวัดปัตตานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,788,350 9,788,350 9,788,350 9,620,000 168,350 ตรัง มายอ ปัตตานี 30/04/2563 01/05/2563 วิธีคัดเลือก 01/05/2563 27/05/2563 05/06/2563 05/06/2563 9,549,500 12/06/2563 9,549,500 180 19/06/2563 17/06/2563 15/12/2563 หจก.สลามรับเบอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 23/06/2563 9,620,250 9,788,350 9,620,000 168,350 77,151 77,151 0.79 50.00 51.15 50.00 51.15 04/08/2563 750 80
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบ่อทอง ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 4,469,870 4,469,870 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 14/08/2561 17/08/2561 วิธีคัดเลือก 16/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 9,603,380 29/10/2561 9,603,380 210 09/11/2561 07/11/2561 06/06/2562 หจก. หวังซา อินเตอร์ กรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 21/05/2563 9,743,926 4,469,870 4,469,870 4,469,870 4,469,870 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 700 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 17/12/2562 17/12/2562 วิธีคัดเลือก 17/12/2562 06/02/2563 14/02/2563 14/02/2563 9,600,718 23/03/2563 9,600,718 180 01/04/2563 27/03/2563 27/09/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/06/2563 9,658,701 9,888,718 9,600,718 288,000 6,207,310 5,964,648 242,662 62.77 100.00 88.73 100.00 88.73 04/08/2563 750 82
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบางโกระ) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,830,000 170,000 บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี 17/12/2562 18/12/2562 วิธีคัดเลือก 18/12/2562 06/02/2563 14/02/2563 14/02/2563 5,759,400 31/03/2563 5,759,400 150 04/04/2563 03/04/2563 31/08/2563 หจก. มิงการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/04/2563 5,841,256 5,931,400 5,759,400 172,000 4,399,323 4,250,123 149,199 74.17 100.00 97.87 100.00 97.87 04/08/2563 500 54
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลสาคอใต้) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,800,000 200,000 สาคอใต้ มายอ ปัตตานี 17/12/2562 17/12/2562 วิธีคัดเลือก 17/12/2562 07/02/2563 17/02/2563 03/04/2563 6,736,620 31/03/2563 6,736,620 150 08/04/2563 03/04/2563 04/09/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/04/2563 6,803,746 6,938,620 6,736,620 202,000 5,077,626 4,908,543 169,083 73.18 100.00 98.53 100.00 98.53 04/08/2563 550 58
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปะกาฮะรัง) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 7,770,000 230,000 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 17/12/2562 18/12/2562 วิธีคัดเลือก 18/12/2562 06/02/2563 14/02/2563 14/02/2563 7,699,947 31/03/2563 7,699,947 180 08/04/2563 03/04/2563 04/10/2563 หจก.สลามรับเบอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/04/2563 7,788,428 7,929,947 7,699,947 230,000 6,399,218 6,218,747 180,471 80.70 97.00 100.00 97.00 100.00 04/08/2563 620 82
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลป่าไร่) ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 7,767,000 233,000 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 17/12/2562 17/12/2562 วิธีคัดเลือก 17/12/2562 06/02/2563 14/02/2563 14/02/2563 7,672,977 23/03/2563 7,672,977 180 31/03/2563 27/03/2563 26/09/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/04/2563 7,801,055 7,902,977 7,672,977 230,000 3,790,724 3,602,548 188,176 47.97 95.00 87.49 95.00 87.49 04/08/2563 830 101
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (คลองRMC ตำบลลุโบะยิไร) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,890,000 110,000 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี 17/12/2562 17/12/2562 วิธีคัดเลือก 17/12/2562 06/02/2563 14/02/2563 14/02/2563 3,827,868 23/03/2563 3,827,868 120 31/03/2563 27/03/2563 28/07/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 10/04/2563 3,876,185 3,941,868 3,827,868 114,000 2,965,024 2,873,507 91,517 75.22 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 450 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 (1.42) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 63,600 63,600 63,600 63,600 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 04/03/2563 04/03/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 04/03/2563 63,600 04/03/2563 63,600 นายธัญเทพ กรมไธสง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 63,600 63,600 63,600 37,411 37,411 58.82 85.00 73.80 85.00 73.80 04/08/2563 28 28 25 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ (สนับสนุนแปลงใหญ่ประชารัฐ) ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,163,646 7,838,914 7,838,914 7,838,914 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 15/11/2560 15/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/01/2561 15/01/2561 05/02/2561 07/02/2561 9,987,475 05/03/2561 9,987,475 210 09/03/2561 08/03/2561 04/10/2561 หจก.108 ซีวิล แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เกษตรกรขอยกเลิกแนวคูส่งน้ำบางสาย หาพื้นที่เพื่อจัดทำแนวคูส่งน้ำ 28/04/2563 15,287,546 7,600,185 7,600,185 0.00 95.00 63.46 95.00 63.46 04/08/2563 2,675 2,675 180
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 งานจัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 26/12/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 04/02/2563 17/02/2563 1,209,600 23/03/2563 1,209,600 สุณภัทร เทรดดิ้ง จำกัด ฝนตกหนัก ทำให้การทำงานล่าช้า ลำเลียงวัสดุเข้าไม่ถึงสถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างในพื้นที่ วัสดุเข้าถึง 10/04/2563 1,510,992 20,000,000 20,000,000 12,245,403 12,245,403 61.23 85.00 64.48 85.00 64.48 04/08/2563 2,800 2,800 200
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ 28/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 25/11/2562 06/12/2562 899,760 30/03/2563 899,760 หจก.ภาคอินทรีย์เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 10/04/2563 1,079,528 20,000,000 20,000,000 15,059,499 15,059,499 75.30 90.00 95.00 90.00 95.00 04/08/2563 1,723 1,723 150

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)