ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 06:55:42]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (1.4474) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 299,800 299,800 299,800 299,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490 118 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (164) สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2564 668,839,800 75,438,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 350,000,000 350,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 25,000,000 25,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (1.1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ค่าซี้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินเพื่อส่งเสริมงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,567,110 1,567,110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกระบี่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 353,064 353,064 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 46,319 46,319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 258,937 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2557 2557 2,563,200 1,281,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.28) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,270,500 1,270,500 1,270,500 1,270,500 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 02/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (130) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม ความยาว 13.595 กม. ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2562 25/12/2562 3,557,000 3,557,000 หจก. พูนสวัสดิ์ก่อสร้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (203) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.446 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 363,000,000 72,600,000 72,600,000 72,600,000 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (53) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 16/01/2563 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 974,000 974,000 974,000 974,000 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 16/01/2563 16/01/2563 0.00 76.50 0.00 45.58 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (33) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 163,700,000 60,296,600 60,296,600 60,296,600 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 03/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 08/03/2561 07/03/2561 23/03/2561 163,700,000 10/04/2561 163,700,000 900 23/05/2561 21/05/2561 07/11/2563 หจก. อึ้งแซเฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 03/12/2562 209,610,700 29,072,500 29,072,500 13,245,372 13,245,372 45.56 76.50 0.00 45.58 0.00 2,254 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (135) อาคารป้องกันตลิ่งฝายวังปาน ความยาว 825 เมตร ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 61,000,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 16/01/2563 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 ทรบ.ปากคลองห้วยผึ้ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 651,589 651,589 651,589 651,589 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 10/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2562 264,330 04/06/2562 264,330 หจก.ศุภสินชัยคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 อาคารป้องกันตลิ่งฝายดอยน้อยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 64,702,629 64,702,629 64,702,629 64,702,629 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 27/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2562 1,118,509 14/03/2562 1,118,509 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 ฝายบ้านใหม่ปางเติม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 979,561 979,561 979,561 979,561 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 10/05/2562 วิธีคัดเลือก 11/06/2562 17/06/2562 18/06/2562 2,654,353 02/07/2562 2,654,353 บจก.ซี.พี.เอส โฮมเซ็นเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2 2 2 2 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 03/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2562 08/03/2561 07/03/2561 23/03/2561 163,700,000 10/04/2561 163,700,000 900 23/05/2561 21/05/2561 07/11/2563 หจก. อึ้งแซเฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/12/2562 209,610,700 0.00 76.50 0.00 45.58 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 101,400 101,400 101,400 101,400 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2562 101,400 22/10/2562 101,400 บริษัท ไอโอนอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,800 19,800 19,800 19,800 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2562 19,800 22/10/2562 19,800 บริษัท ไอโอนอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2562 18,000 22/10/2562 18,000 บริษัท ไอโอนอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (4) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 10.777 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 03/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 15/11/2562 26/11/2562 3,688,080 3,688,080 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 6 1 0 9.197
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (5) อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 06/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 6 1 0 9.197
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.11) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 104,100 104,100 104,100 104,100 เวียง เทิง เชียงราย 16/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 10 0 2.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (131) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ความยาว 49.45 กม. ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 18/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/12/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ขนาดกลาง 18 1 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (132) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริม พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 7.50 กม. ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 แสนทอง ท่าวังผา น่าน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ขนาดกลาง 4 0 3.99
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (133) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ขนาด 10.00 x 8.00 ม. จำนวน 6 ช่อง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 85,013,500 85,013,500 85,013,500 85,013,500 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 03/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 08/11/2562 19/11/2562 5,472,114 5,472,114 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ขนาดกลาง 6 20 0 8.36
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (134) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 1.2125 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 94,556,700 94,556,700 94,556,700 94,556,700 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 03/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 19/11/2562 27/11/2562 24,938,560 24,938,560 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ขนาดกลาง 2 542 0 1.2125
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (158) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 105,690,000 105,690,000 105,690,000 105,690,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 03/12/2562 11/12/2562 13,661,539 13,661,539 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ขนาดกลาง 4,000 2 100 1 3.1 3.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (167) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 224,000,000 5,950,000 5,950,000 5,950,000 เวียง เทิง เชียงราย 10/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 02/02/2561 08/03/2562 01/05/2561 223,957,639 18/05/2561 223,957,639 960 13/06/2561 13/06/2561 27/01/2564 บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ขนาดกลาง 10 0 2.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (188) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.070 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 งิม ปง พะเยา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 06/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ขนาดกลาง 12 0 10.07
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (189) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 13.10 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 บ้านอ้อน งาว ลำปาง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 06/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ขนาดกลาง 10 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (190) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00 x 6.00 ม. จำนวน 6 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ บ้านดอยอิสาน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 93,500,000 93,500,000 93,500,000 93,500,000 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 06/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ขนาดกลาง 12 0 2.363
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (42) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,343,000 29,343,000 29,343,000 29,343,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2562 223,718 223,718 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 2 1 0 3.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (47) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 17,600,000 17,600,000 17,600,000 17,600,000 เวียง เทิง เชียงราย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 06/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 10 0 2.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (50) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,802,000 15,802,000 15,802,000 15,802,000 งิม ปง พะเยา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 06/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 12 0 10.07
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (51) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ บ้านดอยอิสาน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 06/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 12 0 2.363
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว 10.777 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,473,432 4,473,432 4,473,432 4,473,432 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 21/11/2561 24/11/2561 6,424,421 17/12/2561 6,424,421 หจก.บุรีรัตนธารา ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจาก มีการชะรอการเช่าเครื่องจักรเพราะมีราษฎรที่มีพื้นที่อยู่ในเขตก่อสร้างร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม จึงต้องหยุดก่อสร้างชั่วคราว จึงทำให้ช้ากว่าแผน 16/01/2563 0.00 100.00 86.65 100.00 86.65 17/12/2562 6 1 9.197
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 401,123 401,123 401,123 401,123 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 14/11/2561 14/11/2561 3,458,900 20/11/2561 3,458,900 หจก.บุรีรัตนธารา ติดปัญหาอื่นๆ ออป.ไม่สามารถตัดไม้ออกจากเขตที่ก่อสร้างได้ทัน 16/01/2563 0.00 100.00 88.58 100.00 88.58 17/12/2562 2 1 3.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 331,700 331,700 331,700 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 28/11/2561 28/11/2561 6,539,592 18/12/2561 6,539,592 บจก.สิริวิบูลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/01/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/12/2562 18
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 161 161 161 161 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 25/10/2561 25/10/2561 5,791,979 06/11/2561 5,791,979 หจก.การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/01/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/12/2562 4 3.99
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,061,068 11,061,068 11,061,068 11,061,068 เวียง เทิง เชียงราย 10/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 02/02/2561 08/03/2561 01/05/2561 223,957,639 18/05/2561 223,957,639 960 13/06/2561 13/06/2561 27/01/2564 บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 - เริ่มขุดบ่อก่อสร้างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ทำให้ผลงานช้ากว่าแผน - ให้ผู้รับจ้างทำแผน Action plan เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเร่งรัดการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร-เครื่องมือหลักเข้ามาปฏิบัติงานเพิ่มเติม เช่น Plant ผสมคอนกรีต รถยนต์ลำเลียงคอนกรีต เป็นต้น 16/01/2563 0.00 51.77 28.08 51.77 28.08 17/12/2562 10 2.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2562 51,600 51,600 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (135) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (159) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 02/10/2562 08/01/2563 0.00 0.00 15.56 0.00 0.00 14/01/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 594,000,000 12,622,500 12,622,500 12,622,500 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 07/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2559 01/11/2559 01/12/2559 21/02/2560 594,000,000 29/03/2560 594,000,000 1,200 18/05/2560 17/05/2560 29/08/2563 บริษัท ทิพากร จำกัด 16/01/2563 603,255,293 0.00 0.00 19.98 0.00 0.00 14/01/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (204) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2555 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 278,852,000 14,814,000 14,814,000 14,814,000 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 27/12/2562 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (36) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (12) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 9.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 กำแพงดิน สามง่าม พิจิตร 03/10/2562 16/01/2563 0.00 0.00 22.58 0.00 0.00 14/01/2563 1,412 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์(ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,523,888 30,523,888 30,523,888 30,523,888 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 08/01/2563 0.00 0.00 85.77 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ฝายหัวงานและอาคารประกอบโครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 325,543 325,543 325,543 325,543 แม่สลิด บ้านตาก ตา 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 34,679,192 34,679,192 34,679,192 34,679,192 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,291,028 7,911,992 7,911,992 7,911,992 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 61,990,195 12,958,569 61,990,195 61,990,195 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการฝายบ้านวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,758,115 1,758,115 1,758,115 1,758,115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายวังจิก จ.พิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,186,900 29,186,900 29,186,900 29,186,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 คค.ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ค.ฝายบ้านวังจิกจ.พิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,083,878 673,620 1,083,878 1,083,878 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ค.ฝายบ้านวังจิก จ.พิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 66,300,000 15,592,894 66,300,000 66,300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 จ.ทำนบดินหัวงานฯ ค.อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 41,932,789 41,932,789 41,932,789 41,932,789 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค เงินกันเหลื่อมปี 2555 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2555 2555 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,908,179 19,743,507 40,908,179 40,908,179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/11/2562 67,600 04/11/2562 67,600 บริษัทดาต้าคอมแอนด์เซอวิชจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (160) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 7.33 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 24/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2562 18/11/2562 26/11/2562 1,971,778 1,971,778 ติดปัญหาอื่นๆ 19/12/2562 0.00 48.13 0.00 27.70 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (191) ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 4.93 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ติดปัญหาอื่นๆ รอจัดสรรงบประมาณ รอจัดสรรงบประมาณ 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (212) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 14.43 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร ติดปัญหาอื่นๆ รอจัดสรรงบประมาณ รอจัดสรรงบประมาณ 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.5) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,664,800 1,664,800 1,664,800 1,664,800 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 30/10/2562 ติดปัญหาอื่นๆ รอจัดสรรงบประมาณ รอจัดสรรงบประมาณ 18/12/2562 0.00 38.44 0.00 38.44 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (54) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,832,000 51,832,000 51,832,000 51,832,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว โอนเงินให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทรและอนุรักษ์พลังงาน โอนเงินให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทรและอนุรักษ์พลังงาน 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (59) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2564 จ้างเหมาบางส่วน 433,550,000 95,129,400 95,129,400 95,129,400 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 24/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2561 08/03/2561 09/04/2561 30/05/2561 433,550,000 30/05/2561 433,550,000 840 01/09/2561 01/09/2561 19/12/2563 บริษัท อิ้งแซ่เฮ็ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/12/2562 526,178,056 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100.00 38.57 58.41 19.74 16.08 14/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 28,325 28,325 28,325 28,325 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 07/09/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 04/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 58,017 58,017 58,017 58,017 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 06/09/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 04/12/2562 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 สะพานทางหลวงหมายเลข 105 ตอนแม่สอด-ห้วยยาง กม.31+500 ระบบส่งน้ำโกกโก๋ ตำบลแม่กาาา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,390,473 2,390,473 2,390,473 2,390,473 แม่กาษา แม่สอด ตาก 18/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/07/2562 02/07/2562 19/07/2562 19/07/2562 2,390,473 15/08/2562 2,390,473 120 07/09/2562 07/09/2562 04/01/2563 บริษัท ฟอร์จูน คอนสตรัคชั่น 88 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/12/2562 0.00 0.00 11.16 0.00 11.16 14/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ทำนบหัวงานและอาคารประกอบความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม.โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,412,795 4,412,795 4,412,795 4,412,795 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 27/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 10/10/2561 13/11/2561 13/11/2561 273,880,170 18/03/2562 273,880,170 990 21/03/2562 20/03/2562 04/12/2564 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/12/2562 461,539,574 0.00 29.14 8.03 33.82 3.36 14/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ป้องกันลาดไหล่เขา อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,296,621 16,773,451 17,296,621 17,296,621 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 06/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/08/2562 21/08/2562 10/09/2562 16/09/2562 13,688,000 16/09/2562 13,688,000 120 03/10/2562 03/10/2562 01/02/2563 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/12/2562 0.00 100.00 85.09 100.00 85.09 14/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 65,424,313 65,424,313 65,424,313 65,424,313 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 10/03/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 18/03/2558 18/03/2558 06/05/2558 22/06/2558 375,121,200 15/07/2558 375,121,200 990 14/08/2558 13/05/2561 29/04/2561 บริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด(มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 1.อยู่ระหว่างปรับแผนและรอวิธีการดำเนินการจากวิธีวงานจ้างเหมาเป็นวิธีการดำเนินการเอง 2.สำนักงบประมาณอนุมัติปรับแผนและวิธีการดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 เป็นจำนวนเงน 2,615,000.00 บาท 1.อยู่ระหว่างปรับแผนและรอวิธีการดำเนินการจากวิธีวงานจ้างเหมาเป็นวิธีการดำเนินการเอง 2.สำนักงบประมาณอนุมัติปรับแผนและวิธีการดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 เป็นจำนวนเงน 2,615,000.00 บาท 18/12/2562 569,052,355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (56) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้านลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 05/11/2562 18/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 04/12/2562 6,498,459 6,498,459 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งทวีวัฒน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2563 11,069,293 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 10,187 10,187 946 0 13.58
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (136) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ความยาว 79.936 กม. ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 นาด้วง นาด้วง เลย 15/10/2562 16/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2562 18/12/2562 16/01/2563 8,361,450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 ขนาดกลาง 14,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (137) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 7.43 ล้าน ลบ.ม. ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ทรายขาว วังสะพุง เลย 01/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2562 18/11/2562 1,506,522 1,506,522 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2563 2,096,826 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (138) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก ความยาว 15.397 กม. ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 05/11/2562 08/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/11/2562 20/11/2562 1,940,000 1,940,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พัฒนวิศวการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2563 2,805,246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 2,629 2,233 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (192) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว 20.00 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 ขนาดกลาง 3,300 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (228) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 70.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 136,000,000 27,200,000 27,200,000 27,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (229) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านห้วยโตก จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 175,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (13) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบขนาด 6.00 x 9.50 เมตร จำนวน 6 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 118,000,000 118,000,000 118,000,000 118,000,000 บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย 02/10/2562 10/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2562 22/10/2562 3,027,360 3,027,360 บริษัท เกษตร 5 จี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2563 4,080,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,538,451 1,538,451 1,538,451 1,538,451 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 862,025 862,025 862,025 862,025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 34,000 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.25) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 642,600 642,600 642,600 642,600 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (161) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 9.500 กม. บ้านหนองไหล ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 โคกสี เมือง ขอนแก่น 30/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2562 08/11/2562 15/11/2562 23,336,700 23,336,700 บจก.กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 4,000 2,414 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (185) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 11.645 กม. โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 108,000,000 36,720,000 36,720,000 36,720,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 11/09/2561 11/10/2561 28/12/2561 108,000,000 18/01/2562 108,000,000 600 06/02/2562 05/02/2562 27/09/2563 หจก.เล้าซู่ยเซ้ง ก่อสร้าง 16/01/2563 183,172,704 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 100.00 73.78 68.73 50.63 41.12 14/01/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (193) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 80.000 กม. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (194) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 6 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำบ้านกุดหมากเห็บ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,579,400 1,579,400 1,579,400 1,579,400 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (60) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 406,784,200 90,251,400 90,251,400 90,251,400 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 10/11/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/12/2558 22/12/2558 15/01/2559 21/09/2559 406,784,153 30/09/2559 406,784,153 1,080 01/12/2559 30/11/2559 15/11/2562 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด 16/01/2563 469,363,200 45,000,000 45,000,000 0.00 97.34 99.34 83.02 95.79 14/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพนังกั้นน้ำห้วยกุดแคน (กม.29+400) ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 16/01/2563 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (34) ประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 83,000,000 31,364,700 31,364,700 31,364,700 บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ 12/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2560 27/12/2560 10/01/2561 19/03/2561 83,000,000 09/04/2561 83,000,000 660 04/05/2561 03/05/2561 22/02/2563 หจก.เล้าซุ่ยเซ้ง ก่อสร้าง 16/01/2563 121,226,427 20,564,100 20,564,100 6,564,393 6,564,393 31.92 98.77 99.37 86.55 93.11 14/01/2563 1,000 40 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (35) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 135,159,400 27,571,700 27,571,700 27,571,700 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 30/08/2559 19/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/11/2559 06/01/2560 29/03/2560 135,500,000 03/04/2560 135,500,000 02/05/2560 02/04/2560 21/04/2562 หจก.เล้าซู่ยเซ้ง ก่อสร้าง 16/01/2563 135,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000 1,450 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (57) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ 6ลบ.ม/วินาที จำนวน 6 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำพนังกั้นน้ำห้วยกุดแคน (กม.29+400) ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 200,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 30/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 07/11/2562 20/11/2562 17,519,024 17,519,024 หจก.ชอบปัญญาคอนกรีต 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000 5,145 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน้ำลำปะทาว-สระเทวดา พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,624,200 5,624,200 5,624,200 5,624,200 กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ขุดคลองเชื่อมลำปะทาว-ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 595,000 595,000 595,000 595,000 กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (2) คลองผันน้ำลำปะทาว-สระเทวดา พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2567 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,606,921,000 321,384,200 321,384,200 321,384,200 กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,820 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (3) ขุดคลองเชื่อมลำปะทาว-ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 170,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 กุดต้ม เมือง ชัยภูมิ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,820 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 511,817 511,817 511,817 511,817 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 341,780 341,780 341,780 341,780 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 47 47 47 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,337,837 22,713,450 27,337,837 27,337,837 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ประตูระบายน้ำห้วยเสียวโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ(ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 412,238 412,238 412,238 412,238 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 58,525,434 27,669,396 58,525,434 58,525,434 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,069,071 536,045 11,069,071 11,069,071 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ปตร.กุดลวง โครงการบรรเทาอุทกภัยฯ จ.ชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 881,198 881,198 881,198 881,198 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.12) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,381,600 2,381,600 2,381,600 2,381,600 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 16/01/2563 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 639,100 639,100 639,100 639,100 ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 16/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.29) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) ความยาว 23.128 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,451,000 3,451,000 3,451,000 3,451,000 บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร 03/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.30) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 490,000 490,000 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 03/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.31) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 525,000 525,000 525,000 525,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 03/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (139) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 4 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 53.248 เมตร ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 113,250,000 113,250,000 113,250,000 113,250,000 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 02/10/2562 02/10/2562 18/12/2562 0.00 33.33 0.00 33.33 0.00 03/12/2562 ขนาดกลาง 20,325 20,325 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (153) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ( ระยะที่ 2) ความยาว 3.749 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 15/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอใบจัดสรร ไม่มี 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/12/2562 ขนาดกลาง 1,441 1,441 4,500 80 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (170) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2563 ดำเนินการเอง 297,900,000 136,095,800 136,095,800 136,095,800 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 27/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2560 27/12/2560 23/01/2561 14/03/2561 297,900,000 31/03/2561 297,900,000 690 03/04/2561 03/04/2561 21/02/2563 หจก.วรายุทธ (เลี่ยงฮะ การปิโตรเลียม) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว งานแล้วเสร็จ 100% ไม่มี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 3,190 1,200 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (171) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 140,870,000 57,668,000 57,668,000 57,668,000 ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 25/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2560 06/11/2560 07/12/2560 21/03/2561 140,870,000 21/03/2561 140,870,000 540 24/03/2561 24/03/2561 24/09/2562 ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว งานแล้วเสร็จ งานแล้วเสร็จ 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 8,000 1,072 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (205) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) ความยาว 23.128 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2566 จ้างเหมาทั้งโครงการ 986,000,000 197,200,000 197,200,000 197,200,000 บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติใบจัดสรร รอใบจัดสรร 03/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (206) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 140,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี ติดปัญหาอื่นๆ รอใบจัดสรรงบประมาณ รอใบจัดสรรงบประมาณ 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (207) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 150,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 03/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.14) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,262,800 3,262,800 3,262,800 3,262,800 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 03/10/2562 ติดปัญหาอื่นๆ รอใบจัดสรรงบประมาณ รอใบจัดสรรงบประมาณ 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (14) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x8.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 03/10/2562 ติดปัญหาอื่นๆ รอใบจัดสรร ไม่มี 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/12/2562 3,000 3,000 2,000 800 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (36) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 409,000,000 186,446,400 186,446,400 186,446,400 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 22/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2559 10/10/2559 10/11/2559 21/02/2560 409,000,000 21/02/2560 409,000,000 1,080 23/02/2560 22/02/2560 07/02/2563 หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ ติดปัญหาอื่นๆ เครื่องจักรเครื่องมือและอัตรากำลังคนไม่เพียงพอ รอใบจัดสรรงบประมาณ 08/01/2563 86,904,000 86,904,000 59,194,755 59,194,755 68.12 0.00 95.73 0.00 95.73 31/12/2562 5,000 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 47 47 47 47 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1 1 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ฝายหัวงานและอาคารประกอบโครงการฝายยางบ้านคำสะอาดจังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1 1 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,095,764 16,095,764 16,095,764 16,095,764 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 31/08/2558 04/09/2558 07/09/2558 25/12/2558 20/01/2559 700 05/02/2559 04/01/2561 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (4) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 216,000,000 47,895,700 216,000,000 216,000,000 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 04/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 11/10/2561 13/11/2561 27/11/2561 206,855,167 28/08/2562 206,855,167 690 03/10/2562 02/10/2562 22/08/2564 บริษัท ซีวิล พี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 16/01/2563 257,097,558 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.32) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (162) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.10 ล้าน ลบ.ม.โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 02/10/2562 02/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/10/2562 04/11/2562 13/11/2562 13,965,150 13,965,150 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 19/12/2562 17,790,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (195) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00 x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 06/01/2563 08/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (196) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.26 ล้าน ลบ.ม.โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจาย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 15/01/2563 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (197) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ กว้าง 40.00 ม. สูง 5.50 ม. โครงการฝายบ้านสะเต็ง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 06/01/2563 09/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (208) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม.โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 380,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000 ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 07/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (43) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 13/01/2563 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00