ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 18:33:05]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักกฏหมายและที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 667,221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สมด. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 804,000 804,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สมด. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 90,000 90,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สมด. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 31,500 31,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) สมด. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 10,000 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สมด. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 14,130,000 14,130,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน ตู้เหล็กเก็บของ 2 บาน สมด. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 55,000 55,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 504,400 504,400 504,400 504,400 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 504,400 504,400 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 504,400 504,400 504,400 504,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,137,000 7,137,000 7,137,000 7,137,000 บางเดื่อ และกบเจา บางปะหัน และบางบาล พระนครศรีอยุธยา 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,137,000 7,137,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 4,977,244 4,977,244 3,754,541 3,754,541 75.43 78.11 52.61 78.11 52.61 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 120,000,000 120,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 71,573,500 71,573,500 36,126,171 36,126,171 50.47 35.83 30.11 35.83 30.11 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,182,900 46,182,900 46,182,900 46,182,900 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 46,182,900 46,182,900 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 22,499,856 22,499,856 16,482,721 16,482,721 73.26 80.98 35.69 80.98 35.69 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 25,000,000 25,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 14,316,180 14,316,180 14,271,674 14,271,674 99.69 90.00 57.09 90.00 57.09 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 115,000,000 115,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 83,887,670 83,887,670 83,887,670 83,887,670 100.00 100.00 72.95 100.00 72.95 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,156,200 12,156,200 12,156,200 12,156,200 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 12,156,200 12,156,200 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 12,156,114 12,156,114 12,156,114 12,156,114 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 31,527,300 31,527,300 31,527,300 31,527,300 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 31,527,300 31,527,300 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 31,526,795 31,526,795 31,523,200 31,523,200 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 60,000,000 60,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 59,997,872 59,997,872 59,997,872 59,997,872 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 25,000,000 25,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 24,998,476 24,998,476 6,179,170 6,179,170 24.72 100.00 24.72 100.00 24.72 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 16/01/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 29,000,000 29,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 21/01/2563 7,436,710 7,436,710 2,294,773 2,294,773 30.86 72.41 19.69 72.41 19.69 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 32,296,700 32,296,700 32,296,700 32,296,700 สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 32,296,700 32,296,700 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 6,487,144 6,487,144 6,487,143 6,487,143 100.00 100.00 20.09 100.00 20.09 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,193,896,400 2,193,896,400 2,193,896,400 2,193,896,400 พวา และขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,193,896,400 2,193,896,400 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 1,737,704,127 1,737,704,127 1,630,557,271 1,630,557,271 93.83 100.00 74.32 100.00 74.32 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,993,600 170,993,600 170,993,600 170,993,600 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 170,993,600 170,993,600 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 170,993,586 170,993,586 170,993,585 170,993,585 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 48,713,600 48,713,600 48,713,600 48,713,600 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 48,713,600 48,713,600 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 48,709,659 48,709,659 48,709,658 48,709,658 100.00 100.00 99.99 100.00 99.99 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,576,300 11,576,300 11,576,300 11,576,300 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 11,576,300 11,576,300 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 11,576,300 11,576,300 6,156,040 6,156,040 53.18 48.81 5,318.00 48.81 53.18 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 253,103,000 253,103,000 253,103,000 253,103,000 ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 253,103,000 253,103,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 228,402,679 228,402,679 228,402,677 228,402,677 100.00 79.02 90.24 79.02 90.24 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000,000 170,000,000 170,000,000 170,000,000 บ้านนา ขุนกระทิง ตากแดด บางหมาก และทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 170,000,000 170,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 147,351,563 147,351,563 125,554,452 125,554,452 85.21 64.12 73.86 64.12 73.86 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 229,891,700 229,891,700 229,891,700 229,891,700 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 170,000,000 170,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 174,891,690 174,891,690 168,554,244 168,554,244 96.38 100.00 73.32 100.00 73.32 26/05/2563 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (20) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 44,519,300 44,519,300 44,519,300 44,519,300 ยะรม เบตง ยะลา 27/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 44,519,300 44,519,300 สำนักกฎหมายและที่ดิน 10/03/2563 44,260,162 44,260,162 44,260,162 44,260,162 100.00 89.85 99.42 89.85 99.42 26/05/2563 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)