ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 01:15:12]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 (1.5) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 4,557,000 5,443,000 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 19/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2561 07/02/2561 14/02/2561 2,699,862 16/03/2561 2,699,862 150 30/03/2561 30/03/2561 26/08/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์จิระ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2561 31/01/2561 01/02/2561 1,268,996 14/02/2561 1,268,996 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในรอบเวรการส่งน้ำ ทำให้กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ก่อน 25/10/2561 4,924,273 8,087,052 2,699,862 5,387,190 5,942,852 1,945,754 3,997,098 73.49 45.00 42.00 45.00 42.00 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (1.2) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯส่วนที่ 23 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,149,900 27,149,900 27,149,900 27,149,900 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 13/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 98,240 19/12/2560 98,240 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 10/10/2561 21,119,086 21,119,086 16,569,721 16,569,721 78.46 81.96 40.44 81.96 40.44 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (2.3) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ผักขวง,บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 15/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 99,350 19/12/2560 99,350 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 10/10/2561 17,343,271 17,343,271 13,906,119 13,906,119 80.18 85.39 78.32 85.39 78.32 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (2.4) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ผักขวง,บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 15/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 99,570 19/12/2560 99,570 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 10/10/2561 17,464,513 17,464,513 15,082,711 15,082,711 86.36 91.53 86.57 91.53 86.57 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอน (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 ผักขวง,บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ติดปัญหาอื่นๆ 12/10/2561 7,900,000 7,900,000 379,467 379,467 4.80 46.24 0.35 46.24 0.35 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (สาย C64-2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 ไผ่ขวาง เมือง พิจิตร 07/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2561 23,854 26/06/2561 23,854 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 ติดปัญหาอื่นๆ เกษตรกรอยู่ระหว่างการใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร หลังจากเกษตรกรงดการใช้แล้วจะเริ่มเข้าดำเนินการ 02/11/2561 630,000 630,000 55,875 55,875 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 30/10/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,058,100 241,900 บางลาย บึงนาราง พิจิตร 02/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 8,118,000 8,118,000 8,118,000 3,779,000 4,339,000 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 30/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/05/2561 16/05/2561 30/05/2561 12/06/2561 3,061,091 01/08/2561 3,061,091 90 04/09/2561 31/08/2561 02/12/2561 บริษัท โตวัน ทรานสปอร์ต จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 05/11/2561 06/11/2561 5,146,804 7,491,091 3,061,091 4,430,000 347,051 22,740 324,311 4.63 80.00 37.12 80.00 37.12 20/11/2561 1,550 1,550
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ส่วนที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,200,000 16,200,000 16,193,000 15,722,000 471,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต2 ส่วนที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 02/10/2561 19/10/2561 914,652 914,652 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/10/2561 3,500,000 3,500,000 27,043 27,043 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน (ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/11/2561 494,297 13/11/2561 494,297 30 14/12/2561 13/11/2561 13/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด124คอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 13/11/2561 494,297 2,000,000 2,000,000 783,758 783,758 39.19 5.00 20.00 5.00 20.00 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านห้วยเชือม (ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ไคสี เมือง บึงกาฬ 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/08/2561 07/09/2561 21/09/2561 589,260 589,260 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มวัฒน์ คอนสตรั๊คชั่น 10/10/2561 3,700,000 3,700,000 981,951 981,951 26.54 5.00 12.00 5.00 12.00 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินโงม กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 หินโงม เมือง หนองคาย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/08/2561 07/09/2561 21/09/2561 872,900 872,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มวัฒน์ คอนสตรั๊คชั่น 10/10/2561 3,400,000 3,400,000 777,241 777,241 22.86 5.00 5.00 5.00 5.00 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 (2.9) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,556,300 6,556,300 6,556,300 6,556,300 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 6,437,215 6,437,215 6,437,215 6,437,215 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/11/2561 900 900
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชูฝั่งซ้าย (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 17/09/2561 25/09/2561 1,984,000 01/11/2561 1,984,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมชายรุ่งเรือง 02/11/2561 5,890,000 5,890,000 427,513 427,513 7.26 11.00 4.00 11.00 4.00 20/11/2561 1,400 1,400 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ภูเงิน กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 17/09/2561 25/09/2561 2,796,982 01/11/2561 2,796,982 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมชายรุ่งเรือง 02/11/2561 8,950,000 8,950,000 685,476 685,476 7.66 11.00 4.00 11.00 4.00 20/11/2561 2,500 2,500 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (ระยะที่ 7) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 20/09/2561 27/09/2561 7,341,815 7,341,815 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม 25/10/2561 10,500,000 10,500,000 691,226 691,226 6.58 5.00 3.00 5.00 3.00 20/11/2561 3,000 3,000
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 20/09/2561 27/09/2561 6,603,480 6,603,480 บ.ณภัทร์ชัยเทรดดิ่ง จำกัด 25/10/2561 7,000,000 7,000,000 351,793 351,793 5.03 5.00 3.00 5.00 3.00 20/11/2561 2,000 2,000
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ตำบลเชิงกลัด) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บรี 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 299,182 299,182 ร้านอารยะวัสดุ 31/10/2561 3,000,000 3,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/10/2561 300 227 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร คลอง 1R-3L-1R กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,914,600 85,400 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 19/10/2561 05/11/2561 08/11/2561 2,351,983 2,351,983 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในระหว่างรออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กำลังดำเนินการตามขั้นตอน 12/11/2561 2,829,750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/10/2561 500 500
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000 23,400,000 23,400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 12,150,000 12,150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28 (1.55) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 1 ขวา-5ซ้าย ระยะ 4) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ท่าผา-กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 29/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2560 13/12/2560 22/12/2560 22/12/2560 4,570,000 30/01/2561 4,570,000 120 12/07/2561 12/07/2561 08/11/2561 หจก. เจริญอารีย์ (1978) แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา มีการเปลี่ยนแปลงแนวคูส่งน้ำ (ตามการร้องขอของเกษตรผู้รับประโยชน์ในพื้นที่) ซึ่งต่างจากแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญาค่อนข้างมาก แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เร่งรัดการปฏิบัติงาน 25/10/2561 4,982,846 4,995,000 4,850,000 145,000 1,544,313 1,544,313 1,544,313 30.92 100.00 40.00 100.00 40.00 23/10/2561 533
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ส่วนที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 17/10/2561 18/10/2561 1,202,920 1,202,920 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่29 ติดปัญหาอื่นๆ รอรับโอนเงินจัดสรรเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประสานงานกับส่วนกลางเพื่อโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน 14/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนี่องมาจากพระราชดำริ กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่29 ติดปัญหาอื่นๆ แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ ยกเลิกโครงการและเริ่มโครงการใหม่ 14/11/2561 4,300,000 4,300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 (1.41) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ไม้เสียบ) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 7,393,150 7,393,150 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 07/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 01/12/2560 22/12/2560 25/12/2560 7,178,150 01/02/2561 7,178,150 150 08/02/2561 06/02/2561 07/07/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 24/10/2561 9,615,796 7,393,150 7,178,150 215,000 595,201 595,201 8.05 0.00 35.00 0.00 35.00 13/11/2561 700 700
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไส ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,600,000 10,600,000 10,600,000 10,295,000 305,000 วังอ่าง,เกาะขันธ์, ลานข่อย ชะอวด, ป่าพะยอม นครศรีธรรมราช, พัทลุง 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 11/10/2561 02/11/2561 05/11/2561 14,988,000 14,988,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง 15/11/2561 17,428,930 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/10/2561 1,000 1,000 100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย (คลอง RMC ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/08/2561 17/09/2561 17/09/2561 1,669,529 30/10/2561 1,669,529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิยะเพชรรุ่งเรือง 14/11/2561 5,250,000 5,250,000 178,087 178,087 3.39 0.00 4.00 0.00 4.00 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำสันหนอง กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 18/10/2561 1,848,583 15/11/2561 1,848,583 ติดปัญหาอื่นๆ 15/11/2561 3,500,000 3,500,000 61,120 61,120 1.75 4.87 1.20 4.87 1.20 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 8,000,000 8,000,000 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 18/10/2561 2,976,416 15/11/2561 2,976,416 ติดปัญหาอื่นๆ 15/11/2561 5,500,000 5,500,000 0.00 2.96 1.37 4.71 1.37 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,000,000 17,000,000 11,500,000 11,500,000 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 18/10/2561 3,493,180 15/11/2561 3,493,180 ติดปัญหาอื่นๆ 15/11/2561 5,900,000 5,900,000 122,520 122,520 2.08 1.19 0.30 1.19 0.30 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 01/10/2561 10/10/2561 980,000 24/10/2561 980,000 หจก.ชาญสิริคุณการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 1,938,353 5,600,000 5,600,000 102,670 102,670 1.83 7.34 0.80 7.34 0.80 13/11/2561 1,500 1,500 400
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 08/10/2561 18/10/2561 654,548 24/10/2561 654,548 หจก.ศิลาแม่ทะ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 737,634 3,500,000 3,500,000 107,978 107,978 3.09 10.18 1.10 10.18 1.10 13/11/2561 1,110 1,110 300
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายประสบสุก กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 08/10/2561 18/10/2561 860,641 24/10/2561 860,641 หจก.ศิลาแม่ทะ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/10/2561 917,510 3,500,000 3,500,000 106,012 106,012 3.03 10.08 0.85 10.08 0.85 13/11/2561 2,000 2,000 450
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 แม่อ้อ พาน เชียงราย 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 08/10/2561 18/10/2561 638,749 24/10/2561 638,749 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ 24/10/2561 868,609 0.00 7.98 0.00 7.98 0.00 13/11/2561 2,000 2,000 370 370
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่ 4) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 เตาปูน สอง แพร่ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2561 20/09/2561 24/09/2561 2,479,750 06/11/2561 2,479,750 หจก.อรุณสว่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 7,624,000 7,624,000 182,460 182,460 2.39 7.46 1.14 7.46 1.14 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 งานจัดระบบน้ำโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 6) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 26/09/2561 26/09/2561 1,295,000 1,295,000 หจก.ธนากรเจริญกิจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 3,388,000 3,388,000 182,250 182,250 5.38 5.96 1.97 5.96 1.97 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการท่าไม้แดง (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 01/10/2561 01/10/2561 91,290 01/10/2561 91,290 หจก.เอส แอล พี เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 2,300,000 2,300,000 91,290 91,290 3.97 10.00 1.85 10.00 1.85 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ฝั่งซ้าย) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ท่าขุนราม เมือง กำแพงเพชร 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/08/2561 31/08/2561 31/08/2561 1,365,000 1,365,000 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 5,250,000 5,250,000 512,274 512,274 9.76 0.58 0.70 0.58 0.70 20/11/2561 1,500 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ระยะที่ 4) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ท่าขุนราม เมือง กำแพงเพชร 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/08/2561 31/08/2561 31/08/2561 1,162,500 1,162,500 หจก. พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 4,200,000 4,200,000 581,400 581,400 13.84 0.64 0.88 0.64 0.88 20/11/2561 1,200 210
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่จะเรา กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/08/2561 31/08/2561 31/08/2561 1,093,032 1,093,032 หจก. พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 4,440,000 4,440,000 1,064,507 1,064,507 23.98 0.61 0.88 0.61 0.88 20/11/2561 1,000 120
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 17/10/2561 17/10/2561 387,070 05/11/2561 387,070 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 3,780,000 3,780,000 363,294 363,294 9.61 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P7 (ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 18,000,000 2,007,000 15,993,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 18/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 16/10/2561 17/10/2561 409,720 05/11/2561 409,720 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 5,576,550 5,576,550 105,809 105,809 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนภูทอง กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2,664,000 5,336,000 โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 18/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 16/10/2561 17/10/2561 485,800 05/11/2561 485,800 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 1,839,600 1,839,600 182,693 182,693 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 16/10/2561 17/10/2561 685,414 05/11/2561 685,414 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 1,400,000 1,400,000 188,923 188,923 13.49 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สำราญ เมือง ขอนแก่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 27/09/2561 05/10/2561 532,060 16/11/2561 532,060 19/11/2561 2,500,000 2,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 5R-LMC) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 27/09/2561 05/10/2561 5,045,880 16/11/2561 5,045,880 19/11/2561 12,250,000 12,250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 6R-LMC) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 บ้านขาม, หนองตูม น้ำพอง ขอนแก่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 17/09/2561 21/09/2561 1,154,525 16/11/2561 1,154,525 19/11/2561 2,800,000 2,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P1 (ระยะที่ 5) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 18/09/2561 21/09/2561 811,699 01/11/2561 811,699 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 3,000,000 3,000,000 460,691 460,691 15.36 2.50 4.00 2.50 4.00 13/11/2561 23,000 865 48 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 (ระยะที่ 5) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 18/09/2561 21/09/2561 3,381,105 01/11/2561 3,381,105 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 8,200,000 8,200,000 390,198 390,198 4.76 2.50 2.00 2.50 2.00 13/11/2561 35,800 1,800 150 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 (ระยะที่ 5) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 24/09/2561 27/09/2561 3,588,000 01/11/2561 3,588,000 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 7,650,000 7,650,000 455,506 455,506 5.95 2.50 2.00 2.50 2.00 13/11/2561 25,500 1,100 100 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P6/1 (ระยะที่ 5) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 18/09/2561 21/09/2561 1,346,999 01/11/2561 1,346,999 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 3,742,000 3,742,000 307,995 307,995 8.23 2.50 2.00 2.50 2.00 13/11/2561 35,500 850 50 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 (1.21) งานจัดระบบน้ำ โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 25/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/01/2561 07/02/2561 09/02/2561 9,236,892 20/02/2561 9,236,892 บริษัท ป.พัฒนา ติดปัญหาอื่นๆ 25/10/2561 18,127,600 18,127,600 17,411,361 17,411,361 96.05 97.00 94.46 97.00 94.46 20/11/2561 3,020
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 26/10/2561 30/10/2561 661,686 661,686 วีเอกิจ ติดปัญหาอื่นๆ 05/11/2561 4,200,000 4,200,000 0.00 2.63 0.00 2.63 0.00 20/11/2561 1,033
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำสำลาย กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ตูม,ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 26/10/2561 30/10/2561 697,196 08/11/2561 697,196 บริษัท กิตติเทพ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 21/11/2561 5,000,000 5,000,000 0.00 5.15 0.00 5.15 0.00 20/11/2561 989
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง (ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 25/10/2561 29/10/2561 664,200 664,200 ยูพีเอ ติดปัญหาอื่นๆ 05/11/2561 4,000,000 4,000,000 0.00 4.57 0.00 4.57 0.00 20/11/2561 1,639
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการทุ่งใหญ่หนองโดน กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 25/10/2561 31/10/2561 689,688 689,688 อังครงรักษ์พาณิชย์ ติดปัญหาอื่นๆ 05/11/2561 4,000,000 4,000,000 0.00 2.79 0.00 2.79 0.00 20/11/2561 1,328
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 4) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 7,756,800 12,243,200 วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 12/09/2561 04/10/2561 11/10/2561 6,300,000 08/11/2561 6,300,000 300 12/11/2561 12/11/2561 08/09/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 7,795,917 4,200,000 4,200,000 4,365,228 4,365,228 103.93 5.00 5.00 5.00 5.00 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 5 สถานีสูบน้ำห้วยยาง) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 29,600,000 29,600,000 29,600,000 11,760,000 17,840,000 ห้วยยาง แกลง ระยอง 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 11/09/2561 02/10/2561 28/09/2561 9,008,853 06/11/2561 9,008,853 300 12/11/2561 12/11/2561 08/09/2562 หจก.ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 11,794,733 6,100,000 6,100,000 651,473 651,473 10.68 5.00 5.00 5.00 5.00 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,100,000 8,100,000 8,100,000 2,844,300 5,255,700 สักหลง,ตาลเดี่ยว,บ้านโสก,บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอการโอนจัดสรรงบประมาณมายังหน่วยเบิกจ่าย ณ จังหวัดที่ตั้งที่ทำการ ติดตามการโอนจัดสรรงบประมาณ 23/10/2561 1,800,000 1,800,000 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 (1.29) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ส่วนที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 14,028,534 2,400,000 11,628,534 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 18/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2561 21/02/2561 28/02/2561 2,250,000 28/02/2561 2,250,000 90 05/03/2561 05/03/2561 02/06/2561 บริษัท ออเรนจ์เทค จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 13/12/2560 14/12/2560 6,919,990 27/12/2560 6,919,990 บริษัท โตวันทรานสปอร์ต จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา อยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขแบบ เร่งดำเนินการและประสานงานกับสำนักออกแบบฯเพื่อให้การแก้ไขแบบแล้วเสร็จ 10/10/2561 2,400,000 13,878,521 2,250,000 11,628,521 3,239,788 3,239,788 23.34 85.00 77.00 85.00 77.00 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 12/10/2561 2,803,264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 23,445,000 6,555,000 หนองแซง หันคา ชัยนาท 29/08/2561 06/09/2561 12/09/2561 01/10/2561 10/10/2561 23,520,111 05/11/2561 23,520,111 180 13/11/2561 13/11/2561 11/05/2562 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 496,428 13/11/2561 496,428 ร้านยั่งยืนพาณิชย์ 14/11/2561 23,535,072 29,984,711 29,984,711 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 1ซ้าย-5ซ้าย ระยะ1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 02/10/2561 02/10/2561 3,006,850 06/11/2561 3,006,850 หจก.ชลธิชา วิศวกรรม 06/11/2561 6,000,000 6,000,000 658,833 658,833 10.98 16.45 4.90 16.45 4.90 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ขวา-5ซ้าย ระยะ1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 บ้านยาง เมือง นครปฐม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 08/10/2561 08/10/2561 2,219,880 2,219,880 หจก.ป.สงวนชัย 18/10/2561 2,500,000 2,500,000 512,888 512,888 20.52 0.68 0.40 0.68 0.40 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 6ขวา-5ซ้าย ระยะ1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 บ้านยาง เมือง นครปฐม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 05/10/2561 05/10/2561 2,217,600 2,217,600 บริษัท ยูพีเอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด 18/10/2561 2,500,000 2,500,000 610,551 610,551 24.42 0.69 0.40 0.69 0.40 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บ้านยาง เมือง นครปฐม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 28/09/2561 28/09/2561 2,417,760 2,417,760 หจก.ศ.ธีรภัทร 18/10/2561 3,000,000 3,000,000 687,411 687,411 22.91 0.65 0.40 0.65 0.40 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ส่วนที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 บ้านยาง เมือง นครปฐม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 12/10/2561 12/10/2561 5,968,500 5,968,500 หจก.ชลธิชา วิศวกรรม 18/10/2561 5,000,000 5,000,000 1,041,653 1,041,653 20.83 0.51 0.30 0.51 0.30 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 1ซ้าย - 2ซ้าย ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 01/10/2561 01/10/2561 2,527,100 06/11/2561 2,527,100 หจก.ชลธิชา วิศวกรรม 06/11/2561 6,500,000 6,500,000 942,965 942,965 14.51 15.47 4.80 15.47 4.80 20/11/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 01/11/2561 12/11/2561 2,395,288 2,395,288 บริษัท ไทวินิเทค (2002) จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 13/11/2561 3,500,000 3,500,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 13/11/2561 700 700 40 15.50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 10,210,000 4,790,000 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 29/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 01/11/2561 12/11/2561 1,900,209 1,900,209 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 13/11/2561 10,260,077 1,700,000 1,700,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 13/11/2561 1,280 1,280 180 490.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 6,910,000 5,090,000 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 29/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 01/11/2561 12/11/2561 1,974,186 1,974,186 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 13/11/2561 6,950,833 1,800,000 1,800,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 13/11/2561 1,100 1,100 120 490.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางย่อน (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 126,450 4,873,550 คุระ คุระบุรี พังงา 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2561 123,530 123,530 หจก.ว.วัชระกุล ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 18/09/2561 25/10/2561 849,000 01/11/2561 849,000 บ.วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด 05/11/2561 128,590 4,997,080 4,997,080 559,184 559,184 11.19 30.00 15.00 30.00 15.00 20/11/2561 601 601
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 18/09/2561 25/10/2561 2,678,258 01/11/2561 2,678,258 หจก.ว.วัชรกุลก่อสร้าง 05/11/2561 7,285,000 7,285,000 2,947,048 2,947,048 40.45 23.00 12.00 23.00 12.00 20/11/2561 800 800
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาไสย (ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ปกาไสยเหนือ เหนือคลอง กระบี่ 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 19/09/2561 25/10/2561 974,467 01/11/2561 974,467 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา 05/11/2561 4,157,000 4,157,000 979,870 979,870 23.57 17.00 10.00 17.00 10.00 20/11/2561 224 224
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 (1.43) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว(ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 24,995,589 4,705,889 20,289,700 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 02/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2561 08/01/2561 16/01/2561 26/01/2561 4,705,889 30/01/2561 4,705,889 180 17/02/2561 16/02/2561 15/08/2561 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญา อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญา 22/10/2561 5,705,586 24,995,589 4,705,889 20,289,700 23,475,316 3,257,870 20,217,445 93.92 100.00 90.00 100.00 90.00 23/10/2561 974 974 500
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ (ระยะที่6) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 6,817,000 5,183,000 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการปลักปลิง (ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 3,293,000 11,707,000 แค จะนะ สงขลา 16/08/2561 วิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 29/10/2561 3,360,000 2,300,000 2,300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 13,000,000 13,000,000 13,000,000 2,170,000 10,830,000 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 2,129,213 2,200,000 2,200,000 91,110 91,110 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 ควนโนรี โคกโพธื์ ปัตตานี 14/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 9,590,054 29/10/2561 9,590,054 210 09/11/2561 07/11/2561 06/06/2562 หจก. มิงการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 13/11/2561 9,742,169 9,877,054 9,877,054 0.00 5.00 2.00 5.00 2.00 20/11/2561 780 780 65 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบ่อทอง ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 14/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 9,603,380 29/10/2561 9,603,380 210 09/11/2561 07/11/2561 06/06/2562 หจก. หวังซา อินเตอร์ กรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 13/11/2561 9,743,926 9,891,380 9,891,380 0.00 5.00 0.40 5.00 0.40 20/11/2561 700 700 60 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปะโด ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 ปะโด มายอ ปัตตานี 14/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 9,581,475 29/10/2561 9,581,475 210 13/11/2561 12/11/2561 10/06/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 13/11/2561 9,758,439 9,868,475 9,868,475 0.00 5.00 0.40 5.00 0.40 20/11/2561 570 570 50 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลป่าไร่ ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,826,000 174,000 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 14/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 5,721,355 29/10/2561 5,721,355 180 13/11/2561 12/11/2561 11/05/2562 หจก. เอส เอ็ม ปัตตานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 13/11/2561 5,871,246 5,892,355 5,892,355 0.00 5.00 1.00 5.00 1.00 20/11/2561 400 400 44 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบาโลย ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,797,000 203,000 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี 14/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 6,671,602 29/10/2561 6,671,602 180 09/11/2561 07/11/2561 07/05/2562 หจก. ฮานาฟี การก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 13/11/2561 6,871,602 6,871,602 0.00 5.00 0.30 5.00 0.30 20/11/2561 420 420 38 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกลก (ตำบลเกาะสะท้อน ระยะที่ 2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,826,000 174,000 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 14/08/2561 วิธีคัดเลือก 17/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 5,735,490 29/10/2561 5,735,490 210 13/11/2561 12/11/2561 10/06/2562 หจก. เอฟที สมาร์ทเวิร์ค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 13/11/2561 5,875,504 5,907,490 5,907,490 0.00 5.00 0.20 5.00 0.20 20/11/2561 400 400 45 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (คลอง RMC และ 1L-1-RMC) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 8,500,000 8,500,000 365,520 365,520 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 297,250 297,250 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง