ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 16:48:06]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักกฏหมายและที่ดิน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 30 ชุด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 624,000 624,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 1,914,000 1,914,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน จำนวน 8 คัน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 12,560,000 12,560,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,457,200 1,457,200 457,210 457,210 นาบ่อคำ และคลองน้ำไหล เมือง และคลองลาน กำแพงเพชร 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 457,210 457,210 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 457,210 457,210 457,210 457,210 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,224,500 7,224,500 6,724,500 6,724,500 กะบกเตี้ย และอู่ตะเภา เนินขาม และมโนรมย์ ชัยนาท 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 6,724,500 6,724,500 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,454,800 7,454,800 7,454,800 7,454,800 ทุ่งพระ โคกสะอาด หนองบัวระเหว และโป่งนก คอนสาร ภูเขียว หนองบัวระเหว และเทพสถิต ชัยภูมิ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,454,800 7,454,800 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,400,000 3,400,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 3,400,000 3,400,000 3,399,999 3,399,999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,958,400 9,958,400 9,678,880 9,678,880 แม่สล สามเงา และแม่กาษา บ้านตาก สามเงา และแม่สอด ตาก 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 9,678,880 9,678,880 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 9,642,422 9,642,422 9,642,421 9,642,421 100.00 100.00 99.62 100.00 99.62 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 กระตีบ และบางพระ กำแพงแสน และนครชัยศรี นครปฐม 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม และเรณูนคร ธาตุพนม และเรณุนคร นครพนม 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,800,000 2,800,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,784,500 5,784,500 5,784,500 5,784,500 กบเจา บางเดื่อ และพระแก้ว บางบาล บางประหัน และภาชี พระนครศรีอยุธยา 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 5,784,500 5,784,500 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 5,781,800 5,781,800 4,185,561 4,185,561 72.39 100.00 72.36 100.00 72.36 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 250,000 250,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 31/07/2562 246,300 246,300 246,300 246,300 100.00 100.00 98.52 100.00 98.52 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 5,000,000 5,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 312,075 312,075 น้ำพุ และบ้านม่วง เมือง และบ้านโป่ง ราชบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 312,075 312,075 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 312,075 312,075 312,075 312,075 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,211,300 2,211,300 1,581,325 1,581,325 หนองบัว พัฒนานิคม และชัยบาดาล พัฒนานิคม ลพบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,581,325 1,581,325 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 1,581,325 1,581,325 1,581,325 1,581,325 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 128,900 128,900 128,900 128,900 หรเทพ บ้านหม้อ สระบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 128,900 128,900 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 02/08/2562 128,900 128,900 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 598,500 598,500 บ้านอิฐ เมือง อ่างทอง 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,041,600 3,041,600 3,041,600 3,041,600 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,041,600 3,041,600 สำนักกฎหมายและที่ดิน 31/07/2562 3,041,600 3,041,600 3,041,599 3,041,599 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,739,100 1,739,100 1,739,100 1,739,100 ดอนกลอย หนองขาหยาง อุทัยธานี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,739,100 1,739,100 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 1,739,100 1,739,100 1,636,390 1,636,390 94.09 100.00 94.09 100.00 94.09 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,760,000 7,760,000 7,760,000 7,760,000 กุดลาด ห้วยข่า คันไร่ และบุ่งมะแลง เมือง บุณฑริก สิรินธร และสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,760,000 7,760,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 31/07/2562 7,760,000 7,760,000 7,759,998 7,759,998 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกระบี่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 32,971,300 32,971,300 32,971,300 32,971,300 ทรายขาว และกระบี่น้อย คลองท่อม และเมือง กระบี่ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 32,971,300 32,971,300 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 28,961,996 28,961,996 28,947,459 28,947,459 99.95 100.00 87.80 100.00 87.80 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำตาปี 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,085,400 13,085,400 12,835,177 12,835,177 จรเข้เผือก และบ้านเก่า ด่านมะขามเตี้ย และเมือง กาญจนบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 12,835,177 12,835,177 สำนักกฎหมายและที่ดิน 31/07/2562 12,832,424 12,832,424 12,832,424 12,832,424 100.00 100.00 99.98 100.00 99.98 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,809,000 20,809,000 7,355,014 7,355,014 วังแสง ละหานนา โคกสูง และโนนทอง ชนบท แวงน้อย อุบลรัตน์ และหนองเรือ ขอนแก่น 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,355,014 7,355,014 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 3,155,014 3,155,014 3,093,492 3,093,492 98.05 100.00 42.06 100.00 42.06 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,130,000,000 1,130,000,000 1,129,996,523 1,129,996,523 ขุนซ่อง พวา และเกวียนหัก แก่งหางแมว และขลุง จันทบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,129,996,523 1,129,996,523 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 1,129,996,523 1,129,996,523 1,129,996,388 1,129,996,388 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 312,000,000 312,000,000 312,000,000 312,000,000 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 312,000,000 312,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 312,000,000 312,000,000 312,000,000 312,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 81,000,000 81,000,000 81,000,000 81,000,000 บ้านนา ขุนกระทิง ตากแดด บางหมาก ทุ่งคา, เมือง ทุ่งตะโก และท่าแซะ ชุมพร 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 81,000,000 81,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 72,302,877 72,302,877 25,046,989 25,046,989 34.64 100.00 56.27 100.00 56.27 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 56,491,700 56,491,700 56,491,700 56,491,700 เวียง เทิง เชียงราย 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 56,491,700 56,491,700 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 56,491,700 56,491,700 56,391,166 56,391,166 99.82 100.00 99.82 100.00 99.82 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 โคกหล่อ และนาบินหลา เมือง ตรัง 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 60,000,000 60,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 59,999,933 59,999,933 59,999,933 59,999,933 100.00 91.67 100.00 91.67 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 579,623,200 579,623,200 345,217,473 345,217,473 กรุงหยัน และนาเคียน ทุ่งใหญ่ และเมือง นครศรีธรรมราช 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 345,217,473 345,217,473 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 345,215,871 345,215,871 327,496,176 327,496,176 94.87 94.87 94.87 94.87 94.87 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 48,619,200 48,619,200 48,619,200 48,619,200 ตาคลี สร้อยทอง และชุมตาบง ตาคลี และชุมตาบง นครสวรรค์ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 48,619,200 48,619,200 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 43,280,891 43,280,891 40,239,966 40,239,966 92.97 100.00 82.77 100.00 82.77 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 บางปอ เมือง นราธิวาส 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 16,536,812 16,536,812 ผาทอง และแสนทอง ท่าวังผา น่าน 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 16,536,812 16,536,812 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 10,697,025 10,697,025 3,216,028 3,216,028 30.06 100.00 19.45 100.00 19.45 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 79,978,680 79,978,680 ห้วยสัตว์ใหญ่ และทองมงคล หัวหิน และบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 79,978,680 79,978,680 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 79,978,680 79,978,680 79,978,679 79,978,679 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 10,000,000 10,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 9,562,175 9,562,175 4,885,050 4,885,050 51.09 100.00 48.85 100.00 48.85 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 โคกปรง ยางสาว, บ้านเนิน ปากช่อง และบ้านไร่ วิเชียรบุรี และหล่มสัก เพชรบูรณ์ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 84,000,000 84,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 82,553,634 82,553,634 82,553,634 82,553,634 100.00 100.00 98.28 100.00 98.28 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 สวนเขื่อน เมือง แพร่ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 30,000,000 30,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 29,999,916 29,999,916 29,999,916 29,999,916 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 23,000,000 23,000,000 22,584,693 22,584,693 คำชะอี บ้านค้อ, โพธิ์ไทร และบางทรายน้อย คำชะอี, นาตาล และเมือง มุกดาหาร 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 22,584,693 22,584,693 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 22,584,693 22,584,693 22,584,693 22,584,693 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ยะรม เบตง ยะลา 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 30,000,000 30,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปัตตานี 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (20) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 84,298,000 84,298,000 35,540,461 35,540,461 พนมไพร ดูกอึ่ง บึงงาม และม่วงลาด อาจสามารถ หนองฮี หนองพอก และจังหาร ร้อยเอ็ด 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 35,540,461 35,540,461 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 33,958,753 33,958,753 33,942,982 33,942,982 99.95 100.00 95.51 100.00 95.51 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (21) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 ทุ่งกว่าว และบ้านแลง เมือง ลำปาง 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 37,500,000 37,500,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 37,080,584 37,080,584 35,911,308 35,911,308 96.85 100.00 95.76 100.00 95.76 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (22) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,400,000 33,400,000 17,985,675 17,985,675 นาด้วง ด่านซ้าย และทรายขาว นาด้วง ด่านซ้าย และวังสะพุง เลย 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 17,985,675 17,985,675 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 10,955,371 10,955,371 6,679,737 6,679,737 60.97 100.00 37.14 100.00 37.14 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (23) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 สุวรรณคาม กุดบาก สกลนคร 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 35,000,000 35,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 35,000,000 35,000,000 34,999,783 34,999,783 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (24) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 คลองรี และบ่อดาน สทิงพระ สงขลา 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 50,000,000 50,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 50,000,000 50,000,000 43,877,659 43,877,659 87.76 80.00 87.76 80.00 87.76 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (25) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 71,590,300 71,590,300 71,590,135 71,590,135 วังใหม่ และแซร์ออ วังสมบูรณ์ และวัฒนานคร สระแก้ว 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 71,590,135 71,590,135 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 71,590,135 71,590,135 71,590,135 71,590,135 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (26) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ห้วยไร่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 30,000,000 30,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 30,000,000 30,000,000 29,999,944 29,999,944 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (27) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 11,000,000 11,000,000 1,852,473 1,852,473 นาข่า และศรีสุข ท่าบ่อ และโพธิ์ตาก หนองคาย 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,852,473 1,852,473 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 31/07/2562 1,852,473 1,852,473 1,852,473 1,852,473 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (29) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 70,000,000 70,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 69,797,650 69,797,650 59,325,614 59,325,614 85.00 90.00 84.75 90.00 84.75 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,081,900 100,081,900 100,081,900 100,081,900 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 27/02/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 100,081,900 100,081,900 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/07/2562 100,081,900 100,081,900 100,079,120 100,079,120 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 101,146,900 101,146,900 101,146,900 101,146,900 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 27/02/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 101,146,900 101,146,900 สำนักกฎหมายและที่ดิน 24/04/2562 101,146,900 101,146,900 101,135,169 101,135,169 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพิจิตร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,435,943 13,435,943 13,435,943 13,435,943 กำแพงดิน และโพธิ์ประทับช้าง สามง่าม และโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 13,435,943 13,435,943 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 13,435,943 13,435,943 13,435,943 13,435,943 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 46,949,921 46,949,921 46,949,921 46,949,921 นาไหม นาคำ และถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 46,949,921 46,949,921 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 46,949,921 46,949,921 42,942,002 42,942,002 91.46 100.00 91.46 100.00 91.46 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,205,857 40,205,857 40,205,857 40,205,857 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 40,205,857 40,205,857 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 40,205,857 40,205,857 40,205,857 40,205,857 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 776,210 776,210 776,210 776,210 ละทาย และหนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 776,210 776,210 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 776,210 776,210 646,090 646,090 83.24 100.00 83.24 100.00 83.24 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 44,750 44,750 44,750 44,750 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 44,750 44,750 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 44,750 44,750 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 226,980 226,980 226,980 226,980 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 226,980 226,980 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 226,980 226,980 226,980 226,980 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,794,204 6,794,204 6,794,204 6,794,204 ดอยหล่อ, แม่ข่า ดอยหล่อ, ฝาง เชียงใหม่ 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 6,794,204 6,794,204 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 6,794,204 6,794,204 6,729,904 6,729,904 99.05 50.00 99.05 50.00 99.05 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,262,116 3,262,116 3,262,116 3,262,116 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,262,116 3,262,116 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 3,114,916 3,114,916 2,952,901 2,952,901 94.80 30.00 90.52 30.00 90.52 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 416,334 416,334 416,334 416,334 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 416,334 416,334 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 416,334 416,334 160,304 160,304 38.50 50.00 38.50 50.00 38.50 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,827,175 15,827,175 15,827,175 15,827,175 บางระกำ และท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 15,827,175 15,827,175 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 15,827,175 15,827,175 15,827,175 15,827,175 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,450,475 35,450,475 35,450,475 35,450,475 บ้านตึก, วังทองแดง ศรีสัชนาลัย, เมืองสุโขทัย สุโขทัย 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 35,450,475 35,450,475 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 35,450,475 35,450,475 35,450,475 35,450,475 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 41,288,485 41,288,485 41,288,485 41,288,485 กุดไห กุดบาก สกลนคร 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 41,288,485 41,288,485 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 41,288,485 41,288,485 41,286,184 41,286,184 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,126,063 2,126,063 2,126,063 2,126,063 ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 10/06/2562 2,126,063 2,126,063 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 2,126,063 2,126,063 2,126,063 2,126,063 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,211,445 4,211,445 4,211,445 4,211,445 นางัว นาหว้า นครพนม 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 4,211,445 4,211,445 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 4,211,445 4,211,445 289,288 289,288 6.87 0.00 6.87 0.00 6.87 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,514,400 1,514,400 1,514,400 1,514,400 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,514,400 1,514,400 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 1,514,400 1,514,400 1,514,400 1,514,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,914,221 2,914,221 2,914,221 2,914,221 กบเจา บางชะนี และไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,914,221 2,914,221 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 2,855,278 2,855,278 2,855,278 2,855,278 100.00 100.00 97.98 100.00 97.98 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 141,225 141,225 141,225 141,225 คำพราน วังม่วง สระบุรี 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 141,225 141,225 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 141,225 141,225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 175,325 175,325 175,325 175,325 หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 175,325 175,325 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 175,325 175,325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกระบี่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 95,491,781 95,491,781 95,491,781 95,491,781 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 95,491,781 95,491,781 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 95,491,781 95,491,781 95,491,781 95,491,781 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,428,675 4,428,675 4,428,675 4,428,675 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 4,428,675 4,428,675 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 4,428,675 4,428,675 4,050,989 4,050,989 91.47 50.00 91.47 50.00 91.47 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,518,438 16,518,438 16,518,438 16,518,438 คลองรี สทิงพระ สงขลา 10/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 16,518,438 16,518,438 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 16,518,438 16,518,438 11,238,255 11,238,255 68.03 0.00 68.03 0.00 68.03 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 19,203,010 19,203,010 19,203,010 19,203,010 ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 05/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 19,203,010 19,203,010 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 19,203,010 19,203,010 19,203,009 19,203,009 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน กรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 19/06/2562 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 12,000,000 12,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 02/08/2562 12,000,000 12,000,000 2,316,724 2,316,724 19.31 30.00 19.31 30.00 19.31 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 166,050 166,050 124,250 124,250 มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี 03/08/2558 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 124,250 124,250 สำนักกฎหมายและที่ดิน 24/07/2562 124,250 124,250 124,250 124,250 100.00 100.00 74.83 100.00 74.83 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย (ปรับแผน) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,984,763 1,984,763 1,984,763 1,984,763 ยางซ้าย เมือง สุโขทัย 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,984,763 1,984,763 สำนักกฎหมายและที่ดิน 01/05/2562 1,984,763 1,984,763 1,984,763 1,984,763 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,461,402 1,461,402 1,461,402 1,461,402 ละทาย หนองแก้ว และหนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,461,402 1,461,402 สำนักกฎหมายและที่ดิน 01/05/2562 1,461,402 1,461,402 1,413,870 1,413,870 96.75 82.09 96.75 82.09 96.75 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 108,290 108,290 108,290 108,290 โนนสะอาด และโนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 108,290 108,290 สำนักกฎหมายและที่ดิน 01/05/2562 108,290 108,290 108,290 108,290 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ (ปรับแผน) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,392,719 3,392,719 3,392,719 3,392,719 ดอยหล่อ, สบเตี๊ยะ ดอยหล่อ, จอมทอง เชียงใหม่ 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,392,719 3,392,719 สำนักกฎหมายและที่ดิน 01/05/2562 3,392,719 3,392,719 3,392,719 3,392,719 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 35,589,567 35,589,567 35,589,567 35,589,567 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 35,589,567 35,589,567 สำนักกฎหมายและที่ดิน 01/05/2562 35,589,567 35,589,567 35,589,567 35,589,567 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตาก (ปรับแผน) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,998,268 9,998,268 9,998,268 9,998,268 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 9,998,268 9,998,268 สำนักกฎหมายและที่ดิน 01/05/2562 9,998,268 9,998,268 9,998,268 9,998,268 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,454,998 3,454,998 3,454,998 3,454,998 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,454,998 3,454,998 สำนักกฎหมายและที่ดิน 01/05/2562 3,445,740 3,445,740 3,424,578 3,424,578 99.39 100.00 99.12 100.00 99.12 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดหนองคาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 938,000 938,000 938,000 938,000 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 938,000 938,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 01/05/2562 938,000 938,000 938,000 938,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 166,030 166,030 166,030 166,030 หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 166,030 166,030 สำนักกฎหมายและที่ดิน 01/05/2562 166,030 166,030 166,030 166,030 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 185,404 185,404 185,404 185,404 ทุ่งน้าว สอง แพร่ 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 185,404 185,404 สำนักกฎหมายและที่ดิน 01/05/2562 185,404 185,404 185,404 185,404 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)7 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 38 ครั้ง