ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 02:28:35]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 16 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 09/04/2563 10/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 61,860 10/04/2563 61,860 หจก.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม 28/04/2563 61,860 25,000,000 25,000,000 61,860 61,860 0.25 0.00 1.10 0.00 1.10 26/05/2563 1,350
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอน ส่วนที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 24/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 07/11/2562 12/11/2562 786,930 10/04/2563 786,930 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ พี อินเตอร์ 29/04/2563 1,194,559 9,000,000 9,000,000 2,433,978 2,433,978 27.04 54.33 24.50 54.33 24.50 26/05/2563 1,360
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 (1.2) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯส่วนที่ 23 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 27,149,900 27,149,900 682,897 682,897 310,617 310,617 45.49 0.00 94.22 0.00 94.22 26/05/2563
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,667,000 4,667,000 4,667,000 4,530,200 136,800 ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร 24/10/2562 24/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 31/10/2562 13/11/2562 19/11/2562 3,759,000 12/03/2563 3,759,000 150 17/03/2563 16/03/2563 13/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์สระหลวงก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 26,899 19/03/2563 26,899 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/04/2563 4,530,078 3,871,700 3,759,000 112,700 44,967 44,967 1.16 20.37 55.77 20.37 55.77 26/05/2563 520 520 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ส่วนที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,200,000 16,200,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 17/08/2561 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2562 07/03/2562 29/03/2562 29/03/2562 10,093,683 18/04/2562 10,093,683 180 01/05/2562 30/04/2562 27/10/2562 หจก.อ.อุดมการเกษตรพัฒนา 20/04/2563 13,659,407 3,796,304 3,796,304 3,796,304 3,796,304 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 935 935 150 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (คูส่งน้ำสาย 15 คลอง L-1L-2L) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แร่ พังโคน สกลนคร 30/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 13/11/2562 22/11/2562 397,000 25/03/2563 397,000 หจก.พรศิริก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 838,427 2,406,867 2,406,867 2,034,858 2,034,858 84.54 82.50 65.00 82.50 65.00 26/05/2563 600 350 15
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 22,400,000 8,567,000 13,833,000 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 28/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/12/2562 12/12/2562 13/01/2563 02/02/2563 4,199,716 11/03/2563 4,199,716 120 13/03/2563 12/03/2563 10/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริภูมิการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/12/2562 13/01/2563 03/02/2563 3,394,970 11/03/2563 3,394,970 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 20/03/2563 5,126,340 17,901,698 4,199,716 13,701,981 2,463,191 2,463,191 13.76 45.00 43.00 45.00 43.00 26/05/2563 2,000 2,000 200
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สาย 005,011,013,017 RMC กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,700,000 2,700,000 2,700,000 1,340,000 1,360,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 28/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 14/11/2562 27/11/2562 09/12/2562 690,000 16/03/2563 690,000 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาดีการโยธา 20/03/2563 1,366,008 2,030,485 690,000 1,340,485 1,909,648 1,909,648 94.05 45.00 99.35 45.00 99.35 26/05/2563 460 460 46
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 22/11/2562 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2562 17/12/2562 25/12/2562 2,359,000 30/03/2563 2,359,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 10/04/2563 4,151,228 16,000,000 16,000,000 4,440,122 4,440,122 27.75 43.00 49.00 43.00 49.00 26/05/2563 1,640 1,640 94
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 9,000,000 9,000,000 เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 13/01/2563 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 12/02/2563 1,268,000 23/03/2563 1,268,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังคพัฒน์ก่อสร้าง 10/04/2563 2,225,434 9,000,000 9,000,000 3,517,826 3,517,826 39.09 43.00 47.00 43.00 47.00 26/05/2563 1,970 1,970 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะที่ 8 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 22/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/11/2562 20/11/2562 27/11/2562 6,429,402 18/03/2563 6,429,402 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทิพย์วิศวกรรม 10/04/2563 7,143,780 25,000,000 25,000,000 11,392,195 11,392,195 45.57 30.00 30.00 30.00 30.00 26/05/2563 2,300 200
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง ระยะที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 16/12/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/01/2563 16/01/2563 27/01/2563 4,122,160 18/03/2563 4,122,160 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแปดริ้ว 10/04/2563 4,243,400 15,000,000 15,000,000 10,419,623 10,419,623 69.46 50.00 50.00 50.00 50.00 26/05/2563 1,800 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,616,500 383,500 ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 25/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 18/02/2563 27/02/2563 09/03/2563 1,789,000 16/04/2563 1,789,000 60 06/05/2563 01/05/2563 04/07/2563 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/04/2563 109,524 30/04/2563 109,524 บริษัท พลังงานไร้ขีด จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/05/2563 2,804,634 2,226,170 1,789,000 437,170 231,510 231,510 10.40 10.00 10.00 10.00 10.00 26/05/2563 300 72
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สาย 4(1L-1R) และ สาย 6(1L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 496,755 02/04/2563 496,755 ร้านอารยะวัสดุ โดยนายสามารถ อารยะกุล 10/04/2563 5,000,000 5,000,000 3,265,730 3,265,730 65.31 40.00 30.00 40.00 30.00 26/05/2563 500 500 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (คลอง 1R-3L-1R) ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,333,000 6,333,000 6,333,000 5,558,500 774,500 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 25/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2562 27/11/2562 17/12/2562 24/12/2562 3,850,000 06/03/2563 3,850,000 120 10/03/2563 09/03/2563 07/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัสสรชัยมงคล ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานจึงทำให้ผลงานล่าช้ากว่าแผน ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามแผนงานก่อสร้าง 13/05/2563 5,273,061 4,573,300 3,850,000 723,300 435,981 435,981 9.53 73.26 32.36 73.26 32.36 26/05/2563 530 46
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 52,000,000 52,000,000 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/09/2561 15/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 30/11/2561 08/11/2561 12,703,925 18/07/2562 12,703,925 หจก.ส.ศิวโจน์ ขนส่ง 02/12/2562 1,500,300 1,500,300 1,500,300 1,500,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 1,800 1,800 174
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 27,000,000 27,000,000 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/09/2561 15/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 24/01/2562 25/12/2561 10,182,274 27/05/2562 10,182,274 หจก.นุชนารถ 02/12/2562 273,014 273,014 273,014 273,014 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 1,800 1,800 174
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บ้านยาง) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี 20/02/2563 27/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 482,178 06/03/2563 482,178 ร้านกุลชาติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 482,178 5,000,000 5,000,000 3,163,927 3,163,927 63.28 65.00 65.00 65.00 65.00 26/05/2563 450 450 53
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บ้านยางไทย) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี 20/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 484,980 06/03/2563 484,980 ร้านกุลชาติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 484,980 5,000,000 5,000,000 3,222,190 3,222,190 64.44 65.00 65.00 65.00 65.00 26/05/2563 550 550 65
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บ้านยางดอนไฮ) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี 02/03/2563 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 490,093 09/04/2563 490,093 ร้านกุลชาติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 490,093 5,000,000 5,000,000 1,801,436 1,801,436 36.03 45.00 37.00 45.00 37.00 26/05/2563 138 138 22
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (บ้านสระ) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี 02/03/2563 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 491,855 09/04/2563 491,855 ร้านกุลชาติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 491,855 5,000,000 5,000,000 1,805,721 1,805,721 36.11 45.00 37.00 45.00 37.00 26/05/2563 138 138 22
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 13 (1R-21L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 29/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 14/11/2562 18/11/2562 874,900 04/03/2563 874,900 หจก.พิมธีรา คอนสตัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 955,660 4,000,000 4,000,000 959,222 959,222 23.98 100.00 91.00 100.00 91.00 26/05/2563 330 330 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย สาย 1 (1R-21L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 29/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2562 13/11/2562 15/11/2562 729,640 04/03/2563 729,640 หจก.พิมธีรา คอนสตัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 767,380 3,500,000 3,500,000 1,194,610 1,194,610 34.13 100.00 92.00 100.00 92.00 26/05/2563 460 460 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย สาย 1 (21L-1R) และ สาย 3 (21L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 24/12/2562 05/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 25/01/2563 06/02/2563 1,516,020 27/04/2563 1,516,020 บ.เพชรบุรี ณัฐกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 1,626,276 12,000,000 12,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/05/2563 800 800 120
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 1,2,3,4,5, และ 6(3L-22L-1R) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 29/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/11/2562 13/11/2562 15/11/2562 1,341,130 04/03/2563 1,341,130 หจก.พิมธีรา คอนสตัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 1,577,800 9,300,000 9,300,000 5,598,736 5,598,736 60.20 80.00 84.00 80.00 84.00 26/05/2563 1,500 1,500 100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โซนส่งน้ำ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี 24/12/2562 20/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2563 16/01/2563 20/01/2563 1,664,720 27/04/2563 1,664,720 หจก.โชคสุชินคอนสตัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 2,164,136 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/05/2563 1,000 1,000 70
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส) ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,900,000 10,900,000 10,900,000 10,583,000 317,000 ลานข่อย ป่าพยอม พัทลุง 14/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 03/01/2563 24/01/2563 28/01/2563 6,800,000 27/03/2563 6,800,000 180 03/04/2563 02/04/2563 29/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 10,583,762 7,004,000 6,800,000 204,000 43,848 43,848 0.63 30.00 0.00 30.00 0.00 26/05/2563 1,000 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังตอนบน ส่วนที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,370,000 230,000 เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 24/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2562 27/12/2562 02/01/2563 03/01/2563 4,752,000 31/03/2563 4,752,000 150 17/04/2563 16/04/2563 13/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.โยธากิจ(2000) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 7,198,713 4,894,560 4,752,000 142,560 0.00 30.00 2.00 30.00 2.00 26/05/2563 900 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย คลอง RMC ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 6,400,000 5,600,000 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 16/12/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 13/01/2563 28/01/2563 31/01/2563 3,808,000 24/03/2563 3,808,000 120 27/03/2563 27/03/2563 24/07/2563 หจก.สินแสงจันทร์ นครศรีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 53,448 23/03/2563 53,448 หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง 10/04/2563 6,142,923 9,330,211 3,808,000 5,522,211 1,844,466 1,844,466 19.77 43.00 40.00 43.00 40.00 26/05/2563 600 89
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 06/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 19/02/2563 19/02/2563 4,458,493 27/03/2563 4,458,493 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินทนาพร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 6,417,067 13,000,000 13,000,000 4,429,691 4,429,691 34.07 68.35 51.50 68.35 51.50 26/05/2563 2,656 2,656 163 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 13/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 20/02/2563 20/02/2563 4,995,361 27/03/2563 4,995,361 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง ติดปัญหาอื่นๆ 28/04/2563 7,944,939 13,000,000 13,000,000 1,797,784 1,797,784 13.83 68.65 35.00 68.65 35.00 26/05/2563 1,566 1,566 110 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ส่วนที่2) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 12/11/2562 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 90,160 10/04/2563 90,160 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 10/04/2563 90,160 14,000,000 14,000,000 1,185,407 1,185,407 8.47 70.62 18.00 70.62 18.00 26/05/2563 1,397 1,397 230 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำจุน (ฝั่งขวา) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 จุน จุน พะเยา 06/12/2562 06/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 27/01/2563 31/01/2563 2,287,926 25/03/2563 2,287,926 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง 07/04/2563 3,500,026 11,631,142 11,631,142 5,560,843 5,560,843 47.81 64.87 55.00 64.87 55.00 26/05/2563 1,200 1,200 500
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 22/11/2562 22/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2562 02/12/2562 11/12/2562 2,441,964 08/04/2563 2,441,964 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง 10/04/2563 3,519,816 13,922,110 13,922,110 6,458,758 6,458,758 46.39 60.91 55.00 60.91 55.00 26/05/2563 1,500 1,500 200
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว ระยะที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 แม่อ้อ พาน เชียงราย 06/12/2562 06/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 24/01/2563 31/01/2563 2,792,402 25/03/2563 2,792,402 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 07/04/2563 4,505,412 12,936,544 12,936,544 7,207,596 7,207,596 55.72 64.87 62.00 64.87 62.00 26/05/2563 1,500 1,500 483
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 งานจัดระบบน้ำโครงการแม่ท่าแพ ระยะที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 25/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 838,935 30/03/2563 838,935 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 10/04/2563 838,972 13,462,900 13,462,900 2,962,265 2,962,265 22.00 35.00 21.72 35.00 21.72 26/05/2563 1,380 1,380 92
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง สาย LMC ระยะที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 บ้านหนุน สอง แพร่ 25/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 984,436 30/03/2563 984,436 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 10/04/2563 984,448 15,519,200 15,519,200 2,476,136 2,476,136 15.96 30.00 17.32 30.00 17.32 26/05/2563 1,500 1,500 100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 06/12/2562 06/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/01/2563 16/01/2563 22/01/2563 2,248,079 25/03/2563 2,248,079 บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 31/03/2563 2,348,097 11,265,900 11,265,900 2,320,739 2,320,739 20.60 30.00 19.27 30.00 19.27 26/05/2563 1,240 1,240 81
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดานฝั่งซ้าย ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 22/01/2563 23/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 12/02/2563 1,412,430 31/03/2563 1,412,430 หจก.พิภพค้าไม้ 11/04/2563 3,199,392 12,000,000 12,000,000 4,847,669 4,847,669 40.40 63.15 59.10 63.15 59.10 26/05/2563 1,000 1,000 70
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดานฝั่งซ้าย ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 22/01/2563 23/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 12/02/2563 1,492,760 26/03/2563 1,492,760 หจก.พิภพค้าไม้ 08/04/2563 3,368,736 12,000,000 12,000,000 5,781,775 5,781,775 48.18 65.03 61.30 65.03 61.30 26/05/2563 1,000 1,000 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (คลองขวัญ) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 22/01/2563 23/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 12/02/2563 1,611,840 26/03/2563 1,611,840 หจก.พิภพค้าไม้ 03/04/2563 3,635,984 12,000,000 12,000,000 6,289,442 6,289,442 52.41 61.34 61.40 61.34 61.40 26/05/2563 1,000 1,000 80
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P5 ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 11,500,000 11,500,000 11,500,000 1,039,000 10,461,000 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 17/12/2562 18/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2562 23/12/2562 06/01/2563 13/01/2563 550,000 25/03/2563 550,000 240 01/04/2563 30/03/2563 26/11/2563 หจก.ที.พี.รุ่งเรือง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2562 02/01/2563 03/01/2563 740,164 20/03/2563 740,164 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 1,036,425 10,473,864 550,000 9,923,864 5,391,915 5,391,915 51.48 30.00 27.35 30.00 27.35 26/05/2563 1,100 1,100 90
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6A ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 25/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 12/11/2562 12/11/2562 417,388 30/03/2563 417,388 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 590,859 6,326,529 6,326,529 3,498,121 3,498,121 55.29 30.00 29.60 30.00 29.60 26/05/2563 300 300 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P7 ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 17/12/2562 18/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2562 02/01/2563 07/01/2563 642,825 19/03/2563 642,825 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 919,264 9,592,335 9,592,335 6,173,818 6,173,818 64.36 30.00 32.45 30.00 32.45 26/05/2563 700 700 70
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 2,135,000 12,865,000 บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู 25/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2562 23/12/2562 06/01/2563 13/01/2563 1,199,999 31/03/2563 1,199,999 240 01/04/2563 31/03/2563 26/11/2563 หจก.ที.พี.รุ่งเรือง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 12/11/2562 12/11/2562 714,000 30/03/2563 714,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พัฒนวิศวการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/04/2563 911,628 13,669,058 1,199,999 12,469,059 5,303,945 5,303,945 38.80 30.00 24.30 30.00 24.30 26/05/2563 1,200 1,200 100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 2L-RMC ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,600,000 6,600,000 อัมพวัน เมือง ขอนแก่น 28/02/2562 28/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2562 19/03/2562 22/03/2562 655,620 01/04/2562 655,620 หจก. เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 931,732 508,044 508,044 508,014 508,014 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 550 85
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 2L-RMC) ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สำราญ เมือง ขอนแก่น 01/11/2562 05/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2562 24/12/2562 27/12/2562 1,007,745 03/04/2563 1,007,745 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 1,473,119 8,790,431 8,790,431 2,496,768 2,496,768 28.40 50.00 61.00 50.00 61.00 26/05/2563 600 600 74
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 6R-LMC และ LMC) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 07/11/2562 07/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2562 19/11/2562 22/11/2562 4,189,785 27/03/2563 4,189,785 บจก.ชัยศิริคอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 6,211,565 29,261,502 29,261,502 14,672,476 14,672,476 50.14 50.00 62.00 50.00 62.00 26/05/2563 3,600 380
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 ระยะที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 25/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/11/2562 06/12/2562 16/12/2562 2,013,997 03/04/2563 2,013,997 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/05/2563 3,054,467 13,744,078 13,744,078 3,529,156 3,529,156 25.68 26.00 26.00 26.00 26.00 26/05/2563 1,300 120 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเซบก ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 09/12/2562 11/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 20/01/2563 21/01/2563 2,008,960 18/03/2563 2,008,960 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/05/2563 3,031,363 13,874,611 13,874,611 6,374,090 6,374,090 45.94 42.00 42.00 42.00 42.00 26/05/2563 1,250 120 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 05/02/2563 06/02/2563 887,496 23/03/2563 887,496 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 20/05/2563 1,270,901 12,337,680 12,337,680 7,319,459 7,319,459 59.33 29.00 29.00 29.00 29.00 26/05/2563 1,200 100 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 24/09/2562 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 03/02/2563 11/02/2563 707,520 07/04/2563 707,520 หจก.เอสพี ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 1,005,000 12,500,000 12,500,000 2,636,987 2,636,987 21.10 55.00 51.51 55.00 51.51 26/05/2563 1,630 145
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (คลอง 2L-MC) ระยะที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 20/09/2562 18/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2562 11/12/2562 19/12/2562 571,703 10/04/2563 571,703 บริษัท ประสาทสุข จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 695,394 9,600,000 9,600,000 2,072,406 2,072,406 21.59 55.00 55.24 55.00 55.24 26/05/2563 870 50
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (คลอง 4L-MC) ระยะที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 20/09/2562 22/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/11/2562 12/12/2562 20/12/2562 633,120 03/04/2563 633,120 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 775,662 9,900,000 9,900,000 2,064,125 2,064,125 20.85 55.00 57.72 55.00 57.72 26/05/2563 1,090 39
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 24/09/2562 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2563 22/01/2563 29/01/2563 695,640 25/03/2563 695,640 หจก.เอสพี ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 994,840 8,000,000 8,000,000 2,758,324 2,758,324 34.48 55.00 52.93 55.00 52.93 26/05/2563 1,100 101
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,500,000 20,500,000 20,500,000 9,509,655 10,990,345 ห้วยยาง แกลง ระยอง 01/11/2562 01/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2562 19/11/2562 07/12/2562 19/12/2562 7,640,000 30/03/2563 7,640,000 210 01/04/2563 31/03/2563 27/10/2563 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/11/2562 27/11/2562 09/12/2562 6,332,939 30/03/2563 6,332,939 บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 8,357,159 16,550,035 7,640,000 8,910,035 7,759,678 817,720 6,941,958 46.89 44.85 48.00 44.85 48.00 26/05/2563 1,500 1,150 175
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 21,000,000 21,000,000 18,000,000 9,218,099 8,781,901 วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 24/12/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 29/01/2563 20/02/2563 28/02/2563 8,497,075 23/03/2563 8,497,075 210 24/03/2563 23/03/2563 19/10/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิ้วดิ้ง จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/01/2563 22/01/2563 06/02/2563 5,949,764 20/03/2563 5,949,764 บริษัท วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 10,477,912 16,486,901 8,497,075 7,989,826 10,246,219 3,150,932 7,095,287 62.15 45.00 55.00 45.00 55.00 26/05/2563 1,200 900 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 03/01/2563 03/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 03/02/2563 12/02/2563 1,835,000 21/04/2563 1,835,000 หจก.วิชญ์พิมพ์ ติดปัญหาอื่นๆ ผลงาน ณ วันที่ 26 พ.ค. 63 เทียบกับแผนดำเนินงาน เมื่อสิ้นเดือน พ.ค. 63 เร่งดำเนินการเพื่อให้ผลงานได้ตามแผน ณ สิ้นเดือน พ.ค. 63 27/04/2563 2,225,987 18,000,000 18,000,000 955,092 955,092 5.31 30.00 7.00 30.00 7.00 26/05/2563 1,800 1,800 260 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 52,500,000 52,500,000 52,500,000 52,500,000 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 06/11/2562 06/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 03/12/2562 12/12/2562 7,291,147 24/03/2563 7,291,147 บ.อลังการคอนกรีต จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 11,784,198 52,500,000 52,500,000 5,484,215 5,484,215 10.45 25.77 12.71 25.77 12.71 26/05/2563 2,660 150
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หนองแซง หันคา ชัยนาท 04/12/2562 04/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/12/2562 20/12/2562 09/01/2563 15/01/2563 5,081,198 18/03/2563 5,081,198 90 24/03/2563 24/03/2563 21/06/2563 หจก. ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2562 26/11/2562 26/12/2562 1,149,696 30/03/2563 1,149,696 บริษัท เส็งพาณิชย์คอนกรีต จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ รอเบิกเงินงานจ้างก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท ระยะที่ 1 กำลังดำเนินการเบิกเงินงานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท ระยะที่ 1 10/04/2563 5,176,032 10,000,000 10,000,000 2,093,895 2,093,895 20.94 92.55 82.83 92.55 82.83 26/05/2563 1,250 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 276,100 03/04/2563 276,100 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 285,990 8,000,000 8,000,000 2,074,149 2,074,149 25.93 24.11 19.98 24.11 19.98 26/05/2563 800 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ดอนแสลบ พนมทวน กาญจนบุรี 24/10/2562 24/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 05/11/2562 05/11/2562 1,091,400 05/03/2563 1,091,400 บ.กรีนเวย์คอนซัลท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 1,510,000 8,000,000 8,000,000 6,271,150 6,271,150 78.39 91.40 86.75 91.40 86.75 26/05/2563 800 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ส่วนที่2) ระยะ2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม 25/12/2562 25/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 220,350 03/04/2563 220,350 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 228,237 6,000,000 6,000,000 3,340,570 3,340,570 55.68 41.78 35.10 41.78 35.10 26/05/2563 400 20
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 1ซ้าย - 5ซ้าย) ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม 25/12/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 03/02/2563 03/02/2563 1,465,200 20/03/2563 1,465,200 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 13/04/2563 2,143,188 7,000,000 7,000,000 5,524,474 5,524,474 78.92 76.03 69.95 76.03 69.95 26/05/2563 700 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 1ซ้าย) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 24/10/2562 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 179,050 03/04/2563 179,050 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/04/2563 185,443 6,000,000 6,000,000 3,392,373 3,392,373 56.54 58.52 50.86 58.52 50.86 26/05/2563 600 25
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 1ซ้าย-2ซ้าย) ส่วนที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี 24/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/10/2562 07/11/2562 08/11/2562 547,963 31/03/2563 547,963 บ.เกษตร5จี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 581,572 8,000,000 8,000,000 4,436,233 4,436,233 55.45 60.31 52.51 60.31 52.51 26/05/2563 800 30
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ระยะที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 7,640,000 7,360,000 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 25/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 02/12/2562 23/12/2562 24/01/2563 5,347,146 10/04/2563 5,347,146 120 01/05/2563 01/05/2563 28/08/2563 บริษัท โตวัน ทรานสปอร์ต จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/12/2562 16/01/2563 24/01/2563 847,956 21/04/2563 847,956 บริษัท ยู.พี.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 1,835,601 12,147,559 5,347,146 6,800,413 255,164 255,164 2.10 10.00 3.00 10.00 3.00 26/05/2563 1,700 1,700 120 445
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ระยะที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 8,840,000 6,160,000 ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 30/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2562 16/12/2562 07/01/2563 24/01/2563 2,450,000 31/03/2563 2,450,000 120 22/04/2563 22/04/2563 19/08/2563 บริษัท สินแสงจันทร์นครศรีฯ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2562 23/12/2562 24/01/2563 570,104 21/04/2563 570,104 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 8,832,410 12,818,018 7,425,000 5,393,018 401,159 401,159 3.13 10.00 4.00 10.00 4.00 26/05/2563 2,400 2,400 120 445
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 (1.579) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 25/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 497,876 04/03/2563 497,876 หจก.ว.วัชระกุล ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 1,000,000 1,000,000 910,742 910,742 91.07 90.00 98.00 90.00 98.00 26/05/2563 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 24/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 25/11/2562 19/12/2562 2,131,012 30/03/2563 2,131,012 บ.รวมชัยทวีทอง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 3,278,510 15,000,000 15,000,000 9,567,004 9,567,004 63.78 50.00 65.00 50.00 65.00 26/05/2563 520 520 35 35
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 06/12/2562 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2562 07/01/2563 16/01/2563 2,410,001 19/03/2563 2,410,001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2563 2,413,073 10,000,000 10,000,000 8,175,554 8,175,554 81.76 70.00 68.00 70.00 68.00 26/05/2563 600 600 40
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาไสย ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ปกาไสยเหนือ เหนือคลอง กระบี่ 05/11/2562 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2562 26/11/2562 19/12/2562 1,663,324 30/03/2563 1,663,324 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรืองการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 1,667,473 9,000,000 9,000,000 5,913,225 5,913,225 65.70 55.00 59.00 55.00 59.00 26/05/2563 570 570 38
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 สินปุน เขาพนม กระบี่ 13/12/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2562 07/01/2563 16/01/2563 1,683,270 19/03/2563 1,683,270 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรืองการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2563 1,689,738 9,000,000 9,000,000 6,324,183 6,324,183 70.27 55.00 59.00 55.00 59.00 26/05/2563 580 580 39
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ ระยะที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,106,000 7,894,000 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 09/01/2563 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 23/01/2563 05/02/2563 05/02/2563 1,830,211 30/03/2563 1,830,211 180 03/04/2563 03/04/2563 29/09/2563 หจก.แก้วภุชงค์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 13/02/2563 14/02/2563 1,356,139 31/03/2563 1,356,139 หจก.ว.วัฒนกิจการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/04/2563 2,106,000 9,227,644 1,356,140 7,871,504 5,001,586 755,932 4,245,655 54.20 35.00 45.00 35.00 45.00 26/05/2563 1,000 1,000 100
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการปลักปลิง ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 5,080,000 14,920,000 คู จะนะ สงขลา 09/01/2563 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 27/01/2563 29/01/2563 29/01/2563 4,269,093 23/03/2563 4,269,093 180 01/04/2563 01/04/2563 27/09/2563 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุจำกัด วิธีคัดเลือก 27/01/2563 04/02/2563 07/02/2563 2,517,554 23/03/2563 2,517,554 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/04/2563 5,080,000 19,130,776 4,236,093 14,894,683 9,224,942 986,583 8,238,359 48.22 35.00 35.00 35.00 35.00 26/05/2563 600 600 90
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว ระยะที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 13,000,000 13,000,000 13,000,000 2,040,000 10,960,000 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 09/01/2563 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 17/01/2563 28/01/2563 08/04/2563 1,560,000 10/04/2563 1,560,000 180 11/04/2563 13/04/2563 07/10/2563 บริษัทหาดใหญ่เคปซีล จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 10/02/2563 13/02/2563 1,797,091 23/03/2563 1,797,091 หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 2,040,000 12,505,600 1,560,000 10,945,600 6,388,176 6,388,176 51.08 35.00 35.00 35.00 35.00 26/05/2563 800 800 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบ่อทอง ระยะที่ 1) กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 4,469,870 4,469,870 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 14/08/2561 17/08/2561 วิธีคัดเลือก 16/08/2561 03/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 9,603,380 29/10/2561 9,603,380 210 09/11/2561 07/11/2561 06/06/2562 หจก. หวังซา อินเตอร์ กรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 21/05/2563 9,743,926 4,469,870 4,469,870 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 700 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 17/12/2562 17/12/2562 วิธีคัดเลือก 17/12/2562 06/02/2563 14/02/2563 14/02/2563 9,600,718 23/03/2563 9,600,718 180 01/04/2563 03/04/2563 27/09/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/04/2563 9,658,701 9,888,718 9,600,718 288,000 2,827,431 2,714,549 112,882 28.59 50.00 45.88 50.00 45.88 26/05/2563 750 82
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบางโกระ) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,830,000 170,000 บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี 17/12/2562 18/12/2562 วิธีคัดเลือก 18/12/2562 06/02/2563 14/02/2563 14/02/2563 5,759,400 31/03/2563 5,759,400 150 04/04/2563 03/04/2563 31/08/2563 หจก. มิงการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/04/2563 5,841,256 5,931,400 5,759,400 172,000 1,267,939 1,159,577 108,361 21.38 45.00 56.62 45.00 56.62 26/05/2563 500 54
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลสาคอใต้) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,800,000 200,000 สาคอใต้ มายอ ปัตตานี 17/12/2562 17/12/2562 วิธีคัดเลือก 17/12/2562 07/02/2563 17/02/2563 03/04/2563 6,736,620 31/03/2563 6,736,620 150 08/04/2563 03/04/2563 04/09/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/04/2563 6,803,746 6,938,620 6,736,620 202,000 2,328,405 2,212,196 116,210 33.56 40.00 52.13 40.00 52.13 26/05/2563 550 58
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปะกาฮะรัง) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 7,770,000 230,000 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 17/12/2562 18/12/2562 วิธีคัดเลือก 18/12/2562 06/02/2563 14/02/2563 14/02/2563 7,699,947 31/03/2563 7,699,947 180 08/04/2563 03/04/2563 04/10/2563 หจก.สลามรับเบอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/04/2563 7,788,428 7,929,947 7,699,947 230,000 3,302,025 3,182,015 120,010 41.64 47.00 46.28 47.00 46.28 26/05/2563 620 82
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลป่าไร่) ระยะที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 7,767,000 233,000 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 17/12/2562 17/12/2562 วิธีคัดเลือก 17/12/2562 06/02/2563 14/02/2563 14/02/2563 7,672,977 23/03/2563 7,672,977 180 31/03/2563 27/03/2563 26/09/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/04/2563 7,801,055 7,902,977 7,672,977 230,000 1,504,230 1,418,691 85,539 19.03 35.00 44.24 35.00 44.24 26/05/2563 830 101
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (คลองRMC ตำบลลุโบะยิไร) ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,890,000 110,000 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี 17/12/2562 17/12/2562 วิธีคัดเลือก 17/12/2562 06/02/2563 14/02/2563 14/02/2563 3,827,868 23/03/2563 3,827,868 120 31/03/2563 27/03/2563 28/07/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/04/2563 3,876,185 3,941,868 3,827,868 114,000 1,078,345 1,009,579 68,766 27.36 45.00 52.34 45.00 52.34 26/05/2563 450 60
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 (1.42) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 63,600 63,600 63,600 63,600 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 04/03/2563 04/03/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 04/03/2563 63,600 04/03/2563 63,600 นายธัญเทพ กรมไธสง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 63,600 63,600 63,600 16,581 16,581 26.07 40.00 41.25 40.00 41.25 26/05/2563 28 28 25 0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ (สนับสนุนแปลงใหญ่ประชารัฐ) ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,163,646 7,838,914 7,838,914 7,838,914 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 15/11/2560 15/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/01/2561 15/01/2561 05/02/2561 07/02/2561 9,987,475 05/03/2561 9,987,475 210 09/03/2561 08/03/2561 04/10/2561 หจก.108 ซีวิล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/04/2563 15,287,546 0.00 65.00 63.46 65.00 63.46 26/05/2563 2,675 2,675 180
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 งานจัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 26/12/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 04/02/2563 17/02/2563 1,209,600 23/03/2563 1,209,600 สุณภัทร เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 1,510,992 20,000,000 20,000,000 8,918,309 8,918,309 44.59 45.00 35.43 45.00 35.43 26/05/2563 2,800 2,800 200
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระยะที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ 28/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 25/11/2562 06/12/2562 899,760 30/03/2563 899,760 หจก.ภาคอินทรีย์เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 1,079,528 20,000,000 20,000,000 9,993,299 9,993,299 49.97 52.50 43.86 52.50 43.84 26/05/2563 1,723 1,723 150

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)