ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 01:28:27]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สบค.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 224,000 224,000 224,000 224,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2560 224,000 19/12/2560 224,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2561 224,000 224,000 224,000 224,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/05/2561
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที (สบค.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,900 7,900 7,900 7,900 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 7,900 12/12/2560 7,900 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2561 7,900 7,900 7,900 7,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/05/2561
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที (สบค.) (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สบค.) (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 96,000 96,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต จังหวัดกรุงเทพ 18/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/06/2561 96,000 05/07/2561 96,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 06/08/2561 96,000 96,000 96,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 2. โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/08/2560 500,000 07/08/2560 500,000 บริษัท ปันสาร เอเชีย จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2561 500,000 500,000 500,000 500,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/05/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)