ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 เม.ย. 2563 เวลา 21:17:58]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (1.4474) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 299,800 299,800 299,800 299,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490 118 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ค่าซี้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินเพื่อส่งเสริมงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 1,567,110 1,567,110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกระบี่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 353,064 353,064 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 46,319 46,319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 258,937 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2557 2557 2,563,200 1,281,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.28) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,270,500 1,270,500 1,270,500 1,270,500 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 99,975 05/03/2563 99,975 หจก.คอนกรีตวายโอที 11/03/2563 1,270,500 1,270,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (130) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม ความยาว 13.595 กม. ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 5,447,969 23/01/2563 5,447,969 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 24/01/2563 98,926,069 98,926,069 5,137,781 5,137,781 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (203) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.446 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 363,000,000 72,600,000 72,600,000 72,600,000 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 377,851,754 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (53) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 99,996 06/03/2563 99,996 ร้านเพชรการค้า 12/03/2563 70,000,000 70,000,000 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 974,000 974,000 974,000 974,000 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 16/01/2563 16/01/2563 974,000 974,000 0.00 91.49 0.00 80.59 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (33) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 163,700,000 60,296,600 60,296,600 60,296,600 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 03/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 08/03/2561 07/03/2561 23/03/2561 163,700,000 10/04/2561 163,700,000 900 23/05/2561 21/05/2561 07/11/2563 หจก. อึ้งแซเฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/12/2562 209,610,700 29,072,419 29,072,419 17,496,165 17,496,165 60.18 91.49 80.20 80.59 47.69 11/03/2563 2,254 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (135) อาคารป้องกันตลิ่งฝายวังปาน ความยาว 825 เมตร ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 61,000,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 499,200 16/03/2563 499,200 บจก. กิตติวิบูลย์ 19/03/2563 61,000,000 61,000,000 0.00 31.11 0.00 31.11 0.00 4,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 ทรบ.ปากคลองห้วยผึ้ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 651,589 651,589 651,589 651,589 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 10/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2562 264,330 04/06/2562 264,330 หจก.ศุภสินชัยคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/12/2562 61,000 61,000 54,000 54,000 88.52 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 อาคารป้องกันตลิ่งฝายดอยน้อยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 64,702,629 64,702,629 64,702,629 64,702,629 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 27/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2562 1,118,509 14/03/2562 1,118,509 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/12/2562 41,489,100 41,489,100 2,631,900 2,631,900 6.34 58.92 0.00 58.92 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 ฝายบ้านใหม่ปางเติม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 979,561 979,561 979,561 979,561 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 10/05/2562 วิธีคัดเลือก 11/06/2562 17/06/2562 18/06/2562 2,654,353 02/07/2562 2,654,353 บจก.ซี.พี.เอส โฮมเซ็นเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/12/2562 523,100 523,100 215,400 215,400 41.18 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2 2 2 2 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 03/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2562 08/03/2561 07/03/2561 23/03/2561 163,700,000 10/04/2561 163,700,000 900 23/05/2561 21/05/2561 07/11/2563 หจก. อึ้งแซเฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/12/2562 209,610,700 0.00 91.49 80.20 80.59 47.69 11/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 101,400 101,400 101,400 101,400 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2562 101,400 22/10/2562 101,400 บริษัท ไอโอนอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/01/2563 101,400 101,400 101,400 101,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,800 19,800 19,800 19,800 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2562 19,800 22/10/2562 19,800 บริษัท ไอโอนอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/01/2563 19,800 19,800 19,800 19,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2562 18,000 22/10/2562 18,000 บริษัท ไอโอนอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/01/2563 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (4) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 10.777 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 12/03/2563 12/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 197,010 197,010 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 13/03/2563 100,000,000 100,000,000 197,010 197,010 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 6 1 0 9.197
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (5) อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 28/02/2563 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 75,638 75,638 หจก.แอลพีไอเทคเซ็นเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 03/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 6 1 0 9.197
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.11) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 104,100 104,100 104,100 104,100 เวียง เทิง เชียงราย 16/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/01/2563 104,100 104,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 10 0 2.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (131) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ความยาว 49.45 กม. ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 18/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/12/2562 16/01/2563 20/01/2563 24,379,400 03/02/2563 24,379,400 บ.ชวรักษ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 03/03/2563 50,000,000 50,000,000 25,047,861 25,047,861 50.10 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 18 1 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (132) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริม พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 7.50 กม. ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 04/02/2563 04/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 25/02/2563 12/03/2563 12/03/2563 1,003,801 1,003,801 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 18/03/2563 18/03/2563 697,418 697,418 บ.สิริวิบูลย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 30/03/2563 1,749,547 77,650,590 77,650,590 12,380 12,380 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 4 0 3.99
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (133) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ขนาด 10.00 x 8.00 ม. จำนวน 6 ช่อง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 85,013,500 85,013,500 85,013,500 85,013,500 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 03/10/2562 17/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 35,094 35,094 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/03/2563 35,000,000 35,000,000 1,127,360 1,127,360 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 6 20 0 8.36
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (134) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 1.2125 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 94,556,700 94,556,700 94,556,700 94,556,700 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 03/10/2562 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 31/10/2562 323,770 323,770 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 19/11/2562 27/11/2562 24,938,560 28/01/2563 24,938,560 บ.ชวรักษ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 03/03/2563 46,064,200 46,064,200 25,450,255 25,450,255 55.25 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 2 542 0 1.2125
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (158) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 105,690,000 105,690,000 105,690,000 105,690,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 03/12/2562 11/12/2562 13,661,539 28/01/2563 13,661,539 หจก.เจริญพานิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 03/03/2563 40,000,000 40,000,000 1,137,495 1,137,495 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 4,000 2 100 1 3.1 3.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (167) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 224,000,000 5,950,000 5,950,000 5,950,000 เวียง เทิง เชียงราย 10/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 02/02/2561 08/03/2562 01/05/2561 223,957,639 18/05/2561 223,957,639 960 13/06/2561 13/06/2561 27/01/2564 บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 03/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 10 0 2.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (188) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.070 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 งิม ปง พะเยา 28/02/2563 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 70,000 70,000 ร้านรัตนาพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 03/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 12 0 10.07
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (189) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 13.10 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 บ้านอ้อน งาว ลำปาง 05/02/2563 05/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 17/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 92,482 92,482 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 30/03/2563 92,482 76,803,320 76,803,320 307,642 307,642 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 10 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (190) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00 x 6.00 ม. จำนวน 6 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ บ้านดอยอิสาน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 93,500,000 93,500,000 93,500,000 93,500,000 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา 30/01/2563 30/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/03/2563 26/03/2563 26/03/2563 1,254,843 1,254,843 บ.สิริวิบูลย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 30/03/2563 2,429,869 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 12 0 2.363
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (42) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,343,000 29,343,000 29,343,000 29,343,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 04/11/2562 28/11/2562 28/11/2562 3,073,200 3,073,200 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 253,472 253,472 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/03/2563 29,343,000 29,343,000 27,773 27,773 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 2 1 0 3.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (47) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 17,600,000 17,600,000 17,600,000 17,600,000 เวียง เทิง เชียงราย 27/01/2563 30/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 19/02/2563 10/03/2563 10/03/2563 1,679,597 1,679,597 หจก.เชียงของ คอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 89,020 89,020 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 30/03/2563 13,399,760 13,399,760 5,120 5,120 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 10 0 2.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (50) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,802,000 15,802,000 15,802,000 15,802,000 งิม ปง พะเยา 28/02/2563 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 25,490 25,490 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/03/2563 15,802,000 15,802,000 25,490 25,490 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 12 0 10.07
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (51) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ บ้านดอยอิสาน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา 29/01/2563 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/03/2563 25/03/2563 25/03/2563 3,085,551 3,085,551 หจก.สุวรรณอาภา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 30/03/2563 51,873,600 51,873,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 12 0 2.363
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว 10.777 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,473,432 4,473,432 4,473,432 4,473,432 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 03/03/2563 4,473,400 4,473,400 2,010,700 2,010,700 44.95 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 6 1 9.197
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 401,123 401,123 401,123 401,123 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 14/11/2561 14/11/2561 3,458,900 20/11/2561 3,458,900 หจก.บุรีรัตนธารา ติดปัญหาอื่นๆ - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างถนนเข้าหัวงานอยู่ในเขตสวนป่าแม่มาย ต้องดำเนินการจ่ายค่าชดเชยค่าปลูกป่า จำนวน 7,083,008.39 บาท - ปัจจุบันดำเนินการรังวัดแล้วเสร็จ ถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะสามารถจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 03/03/2563 401,100 401,100 198,800 198,800 49.56 100.00 89.69 100.00 89.69 11/03/2563 2 1 3.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 331,700 331,700 331,700 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 28/11/2561 28/11/2561 6,539,592 18/12/2561 6,539,592 บจก.สิริวิบูลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/01/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 18
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 161 161 161 161 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 25/10/2561 25/10/2561 5,791,979 06/11/2561 5,791,979 หจก.การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/01/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 4 3.99
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,061,068 11,061,068 11,061,068 11,061,068 เวียง เทิง เชียงราย 10/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 02/02/2561 08/03/2561 01/05/2561 223,957,639 18/05/2561 223,957,639 960 13/06/2561 13/06/2561 27/01/2564 บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - เครื่องจักร เครื่องมือหลักบางรายการชำรุดไม่สามารถใช้งาน ได้แก่ รถมอเตอร์เกรดเดอร์เกลี่ยดิน รถขุดตีนตะขาบ และรถลำเลียงผสมคอนกรีต - ผู้รับจ้างนำแรงงานเข้ามาปฏิบัติงานน้อยกว่าที่วางไว้ - ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างบริเวณคันกั้นน้ำบางส่วนให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินให้ราษฎรผู้ถูกเขตชลประทาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการเร่งรัดการปฏิบัติงานเตือนผู้รับจ้าง ตามหนังสือ ที่ กษ 0304.05/196 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2563 03/03/2563 11,061,100 11,061,100 6,870,900 6,870,900 62.12 56.74 40.12 56.74 40.12 11/03/2563 10 2.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2562 51,600 51,600 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 16/01/2563 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (135) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 26/02/2563 19/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 66,480 04/03/2563 66,480 หจก.อรุณสวัสดิ์ ปิโตรเลียม 13/03/2563 50,000,000 50,000,000 96,671 96,671 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (159) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 02/10/2562 02/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 06/02/2563 24/02/2563 06/03/2563 4,298,790 4,298,790 180 หจก.ปฐมศิริ การโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 14/11/2562 22/11/2562 6,869,646 22/01/2563 6,869,646 บ.ซี.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด 13/03/2563 7,012,676 35,000,000 35,000,000 2,610,275 2,610,275 7.46 0.00 15.56 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 594,000,000 12,622,500 12,622,500 12,622,500 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 07/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2559 01/11/2559 01/12/2559 21/02/2560 594,000,000 29/03/2560 594,000,000 1,200 18/05/2560 17/05/2560 29/08/2563 บริษัท ทิพากร จำกัด 13/03/2563 603,255,293 0.00 0.00 89.98 0.00 1.39 11/03/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (204) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 278,852,000 14,814,000 14,814,000 14,814,000 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 27/12/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 28/02/2563 840 24/03/2563 278,519,420 14,814,000 14,814,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (36) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 18/02/2563 25/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 11/03/2563 120 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 226,800 06/03/2563 226,800 บจก.ทรงวุฒิการปิโตรเลียม 13/03/2563 7,210,134 62,483,720 62,483,720 226,800 226,800 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (12) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 9.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 กำแพงดิน สามง่าม พิจิตร 03/10/2562 03/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 30/01/2563 24/02/2563 06/03/2563 4,224,800 4,224,800 180 หจก.ภู่สุวรรณ การช่าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2562 04/11/2562 11/11/2562 6,100,260 22/01/2563 6,100,260 บ.ซี.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด 13/03/2563 7,477,026 40,000,000 40,000,000 2,863,033 2,863,033 7.16 0.00 22.58 0.00 0.00 21/01/2563 1,412 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์(ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,523,888 30,523,888 30,523,888 30,523,888 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 28/02/2563 0.00 0.00 85.77 0.00 0.00 18/02/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ฝายหัวงานและอาคารประกอบโครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 325,543 325,543 325,543 325,543 แม่สลิด บ้านตาก ตาก ค่าแรง XXXX XXXX 13/03/2563 325,500 325,500 325,500 325,500 100.00 0.00 57.51 0.00 0.00 21/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 34,679,192 34,679,192 34,679,192 34,679,192 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 07/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2559 01/11/2559 01/12/2559 21/02/2560 594,000,000 29/03/2560 594,000,000 1,200 18/05/2560 17/05/2560 29/08/2563 บริษัท ทิพากร จำกัด 13/03/2563 603,255,293 0.00 0.00 19.98 0.00 0.00 21/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,291,028 7,911,992 7,911,992 7,911,992 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 07/09/2559 13/03/2563 29,616,300 29,616,300 2,377,800 2,377,800 8.03 0.00 85.77 0.00 0.00 21/01/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 61,990,195 12,958,569 61,990,195 61,990,195 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 07/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2559 01/11/2559 01/12/2559 21/02/2560 594,000,000 29/03/2560 594,000,000 1,200 18/05/2560 17/05/2560 29/08/2563 บริษัท ทิพากร จำกัด 13/03/2563 603,255,293 34,679,200 34,679,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการฝายบ้านวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,758,115 1,758,115 1,758,115 1,758,115 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 07/01/2563 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX XXXX XXXX 24/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายวังจิก จ.พิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,186,900 29,186,900 29,186,900 29,186,900 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 990 24/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 คค.ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ค.ฝายบ้านวังจิกจ.พิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,083,878 673,620 1,083,878 1,083,878 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX XXXX XXXX 24/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ค.ฝายบ้านวังจิก จ.พิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 66,300,000 15,592,894 66,300,000 66,300,000 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 26/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 จ.ทำนบดินหัวงานฯ ค.อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 41,932,789 41,932,789 41,932,789 41,932,789 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 28/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค เงินกันเหลื่อมปี 2555 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2555 2555 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,908,179 19,743,507 40,908,179 40,908,179 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 26/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 25/09/2562 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/11/2562 67,600 04/11/2562 67,600 บริษัทดาต้าคอมแอนด์เซอวิชจำกัด 19/03/2563 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (160) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 7.33 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 24/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2562 22/11/2562 20/01/2563 11,342,775 06/02/2563 11,342,775 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรลาศโยธาการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/02/2563 17,560,427 93,454,395 93,454,395 19,098,914 19,098,914 20.44 58.13 40.50 48.54 25.82 31/03/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (191) ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 4.93 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 78,505 04/03/2563 78,505 เอส แอล พี เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 80,000,000 80,000,000 78,505 78,505 0.10 4.21 0.00 12.47 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (212) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 14.43 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 411,495 09/03/2563 411,495 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 411,548 80,000,000 80,000,000 99,625 99,625 0.12 5.28 0.00 5.28 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.5) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,664,800 1,664,800 1,664,800 1,664,800 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 33,645 12/03/2563 33,645 เอส แอล พี เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 1,664,800 1,664,800 46,550 46,550 2.80 64.72 13.67 64.72 13.67 31/03/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (54) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,832,000 51,832,000 51,832,000 51,832,000 หน้าพระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 31/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ โอนให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และอยู่ระหว่างรออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอนุมัติประมาณการ โอนให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และอยู่ระหว่างรออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอนุมัติประมาณการ 31/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (59) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2564 จ้างเหมาบางส่วน 433,550,000 95,129,400 95,129,400 95,129,400 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 24/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2561 08/03/2561 09/04/2561 30/05/2561 433,550,000 30/05/2561 433,550,000 840 01/09/2561 01/09/2561 19/12/2563 บริษัท อิ้งแซ่เฮ็ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 03/12/2562 526,178,056 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100.00 68.65 61.66 64.96 20.97 31/03/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 28,325 28,325 28,325 28,325 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 07/09/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/12/2562 28,325 28,325 27,940 27,940 98.64 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 58,017 58,017 58,017 58,017 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 06/09/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/12/2562 58,000 58,000 57,628 57,628 99.36 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 สะพานทางหลวงหมายเลข 105 ตอนแม่สอด-ห้วยยาง กม.31+500 ระบบส่งน้ำโกกโก๋ ตำบลแม่กาาา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,390,473 2,390,473 2,390,473 2,390,473 แม่กาษา แม่สอด ตาก 18/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/07/2562 02/07/2562 19/07/2562 19/07/2562 2,390,473 15/08/2562 2,390,473 120 07/09/2562 07/09/2562 04/01/2563 บริษัท ฟอร์จูน คอนสตรัคชั่น 88 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว งานแล้วเสร็จ 100% งานแล้วเสร็จ 100% 18/12/2562 2,390,500 2,390,500 266,700 266,700 11.16 0.00 88.30 0.00 88.30 24/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ทำนบหัวงานและอาคารประกอบความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม.โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,412,795 4,412,795 4,412,795 4,412,795 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 27/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 10/10/2561 13/11/2561 13/11/2561 273,880,170 18/03/2562 273,880,170 990 21/03/2562 20/03/2562 04/12/2564 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/12/2562 461,539,574 4,412,800 4,412,800 4,412,800 4,412,800 100.00 43.71 13.40 56.36 3.64 24/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ป้องกันลาดไหล่เขา อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,296,621 16,773,451 17,296,621 17,296,621 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 06/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/08/2562 21/08/2562 10/09/2562 16/09/2562 13,688,000 16/09/2562 13,688,000 120 03/10/2562 03/10/2562 01/02/2563 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/12/2562 17,296,603 17,296,603 17,079,335 17,079,335 98.74 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 65,424,313 65,424,313 65,424,313 65,424,313 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 10/03/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 18/03/2558 18/03/2558 06/05/2558 22/06/2558 375,121,200 15/07/2558 375,121,200 990 14/08/2558 13/05/2561 29/04/2561 บริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด(มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 07/02/2563 569,052,355 0.00 0.00 94.63 0.00 0.00 11/02/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (56) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้านลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 05/11/2562 18/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 04/12/2562 24/12/2562 6,498,459 04/02/2563 6,498,459 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งทวีวัฒน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/02/2563 11,069,293 43,588,166 43,588,166 6,560,212 6,560,212 15.05 0.00 14.61 11.30 0.30 11/03/2563 10,187 10,187 946 0 13.58
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (136) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ความยาว 79.936 กม. ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 นาด้วง นาด้วง เลย 15/10/2562 16/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2562 18/12/2562 24/01/2563 5,204,523 05/02/2563 5,204,523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/02/2563 8,361,450 72,244,589 72,244,589 3,807,333 3,807,333 5.27 0.00 40.07 28.63 2.91 11/03/2563 ขนาดกลาง 14,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (137) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 7.43 ล้าน ลบ.ม. ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ทรายขาว วังสะพุง เลย 01/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2562 18/11/2562 28/11/2562 1,506,522 30/01/2563 1,506,522 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/02/2563 2,096,826 97,694,741 97,694,741 6,428,283 6,428,283 6.58 0.00 48.00 35.00 7.82 11/03/2563 ขนาดกลาง 7,348 0 7.43
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (138) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก ความยาว 15.397 กม. ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 05/11/2562 08/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/11/2562 20/11/2562 04/12/2562 1,940,000 05/02/2563 1,940,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พัฒนวิศวการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/02/2563 2,805,246 53,705,225 53,705,225 3,617,008 3,617,008 6.73 0.00 45.00 30.00 3.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 2,629 2,233 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (192) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว 20.00 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 04/02/2563 04/02/2563 80,000,000 80,000,000 229,500 229,500 0.29 0.00 0.00 39.60 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 3,300 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (228) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 70.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 136,000,000 27,200,000 27,200,000 27,200,000 วังสะพุง วังสะพุง เลย 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 23/01/2563 510 04/02/2563 135,870,415 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 2,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (229) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านห้วยโตก จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 175,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 นาโป่ง เมือง เลย 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 23/01/2563 540 04/02/2563 174,998,743 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 ขนาดกลาง 3,750 856 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (13) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบขนาด 6.00 x 9.50 เมตร จำนวน 6 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 118,000,000 118,000,000 118,000,000 118,000,000 บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย 02/10/2562 10/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 07/11/2562 14/11/2562 9,804,900 24/01/2563 9,804,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมชัยค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2563 4,080,000 108,171,765 108,171,765 12,370,546 12,370,546 11.44 0.00 79.00 37.35 7.80 11/03/2563 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,538,451 1,538,451 1,538,451 1,538,451 687,100 687,100 687,100 687,100 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 862,025 862,025 862,025 862,025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.25) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 642,600 642,600 642,600 642,600 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ยกเลิกรายการงาน ในปีงบประมาณ 2563 ทางหน่วยงานไม่ขอใช้ค่าควบคุมงานของโครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบ เนื่องจากได้รับเงินงวดครบแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 - 16/01/2563 642,600 642,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/02/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (161) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 9.500 กม. บ้านหนองไหล ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 โคกสี เมือง ขอนแก่น 30/09/2562 02/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2562 08/11/2562 15/11/2562 23,336,700 30/01/2563 23,336,700 บจก.กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/01/2563 110,000,000 110,000,000 26,122,716 26,122,716 23.75 81.33 78.28 49.70 63.72 31/03/2563 ขนาดกลาง 4,000 2,414 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (185) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 11.645 กม. โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 108,000,000 36,720,000 36,720,000 36,720,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 11/09/2561 11/10/2561 28/12/2561 108,000,000 18/01/2562 108,000,000 600 06/02/2562 05/02/2562 27/09/2563 หจก.เล้าซู่ยเซ้ง ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/02/2563 183,172,704 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 100.00 85.84 80.66 73.34 64.58 11/03/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (193) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 80.000 กม. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 04/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 78,011,800 78,011,800 144,900 144,900 0.19 0.00 0.00 12.50 0.00 04/03/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (194) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 6 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำบ้านกุดหมากเห็บ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น 24/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/03/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,579,400 1,579,400 1,579,400 1,579,400 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น ยกเลิกรายการงาน ในปีงบประมาณ 2563 ทางหน่วยงานไม่ขอใช้ค่าควบคุมงานของโครงการแก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ เนื่องจากได้รับเงินงวดครบแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 16/01/2563 1,579,400 1,579,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/02/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (60) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 406,784,200 90,251,400 90,251,400 90,251,400 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 10/11/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/12/2558 22/12/2558 15/01/2559 21/09/2559 406,784,153 30/09/2559 406,784,153 1,080 01/12/2559 30/11/2559 15/11/2562 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2563 469,363,200 45,000,000 45,000,000 24,774,616 24,774,616 55.05 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพนังกั้นน้ำห้วยกุดแคน (กม.29+400) ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 27/02/2563 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/02/2563 700,000 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (34) ประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 83,000,000 31,364,700 31,364,700 31,364,700 บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ 12/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2560 27/12/2560 10/01/2561 19/03/2561 83,000,000 09/04/2561 83,000,000 660 04/05/2561 03/05/2561 22/02/2563 หจก.เล้าซุ่ยเซ้ง ก่อสร้าง 16/01/2563 121,226,427 20,564,071 20,564,071 6,564,393 6,564,393 31.92 0.00 100.00 0.00 100.00 04/03/2563 1,000 40 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (35) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 135,159,400 27,571,700 27,571,700 27,571,700 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 30/08/2559 19/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/11/2559 06/01/2560 29/03/2560 135,500,000 03/04/2560 135,500,000 02/05/2560 02/04/2560 21/04/2562 หจก.เล้าซู่ยเซ้ง ก่อสร้าง 16/01/2563 135,500,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/02/2563 5,000 1,450 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (57) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ 6ลบ.ม/วินาที จำนวน 6 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำพนังกั้นน้ำห้วยกุดแคน (กม.29+400) ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 200,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 06/02/2563 10/03/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/03/2563 1,200 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000,000 350,000,000 28/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 28/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 30/09/2562 02/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2562 28/11/2562 13/12/2562 23,058,500 30/01/2563 23,058,500 บจก.กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/01/2563 280,000,000 280,000,000 49,867,683 49,867,683 17.81 18.32 12.50 35.69 14.46 31/03/2563 40,000 5,145 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 28/02/2563 ค่าซื้อที่ดิน XXXX XXXX 28/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน้ำลำปะทาว-สระเทวดา พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,624,200 5,624,200 5,624,200 5,624,200 กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ 27/02/2563 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/02/2563 5,624,200 5,624,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ขุดคลองเชื่อมลำปะทาว-ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 595,000 595,000 595,000 595,000 กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ 27/02/2563 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/02/2563 595,000 595,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/03/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (2) คลองผันน้ำลำปะทาว-สระเทวดา พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2567 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,606,921,000 321,384,200 321,384,200 321,384,200 กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 28/02/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/03/2563 11,820 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (3) ขุดคลองเชื่อมลำปะทาว-ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 170,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 กุดต้ม เมือง ชัยภูมิ 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 17/02/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/03/2563 11,820 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 เมือง ชัยภูมิ 27/02/2563 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 511,817 511,817 511,817 511,817 บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 30/01/2563 511,800 511,800 503,500 503,500 98.38 0.00 100.00 0.00 100.00 18/02/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 341,780 341,780 341,780 341,780 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 19/12/2562 341,800 341,800 341,800 341,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/02/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 47 47 47 47 โคกสูง เมือง ขอนแก่น 30/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/02/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 30/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/02/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,337,837 22,713,450 27,337,837 27,337,837 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 25/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/06/2562 22/05/2562 12/06/2562 28/06/2562 15,950,760 12/07/2562 15,950,760 90 02/10/2562 01/10/2562 12/12/2562 หจก.ภู่สุวรรณ การช่าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/02/2563 22,713,400 22,713,400 18,769,600 18,769,600 82.64 0.00 85.57 0.00 85.57 11/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ประตูระบายน้ำห้วยเสียวโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ(ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 412,238 412,238 412,238 412,238 กุดตุ้ม เมือง ขอนแก่น 30/01/2563 412,200 412,200 412,200 412,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/02/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 58,525,434 27,669,396 58,525,434 58,525,434 0.00 0.00 85.39 0.00 0.00 18/02/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,069,071 536,045 11,069,071 11,069,071 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/02/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ปตร.กุดลวง โครงการบรรเทาอุทกภัยฯ จ.ชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 881,198 881,198 881,198 881,198 กุดตุ้ม เมือง ขอนแก่น 30/01/2563 881,200 881,200 881,200 881,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/02/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.12) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,381,600 2,381,600 2,381,600 2,381,600 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 16/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ รอเงินงบประมาณ 04/02/2563 2,381,600 2,381,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 639,100 639,100 639,100 639,100 ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 16/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2563 639,100 639,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.29) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) ความยาว 23.128 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,451,000 3,451,000 3,451,000 3,451,000 บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 76,350 12/03/2563 76,350 หจก.เพิมพูนเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 13/03/2563 3,451,000 3,451,000 91,803 91,803 2.66 28.57 2.76 28.57 2.76 24/03/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.30) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 490,000 490,000 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 13/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 38,320 13/03/2563 38,320 หจก.เพิมพูนเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 13/03/2563 490,000 490,000 0.00 28.57 7.82 28.57 7.82 24/03/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.31) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 525,000 525,000 525,000 525,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 76,350 12/03/2563 76,350 หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 13/03/2563 525,000 525,000 80,432 80,432 15.32 28.57 15.32 28.57 15.32 24/03/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (139) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 4 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 53.248 เมตร ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 113,250,000 113,250,000 113,250,000 113,250,000 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 02/10/2562 02/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2562 22/10/2562 28/10/2562 937,313 24/01/2563 937,313 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 19/02/2563 112,899,000 112,899,000 58,273,766 58,273,766 51.62 45.71 38.87 45.71 38.87 31/03/2563 ขนาดกลาง 20,325 20,325 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (153) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ( ระยะที่ 2) ความยาว 3.749 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2563 05/02/2563 13/02/2563 2,879,908 14/02/2563 2,879,908 หจก.พิภาพค้าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ ปัญหาอุปสรรคที่ทำใหงานล่าช้า เนื่องจากต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแรงงานสำหรับการเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง จึงทำให้งานล่าช้า ไม่มี 19/02/2563 4,314,890 65,000,000 65,000,000 1,485,417 1,485,417 2.29 28.57 8.74 28.57 8.74 31/03/2563 ขนาดกลาง 1,441 1,441 4,500 80 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (170) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2563 ดำเนินการเอง 297,900,000 136,095,800 136,095,800 136,095,800 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 27/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2560 27/12/2560 23/01/2561 14/03/2561 297,900,000 31/03/2561 297,900,000 690 03/04/2561 03/04/2561 21/02/2563 หจก.วรายุทธ (เลี่ยงฮะ การปิโตรเลียม) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว งานแล้วเสร็จ 100% ไม่มี 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 3,190 1,200 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (171) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 140,870,000 57,668,000 57,668,000 57,668,000 ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 25/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2560 06/11/2560 07/12/2560 21/03/2561 140,870,000 21/03/2561 140,870,000 540 24/03/2561 24/03/2561 24/09/2562 ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว งานแล้วเสร็จ งานแล้วเสร็จ 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 8,000 1,072 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (205) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) ความยาว 23.128 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2566 จ้างเหมาทั้งโครงการ 986,000,000 197,200,000 197,200,000 197,200,000 บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร 16/12/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 23/01/2563 25/02/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา และสั่งเข้าทำงาน ไม่มี 13/03/2563 985,650,487 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563 ขนาดกลาง 3,049 7,920 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (206) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 140,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 17/12/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 23/01/2563 25/02/2563 05/03/2563 136,900,000 136,900,000 บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา และสั่งเข้าทำงาน ไม่มี 13/03/2563 137,092,342 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563 ขนาดกลาง 3,500 410 0 0.62000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (207) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 150,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 17/12/2562 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 23/01/2563 25/02/2563 05/03/2563 149,900,000 149,900,000 บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา และสั่งเข้าทำงาน ไม่มี 13/03/2563 150,484,475 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.14) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,262,800 3,262,800 3,262,800 3,262,800 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 3,262,800 3,262,800 260,338 260,338 7.98 50.00 100.00 50.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (14) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x8.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 03/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2562 19/11/2562 29/11/2562 6,848,000 24/01/2563 6,848,000 หจก.ถิ่นลานคำ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 26/03/2563 7,743,000 88,734,770 88,734,770 19,600,237 19,600,237 22.09 54.00 39.22 54.00 22.18 31/03/2563 3,000 3,000 2,000 800 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (36) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 409,000,000 186,446,400 186,446,400 186,446,400 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 22/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2559 10/10/2559 10/11/2559 21/02/2560 409,000,000 21/02/2560 409,000,000 1,080 23/02/2560 22/02/2560 07/02/2563 หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 08/01/2563 86,904,000 86,904,000 86,904,000 86,904,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/03/2563 5,000 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 47 47 47 47 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1 1 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ฝายหัวงานและอาคารประกอบโครงการฝายยางบ้านคำสะอาดจังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1 1 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว งานแล้วเสร็จ 100% ไม่มี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,095,764 16,095,764 16,095,764 16,095,764 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 31/08/2558 04/09/2558 07/09/2558 25/12/2558 94,400,000 20/01/2559 94,400,000 700 05/02/2559 05/02/2559 04/01/2561 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ ช้ากว่าแผนงาน 5.595% อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาตามที่แก้ไขแบบก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งานล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ (เปลี่ยนแนวคลองตามที่ราษฎรร้องขอ) และราษฎรเรียกร้องให้จ่ายค่าทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ก่อนการก่อสร้างคลองในส่วนดังกล่าว ไม่มี 30/03/2563 0.00 0.00 94.41 0.00 94.41 24/03/2563
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (4) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 216,000,000 47,895,700 216,000,000 216,000,000 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 04/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 11/10/2561 13/11/2561 27/11/2561 206,855,167 28/08/2562 206,855,167 690 03/10/2562 02/10/2562 22/08/2564 บริษัท ซีวิล พี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 16/01/2563 257,097,558 47,895,700 47,895,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.32) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 29/01/2563 29/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 1,330,000 1,330,000 22,510 22,510 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (162) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.10 ล้าน ลบ.ม.โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 02/10/2562 02/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/10/2562 04/11/2562 13/11/2562 13,965,150 22/01/2563 13,965,150 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 29/01/2563 17,790,000 130,000,000 130,000,000 20,574,557 20,574,557 15.83 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (195) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00 x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 06/01/2563 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 27/01/2563 03/02/2563 4,955,900 05/03/2563 4,955,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค โกลเด้นท์ แลนด์ 26/03/2563 5,078,111 70,000,000 70,000,000 728,009 728,009 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (196) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.26 ล้าน ลบ.ม.โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจาย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 2,129,116 09/03/2563 2,129,116 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 12/03/2563 2,129,116 80,000,000 80,000,000 2,565,046 2,565,046 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (197) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ กว้าง 40.00 ม. สูง 5.50 ม. โครงการฝายบ้านสะเต็ง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 06/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 4,078,790 09/03/2563 4,078,790 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 12/03/2563 4,078,790 70,000,000 70,000,000 1,050,343 1,050,343 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดกลาง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (208) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม.โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 380,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000 ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 07/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563