ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 22:11:37]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปรับปรุงคลองปะเหลียน งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 84,679,000 84,679,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แก้มลิงเพ็งยา ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 80,000,000 80,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนบน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 80,000,000 80,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนล่าง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 80,000,000 80,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ฝายลำห้วยส้มป่อย งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 50,000,000 50,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ฝายแก้งคำบอน งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 30,000,000 30,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ฝายห้วยเสียว งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 80,000,000 80,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองอิมอญ งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 60,000,000 60,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านเกาะสุด งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 60,000,000 60,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปรับปรุงหัวงานโครงการพร้อมส่วนประกอบอื่น สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 จังหวัดขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 9,700,000 9,700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 จังหวัดขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 9,500,000 9,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปรับปรุงบ้านพักภาย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 9,700,000 9,700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายก่อสร้าง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 1,365,000 1,365,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 จังหวัดชลบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 9,586,000 9,586,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 9,900,000 9,900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองราไมย์ จังหวัดสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 9,980,000 9,980,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) อาคารป้องกันตลิ่งฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 15/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 99,399 99,399 บจก. กิตติวิบูลย์ 17/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (43) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 15/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 96,483 96,483 บจก. กิตติวิบูลย์ 17/10/2561 70,000,000 70,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (44) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 95,000,000 95,000,000 95,000,000 95,000,000 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 15/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 97,556 97,556 บจก. กิตติวิบูลย์ 17/10/2561 95,000,000 95,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปิง 3,200 7,141 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 963,900 963,900 963,900 963,900 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 03/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2561 07/03/2561 23/03/2561 163,700,000 10/04/2561 163,700,000 หจก.อึ้งแซเฮง 18/10/2561 450,000 450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (11) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 163,700,000 41,080,700 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 03/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 08/03/2561 07/03/2561 23/03/2561 163,700,000 10/04/2561 163,700,000 900 23/05/2561 21/05/2561 07/11/2563 หจก. อึ้งแซเฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 211,206,521 10,000,000 10,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 10.777 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 29/08/2561 09/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,145,300 1,145,300 1,145,300 1,145,300 เวียง เทิง เชียงราย 09/10/2560 09/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (5) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 บ้านแลง เมือง ลำปาง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 80,000,000 80,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (24) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 20/09/2561 09/10/2561 59,022,772 59,022,772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (25) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 428,936 428,936 09/10/2561 72,108,900 72,108,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (26) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,500,000 62,500,000 62,500,000 62,500,000 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 20/09/2561 09/10/2561 58,892,210 58,892,210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 750 542 1.21
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (27) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 20/09/2561 09/10/2561 70,000,000 70,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (66) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 224,000,000 65,450,000 65,450,000 65,450,000 เวียง เทิง เชียงราย 10/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 02/02/2561 08/03/2561 09/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (84) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 บ้านอ้อน งาว ลำปาง 20/09/2561 09/10/2561 14,906,509 14,906,509 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 428,936 428,936 09/10/2561 3,346,980 3,346,980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (43) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 บ้านแลง เมือง ลำปาง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 970,170 970,170 09/10/2561 18,000,000 18,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 บ้านแลง เมือง ลำปาง 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,325,400 1,325,400 1,325,400 1,325,400 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 07/09/2559 18/10/2561 0.00 5.52 0.00 5.52 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (6) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2561 28/09/2561 10/10/2561 51,052,120 51,052,120 0.00 0.12 0.00 0.79 0.00 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (28) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 117,000,000 117,000,000 117,000,000 117,000,000 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 14/09/2561 10/10/2561 85,406,100 85,406,100 0.00 79.41 0.00 3.38 0.00 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำสะแกกรัง 27,200 700 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (29) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 20/09/2561 10/10/2561 0.00 46.14 0.00 3.36 0.00 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (56) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 231,400,000 19,669,200 19,669,200 19,669,200 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 03/09/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/12/2558 11/12/2558 14/01/2559 28/09/2559 231,400,000 30/09/2559 231,400,000 900 15/11/2559 14/11/2559 03/05/2562 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบฐานราก เนื่องจากฐานรากอยู่ในชั้นดินอ่อน พร้อมแก้ไขสัญญา เร่งรัดดำเนินการแก้ไขแบบ 10/10/2561 331,313,161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 594,000,000 75,735,000 75,735,000 75,735,000 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 07/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2559 01/11/2559 01/12/2559 21/02/2560 594,000,000 29/03/2560 594,000,000 1,200 18/05/2560 17/05/2560 29/08/2563 บริษัท ทิพากร จำกัด ติดปัญหาเรื่องที่ดิน งานจัดหาที่ดินล่าช้ากว่าแผนจึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ปฏิบัติงาานให้ผู้รับจ้างได้ เร่งรัดงานจัดหาที่ดิน 10/10/2561 603,255,293 0.00 28.60 0.00 8.34 0.00 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (40) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 กำแพงดิน สามง่าม พิจิตร 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2561 28/09/2561 10/10/2561 71,058,570 71,058,570 0.00 1.37 0.00 6.00 0.00 23/10/2561 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.16) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,715,000 1,715,000 1,715,000 1,715,000 สวนเขื่อน เมือง แพร่ 06/09/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดหา อยู่ระหว่างจัดหา 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (7) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 7.33 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 01/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดหา อยู่ระหว่างจัดหา 10/10/2561 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (15) ทำนบหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000,000 98,000,000 98,000,000 98,000,000 สวนเขื่อน เมือง แพร่ 27/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 10/10/2561 13/11/2561 13/11/2561 273,880,170 273,880,170 990 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 4,615,395,738 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.8) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,925,000 1,925,000 วังทองแดง เมือง สุโขทัย 07/09/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดหา อยู่ระหว่างจัดหา 10/10/2561 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (2) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 386,550,000 58,290,700 433,550,000 58,290,700 วังทองแดง ศรีสำโรง สุโขทัย 24/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2561 08/03/2561 09/04/2561 30/05/2561 433,550,000 30/05/2561 433,550,000 840 01/09/2561 01/09/2561 18/12/2563 หจก.อึ้งแซ่เฮ็ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/10/2561 526,178,056 0.00 4.43 0.00 0.75 0.00 แก้มลิง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,986,700 22,986,700 22,986,700 22,986,700 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 24/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/06/2561 14/06/2561 28/06/2561 28/06/2561 3,729,827 04/07/2561 3,729,827 30 05/07/2561 05/07/2561 03/08/2561 หจก.โกเฮง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/05/2561 89,700 17/05/2561 89,700 บริษัืท เอสแอลพีเซอร์วีส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 4,191,399 0.00 85.00 72.20 85.00 72.20 06/11/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,814,000 22,814,000 22,814,000 22,814,000 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 12/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/09/2561 722,944 05/09/2561 722,944 60 06/09/2561 06/09/2561 04/11/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 93,580 18/09/2561 93,580 บริษัื พลกฤตเซอร์วีสเอ็นเนอร์ยี่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 722,944 0.00 93.23 39.02 93.23 39.02 30/10/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 59,600,000 59,600,000 59,600,000 59,600,000 สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ 18/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (30) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 นาด้วง นาด้วง เลย 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ 18/10/2561 80,000,000 80,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (31) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 81,655,000 81,655,000 81,655,000 81,655,000 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ 18/10/2561 81,655,000 81,655,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 1,100 500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (67) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 ทรายขาว วังสะพุง เลย 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ 18/10/2561 80,000,000 80,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (82) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ 18/10/2561 40,000,000 40,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 300 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (33) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ทรายขาว วังสะพุง เลย 11/10/2561 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ 19/10/2561 14,807,520 14,807,520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (34) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ 19/10/2561 17,637,653 17,637,653 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำโขง 40 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (2) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ 18/10/2561 100,000,000 100,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 หนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ 03/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2560 18/10/2561 90,000,000 90,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,800,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 28/08/2558 18/10/2561 300,000 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 14/08/2561 18/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 9.500 กม.บ้านหนองไหล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 13/11/2561 ขนาดกลาง สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (16) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 11.645 กม. โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 180,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 14/08/2561 18/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (32) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 192,763,000 192,763,000 192,763,000 192,763,000 192,763,000 192,763,000 0.00 0.00 0.11 0.00 0.11 13/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 7,000 2,469 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (58) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 258,000,000 82,372,000 82,372,000 82,372,000 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 28/08/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/11/2558 04/12/2558 21/09/2559 258,000,000 30/09/2559 258,000,000 900 01/11/2559 18/10/2561 19/04/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ 18/10/2561 33,000,000 33,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 5,000 2,059 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.9) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,512,700 1,512,700 10/11/2558 18/10/2561 450,000 450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (3) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 406,784,200 86,441,400 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 10/11/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/12/2558 02/12/2558 21/09/2559 406,784,153 30/09/2559 406,784,153 1,080 01/12/2559 30/11/2559 15/11/2562 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด 18/10/2561 31,000,000 31,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 862,700 862,700 12/12/2560 18/10/2561 14,800,000 14,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (12) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 135,500,000 33,592,700 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 30/08/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2559 17/11/2559 18/10/2559 135,500,000 03/04/2560 135,500,000 720 02/05/2560 02/04/2560 21/04/2562 หจก.เล้าซู่ยเซ้ง ก่อสร้าง 18/10/2561 12,000,000 12,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (13) ประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 83,000,000 28,115,300 บ้านขาม จตุรัส ชัยภูมิ 12/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2560 27/12/2560 83,000,000 09/04/2561 83,000,000 660 04/05/2561 03/05/2561 22/02/2563 หจก.เล้าซุ่ยเซ้ง ก่อสร้าง 18/10/2561 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (47) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,800,000 14,800,000 400,000 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 93,000,000 93,000,000 93,000,000 93,000,000 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 10/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 08/10/2561 16/10/2561 1,594,625 1,594,625 หจก.พิภพค้าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 22/10/2561 93,000,000 93,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 800 2,500 310 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,163,000 2,163,000 2,163,000 2,163,000 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 27/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2560 23/01/2561 14/03/2561 297,900,000 30/03/2561 297,900,000 หจก.วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 800,000 800,000 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.5) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 962,100 962,100 962,100 962,100 ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 11/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2560 07/12/2560 18/01/2561 140,870,000 21/03/2561 140,870,000 บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 500,000 500,000 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 10/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2560 20/11/2560 23/11/2560 24,829,999 30/11/2560 24,829,999 หจก.เอส ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ไม่มี 12/11/2561 70,000,000 70,000,000 0.00 14.29 0.21 14.29 0.21 20/11/2561 ขนาดกลาง สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (68) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 297,900,000 99,084,200 99,084,200 99,084,200 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 06/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2560 26/01/2561 23/01/2561 14/03/2561 297,900,000 30/03/2561 297,900,000 690 03/04/2561 02/04/2561 21/02/2563 หจก.วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตเลียม จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 12/11/2561 313,597,965 50,000,000 50,000,000 0.00 16.65 24.84 16.65 24.84 20/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 20,325 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (81) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 140,870,000 54,978,000 54,978,000 54,978,000 คำสะอาด น้ำยืน อุบลราชธานี 11/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2560 04/12/2560 07/12/2560 15/02/2561 140,870,000 21/03/2561 140,870,000 540 24/03/2561 24/03/2561 14/09/2562 ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 12/11/2561 141,079,130 22,000,000 22,000,000 0.00 49.11 51.51 49.11 51.51 20/11/2561 ขนาดกลาง ฝาย ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (35) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 10/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 18/10/2561 2,020,000 2,020,000 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ไม่มี 22/10/2561 30,000,000 30,000,000 0.00 0.00 0.32 0.00 0.32 20/11/2561 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (36) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 10/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 17/10/2561 26/10/2561 1,511,296 07/11/2561 1,511,296 หจก.พิภพค้าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 12/11/2561 30,000,000 30,000,000 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,801,000 1,801,000 ดอนนางหงษ์ ธาตุพนม นครพนม 18/09/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2558 08/01/2559 21/03/2559 258,000,000 31/03/2559 258,000,000 บริษัทอุบลรุ่งเรืองกลการจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 600,000 600,000 0.00 24.99 0.00 24.99 0.00 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 4,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.5) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,520,800 1,520,800 บางทรายใหญ่ เมือง มุกดาหาร 21/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2559 10/11/2559 14/11/2559 409,000,000 21/02/2560 409,000,000 บริษัทอุบลรุ่งเรืองกลการจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 500,000 500,000 0.00 16.28 0.00 16.58 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (3) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2560 27/10/2560 02/11/2560 13,817,902 21/11/2560 13,817,902 หจก.อำนาจเจริญกรุป ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 12/11/2561 81,649,520 81,649,520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/10/2561 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 3,000 2,000 1,500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (14) ประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 258,000,000 102,911,800 ดอนนางหงษ์ ธาตุพนม นครพนม 18/09/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2558 04/12/2558 11/01/2559 21/03/2559 258,000,000 31/03/2559 258,000,000 900 19/04/2559 19/04/2559 05/10/2561 บริษัท อุบลรุ่งเรืองกลการ ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี 12/11/2561 421,002,541 6,000,000 6,000,000 0.00 9.72 0.00 9.72 0.00 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (15) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 409,000,000 86,904,000 บางทรายใหญ่ เมือง มุกดาหาร 21/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2559 30/09/2559 10/11/2559 10/11/2559 409,000,000 22/02/2560 409,000,000 1 23/02/2560 22/02/2560 07/02/2563 หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 12/11/2561 632,514,669 35,000,000 35,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 250,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ดุสิต กรุงเทพ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 600 18/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (9) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 05/11/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น 20/11/2561 80,000,000 80,000,000 0.00 1.80 0.00 8.33 0.00 20/11/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำมูล 4,000 430 0 4.100
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (34) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,000,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 30/10/2561 30/10/2561 10,041,957 12/11/2561 10,041,957 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น 20/11/2561 62,000,000 62,000,000 0.00 81.34 80.74 3.12 0.00 20/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำมูล 4,500 4,500 270 550 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (35) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 30/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น 20/11/2561 50,000,000 50,000,000 0.00 79.00 77.30 7.70 0.00 20/11/2561 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 65,000 65,000 0 13.70
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (45) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านโนนเชียงสี ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 25/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ 20/11/2561 0.00 60.57 59.15 4.30 0.00 20/11/2561 ขนาดกลาง ฝาย ลุ่มน้ำมูล 6,000 6,000 630 630 0 1.300
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (46) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 ตาตุม สังขะ สุรินทร์ 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 25/10/2561 25/10/2561 4,723,630 07/11/2561 4,723,630 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น 20/11/2561 80,000,000 80,000,000 0.00 49.66 59.15 6.50 0.00 20/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำมูล 2,800 2,800 300 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,281,400 2,281,400 หนองแค หนองแค สระบุรี 24/07/2560 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (16) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 186,644,000 78,203,600 203,644,000 หนองแค หนองแค สระบุรี 05/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2561 12/01/2561 08/02/2561 12/05/2561 203,644,000 30/04/2561 203,644,000 600 09/05/2561 08/05/2561 29/12/2561 บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/10/2561 278,860,223 0.00 26.29 0.00 26.29 0.00 09/10/2561 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 685,000 685,000 685,000 685,000 05/08/2559 18/10/2561 300,000 300,000 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 30/10/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 705,300 705,300 705,300 705,300 19/09/2561 18/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/10/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (10) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 2.09 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000,000 74,000,000 74,000,000 74,000,000 แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 1,919,152 24/10/2561 1,919,152 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 จึงให้ดำเนินการจัดหาวัสดุในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน 01/11/2561 74,000,000 74,000,000 0.00 2.43 0.00 5.78 0.00 30/10/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 5,065 639 0 2.09
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (11) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 63,000,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000 เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 1,009,482 26/10/2561 1,009,482 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 01/11/2561 63,000,000 63,000,000 0.00 0.90 0.00 5.01 0.00 30/10/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 2,500 1,400 0 4.21
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (17) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 825,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด 19/09/2561 03/10/2561 04/10/2561 07/11/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 12/11/2561 824,738,775 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/10/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 1,300 1,800 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (47) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 1,748,263 24/10/2561 1,748,263 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 80,000,000 80,000,000 0.00 27.91 25.18 9.24 1.17 30/10/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 8,000 100 0 18.12
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (59) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 206,764,300 45,162,600 45,162,600 45,162,600 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 19/08/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/01/2559 01/02/2559 03/03/2559 05/09/2559 206,764,229 26/09/2559 206,764,229 900 12/10/2559 10/10/2559 30/03/2562 บริษัทสิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 1.เครื่องจักร-เครื่องมือไม่เป็นไปตามแผนงาน 2.มีการแก้ไขแบบ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศแตกต่างจากแบบก่อสร้าง 1.แจ้งให้ผู้รับจ้าง เพิ่มจำนวนเครื่องจักรและเครื่องมือ 2.เร่งรัดการแก้ไขแบบก่อสร้าง 01/11/2561 350,326,404 14,000,000 14,000,000 0.00 94.94 58.35 58.98 14.52 30/10/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 22,000 410 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (60) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 295,000,000 75,984,000 75,984,000 75,984,000 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 05/08/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2559 04/01/2560 03/02/2560 03/03/2560 295,000,000 03/04/2560 295,000,000 990 26/04/2560 25/04/2560 10/01/2563 หจก.เอส.พี.ที ซีวิลกรุ๊ป ติดปัญหาอื่นๆ มีฝนตกในบริเวณที่ก่อสร้างจึงทำให้งานก่อสร้างล่าช้า เร่งรัดงานก่อสร้าง 01/11/2561 473,130,838 31,000,000 31,000,000 0.00 37.97 44.07 11.40 2.58 30/10/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 18,165 1,300 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (65) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 4,458,323 24/10/2561 4,458,323 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ฝนตกหนัก มีฝนตกในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง จึงให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน เร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 01/11/2561 0.00 23.39 22.92 5.08 0.04 30/10/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 62,000 1,600 0 80.70
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (37) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 1,766,391 24/10/2561 1,766,391 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ 01/11/2561 0.00 36.06 31.31 7.44 0.00 30/10/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 8,000 1,000 0 18.12
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (44) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 701,020 24/10/2561 701,020 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ ต้องดำเนินการก่อสร้างในส่วนเงินกันเหลื่อมปี 2561(งบกลาง) ได้รับการจัดสรรเงิน 20 สิงหาคม 2561 เร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน 01/11/2561 0.00 31.94 6.88 5.64 0.00 30/10/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 5,065 639 0 2.09
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,600,000 23,600,000 23,600,000 23,600,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/09/2561 2,287,820 07/09/2561 2,287,820 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 01/11/2561 0.00 6.35 6.88 20.60 22.30 30/10/2561 5,065 639 2.09
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 (2) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 99.087 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 24/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม่มี 25/10/2561 0.00 0.29 0.00 4.00 0.00 13/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 (3) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 29.272 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ท่าพล เมือง เพชรบูรณ์ 03/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 25/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม่มี 25/10/2561 1,723,963 0.00 0.84 0.00 5.00 0.00 13/11/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.7) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,211,300 1,211,300 1,211,300 1,211,300 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 09/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รอเงินจัดสรร ไม่มี 18/10/2561 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 (36) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 09/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 25/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม่มี 25/10/2561 0.00 81.80 0.00 5.00 0.00 13/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำป่าสัก 10,000 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 (69) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 184,391,400 31,518,500 222,091,400 31,518,500 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 25/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2561 19/02/2561 22/03/2561 08/05/2561 222,091,367 30/05/2561 222,091,367 900 08/06/2561 07/06/2561 23/11/2563 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ฝนตกชุก เร่งรัดการปฏิบัติงาน 18/10/2561 359,295,617 0.00 7.30 3.50 5.50 2.85 13/11/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.11) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 52,500 12/10/2561 52,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตึกเพชรโฮมโปร ติดปัญหาอื่นๆ 14/11/2561 0.00 95.95 0.00 3.50 0.00 13/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (1.7) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 375,600 375,600 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 02/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 10/10/2561 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (1.8) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,856,000 2,856,000 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 02/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 10/10/2561 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (1.9) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,856,000 2,856,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 02/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 10/10/2561 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (1.10) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,856,000 2,856,000 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 02/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 10/10/2561 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (1.11) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,379,000 2,379,000 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 02/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 10/10/2561 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (7) ประตูระบายน้ำปากคลอง 13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12/10/2561 17/10/2561 80,000,000 80,000,000 0.00 65.84 0.00 24.00 0.00 06/11/2561 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 10,000 10,000 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (17) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 374,747,400 47,937,000 422,600,000 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 05/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/02/2560 09/03/2560 11/04/2560 29/08/2560 422,600,000 31/08/2560 422,600,000 900 20/09/2560 19/09/2560 07/03/2563 บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 17/10/2561 819,954,479 0.00 5.73 2.60 17.79 0.02 06/11/2561 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 30,000 5,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (18) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 495,000,000 98,175,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 05/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/01/2560 03/02/2560 08/03/2560 01/05/2560 495,000,000 02/05/2560 495,000,000 900 25/05/2560 24/05/2560 10/11/2562 บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด 17/10/2561 799,768,337 0.00 9.94 20.42 13.05 2.14 06/11/2561 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 30,000 5,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (19) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 301,000,000 32,250,000 375,000,000 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 12/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2561 14/02/2561 19/03/2561 09/05/2561 375,000,000 07/06/2561 375,000,000 900 29/06/2561 28/06/2561 14/12/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ 17/10/2561 627,853,439 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 06/11/2561 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 30,000 5,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (20) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 413,988,000 66,156,400 466,888,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 26/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 08/02/2561 14/02/2561 19/03/2561 09/05/2561 466,888,000 30/05/2561 466,888,000 900 29/06/2561 28/06/2561 14/12/2563 บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด 17/10/2561 621,888,341 0.00 0.00 0.05 0.00 24.00 06/11/2561 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 30,000 5,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (21) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 323,700,000 33,150,000 390,000,000 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 12/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2561 13/02/2561 16/03/2561 08/05/2561 390,000,000 30/05/2561 390,000,000 900 29/06/2561 28/06/2561 14/12/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง 17/10/2561 627,927,661 0.00 0.00 0.03 2.52 0.00 06/11/2561 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 30,000 5,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (22) กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 199,000,000 84,575,000 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 23/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2561 14/02/2561 19/03/2561 24/04/2561 199,000,000 09/05/2561 199,000,000 600 30/05/2561 29/05/2561 19/01/2563 บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 17/10/2561 270,065,176 0.00 1.16 0.57 1.58 0.52 06/11/2561 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 3,500 100 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (41) ประตูระบายน้ำกลางคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 2 ช่อง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 85,000,000 85,000,000 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 12/10/2561 17/10/2561 85,000,000 85,000,000 0.00 12.85 0.00 22.66 0.00 06/11/2561 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 10,000 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 (42) อาคารรับน้ำกลางคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 75,000,000 75,000,000 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 12/10/2561 17/10/2561 75,000,000 75,000,000 0.00 13.46 0.00 23.33 0.00 06/11/2561 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 10,000 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 (61) ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท 18/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 18/10/2561 55,600,600 55,600,600 0.00 3.50 0.00 3.50 0.00 13/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 10,000 212 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 (4) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 406,784,200 28,923,600 87,500,000 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 07/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/11/2559 08/12/2559 31/03/2560 87,500,000 31/03/2560 87,500,000 540 13/04/2560 04/10/2561 บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 18/10/2561 150,159,922 0.00 0.00 52.84 0.00 0.00 13/11/2561 แก้มลิง ลุ่มน้ำท่าจีน 14,000 3,000 1,800 1,800 3.46 3.46
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 (6) ประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000,000 150,000,000 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 26/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 2,160,000 2,160,000 บริษัท โกมล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 10/10/2561 142,597,287 142,597,287 0.00 2.55 0.50 2.55 0.50 13/11/2561 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2,000 2,500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 (23) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 274,700,000 ต้นตาล,บางพลับ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ติดปัญหาอื่นๆ 08/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 ระบบระบายน้ำ 93,680 3,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 (50) ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 บ้านกุ่ม สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 18/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ -รอการจัดสรรงบประมาณ 18/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 9,000 500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 (51) คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 ทุ่งใหญ่ เมือง อุทันธานี 18/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 18/10/2561 53,152,290 53,152,290 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 13/11/2561 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 5,000 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ยกเลิกรายการงาน -ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% -ไม่มี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 (37) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,665,100 70,665,100 70,665,100 70,665,100 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 11/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 18/10/2561 0.00 0.65 23.43 0.65 0.00 13/11/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 4,000 340 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 (48) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 11/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 18/10/2561 70,000,000 70,000,000 0.00 0.86 13.18 0.86 0.00 13/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำท่าจีน 7,500 340 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 (49) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสาลี่ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 11/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 18/10/2561 80,000,000 80,000,000 0.00 4.30 14.79 4.30 1.22 13/11/2561 ขนาดกลาง สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 8,000 500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 59,000,000 59,000,000 59,000,000 59,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 (11) ประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพานขนาด 10.00 x 6.00 ม. จำนวน 6 ช่องโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 09/10/2561 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 9,726,662 08/11/2561 9,726,662 องค์การอุตสหกรรมป่าไม้ เขตภาคใต้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 3,832 3,832 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 (1.8) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,606,500 1,606,500 1,606,500 1,606,500 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในขบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง เร่งดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 08/11/2561 600,000 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 (12) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.29 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 1,512,195 13/11/2561 1,512,195 องค์การอุตสหกรรมป่าไม้ เขตภาคใต้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 66,488,730 66,488,730 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 6,850 6,850 481 0 13.290
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 (38) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 148,000,000 148,000,000 148,000,000 148,000,000 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 12/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 26/10/2561 01/11/2561 10,999,000 19/11/2561 10,999,000 บจก.ประจวบรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 148,000,000 148,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 5,240 5,240 5,240 600 1,000 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 (39) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 24/10/2561 08/11/2561 800,000 800,000 บจก.ที.เจ.อาร์.ซัพพลาย คอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 577,681 577,681 องค์การอุตสหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 1,391,900 68,566,343 68,566,343 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำเพชรบุรี 14,400 14,400 1,000 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 (40) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 72,700,000 72,700,000 72,700,000 72,700,000 แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 08/10/2561 09/10/2561 23,166,320 02/11/2561 23,166,320 บจก.ไทย จีอาร์พี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 72,700,000 72,700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำเพชรบุรี 300 600 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 (70) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 221,824 29/10/2561 221,824 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตบ้านโปร่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 44,567,240 44,567,240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 6,490 6,490 1,095 0 10.46
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 (71) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 451,480,000 91,800,000 91,800,000 91,800,000 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 30/11/2560 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในขบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง เร่งดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 08/11/2561 80,000,000 80,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/2561 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำเพชรบุรี 2,645 2,645 700 0 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 (1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 82,000 82,000 82,000 82,000 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 28/09/2561