ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 01:33:48]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,457,200 1,457,200 1,457,200 1,457,200 นาบ่อคำ และคลองน้ำไหล เมือง และคลองลาน กำแพงเพชร 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,457,200 1,457,200 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 457,210 457,210 0.00 31.38 0.00 31.38 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,224,500 7,224,500 7,224,500 7,224,500 กะบกเตี้ย และอู่ตะเภา เนินขาม และมโนรมย์ ชัยนาท 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,224,500 7,224,500 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,454,800 7,454,800 7,454,800 7,454,800 ทุ่งพระ โคกสะอาด หนองบัวระเหว และโป่งนก คอนสาร ภูเขียว หนองบัวระเหว และเทพสถิต ชัยภูมิ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,454,800 7,454,800 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,400,000 3,400,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 3,400,000 3,400,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,958,400 9,958,400 9,958,400 9,958,400 แม่สล สามเงา และแม่กาษา บ้านตาก สามเงา และแม่สอด ตาก 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 9,958,400 9,958,400 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 กระตีบ และบางพระ กำแพงแสน และนครชัยศรี นครปฐม 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 170,000 170,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม และเรณูนคร ธาตุพนม และเรณุนคร นครพนม 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,800,000 2,800,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,784,500 5,784,500 5,784,500 5,784,500 กบเจา บางเดื่อ และพระแก้ว บางบาล บางประหัน และภาชี พระนครศรีอยุธยา 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 5,784,500 5,784,500 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 250,000 250,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 5,000,000 5,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 น้ำพุ และบ้านม่วง เมือง และบ้านโป่ง ราชบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 400,000 400,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 181,200 181,200 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,211,300 2,211,300 2,211,300 2,211,300 หนองบัว พัฒนานิคม และชัยบาดาล พัฒนานิคม ลพบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 2,211,300 2,211,300 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 745,675 745,675 0.00 9.56 0.00 9.56 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 128,900 128,900 128,900 128,900 หรเทพ บ้านหม้อ สระบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 128,900 128,900 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 598,500 598,500 598,500 598,500 บ้านอิฐ เมือง อ่างทอง 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 598,500 598,500 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 6.12 0.00 6.12 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,041,600 3,041,600 3,041,600 3,041,600 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 3,041,600 3,041,600 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,739,100 1,739,100 1,739,100 1,739,100 ดอนกลอย หนองขาหยาง อุทัยธานี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,739,100 1,739,100 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 349,335 349,335 0.00 62.63 0.00 62.63 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (1.17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,760,000 7,760,000 7,760,000 7,760,000 กุดลาด ห้วยข่า คันไร่ และบุ่งมะแลง เมือง บุณฑริก สิรินธร และสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 7,760,000 7,760,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกระบี่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 32,971,300 32,971,300 32,971,300 32,971,300 ทรายขาว และกระบี่น้อย คลองท่อม และเมือง กระบี่ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 32,971,300 32,971,300 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 22,761,796 22,761,796 0.00 60.66 0.00 60.66 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำตาปี 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,085,400 13,085,400 13,085,400 13,085,400 จรเข้เผือก และบ้านเก่า ด่านมะขามเตี้ย และเมือง กาญจนบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 13,085,400 13,085,400 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 7,363,777 7,363,777 0.00 56.28 0.00 56.28 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,809,000 20,809,000 20,809,000 20,809,000 วังแสง ละหานนา โคกสูง และโนนทอง ชนบท แวงน้อย อุบลรัตน์ และหนองเรือ ขอนแก่น 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 20,809,000 20,809,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 335,225 335,225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,130,000,000 1,130,000,000 1,130,000,000 1,130,000,000 ขุนซ่อง พวา และเกวียนหัก แก่งหางแมว และขลุง จันทบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 1,130,000,000 1,130,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 1,129,544,505 1,129,544,505 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 312,000,000 312,000,000 312,000,000 312,000,000 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 312,000,000 312,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 312,000,000 312,000,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 81,000,000 81,000,000 81,000,000 81,000,000 บ้านนา ขุนกระทิง ตากแดด บางหมาก ทุ่งคา, เมือง ทุ่งตะโก และท่าแซะ ชุมพร 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 81,000,000 81,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 6.17 0.00 6.17 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 56,491,700 56,491,700 56,491,700 56,491,700 เวียง เทิง เชียงราย 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 56,491,700 56,491,700 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 โคกหล่อ และนาบินหลา เมือง ตรัง 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 60,000,000 60,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 19,456,769 19,456,769 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 579,623,200 579,623,200 579,623,200 579,623,200 กรุงหยัน และนาเคียน ทุ่งใหญ่ และเมือง นครศรีธรรมราช 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 579,623,200 579,623,200 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 72,845,965 72,845,965 0.00 0.80 0.00 0.80 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 48,619,200 48,619,200 48,619,200 48,619,200 ตาคลี สร้อยทอง และชุมตาบง ตาคลี และชุมตาบง นครสวรรค์ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 48,619,200 48,619,200 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 18,571,986 18,571,986 0.00 32.65 0.00 32.65 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บางปอ เมือง นราธิวาส 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 10,000,000 10,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ผาทอง และแสนทอง ท่าวังผา น่าน 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 18,000,000 18,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 ห้วยสัตว์ใหญ่ และทองมงคล หัวหิน และบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 80,000,000 80,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 78,626,774 78,626,774 0.00 98.31 0.00 98.31 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 10,000,000 10,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 71.51 0.00 71.51 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 โคกปรง ยางสาว, บ้านเนิน ปากช่อง และบ้านไร่ วิเชียรบุรี และหล่มสัก เพชรบูรณ์ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 84,000,000 84,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 80,000,000 80,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 สวนเขื่อน เมือง แพร่ 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 30,000,000 30,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 คำชะอี บ้านค้อ, โพธิ์ไทร และบางทรายน้อย คำชะอี, นาตาล และเมือง มุกดาหาร 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 23,000,000 23,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 13/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ยะรม เบตง ยะลา 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 30,000,000 30,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 13/11/2561 30,000,000 30,000,000 0.00 66.67 0.00 66.67 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำปัตตานี 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (20) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 84,298,000 84,298,000 84,298,000 84,298,000 พนมไพร ดูกอึ่ง บึงงาม และม่วงลาด อาจสามารถ หนองฮี หนองพอก และจังหาร ร้อยเอ็ด 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 84,298,000 84,298,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 13/11/2561 28,830,348 28,830,348 28,568,040 28,568,040 99.09 0.00 33.89 0.00 33.89 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (21) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 ทุ่งกว่าว และบ้านแลง เมือง ลำปาง 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 37,500,000 37,500,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 13/11/2561 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (22) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,400,000 33,400,000 33,400,000 33,400,000 นาด้วง ด่านซ้าย และทรายขาว นาด้วง ด่านซ้าย และวังสะพุง เลย 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 33,400,000 33,400,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 13/11/2561 2,980,935 2,980,935 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (23) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 สุวรรณคาม กุดบาก สกลนคร 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 35,000,000 35,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 13/11/2561 675,600 675,600 0.00 42.86 0.00 42.86 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (24) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 คลองรี และบ่อดาน สทิงพระ สงขลา 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 50,000,000 50,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 13/11/2561 8,481,255 8,481,255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (25) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 71,590,300 71,590,300 71,590,300 71,590,300 วังใหม่ และแซร์ออ วังสมบูรณ์ และวัฒนานคร สระแก้ว 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 71,590,300 71,590,300 สำนักกฎหมายและที่ดิน 13/11/2561 71,590,135 71,590,135 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (26) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ห้วยไร่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 30,000,000 30,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 13/11/2561 29,999,945 29,999,945 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (27) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 นาข่า และศรีสุข ท่าบ่อ และโพธิ์ตาก หนองคาย 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 11,000,000 11,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 13/11/2561 1,852,473 1,852,473 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักกฏหมายและที่ดิน กองกฎหมายและที่ดิน (29) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 05/10/2561 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 70,000,000 70,000,000 สำนักกฎหมายและที่ดิน 06/11/2561 33,915,800 33,915,800 0.00 1.43 0.00 1.43 0.00 20/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง