ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 17:30:54]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 62,400 62,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 67,600 67,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 34,000 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (2) อาคารป้องกันตลิ่งฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 15/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 99,399 23/01/2562 99,399 บจก. กิตติวิบูลย์ ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 23/01/2562 95,365,000 95,365,000 8,112,270 8,112,270 8.51 57.96 5.00 57.96 5.00 28/05/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (43) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 15/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 495,717 09/01/2562 495,717 หจก. พูนสวัสดิ์ก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 28/03/2562 58,969,200 58,969,200 38,536,966 38,536,966 65.35 64.81 61.85 64.81 61.85 11/06/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (44) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 95,000,000 95,000,000 95,000,000 95,000,000 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 15/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 27/11/2561 13/12/2561 20,878,676 09/01/2562 20,878,676 ภู่พิสิฐพาณิชน์ ติดปัญหาอื่นๆ 23/01/2562 62,459,000 62,459,000 42,519,707 42,519,707 68.08 91.64 72.31 91.64 72.31 11/06/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปิง 3,200 7,141 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 963,900 963,900 963,900 963,900 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 03/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2561 07/03/2561 23/03/2561 163,700,000 10/04/2561 163,700,000 หจก.อึ้งแซเฮง ติดปัญหาอื่นๆ 28/03/2562 450,000 450,000 331,162 331,162 73.59 51.93 59.00 89.00 100.00 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 (11) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 163,700,000 41,080,700 41,080,700 41,080,700 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 03/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 08/03/2561 07/03/2561 23/03/2561 163,700,000 10/04/2561 163,700,000 900 23/05/2561 21/05/2561 07/11/2563 หจก. อึ้งแซเฮง ติดปัญหาอื่นๆ 10/10/2561 211,206,521 43,341,808 43,341,808 41,080,700 41,080,700 94.78 51.93 59.00 89.00 100.00 28/05/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 585,617 585,617 585,617 585,617 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ ติดปัญหาอื่นๆ 12/05/2562 585,617 585,617 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 9,491,491 9,491,491 9,491,491 9,491,491 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 26/08/2556 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2556 09/09/2556 03/02/2557 568,000,000 20/02/2557 568,000,000 1 11/03/2557 22/02/2560 กิจการร่วมค้าไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง-วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 12/05/2562 570,498,321 9,491,491 9,491,491 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 จำนวน 1 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 33,800 25/12/2561 33,800 บริษัท ไอโอนอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 10.777 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 27/11/2561 24/11/2561 6,424,421 17/12/2561 6,424,421 หจก.บุรีรัตนธารา ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ติดภารกิจ ไม่สามารถให้การสนับสนุน เครื่องจักรกลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ดังกล่าวได้ จึงต้องจัดหาโดยวิธีเช่าเครื่องจักรกงานดิน และเครื่องจักรกลงานดินที่เช่าพึ่งเข้าปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 10/01/2562 47,954,513 47,954,513 23,656,053 23,656,053 49.33 75.98 13.01 75.98 13.01 21/05/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำวัง 6,550 0 9.197
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,145,300 1,145,300 1,145,300 1,145,300 เวียง เทิง เชียงราย 10/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/02/2561 08/03/2561 01/05/2561 223,957,639 18/05/2561 223,957,639 บ.อุดมศํกดิ์เชียงใหม่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 09/04/2562 100,000 100,000 69,840 69,840 69.84 0.00 51.28 0.00 51.28 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (5) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 บ้านแลง เมือง ลำปาง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2561 24/12/2561 24/12/2561 6,092,051 27/12/2561 6,092,051 หจก.บุรีรัตนธารา ติดปัญหาอื่นๆ - เนื่องจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ติดภารกิจ ไม่สามารถให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อเข้าปฏิบัติงานดังกล่าวได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาโดยวิธีเช่าเครื่องจักรกลงานดิน และเครื่องจักรกลงานดินที่เช่าพึ่งเข้าปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 10/01/2562 76,550,206 76,550,206 50,184,320 50,184,320 65.56 71.25 33.54 71.25 33.54 21/05/2562 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำยม 4,000 0 3.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (24) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 28/11/2561 28/11/2561 6,539,592 18/12/2561 6,539,592 บจก.สิริวิบูลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/01/2562 64,685,272 64,685,272 54,791,862 54,791,862 84.71 88.72 71.57 88.72 71.57 21/05/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำยม 18,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (25) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 25/10/2561 25/10/2561 5,791,979 06/11/2561 5,791,979 หจก.การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/01/2562 78,691,945 78,691,945 51,124,375 51,124,375 64.97 73.00 47.03 73.00 47.03 21/05/2562 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 4,000 0 3.99
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (26) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,500,000 62,500,000 62,500,000 62,500,000 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 30/11/2561 30/11/2561 1,771,825 14/01/2562 1,771,825 หจก.สิริวิบูลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/02/2562 56,830,529 56,830,529 47,983,937 47,983,937 84.43 88.00 64.62 88.00 64.62 21/05/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 750 750 542 1.21 1.21
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (27) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2561 24/12/2561 24/12/2561 12,828,260 09/01/2562 12,828,260 หจก.บุรีรัตนธารา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/01/2562 69,346,840 69,346,840 62,074,763 62,074,763 89.51 0.00 83.62 0.00 83.62 21/05/2562 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 20,460 0 8.36
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (66) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 224,000,000 65,450,000 65,450,000 65,450,000 เวียง เทิง เชียงราย 10/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 02/02/2561 08/03/2561 01/05/2561 223,957,639 18/05/2561 223,957,639 960 13/06/2561 13/06/2561 27/01/2564 บ.อุดมศํกดิ์เชียงใหม่ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ - น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 - เริ่มขุดบ่อก่อสร้างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ทำให้ผลงานช้ากว่าแผน 25/02/2562 46,186,719 46,186,719 0.00 34.81 8.65 34.81 8.65 21/05/2562 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำกก 10,350 0 2.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (84) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 บ้านอ้อน งาว ลำปาง 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 30/11/2561 30/11/2561 5,559,747 18/12/2561 5,559,747 บจก.สิริวิบูลย์ ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากการจัดหาล่าช้า จึงทำให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานช้ากว่าแผนที่วางไว้ 10/01/2562 36,360,174 36,360,174 20,098,016 20,098,016 55.27 83.65 51.23 83.65 51.23 21/05/2562 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำยม 10,000 0 19.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (1.10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/02/2562 3,341,354 3,341,354 1,875,366 1,875,366 56.13 90.76 41.93 90.76 41.93 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 4,000 0 3.99
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (43) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 บ้านแลง เมือง ลำปาง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 14/11/2561 14/11/2561 3,458,900 20/11/2561 3,458,900 หจก.บุรีรัตนธารา ติดปัญหาอื่นๆ - เนื่องจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ติดภารกิจ ไม่สามารถให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อเข้าปฏิบัติงานดังกล่าวได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาโดยวิธีเช่าเครื่องจักรกลงานดิน และเครื่องจักรกลงานดินที่เช่าพึ่งเข้าปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 10/01/2562 17,736,747 17,736,747 16,093,612 16,093,612 90.74 85.00 85.60 85.00 85.60 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 4,000 0 3.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,898,800 2,898,800 2,898,800 2,898,800 บ้านอ้อน เมือง ลำปาง 19/11/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 21/05/2562 2,898,800 2,898,800 2,898,800 2,898,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 บ้านแลง เมือง ลำปาง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 27/11/2561 18,000,000 18,000,000 15,118,543 15,118,543 83.99 0.00 85.60 0.00 85.60 21/05/2562 4,000 3.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้ออำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 11,235 11,235 11,235 11,235 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ติดปัญหาอื่นๆ 01/05/2562 11,235 11,235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อนอำเภองาว จังหวัดลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,548,340 1,548,340 1,548,340 1,548,340 บ้านอ้อน เมือง ลำปาง 01/05/2562 1,657,400 1,657,400 1,657,400 1,657,400 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (148) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 963,254 963,254 963,254 963,254 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 01/05/2562 963,254 963,254 963,254 963,254 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,852,888 10,852,888 10,852,888 10,852,888 บ้านอ้อน เมือง ลำปาง 01/05/2562 10,852,888 10,852,888 10,852,888 10,852,888 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (236) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,262,354 22,262,354 22,262,354 22,262,354 เวียง เทิง เชียงราย 01/05/2562 22,262,354 22,262,354 16,511,800 16,511,800 74.17 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 (149) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,763,741 1,763,741 1,763,741 1,763,741 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 01/05/2562 1,763,741 1,763,741 1,763,741 1,763,741 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,325,400 1,325,400 1,325,400 1,325,400 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 21/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2562 78,000 31/01/2562 78,000 บจก.ทรงวุฒิการปิโตรเลียม ติดปัญหาเรื่องที่ดิน 29/03/2562 700,000 700,000 377,875 377,875 53.98 68.29 62.46 68.29 62.46 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (6) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 01/10/2561 10/10/2561 12,925,223 03/12/2561 12,925,223 บริษัท เศรษฐ์โสธร จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 60,252,959 60,252,959 46,441,822 46,441,822 77.08 14.02 82.83 90.14 66.03 11/06/2562 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (28) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 117,000,000 117,000,000 117,000,000 117,000,000 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 14/09/2561 30/10/2561 17,345,256 07/12/2561 17,345,256 หจก. พรประวัตรก่อสร้าง ติดปัญหาเรื่องที่ดิน 29/03/2562 122,222,457 122,222,457 49,267,236 49,267,236 40.31 94.90 82.83 81.07 32.98 11/06/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำสะแกกรัง 27,200 700 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (29) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/08/2561 12/10/2561 24/10/2561 5,999,900 11/01/2562 5,999,900 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 50,000,000 50,000,000 31,585,459 31,585,459 63.17 56.18 51.12 77.31 48.89 11/06/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (56) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 231,400,000 19,669,200 19,669,200 19,669,200 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 03/09/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/12/2558 11/12/2558 14/01/2559 28/09/2559 231,400,000 30/09/2559 231,400,000 900 15/11/2559 14/11/2559 03/05/2562 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 331,313,161 44,938,612 44,938,612 0.00 66.67 47.12 66.67 33.33 11/06/2562 ขนาดกลาง ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 594,000,000 75,735,000 104,078,098 104,078,098 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 07/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2559 01/11/2559 01/12/2559 21/02/2560 594,000,000 29/03/2560 594,000,000 1,200 18/05/2560 17/05/2560 29/08/2563 บริษัท ทิพากร จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 603,255,293 103,478,098 103,478,098 0.00 54.17 22.69 65.20 22.69 11/06/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (40) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 กำแพงดิน สามง่าม พิจิตร 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 11/09/2561 28/09/2561 10/10/2561 18,537,663 25/12/2561 18,537,663 หจก. บี วาย คอนแทคเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 73,572,096 73,572,096 47,454,979 47,454,979 64.50 16.88 13.71 73.85 60.00 11/06/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2555 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2555 2555 ดำเนินการเอง 19,743,507 19,743,507 19,743,507 19,743,507 ติดปัญหาอื่นๆ 19,743,500 19,743,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2557 ดำเนินการเอง 41,932,789 41,932,789 41,932,789 41,932,789 41,932,800 41,932,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 26,869,619 26,869,619 26,869,619 26,869,619 26,869,600 26,869,600 0.00 0.00 8.98 0.00 8.98 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 29,186,900 29,186,900 29,186,900 29,186,900 29,186,900 29,186,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (151) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,491,371 11,491,371 11,491,371 11,491,371 11,491,371 11,491,371 1,997,900 1,997,900 17.39 1.71 1.96 1.71 1.96 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (232) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 61,990,195 61,990,195 61,990,195 61,990,195 61,990,200 61,990,200 25,189,300 25,189,300 40.63 22.69 1.96 22.69 1.96 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (152) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,444,837 5,444,837 5,444,837 5,444,837 5,444,837 5,444,837 4,565,900 4,565,900 83.86 24.01 53.14 24.01 63.72 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 (57) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง จังหวัดพิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 479,360 479,360 479,360 479,360 479,400 479,400 479,400 479,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จำนวน 2 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 วัดไทร เมือง นครสวรรค์ 31/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 67,600 14/11/2561 67,600 บริษัท ดาต้าคอมแอนด์เซอวิช จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.16) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,715,000 1,715,000 1,715,000 1,715,000 สวนเขื่อน เมือง แพร่ 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 50,000 28/03/2562 50,000 ร้านปราง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 300,000 300,000 91,190 91,190 30.40 62.50 30.40 62.50 30.40 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (7) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 7.33 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 01/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 15/11/2561 22/11/2561 12,918,626 17/01/2562 12,918,626 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 24,192,572 69,661,933 69,661,933 52,117,151 52,117,151 74.81 60.79 53.21 60.79 53.21 28/05/2562 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (15) ทำนบหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000,000 98,000,000 98,000,000 98,000,000 สวนเขื่อน เมือง แพร่ 27/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 10/10/2561 13/11/2561 13/11/2561 273,880,170 18/03/2562 273,880,170 990 21/03/2562 20/03/2562 03/12/2564 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 461,539,574 56,451,398 56,451,398 41,082,026 41,082,026 72.77 1.84 0.55 8.90 4.36 28/05/2562 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (1.8) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,925,000 1,925,000 1,925,000 1,925,000 วังทองแดง เมือง สุโขทัย 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 25,330 08/01/2562 25,330 บริษัท เอส แอล พี เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 500,000 500,000 148,257 148,257 29.65 73.00 17.01 73.00 18.01 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (2) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 386,550,000 58,290,700 58,290,700 58,290,700 วังทองแดง ศรีสำโรง สุโขทัย 24/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2561 08/03/2561 09/04/2561 30/05/2561 433,550,000 30/05/2561 433,550,000 840 01/09/2561 01/09/2561 18/12/2563 หจก.อึ้งแซ่เฮ็ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 526,178,056 58,290,700 58,290,700 0.00 23.90 18.14 93.94 35.83 28/05/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก่ จังหวัดตาก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,685,484 1,685,484 1,685,484 1,685,484 แม่กาษา แม่สอด ตาก 29/11/2559 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2559 87,850 30/11/2559 87,850 แม่สอดปิโตรเลียม จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ได้ทำเรื่องคืนเงินแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เลขที่ กพก.07/273/2562 ได้ทำเรื่องคืนเงินแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เลขที่ กพก.07/273/2562 10/05/2562 1,685,484 1,685,484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองฝั่งซ้ายฝั่งขวาเชื่อมแม่น้ำยม ช่วงอำเภอสวรรคโลก ถึง อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย คลองตาบาง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,790,222 2,790,222 2,790,222 2,790,222 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 14/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/12/2560 29/12/2560 29/12/2560 15,195,107 18/01/2561 15,195,107 บ.สิริวิบูรณ์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 10/05/2562 2,790,222 2,790,222 2,789,876 2,789,876 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,986,700 22,986,700 22,986,700 22,986,700 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 24/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/06/2561 14/06/2561 28/06/2561 28/06/2561 3,729,827 04/07/2561 3,729,827 30 05/07/2561 05/07/2561 03/08/2561 หจก.โกเฮง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/05/2561 89,700 17/05/2561 89,700 บริษัืท เอสแอลพีเซอร์วีส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% 10/05/2562 4,191,399 22,986,700 22,986,700 873,392 873,392 3.80 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,814,000 22,814,000 22,814,000 22,814,000 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 12/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/09/2561 722,944 05/09/2561 722,944 60 06/09/2561 06/09/2561 04/11/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 93,580 18/09/2561 93,580 บริษัื พลกฤตเซอร์วีสเอ็นเนอร์ยี่ ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 722,944 22,814,000 22,814,000 10,080,018 10,080,018 44.18 100.00 87.56 100.00 87.56 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (218) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด (ตอนบน) จังหวัดตาก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 65,424,313 65,424,313 65,424,313 65,424,313 พระธาตผาแดง แม่สอด ตาก 10/03/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 18/03/2558 18/03/2558 06/05/2558 22/06/2558 375,121,200 15/07/2558 375,121,200 990 14/08/2558 13/05/2561 29/04/2561 บ.สยามพันธ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการทำเรื่องยกเลิกสัญญา อยู่ในขั้นตอนการทำเรื่องยกเลิกสัญญา 10/05/2562 65,424,300 65,424,300 0.00 100.00 94.63 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 (61) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 52,567,500 52,567,500 52,567,500 52,567,500 วังทองแดง เมือง สุโขทัย 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 56,684 10/10/2561 56,684 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 52,567,500 52,567,500 28,302,200 28,302,200 53.84 23.90 18.14 100.00 35.00 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ปตร.คลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,750,096 2,750,096 2,750,096 2,750,096 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 16/11/2560 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% 03/05/2562 2,750,096 2,750,096 2,750,100 2,750,100 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการแก้มลิงวังทองแดง ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 662,886 662,886 662,886 662,886 วังทองแดง เมือง สุโขทัย 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 56,684 10/09/2561 56,684 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 662,886 662,886 658,000 658,000 99.26 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 รถผสมคอนกรีต 6 คิว (10 ล้อ) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 จำนวน 1 คัน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ป่ากุมเกาะ สวรคโลก สุโขทัย 05/11/2561 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างพิจารณาผล อยู่ระหว่างพิจารณาผล 15/03/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 59,600,000 59,600,000 59,600,000 59,600,000 สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/11/2561 06/12/2561 14/12/2561 1,139,870 24/12/2561 1,139,870 บริษัท ดริลล์ควิป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 51,986,396 51,986,396 26,425,215 26,425,215 50.83 0.00 0.00 77.50 56.12 28/05/2562 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำโขง 10 0 13.58
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (30) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 นาด้วง นาด้วง เลย 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/11/2561 22/11/2561 30/11/2561 9,119,024 24/12/2561 9,119,024 ห้างหุ่นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 75,830,649 75,830,649 42,542,443 42,542,443 56.10 0.00 0.00 76.28 42.70 28/05/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 14 1 202 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (31) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 81,655,000 81,655,000 81,655,000 81,655,000 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2561 20/12/2561 27/12/2561 40,466,000 11/01/2562 40,466,000 บริษัท แหล่งน้ำไทย จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 78,377,960 78,377,960 66,768,657 66,768,657 85.19 0.00 0.00 75.19 77.26 28/05/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 1,100 500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (67) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 ทรายขาว วังสะพุง เลย 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2561 03/12/2561 14/12/2561 14,688,800 07/01/2562 14,688,800 เอส มหานคร คอนกรีต จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 80,000,000 80,000,000 51,018,715 51,018,715 63.77 0.00 0.00 79.39 50.95 28/05/2562 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำโขง 7 2 0 7.43
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (82) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2561 29/11/2561 11/12/2561 3,924,687 24/12/2561 3,924,687 ห้างหุ่นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 37,481,592 37,481,592 15,876,080 15,876,080 42.36 0.00 0.00 71.20 55.13 28/05/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 300 4,950 2,233 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (33) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ทรายขาว วังสะพุง เลย 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2562 31/01/2562 12/02/2562 1,932,071 01/03/2562 1,932,071 ห้างหุ่นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 14,299,166 14,299,166 11,674,664 11,674,664 81.65 0.00 0.00 63.22 43.82 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 7,200 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (34) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2562 07/02/2562 21/02/2562 5,737,750 07/03/2562 5,737,750 บริษัท เอสซี เซอร์วิส พลัส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 27,646,564 27,646,564 16,608,636 16,608,636 60.07 0.00 0.00 70.00 61.11 28/05/2562 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำโขง 40 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (2) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2561 18/12/2561 19/12/2561 4,449,960 24/12/2561 4,449,960 ห้างหุ่นส่วนจำกัด นครหนองคายรุ่งเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 92,434,642 92,434,642 71,975,919 71,975,919 77.87 0.00 0.00 70.13 71.64 28/05/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 15 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,981,000 9,981,000 9,981,000 9,981,000 พังขว้าง เมือง สกลนคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/02/2562 11/03/2562 26/03/2562 7,279,851 18/04/2562 7,279,851 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ รอผู้รับจ้างเข้าทำงาน ไม่มี 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,429,000 7,429,000 7,429,000 7,429,000 พังขว้าง เมือง สกลนคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 115,200 115,200 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 พังขว้าง เมือง สกลนคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/08/2561 21/01/2562 1,472,320 11/02/2562 1,472,320 บริษัท โมชั่น อินเตอร์เทค จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 21 มีนาคม 2562 แจ้งโอนกลับเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 1,527,680 บาท 21/05/2562 3,000,000 3,000,000 1,472,320 1,472,320 49.08 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 9,441,682 9,441,682 31.47 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2557 ดำเนินการเอง 176,965 176,965 176,965 176,965 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (189) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 35,766,681 35,766,681 35,766,681 35,766,681 35,766,681 35,766,681 28,315,798 28,315,798 79.17 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (219) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 448,537 448,537 448,537 448,537 448,537 448,537 448,500 448,500 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 (58) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,514,714 2,514,714 2,514,714 2,514,714 2,514,714 2,514,714 2,514,714 2,514,714 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,611,670 2,611,670 2,611,670 2,611,670 2,611,670 2,611,670 2,611,670 2,611,670 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 หนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ 03/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 13/11/2561 22/10/2561 65,997,600 08/12/2561 65,997,600 บจก.กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/04/2562 85,129,000 85,129,000 74,980,657 74,980,657 88.08 90.88 82.58 71.08 65.82 28/05/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,800,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000 หนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ 18/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 08/10/2561 02/11/2561 570,000 26/11/2561 570,000 หจก.เตียเหลี่ยงกี่ ติดปัญหาอื่นๆ 01/04/2562 12,934,000 12,934,000 9,570,150 9,570,150 73.99 58.59 60.25 58.59 60.25 28/05/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 630,000 25/03/2562 630,000 หจก.สิริภูมิการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 630,000 630,000 197,361 197,361 31.33 62.50 29.85 62.50 29.85 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 9.500 กม.บ้านหนองไหล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 โคกสี เมือง ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 25/10/2561 31/10/2561 45,796,000 14/11/2561 45,796,000 บจก.กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 68,135,000 68,135,000 60,710,392 60,710,392 89.10 35.99 43.00 85.18 84.61 11/06/2562 ขนาดกลาง สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (16) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 11.645 กม. โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 180,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 11/09/2561 11/10/2561 28/12/2561 108,000,000 18/01/2562 108,000,000 600 06/02/2562 06/02/2562 27/09/2563 หจก.เล้าซู่ยเซ้ง ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 183,172,704 36,000,000 36,000,000 16,200,000 16,200,000 45.00 10.60 6.85 31.24 20.19 28/05/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (32) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 192,763,000 192,763,000 192,763,000 192,763,000 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 08/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 27/11/2561 18/12/2561 4,893,000 07/01/2562 4,893,000 บจก.ชัยศิริ คอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 181,947,000 181,947,000 145,460,074 145,460,074 79.95 75.11 68.31 75.11 68.31 28/05/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 7,000 2,469 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (58) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 258,000,000 82,372,000 82,372,000 82,372,000 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 28/08/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/11/2558 04/12/2558 09/01/2559 21/09/2559 258,000,000 30/09/2559 258,000,000 900 01/11/2559 18/10/2561 19/04/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 479,956,800 45,846,901 45,846,901 45,846,854 45,846,854 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 ขนาดกลาง สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 5,000 2,059 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.9) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,512,700 1,512,700 1,512,700 1,512,700 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 10/11/2558 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 1,512,700 25/03/2562 1,512,700 หจก.สิริภูมิการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 1,512,700 1,512,700 513,759 513,759 33.96 75.00 60.43 75.00 60.43 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (3) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 406,784,200 86,441,400 86,441,400 86,441,400 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 10/11/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/12/2558 22/12/2558 15/01/2559 21/09/2559 406,784,153 30/09/2559 406,784,153 1,080 01/12/2559 30/11/2559 15/11/2562 บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 469,363,200 58,698,302 58,698,302 58,698,302 58,698,302 100.00 90.44 72.07 72.97 52.54 28/05/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 862,700 862,700 862,700 862,700 บ้านขาม จตุรัส ชัยภูมิ 12/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 862,700 25/03/2562 862,700 หจก.สิริภูมิการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 218,112 218,112 218,112 218,112 100.00 75.00 70.37 75.00 70.37 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (12) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 135,500,000 33,592,700 33,592,700 33,592,700 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 30/08/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2559 17/11/2559 08/01/2559 18/10/2559 135,500,000 03/04/2560 135,500,000 720 02/05/2560 02/04/2560 21/04/2562 หจก.เล้าซู่ยเซ้ง ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 135,500,000 33,592,700 33,592,700 33,592,700 33,592,700 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (13) ประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 83,000,000 28,115,300 28,115,300 28,115,300 บ้านขาม จตุรัส ชัยภูมิ 12/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2560 27/12/2560 19/03/2561 83,000,000 09/04/2561 83,000,000 660 04/05/2561 03/05/2561 22/02/2563 หจก.เล้าซุ่ยเซ้ง ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 121,226,427 28,115,300 28,115,300 28,115,300 28,115,300 100.00 81.05 76.04 88.91 70.37 28/05/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (47) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,800,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000 บ้านขาม จตุรัส ชัยภูมิ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 23/11/2561 07/12/2561 1,749,479 17/12/2561 1,749,479 หจก.สิริภูมิการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 13,386,000 13,386,000 12,634,104 12,634,104 94.38 71.19 60.18 71.19 60.18 28/05/2562 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1) ประตูระบายน้ำกุดสวง โครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 บ้านเล่า เมือง ชัยภูมิ 15/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 1,670,163 31/01/2562 1,670,163 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 51,167,000 51,167,000 14,562,696 14,562,696 28.46 83.90 62.50 83.90 62.50 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (2) ประตูระบายน้ำห้วยเสียว โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ(ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 บ้านเล่า เมือง ชัยภูมิ 15/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 1,210,643 31/01/2562 1,210,643 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 44,829,600 44,829,600 10,009,800 10,009,800 22.33 73.90 61.14 73.90 61.14 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 15/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2562 06/02/2562 18/02/2562 10,968,250 25/02/2562 10,968,250 บจก. ดริลล์ควิป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 100,000,000 100,000,000 28,289,346 28,289,346 28.29 2.16 2.10 38.43 37.31 11/06/2562 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายลำห้วยส้มป่อย ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 08/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 250,650 250,650 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 14/06/2562 5,000,000 5,000,000 845,971 845,971 16.92 0.00 78.20 0.00 78.20 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายแก้งคำบอน ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 08/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 250,650 250,650 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 14/06/2562 2,600,000 2,600,000 469,984 469,984 18.08 0.00 70.00 0.00 70.00 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยเสียว ตำบลบัวเงิน อำเภอนำพอง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 12/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 250,650 250,650 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 14/06/2562 9,500,000 9,500,000 963,035 963,035 10.14 0.00 72.00 0.00 72.00 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนบน) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 12/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 250,650 250,650 บริษัท เคเค ออยล์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 14/06/2562 3,900,000 3,900,000 445,583 445,583 11.43 0.00 72.25 0.00 72.25 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,900,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000 บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 12/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 250,650 250,650 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 14/06/2562 7,900,000 7,900,000 1,459,408 1,459,408 18.47 0.00 71.20 0.00 71.20 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 11,069,071 11,069,071 11,069,071 11,069,071 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ ติดปัญหาอื่นๆ รอเบิกจ่ายเนื่องจากมีการงดลดค่าปรับ เร่งรัดให้ได้รับอนุมัติจากกรมฯให้เร็วขึ้น 01/05/2562 11,069,100 11,069,100 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 (226) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 58,525,434 58,525,434 58,525,434 58,525,434 โพนทอง เมือง ชัยภูมิ 01/05/2562 58,525,400 58,525,400 30,856,000 30,856,000 52.72 0.00 83.80 0.00 83.80 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนบน) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 15/03/2562 0.00 0.00 72.25 0.00 72.25 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนล่าง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 15/03/2562 0.00 0.00 71.20 0.00 71.20 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายลำห้วยส้มป่อย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 15/03/2562 0.00 0.00 78.20 0.00 78.20 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายแก้งคำบอน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 15/03/2562 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยเสียว งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 15/03/2562 0.00 0.00 72.00 0.00 72.00 28/05/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ปรับปรุงหัวงานโครงการพร้อมส่วนประกอบอื่น สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 15/03/2562 9,700,000 9,700,000 9,696,738 9,696,738 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 15/03/2562 9,500,000 9,500,000 9,480,464 9,480,464 99.79 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 93,000,000 93,000,000 93,000,000 93,000,000 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 10/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 08/10/2561 16/10/2561 1,594,625 29/01/2562 1,594,625 หจก.พิภพค้าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ เร็วกว่าแผน ไม่มี 31/03/2562 89,797,500 89,797,500 84,716,940 84,716,940 94.34 69.89 94.41 69.89 94.41 11/06/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 800 2,500 310 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,163,000 2,163,000 2,163,000 2,163,000 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 27/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2560 23/01/2561 14/03/2561 297,900,000 30/03/2561 297,900,000 หจก.วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 31/03/2562 2,163,000 2,163,000 297,168 297,168 13.74 75.00 23.33 75.00 23.33 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.5) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 962,100 962,100 962,100 962,100 ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 11/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2560 07/12/2560 18/01/2561 140,870,000 21/03/2561 140,870,000 บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 31/03/2562 962,100 962,100 288,211 288,211 29.96 75.00 48.02 75.00 48.02 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 10/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2560 20/11/2560 23/11/2560 24,829,999 30/11/2560 24,829,999 หจก.เอส ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี (เร็วกว่าแผน 21.38%) ไม่มี 30/11/2561 69,926,966 69,926,966 64,889,290 64,889,290 92.80 68.57 90.38 68.57 90.38 11/06/2562 ขนาดกลาง สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 50,000 1,500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (68) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 297,900,000 99,084,200 99,084,200 99,084,200 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 06/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2560 26/01/2561 23/01/2561 14/03/2561 297,900,000 30/03/2561 297,900,000 690 03/04/2561 02/04/2561 21/02/2563 หจก.วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตเลียม จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี (เร็วกว่าแผน 2.53%) ไม่มี 30/11/2561 313,597,965 140,632,802 140,632,802 99,084,200 99,084,200 70.46 74.94 69.19 74.94 69.19 30/04/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 5,904 765 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (81) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 140,870,000 54,978,000 54,978,000 54,978,000 คำสะอาด น้ำยืน อุบลราชธานี 11/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2560 04/12/2560 07/12/2560 15/02/2561 140,870,000 21/03/2561 140,870,000 540 24/03/2561 24/03/2561 14/09/2562 ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี (เร็วกว่าแผน 1.20%) ไม่มี 14/06/2562 141,079,130 62,490,288 62,490,288 54,978,000 54,978,000 87.98 100.00 94.70 100.00 94.70 11/06/2562 ขนาดกลาง ฝาย ลุ่มน้ำมูล 8,000 1,342 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (35) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 10/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 18/10/2561 26/10/2561 2,020,000 05/11/2561 2,020,000 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เร็วกว่าแผน 1.40% ไม่มี 11/02/2562 29,914,000 29,914,000 25,552,363 25,552,363 85.42 71.67 83.37 71.67 83.37 11/06/2562 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 20,325 6,500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (36) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 10/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 17/10/2561 26/10/2561 1,511,296 07/11/2561 1,511,296 หจก.พิภพค้าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี (เร็วกว่าแผน 5.27%) ไม่มี 11/02/2562 30,000,000 30,000,000 27,195,009 27,195,009 90.65 75.00 62.01 75.00 62.01 11/06/2562 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,801,000 1,801,000 1,801,000 1,801,000 ดอนนางหงษ์ ธาตุพนม นครพนม 18/09/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2558 08/01/2559 21/03/2559 258,000,000 31/03/2559 258,000,000 บริษัทอุบลรุ่งเรืองกลการจำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 11/02/2562 1,801,000 1,801,000 1,649,033 1,649,033 91.56 100.00 95.14 100.00 95.14 11/06/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 4,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.5) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,520,800 1,520,800 1,520,800 1,520,800 บางทรายใหญ่ เมือง มุกดาหาร 21/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2559 10/11/2559 14/11/2559 409,000,000 21/02/2560 409,000,000 บริษัทอุบลรุ่งเรืองกลการจำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 11/02/2562 1,520,800 1,520,800 1,202,792 1,202,792 79.09 74.61 79.09 74.61 79.09 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (3) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2560 27/10/2560 02/11/2560 13,817,902 21/11/2560 13,817,902 หจก.อำนาจเจริญกรุป ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี (เร็วกว่าแผนงาน 10.86% ไม่มี 11/02/2562 88,254,992 88,254,992 77,273,899 77,273,899 87.56 70.00 92.86 70.00 92.86 11/06/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 3,000 2,000 1,500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (14) ประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 258,000,000 102,911,800 102,911,800 102,911,800 ดอนนางหงษ์ ธาตุพนม นครพนม 18/09/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2558 04/12/2558 11/01/2559 21/03/2559 258,000,000 31/03/2559 258,000,000 900 19/04/2559 19/04/2559 05/10/2561 บริษัท อุบลรุ่งเรืองกลการ ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 14/06/2562 421,002,541 89,353,562 89,353,562 88,370,584 88,370,584 98.90 77.74 100.00 77.74 100.00 26/03/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 5,000 1,000 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (15) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 409,000,000 86,904,000 86,904,000 86,904,000 บางทรายใหญ่ เมือง มุกดาหาร 21/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2559 30/09/2559 10/11/2559 10/11/2559 409,000,000 22/02/2560 409,000,000 1,080 23/02/2560 22/02/2560 07/02/2563 หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ ติดปัญหาอื่นๆ ช้ากว่าแผน 21.07% เนื่องจากเครื่องจักร - เครื่องมือ และอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ไม่มี 31/03/2562 632,514,669 86,904,000 86,904,000 86,904,000 84,257,017 86,904,000 100.00 69.04 79.09 69.04 79.09 11/06/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำโขง 8,000 1,500 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งานปรับปรุงบ้านพักภายในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 25/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2562 499,720 15/02/2562 499,720 หจก.น.อุบลก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 14/06/2562 3,600,000 3,600,000 2,281,363 2,281,363 63.37 62.50 0.00 62.50 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำ ระยะที่ 2 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 06/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/03/2562 03/04/2562 05/04/2562 23,001,790 25/04/2562 23,001,790 บ.ภัคภิราย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี (เร็วกว่าแผน 23.40%) ไม่มี 14/06/2562 37,995,000 37,995,000 28,425,424 28,425,424 74.81 21.87 43.41 21.87 43.41 11/06/2562 1,273 4,500
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (224) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,095,764 16,095,764 16,095,764 16,095,764 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 18/08/2558 04/01/2561 94,400,000 20/01/2559 94,400,000 700 05/02/2559 06/02/2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งานล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ (เปลี่ยนแนวคลองตามที่ราษฎรร้องขอ) และราษฏรเรียกร้องให้จ่ายค่าทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ก่อนการก่อสร้างคลองในส่วนดังกล่าว 14/06/2562 16,095,800 16,095,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 (79) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 49,118,415 49,118,415 49,118,415 49,118,415 ท่าค้อ เมือง นครพนม 02/05/2562 49,118,400 49,118,400 49,097,100 49,097,100 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จำนวน 2 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 22/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2562 67,600 05/03/2562 67,600 บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 13/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 ปรับปรุงบ้านพักภาย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 14/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 02/11/2561 12/11/2561 1,971,200 1,971,200 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.อุบลก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 10/01/2562 0.00 7.20 80.28 7.20 80.28 26/03/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันใหม่ 2562 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 250,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ดุสิต กรุงเทพ 04/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 11/10/2561 13/11/2561 27/11/2561 206,855,167 206,855,167 690 ติดปัญหาอื่นๆ 29/05/2562 257,097,558 50,000,000 50,000,000 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (9) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 30/10/2561 30/10/2561 13,299,792 16/11/2561 13,299,792 บริษัทกิตติเทพ ติดปัญหาอื่นๆ 28/03/2562 80,000,000 80,000,000 66,178,714 66,178,714 82.72 21.05 13.92 86.08 48.57 11/06/2562 ขนาดกลาง ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำมูล 4,000 430 0 4.100
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (34) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,000,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 30/10/2561 31/10/2561 10,041,957 12/11/2561 10,041,957 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณราษีการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 51,509,799 51,509,799 45,888,887 45,888,887 89.09 98.37 96.82 92.64 85.20 11/06/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำมูล 4,500 4,500 270 550 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (35) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 30/10/2561 30/10/2561 5,682,112 22/11/2561 5,682,112 บริษัท วีเอกิจ ติดปัญหาอื่นๆ แนวกำแพงป้องกันตลิ่งอยู่ใกล้คูเมืองพิมาย ซึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมศิลปากร 28/03/2562 45,590,000 45,590,000 22,964,525 22,964,525 50.37 96.29 89.50 83.24 56.70 11/06/2562 ขนาดกลาง ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 65,000 65,000 0 13.70
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (45) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านโนนเชียงสี ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 25/10/2561 25/10/2561 12,003,030 07/01/2562 12,003,030 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตราวาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 33,743,060 33,743,060 30,087,364 30,087,364 89.17 98.31 98.50 95.88 96.55 11/06/2562 ขนาดกลาง ฝาย ลุ่มน้ำมูล 6,000 6,000 630 630 0 1.300
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (46) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 ตาตุม สังขะ สุรินทร์ 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 25/10/2561 25/10/2561 4,723,630 07/11/2561 4,723,630 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอ็มห้าศูนย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 72,866,362 72,866,362 65,009,858 65,009,858 89.22 95.42 92.50 91.56 86.10 11/06/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำมูล 2,800 2,800 300 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,281,400 2,281,400 2,281,400 2,281,400 หนองแค หนองแค สระบุรี 24/07/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2561 6,349 25/12/2561 6,349 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอ็มห้าศูนย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 980,770 980,770 497,839 497,839 50.76 58.77 78.95 58.77 78.95 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (16) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 186,644,000 78,203,600 78,203,600 78,203,600 หนองแค หนองแค สระบุรี 05/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2561 12/01/2561 08/02/2561 12/05/2561 203,644,000 30/04/2561 203,644,000 600 09/05/2561 08/05/2561 29/12/2561 บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 278,860,223 78,203,600 78,203,600 51,160,335 51,160,335 65.42 58.77 78.95 58.77 78.95 11/06/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,900,000 9,900,000 1,685,484 1,685,484 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 12/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 477,300 19/03/2562 477,300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายรุ่งอรุณ 14/06/2562 9,900,000 9,900,000 4,871,725 4,871,725 49.21 79.12 90.10 79.12 90.10 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา)โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบึงน้ำรักษ์อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 14,176,793 14,176,793 14,176,793 14,176,793 14,176,793 14,176,793 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (105) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 19,957,058 19,957,058 19,957,058 19,957,058 19,957,100 19,957,100 19,957,100 19,957,100 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 เครื่องกดคอนกรีต ขนาด 150 ตัน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 151,660 151,660 151,660 151,660 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 ปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายก่อสร้าง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,365,000 1,365,000 1,365,000 1,365,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (3) อาคารบังคับน้ำบ้านคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 12/11/2561 20/11/2561 10,206,260 11/12/2561 10,206,260 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เครื่องจักรเครื่องมือไม่เพียงพอ ในการก่อสร้าง เพิ่ิมจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อให้เพียงพอกับงานก่อสร้าง 27/03/2562 68,500,000 68,500,000 45,957,825 45,957,825 67.09 89.84 66.80 89.84 66.80 28/05/2562 ฝาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 210 210 42 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 685,000 685,000 685,000 685,000 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 01/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 34,661 24/04/2562 34,661 ร้านพี่ลูกน้ำ & น้องโนเน่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 21/05/2562 685,000 685,000 336,839 336,839 49.17 50.00 48.71 50.00 48.71 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 705,300 705,300 705,300