ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 06:00:24]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปรับปรุงอาคารอำนวยการกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 573,452 573,452 11/05/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (145) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 134,260,000 134,260,000 134,260,000 134,260,000 ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 27/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/12/2560 9,917,037 29/12/2560 9,917,037 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่ ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2561 130,508,300 130,508,300 63,355,188 63,355,188 48.54 100.00 91.84 100.00 80.12 04/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 4,210 1,795 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (177) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 69,580,000 69,580,000 69,580,000 69,580,000 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 27/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2561 9,674,177 13/03/2561 9,674,177 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่ ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 68,983,469 68,983,469 35,890,219 35,890,219 52.03 19.96 15.92 100.00 79.76 04/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (178) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 83,300,000 83,300,000 83,300,000 83,300,000 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 27/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2561 9,759,575 01/02/2561 9,759,575 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2561 82,436,390 82,436,390 45,295,933 45,295,933 54.95 46.72 20.41 100.00 74.40 04/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,533,600 2,533,600 2,533,600 2,533,600 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2561 83,760 08/01/2561 83,760 บจก. สุขุม เซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2561 2,156,000 2,156,000 1,822,074 1,822,074 84.51 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561 4,000 2,324 3.300
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (156) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 308,000,000 33,483,100 33,483,100 33,483,100 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 18/09/2556 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2556 28/10/2556 25/11/2556 01/08/2557 308,000,000 26/08/2557 308,000,000 1,080 09/09/2557 05/09/2557 23/08/2560 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2561 335,587,487 33,351,815 33,351,815 33,351,815 33,351,815 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561 3,200 7,141 2.50
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (157) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 408,500,000 144,771,800 144,771,800 144,771,800 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 29/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/09/2557 07/10/2557 06/11/2557 10/03/2558 408,500,000 17/03/2558 408,500,000 1,080 27/03/2558 26/03/2558 10/03/2561 บริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 29/03/2561 412,561,780 119,609,250 119,609,250 119,609,250 119,609,250 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561 4,000 2,324 3.30
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.42) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 17/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2561 56,100 17/01/2561 56,100 ร้านวาณิชย์สัมพันธ์การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2561 1,296,000 1,296,000 24,555,000 24,555,000 734,022 1,894.68 10.91 11.88 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (103) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 215,136,000 42,336,000 42,336,000 42,336,000 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 03/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 08/03/2561 07/03/2561 23/03/2561 163,700,000 10/04/2561 163,700,000 900 23/05/2561 21/05/2561 07/11/2563 หจก. อึ้งแซเฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2561 211,206,521 42,336,000 42,336,000 24,555,000 24,555,000 58.00 10.91 11.88 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 16 ช่องสัญญาณแบบ 10/100/1000 mbps.(บริหารจัดการได้) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,500 16,500 16,500 16,500 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2560 16,400 12/02/2561 16,400 บริษัท ไอโอนอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/03/2561 16,500 16,500 16,400 16,400 99.39 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,500 8,500 8,500 8,500 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2560 7,900 12/02/2561 7,900 บริษัท ไอโอนอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/03/2561 8,500 8,500 7,900 7,900 92.94 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 312,800 312,800 312,800 312,800 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 20/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2561 08/02/2561 20/02/2561 168,000 09/03/2561 168,000 บริษัท ไอโอนอน จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 15/03/2561 312,800 312,800 168,000 168,000 53.71 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 222,000 222,000 222,000 222,000 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 20/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2561 08/02/2561 20/02/2561 128,000 09/03/2561 128,000 บริษัท ไอโอนอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/03/2561 222,000 222,000 128,000 128,000 57.66 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 28/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2560 10/11/2560 22/11/2560 1,975,000 07/02/2561 1,975,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 15/03/2561 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ(สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 08/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2560 10/11/2560 22/11/2560 1,975,000 07/02/2561 1,975,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 25/04/2561 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 141. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,471,000 9,471,000 9,471,000 9,471,000 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 11/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2560 28/12/2560 08/01/2561 1,085,466 24/01/2561 1,085,466 บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 15/03/2561 7,402,158 7,402,158 6,221,370 6,221,370 84.05 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 151. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,491,491 9,491,491 9,491,491 9,491,491 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 26/08/2556 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/09/2556 09/09/2556 02/10/2556 03/02/2557 568,000,000 20/02/2557 568,000,000 1,080 11/03/2557 10/03/2557 22/02/2560 กิจการร่วมค้าไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง 15/03/2561 570,498,321 9,491,491 9,491,491 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 157. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 101,990,000 101,990,000 101,990,000 101,990,000 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 27/02/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/02/2560 27/02/2560 17/03/2560 23/03/2560 28,819,109 31/03/2560 28,819,109 210 21/04/2560 20/04/2560 16/11/2560 หจก. รัตนพัันธ์รุ่งกิจ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/07/2560 02/08/2560 15/08/2560 12,958,663 24/08/2560 12,958,663 บจก. เฟรย์สซีเนท (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/03/2561 49,980,730 31,465,340 31,465,340 27,988,938 27,988,938 88.95 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 551. ป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือน้ำประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 25/07/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2560 441,163 26/12/2560 441,163 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/04/2561 25,000,000 25,000,000 19,868,003 19,868,003 79.47 0.00 100.00 0.00 100.00 04/09/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 564. ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,162,550 25,162,550 25,162,550 25,162,550 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 29/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/09/2557 07/10/2557 06/11/2557 10/03/2558 408,500,000 17/03/2558 408,500,000 1 27/03/2558 26/03/2558 10/03/2561 บริษัท อิตาเลี่ยนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/01/2561 412,561,780 25,162,550 25,162,550 25,162,550 25,162,550 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/09/2561 4,000 2,324 3.30
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.14) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,016,000 2,016,000 2,016,000 2,016,000 เวียง เทิง เชียงราย 09/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/11/2560 81,720 03/11/2560 81,720 บ.แม่กรณ์ปิโตเลียม จำกัด จ.เชียงราย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/09/2561 2,016,000 2,016,000 1,432,616 1,432,616 71.06 100.00 59.31 100.00 59.31 28/08/2561 10,350 2.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (146) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 102,349,200 102,349,200 102,349,200 102,349,200 บ้านอ้อน งาว ลำปาง 22/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2561 12/01/2561 08/02/2561 13/02/2561 25,794,074 19/03/2561 25,794,074 240 28/03/2561 28/03/2561 23/11/2561 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2560 700,727 07/11/2560 700,727 องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้เขต จ.ลำปาง ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากช่วงนี้มีปริมาณฝนมาก จึงทำให้ผลงานล่าช้ากว่าแผน 08/08/2561 33,795,000 94,108,018 94,108,018 38,733,716 38,733,716 41.16 100.00 96.11 100.00 96.11 28/08/2561 10,000 500 19.1 19.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (147) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 78,400,000 78,400,000 78,400,000 78,400,000 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/11/2560 22/11/2560 15/12/2560 20/12/2560 13,642,459 05/01/2561 13,642,459 180 06/01/2561 06/01/2561 04/07/2561 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2560 9,616,724 06/11/2560 9,616,724 องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้เขต จ.ลำปาง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/09/2561 18,317,500 78,400,000 78,400,000 56,034,697 56,034,697 71.47 100.00 96.43 100.00 96.43 28/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 18,000 1,475
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (148) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 88,200,000 88,200,000 88,200,000 88,200,000 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 25/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2560 19/10/2560 09/11/2560 14/11/2560 10,541,439 27/11/2560 10,541,439 120 28/11/2560 28/11/2560 27/03/2561 หจก.บุรีรัตนธารา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2560 10/11/2560 14/11/2560 10,541,439 27/11/2560 10,541,439 หจก.บุรีรัตนธารา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/09/2561 11,072,300 88,198,446 88,198,446 76,000,381 76,000,381 86.17 100.00 89.74 100.00 89.74 28/08/2561 4,000 3.99
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (149) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 73,500,000 73,500,000 73,500,000 73,500,000 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 09/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/11/2560 23/11/2560 18/12/2560 21/12/2560 9,537,543 04/01/2561 9,537,543 120 05/01/2561 05/01/2561 04/05/2561 บ.สิริวิบูลย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2560 243,193 30/10/2560 243,193 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดน่าน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/09/2561 137,157,900 73,500,000 73,500,000 59,603,332 59,603,332 81.09 100.00 98.86 100.00 98.86 28/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 750 750 750 542 542 0 1.2125
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (150) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 88,200,000 88,200,000 88,200,000 88,200,000 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 28/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2560 01/11/2560 17/11/2560 22/11/2560 18,111,500 04/12/2560 18,111,500 90 05/12/2560 05/12/2560 04/03/2561 หจก.บุรีรัตนธารา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2560 21/11/2560 22/11/2560 18,111,500 04/12/2560 18,111,500 หจก.บุรีรัตนธารา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/09/2561 19,665,100 85,814,000 85,814,000 81,770,572 81,770,572 95.29 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 27,370 20,460 4,747 8.36
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (236) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 336,000,000 65,856,000 65,856,000 65,856,000 เวียง เทิง เชียงราย 01/08/2560 24/01/2561 02/02/2561 08/03/2561 224,000,000 224,000,000 บ.อุดมศํกดิ์เชียงใหม่ ติดปัญหาอื่นๆ - สัญญาเลขที่ กจ.10/2561(สพด.) ลว.18 พ.ค. 2561 เริ่มสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ม.ค. 2564 อายุสัญญา 960 วัน ค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 223,957,639.12 บาท - โอนลด 10,000,000 บาท - กันเหลื่อมปี 22,262,354.13 บาท 08/08/2561 335,404,612 65,856,000 65,856,000 0.00 19.63 0.00 100.00 0.00 28/08/2561 10,350 2.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 162,000 162,000 162,000 162,000 บ้านอ้อน งาว ลำปาง 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 47,535 22/11/2560 47,535 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ จ.น่าน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/09/2561 162,000 162,000 124,631 124,631 76.93 100.00 99.50 100.00 99.50 28/08/2561 10,000 19.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 75,000 75,000 75,000 75,000 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/08/2560 21,845 22/08/2560 21,845 หจก.แพร่อรรถพร (1997) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/09/2561 75,000 75,000 74,751 74,751 99.67 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561 4,000 3.99
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 บ้านอ้อน งาว ลำปาง 22/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2561 23,146 25/01/2561 23,146 ร้านรัตนาพันธ์ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินงานการจัดหา(ปรับประมาณการงานดำเนินการเป็นงานจ้างเหมา เป็นเงิน 2,908,800 บาท) 27/03/2561 3,700,000 3,700,000 230,442 230,442 6.23 100.00 24.46 100.00 24.46 28/08/2561 10,000 19.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2560 1,709,122 12/12/2560 1,709,122 บ.พี.ภักดิ์พิงค์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/09/2561 2,648,449 2,648,449 2,596,684 2,596,684 98.05 99.13 100.00 99.13 100.00 28/08/2561 4,000 3.99
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 11/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2561 84,120 12/02/2561 84,120 บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เป็นอุปสรรค์ในการก่อสร้าง 30/03/2561 4,000,000 4,000,000 2,990,066 2,990,066 74.75 100.00 66.00 100.00 66.00 28/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 27,370 20,460 4,747 8.36
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จังหวัดพะเยา งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 98,000,000 98,000,000 98,000,000 98,000,000 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2560 79,170 25/10/2560 79,170 บ.ลำปางไพศาล บริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/09/2561 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561 45 43
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000,000 18,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 เครื่องมือชุดซ่อมทั่วไประบบเมตริก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,000 10,000 10,000 10,000 ชมพู เมือง ลำปาง 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2560 9,500 27/11/2560 9,500 บ.สิริวิบูลย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/09/2561 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 118. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้ออำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 11,235 11,235 11,235 11,235 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 11/09/2560 ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เป็นอุปสรรค์ในการก่อสร้าง 18/01/2561 0.00 100.00 410.00 100.00 66.00 28/08/2561 27,370 20,460 4,747 8.36
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 158. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อนอำเภองาว จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,548,340 1,548,340 1,548,340 1,548,340 บ้านอ้อน งาว ลำปาง 22/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2560 12/01/2561 08/02/2561 13/02/2561 25,794,074 19/03/2561 25,794,074 240 28/03/2561 23/11/2561 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2560 700,727 07/11/2560 700,727 องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้เขต จ.ลำปาง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/09/2561 33,795,000 0.00 100.00 84.02 100.00 84.02 28/08/2561 10,000 19.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 169. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 114,965 114,965 114,965 114,965 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 25/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2560 19/10/2560 09/11/2560 14/11/2560 10,541,439 27/11/2560 10,541,439 120 28/11/2561 28/11/2560 27/03/2561 หจก.บุรีรัตนธารา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2560 495,000 31/10/2560 495,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ จ.น่าน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/09/2561 11,072,300 0.00 100.00 89.74 100.00 89.74 28/08/2561 4,000 3.99
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 531. ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบภายในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ชมพู เมือง ลำปาง 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2560 351,288 30/10/2560 351,288 บ.สิริวิบูลย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/09/2561 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 266,688 266,688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,793,000 3,793,000 3,793,000 3,793,000 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 20/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2561 07/03/2561 07/03/2561 161,400 07/03/2561 161,400 บจก.ทรงวุฒิการปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 2,993,000 2,993,000 2,243,800 2,243,800 74.97 100.00 2,393.00 100.00 30.33 14/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (151) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 88,200,000 88,200,000 88,200,000 88,200,000 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 15/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2560 18/09/2560 18/09/2560 16,857,922 18/12/2560 16,857,922 หจก. พรประวัตรก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 86,758,000 86,758,000 74,983,122 74,983,122 86.43 77.51 70.55 100.00 65.06 14/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (152) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 88,200,000 88,200,000 88,200,000 88,200,000 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 15/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2560 18/09/2560 18/09/2560 9,879,324 01/11/2560 9,879,324 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 79,981,000 79,981,000 65,130,939 65,130,939 81.43 46.29 36.81 100.00 62.98 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (228) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 231,400,000 32,781,700 32,781,700 32,781,700 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 03/09/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/12/2558 11/12/2558 14/01/2559 28/09/2559 231,400,000 30/09/2559 231,400,000 900 15/11/2559 15/11/2559 03/05/2562 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด มหาชน ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 340,394,990 32,781,700 32,781,700 0.00 76.66 37.01 100.00 3.50 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (232) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 594,000,000 108,331,200 108,331,200 108,331,200 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 07/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2559 01/11/2559 01/12/2559 21/02/2560 594,000,000 29/03/2560 594,000,000 1,200 18/05/2560 16/05/2560 29/08/2563 บริษัท ทิพากร จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 603,255,251 108,331,200 108,331,200 0.00 24.84 41.39 100.00 41.39 14/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (57) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง จังหวัดพิษณุโลก โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 68,600,000 68,600,000 68,600,000 68,600,000 วัดพริก เมือง พิษณุโลก 15/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2560 11/09/2560 11/09/2560 6,901,549 30/10/2560 6,901,549 หจก.วัฒนากิจวัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 57,819,000 57,819,000 54,540,292 54,540,292 94.33 100.00 89.79 100.00 89.79 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 222,000 222,000 222,000 222,000 วัดไทร เมือง นครสวรรค์ 24/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 182,500 27/11/2560 182,500 ร้านกฤษฎา อิเลคทรอนิกส์ 30/05/2561 182,500 182,500 182,500 182,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction ขนาด A4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,900 7,900 7,900 7,900 วัดไทร เมือง นครสวรรค์ 24/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2560 7,700 22/11/2560 7,700 บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิ สเต็ม บิวเดอร์ 23/03/2561 7,700 7,700 7,700 7,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 วัดไทร เมือง นครสวรรค์ 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2560 03/11/2560 03/11/2560 2,389,954 03/11/2560 2,389,954 บริษัท รัตนชัยรีช จำกัด 20/04/2561 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2555 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2554 2556 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,743,507 19,743,507 19,743,507 19,743,507 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 31/07/2552 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2552 02/11/2552 22/03/2554 314,578 05/04/2554 314,578 1,864 15/05/2554 14/05/2557 20/06/2559 บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง ยกเลิกรายการงาน 29/03/2561 41,932,789 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/07/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 4.ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 41,932,789 41,932,789 41,932,789 41,932,789 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 31/07/2552 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2552 02/11/2552 22/03/2554 314,578 05/04/2554 314,578 1,864 15/05/2554 14/05/2557 20/06/2559 บริษัท เคนเบอร์จีโอเทคนิคไทยแลนด์ และบริษัท สหิตร อินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง ยกเลิกรายการงาน 23/03/2561 19,713,507 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 26,869,619 26,869,619 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 03/09/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/12/2558 11/12/2558 14/01/2559 28/09/2559 231,400,000 30/09/2559 231,400,000 900 15/11/2559 15/11/2559 03/05/2562 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 15/12/2560 32,781,700 0.00 100.00 3.50 100.00 3.50 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 146. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,725,725 8,725,725 418,413 418,413 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 13/03/2561 8,725,725 8,725,725 6,981,714 6,981,714 80.01 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 159. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,581,838 6,581,838 6,581,838 6,581,838 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 13/03/2561 6,581,838 6,581,838 6,577,039 6,577,039 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 160. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาลี) ตำบลตะคร้ออำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,197,215 3,197,215 3,197,215 3,197,215 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 13/03/2561 3,197,215 3,197,215 3,113,847 3,113,847 97.39 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 170. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,900,000 30,900,000 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ฝนตกหนัก 13/03/2561 30,900,000 30,900,000 6,180,630 6,180,630 20.00 100.00 47.30 100.00 47.30 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 174. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,297,900 30,297,900 30,297,900 30,297,900 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 13/03/2561 30,297,900 30,297,900 21,696,740 21,696,740 71.61 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 177. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,186,900 29,186,900 29,186,900 29,186,900 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร ติดปัญหาอื่นๆ 13/03/2561 29,186,900 29,186,900 0.00 100.00 3.50 100.00 3.50 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 479. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการฝายบ้านวังจิกตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,811,275 1,811,275 1,811,275 1,811,275 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร ติดปัญหาอื่นๆ 13/03/2561 1,811,275 1,811,275 47,748 47,748 2.64 100.00 45.45 100.00 45.45 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 481. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,339,000 1,339,000 1,339,000 1,339,000 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ติดปัญหาอื่นๆ 13/03/2561 1,339,000 1,339,000 1,378,154 1,378,154 102.92 100.00 94.17 100.00 94.17 14/08/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.7) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,009,400 1,009,400 1,009,400 1,009,400 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2561 84,862 12/02/2561 84,862 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่อรรถพร (1997) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2561 1,009,400 1,009,400 1,009,400 1,009,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (218) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด (ตอนบน) จังหวัดตาก โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 375,121,200 155,320,600 155,320,600 155,320,600 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 10/03/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 18/03/2558 18/03/2558 06/05/2558 22/06/2558 375,121,200 15/07/2558 375,121,200 990 14/08/2558 13/08/2558 29/04/2561 บริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 07/05/2561 569,052,355 155,320,600 155,320,600 89,896,287 89,896,287 57.88 100.00 92.30 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการแก้มลิงวังทองแดง ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 วังทองแดง เมือง สุโขทัย 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 750,000 750,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 22/05/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (50) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 50,795,400 50,795,400 50,795,400 50,795,400 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 20/10/2560 ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 32,080,740 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 22/05/2561 6,740 930 13
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (61) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000,000 117,600,000 117,600,000 117,600,000 วังทองแดง ศรีสำโรง สุโขทัย 24/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2561 08/03/2561 09/04/2561 30/05/2561 433,550,000 30/05/2561 433,550,000 840 01/09/2561 01/09/2561 18/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง 03/09/2561 526,178,056 117,600,000 117,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (25) ปตร.คลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 79,306,500 79,306,500 79,306,500 79,306,500 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 16/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2561 12/02/2561 02/03/2561 12/03/2561 31,900,000 09/04/2561 31,900,000 150 01/05/2561 01/05/2561 27/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2560 18/12/2560 22/12/2560 7,598,521 12/01/2561 7,598,521 บริษัท สิริวิบูรณ์ จำกัด 04/05/2561 36,640,837 71,089,386 31,900,000 39,189,386 38,926,993 18,856,407 36,057,454 54.76 100.00 97.12 100.00 97.12 28/08/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองฝั่งซ้ายฝั่งขวาเชื่อมแม่น้ำยมช่วง อ.สวรรคโลก ถึง อ.เมือง จ.สุโขทัย คลองตาบาง งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 132,300,000 132,300,000 132,300,000 132,300,000 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 14/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/12/2560 22/12/2560 29/12/2560 15,195,107 18/01/2561 15,195,107 บริษัท สิริวิบูรณ์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 108,883,656 108,883,656 96,224,813 96,224,813 88.37 100.00 89.74 100.00 89.74 28/08/2561 1,200 483 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (4) ทรบ.คลองตาไร่ พร้อมระบบระบายน้ำ งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 72,823,800 72,823,800 72,823,800 72,823,800 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 14/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2560 19/12/2560 25/12/2560 9,998,096 15/01/2561 9,998,096 หจก.ชโนทัย จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2561 65,423,861 65,423,861 62,406,723 62,406,723 95.39 100.00 96.70 100.00 96.70 04/09/2561 3,000 399 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มาน จังหวัดแพร่ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 34,899,100 34,899,100 34,899,100 33,250,000 1,649,100 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ 01/03/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 07/12/2559 07/12/2559 11/01/2560 26/01/2560 33,250,000 21/02/2560 33,250,000 180 12/10/2560 12/10/2560 09/04/2561 บริษัท กรุงไทยแทร็กเตอร์ จำกัด 30/03/2561 56,617,900 34,899,100 33,250,000 1,649,100 34,027,076 33,250,000 781,745 97.50 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,986,700 22,986,700 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 24/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/06/2561 28/06/2561 28/06/2561 3,729,827 04/07/2561 3,729,827 30 05/07/2561 05/07/2561 03/08/2561 หจก.โกเฮง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/05/2561 89,700 17/05/2561 89,700 บริษัท เอสแอลพีเซอร์วีส จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2561 4,191,399 16,717,457 16,717,457 14,636,706 14,636,706 87.55 100.00 40.13 100.00 40.13 28/08/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,814,000 22,814,000 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 12/06/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/07/2561 19,741,492 19,741,492 7,401,151 7,401,151 37.49 66.75 21.36 66.75 21.36 28/08/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 รถผสมคอนกรีต ขนาด 4 คิว (6 ล้อ) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 29/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2560 30/03/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการเสนอและขอรับราคา อยู่ในขั้นตอนการเสนอและขอรับราคา 30/03/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 142. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 135,130 135,130 135,130 135,130 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 29/09/2559 22/05/2561 135,130 135,130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 215. แก้มลิงวังทองแดงและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,512,780 5,512,780 5,512,780 5,512,780 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 30/11/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/07/2560 31/07/2560 16/08/2560 21/08/2560 3,700,000 24/08/2560 3,700,000 90 25/08/2560 25/10/2560 22/11/2560 หจก.พิษณุการุณ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/04/2560 24/04/2560 28/04/2560 2,199,115 11/05/2560 2,199,115 หจก.สิริวิบูรณ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/05/2561 6,741,413 5,512,780 3,700,000 1,812,780 37,000,000 37,000,000 1,333,528 671.17 100.00 96.95 100.00 96.95 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 475. ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ท้อ จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,440,700 7,440,700 7,440,700 7,440,700 แม่ท้อ เมือง ตาก 14/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2560 08/11/2559 21/11/2559 13/12/2559 21,215,961 16/01/2560 21,215,961 210 01/02/2560 01/02/2560 07/09/2560 หจก.รัตนพันธ์รุ่งกิจ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 06/12/2560 12/12/2560 691,008 27/12/2560 691,008 บริษัทธนาพาณิชย์ เชียงใหม่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2561 37,080,000 7,440,700 7,440,700 7,440,700 7,440,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 505. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,134,067 4,134,067 4,134,067 4,134,067 แม่กาษา แม่สอด ตาก 29/11/2559 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2561 73,055 23/04/2561 73,055 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่อรรถพร (1997) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/05/2561 4,134,067 4,134,067 2,448,583 2,448,583 59.23 0.00 99.00 0.00 99.00 28/08/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (153) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 78,400,000 78,400,000 78,400,000 78,400,000 นาด้วง นาด้วง เลย 01/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2561 05/03/2561 7,274,232 19/03/2561 7,274,232 เกศรินทร์ 11/07/2561 78,400,000 78,400,000 62,031,686 62,031,686 79.12 25.02 16.35 100.00 65.34 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 420 3,000 40
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (154) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 78,400,000 78,400,000 78,400,000 78,400,000 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 02/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2561 34,561,000 02/03/2561 34,561,000 บริษัท กิจการร่วมค้า ออควอ ออร่า จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 11/06/2561 78,400,000 78,400,000 73,664,760 73,664,760 93.96 0.00 100.00 100.00 72.25 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 500 1,100 144
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (155) ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 54,880,000 54,880,000 54,880,000 54,880,000 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 02/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2561 41,516,000 02/03/2561 41,516,000 บริษัท กิจการร่วมค้า ออควอ ออร่า จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 11/06/2561 51,068,600 51,068,600 50,398,575 50,398,575 98.69 100.00 72.36 100.00 72.36 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 30,000 60
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (189) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 90,258,000 90,258,000 90,258,000 90,258,000 ทรายขาว วังสะพุง เลย 01/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/03/2561 23/04/2561 8,935,944 10/05/2561 8,935,944 หจก.ภู่สุวรรณการช่าง ติดปัญหาอื่นๆ 11/07/2561 90,258,000 90,258,000 31,480,688 31,480,688 34.88 16.91 7.05 100.00 41.69 10/07/2561 7,348 7,200 1,000 7.430
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (219) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 208,000,000 82,452,300 82,452,300 82,452,300 ด่านศรัสูข โพธิ์ตาก หนองคาย 04/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2557 29/09/2557 22/10/2557 26/12/2557 208,000,000 05/03/2558 208,000,000 900 17/03/2558 16/03/2558 16/03/2561 หจก. พินิจอุดรก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 30/03/2561 63,073,468 63,073,468 62,624,931 62,624,931 99.29 0.00 100.00 0.00 100.00 14/11/2560 5,500 5,500 514 514 4.1 4.100
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (58) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 98,000,000 98,000,000 98,000,000 98,000,000 บ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 31/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 15/12/2560 20,998,730 08/01/2561 20,998,730 บริษัท พระราม 2 การโยธา 11/07/2561 98,000,000 98,000,000 80,919,094 80,919,094 82.57 42.68 100.00 100.00 100.00 10/07/2561 15,000 1,000 3.500
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (72) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังกวางโตน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 98,000,000 98,000,000 98,000,000 98,000,000 ปวนพุ หนองหิน เลย 02/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 41,516,000 31/01/2561 41,516,000 บริษัท กิจการร่วมค้า ออควอ ออร่า จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 11/07/2561 94,494,500 94,494,500 78,126,370 78,126,370 82.68 100.00 70.74 100.00 70.74 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 1,300 1,300 1,328 900 147 0 0.530
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 พังขว้าง เมือง สกลนคร 26/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2561 22/03/2561 21,390,000 24/05/2561 21,390,000 เอสซีซุปเปอร์คอนสตัคชั่น 11/07/2561 49,543,800 49,543,800 47,480,517 47,480,517 95.84 100.00 76.21 100.00 76.21 10/07/2561 3,000 3,000 3.40
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 08/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/05/2561 24/05/2561 2,970,000 07/06/2561 2,970,000 ห้างหุ่นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้ 11/07/2561 29,825,000 29,825,000 23,049,342 23,049,342 77.28 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 3.ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 176,965 176,965 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 9.ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.หนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,068 1,500,068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 161. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการน้ำเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 41,512,485 41,512,485 41,512,484 41,512,484 31,906,668 31,906,668 76.86 0.00 100.00 0.00 100.00 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 162. ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,625,557 5,625,557 5,625,557 5,625,557 4,965,123 4,965,123 88.26 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 255. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่ออำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,774,243 1,774,243 1,774,243 1,774,243 1,774,243 1,774,243 1,774,243 1,774,243 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 พังขว้าง เมือง สกลนคร 20/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/04/2561 15/05/2561 2,349,000 25/05/2561 2,349,000 บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด 11/07/2561 145,000,000 145,000,000 89,369,910 89,369,910 61.63 100.00 76.21 100.00 76.21 10/07/2561 3,000 3,000 3.4
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.8) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 616,000 616,000 616,000 616,000 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 15/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2561 3,524 14/02/2561 3,524 หจก.ธิติวิทยา (2001) 25/04/2561 129,000 129,000 63,794 63,794 49.45 99.41 74.83 100.00 75.38 27/03/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (156) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 88,200,000 88,200,000 88,200,000 88,200,000 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 11/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2560 19/12/2560 05/01/2561 48,647,550 24/01/2561 48,647,550 บริษัท ดับเบิลยูเคซี จำกัด 25/04/2561 87,893,000 87,893,000 82,651,903 82,651,903 94.04 54.84 39.74 100.00 72.16 17/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (220) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 307,500,000 15,932,700 15,932,700 15,932,700 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 25/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2557 15/10/2557 09/12/2557 17/03/2558 307,500,000 30/03/2558 307,500,000 870 20/04/2559 19/04/2560 04/09/2560 หจก. อึ้งแซ่เฮง 04/04/2561 307,500,000 15,932,686 15,932,686 15,932,686 15,932,686 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 8,000 1,269 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (226) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 206,137,400 88,560,300 88,560,300 88,560,300 โพนทอง เมือง ชัยภูมิ 10/11/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/11/2558 03/12/2558 07/01/2559 14/02/2559 206,137,393 31/03/2559 206,137,393 900 08/04/2559 07/04/2561 24/09/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีรวัฒน์ สุรินทร์ ก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 04/04/2561 206,137,393 66,244,538 66,244,538 7,719,104 7,719,104 11.65 100.00 72.58 100.00 72.58 27/03/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (227) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 258,000,000 14,620,000 14,620,000 14,620,000 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 28/08/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/11/2558 04/12/2558 08/01/2559 21/09/2559 258,000,000 30/09/2559 258,000,000 900 02/11/2559 01/11/2559 19/04/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ ติดปัญหาอื่นๆ 04/04/2561 314,400,000 14,620,000 14,620,000 14,620,000 14,620,000 100.00 99.41 91.17 100.00 91.84 11/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,155,500 2,155,500 2,155,500 2,155,500 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 08/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2561 47,080 24/01/2561 47,080 หจก.บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์ 25/04/2561 2,155,500 2,155,500 1,861,411 1,861,411 86.36 72.04 49.85 100.00 69.20 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (43) ค่าส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,720,000 13,720,000 13,720,000 13,720,000 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 11/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2560 17/01/2561 31/01/2561 3,869,470 14/02/2561 3,869,470 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรกำพล ก่อสร้าง 30/03/2561 12,500,567 12,500,567 10,832,519 10,832,519 86.66 100.00 86.52 100.00 86.52 29/05/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (59) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 406,784,200 62,246,200 62,246,200 62,246,200 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 10/11/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/12/2558 15/12/2558 15/01/2559 21/09/2559 406,784,153 30/09/2559 406,784,153 1,080 02/12/2559 01/12/2559 15/11/2562 ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 420,194,600 62,246,200 62,246,200 62,246,200 62,246,200 100.00 72.04 49.85 100.00 69.20 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.20) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 719,900 719,900 719,900 719,900 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 08/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/12/2560 21,910 05/02/2561 21,910 บจก.ก๊อปปี้วัน 2547 25/04/2561 719,900 719,900 488,478 488,478 67.85 69.71 22.05 100.00 62.60 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.43) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำบ้านนา ตำบลบ้านขาม อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 บ้านขาม จตุรัส ชัยภูมิ 11/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2561 4,900 14/02/2561 4,900 หจก.ธิติวิทยา (2001) 25/04/2561 720,000 720,000 274,583 274,583 38.14 11.59 0.00 100.00 0.00 29/05/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (91) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 135,500,000 23,995,000 23,995,000 23,995,000 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 30/08/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2559 17/11/2559 10/01/2560 18/10/2559 135,500,000 03/04/2560 135,500,000 720 03/05/2560 02/05/2560 21/04/2562 หจก.เล้าซู่ยเซง 19/04/2561 135,500,000 23,995,000 23,995,000 23,361,626 23,361,626 97.36 69.71 22.05 100.00 62.60 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (104) ประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 119,520,000 23,520,000 บ้านขาม จตุรัส ชัยภูมิ 11/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2560 27/12/2560 14/02/2561 30/03/2561 83,000,000 09/04/2561 83,000,000 660 04/05/2561 03/05/2561 22/02/2563 หจก.เล้าซู่ยเซงก่อสร้าง 08/06/2561 121,226,427 23,520,000 23,520,000 0.00 11.59 0.00 100.00 0.00 29/05/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (98) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 88,200,000 88,200,000 88,200,000 88,200,000 หนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ 11/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2560 15/01/2561 22/11/2560 55,942,570 09/02/2561 55,942,570 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย 25/04/2561 88,200,000 88,200,000 83,187,529 83,187,529 94.32 50.04 50.41 100.00 50.41 29/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 4,000 450 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,049,920 3,049,920 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น 05/08/2552 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/06/2554 07/06/2554 08/12/2554 175,300,000 13/01/2555 175,300,000 840 01/02/2555 31/01/2555 20/05/2557 กิจการร่วมค้า ทีแอนด์ชันด์ คอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ -เริ่มอายุสัญญา ครั้งที่ 2 ปัจจุบันสั่งเข้าทำงานเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สิ้นอายุสัญญา 5พฤษภาคม 2560 สถานถาพงบประมาณและการบริหารงบประมาณ วงเงิน 58,826,091.173 บาท 21/06/2561 175,300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 แก้มลิงบึงละหานลูกนกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ 19/04/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2560 05/06/2560 12/06/2560 30,000,000 23/06/2560 30,000,000 งบกลุ่มจังหวัด 15/12/2560 0.00 100.00 78.12 100.00 78.12 29/05/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 4+220 กม. 6+720 (เดิม ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการประตูระบายน้ำบ้านปากจาบ) ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 19/04/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2560 31/05/2560 02/06/2560 50,000,000 23/06/2560 50,000,000 งบกลุ่มจังหวัด 15/12/2560 0.00 100.00 98.35 100.00 98.35 12/06/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 5.สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,278,764 6,278,764 3,049,920 3,049,920 3,049,919 3,049,919 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/05/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 8.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบส่งน้ำ บ้านไทรงาม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสมทบจ่ายในรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,537,971 3,537,971 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/05/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,137,061 8,137,061 0.00 0.00 74.83 0.00 75.38 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 178. สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,908,000 8,908,000 8,908,000 8,908,000 0.00 0.00 74.83 0.00 75.38 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 179. สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,069,071 8,908,000 8,908,000 8,908,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 249. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,429,764 22,429,764 22,429,764 22,429,764 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 28/08/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2561 0.00 0.00 22.05 0.00 62.60 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 480. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 48,554 48,554 48,554 48,554 0.00 0.00 74.83 0.00 75.38 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 488. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 173,300 173,300 173,300 173,300 0.00 0.00 49.85 0.00 69.20 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 521. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 486,100 486,100 486,100 486,100 0.00 0.00 22.05 0.00 62.60 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนบน) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 17/04/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในขั้นจัดทำร่าง TOR เอกสารประกอบการซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/06/2561 80,000,000 80,000,000 5,968,063 5,968,063 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 19/06/2561 700 350 0.18
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 17/04/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในขั้นจัดทำร่าง TOR เอกสารประกอบการซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/06/2561 80,000,000 80,000,000 5,294,486 5,294,486 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 19/06/2561 700 200 0.14
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายลำห้วยส้มป่อย ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 17/04/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในขั้นจัดทำร่าง TOR เอกสารประกอบการซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/06/2561 50,000,000 50,000,000 4,917,985 4,917,985 9.84 0.00 0.00 0.00 0.00 19/06/2561 400 100 0.06
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายแก้งคำบอน ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 17/04/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในขั้นจัดทำร่าง TOR เอกสารประกอบการซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/06/2561 30,000,000 30,000,000 4,009,217 4,009,217 13.36 0.00 0.00 0.00 0.00 19/06/2561 400 100 0.05
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยเสียว ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 17/04/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในขั้นจัดทำร่าง TOR เอกสารประกอบการซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/06/2561 80,000,000 80,000,000 5,776,967 5,776,967 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 19/06/2561 625 300 0.13
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.9) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 944,500 944,500 944,500 944,500 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อุบลราชธานี 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2560 94,325 13/11/2560 94,325 หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 26/03/2561 944,500 944,500 941,649 941,649 99.70 100.00 99.70 100.00 99.70 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.15) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/01/2561 56,320 12/01/2561 56,320 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซีปิโตรเลียน ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 26/03/2561 1,920,000 1,920,000 1,381,600 1,381,600 71.96 100.00 29.41 100.00 29.41 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 864,000 864,000 864,000 864,000 ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/01/2561 56,360 12/01/2561 56,360 หจก.ชัยณรงค์บริการ ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 26/03/2561 864,000 864,000 850,275 850,275 98.41 100.00 51.79 100.00 51.79 10/07/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (157) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 88,200,000 88,200,000 88,200,000 88,200,000 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 06/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 17/11/2560 21/11/2560 23/11/2560 24,829,999 30/11/2560 24,829,999 หจก.เอส ที เอ็ม เอ็น ดิเนียริ่ง ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี เร็วกว่าแผน 3.01% 17/01/2561 88,200,000 88,200,000 87,914,910 87,914,910 99.68 100.00 90.34 100.00 90.34 07/08/2561 7,000 6,500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (221) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 235,490,000 22,330,400 22,330,400 22,330,400 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 30/11/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2557 29/09/2557 29/10/2557 19/12/2557 235,490,000 07/01/2558 235,490,000 900 09/01/2558 08/01/2558 28/06/2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกล ติดปัญหาอื่นๆ งานแล้วเสร็จ 100 % งานแล้วเสร็จ 100 % 29/03/2561 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 27/03/2561 5,160 4.625
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (224) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 94,400,000 34,315,400 34,315,400 34,315,400 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14/11/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2558 07/09/2558 07/10/2558 25/12/2558 94,400,000 20/01/2559 94,400,000 700 05/02/2559 04/02/2559 04/01/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา ที่ทำให้งานล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ (เปลี่ยนแนวคลองตามที่ราษฎรร้องขอ) และราษฎรเรียกร้องให้จ่ายค่าทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ก่อนการก่อสร้างคลองในส่วนดังกล่าว ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ้างเหมาปี 2561 เท่ากับ 46.03% (รวมค่าควบคุมงาน) 30/03/2561 160,874,998 34,315,400 34,315,400 18,219,636 18,219,636 53.09 100.00 85.95 100.00 85.95 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 19,800 13,030 1,860 1,860 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (237) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 320,000,000 62,720,000 62,720,000 62,720,000 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 12/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2560 27/12/2560 29/01/2561 14/03/2561 297,900,000 30/03/2561 297,900,000 690 03/04/2561 21/02/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี (สั่งเข้าทำงานวันที่ 2 เมษายน 2561) ไม่มี เร็วกว่าแผน 10.55% 30/03/2561 311,389,418 62,720,000 62,720,000 62,720,000 62,720,000 100.00 100.00 18.70 100.00 18.70 07/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 4,500 765 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (241) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 144,000,000 28,224,000 28,224,000 28,224,000 ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 11/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2560 06/11/2560 23/01/2561 15/02/2561 140,870,000 21/03/2561 140,870,000 540 24/03/2561 23/03/2561 14/09/2562 บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี เร็วกว่าแผน 3.43% 30/03/2561 141,079,130 28,224,000 28,224,000 28,224,000 28,224,000 100.00 100.00 12.83 100.00 12.83 07/08/2561 8,000 1,072 0.999
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันลืม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 101,626,000 101,626,000 101,626,000 8,212,000 93,414,000 ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 11/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/09/2560 02/10/2560 21/10/2560 31/10/2560 6,324,886 07/11/2560 6,324,886 60 07/11/2560 06/11/2560 06/01/2561 บริษัท น.อุบลก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 28/08/2560 29/08/2560 04/09/2560 1,514,531 09/11/2560 1,514,531 หจก.ภูมิชัยวัสดุก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี เร็วกว่าแผนงาน 0.18% ไม่มี 30/03/2561 92,480,736 8,088,596 84,392,140 88,457,961 88,457,961 95.65 100.00 96.22 100.00 96.22 07/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 3,000 100 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,897,100 1,897,100 1,897,100 1,897,100 ท่าค้อ เมือง นครพนม 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2560 97,546 09/11/2560 97,546 บริษัท สตาร์นครพนม จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 26/03/2561 1,897,100 1,897,100 1,889,692 1,889,692 99.61 100.00 85.51 100.00 85.51 10/07/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.22) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,193,000 2,193,000 2,193,000 2,193,000 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 09/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 95,830 07/12/2560 95,830 หจก.ชัยณรงค์บริการ ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 26/03/2561 2,193,000 2,193,000 2,060,885 2,060,885 93.98 100.00 52.00 100.00 52.00 19/06/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.23) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงกาประตูระบายน้ำห้วยบางทราย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,448,600 1,448,600 1,448,600 1,448,600 บางทรายน้อย เมือง มุกดาหาร 09/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 94,430 13/12/2560 94,430 หจก.ชัยณรงค์บริการ ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 26/03/2561 1,448,600 1,448,600 1,371,128 1,371,128 94.65 100.00 75.90 100.00 75.90 10/07/2561 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (59) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 98,000,000 98,000,000 98,000,000 17,010,000 80,990,000 โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 08/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2560 08/12/2560 12/12/2560 15/01/2561 16,350,000 15/01/2561 16,350,000 180 23/01/2561 22/01/2561 21/07/2561 หจก.วรายุทธ (เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลียม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2560 05/09/2560 11/09/2560 2,711,400 11/09/2560 2,711,400 หจก.สมบูรณ์วัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี เร็วกว่าแผนงาน 3.83% ไม่มี 30/03/2561 16,967,349 97,320,200 16,350,000 80,970,200 95,378,812 95,378,812 98.01 100.00 98.83 100.00 98.83 07/08/2561 3,000 514 1.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (79) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 236,365,200 77,666,600 49,118,415 49,118,415 ท่าค้อ เมือง อุบลราชธานี 22/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2557 29/09/2557 29/10/2557 12/12/2557 279,000,000 08/01/2558 279,000,000 900 20/01/2558 19/01/2558 07/07/2560 บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ ช้ากว่าแผนงาน 0.543% ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาตามที่แก้ไขแบบก่อสร้าง เป็นงานต่อเนื่อง อยู่ระหว่างการแก่ไขแบบ แก้ไขสัญญา 30/03/2561 49,118,415 49,118,415 0.00 100.00 99.46 100.00 99.46 18/09/2561 5,000 1,500 4.000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (87) โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 258,000,000 66,621,700 66,621,700 66,621,700 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 18/09/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2558 04/12/2558 08/01/2559 11/01/2559 258,000,000 31/03/2559 258,000,000 900 19/04/2559 18/04/2559 05/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ ติดปัญหาอื่นๆ เกิดปัญหาอุทกภัย เกิดปัญหาอุทกภัย 30/03/2561 70,307,472 70,307,472 80,020,884 80,020,884 113.82 100.00 70.79 100.00 70.79 07/08/2561 5,000 1,000 3.5
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (92) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ ห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 409,000,000 48,284,500 48,284,500 48,284,500 บางทรายน้อย เมือง มุกดาหาร 20/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2559 10/10/2559 29/11/2559 31/01/2560 409,000,000 23/02/2560 409,000,000 1,080 21/02/2560 20/02/2560 07/02/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 30/03/2561 48,284,500 48,284,500 48,284,500 48,284,500 100.00 100.00 28.41 100.00 28.41 31/07/2561 5,000 1,200 3.000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (97) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนข่า (แห่งที่ 2) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 107,800,000 107,800,000 107,800,000 9,000,000 98,800,000 โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 06/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2560 16/10/2560 30/10/2560 09/11/2560 4,929,085 23/11/2560 4,929,085 90 23/11/2560 22/11/2560 22/01/2561 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2560 06/10/2560 18/10/2560 1,064,856 21/11/2560 1,064,856 หจก.อำนาจเจริญกรุ๊ป ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างประกอบเครื่องสูบน้ำ ช้ากว่าแผน 5.00% 16/03/2561 10,601,720 103,606,885 4,929,085 98,677,800 101,193,732 101,193,732 97.67 100.00 92.73 100.00 92.73 07/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 3,000 2,400 180 80 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำPL3จังหวัดอุบลราชธานี งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 245,025,500 245,025,500 245,025,500 245,025,500 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 10/08/2558 900 13/08/2558 28/01/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 25/01/2561 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 27/03/2561 9,480 736
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 33,800 33,800 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2560 33,800 33,800 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 04/12/2560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27/03/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,543,342 5,543,342 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ใช่งานในส่วนที่รับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27/03/2561