ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 23:48:36]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 (1.5) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 4,557,000 5,443,000 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 19/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2561 07/02/2561 14/02/2561 2,699,862 16/03/2561 2,699,862 150 30/03/2561 30/03/2561 26/08/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์จิระ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2561 31/01/2561 01/02/2561 1,268,996 14/02/2561 1,268,996 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/07/2562 4,924,273 7,467,370 2,080,180 5,387,190 7,467,370 2,699,862 4,767,508 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (1.2) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯส่วนที่ 23 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,149,900 27,149,900 27,149,900 27,149,900 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 13/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 98,240 19/12/2560 98,240 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/02/2562 21,119,086 21,119,086 19,144,079 19,144,079 90.65 100.00 94.04 100.00 94.04 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (2.3) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ผักขวง,บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 15/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 99,350 19/12/2560 99,350 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 17,343,271 17,343,271 17,341,898 17,341,898 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (2.4) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ผักขวง,บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 15/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 99,570 19/12/2560 99,570 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 17,464,513 17,464,513 17,253,050 17,253,050 98.79 100.00 99.66 100.00 99.66 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอน (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 ผักขวง,บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/10/2561 10,500,000 10,500,000 10,499,551 10,499,551 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล C.1-8 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/02/2562 8,000,000 8,000,000 5,351,141 5,351,141 66.89 0.00 64.70 0.00 64.70 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (สาย C64-2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 ไผ่ขวาง เมือง พิจิตร 07/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2561 23,854 26/06/2561 23,854 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2562 630,000 630,000 559,963 559,963 88.88 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 830 33
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,058,100 241,900 บางลาย บึงนาราง พิจิตร 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 11/10/2561 31/12/2561 06/11/2561 6,396,959 21/12/2561 6,396,959 180 18/01/2562 16/01/2562 16/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีหราชซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 50,397 13/12/2561 50,397 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมี่ 6 ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า และเข้าสู้ช่วงหน้าฝนทำให้พื้นที่ก่อสร้างปฏิบัติงานไม่สะดวก ประชุมหารือร่วมกันเพื่อวางแผนปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น 07/06/2562 8,058,058 6,588,859 6,396,959 191,900 1,118,640 959,544 159,096 16.98 100.00 64.40 100.00 64.40 16/07/2562 1,000
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 8,118,000 8,118,000 8,118,000 3,779,000 4,339,000 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 30/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/05/2561 16/05/2561 30/05/2561 12/06/2561 3,061,091 01/08/2561 3,061,091 90 04/09/2561 31/08/2561 02/12/2561 บริษัท โตวัน ทรานสปอร์ต จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 13/11/2561 13/11/2561 1,413,600 26/12/2561 1,413,600 บ.ตึกน้ำเงินคอนกรีต จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 5,146,804 7,491,091 3,061,091 4,430,000 7,476,537 3,152,006 4,324,531 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 1,550 1,550 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ส่วนที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,200,000 16,200,000 16,193,000 15,722,000 471,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 14/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 07/03/2562 28/03/2562 29/03/2562 10,093,683 18/04/2562 10,093,683 180 01/05/2562 30/04/2562 27/10/2562 หจก. อ.อุดมการเกษตรพัฒนา 02/05/2562 13,659,407 10,395,683 10,093,683 302,000 1,577,906 1,577,906 15.18 88.89 23.00 88.89 23.00 09/07/2562 935 935 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต2 ส่วนที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 11/10/2561 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 02/10/2561 19/10/2561 914,652 06/11/2561 914,652 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 7,714,855 7,714,855 6,637,999 6,637,999 86.04 91.00 87.00 91.00 87.00 16/07/2562 635 635 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน คูส่งน้ำสาย 9L(L-1L-2L) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 23,700 476,300 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 04/03/2562 11/03/2562 24,968 04/03/2562 24,968 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 207,242 04/03/2562 207,242 หจก.นพรัตน์ก่อสร้าง(1993) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/07/2562 500,000 25,100 474,900 481,056 481,056 96.21 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 6 6 1
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ไฮหย่อง,แร่,ช้างมิ่ง,ขมิ้น พังโคน,พรรณานิคม,เมืองสกลนคร สกลนคร 04/03/2562 27/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 460,717 04/03/2562 460,717 หจก.นพรัตน์ก่อสร้าง(1993) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 2,800,000 2,800,000 2,738,645 2,738,645 97.81 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 450 450 75
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการประตูระบายน้ำห้วยปลาหาง (ตอนล่าง) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 12/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2562 260,360 13/03/2562 260,360 หจก.นพรัตน์ก่อสร้าง(1993) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/07/2562 800,000 800,000 796,311 796,311 99.54 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 300 300 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน (ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/11/2561 494,297 02/11/2561 494,297 30 03/11/2561 13/11/2561 14/11/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด124คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 494,297 2,000,000 2,000,000 1,999,997 1,999,997 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 16/07/2562 344 344 25
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านห้วยเชือม (ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ไคสี เมือง บึงกาฬ 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/08/2561 28/08/2561 07/09/2561 20/09/2561 589,260 01/11/2561 589,260 120 02/11/2561 02/11/2561 05/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/08/2561 07/09/2561 21/09/2561 589,260 01/11/2561 589,260 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มวัฒน์ คอนสตรั๊คชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,088,850 5,201,791 5,201,791 5,200,358 5,200,358 99.97 95.00 100.00 95.00 100.00 16/07/2562 900 900 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินโงม กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 หินโงม เมือง หนองคาย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/08/2561 28/08/2561 07/09/2561 20/09/2561 872,900 01/11/2561 872,900 120 02/11/2561 02/11/2561 05/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/08/2561 07/09/2561 21/09/2561 872,900 01/11/2561 872,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มวัฒน์ คอนสตรั๊คชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 1,624,000 5,939,856 5,939,856 5,715,974 5,715,974 96.23 95.00 100.00 95.00 100.00 16/07/2562 1,750 1,750 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สาย 002,026,021,021-1,006-1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 500,000 1,500,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 25/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/03/2562 496,405 01/03/2562 496,405 30 02/03/2562 06/03/2562 05/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา 1994 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 496,405 2,000,000 2,000,000 1,999,844 1,999,844 99.99 85.00 100.00 85.00 100.00 16/07/2562 400 400 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 (2.9) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,556,300 6,556,300 6,556,300 6,556,300 นอกเมือง เมือง สุรินทร์ 09/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2561 09/03/2561 14/03/2561 1,227,780 21/03/2561 1,227,780 บริษัท กระนวน คอนกรีต จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 6,437,215 6,437,215 6,437,215 6,437,215 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 900 900
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 21/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2562 08/03/2562 08/03/2562 888,564 13/03/2562 888,564 บริษัท นครหลวงวัสดุก่อสร้าง 99 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2562 5,000,000 5,000,000 4,999,959 4,999,959 100.00 80.00 99.99 15.00 99.99 09/07/2562 1,100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชูฝั่งซ้าย (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 17/09/2561 25/09/2561 1,984,000 01/11/2561 1,984,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมชายรุ่งเรือง 02/11/2561 10,834,285 10,834,285 9,843,613 9,843,613 90.86 98.00 92.00 98.00 92.00 16/07/2562 1,400 1,400 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ภูเงิน กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 17/09/2561 25/09/2561 2,796,982 01/11/2561 2,796,982 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมชายรุ่งเรือง 02/11/2561 16,134,735 16,134,735 14,343,830 14,343,830 88.90 98.00 93.00 98.00 93.00 16/07/2562 2,500 2,500 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (ระยะที่ 7) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 07/08/2561 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 20/09/2561 27/09/2561 7,341,815 02/11/2561 7,341,815 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม 15/07/2562 30,000,000 30,000,000 24,982,320 24,982,320 83.27 90.00 87.00 90.00 87.00 16/07/2562 3,000 3,000 500
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 07/08/2561 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 20/09/2561 27/09/2561 6,603,480 02/11/2561 6,603,480 บ.ณภัทร์ชัยเทรดดิ่ง จำกัด 15/07/2562 20,000,000 20,000,000 16,266,386 16,266,386 81.33 90.00 87.00 90.00 87.00 16/07/2562 2,000 2,000 600
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ตำบลเชิงกลัด) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บรี 20/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 379,965 29/11/2561 379,965 ร้านอารยะวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2562 3,000,000 3,000,000 2,994,882 2,994,882 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 300 227 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร คลอง 1R-3L-1R กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,914,600 85,400 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 05/09/2561 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 19/10/2561 05/11/2561 08/11/2561 2,351,983 14/12/2561 2,351,983 180 08/01/2562 08/01/2562 06/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีหราช ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2562 2,422,484 2,351,984 70,500 70,501 70,501 2.91 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562 500 500 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตรคลอง 5L-1R กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 520,000 520,000 520,000 520,000 หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง 26/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/05/2562 207,075 14/05/2562 207,075 บริษัท เอส.ที.สยาม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/05/2562 520,000 520,000 283,179 283,179 54.46 0.00 94.51 0.00 94.51 16/07/2562 160 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 485,500 14,500 คำหยาด ตำบลทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง 20/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/02/2562 485,500 20/03/2562 485,500 40 21/03/2562 22/03/2562 30/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัสสรชัยมงคล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/07/2562 500,000 485,500 14,500 500,000 500,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/09/2561 18/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2561 23/11/2561 29/11/2561 1,405,560 21/01/2562 1,405,560 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัีด ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เนื่องจาก หจก.ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง ยื่นเรื่องอุทธรณ์ 18/07/2562 51,083,905 51,083,905 16,402,961 16,402,961 32.11 80.00 31.54 80.00 31.54 16/07/2562 3,475 3,475 409
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/09/2561 27/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 24/11/2561 29/11/2561 726,645 21/01/2562 726,645 หจก.นุชนารถ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 21,813,544 21,813,544 18,094,196 18,094,196 82.95 85.00 67.02 85.00 67.02 16/07/2562 1,800 1,800 174
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28 (1.55) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 1 ขวา-5ซ้าย ระยะ 4) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ท่าผา-กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 29/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2560 13/12/2560 22/12/2560 22/12/2560 4,570,000 30/01/2561 4,570,000 120 12/07/2561 12/07/2561 08/11/2561 หจก. เจริญอารีย์ (1978) ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า และเข้าสู้ช่วงหน้าฝนทำให้พื้นที่ก่อสร้างปฏิบัติงานไม่สะดวก ประชุมหารือร่วมกันเพื่อวางแผนปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น 26/06/2562 4,982,846 4,995,000 4,850,000 145,000 2,831,270 2,831,270 56.68 0.00 87.20 0.00 87.20 25/06/2562 533 61
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ส่วนที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 17/10/2561 18/10/2561 1,202,920 18/12/2561 1,202,920 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่29 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2562 4,675,678 4,675,678 4,649,306 4,649,306 99.44 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 500 500 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนี่องมาจากพระราชดำริ กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2561 12/12/2561 17/12/2561 3,984,681 20/01/2562 3,984,681 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่29 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2562 11,246,683 11,246,683 11,236,810 11,236,810 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 2,010 1,820 350
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา สาย 11 (1R-21L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,757,000 2,757,000 2,757,000 2,757,000 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 11/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2562 06/03/2562 11/03/2562 669,700 17/04/2562 669,700 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพงษ์ ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 2,757,000 2,757,000 1,645,584 1,645,584 59.69 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 460 460 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 691,000 691,000 690,600 670,500 20,100 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 15/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/03/2562 03/04/2562 05/04/2562 650,000 08/05/2562 650,000 60 23/05/2562 23/05/2562 21/07/2562 บริษัท นันทฉัตรมาตา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 670,569 650,000 650,000 650,000 650,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 2,010 1,820 350
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารประกอบ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 31 จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 (1.41) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ไม้เสียบ) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 7,393,150 7,393,150 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 07/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 01/12/2560 22/12/2560 25/12/2560 7,178,150 01/02/2561 7,178,150 150 08/02/2561 06/02/2561 07/07/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2562 9,615,796 7,393,150 7,178,150 215,000 3,375,426 3,176,192 199,234 45.66 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 700 700 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไส ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,600,000 10,600,000 10,600,000 10,295,000 305,000 วังอ่าง,เกาะขันธ์, ลานข่อย ชะอวด, ป่าพะยอม นครศรีธรรมราช, พัทลุง 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 11/10/2561 02/11/2561 05/11/2561 10,248,000 01/02/2562 10,248,000 180 12/02/2562 11/02/2562 10/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2562 10,285,826 10,555,440 10,248,000 307,440 8,313,397 8,008,953 304,444 78.76 100.00 92.00 100.00 92.00 16/07/2562 1,000 1,000 100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย (คลอง RMC ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/08/2561 17/09/2561 17/09/2561 1,669,529 30/10/2561 1,669,529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิยะเพชรรุ่งเรือง 14/11/2561 14,435,520 14,435,520 14,097,305 14,097,305 97.66 95.00 94.00 95.00 94.00 16/07/2562 1,000 72
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำสันหนอง กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 18/10/2561 25/10/2561 1,848,583 15/11/2561 1,848,583 หจก.สายเสียงคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2562 4,458,218 4,458,218 4,417,900 4,417,900 99.10 91.65 100.00 91.65 100.00 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 8,000,000 8,000,000 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 18/10/2561 25/10/2561 2,976,416 15/11/2561 2,976,416 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2562 7,265,244 7,265,244 7,214,787 7,214,787 99.31 91.50 100.00 91.50 100.00 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,000,000 17,000,000 11,500,000 11,500,000 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 18/10/2561 25/10/2561 3,493,180 15/11/2561 3,493,180 หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2562 10,992,661 10,992,661 10,256,365 10,256,365 93.30 91.61 90.00 91.61 90.00 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 01/10/2561 10/10/2561 980,000 24/10/2561 980,000 หจก.ชาญสิริคุณการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2561 1,938,353 14,651,231 14,651,231 13,638,136 13,638,136 93.09 97.27 85.00 97.27 85.00 16/07/2562 1,500 1,500 400
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 08/10/2561 18/10/2561 654,548 24/10/2561 654,548 หจก.ศิลาแม่ทะ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2561 737,634 9,723,967 9,723,967 8,696,124 8,696,124 89.43 95.61 86.00 95.61 86.00 16/07/2562 1,110 1,110 300
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายประสบสุก กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 08/10/2561 18/10/2561 860,641 24/10/2561 860,641 หจก.ศิลาแม่ทะ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2561 917,510 9,710,895 9,710,895 8,807,966 8,807,966 90.70 97.32 88.00 97.32 88.00 16/07/2562 2,000 2,000 450
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 แม่อ้อ พาน เชียงราย 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 08/10/2561 14/11/2561 638,749 15/11/2561 638,749 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2562 868,609 13,510,591 13,510,591 12,824,362 12,824,362 94.92 97.37 91.00 97.37 91.00 16/07/2562 2,000 2,000 370 370
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่ 4) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 เตาปูน สอง แพร่ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2561 20/09/2561 24/09/2561 2,479,750 06/11/2561 2,479,750 หจก.อรุณสว่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 16,572,800 16,572,800 15,039,723 15,039,723 90.75 88.92 93.21 88.92 93.21 16/07/2562 2,350 2,350 420
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 งานจัดระบบน้ำโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 6) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 26/09/2561 26/09/2561 1,295,000 18/12/2561 1,295,000 หจก.ธนากรเจริญกิจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/12/2561 9,213,700 9,213,700 9,002,098 9,002,098 97.70 84.42 98.12 84.42 98.12 16/07/2562 1,500 1,500 230
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการท่าไม้แดง (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 01/10/2561 01/10/2561 91,290 01/10/2561 91,290 หจก.เอส แอล พี เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 2,300,000 2,300,000 2,299,894 2,299,894 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 375 375 82
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 07/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2562 83,490 07/03/2562 83,490 หจก.เอส แอล พี เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 5,000,000 5,000,000 2,967,307 2,967,307 59.35 69.15 74.03 69.15 74.03 16/07/2562 500 500 115
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ฝั่งซ้าย) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ท่าขุนราม เมือง กำแพงเพชร 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/08/2561 31/08/2561 31/08/2561 1,365,000 20/11/2561 1,365,000 หจก.พิภพค้าไม้ 28/11/2561 15,000,000 15,000,000 13,692,924 13,692,924 91.29 97.04 90.20 97.04 90.20 09/07/2562 1,500 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ระยะที่ 4) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ท่าขุนราม เมือง กำแพงเพชร 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/08/2561 31/08/2561 31/08/2561 1,162,500 20/11/2561 1,162,500 หจก. พิภพค้าไม้ 28/11/2561 12,000,000 12,000,000 10,821,824 10,821,824 90.18 95.58 89.30 95.58 89.30 09/07/2562 1,200 210
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่จะเรา กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/08/2561 31/08/2561 31/08/2561 1,060,800 20/11/2561 1,060,800 หจก. พิภพค้าไม้ 28/11/2561 12,000,000 12,000,000 11,735,713 11,735,713 97.80 96.63 97.80 96.63 97.80 09/07/2562 1,000 120
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ฝั่งขวา) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,385,000 2,385,000 2,385,000 2,385,000 ท่าขุนราม เมือง กำแพงเพชร 14/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 180,630 26/02/2562 180,630 หจก.อ๊อฟปริ๊นท์ เค พี คอนสตรัคชัน กรุ๊ป 28/02/2562 2,385,000 2,385,000 2,384,961 2,384,961 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 120 12
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 792,229 792,229 792,229 792,229 นาด้วง นาด้วง เลย 02/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2562 83,670 02/04/2562 83,670 บริษัท เพชรนาวัง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2562 792,229 792,229 792,121 792,121 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 120 120 10
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 20/08/2561 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 17/10/2561 17/10/2561 387,070 05/11/2561 387,070 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/07/2562 10,800,000 10,800,000 10,386,020 10,386,020 96.17 95.00 91.75 95.00 91.75 16/07/2562 800 800 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P7 (ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 18,000,000 2,007,000 15,993,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 20/08/2561 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 08/10/2561 18/10/2561 19/10/2561 1,374,462 23/11/2561 1,374,462 240 28/11/2561 27/11/2561 26/07/2562 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 16/10/2561 17/10/2561 409,720 05/11/2561 409,720 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/07/2562 17,348,462 1,374,462 15,974,000 14,042,711 14,042,711 80.94 87.50 87.10 87.50 87.10 16/07/2562 1,500 1,500 120
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนภูทอง กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2,664,000 5,336,000 โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู 20/08/2561 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 08/10/2561 17/10/2561 19/10/2561 1,585,540 23/11/2561 1,585,540 180 28/11/2561 27/11/2561 27/05/2562 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 16/10/2561 17/10/2561 485,800 05/11/2561 485,800 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/07/2562 6,888,540 1,585,540 5,303,000 5,232,535 5,232,535 75.96 95.00 91.45 95.00 91.45 16/07/2562 1,200 1,200 70
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู 20/08/2561 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 16/10/2561 17/10/2561 685,414 05/11/2561 685,414 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/07/2562 4,000,000 4,000,000 3,937,863 3,937,863 98.45 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 500 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง คลอง 6L-MC ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 469,307 469,307 469,307 469,307 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 09/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/02/2561 13/02/2561 02/03/2561 779,309 21/03/2561 779,309 บริษัท นัมแพน ออโต้พาร์ท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 469,307 469,307 469,034 469,034 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สำราญ เมือง ขอนแก่น 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 27/09/2561 05/10/2561 532,060 16/11/2561 532,060 หจก. เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 4,621,100 4,621,100 4,374,302 4,374,302 94.66 97.00 96.09 97.00 96.09 09/07/2562 1,500 400
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 5R-LMC) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 27/09/2561 05/10/2561 5,045,880 16/11/2561 5,045,880 หจก. เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 34,331,700 34,331,700 31,402,354 31,402,354 91.47 95.00 98.00 95.00 98.00 09/07/2562 4,672 4,090
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 6R-LMC) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 บ้านขาม, หนองตูม น้ำพอง ขอนแก่น 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 17/09/2561 21/09/2561 1,154,525 16/11/2561 1,154,525 ส.พัฒนวิศวการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 7,948,300 7,948,300 7,603,099 7,603,099 95.66 97.00 99.35 97.00 99.35 09/07/2562 1,100 1,100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 2L-RMC ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 สำราญ เมือง ขอนแก่น 28/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2562 19/03/2562 25/03/2562 655,620 10/04/2562 655,620 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้ง 26/06/2562 6,600,000 6,600,000 2,385,966 2,385,966 36.15 90.00 59.85 90.00 59.85 09/07/2562 550 550
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P1 (ระยะที่ 5) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 18/09/2561 21/09/2561 811,699 01/11/2561 811,699 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 4,448,346 4,448,346 4,409,109 4,409,109 99.12 97.40 99.00 97.40 99.00 16/07/2562 23,000 865 48 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 (ระยะที่ 5) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 18/09/2561 21/09/2561 3,381,105 01/11/2561 3,381,105 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 17,016,623 17,016,623 14,732,268 14,732,268 86.58 97.17 91.00 97.17 91.00 16/07/2562 35,800 1,800 150 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 (ระยะที่ 5) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 24/09/2561 27/09/2561 3,588,000 01/11/2561 3,588,000 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 18,104,214 18,104,214 15,828,536 15,828,536 87.43 97.00 91.00 97.00 91.00 16/07/2562 25,500 1,100 100 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P6/1 (ระยะที่ 5) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 18/09/2561 21/09/2561 1,346,999 01/11/2561 1,346,999 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 8,981,081 8,981,081 8,397,810 8,397,810 93.51 97.26 98.00 97.26 98.00 16/07/2562 35,500 850 50 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 04/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2562 20/03/2562 29/03/2562 02/04/2562 1,985,000 22/04/2562 1,985,000 60 23/04/2562 22/04/2562 23/06/2562 หจก. พิภพค้าไม้ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2562 22/03/2562 26/03/2562 1,114,750 22/04/2562 1,114,750 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/04/2562 3,961,597 10,000,000 10,000,000 5,669,421 5,669,421 56.69 60.40 59.00 60.40 59.00 16/07/2562 1,425 1,216 120
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 (107) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทวก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 4,176,442 4,176,442 4,176,442 4,002,531 173,911 ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/06/2561 1,860,040 26/06/2561 1,860,040 60 26/06/2561 27/06/2561 24/08/2561 บริษัท ยูทิลิส จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/06/2562 4,176,442 4,002,531 173,911 4,174,832 2,142,490 2,032,341 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 12,000 405
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 (33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนเจริญ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 4,866,115 4,866,115 4,866,115 3,621,275 1,244,840 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 14/11/2560 20/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/04/2561 3,339,530 02/04/2561 3,339,530 60 03/04/2561 04/04/2561 01/06/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงรักษ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 4,866,115 3,621,275 1,244,840 4,865,926 3,621,275 1,244,651 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 2,000 130
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 (47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 7,389,288 7,389,288 7,389,288 6,542,828 846,460 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา 14/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/03/2561 1,111,930 22/03/2561 1,111,930 60 22/03/2561 23/03/2561 20/05/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนวพร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 7,389,288 6,542,828 846,460 7,389,092 6,542,828 846,264 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 937 322
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 (1.21) งานจัดระบบน้ำ โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 25/08/2560 20/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/01/2561 07/02/2561 09/02/2561 9,236,892 20/02/2561 9,236,892 บริษัท ป.พัฒนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 18,127,600 18,127,600 18,052,578 18,052,578 99.59 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 3,020 332
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 24/09/2561 25/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 26/10/2561 30/10/2561 598,950 12/11/2561 598,950 บริษัทยูพีเอเอ็นเทอร์ไพรซ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 6,824,133 6,824,133 6,824,114 6,824,114 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 1,033 105
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำสำลาย กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ตูม,ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา 24/09/2561 26/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 26/10/2561 30/10/2561 697,196 08/11/2561 697,196 บริษัท กิตติเทพ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 9,774,710 9,774,710 9,774,584 9,774,584 100.00 100.00 98.19 100.00 98.19 16/07/2562 989 122
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง (ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 24/09/2561 26/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 25/10/2561 29/10/2561 1,156,000 09/11/2561 1,156,000 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 9,104,453 9,104,453 7,464,478 7,464,478 81.99 85.61 75.54 85.61 75.54 16/07/2562 1,639 152
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการทุ่งใหญ่หนองโดน กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 24/09/2561 27/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 25/10/2561 31/10/2561 719,994 13/11/2561 719,994 หจก.โชคชัยร่วมค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 7,229,092 7,229,092 7,090,576 7,090,576 98.08 100.00 95.34 100.00 95.34 16/07/2562 1,328 121
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 4) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 7,756,800 12,243,200 วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 12/09/2561 04/10/2561 11/10/2561 6,300,000 08/11/2561 6,300,000 300 12/11/2561 12/11/2561 08/09/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา อยู่ในขั้นตอนแก้ไขแบบ 12/11/2561 7,795,917 16,271,894 6,300,000 9,971,894 11,978,539 11,978,539 73.61 85.00 92.00 85.00 92.00 16/07/2562 5,000 1,000 50 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 5 สถานีสูบน้ำห้วยยาง) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 29,600,000 29,600,000 29,600,000 11,760,000 17,840,000 ห้วยยาง แกลง ระยอง 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 11/09/2561 02/10/2561 28/09/2561 9,008,853 06/11/2561 9,008,853 300 12/11/2561 12/11/2561 08/09/2562 หจก.ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/11/2561 11,794,733 23,018,199 9,008,853 14,009,346 18,271,354 18,271,354 79.38 85.00 100.00 85.00 100.00 16/07/2562 5,000 1,250 65 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 4 สาย P1-WJ กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 3,578,261 6,421,739 วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 11/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2562 21/02/2562 05/03/2562 19/03/2562 3,048,031 26/03/2562 3,048,031 150 14/05/2562 14/05/2562 10/10/2562 หจก.ทองทิพย์ วิศวกรรม 27/05/2562 3,578,261 9,453,422 3,048,031 6,405,391 3,374,938 3,374,938 35.70 70.00 69.00 70.00 69.00 16/07/2562 5,000 970 64
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 คูน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 2,551,136 2,551,136 2,551,136 2,551,136 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 20/10/2557 03/11/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2557 03/11/2557 27/11/2557 04/12/2557 6,284,529 25/12/2557 6,284,529 90 15/01/2558 09/12/2557 14/04/2558 หจก.เทียนประเสริฐ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/11/2557 20/11/2557 27/11/2557 1,944,600 02/12/2557 1,944,600 หจก.เฑียรประเสริฐ ติดปัญหาอื่นๆ งานแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยกเลิก PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการคืนงบประมาณเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง 10/07/2562 2,551,136 2,551,136 1,750,301 1,750,301 68.61 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 4,000 400 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 8,479 8,479 8,479 8,479 บ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 17/09/2557 14/10/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2557 15/10/2557 10/11/2557 12/11/2557 2,973,490 03/12/2557 2,973,490 90 09/12/2557 09/12/2557 09/03/2558 หจก.ศิลป์พัฒนา หล่มสัก วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 06/11/2557 13/11/2557 1,807,200 17/11/2557 1,807,200 หจก.สินพัฒนาหล่มสัก ติดปัญหาอื่นๆ งานแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยกเลิก PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการคืนงบประมาณเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง 10/07/2562 8,479 8,479 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 1,700 150 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,100,000 8,100,000 8,100,000 2,844,300 5,255,700 สักหลง,ตาลเดี่ยว,บ้านโสก,บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ 28/08/2561 26/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/11/2561 26/11/2561 07/12/2561 20/12/2561 2,257,241 04/02/2562 2,257,241 60 05/02/2562 05/02/2562 05/04/2562 หจก.วิชญ์พิมพ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 01/11/2561 01/12/2561 1,349,000 10/12/2561 1,349,000 หจก.มิตรศิลป์คอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2562 7,494,941 2,257,241 5,237,700 6,766,308 2,257,241 4,509,067 90.28 95.00 98.00 95.00 98.00 16/07/2562 1,200 126 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 (1.29) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ส่วนที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 14,028,534 2,400,000 11,628,534 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 18/10/2560 22/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2561 21/02/2561 28/02/2561 2,250,000 28/02/2561 2,250,000 90 05/03/2561 05/03/2561 02/06/2561 บริษัท ออเรนจ์เทค จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 13/12/2560 14/12/2560 6,919,990 27/12/2560 6,919,990 บริษัท โตวันทรานสปอร์ต จำกัด 19/07/2562 13,878,521 2,250,000 11,628,521 3,632,759 3,632,759 26.18 100.00 99.00 100.00 99.00 16/07/2562 2,000 20
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 28/08/2561 22/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 07/12/2561 19/12/2561 25/01/2562 2,137,923 01/02/2562 2,137,923 90 22/02/2562 20/02/2562 22/05/2562 บริษัท แสงตะวัน โยธา จำกัด 18/07/2562 2,201,923 2,137,923 64,000 2,201,801 2,137,923 63,878 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 300 10
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 23,445,000 6,555,000 หนองแซง หันคา ชัยนาท 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 12/09/2561 01/10/2561 10/10/2561 23,520,111 05/11/2561 23,520,111 180 13/11/2561 13/11/2561 11/05/2562 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 496,428 13/11/2561 496,428 ร้านยั่งยืนพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2562 23,535,072 29,984,711 23,520,111 6,464,600 29,389,854 23,520,111 5,869,743 98.02 100.00 99.95 100.00 99.95 16/07/2562 3,750 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 หนองแซง หันคา ชัยนาท 12/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2562 06/03/2562 12/03/2562 1,706,680 25/03/2562 1,706,680 60 26/03/2562 26/03/2562 24/05/2562 หจก. ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 07/03/2562 12/03/2562 844,552 25/03/2562 844,552 บ.ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2562 1,714,790 4,350,000 4,350,000 3,860,750 1,706,680 2,154,071 88.75 94.08 91.22 94.08 91.22 16/07/2562 800 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 1ซ้าย-5ซ้าย ระยะ1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม 20/08/2561 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 02/10/2561 02/10/2561 3,006,850 06/11/2561 3,006,850 หจก.ชลธิชา วิศวกรรม 10/07/2562 8,000,000 8,000,000 7,732,213 7,732,213 96.65 98.58 97.60 98.58 97.60 16/07/2562 875 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ขวา-5ซ้าย ระยะ1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 บ้านยาง เมือง นครปฐม 20/08/2561 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 17/09/2561 18/09/2561 449,760 10/01/2562 449,760 บริษัท ยูพีเอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด 10/07/2562 8,000,000 8,000,000 7,413,831 7,413,831 92.67 96.21 92.80 96.21 92.80 16/07/2562 830 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 6ขวา-5ซ้าย ระยะ1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 บ้านยาง เมือง นครปฐม 20/08/2561 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 05/10/2561 05/10/2561 2,217,600 10/01/2562 2,217,600 บริษัท ยูพีเอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด 10/07/2562 8,000,000 8,000,000 7,709,437 7,709,437 96.37 98.62 93.60 98.62 93.60 16/07/2562 836 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บ้านยาง เมือง นครปฐม 20/08/2561 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 17/09/2561 18/09/2561 390,060 10/01/2562 390,060 บริษัท ยูพีเอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด 10/07/2562 10,000,000 10,000,000 8,793,077 8,793,077 87.93 95.00 89.10 95.00 89.10 16/07/2562 987 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ส่วนที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 บ้านยาง เมือง นครปฐม 20/08/2561 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 12/10/2561 12/10/2561 5,968,500 04/01/2562 5,968,500 หจก.ชลธิชา วิศวกรรม 10/07/2562 20,000,000 20,000,000 17,568,019 17,568,019 87.84 97.28 94.50 97.28 94.50 16/07/2562 1,918 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 1ซ้าย - 2ซ้าย ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี 20/08/2561 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 01/10/2561 01/10/2561 2,527,100 06/11/2561 2,527,100 หจก.ชลธิชา วิศวกรรม 10/07/2562 10,000,000 10,000,000 9,300,343 9,300,343 93.00 98.71 98.00 98.71 98.00 16/07/2562 920 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 01/11/2561 12/11/2561 2,395,288 17/12/2561 2,395,288 บริษัท ไทวินิเทค (2002) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/01/2562 8,200,000 8,200,000 7,949,238 7,949,238 96.94 95.00 99.00 95.00 99.00 09/07/2562 700 700 40 15.50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 10,210,000 4,790,000 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 29/10/2561 16/11/2561 21/11/2561 10,179,999 02/01/2562 10,179,999 90 14/01/2562 11/01/2562 13/04/2562 ส.จ.ตี๋ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 01/11/2561 12/11/2561 1,900,209 21/01/2562 1,900,209 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 10,260,077 14,968,699 10,179,999 4,788,700 14,388,286 14,388,286 96.12 90.00 96.00 90.00 96.00 09/07/2562 1,280 1,280 180 490.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 6,910,000 5,090,000 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 29/10/2561 14/11/2561 21/11/2561 6,880,021 02/01/2562 6,880,021 90 14/01/2562 11/01/2562 13/04/2562 ส.จ.ตี๋ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 01/11/2561 12/11/2561 1,974,186 21/01/2562 1,974,186 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 6,950,833 11,968,721 6,880,021 5,088,700 11,470,942 11,470,942 95.84 90.00 95.00 90.00 95.00 09/07/2562 1,100 1,100 120 490.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 32 จังหวัดสุราษฏร์ธานี (โอนเปลี่ยนแปลง3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 533,000 533,000 533,000 533,000 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 12/06/2562 24/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/06/2562 237,376 24/06/2562 237,376 บ.หัวถนน สุราษฎร์ธานี จำกัด 12/07/2562 533,000 533,000 286,406 286,406 53.73 30.00 5.00 30.00 5.00 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 ปรับปรุงอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 32 จังหวัดสุราษฏร์ธานี (โอนเปลี่ยนแปลง3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 24/05/2562 20/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/06/2562 424,402 21/06/2562 424,402 บ.รวมชัชทวีทอง จำกัด 12/07/2562 1,200,000 1,200,000 360,419 360,419 30.03 20.00 10.00 20.00 10.00 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางย่อน (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 126,450 4,873,550 คุระ คุระบุรี พังงา 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2561 123,530 08/11/2561 123,530 60 09/11/2561 08/11/2561 07/01/2562 หจก.ว.วัชระกุล ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 18/09/2561 25/10/2561 849,000 01/11/2561 849,000 บ.วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด 28/11/2561 128,590 4,997,049 123,530 4,873,519 4,997,049 4,997,049 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 601 601 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 18/09/2561 25/10/2561 2,678,258 01/11/2561 2,678,258 หจก.ว.วัชรกุลก่อสร้าง 05/11/2561 10,000,000 10,000,000 9,999,842 9,999,842 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 800 800 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาไสย (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ปกาไสยเหนือ เหนือคลอง กระบี่ 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 19/09/2561 25/10/2561 974,467 01/11/2561 974,467 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา 05/11/2561 7,000,000 7,000,000 6,999,641 6,999,641 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 224 224 20
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (บ้านป่าเว) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 13/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/02/2562 27/02/2562 01/03/2562 3,000,136 07/03/2562 3,000,136 หจก.ว.วัชรกุลก่อสร้าง 12/03/2562 10,000,000 10,000,000 9,391,981 9,391,981 93.92 90.00 96.00 90.00 96.00 16/07/2562 560 560 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางย่อน (บ้านทุ่งชาลี) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 110,000 4,890,000 คุระ คุระบุรี พังงา 13/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/02/2562 110,000 07/03/2562 110,000 60 08/03/2562 15/03/2562 13/05/2562 หจก.ว.วัชระกุล ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2562 26/02/2562 01/03/2562 869,000 07/03/2562 869,000 บ.เอสซี.เซอร์วิสพลัส จำกัด 20/06/2562 110,244 5,000,000 5,000,000 4,489,810 4,489,810 89.80 100.00 99.00 100.00 99.00 16/07/2562 1,155 1,155 70
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 ซ่อมแซมระบบประปา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 18/06/2562 ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2562 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดสุราษฏร์ธานี (โอนเปลี่ยนแปลง3) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 10/05/2562 21/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/05/2562 31/05/2562 07/06/2562 678,875 21/06/2562 678,875 บริษัท ธัช แอนด์โก คอนสตรัคชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2562 1,800,000 1,800,000 264,730 264,730 14.71 0.00 10.00 0.00 10.00 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 ซ่อมแซมบ้านพักโซน C สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง3) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 10/05/2562 16/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2562 170,460 19/06/2562 170,460 บริษัทแสนสิริค้าวัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2562 900,000 900,000 606,774 606,774 67.42 0.00 20.00 0.00 20.00 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 ซ่อมแซมบ้านพัก 8 ครอบครัว สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง3) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 10/05/2562 28/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/05/2562 07/06/2562 11/06/2562 863,968 26/06/2562 863,968 หจก.แก้วภุชงค์ก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2562 2,000,000 2,000,000 270,375 270,375 13.52 0.00 15.00 0.00 15.00 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 (1.43) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว(ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 24,995,589 4,705,889 20,289,700 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 02/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2561 08/01/2561 16/01/2561 26/01/2561 4,705,889 30/01/2561 4,705,889 180 17/02/2561 16/02/2561 15/08/2561 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 5,705,586 24,995,589 4,705,889 20,289,700 24,923,334 4,705,889 20,217,445 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 974 974 500
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ (ระยะที่6) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 6,817,000 5,183,000 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2561 21/11/2561 28/11/2561 28/11/2561 5,850,000 07/01/2562 5,850,000 180 01/02/2562 31/01/2562 30/07/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 08/11/2561 08/11/2561 1,892,346 27/11/2561 1,892,346 อคิราภ์ 2020 กรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/02/2562 5,856,250 11,003,990 11,003,990 8,860,586 4,129,276 4,731,309 80.52 80.00 90.00 80.00 90.00 16/07/2562 1,600 1,600 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการปลักปลิง (ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 3,293,000 11,707,000 แค จะนะ สงขลา 16/08/2561 วิธีคัดเลือก 25/10/2561 25/10/2561 01/11/2561 08/11/2561 3,350,567 21/12/2561 3,350,567 180 07/02/2562 06/02/2562 05/08/2562 หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ วิธีคัดเลือก 25/10/2561 08/11/2561 08/11/2561 2,085,128 23/11/2561 2,085,128 หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/02/2562 3,338,759 15,000,000 3,350,567 11,649,433 12,606,433 2,023,300 10,583,133 84.04 90.00 85.00 90.00 85.00 16/07/2562 400 400 90
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 13,000,000 13,000,000 13,000,000 2,170,000 10,830,000 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 10/10/2561 16/10/2561 2,126,446 13/12/2561 2,126,446 180 07/02/2562 06/02/2562 05/08/2562 หจก.เรืองแก้วก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 08/11/2561 08/11/2561 1,767,959 08/11/2561 1,767,959 หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/02/2562 2,129,213 12,955,046 2,126,446 10,828,600 12,518,407 2,160,446 10,357,961 96.63 90.00 97.00 90.00 97.00 16/07/2562 650 650 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 ก่อสร้างอาคารละหมาด จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 35 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 298,000 298,000 298,000 290,000 8,000 ตุยง หนองจิก ปัตตานี 01/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/05/2562 290,000 19/06/2562 290,000 90 26/06/2562 24/06/2562 23/09/2562 หจก. เอส เอ็ม ปัตตานี ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างเพิ่งเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เนื่องจากเพิ่งเสร็จสิ้นเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ได้แจ้งให้เร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ 01/07/2562 291,823 298,000 290,000 8,000 0.00 40.00 10.00 40.00 10.00 09/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 ควนโนรี โคกโพธื์ ปัตตานี 14/08/2561 17/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 9,590,054 29/10/2561 9,590,054 210 09/11/2561 07/11/2561 06/06/2562 หจก. มิงการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 9,877,054 9,590,054 287,000 9,875,331 9,590,054 285,277 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 780 780 65 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบ่อทอง ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 14/08/2561 17/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 9,603,380 29/10/2561 9,603,380 210 09/11/2561 07/11/2561 06/06/2562 หจก. หวังซา อินเตอร์ กรุ๊ป ติดปัญหาอื่นๆ 11/07/2562 9,891,380 9,603,380 288,000 4,160,007 3,876,840 283,167 42.06 100.00 58.15 100.00 58.15 09/07/2562 700 700 60 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปะโด ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 ปะโด มายอ ปัตตานี 14/08/2561 17/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 9,581,475 29/10/2561 9,581,475 210 13/11/2561 12/11/2561 10/06/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 9,868,475 9,581,475 287,000 9,866,459 9,581,475 284,984 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 570 570 50 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลป่าไร่ ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,826,000 174,000 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 14/08/2561 17/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 5,721,355 29/10/2561 5,721,355 180 13/11/2561 12/11/2561 11/05/2562 หจก. เอส เอ็ม ปัตตานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 5,892,355 5,721,355 171,000 5,891,005 5,721,355 169,650 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 400 400 44 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบาโลย ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,797,000 203,000 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี 14/08/2561 17/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 6,671,602 29/10/2561 6,671,602 180 09/11/2561 07/11/2561 07/05/2562 หจก. ฮานาฟี การก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 6,871,602 6,671,602 200,000 6,869,294 6,671,602 197,692 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 420 420 38 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกลก (ตำบลเกาะสะท้อน ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,826,000 174,000 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 14/08/2561 17/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 5,735,490 29/10/2561 5,735,490 210 13/11/2561 12/11/2561 10/06/2562 หจก. เอฟที สมาร์ทเวิร์ค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 5,907,490 5,735,490 172,000 5,880,443 5,735,490 144,953 99.54 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 400 400 45 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 ซ่อมแซมอาคารฝ่ายกฏหมาย จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 13 จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 930,000 930,000 930,000 930,000 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด มหาสารคาม 07/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/06/2562 216,810 17/06/2562 216,810 หจก.ภาคอินทรีย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/06/2562 930,000 930,000 204,383 204,383 21.98 50.00 15.00 50.00 15.00 16/07/2562
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (คลอง RMC และ 1L-1-RMC) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 09/10/2561 18/10/2561 1,938,000 09/11/2561 1,938,000 บจก.สุณภัทรเทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2562 19,000,000 19,000,000 15,807,316 15,807,316 83.20 95.80 90.00 95.80 90.00 16/07/2562 1,750 1,750 280
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 462,127 03/12/2561 462,127 หจก.ภาคอินทรีย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2562 5,000,000 5,000,000 4,666,603 4,666,603 93.33 100.00 95.00 100.00 95.00 16/07/2562 650 650 95

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง