ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 15:32:22]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักกฏหมายและที่ดิน 5.ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2558 166,050 166,050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน 573. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 44,800 44,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/01/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำปาง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผาทอง ท่าวังผา ลำปาง ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 5,000,000 5,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 5,000,000 5,000,000 184,920 184,920 3.70 100.00 3.70 100.00 3.70 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 บ้านร่องริว เทิง เชียงราย ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 9,000,000 9,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 9,000,000 9,000,000 8,998,575 8,998,575 99.98 100.00 99.98 100.00 99.98 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.20) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 360,000 360,000 บ้านยาง หัวรอ และสมอแข วัดโบสถ์ และเมือง พิษณุโลก ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 360,000 360,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.21) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,110,100 3,110,100 3,110,100 3,110,100 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,110,100 3,110,100 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 3,101,331 3,101,331 3,101,330 3,101,330 100.00 100.00 99.72 100.00 99.72 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.22) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตาก โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,849,000 2,849,000 2,849,000 2,849,000 แม่สลิด บ้านตาก ตาก ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,849,000 2,849,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 2,849,000 2,849,000 2,848,456 2,848,456 99.98 100.00 99.98 100.00 99.98 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.23) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 บ้านแก่ง สารจิตร คลองกระจง บ้านไร่ บ้านซ่าน หนองกล ศรีสัชนาลัย ศรีสำโรง และสวรรคโลก สุโขทัย ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,250,000 2,250,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 261,474 261,474 261,474 261,474 100.00 100.00 11.62 100.00 11.62 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.24) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 บ้านเวียง สวนเขื่อน และห้วยม้า เมือง และร้องกวาง แพร่ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 4,100,000 4,100,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 4,100,000 4,100,000 4,098,553 4,098,553 99.96 100.00 99.96 100.00 99.96 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.25) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเลย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 นาด้วง นาด้วง เลย ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 4,000,000 4,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 4,000,000 4,000,000 3,995,300 3,995,300 99.88 75.00 99.88 75.00 99.88 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.26) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เทศบาลหนองสำโรง เมือง อุดรธานี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 500,000 500,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.27) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,996,900 8,996,900 8,996,900 8,996,900 บ้านดง โคกสูง ละหานนา และ โพธิ์ไชย อุบลรัตน์ แวงน้อย และโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 8,996,900 8,996,900 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 4,273,382 4,273,382 4,258,906 4,258,906 99.66 100.00 47.34 100.00 47.34 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.28) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยโสธร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,000,000 7,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.29) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,479,200 7,479,200 7,479,200 7,479,200 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,479,200 7,479,200 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.30) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,434,800 6,434,800 6,434,800 6,434,800 โพธิ์ไทร และบางทรายน้อย นาตาล และเมือง มุกดาหาร ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 6,434,800 6,434,800 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 6,434,800 6,434,800 6,433,888 6,433,888 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.31) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,350,000 5,350,000 5,350,000 5,350,000 หนองแก้ว และบึงบุรพ์ กันทรารมย์ และบึงบุรพ์ ศรีสะเกษ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 5,350,000 5,350,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 2,684,459 2,684,459 2,538,519 2,538,519 94.56 100.00 47.45 100.00 47.45 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.32) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,820,000 4,820,000 4,820,000 4,820,000 กบเจา และบ้านม้า บางบาล และบางไทร พระนครศรีอยุธยา ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 4,820,000 4,820,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 2,844,870 2,844,870 0.00 58.51 0.00 58.51 0.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.33) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยนาท โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 กะบกเตี้ย และอู่ตะเภา เนินขาม และมโนรมย์ ชัยนาท ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 4,000,000 4,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 78,523 78,523 78,523 78,523 100.00 100.00 1.96 100.00 1.96 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.34) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หัวโพธิ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 200,000 200,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.35) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครปฐม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 ทุ่งบัว บางเลน และหัวจระเข้ กำแพงแสน บางเลน และเมือง นครปฐม ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 420,000 420,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 0.00 76.19 0.00 76.19 0.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.36) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดราชบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ท่าผา ธรรมเสน และน้ำพุ บ้านโป่ง และเมือง ราชบุรี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 250,000 250,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 211,480 211,480 211,480 211,480 100.00 100.00 84.59 100.00 84.59 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.37) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,930,100 7,930,100 7,930,100 7,930,100 หนองปรือ และบ้านเก่า หนองปรือ และเมือง กาญจนบุรี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,930,100 7,930,100 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 7,930,100 7,930,100 7,926,176 7,926,176 99.95 100.00 99.95 100.00 99.95 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.38) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนราธิวาส โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 5,000,000 5,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน กรุงเทพมหานคร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 70,000,000 70,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 69,831,300 69,831,300 49,517,582 49,517,582 70.91 82.86 70.74 82.86 70.74 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,979,800 20,979,800 20,979,800 20,979,800 ป่าตุ้ม ทุ่งหลวง เวียง เขื่อนผาก ดอยหล่อ สบเต๊ยะ พร้าว ดอยหล่อ และจอมทอง เชียงใหม่ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 20,979,800 20,979,800 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 20,979,800 20,979,800 20,939,087 20,939,087 99.81 97.85 99.81 97.85 99.81 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดหนองคาย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 ด่านศรีสุข และโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 48,000,000 48,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 47,637,746 47,637,746 46,590,296 46,590,296 97.80 99.79 97.06 99.79 97.06 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,500,000 20,500,000 20,500,000 20,500,000 โคกเริงรมย์ ทุ่งพระ โคกสะอาด และหนองบัวระเหว บำเหน็จณรงค์ คอนสาร และหนองบัวระเหว ชัยภูมิ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 20,500,000 20,500,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 4,297,768 4,297,768 4,297,768 4,297,768 100.00 37.56 20.96 37.56 20.96 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 28,412,000 28,412,000 28,412,000 28,412,000 ดูกอึ่ง และบึงงาม หนองฮี และหนองพอก ร้อยเอ็ด ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 28,412,000 28,412,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 28,411,095 28,411,095 28,373,295 28,373,295 99.87 100.00 99.86 100.00 99.86 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 26,722,200 26,722,200 26,722,200 26,722,200 ปะอาว และบุ่งมะแลง เมือง และสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 26,722,200 26,722,200 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 26,720,621 26,720,621 19,902,457 19,902,457 74.48 100.00 74.48 100.00 74.48 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครพนม โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,953,100 18,953,100 18,953,100 18,953,100 นาหว้า นาคูญใหญ่ โพนสว่าง นางัว ฝั่งแดง นาหนาด พุ่ นาหว้า ศรีสงคราม ธาตุพนม นาแก เรณูนคร นครพนม ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 18,953,100 18,953,100 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 15,707,433 15,707,433 7,992,560 7,992,560 50.88 100.00 13,003.00 100.00 42.17 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,413,300 14,413,300 14,413,300 14,413,300 วังโรงใหญ่ ธารละหลอด ในเมือง และหนองแวง สีคิ้ว พิมาย และเทพารักษ์ นครราชสีมา ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 14,413,300 14,413,300 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 14,212,088 14,212,088 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชลบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 50,000,000 50,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 49,962,722 49,962,722 49,937,316 49,937,316 99.95 100.00 99.87 100.00 99.87 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,171,500 400,171,500 400,171,500 400,171,500 ขุนซ่อง และพวา ดุสิต และแก่งหางแมว จันทบุรี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 400,141,500 400,141,500 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 400,171,500 400,171,500 399,992,350 399,992,350 99.96 100.00 99.96 100.00 99.96 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 54,600,000 54,600,000 54,600,000 54,600,000 วังใหม่ และแซร์ออ วังสมบูรณ์ และวัฒนานคร สระแก้ว ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 54,600,000 54,600,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 54,598,175 54,598,175 54,598,174 54,598,174 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 ปากช่อง บ้านไร่ บ้านกลาง ช้างตะลูด บ้านเนิน หล่มสัก และวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 24,000,000 24,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 23,941,583 23,941,583 18,607,413 18,607,413 77.72 100.00 77.53 100.00 77.53 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 40,518,500 40,518,500 40,518,500 40,518,500 ชุมตาบง และหาดสูง ชุมตาบง และโกรกพระ นครสวรรค์ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 40,518,500 40,518,500 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 25,352,803 25,352,803 11,394,798 11,394,798 44.94 74.04 28.12 74.04 28.12 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,216,000 24,216,000 24,216,000 24,216,000 เนินแจง หนองสระ เขาขี้ฝอย และทุ่งนาไทย เมือง และทัพทัน อุทัยธานี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 24,216,000 24,216,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 843,600 843,600 843,598 843,598 100.00 9.68 3.48 9.68 3.48 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,100,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 10,100,000 10,100,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 10,100,000 10,100,000 9,995,350 9,995,350 98.96 100.00 98.96 100.00 98.96 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 81,000,000 81,000,000 81,000,000 81,000,000 คุริง ทรัพย์อนันต์ หงษ์เจริญ รับร่อ บ้านนา ขุนกระท ท่าแซะ เมือง ทุ่งตะโก ชุมพร ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 81,000,000 81,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 58,172,784 58,172,784 47,294,481 47,294,481 81.30 75.31 58.39 75.31 58.39 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกระบี่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 52,028,800 52,028,800 52,028,800 52,028,800 กระบี่น้อย และทรายขาว เมือง และคลองท่อม กระบี่ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 52,028,800 52,028,800 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 52,025,181 52,025,181 52,023,720 52,023,720 100.00 100.00 99.99 100.00 99.99 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (20) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตรัง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 150,014,700 150,014,700 150,014,700 150,014,700 หนองตรุด นาโต๊ะหมิง บางรัก และโคกหล่อ เมือง ตรัง ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 150,014,700 150,014,700 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 90,409,145 90,409,145 84,620,076 84,620,076 93.60 100.00 69.06 100.00 69.06 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (21) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสงขลา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 คลองรี และบ่อดาน สทิงพระ สงขลา ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 19,000,000 19,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 19,000,000 19,000,000 18,999,132 18,999,132 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (22) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยะลา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ยะรม เบตง ยะลา ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 70,000,000 70,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 69,985,159 69,985,159 69,985,159 69,985,159 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (สมด.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,712,000 5,712,000 5,712,000 5,712,000 19/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2561 27/02/2561 5,700,960 5,700,960 31/05/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (สมด.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,361,000 2,361,000 2,361,000 2,361,000 19/12/2560 31/01/2561 27/02/2561 2,343,300 2,343,300 31/05/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน All in One (สมด.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 160,000 160,000 160,000 160,000 06/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 160,000 08/12/2560 160,000 ร้านคอมออนไลน์ 31/05/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 (สมด.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 106,000 106,000 106,000 106,000 06/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 103,000 08/12/2560 103,000 31/05/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 114. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,749,526 1,749,526 1,749,526 1,749,526 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,749,526 1,749,526 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 1,749,526 1,749,526 1,305,875 1,305,875 74.64 6.30 74.64 6.30 74.65 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 115. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 34,929 34,929 34,929 34,929 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 34,929 34,929 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 34,929 34,929 34,929 34,929 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 563. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน (มวกเหล็ก) เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 11,778,586 11,778,586 11,778,586 11,778,586 แสลงพัน วังม่วง สระบุรี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 11,778,586 11,778,586 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 11,778,586 11,778,586 11,778,585 11,778,585 100.00 100.00 100.00 100.00 1,003.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 565. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 679,518 679,518 679,518 679,518 หนองพังค่า ทุ่งนาไทย ดอนกลอย และทุ่งพึ่ง เมือง ทัพทัน และหนองขาหย่าง อุทัยธานี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 679,518 679,518 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 679,518 679,518 679,518 679,518 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 566. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 270,125 270,125 270,125 270,125 นายาง ชะอำ เพชรบุรี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 270,125 270,125 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 270,125 270,125 270,125 270,125 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 567. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 2,772,007 2,772,007 2,772,007 2,772,007 ทุ่งตะไคร ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก และตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,772,007 2,772,007 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 2,772,007 2,772,007 2,772,007 2,772,007 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 568. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 7,427,468 7,427,468 7,427,468 7,427,468 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,427,468 7,427,468 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 7,427,468 7,427,468 7,427,467 7,427,467 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 569. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 405,859 405,859 405,859 405,859 แม่เจดีย์ และเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 405,859 405,859 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 405,859 405,859 405,858 405,858 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 570. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 25,800 25,800 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 571. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 2,771,064 2,771,064 2,771,064 2,771,064 ราษีไศล ศรีสะเกษ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,771,064 2,771,064 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 2,771,064 2,771,064 2,771,064 2,771,064 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน 572. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 385,265 385,265 385,265 385,265 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 385,265 385,265 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 385,265 385,265 385,265 385,265 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส จังหวัดชลบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 66,890,600 66,890,600 66,890,600 66,890,600 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 66,890,600 66,890,600 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 66,890,600 66,890,600 66,866,837 66,866,837 99.96 100.00 99.96 100.00 99.96 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว จังหวัดจันทบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 175,859,400 175,859,400 175,859,400 175,859,400 ขุนซ่อง ดุสิต จันทบุรี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 175,859,400 175,859,400 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 175,859,400 175,859,400 175,853,631 175,853,631 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 175,929,500 175,929,500 175,929,500 175,929,500 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 175,929,500 175,929,500 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 175,929,500 175,929,500 175,890,873 175,890,873 99.98 100.00 99.98 100.00 99.98 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 99,752,700 99,752,700 99,752,700 99,752,700 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 99,752,700 99,752,700 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 99,752,700 99,752,700 99,751,135 99,751,135 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 93,600,000 93,600,000 93,600,000 93,600,000 บางบาล และบางไทร พระนครศรีอยุธยา ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 93,600,000 93,600,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน ติดปัญหาอื่นๆ 22/06/2561 93,600,000 93,600,000 8,716,566 8,716,566 9.31 42.74 9.31 42.74 9.31 17/07/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)