ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 15:33:52]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 (1.5) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 4,557,000 5,443,000 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 19/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/02/2561 2,699,862 16/03/2561 2,699,862 150 30/03/2561 30/03/2561 26/08/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์จิระ ติดปัญหาอื่นๆ เข้าสู่ช่วงฤดูฝน (มีฝนตกเป็นบางวัน) 13/06/2561 4,924,273 8,087,052 2,699,862 5,387,190 4,616,583 1,610,337 3,006,246 57.09 60.00 31.00 60.00 31.00 10/07/2561 800 800 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (1.5) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล แฉก C.1-41 งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,419,400 5,419,400 5,419,400 5,419,400 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 07/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 99,980 19/12/2560 99,980 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง 19/07/2561 4,604,444 4,604,444 2,943,820 2,943,820 63.93 90.00 54.98 90.00 54.98 17/07/2561 395 395 39 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (1.7) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล แฉก C.1-42 งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,789,800 5,789,800 5,789,800 5,789,800 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 07/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 98,110 07/12/2560 98,110 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง 19/07/2561 4,881,611 4,881,611 3,113,671 3,113,671 63.78 90.00 55.87 90.00 55.87 17/07/2561 442 442 42 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (1.9) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล แฉก C.1-43 งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,347,700 3,347,700 3,347,700 3,347,700 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 07/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 97,820 19/12/2560 97,820 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง 19/07/2561 3,138,849 3,138,849 2,005,554 2,005,554 63.89 90.00 58.87 90.00 58.87 17/07/2561 244 388 24 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (2) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล แฉก C.9-5 งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,976,000 10,976,000 10,976,000 10,976,000 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 04/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 98,280 19/12/2560 98,280 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง 19/07/2561 9,722,640 9,722,640 5,685,008 5,685,008 58.47 90.00 51.43 90.00 51.43 17/07/2561 800 800 80 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (5) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล แฉก C.1-40 งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,509,500 10,509,500 10,509,500 10,509,500 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 07/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 98,310 19/12/2560 98,310 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง 19/07/2561 9,152,852 9,152,852 5,860,513 5,860,513 64.03 90.00 59.26 90.00 59.26 17/07/2561 766 766 76 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,926 10,926 10,926 10,926 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 31/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2561 10,926 09/03/2561 10,926 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก 30/03/2561 10,926 10,926 10,926 10,926 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (แฉก C.1-4) ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 24/04/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2560 12,000 24/04/2560 12,000 หจก.พยงค์ปิโตเลียม 06/11/2560 5,000,000 5,000,000 4,905,320 4,905,320 98.11 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 415
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานเพิ่มประสิทธ์ภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลายชุมพล c1-2&3 ตำบลท่าช้าง,ท่าทราย,พรหมณี,ดงละคร,ดอนยอ,ศรีจุฬา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 8,728,400 8,728,400 8,728,400 8,728,400 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 24/04/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2560 19,410 24/04/2560 19,410 หจก.พยงค์ปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2561 8,728,400 8,728,400 4,319,248 4,319,248 49.48 100.00 83.41 100.00 83.41 17/07/2561 2,370
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานเพิ่มประสิทธ์ภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลายชุมพล c15-15&16 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 8,728,400 8,728,400 8,728,400 8,728,400 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 24/04/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2560 19,410 24/04/2560 19,410 หจก.พยงค์ปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2561 8,728,400 8,728,400 7,114,023 7,114,023 81.50 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 855
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานเพิ่มประสิทธ์ภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลายชุมพล C27-7 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 30/03/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2560 30/06/2560 2,359,456 30/06/2560 2,359,456 หจก.สง่าพาณิชย์ ซัพพลาย จำกัด 03/04/2561 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (แฉก C.1-45) ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 24/04/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2560 25,880 24/04/2560 25,880 หจก.พยงค์ปิโตเลียม 27/02/2561 9,300,000 9,300,000 8,795,823 8,795,823 94.58 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 773
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (1.2) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯส่วนที่ 23 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,149,900 27,149,900 27,149,900 27,149,900 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 13/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 98,420 19/12/2560 98,420 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/07/2561 21,119,086 21,119,086 9,280,174 9,280,174 43.94 97.64 28.97 97.64 28.97 17/07/2561 1,810
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (2.3) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 1 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ตำบลผักขวาง,บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 04/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 99,350 19/12/2560 99,350 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/07/2561 17,343,271 17,343,271 11,912,862 11,912,862 68.69 96.47 68.09 96.47 68.09 17/07/2561 3,000
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (2.4) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 2 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ผักขวาง,บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 04/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 99,570 19/12/2560 99,570 หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/07/2561 17,464,513 17,464,513 13,324,680 13,324,680 76.30 95.76 76.34 95.76 76.34 17/07/2561 3,000
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ( ไพศาลี ) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปี 2560 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 23,700,000 23,700,000 21,889,679 1,882,679 20,007,000 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 10/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2561 83,970 17/01/2561 83,970 หจก.บางมูลนากสามประสาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/07/2561 21,889,679 1,882,679 20,007,000 20,233,813 1,721,471 18,512,341 92.44 100.00 92.50 100.00 92.50 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานจัดระบบน้ำโครงการป่าซ่าน 2 ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปี 2560 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 14,995,411 1,808,311 13,187,100 บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 04/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 494,184 22/12/2560 494,184 หจก.วายแอนด์ พี ฮันเตอร์ 05/01/2561 14,995,411 1,808,311 13,187,100 14,078,129 1,782,078 12,296,050 93.88 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 (9) ระบบกระจายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว จังหวัดพิจิตร (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,514,600 285,400 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 01/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 01/12/2560 21/12/2560 05/01/2561 6,893,198 29/01/2561 6,893,198 180 09/02/2561 08/02/2561 07/08/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีหราชซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2561 60,425 24/01/2561 60,425 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเครื่องมือมาปฏิบัติงานน้อย เร่งรัดผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานและเพิ่มเครื่องจักรเครื่องมือ และเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงาน 19/07/2561 9,514,466 7,099,198 6,893,198 206,000 1,203,034 1,033,980 169,054 16.95 100.00 26.18 100.00 26.18 17/07/2561 1,450 1,450 100 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (สาย C64-2) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 ไผ่ขวาง เมือง พิจิตร 07/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2561 23,854 26/06/2561 23,854 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 ติดปัญหาอื่นๆ เกษตรกรใช้น้ำทำการเกษตร เร่งรัดดำเนินการช่วงเกษตรกรงดใช้ำน้ำ 19/07/2561 630,000 630,000 55,875 55,875 8.87 100.00 0.00 100.00 0.00 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 8,118,000 8,118,000 8,118,000 3,779,000 4,339,000 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 30/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/05/2561 16/05/2561 30/05/2561 12/06/2561 3,061,091 3,061,091 บริษัท โตวัน ทรานสปอร์ต จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างนัดทำสัญญากับผู้รับจ้าง ส่งหนังสือสนองรับราคาและนัดทำสัญญา วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และนัดทำสัญญา วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 19/07/2561 5,146,804 7,491,091 3,061,091 4,430,000 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 17/07/2561 1,500 1,500
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 (1.73) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พังโคน พังโคน สกลนคร 15/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 268,597 22/11/2560 268,597 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/01/2561 500,000 486,956 486,956 486,956 486,956 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 (1.6) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,911,000 1,911,000 1,911,000 1,911,000 เต่างอย เต่างอย สกลนคร 20/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 410,499 01/12/2560 410,499 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/02/2561 1,911,000 1,911,000 1,911,000 1,816,007 1,816,007 95.03 100.00 97.00 100.00 97.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 250 40 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 (7) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต1 (ส่วนที่1) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,054,000 12,054,000 12,000,000 12,000,000 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 20/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 07/12/2560 22/12/2560 1,748,115 11/01/2561 1,748,115 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/01/2561 12,054,000 10,593,783 10,593,783 9,911,905 9,911,905 93.56 93.00 89.00 93.00 89.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 2,850 150 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 (27) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต1 (ส่วนที่2) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,054,000 12,054,000 12,000,000 12,000,000 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 20/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 07/12/2560 22/12/2560 1,821,185 11/01/2561 1,821,185 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ี่ 11 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/01/2561 12,054,000 10,515,023 10,515,023 9,572,126 9,572,126 91.03 93.00 85.00 93.00 85.00 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 2,850 150 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 3 (ส่วนที่4) ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 01/02/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 10/03/2560 10/03/2560 07/04/2560 1,480,968 25/04/2560 1,480,968 สำนักงานรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/01/2561 11,980,868 11,980,868 11,980,868 11,980,868 100.00 83.00 100.00 83.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 3 (ส่วนที่5) ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 01/02/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 10/03/2560 27/04/2560 07/04/2560 1,671,200 25/04/2560 1,671,200 สำนักงานรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2561 11,998,934 11,998,934 11,998,934 11,998,934 100.00 83.00 100.00 83.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 (1.3) งานจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,040,000 10,040,000 10,040,000 10,040,000 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 04/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2560 10/11/2560 24/11/2560 1,473,616 29/11/2560 1,473,616 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 01/05/2561 10,040,000 8,391,512 8,391,512 8,391,512 8,391,512 100.00 97.00 100.00 97.00 100.00 12/06/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน (คลอง LMC) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 11/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/05/2561 21/05/2561 05/06/2561 409,386 15/06/2561 409,386 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น ฝนตกหนัก 18/06/2561 5,000,000 5,000,000 2,986,951 2,986,951 59.74 70.00 70.00 70.00 70.00 10/07/2561 800 800 100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 (2.9) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระยะที่ 1 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,556,300 6,556,300 6,556,300 6,556,300 เฉนียง เมือง สุรินทร์ 09/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2561 07/03/2561 15/03/2561 1,227,780 21/03/2561 1,227,780 บริษัท กระนวนคอนกรีต จำกัด 22/03/2561 6,556,300 6,556,300 5,542,326 5,542,326 84.53 90.00 76.00 90.00 76.00 17/07/2561 900 900
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 (2.8) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ระยะที่ 1 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ภูเงิน กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 18/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2560 16/11/2560 20/11/2560 3,544,999 08/12/2560 3,544,999 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมชายรุ่งเรือง 20/12/2560 18,478,301 18,478,301 15,366,128 15,366,128 83.16 97.75 86.00 97.75 86.00 17/07/2561 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 (1.24) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะที่ 6 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 07/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2560 13/11/2560 20/12/2560 6,488,390 27/12/2560 6,488,390 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุมทรัพย์มั่งมี 22/02/2561 21,513,838 21,513,838 19,799,983 19,799,983 92.03 90.00 88.00 90.00 88.00 17/07/2561 3,000 3,000
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 (1.26) งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง ระยะที่ 2 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 23/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/11/2560 06/12/2560 21/12/2560 3,799,728 28/12/2560 3,799,728 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแปดริ้ว 22/02/2561 9,125,653 9,125,653 8,691,893 8,691,893 95.25 90.00 88.00 90.00 88.00 17/07/2561 1,250 1,250
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานเพิ่มประสิทธิภาพทางลำเลียง เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน คบ.ชัณสูตร กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 750,000 750,000 750,000 750,000 คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 24/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/04/2561 11/05/2561 30/05/2561 05/06/2561 430,000 06/07/2561 430,000 30 17/07/2561 16/07/2561 15/08/2561 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ภัสสรชัยมงคล ฝนตกหนัก เนื่องจากฝนตกหนัก ทางผู้รับจ้างยังไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เมื่อสภาพพื้นที่พร้อม ผู้รับจ้างจะเข้าปฏิบัติงานทันที 20/07/2561 733,306 442,900 430,000 12,900 0.00 50.00 10.00 0.00 10.00 17/07/2561 2 273 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 (1.5) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บ้านดอน) จ.สุพรรณบุรี โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี 18/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/12/2560 20/12/2560 27/12/2560 1,329,986 04/01/2561 1,329,986 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด 27/03/2561 5,000,000 5,000,000 4,954,750 4,954,750 99.09 100.00 99.50 9.00 99.50 17/07/2561 600 600 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28 (1.55) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 1 ขวา-5ซ้าย ระยะ 4) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,855,000 145,000 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 20/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2560 13/12/2560 22/12/2560 03/01/2561 4,850,000 30/01/2561 4,850,000 120 14/02/2561 13/02/2561 13/06/2561 หจก.เจริญอารีย์ (1978) แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 28/03/2561 4,982,846 4,995,000 4,850,000 145,000 841,139 841,139 16.84 30.00 25.00 30.00 25.00 17/07/2561 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 4,119,000 4,119,000 4,119,000 4,119,000 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 23/01/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 14/02/2560 27/02/2560 13/03/2560 711,408 25/04/2560 711,408 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 18/01/2561 3,741,408 3,741,408 3,741,408 3,741,408 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดิน ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 3,603,000 3,603,000 3,603,000 3,603,000 ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี 23/01/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 14/02/2560 27/02/2560 13/03/2560 380,034 25/04/2560 380,034 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 18/01/2561 3,209,034 3,209,034 3,209,304 3,209,304 100.01 100.00 100.00 100.00 100.00 16/01/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 (1.4) ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ส่วนที่ 1 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,664,800 5,664,800 5,664,800 5,664,800 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 06/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2560 22/12/2560 26/12/2560 1,496,880 17/01/2561 1,496,880 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด 15/06/2561 5,493,898 5,493,898 5,493,333 5,493,333 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561 600 600 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย5 (คลอง 1R-21L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,517,000 2,517,000 2,517,000 2,517,000 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 18/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/05/2561 10/05/2561 11/05/2561 535,200 25/05/2561 535,200 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด 15/06/2561 2,517,000 2,517,000 1,264,918 1,264,918 50.25 80.00 63.75 80.00 63.75 17/07/2561 300 300 20
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 (1.41) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ไม้เสียบ) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 7,393,150 7,178,150 215,000 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 07/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 01/12/2560 22/12/2560 25/12/2560 7,178,150 01/02/2561 7,178,150 150 08/02/2561 06/02/2561 07/07/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง 06/02/2561 9,615,796 7,393,150 7,178,150 215,000 608,616 608,616 8.23 100.00 35.00 10.00 35.00 10/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองท่าแพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คลอง 2L-1L-LMC) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,711,000 3,711,000 3,711,000 3,711,000 ควนโพธิ์ เมือง สตูล 17/04/2561 วิธีคัดเลือก 04/05/2561 08/05/2561 11/05/2561 15/05/2561 3,125,779 04/06/2561 3,125,779 90 07/06/2561 07/06/2561 04/09/2561 หจก.เอเอสเอ 1994 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/06/2561 17,562 05/06/2561 17,562 หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง 18/06/2561 3,147,045 3,219,552 3,125,779 93,773 17,562 17,562 0.55 25.00 29.52 25.00 29.52 10/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 (1.1) งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป้งจ้อ (ระยะที่ 4) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 06/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2560 06/11/2560 06/11/2560 1,610,650 20/11/2560 1,610,650 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชาต คอนสตรัคซั่น 08/01/2561 10,870,076 10,870,076 10,869,484 10,869,484 99.99 97.32 100.00 97.32 100.00 17/07/2561 1,307 1,100 80
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 (1.2) งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมย โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 14,000,000 14,000,000 16,390,375 4,969,000 11,421,375 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 31/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2560 12/12/2560 28/12/2560 2,321,375 24/01/2561 2,321,375 150 15/02/2561 14/02/2561 14/07/2561 บริษัท ชลดา คอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2560 22/11/2560 20/12/2560 1,262,300 20/12/2560 1,262,300 หจก. เชียงใหม่ ตั้งอู่เซ้ง และ หจก.ชยากร ก้าวหน้p ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2561 5,049,360 10,611,181 2,321,375 8,289,806 8,325,633 1,508,888 6,816,745 78.46 91.00 77.20 91.00 77.20 17/07/2561 2,000 1,230 263
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 (2.1) ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ระยะที่ 1) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 06/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2560 10/01/2561 12/01/2561 1,128,000 26/01/2561 1,128,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชาต คอนสตรัคซั่น 08/06/2561 15,133,849 15,133,849 12,582,544 12,582,544 83.14 94.12 82.05 94.12 82.05 17/07/2561 1,470 1,470 230
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 (2.2) ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำฯแม่แตง (คลอง 22 ซ้าย) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 3,330,000 8,670,000 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 06/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2560 21/12/2560 22/12/2560 1,853,000 31/01/2561 1,853,000 150 15/02/2561 14/02/2561 14/07/2561 บริษัท เชียงใหม่สหมิตร จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/12/2560 12/01/2561 16/01/2561 1,372,155 29/01/2561 1,372,155 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยากร ก้าวหน้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2561 3,332,439 9,711,241 1,853,000 7,858,241 7,442,237 926,662 6,515,575 76.64 93.34 76.02 93.34 76.02 17/07/2561 3,931 1,635 745
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาแมว (ระยะที่2) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 03/03/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 17/03/2560 04/04/2560 05/04/2560 762,010 26/05/2560 762,010 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/12/2560 972,749 15,000,000 15,000,000 8,950,317 8,950,317 59.67 97.00 93.95 97.00 93.95 24/07/2561 1,108 1,108 250
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการลำเหมืองมหัศจรรย์ ตำบลป่าคา/ศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ป่าคา , ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน 03/03/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 17/03/2560 04/04/2560 05/04/2560 1,261,750 26/05/2560 1,261,750 หจก.โกลเด้นโปรเจค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/01/2561 1,460,200 16,000,000 16,000,000 12,051,597 12,051,597 75.32 100.00 100.00 100.00 100.00 24/07/2561 821 821 200
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 (1.3) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายสบนึง (ระยะที่2) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 23/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 54,780 04/12/2560 54,780 หจก.ธนันท์ตาปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/01/2561 54,780 18,754,975 18,754,975 15,616,472 15,616,472 83.27 80.98 81.30 80.98 81.30 24/07/2561 2,000 2,000 400
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 (1.4) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,813,000 13,813,000 13,813,000 13,813,000 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 23/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 153,780 29/11/2560 153,780 หจก.โกลเด้นโปรเจค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/12/2560 153,780 12,707,221 12,707,221 10,814,886 10,814,886 85.11 90.17 96.75 90.17 96.75 24/07/2561 1,205 1,205 200
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 (1.50) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 23/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 54,780 30/11/2560 54,780 หจก.ธนันท์ตาปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/12/2560 54,780 13,513,055 13,513,055 11,954,133 11,954,133 88.46 80.89 79.45 80.89 79.45 24/07/2561 1,500 1,500 300
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 (1.6) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สองสาย LMC (ระยะที่ 4) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 บ้านกลาง สอง แพร่ 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 04/12/2560 08/12/2560 2,376,000 20/12/2560 2,376,000 หจก.วาย แอนด์ พี อินเตอร์ 09/01/2561 8,603,230 16,135,840 16,135,840 13,515,403 13,515,403 83.76 90.00 79.73 90.00 79.73 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 (1.7) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สูง (ระยะที่ 1) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 04/12/2560 08/12/2560 1,780,000 20/12/2560 1,780,000 หจก. สวรรคโลกทัวร์ 09/01/2561 6,665,015 10,470,180 10,470,180 9,522,929 9,522,929 90.95 95.00 87.24 95.00 87.24 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 (1.8) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ระยะที่ 3) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ท่าขุนราม เมือง กำแพงเพชร 04/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2560 23/11/2560 28/11/2560 2,680,860 21/12/2560 2,680,860 บจก.ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ์ 19/03/2561 15,000,000 15,000,000 13,171,185 13,171,185 87.81 95.00 94.38 95.00 94.38 24/07/2561 1,400 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 (1.51) งานจัดระบบน้ำโครงการหนองปิ้งไก่ (ระยะที่ 2) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,675,200 10,675,200 10,675,200 10,675,200 นาบ่อคำ เมือง กำแพงเพชร 04/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2560 24/11/2560 28/11/2560 2,500,000 21/12/2560 2,500,000 บจก.ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ์ 19/03/2561 10,675,200 10,675,200 10,291,403 10,291,403 96.40 95.00 91.98 95.00 91.98 24/07/2561 689 70
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 (1.9) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 1) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 2,804,000 17,196,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 07/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2560 05/01/2561 16/01/2561 19/01/2561 1,845,004 30/01/2561 1,845,004 240 02/02/2561 01/02/2561 29/09/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2560 20/11/2560 24/11/2560 1,067,632 04/12/2560 1,067,632 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 22/02/2561 2,815,832 18,284,253 1,845,005 16,439,248 13,737,098 13,737,098 75.13 95.00 78.80 95.00 78.80 17/07/2561 1,600 100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 (1.10) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6B (ระยะที่ 3) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 07/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2560 20/11/2560 24/11/2560 502,790 04/12/2560 502,790 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 04/12/2560 8,674,707 8,674,707 8,721,010 8,721,010 100.53 95.00 91.00 95.00 91.00 17/07/2561 900 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 (1.11) งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองบัวใต้ โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2,966,000 5,034,000 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 07/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2560 05/01/2561 16/01/2561 19/01/2561 1,412,257 30/01/2561 1,412,257 180 02/02/2561 01/02/2561 31/07/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2560 20/11/2560 24/11/2560 903,118 30/11/2560 903,118 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 14/02/2561 2,410,067 5,189,193 1,412,257 3,776,936 2,932,867 2,932,867 56.52 100.00 81.25 100.00 81.25 17/07/2561 1,000 70
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 (1.12) งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 3,107,000 4,893,000 บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู 07/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2560 05/01/2561 16/01/2561 19/01/2561 1,521,326 30/01/2561 1,521,326 180 02/02/2561 01/02/2561 31/07/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2560 20/11/2560 24/11/2560 1,025,910 04/12/2560 1,025,910 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 14/02/2561 2,595,728 6,440,689 1,521,326 4,919,363 4,662,090 4,662,090 72.38 100.00 85.45 100.00 85.45 17/07/2561 1,000 70
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำบ้านโสกจาน กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 675,000 675,000 657,000 657,000 โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งดำเนินการจัดทำราคากลางและจัดซื้อจัดจ้าง 20/07/2561 657,000 657,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/07/2561 700
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 (1.4) ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด คลอง 1R-1L-MC งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,310,000 9,310,000 9,310,000 9,310,000 พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 09/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2561 80,190 22/02/2561 80,190 บริษัท ประตูชัยปิโตรเลียม จำกัด 28/03/2561 9,059,450 9,059,450 5,645,201 5,645,201 62.31 90.00 79.88 90.00 79.88 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 1,143 95 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 (1.7) ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง คลอง 6L-MC งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 24/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2561 80,190 22/02/2561 80,190 บริษัท ประตูชัยปิโตรเลียม จำกัด 14/06/2561 5,819,640 5,819,640 4,841,261 4,841,261 83.19 90.00 57.14 90.00 57.14 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 843 70 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 (38) ระบบกระจายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง LMC (สาย 024 ถึง 034) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,720,000 13,720,000 13,720,000 13,720,000 บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 21/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2560 15/12/2560 21/12/2560 1,866,900 26/01/2561 1,866,900 หจก.สยามซีวิลซัพพลาย 14/06/2561 13,226,130 13,226,130 11,614,118 11,614,118 87.81 95.00 91.02 95.00 91.02 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 1,360 113 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 (100) ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด คลอง 1L-MC งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,720,000 13,720,000 13,720,000 13,720,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 09/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2561 80,190 22/02/2561 80,190 บริษัท ประตูชัยปิโตรเลียม จำกัด 14/06/2561 7,986,270 7,986,270 4,715,684 4,715,684 59.05 90.00 78.31 90.00 78.31 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 1,700 142 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 7R-LMC ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000 บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2560 19/04/2560 28/04/2560 961,755 05/05/2560 961,755 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง 14/06/2561 7,560,000 7,560,000 7,290,670 7,290,670 96.44 100.00 100.00 100.00 100.00 03/04/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 (1.13) งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม คลอง 8L-MC โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ดอนหัน เมือง ขอนแก่น 29/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2560 19/12/2560 29/12/2560 352,368 26/01/2561 352,368 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง 22/02/2561 5,147,100 5,147,100 4,883,384 4,883,384 94.88 95.00 100.00 95.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 (1.52) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 4R-LMC โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,500,000 20,500,000 20,500,000 20,500,000 บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 12/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2560 30/11/2560 04/12/2560 2,924,411 28/12/2560 2,924,411 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง 08/01/2561 19,173,500 19,173,500 16,549,064 16,549,064 86.31 95.00 92.76 95.00 92.76 10/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 (2.11) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 3R-LMC,1R-3R-LMC โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 12/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2560 12/12/2560 18/12/2560 3,116,991 28/12/2560 3,116,991 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 08/01/2561 21,873,400 21,873,400 17,076,692 17,076,692 78.07 95.00 80.69 95.00 80.69 10/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 (1.16) งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโครงการเขื่อนยโสธร P6/1 ระยะที่ 4 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 04/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2560 25/10/2560 30/10/2560 5,183,818 14/11/2560 5,183,818 หจก.พิภพค้าไม้ 14/06/2561 14,924,284 20,000,000 20,000,000 18,209,455 18,209,455 91.05 97.26 91.01 97.26 91.01 17/07/2561 2,809 2,761 150 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 (1.17) งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโครงการเขื่อนยโสธร P5 ระยะที่ 4 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 04/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2560 25/10/2560 30/10/2560 5,585,789 14/11/2560 5,585,789 หจก.พิภพค้าไม้ 14/06/2561 14,448,109 20,000,000 20,000,000 17,771,617 17,771,617 88.86 97.00 89.11 97.00 89.11 17/07/2561 2,910 2,717 140 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 (1.18) งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 ระยะที่ 4 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 04/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2560 06/10/2560 17/10/2560 1,830,354 31/10/2560 1,830,354 หจก.พิภพค้าไม้ 03/01/2561 7,554,412 10,000,000 10,000,000 9,934,576 9,934,576 99.35 97.17 99.13 97.17 99.13 17/07/2561 2,443 1,431 100 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 (1.19) งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโครงการเขื่อนธาตุน้อย P1 ระยะที่ 4 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 04/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/09/2560 11/10/2560 17/10/2560 1,235,000 31/10/2560 1,235,000 หจก.เจริญชัยคอนกรีต กรุ๊ป 03/01/2561 3,642,134 5,000,000 5,000,000 4,968,766 4,968,766 99.38 97.40 99.15 97.40 99.15 17/07/2561 639 585 48 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หัวดอน,ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 23/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/05/2561 31/05/2561 04/06/2561 1,493,938 14/06/2561 1,493,938 หจก.พิภพค้าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ 19/07/2561 10,000,000 10,000,000 2,327,212 2,327,212 23.27 55.70 25.68 55.70 25.68 17/07/2561 11,000 1,000 100 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 (107) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทวก โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 29,400,000 29,400,000 29,400,000 17,190,000 12,210,000 ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 06/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2561 11/04/2561 09/05/2561 09/05/2561 9,225,872 31/05/2561 9,225,872 120 08/06/2561 11/06/2561 05/09/2561 บริ๋ษัท เพรชวารีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/05/2561 991,690 08/05/2561 991,690 เคแอนด์ซี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/06/2561 14,406,930 21,642,197 11,371,997 10,270,200 6,747,281 2,449,138 5,363,400 31.18 75.00 48.66 75.00 48.66 10/07/2561 1,290 305 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 (33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนเจริญ งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 24,500,000 24,500,000 24,500,000 7,010,000 17,490,000 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 31/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/04/2561 26/04/2561 22/05/2561 22/05/2561 3,788,000 31/05/2561 3,788,000 60 20/06/2561 21/06/2561 18/08/2561 บริ๋ษัท บุษยาการสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2561 17/03/2561 21/03/2561 3,339,530 02/04/2561 3,339,530 อังครงค์รักษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/06/2561 6,266,176 21,936,101 4,542,801 17,393,300 8,675,911 353,325 8,590,242 39.55 75.00 45.75 75.00 45.75 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 1,500 100 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 (47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโน งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 21,560,000 21,560,000 21,560,000 14,200,000 7,360,000 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา 29/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/04/2561 24/04/2561 22/05/2561 22/05/2561 6,758,000 31/05/2561 6,758,000 60 20/06/2561 21/06/2561 18/08/2561 บริษัท บุษยาการสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/02/2561 07/03/2561 09/03/2561 1,111,930 21/03/2561 1,111,930 หจก.ธนนวพร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/06/2561 12,621,344 15,443,606 8,306,906 7,136,700 5,584,167 750,378 5,584,167 36.16 75.00 40.19 75.00 40.19 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 1,500 180 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 (1.20) งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสำลาย ระยะที่ 2 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/01/2561 16/01/2561 30/01/2561 1,888,300 14/02/2561 1,888,300 บริษัทประสาทสุข เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำ 25/06/2561 18,950,600 18,950,600 14,059,877 14,059,877 74.19 80.00 82.32 80.00 82.32 10/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 (1.21) งานจัดระบบน้ำ โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะที่ 2 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 18/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/01/2561 07/02/2561 09/02/2561 9,236,892 20/02/2561 9,236,892 บริษัท ป.พัฒนา 25/04/2561 18,127,600 18,127,600 16,784,854 16,784,854 92.59 80.00 80.18 80.00 80.18 10/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 (1.22) งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 3,448,100 11,551,900 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 26/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/01/2561 27/01/2561 06/02/2561 09/02/2561 1,611,620 15/02/2561 1,611,620 90 20/03/2561 21/03/2561 17/06/2561 บริษัทโคราชพัฒนะ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 22/01/2561 01/02/2561 1,677,800 15/02/2561 1,677,800 หจก.โคราชพัฒนะ 11/05/2561 3,448,130 12,670,300 1,611,620 11,058,680 9,205,718 9,205,718 72.66 80.00 88.60 80.00 88.60 10/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 (1.23) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู (คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย) ระยะ 1 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 18,000,000 3,423,300 14,576,700 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 15/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2561 06/03/2561 14/03/2561 21/02/2561 1,946,000 12/03/2561 1,946,000 120 20/03/2561 21/03/2561 17/07/2561 บ.ยู.พี.เอ.เอ็นเตอร์ไพรซจำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/01/2561 16/01/2561 25/01/2561 1,568,046 14/02/2561 1,568,046 บ.ปราสาทสุข จำกัด 11/05/2561 3,423,302 16,106,800 1,946,000 14,160,800 9,809,478 9,809,478 60.90 80.00 80.24 80.00 80.24 10/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 ก่อสร้างระบบแพร่กระจายน้ำด้วยท่อระยะ 2 โครงการประแสร์ (จก.9) ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 วังหว้า แกลง ระยอง 08/02/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/03/2560 19/04/2560 20/04/2560 3,319,582 25/04/2560 3,319,582 บจก.บางกอกไพบูลย์ไฟฟ์ 28/03/2561 8,769,874 8,769,874 8,769,874 8,769,874 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/01/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งานระบบแพร่กระจายน้ำด้วยท่อโครงการเหมืองแร่ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง 08/02/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 30/03/2560 12/04/2560 20/04/2560 705,741 24/04/2560 705,741 ไทยวินิเทค 28/03/2561 3,998,917 3,998,917 3,998,917 3,998,917 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/01/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 (1.25) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 3 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 13/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 21/12/2560 08/01/2561 3,660,518 19/01/2561 3,660,518 บจก.ไทยวินิเทค 2002 ฝนตกหนัก สภาพอากาศ เพิ่มจำนวนเวลาการทำงานให้มากขึ้น 05/03/2561 16,611,230 16,611,230 14,428,568 14,428,568 86.86 94.00 85.00 94.00 85.00 17/07/2561 2,500 2,500
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 (1.27) งานจัดระบบน้ำโครงการคลองหลวง ระยะที่ 1 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 13/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2560 24/11/2560 10/01/2561 3,661,680 18/01/2561 3,661,680 บจก.บุษยาการสร้าง ฝนตกหนัก ฝนตกเยอะ เพิ่มชั่วโมงการทำงาน 24/01/2561 9,855,085 9,855,085 8,770,799 8,770,799 89.00 93.00 78.00 93.00 78.00 17/07/2561 1,250 1,250
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 2.คูน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 2,551,136 2,551,136 2,551,136 2,551,136 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 20/10/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/10/2557 03/11/2557 27/11/2557 04/12/2557 6,284,529 25/12/2557 6,284,529 90 14/01/2558 14/01/2558 14/04/2558 หจก.เทียรแระเสริฐ วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 11/11/2557 25/11/2557 02/12/2557 1,944,600 15/12/2557 1,944,600 หจก.เทียรประเสริฐ แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 27/02/2561 2,551,136 2,551,136 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 3.คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ เงินกันเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 713,063 713,063 713,063 713,063 บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 07/10/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2557 14/10/2557 07/11/2557 04/12/2557 2,981,969 03/12/2557 2,981,969 90 08/12/2557 08/12/2557 08/03/2558 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพัฒนา วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 29/10/2557 12/11/2557 12/11/2557 2,981,969 03/12/2557 2,981,969 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินพัฒนาหล่มสัก 27/02/2561 19,816,989 4,996,989 14,820,000 13,342,200 1,648,432 11,693,768 67.33 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 (1.28) จัดระบบน้ำโครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 6,107,800 8,892,200 บ้านโสก,บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ 06/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2560 05/01/2561 22/01/2561 30/01/2561 5,985,395 28/02/2561 5,985,395 120 01/03/2561 28/02/2561 28/06/2561 หจก.อริศรา ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 79,590 20/11/2560 79,590 สถานีบริการสวัสดิการกองบิน 2 05/03/2561 5,999,287 14,277,200 5,985,395 8,291,805 9,519,853 3,433,788 6,086,065 66.68 80.00 85.00 80.00 85.00 17/07/2561 1,800 174 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 (1.53) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 9,800,000 9,800,000 9,800,000 4,107,800 5,692,200 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 06/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2561 09/01/2561 17/01/2561 26/01/2561 2,582,996 07/03/2561 2,582,996 60 15/03/2561 15/03/2561 13/05/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชญ์พิมพ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 427,500 07/12/2560 427,500 ตึกเพชรโฮมโปร 19/03/2561 3,754,330 8,165,257 2,582,997 5,582,260 3,276,615 870,621 2,405,994 40.13 80.00 55.00 80.00 55.00 17/07/2561 1,400 124 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปี 2560 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 16,210,000 16,210,000 บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ 07/11/2559 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2559 493,902 06/12/2559 493,902 โชควัสดุภัฑณ์ 27/02/2561 16,210,000 16,210,000 12,173,046 12,173,046 75.10 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 2,700 177 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 งานจัดระบบน้ำโครงการคลองเพรียว-เสาไห้ ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปี 2560 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 8,800,000 8,800,000 7,002,884 6,799,884 203,000 ไก่เส่า หนองแซง สระบุรี 10/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2559 14/11/2559 30/11/2559 21/11/2559 6,799,884 27/01/2560 6,799,884 120 07/02/2560 08/02/2560 06/06/2560 บริษัท เอ.พี.ซัพพลาย แอนด์ พลาค แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 10/01/2561 7,002,884 6,799,884 203,000 2,817,660 2,615,071 202,589 40.24 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก กองทุนจัดรูปที่ดิน ปี 2560 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 10,300,000 10,300,000 9,950,000 9,950,000 บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 07/11/2559 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 17/11/2559 30/11/2559 02/12/2559 1,045,030 08/12/2559 1,045,030 มิตรศิลปคอนกรีต 10/01/2561 9,950,000 9,950,000 7,798,002 7,798,002 78.37 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 2,400 137 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 (1.29) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ส่วนที่ 1 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 18/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2561 21/02/2561 08/02/2561 2,250,000 28/02/2561 2,250,000 90 05/03/2561 05/04/2561 02/06/2561 บริษัท ออเรนจ์เทค จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 13/12/2560 14/12/2560 6,919,990 27/12/2560 6,919,990 บริษัท โตวันทรานสปอร์ต จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 19/07/2561 2,400,000 14,028,534 14,028,534 2,676,265 2,676,265 19.08 85.00 54.00 85.00 54.00 10/07/2561 2,000 2,000
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 (1.30) งานจัดระบบน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 15,392,000 24,608,000 หนองน้อย,วังหมัน, หนองแซง วัดสิงห์,หันคา ชัยนาท 16/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2560 12/01/2561 15/01/2561 30/01/2561 15,371,104 13/02/2561 15,371,104 150 20/02/2561 19/02/2561 19/07/2561 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 06/12/2560 12/12/2560 893,287 05/01/2561 893,287 บริษัท วี เอ กิจ จำกัด 27/02/2561 15,525,606 39,979,104 15,371,104 24,608,000 33,928,230 13,506,110 20,422,119 84.86 85.00 96.70 85.00 96.70 17/07/2561 6,000
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 (1.6) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ส่วนที่ 2 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 ห้วยหมอนทอง,ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 18/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2560 24/11/2560 24/11/2560 809,400 07/12/2560 809,400 หจก.เส็งพาณิชย์ เหล็กไทย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/01/2561 841,350 8,800,000 8,800,000 8,798,971 8,798,971 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561 1,250 1,250 97
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 (1.31) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ระยะ1) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ตะคร้ำเอน,ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 251,830 07/12/2560 251,830 หจก.ชลธิชา วิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/02/2561 1,504,085 7,000,000 7,000,000 5,810,490 5,810,490 83.01 98.66 93.40 98.66 93.40 17/07/2561 700 700 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 (1.32) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน(คลอง 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา-1ซ้าย-5ซ้าย) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 19/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/11/2560 21/11/2560 21/11/2560 1,104,490 26/01/2561 1,104,490 หจก.กาญจนธนพล ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/02/2561 1,121,368 6,000,000 6,000,000 5,781,606 5,781,606 96.36 100.00 97.51 100.00 97.51 17/07/2561 600 600 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 (1.33) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 4ขวา-5ซ้าย ระยะที่ 2) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,350,000 7,350,000 7,350,000 7,350,000 กรับใหญ่,ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 18/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2560 24/11/2560 24/11/2560 972,000 09/01/2561 972,000 หจก.เส็งพาณิชย์ เหล็กไทย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2561 1,327,509 7,350,000 7,350,000 6,490,743 6,490,743 88.31 98.68 96.90 98.68 96.90 17/07/2561 700 700 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 (1.34) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 4ขวา-5ซ้าย ระยะที่ 1 ) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,700,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 กรับใหญ่,ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 18/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/11/2560 21/11/2560 21/11/2560 1,057,280 09/01/2561 1,057,280 บริษัท เปรมทรัพย์เจริญก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2561 1,289,268 7,700,000 7,700,000 6,878,865 6,878,865 89.34 98.70 96.80 98.70 96.80 17/07/2561 800 800 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 (1.35) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ระยะ2) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ดอนชะเอม,ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 256,083 07/12/2560 256,083 หจก.ชลธิชา วิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/02/2561 1,432,745 7,000,000 7,000,000 5,829,128 5,829,128 83.27 94.42 94.10 94.42 94.10 17/07/2561 700 700 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 (1.36) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน(คลอง 2ซ้าย-1ขวา-1ขวา-1ซ้าย-5ซ้าย) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 19/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2560 24/11/2560 24/11/2560 1,132,800 09/01/2561 1,132,800 หจก.ศ.ธีรภัทร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2561 1,279,498 6,000,000 6,000,000 5,774,367 5,774,367 96.24 100.00 96.61 100.00 96.61 17/07/2561 600 600 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 (1.54) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ระยะ3) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ท่ามะกา,ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 198,899 07/12/2560 198,899 หจก.ชลธิชา วิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/02/2561 1,373,295 6,000,000 6,000,000 5,014,261 5,014,261 83.57 94.90 92.20 94.90 92.20 17/07/2561 600 600 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราขดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 28/02/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/03/2560 03/04/2560 19/04/2560 3,077,217 04/05/2560 3,077,217 บริษัท ไทยวินิเทค (2002)จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/01/2561 4,324,712 8,291,596 8,291,596 8,291,596 8,291,596 100.00 65.00 100.00 65.00 100.00 10/07/2561 900 900 45 15.50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 (1.37) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 02/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/01/2561 22/01/2561 08/02/2561 15/02/2561 8,819,644 19/02/2561 8,819,644 120 20/02/2561 20/02/2561 19/06/2561 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2561 24/01/2561 01/02/2561 403,658 19/02/2561 403,658 บริษัท ประจวบรุ่งเรือง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2561 8,869,615 19,921,656 19,921,656 17,597,329 17,597,329 88.33 80.00 72.00 80.00 72.00 10/07/2561 2,800 2,800 126 490
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 (1.38) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 02/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2560 09/01/2561 15/01/2561 3,423,645 08/02/2561 3,423,645 บรษัทไทยวินิเทค (2002) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2561 5,698,442 7,725,203 7,725,203 7,690,590 7,690,590 99.55 100.00 95.00 100.00 95.00 10/07/2561 750 750 86 51.58
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 (1.39) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนที่ 1 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 02/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2560 10/01/2561 15/01/2561 7,781,648 08/02/2561 7,781,648 บรษัทไทยวินิเทค (2002) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2561 12,030,170 15,751,478 15,751,478 15,181,327 15,181,327 96.38 100.00 94.00 100.00 94.00 10/07/2561 1,900 1,900 126 15.50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 (1.40) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางย่อน โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 167,000 7,833,000 คุระบุรี คุระบุรี พังงา 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/01/2561 156,904 05/01/2561 156,904 60 06/01/2561 10/01/2561 06/03/2561 หจก.ว.วัชระกุล ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/11/2560 06/12/2560 13/12/2560 1,190,000 20/12/2560 1,190,000 บ.วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 13/03/2561 156,904 7,639,604 156,904 7,482,700 7,621,831 7,621,831 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 26/06/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 (2.5) ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 19,995,000 1,560,000 18,435,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 07/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/02/2561 26/02/2561 26/03/2561 841,797 28/03/2561 841,797 180 29/03/2561 28/03/2561 24/09/2561 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/12/2560 20/12/2560 26/12/2560 4,434,076 29/12/2560 4,434,076 หจก.ว.วัชรกุลก่อสร้าง 15/06/2561 1,669,154 19,255,247 867,047 18,388,200 14,917,396 14,917,396 77.47 80.00 62.00 80.00 65.00 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 (2.6) ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 9,500,000 9,500,000 สินปุน เขาพนม กระบี่ 13/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2560 19/12/2560 26/12/2560 1,055,744 29/12/2560 1,055,744 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา 15/06/2561 9,150,000 9,150,000 8,664,908 8,664,908 94.70 90.00 77.00 90.00 77.00 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 (2.7) ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาไสย โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,832 144,400 8,856,432 ปกาไสยเหนือ เหนือคลอง กระบี่ 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/01/2561 144,000 05/01/2561 144,000 30 06/01/2561 30/05/2561 10/02/2561 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/12/2560 20/12/2560 26/12/2560 1,476,236 28/12/2560 1,476,236 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา ติดปัญหาอื่นๆ 30/05/2561 144,000 8,999,600 144,000 8,855,600 8,204,089 8,204,089 91.16 85.00 65.00 85.00 65.00 17/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 33 จังหวัดพัทลุง (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 (1.42) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ (ระยะ5) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 9,760,000 5,240,000 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 07/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/01/2561 12/01/2561 20/01/2561 06/02/2561 9,349,999 22/02/2561 9,349,999 180 24/04/2561 23/04/2561 20/10/2561 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 07/12/2560 15/01/2561 2,018,043 15/01/2561 2,018,043 หจก.แก้วภุชงค์ ติดปัญหาอื่นๆ 15/06/2561 9,352,057 14,589,999 9,350,000 5,239,999 3,367,660 3,367,660 23.08 85.00 27.00 85.00 27.00 03/07/2561 1,500 1,500 600
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 (1.43) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว(ระยะที่ 2) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 4,710,000 20,290,000 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 02/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2561 08/01/2561 16/01/2561 26/01/2561 4,705,889 30/01/2561 4,705,889 180 17/02/2561 16/02/2561 15/08/2561 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 07/12/2560 15/01/2561 4,070,008 15/01/2561 4,070,008 หจก.หาดใหญ่แสนสิริ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2561 5,705,586 24,995,589 4,705,889 20,289,700 19,931,269 2,271,069 17,660,200 79.74 95.00 80.00 95.00 80.00 03/07/2561 974 974 500
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 (1.44) งานจัดระบบน้ำโครงการนาท่อม (ตำนาน) ระยะ 1 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 4,986,000 5,014,000 ตำนาน เมือง พัทลุง 28/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2561 08/01/2561 16/01/2561 26/01/2561 4,554,959 06/02/2561 4,554,959 180 17/02/2561 16/02/2561 15/08/2561 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/01/2561 23/01/2561 25/01/2561 1,340,820 06/02/2561 1,340,820 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2561 4,979,436 9,995,959 4,554,959 5,441,000 9,099,875 3,823,275 5,276,600 91.04 80.00 70.00 80.00 70.00 03/07/2561 619 619 300
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 (2.10) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 02/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 07/12/2560 15/01/2561 1,696,360 15/01/2561 1,696,360 หจก.พีพีเอส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/02/2561 4,358,630 8,000,000 8,000,000 6,509,759 6,509,759 81.37 85.00 80.00 85.00 80.00 03/07/2561 450 450 200
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ (พื้นที่ 3) ระยะ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปี 2560 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 16,750,000 16,750,000 14,519,144 14,519,144 บ้านขาว ระโนด สงขลา 10/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2559 19/11/2559 21/11/2559 1,664,254 25/04/2559 1,664,254 หจก.อนันมณี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/02/2561 14,519,144 14,519,144 1,380,942 1,380,942 9.51 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561 1,875 1,875 1,383
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 (1.45) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลดอนรัก) ระยะที่ 2 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 06/10/2560 วิธีคัดเลือก 16/11/2560 17/11/2560 21/11/2560 21/11/2560 9,520,828 12/12/2560 9,520,828 270 21/12/2560 20/12/2560 16/09/2561 หจก.เอฟ ที สมาร์ทเวิร์ค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2561 86,929 11/01/2561 86,929 บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 15/06/2561 9,680,967 9,805,828 9,520,828 285,000 7,896,729 7,631,996 264,734 80.53 95.00 97.15 95.00 97.15 17/07/2561 580 580 52 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 (1.46) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 1 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 06/10/2560 วิธีคัดเลือก 16/11/2560 17/11/2560 20/11/2560 20/11/2560 9,466,880 12/12/2560 9,466,880 270 21/12/2560 20/12/2560 16/09/2561 หจก.มะซาสัมพันธ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/12/2560 85,759 29/12/2560 85,759 บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/04/2561 9,649,240 9,750,880 9,466,880 284,000 7,851,454 7,611,871 239,583 80.52 90.00 95.82 90.00 95.82 17/07/2561 600 600 50 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 (1.47) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านกูแบซีรา) ระยะที่ 2 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,826,000 174,000 กอลำ ยะรัง ปัตตานี 06/10/2560 วิธีคัดเลือก 16/11/2560 17/11/2560 20/11/2560 20/11/2560 5,687,291 12/12/2560 5,687,291 210 21/12/2560 20/12/2560 18/07/2561 หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/12/2560 69,181 29/12/2560 69,181 บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/04/2561 5,804,020 5,857,291 5,687,291 170,000 5,846,628 5,687,291 159,337 99.82 100.00 99.10 100.00 99.10 10/07/2561 350 350 30 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 (1.48) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (บ้านตะเหลียง) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 9,290,000 2,710,000 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 06/10/2560 วิธีคัดเลือก 16/11/2560 17/11/2560 21/11/2560 21/11/2560 9,131,606 12/12/2560 9,131,606 240 22/12/2560 21/12/2560 18/08/2561 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง วิธีคัดเลือก 08/01/2561 09/01/2561 09/01/2561 1,214,665 19/01/2561 1,214,665 หจก.บ้านยี่งอ คอนสทรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/04/2561 9,293,761 11,836,606 9,131,606 2,705,000 11,466,489 9,131,606 2,334,883 96.87 90.00 98.83 90.00 98.83 10/07/2561 960 960 80 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 (1.49) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านบูดน) ระยะที่ 1 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 9,115,000 2,885,000 ปะโด มายอ ปัตตานี 06/10/2560 วิธีคัดเลือก 16/11/2560 17/11/2560 20/11/2560 20/11/2560 8,969,093 12/12/2560 8,969,093 270 21/12/2560 20/12/2560 16/09/2561 หจก.มิงการโยธา วิธีคัดเลือก 07/12/2560 12/12/2560 12/12/2560 1,196,247 21/12/2560 1,196,247 หจก.มะซาสัมพันธ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/04/2561 9,131,233 11,850,093 8,969,093 2,881,000 9,792,451 7,218,498 2,573,953 82.64 90.00 99.15 90.00 99.15 10/07/2561 680 680 64 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 (11) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (สนับสนุนแปลงใหญ่ประชารัฐ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,700,000 14,700,000 14,700,000 14,700,000 หลุบ เมือง กาฬสินธุ์ 12/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 07/12/2560 13/12/2560 1,235,600 09/01/2561 1,235,600 บ.สุณภัทร เทรดดิ้ง จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2561 14,400,000 14,400,000 10,056,470 10,056,470 69.84 86.00 89.60 86.00 89.60 10/07/2561 1,600 140 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 (18) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ (สนับสนุนแปลงใหญ่ประชารัฐ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,680,000 15,680,000 15,680,000 15,223,400 456,600 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 15/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/01/2561 15/01/2561 02/02/2561 07/02/2561 9,987,475 05/03/2561 9,987,475 210 09/03/2561 08/03/2561 04/10/2561 หจก.108 ซีวิล ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร - เครื่องมือมาใช้ในการปฏิบัติงานน้อยกว่าแผน แจ้งผู้รับจ้างปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือ และเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน 20/03/2561 15,223,300 10,287,099 9,987,475 299,624 1,083,718 1,083,718 10.53 90.00 27.00 90.00 27.00 10/07/2561 1,430 95 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 (1.1) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง RMC ระยะ 3 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,850,100 5,850,100 8,500,000 8,500,000 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 20/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2560 18/12/2560 22/12/2560 498,000 18/01/2561 498,000 หจก.ภาคอินทรีย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/02/2561 643,833 8,500,000 8,500,000 7,212,449 7,212,449 84.85 86.00 83.00 86.00 83.00 10/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 (1.14) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวคลอง 1L-RMC โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 17,350,000 17,350,000 ลำพาน เมือง กาฬสินธุ์ 20/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2560 15/12/2560 18/12/2560 1,752,500 09/01/2561 1,752,500 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ติดปัญหาอื่นๆ มีฝนตกในพื้นที่ เร่งการปฏิบัติงานในส่วนๆทดแทน 01/02/2561 2,296,295 17,037,680 17,037,680 12,715,100 12,715,100 74.63 86.00 90.60 86.00 90.60 10/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 (1.15) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายวังยาง ระยะ 5 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 04/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2560 06/11/2560 15/11/2560 1,145,600 07/12/2560 1,145,600 บจก.ทรีมาเธอร์เทรดดิ้ง ติดปัญหาอื่นๆ มีฝนตกในพื้นที่ เร่งการปฏิบัติงานในส่วนๆทดแทน 08/01/2561 1,305,700 14,999,900 14,999,900 11,369,130 11,369,130 75.79 86.00 78.00 86.00 78.00 10/07/2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปี 2560 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 29,611,660 29,611,660 29,611,660 29,611,660 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 29/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/10/2559 21/10/2559 21/10/2559 1,158,840 17/11/2559 1,158,840 หจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ติดปัญหาอื่นๆ มีฝนตกในพื้นที่ ทำให้มีน้ำขังในพื้นที่ก่อสรา้ง เร่งการปฏิบัติงานในส่วนๆทดแทน 08/01/2561 2,662,330 29,611,660 29,611,660 26,903,946 26,903,946 90.86 97.30 97.80 97.30 97.80 10/07/2561 2,250

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)