ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 01:58:52]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักกฏหมายและที่ดิน 5.ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2558 166,050 166,050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน 573. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 44,800 44,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/01/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำปาง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผาทอง ท่าวังผา ลำปาง 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 5,000,000 5,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 บ้านร่องริว เทิง เชียงราย 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 9,000,000 9,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 9,000,000 9,000,000 8,999,999 8,999,999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.20) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง บ้านยาง หัวรอ และสมอแข วัดโบสถ์ และเมือง พิษณุโลก 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 360,000 360,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.21) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,110,062 3,110,062 3,110,062 3,110,062 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,110,100 3,110,100 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 3,101,331 3,101,331 3,101,330 3,101,330 100.00 100.00 99.72 100.00 99.72 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.22) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตาก โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,849,000 2,849,000 2,849,000 2,849,000 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,849,000 2,849,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 2,849,000 2,849,000 2,849,000 2,849,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.23) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 บ้านแก่ง สารจิตร คลองกระจง บ้านไร่ บ้านซ่าน หนองกล ศรีสัชนาลัย ศรีสำโรง และสวรรคโลก สุโขทัย 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,250,000 2,250,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 261,474 261,474 261,474 261,474 100.00 100.00 11.62 100.00 11.62 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.24) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 บ้านเวียง สวนเขื่อน และห้วยม้า เมือง และร้องกวาง แพร่ 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 4,100,000 4,100,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 4,100,000 4,100,000 4,098,553 4,098,553 99.96 100.00 99.96 100.00 99.96 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.25) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเลย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 นาด้วง นาด้วง เลย 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 4,000,000 4,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 4,000,000 4,000,000 3,999,998 3,999,998 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.26) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เทศบาลหนองสำโรง เมือง อุดรธานี 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 500,000 500,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.27) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,273,382 4,273,382 4,273,382 4,273,382 บ้านดง โคกสูง ละหานนา และ โพธิ์ไชย อุบลรัตน์ แวงน้อย และโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 8,996,900 8,996,900 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 4,258,907 4,258,907 4,258,906 4,258,906 100.00 100.00 99.66 100.00 99.66 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.28) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยโสธร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,000,000 7,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.29) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,479,200 7,479,200 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.30) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,434,800 6,434,800 6,434,800 6,434,800 โพธิ์ไทร และบางทรายน้อย นาตาล และเมือง มุกดาหาร 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 6,434,800 6,434,800 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 6,434,800 6,434,800 6,434,799 6,434,799 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.31) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,684,459 2,684,459 2,684,459 2,684,459 หนองแก้ว และบึงบุรพ์ กันทรารมย์ และบึงบุรพ์ ศรีสะเกษ 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 5,350,000 5,350,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 2,684,459 2,684,459 2,598,659 2,598,659 96.80 100.00 96.80 100.00 96.80 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.32) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,820,000 4,820,000 4,820,000 4,820,000 กบเจา และบ้านม้า บางบาล และบางไทร พระนครศรีอยุธยา 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 4,820,000 4,820,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 2,844,870 2,844,870 2,844,870 2,844,870 100.00 100.00 59.02 100.00 59.02 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.33) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยนาท โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 กะบกเตี้ย และอู่ตะเภา เนินขาม และมโนรมย์ ชัยนาท 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 4,000,000 4,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 78,523 78,523 78,523 78,523 100.00 100.00 1.96 100.00 1.96 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.34) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง หัวโพธิ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 200,000 200,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.35) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครปฐม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 205,125 205,125 205,125 205,125 ทุ่งบัว บางเลน และหัวจระเข้ กำแพงแสน บางเลน และเมือง นครปฐม 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 420,000 420,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 205,125 205,125 205,125 205,125 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.36) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดราชบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 211,480 211,480 211,480 211,480 ท่าผา ธรรมเสน และน้ำพุ บ้านโป่ง และเมือง ราชบุรี 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 250,000 250,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 211,480 211,480 211,480 211,480 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.37) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,930,100 7,930,100 7,930,100 7,930,100 หนองปรือ และบ้านเก่า หนองปรือ และเมือง กาญจนบุรี 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,930,100 7,930,100 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 7,930,100 7,930,100 7,930,100 7,930,100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.38) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนราธิวาส โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 5,000,000 5,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน กรุงเทพมหานคร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 70,000,000 70,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 70,000,000 70,000,000 62,847,867 62,847,867 89.78 100.00 89.78 100.00 89.78 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,979,800 20,979,800 20,979,800 20,979,800 ป่าตุ้ม ทุ่งหลวง เวียง เขื่อนผาก ดอยหล่อ สบเต๊ยะ พร้าว ดอยหล่อ และจอมทอง เชียงใหม่ 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 20,979,800 20,979,800 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 20,979,800 20,979,800 20,979,799 20,979,799 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดหนองคาย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 ด่านศรีสุข และโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 48,000,000 48,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 48,000,000 48,000,000 47,637,746 47,637,746 99.25 100.00 99.25 100.00 99.25 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,647,768 6,647,768 6,647,768 6,647,768 โคกเริงรมย์ ทุ่งพระ โคกสะอาด และหนองบัวระเหว บำเหน็จณรงค์ คอนสาร และหนองบัวระเหว ชัยภูมิ 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 20,500,000 20,500,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 6,647,768 6,647,768 4,297,768 4,297,768 64.65 100.00 64.65 100.00 64.65 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 28,412,000 28,412,000 28,412,000 28,412,000 ดูกอึ่ง และบึงงาม หนองฮี และหนองพอก ร้อยเอ็ด 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 28,412,000 28,412,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 28,412,000 28,412,000 28,411,095 28,411,095 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 26,722,200 26,722,200 26,722,200 26,722,200 ปะอาว และบุ่งมะแลง เมือง และสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 26,722,200 26,722,200 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 26,722,200 26,722,200 26,720,620 26,720,620 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครพนม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,914,416 18,914,416 18,914,416 18,914,416 นาหว้า นาคูญใหญ่ โพนสว่าง นางัว ฝั่งแดง นาหนาด พุ่ นาหว้า ศรีสงคราม ธาตุพนม นาแก เรณูนคร นครพนม 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 18,953,100 18,953,100 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 16,637,467 16,637,467 14,664,207 14,664,207 88.14 100.00 13,003.00 100.00 77.53 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,213,300 14,213,300 14,213,300 14,213,300 วังโรงใหญ่ ธารละหลอด ในเมือง และหนองแวง สีคิ้ว พิมาย และเทพารักษ์ นครราชสีมา 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 14,413,300 14,413,300 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 14,212,088 14,212,088 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชลบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 49,962,722 49,962,722 49,962,722 49,962,722 หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 50,000,000 50,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 49,962,722 49,962,722 49,937,316 49,937,316 99.95 100.00 99.95 100.00 99.95 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,171,500 400,171,500 400,171,500 400,171,500 ขุนซ่อง และพวา ดุสิต และแก่งหางแมว จันทบุรี 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 400,141,500 400,141,500 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 400,171,500 400,171,500 400,171,499 400,171,499 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 54,598,175 54,598,175 54,598,175 54,598,175 วังใหม่ และแซร์ออ วังสมบูรณ์ และวัฒนานคร สระแก้ว 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 54,600,000 54,600,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 54,598,175 54,598,175 54,598,174 54,598,174 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 ปากช่อง บ้านไร่ บ้านกลาง ช้างตะลูด บ้านเนิน หล่มสัก และวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 24,000,000 24,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 23,941,583 23,941,583 23,940,973 23,940,973 100.00 100.00 99.75 100.00 99.75 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 37,655,717 37,655,717 37,655,717 37,655,717 ชุมตาบง และหาดสูง ชุมตาบง และโกรกพระ นครสวรรค์ 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 40,518,500 40,518,500 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 37,655,362 37,655,362 24,912,465 24,912,465 66.16 100.00 66.16 100.00 66.16 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 843,600 843,600 843,600 843,600 เนินแจง หนองสระ เขาขี้ฝอย และทุ่งนาไทย เมือง และทัพทัน อุทัยธานี 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 24,216,000 24,216,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 843,600 843,600 843,598 843,598 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,100,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 10,100,000 10,100,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 10,100,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 81,000,000 81,000,000 81,000,000 81,000,000 คุริง ทรัพย์อนันต์ หงษ์เจริญ รับร่อ บ้านนา ขุนกระท ท่าแซะ เมือง ทุ่งตะโก ชุมพร 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 81,000,000 81,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 58,900,424 58,900,424 58,900,423 58,900,423 100.00 100.00 72.72 100.00 72.72 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกระบี่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 52,025,181 52,025,181 52,025,181 52,025,181 กระบี่น้อย และทรายขาว เมือง และคลองท่อม กระบี่ 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 52,028,800 52,028,800 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 52,025,181 52,025,181 52,023,720 52,023,720 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (20) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตรัง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 122,976,722 122,976,722 122,976,722 122,976,722 หนองตรุด นาโต๊ะหมิง บางรัก และโคกหล่อ เมือง ตรัง 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 150,014,700 150,014,700 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 122,976,721 122,976,721 117,845,752 117,845,752 95.83 100.00 95.83 100.00 95.83 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (21) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสงขลา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 คลองรี และบ่อดาน สทิงพระ สงขลา 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 19,000,000 19,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 19,000,000 19,000,000 18,999,132 18,999,132 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (22) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยะลา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 69,985,159 69,985,159 69,985,159 69,985,159 ยะรม เบตง ยะลา 04/10/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 70,000,000 70,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 69,985,159 69,985,159 69,985,159 69,985,159 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,913,412 3,913,412 3,913,412 3,913,412 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,913,412 3,913,412 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 3,913,412 3,913,412 3,913,412 3,913,412 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,166,227 13,166,227 13,166,227 13,166,227 เวียง และแม่เจดีย์ เทิง และเวียงป่าเป้า เชียงราย 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 13,166,227 13,166,227 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 13,166,227 13,166,227 13,166,226 13,166,226 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดน่าน (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,385,738 1,385,738 1,385,738 1,385,738 ผาตอ และริม ท่าวังผา น่าน 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,385,738 1,385,738 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 1,290,438 1,290,438 1,290,438 1,290,438 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 646,031 646,031 646,031 646,031 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 646,031 646,031 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 646,031 646,031 646,030 646,030 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตาก (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,391,956 2,391,956 2,391,956 2,391,956 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,391,956 2,391,956 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 2,391,956 2,391,956 2,391,956 2,391,956 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 5,000,000 5,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 4,999,856 4,999,856 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่ (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,576,717 14,576,717 14,576,717 14,576,717 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 14,576,717 14,576,717 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 14,576,717 14,576,717 14,504,296 14,504,296 99.50 100.00 99.50 100.00 99.50 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเลย (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,326,216 3,326,216 3,326,216 3,326,216 นาด้วง และโคกงาม นาด้วง และด่านซ้าย เลย 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,326,216 3,326,216 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 3,326,216 3,326,216 3,326,216 3,326,216 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดหนองบัวลำภู (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 680,262 680,262 680,262 680,262 บ้านขาม เมือง หนองบัวลำภู 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 680,262 680,262 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 680,262 680,262 679,561 679,561 99.90 100.00 99.90 100.00 99.90 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 82,205,622 82,205,622 82,205,622 82,205,622 ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 82,205,622 82,205,622 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 82,205,530 82,205,530 82,205,530 82,205,530 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,678,267 3,678,267 3,678,267 3,678,267 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,678,267 3,678,267 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 3,305,001 3,305,001 3,305,001 3,305,001 100.00 100.00 89.85 100.00 89.85 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 887,653 887,653 887,653 887,653 บางทรายใหญ่ เมือง มุกดาหาร 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 887,653 887,653 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 887,653 887,653 887,653 887,653 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชลบุรี (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 44,378,939 44,378,939 44,378,939 44,378,939 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 44,378,939 44,378,939 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 44,378,939 44,378,939 44,172,460 44,172,460 99.53 100.00 99.53 100.00 99.53 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 297,835 297,835 297,835 297,835 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 297,835 297,835 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 297,835 297,835 297,835 297,835 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดระยอง (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 44,800 44,800 44,800 44,800 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 44,800 44,800 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 44,800 44,800 44,800 44,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,617,340 1,617,340 1,617,340 1,617,340 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,617,340 1,617,340 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 1,617,340 1,617,340 1,617,340 1,617,340 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลพบุรี (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 758,175 758,175 758,175 758,175 หนองบัว และพัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 758,175 758,175 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 758,175 758,175 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,482,641 22,482,641 22,482,641 22,482,641 จรเข้เผือก และบ้านเก่า ด่านมะขามเตี้ย และเมือง กาญจนบุรี 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 22,482,641 22,482,641 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 22,482,641 22,482,641 22,482,640 22,482,640 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,291,500 2,291,500 2,291,500 2,291,500 ท่าแร้ง บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,291,500 2,291,500 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 2,291,500 2,291,500 2,291,500 2,291,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 ห้วยสัตว์ใหญ่ และทองมงคล หัวหิน และบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 27,000,000 27,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 26,790,672 26,790,672 14,997,445 14,997,445 55.98 100.00 55.55 100.00 55.55 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 35,000,000 35,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 34,978,148 34,978,148 34,978,148 34,978,148 100.00 100.00 99.94 100.00 99.94 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสงขลา (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ท่าบอน และบ่อตรุ ระโนด สงขลา 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 30,000,000 30,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 17,738,793 17,738,793 17,494,696 17,494,696 98.62 100.00 57.79 100.00 57.79 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพัทลุง (ปรับแผน) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 23/07/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 10,000,000 10,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 7,432,954 7,432,954 7,432,953 7,432,953 100.00 100.00 74.33 100.00 74.33 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (สมด.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,712,000 5,712,000 5,712,000 5,712,000 19/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2561 27/02/2561 5,700,960 5,700,960 31/05/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (สมด.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,361,000 2,361,000 2,361,000 2,361,000 19/12/2560 31/01/2561 27/02/2561 2,343,300 2,343,300 31/05/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน All in One (สมด.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 160,000 160,000 160,000 160,000 06/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 160,000 08/12/2560 160,000 ร้านคอมออนไลน์ 31/05/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 (สมด.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 106,000 106,000 106,000 106,000 06/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 103,000 08/12/2560 103,000 31/05/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 114. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,749,526 1,749,526 1,749,526 1,749,526 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 01/10/2559 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,749,526 1,749,526 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 1,749,526 1,749,526 1,305,875 1,305,875 74.64 100.00 74.64 100.00 74.65 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 115. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 34,929 34,929 34,929 34,929 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 01/10/2559 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 34,929 34,929 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 34,929 34,929 34,929 34,929 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 563. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน (มวกเหล็ก) เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 11,778,586 11,778,586 11,778,586 11,778,586 แสลงพัน วังม่วง สระบุรี 14/12/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 11,778,586 11,778,586 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 11,778,586 11,778,586 11,778,585 11,778,585 100.00 100.00 100.00 100.00 1,003.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 565. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 679,518 679,518 679,518 679,518 หนองพังค่า ทุ่งนาไทย ดอนกลอย และทุ่งพึ่ง เมือง ทัพทัน และหนองขาหย่าง อุทัยธานี 14/12/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 679,518 679,518 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 679,518 679,518 679,518 679,518 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 566. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 270,125 270,125 270,125 270,125 นายาง ชะอำ เพชรบุรี 14/12/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 270,125 270,125 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 270,125 270,125 270,125 270,125 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 567. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 2,772,007 2,772,007 2,772,007 2,772,007 ทุ่งตะไคร ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก และตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 14/12/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,772,007 2,772,007 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 2,772,007 2,772,007 2,772,007 2,772,007 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 568. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 7,427,468 7,427,468 7,427,468 7,427,468 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 14/12/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,427,468 7,427,468 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 7,427,468 7,427,468 7,427,467 7,427,467 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 569. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 405,859 405,859 405,859 405,859 แม่เจดีย์ และเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 14/12/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 405,859 405,859 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 405,859 405,859 405,858 405,858 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 570. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 14/12/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 25,800 25,800 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 571. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 2,771,064 2,771,064 2,771,064 2,771,064 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 14/12/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,771,064 2,771,064 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 2,771,064 2,771,064 2,771,064 2,771,064 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 572. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 385,265 385,265 385,265 385,265 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 14/12/2560 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 385,265 385,265 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 385,265 385,265 385,265 385,265 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส จังหวัดชลบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 66,890,600 66,890,600 66,890,600 66,890,600 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 15/05/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 66,890,600 66,890,600 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 66,890,600 66,890,600 66,866,837 66,866,837 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว จังหวัดจันทบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 175,859,400 175,859,400 175,859,400 175,859,400 ขุนซ่อง ดุสิต จันทบุรี 15/05/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 175,859,400 175,859,400 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 175,859,400 175,859,400 175,853,631 175,853,631 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 175,929,500 175,929,500 175,929,500 175,929,500 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 15/05/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 175,929,500 175,929,500 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 175,929,500 175,929,500 175,928,673 175,928,673 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 99,752,700 99,752,700 99,752,700 99,752,700 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 15/05/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 99,752,700 99,752,700 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 99,752,700 99,752,700 99,751,135 99,751,135 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 93,600,000 93,600,000 93,600,000 93,600,000 บางชะนี และสนามชัย บางบาล และบางไทร พระนครศรีอยุธยา 15/05/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 93,600,000 93,600,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 08/09/2561 93,600,000 93,600,000 80,421,991 80,421,991 85.92 100.00 48.47 100.00 48.47 18/09/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)