ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 08:08:39]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักกฏหมายและที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 667,221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สมด. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 804,000 804,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สมด. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 90,000 90,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สมด. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 31,500 31,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) สมด. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 10,000 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สมด. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 14,130,000 14,130,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน ตู้เหล็กเก็บของ 2 บาน สมด. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 55,000 55,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 504,400 504,400 504,400 504,400 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 504,400 504,400 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 504,400 504,400 504,400 504,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,137,000 7,137,000 7,137,000 7,137,000 บางเดื่อ และกบเจา บางปะหัน และบางบาล พระนครศรีอยุธยา 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,137,000 7,137,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 4,977,244 4,977,244 4,814,983 4,814,983 96.74 69.74 67.47 69.74 67.47 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 120,000,000 120,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 88,046,105 88,046,105 57,622,278 57,622,278 65.45 81.00 48.02 81.00 48.02 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,182,900 46,182,900 22,499,903 22,499,903 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 22,499,903 22,499,903 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 15/07/2563 22,494,443 22,494,443 22,494,441 22,494,441 100.00 100.00 99.98 100.00 99.98 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 14,930,554 14,930,554 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 14,930,554 14,930,554 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 15/07/2563 14,316,180 14,316,180 14,278,919 14,278,919 99.74 100.00 95.64 100.00 95.64 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 115,000,000 115,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 83,887,670 83,887,670 83,887,670 83,887,670 100.00 72.95 72.95 72.95 72.95 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,156,200 12,156,200 12,156,200 12,156,200 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 12,156,200 12,156,200 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 12,156,114 12,156,114 12,156,114 12,156,114 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 31,527,300 31,527,300 31,526,795 31,526,795 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 31,526,795 31,526,795 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 15/07/2563 31,526,795 31,526,795 31,523,200 31,523,200 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 60,000,000 60,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 59,999,972 59,999,972 59,999,972 59,999,972 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 24,999,634 24,999,634 คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 24,999,634 24,999,634 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 15/07/2563 24,999,363 24,999,363 8,052,037 8,052,037 32.21 100.00 32.21 100.00 32.21 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,000,000 29,000,000 16,000,000 16,000,000 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 16/01/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 16,000,000 16,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 15/07/2563 7,436,710 7,436,710 7,413,758 7,413,758 99.69 100.00 46.34 100.00 46.34 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 32,296,700 32,296,700 6,487,200 6,487,200 สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 6,487,200 6,487,200 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 15/07/2563 6,487,144 6,487,144 6,487,143 6,487,143 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,193,896,400 2,193,896,400 1,737,704,174 1,737,704,174 พวา และขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,737,704,174 1,737,704,174 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 15/07/2563 1,691,904,056 1,691,904,056 1,639,100,758 1,639,100,758 96.88 100.00 94.33 100.00 94.33 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,993,600 170,993,600 170,993,600 170,993,600 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 170,993,600 170,993,600 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 170,993,586 170,993,586 170,993,584 170,993,584 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 48,713,600 48,713,600 48,709,700 48,709,700 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 48,709,700 48,709,700 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 15/07/2563 48,709,659 48,709,659 48,709,658 48,709,658 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,576,300 11,576,300 11,576,300 11,576,300 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 11,576,300 11,576,300 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 11,576,300 11,576,300 6,156,040 6,156,040 53.18 100.00 5,318.00 100.00 53.18 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 253,103,000 253,103,000 253,103,000 253,103,000 ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 253,103,000 253,103,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 228,402,679 228,402,679 228,402,677 228,402,677 100.00 100.00 90.24 100.00 90.24 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000,000 170,000,000 170,000,000 170,000,000 บ้านนา ขุนกระทิง ตากแดด บางหมาก และทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 170,000,000 170,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 154,549,693 154,549,693 147,328,727 147,328,727 95.33 90.91 86.66 90.91 86.66 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 229,891,700 229,891,700 174,891,700 174,891,700 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 174,891,700 174,891,700 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 15/07/2563 174,891,690 174,891,690 172,472,643 172,472,643 98.62 100.00 98.62 100.00 98.62 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (20) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 44,519,300 44,519,300 44,260,162 44,260,162 ยะรม เบตง ยะลา 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 44,260,162 44,260,162 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 15/07/2563 44,260,162 44,260,162 44,260,162 44,260,162 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดน่าน (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 918,522 918,522 918,522 918,522 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 918,522 918,522 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 918,522 918,522 918,521 918,521 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพะเยา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,926,520 10,926,520 10,926,520 10,926,520 งิม ปง พะเยา 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 10,926,520 10,926,520 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 10,926,520 10,926,520 7,237,880 7,237,880 66.24 78.00 66.24 78.00 66.24 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 879,196 879,196 879,196 879,196 เวียง เทิง เชียงราย 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 879,196 879,196 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 879,196 879,196 879,195 879,195 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,090,048 3,090,048 3,090,048 3,090,048 สมอแข ดอนทอง และบ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,090,048 3,090,048 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 3,090,048 3,090,048 2,911,258 2,911,258 94.21 77.67 94.21 77.67 94.21 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพิจิตร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,822,412 1,822,412 1,822,412 1,822,412 กำแพงดิน และโพธิ์ประทับช้าง สามง่าม และโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,822,412 1,822,412 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 1,822,412 1,822,412 1,822,412 1,822,412 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 99,997,900 99,997,900 99,997,900 99,997,900 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 99,997,900 99,997,900 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 99,997,900 99,997,900 99,997,900 99,997,900 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 57,612 57,612 57,612 57,612 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 57,612 57,612 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 57,612 57,612 57,612 57,612 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 37,890,939 37,890,939 37,890,939 37,890,939 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 37,890,939 37,890,939 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 37,890,939 37,890,939 13,190,927 13,190,927 34.81 52.78 34.81 52.78 34.81 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,995,154 5,995,154 5,995,154 5,995,154 สร้างถ่อน้อย และจิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 5,995,154 5,995,154 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 5,995,154 5,995,154 5,927,964 5,927,964 98.88 100.00 98.88 100.00 98.88 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,547,279 4,547,279 4,547,279 4,547,279 โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 4,547,279 4,547,279 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 4,547,279 4,547,279 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,379 24,379 24,379 24,379 ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 24,379 24,379 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 24,379 24,379 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,924,039 1,924,039 1,924,039 1,924,039 นางัว และธาตุพนมเหนือ นาหว้า และธาตุพนม นครพนม ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,924,039 1,924,039 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 1,924,039 1,924,039 1,121,660 1,121,660 58.30 100.00 58.30 100.00 58.30 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,003,593 2,003,593 2,003,593 2,003,593 รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,003,593 2,003,593 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 2,003,593 2,003,593 2,003,593 2,003,593 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,003,721 16,003,721 16,003,721 16,003,721 ทุ่งกระตาดพัฒนา และดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 16,003,721 16,003,721 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 16,003,721 16,003,721 9,052,979 9,052,979 56.57 87.48 56.57 87.48 56.57 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,421,783 14,421,783 14,421,783 14,421,783 กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 14,421,783 14,421,783 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 14,421,783 14,421,783 14,421,783 14,421,783 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชลบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,529,733 29,529,733 29,529,733 29,529,733 หน้าพระธาตุ และกุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 29,529,733 29,529,733 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 29,529,733 29,529,733 8,541,690 8,541,690 28.93 100.00 28.93 100.00 28.93 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลพบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,700 42,700 42,700 42,700 ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 42,700 42,700 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 42,700 42,700 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,094,823 3,094,823 3,094,823 3,094,823 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,094,823 3,094,823 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 3,094,823 3,094,823 3,094,822 3,094,822 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,777,295 14,777,295 14,777,295 14,777,295 ห้วยน้ำหอม และมาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 14,777,295 14,777,295 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 14,777,295 14,777,295 12,044,725 12,044,725 81.51 36.37 81.51 36.37 81.51 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 160,568 160,568 160,568 160,568 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 160,568 160,568 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 160,568 160,568 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกระบี่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,979,940 3,979,940 3,979,940 3,979,940 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,979,940 3,979,940 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 3,979,940 3,979,940 3,979,939 3,979,939 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสงขลา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 175,302,522 175,302,522 175,302,522 175,302,522 สนามชัย จะทิ้งพระ กระดังงา ชุมพล และคลองรี สทิงพระ สงขลา 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 175,302,522 175,302,522 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 175,302,522 175,302,522 105,736,363 105,736,363 60.32 57.04 60.32 57.04 60.32 11/08/2563
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตรัง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 56,441,877 56,441,877 56,441,877 56,441,877 นาบินหลา และบ้านควน เมืองตรัง ตรัง 22/06/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 56,441,877 56,441,877 สำนักกฎหมายและที่ดิน 15/07/2563 56,441,877 56,441,877 48,852,114 48,852,114 86.55 53.15 86.55 53.15 86.55 11/08/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)