ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 00:44:01]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.25) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะฝายบ้านโคกผักหวานพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 233,692 233,692 99.87 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 168,013 168,013 96.56 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.27) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยคำบิ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 58,185 58,185 75.56 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.996) ซ่อมแซม ปตร.แม่น้ำยมสายเก่า กม.77+883 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 231,600 231,600 231,600 231,600 231,600 231,600 20,026 20,026 8.65 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1042) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่กม.24+000-กม.29+200 ฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 36,417 36,417 28.23 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1078) ซ่อมแซมอาคารกัดเซาะท้ายฝายน้ำปาด โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 139,127 139,127 99.38 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1117) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ระบายน้ำคลองหนองหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 7,581 7,581 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.29) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1 กม.4+314-5+580 พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 176,760 176,760 45.32 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.31) ก่อสร้างท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ RD4 จำนวน 10 แห่ง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 172,100 172,100 172,100 172,100 172,100 172,100 103,416 103,416 60.09 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.32) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 3 แห่ง (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 30,386 30,386 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1000) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 37,264 37,264 36.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1004) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านโคกผักหวาน โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 124,800 124,800 124,800 124,800 124,800 124,800 76,568 76,568 61.35 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1006) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ซี.78 (ซ่อมเป็นช่วงฯ) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 61,711 61,711 35.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1009) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.67 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 110,599 110,599 98.75 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1010) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ซี.78 ฝั่งซ้าย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 128,134 128,134 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1015) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) จำนวน 3 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 32,004 32,004 31.07 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1030) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 77,342 77,342 55.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1033) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำและส่วนประกอบ จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 36,313 36,313 33.01 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1036) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง ซี.98 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (จำนวน 3 แห่ง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 45,002 45,002 50.56 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1037) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 35,071 35,071 43.84 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1045) ซ่อมแซมฝายยางพิจิตร โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 62,599 62,599 42.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1053) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 55 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 35,325 35,325 96.78 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1079) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต) สาย PL.1-1.0L ช่วงกม. 0+000-2+789 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 62,372 62,372 62.37 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1080) ซ่อมแซมหินเรียงฝายมะขามสูง โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 122,020 122,020 122,020 122,020 122,020 122,020 121,329 121,329 99.43 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1087) ซ่อมแซมฝายสามง่าม โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 66,773 66,773 79.49 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1090) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 44 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 112,700 112,700 112,700 112,700 112,700 112,700 50,774 50,774 45.05 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1091) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 42 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 122,100 122,100 122,100 122,100 122,100 122,100 34,576 34,576 28.32 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1096) ขุดลอกตะกอนดินคลองดาดคอนกรีต จำนวน 10 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 82,419 82,419 55.69 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1103) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.72 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 100,934 100,934 97.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1111) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ช่วง กม.55+500 - กม.59+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 151,800 151,800 151,800 151,800 151,800 151,800 56,380 56,380 37.14 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1113) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ PR.-72.5R.-3.7R. (C-38) กม.1+400-2+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 42,615 42,615 20.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1130) ซ่อมแซมตลิ่งอาคารบังคับน้ำ ปตร.คลองคัน โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 42,437 42,437 48.78 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.999) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 66 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600 37,129 37,129 81.42 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1001) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.ห้วยเกตุ โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 33,011 33,011 41.79 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1003) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 22,576 22,576 83.61 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1005) ซ่อมแซมเสริมคันคลองส่งน้ำ ซี.76 ฝั่งซ้าย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 20,860 20,860 99.33 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1008) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 66,703 66,703 99.56 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1017) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย RMC กม.3+542 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 13,980 13,980 99.15 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1019) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC กม. 0+020 - 3+540 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 14,300 14,300 91.08 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1020) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC จำนวน 10 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,561 32,561 99.27 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1021) ซ่อมแซมประตูน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 84,400 84,400 84,400 84,400 84,400 84,400 66,776 66,776 79.12 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1023) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-8.7R.-8.5L. (C-8) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 20,624 20,624 93.75 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1024) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-10.6R. (C-9) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 45,713 45,713 99.38 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1028) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 59 พร้อมอคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 63,800 63,800 63,800 63,800 63,800 63,800 35,588 35,588 55.78 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1043) ซ่อมแซมฝายบ้านนาตอนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,285 25,285 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1052) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-40.1R. (C-17) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 28,186 28,186 93.95 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1056) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,026 25,026 98.53 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1058) ซ่อมแซมคันคลองลาดตลิ่งด้านข้างคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ (ด้วยแรงคน) สาย 2R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,075 22,075 96.40 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1063) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 65 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 43,937 43,937 98.51 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1064) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 64 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 45,521 45,521 98.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1065) ซ่อมแซม ปตร.แคววังทอง โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 34,172 34,172 73.02 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1071) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-5.3R. (C-2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 30,296 30,296 65.86 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1075) ซ่อมแซมอาคารประกอบ ขรน.วัดตายม โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,747 92,747 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1081) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 45 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 45,130 45,130 97.26 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1082) ซ่อมแซมทำนบดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 41,960 41,960 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1084) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองแม่เทียบ โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600 58,551 58,551 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1086) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-72.5R. (C-35) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 19,814 19,814 99.07 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1088) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 43 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,560 23,560 99.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1089) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 40 พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 30,896 30,896 99.66 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1094) ซ่อมแซม ทรบ.หนองหญ้า โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 29,765 29,765 99.22 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1097) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 20 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 46,955 46,955 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1098) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ 20 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 25,507 25,507 55.45 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1099) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 52 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 30,065 30,065 71.58 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1100) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 50 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 70,500 70,500 70,500 70,500 70,500 70,500 70,256 70,256 99.65 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1102) ขุดลอกคลองส่งน้ำ (ด้วยแรงคน) จำนวน 4 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 27,956 27,956 99.84 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1108) ซ่อมแซมแผงคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 84,208 84,208 99.89 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1110) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ทรบ.คลองอ้ายเลือก โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,336 46,336 99.01 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1112) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-72.5R.-3.7R. (C-38) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 26,775 26,775 99.17 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1114) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-5.3R.-4.2R.-0.4L. (C-4) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 35,557 35,557 96.10 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1116) ซ่อมแซมหินเรียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ PR.(C-1) กม.0+802-0+852 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 42,691 42,691 55.44 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1120) ซ่อมแซมเสริมคันคลอง ซี.73 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 26,776 26,776 99.17 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1121) ซ่อมแซมเสริมคันคลอง ซี.75 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 26,929 26,929 99.74 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1128) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำ DR.7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 83,754 83,754 99.71 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1129) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.หอไกร โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 42,832 42,832 49.23 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1131) ซ่อมแซมท้ายทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 93,520 93,520 93,520 93,520 93,520 93,520 92,750 92,750 99.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1002) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.น้ำโจน โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 42,931 42,931 37.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1016) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ซี 53 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 37,400 37,400 23,813 23,813 63.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1034) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 40 พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 21,187 21,187 25.53 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1109) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม. 5+140 - 8+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 89,200 89,200 89,200 89,200 100,800 100,800 89,027 89,027 88.32 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1132) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งขวาแม่น้ำแควน้อย กม.9+700 ถึง กม.9+780 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 75,900 75,900 75,900 75,900 82,900 82,900 33,748 33,748 40.71 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1027) ซ่อมแซมท่อลอดคลองในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 54,908 54,908 29.68 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1085) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ PR.-72.5R.-3.3L. (C-37) กม.0+030-3+220 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 62,087 62,087 45.32 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1061) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ DR.-2.8 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 38,604 38,604 83.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1069) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 25 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 31,827 31,827 99.46 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (8) พัฒนาคลองไดมะขามป้อม พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 63,980 63,980 63,980 63,980 63,980 63,980 33,742 33,742 52.74 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังปรากฏ หมู่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (24) ระบบระบายน้ำคลองน้ำสาดกลาง (ค่าอำนวยการ) โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 569,800 569,800 569,800 569,800 569,800 569,800 2,460 2,460 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1104) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 29,451 29,451 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1026) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ PR.-25.0R. (C-15) กม.12+200-13+800 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1025) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ PR.-36.9R. (C-16) กม.0+050-3+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1062) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ DR.2.8 และ DR.15.8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (11) แก้มลิงบึงวัดป่าพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนน (ค่าอำนวยการ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 29,399 29,399 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1127) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม. 11+600 - 13+350 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.12) ปรับปรุงระบบแสงสว่างเขื่อนทดน้ำพญาแมน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1016) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ซี 53 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,400 13,400 13,400 13,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1029) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำซี.1 ฝั่งขวา กม.149+480 - กม.157+700 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1132) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งขวาแม่น้ำแควน้อย กม.9+700 ถึง กม.9+780 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,000 7,000 7,000 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1101) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ซี.1 ฝั่งขวา กม.118+000 - กม.124+601 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,572 8,572 99.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (6) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย PR-96.7L(ซี.76)กม.19+800 - 21+170 พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1057) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 6 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (23) ระบบระบายน้ำคลองน้ำไหล (ค่าอำนวยการ) โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 205,800 205,800 205,800 205,800 205,800 205,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้มลิงบึงมูล (ระยะ 2) (ค่าอำนวยการ) งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.28) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง MC ช่วงที่ 4 ที่ กม. 13+400 โครงการคลองกระถิน (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1047) ซ่อมแซมคันดินสาย 1R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1048) ซ่อมแซมคันดินสาย 2R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1049) ซ่อมแซมคันดินสาย 3R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.1050) ซ่อมแซมคันดินสาย 4R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (6) ฝายคลองห้วยบง พร้อมระบบส่งน้ำ (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (กรมฯ ทำ MOU กับ สปก.)) (ค่าอำนวยการ) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) (1.8) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสันเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่รักไทยพร้อมระบบส่งน้ำ กม.0+000-1+000 (ซ่อมแซมเป็นช่วงๆ รวมความยาวประมาณ 400 เมตร) จังหวัดพิษณุโลก (LS) (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมอาคารน้ำตก น้ำริดช่วงที่ 2 กม.0+400 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (LS) (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 400 53,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมฝายบ้านสงบสุขพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก (LS) (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ spillway,river outlet และอุปกรณ์ประกอบ จังหวัดพิษณุโลก (LS) (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 80,711 80,711 80,711 80,711 80,711 80,711 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 8 แห่ง จังหวัดพิษณุโลก (LS) (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องกว้านบาน ปตร.คลองปลากด พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุโขทัย (LS) (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมอาคารท้ายท่อและเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ท่าพลาย จังหวัดสุโขทัย (LS) (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซม ทรบ.คลองครก พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก (LS) (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 แห่ง (LS) (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 120,900 120,900 120,900 120,900 120,900 120,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมทรบ.คลองตาด้วง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (LS) (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 266,100 266,100 266,100 266,100 266,100 266,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) งบกลาง กปร. ปี 2560 งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 394,740 394,740 394,740 394,740 394,740 394,740 394,677 394,677 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.3 (5) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,917,500 11,917,500 11,917,500 11,917,500 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 20/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2561 99,700 18/01/2561 99,700 บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/01/2561 18,696,600 18,696,600 12,557,204 12,557,204 67.16 10.00 15.00 10.00 15.00 12/06/2561 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.3 (1.479) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 3 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2560 198,864 21/12/2560 198,864 บริษัท พยงค์ ปิโตรเลียม จำกัด 03/01/2561 1,000,000 1,000,000 478,466 478,466 47.85 80.00 47.85 80.00 47.85 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 (1.3) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 3 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 507,000 507,000 507,000 507,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 09/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 348,906 23/01/2561 348,906 บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2561 348,906 348,906 348,906 348,906 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 (1.10) ปรับปรุงระบบประปา ภายในเขตสำนักงานชลประทานที่ 3 ระยะที่2 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 09/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/02/2561 8,005,540 26/02/2561 8,005,540 300 การส่วนประปาส่วนภูมิภาคเขต10 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2561 8,250,000 8,005,540 8,005,540 4,002,770 4,002,770 50.00 0.00 7.00 0.00 7.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 งานรักษาบริเวณ สชป.3 (1.478) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 3 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2561 50,000 01/02/2561 50,000 ห้างหุ้นส่่วนจำกัด วันเซอร์วิสก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2561 470,000 470,000 328,885 328,885 69.98 80.00 80.00 10.00 10.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.25) กำจัดวัชพืชโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ 16/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2561 60,011 22/05/2561 60,011 อุทัยบริการ 25/05/2561 600,000 600,000 565,521 565,521 94.25 91.00 92.00 91.00 92.00 24/07/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.471) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 473,000 473,000 473,000 473,000 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ 16/10/2560 02/05/2561 29,952 02/05/2561 29,952 หจก.อุทัยบริการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/06/2561 30,999 27/06/2561 30,999 อุทัยบริการ 06/07/2561 473,000 473,000 324,395 324,395 68.58 81.00 64.00 81.00 64.00 24/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.472) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,168,300 1,168,300 1,168,300 1,168,300 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ 16/10/2560 07/05/2561 96,024 07/05/2561 96,024 หจก.อุทัยบริการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2561 20,200 22/02/2561 20,200 อุทัยบริการ 11/05/2561 1,168,300 1,168,300 1,039,043 1,039,043 88.94 85.00 86.00 85.00 86.00 24/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.473) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,388,700 1,388,700 1,388,700 1,388,700 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ 16/10/2560 04/05/2561 39,230 04/05/2561 39,230 หจก.อุทัยบริการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2561 80,800 22/02/2561 80,800 อุทัยบริการ 11/05/2561 1,388,700 1,388,700 1,262,106 1,262,106 90.88 91.00 94.00 91.00 94.00 24/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.41) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,268,000 1,268,000 1,268,000 1,268,000 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 16/10/2560 04/05/2561 73,699 04/05/2561 73,699 หจก.อุทัยบริการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/06/2561 29/06/2561 อภิญญา 06/07/2561 1,268,000 1,268,000 1,233,927 1,233,927 97.31 95.00 94.00 95.00 94.00 24/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังปรากฏ หมู่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 27,440,000 27,440,000 27,440,000 4,609,000 22,831,000 ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 31/10/2560 26/06/2561 99,966 10/07/2561 99,966 กิติกรินทร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2561 27,100 09/03/2561 27,100 อุทัยบริการ แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 13/07/2561 22,313,730 22,313,730 27,100 27,100 0.12 15.00 11.00 15.00 11.00 24/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 1,900 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (10) แก้มลิงบึงมาย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,400,000 29,400,000 29,400,000 28,545,000 855,000 ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์ 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/06/2561 39,995 07/06/2561 39,995 อุทัยบริการ ติดปัญหาอื่นๆ 08/06/2561 29,334,979 28,480,679 845,300 17,923,226 17,461,681 461,545 61.10 100.00 65.00 100.00 65.00 24/07/2561 2,000 160 0.7
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.27) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยคำบิ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แม่พลู ลับแล อุตรดิตถ์ 20/10/2560 16/07/2561 2,000 19/07/2561 2,000 อู่สมบูรณ์เซอร์วิส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2561 30,000 06/03/2561 30,000 อุทัยบริการ 20/07/2561 2,555,253 2,555,253 2,520,146 2,520,146 98.63 75.00 95.00 75.00 95.00 24/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.140) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองละมุง โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,855,000 145,000 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2561 4,848 17/05/2561 4,848 กิติกรินทร์ ติดปัญหาอื่นๆ 18/05/2561 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 24/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.157) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเหนือฝายป่าสัก โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 971,300 28,700 บ้านด่านนาขาม เมือง อุตรดิตถ์ 20/10/2560 07/05/2561 9,245 07/05/2561 9,245 หจก.อุทัยบริการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2560 2,730 25/12/2560 2,730 อุทัยบริการ 11/05/2561 425,700 425,700 408,975 408,975 96.07 0.00 100.00 0.00 100.00 24/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.658) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 140,000 140,000 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2561 4,363 22/05/2561 4,363 อุทัยบริการ ติดปัญหาอื่นๆ 25/05/2561 111,400 111,400 58,934 58,934 52.90 75.00 50.00 75.00 50.00 24/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.1031) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 31/10/2560 16/07/2561 31,800 19/07/2561 31,800 อู่สมบูรณ์เซอร์วิส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/05/2561 62,866 05/06/2561 62,866 กิติกรินทร์ 20/07/2561 2,000,000 2,000,000 1,910,832 1,910,832 95.54 80.00 93.00 80.00 93.00 24/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.1035) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+200 ถึง 6+000 โครงการฝายน้ำปาด โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 นาไพร ฟากท่า อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/04/2561 10,925 17/04/2561 10,925 หจก.อุทัยบริการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2560 5,460 25/12/2560 5,460 อุทัยบริการ 27/04/2561 2,000,000 1,990,500 9,500 933,806 928,346 5,460 46.69 100.00 100.00 100.00 100.00 24/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.1038) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 3R กม.0+000ถึงกม.2+000 โครงการฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 04/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/05/2561 60,906 17/05/2561 60,906 อุทัยบริการ 18/05/2561 677,381 677,381 662,412 662,412 97.79 85.00 95.00 85.00 95.00 24/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.1039) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาและระบบส่งน้ำ'กม.23+400,กม.27+100 คลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/05/2561 43,147 07/05/2561 43,147 หจก.อุทัยบริการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/05/2561 15,591 04/06/2561 15,591 อภิญญา 08/06/2561 1,300,000 1,300,000 1,233,924 1,233,924 94.92 85.00 95.00 85.00 95.00 24/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.1040) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R ฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 24/10/2560 16/07/2561 2,500 19/07/2561 2,500 อู่สมบูรณ์เซอร์วิส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2561 7,320 08/03/2561 7,320 คลังเครื่องเขียนอภิญญา 20/07/2561 1,500,000 1,500,000 1,432,923 1,432,923 95.53 85.00 92.00 85.00 92.00 24/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.1042) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่กม.24+000-กม.29+200 ฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 15/01/2561 997,500 27/02/2561 997,500 หจก.แสงพระจันทร์ การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/06/2561 99,992 14/06/2561 99,992 อุทัยบริการ 29/06/2561 1,749,093 1,749,093 1,559,643 1,559,643 89.17 75.00 88.00 75.00 88.00 24/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.1077) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+000-5+400 โครงการน้ำปาด โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/06/2561 10,745 14/06/2561 10,745 อภิญญา 29/06/2561 1,000,000 1,000,000 970,239 970,239 97.02 80.00 95.00 80.00 95.00 24/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.1078) ซ่อมแซมอาคารกัดเซาะท้ายฝายน้ำปาด โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX อุทัยบริการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2561 44,430 23/05/2561 44,430 ไทยพานิชวีดีโอ 25/05/2561 2,441,061 2,441,061 2,402,040 2,402,040 98.40 100.00 100.00 100.00 100.00 24/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ซ่อมแซมอาคารน้ำตก น้ำริดช่วงที่ 2 กม.0+400 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 54,500 1,145,500 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/06/2561 39,995 07/06/2561 39,995 อุทัยบริการ 08/06/2561 1,146,000 54,100 1,091,900 411,953 411,953 35.95 0.00 40.00 0.00 40.00 24/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วน ตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธุวานนท์ องค์มนตรีฯ) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 50,618,539 50,618,539 9,109,289 9,109,289 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2560 67,600 12/12/2560 67,600 บริษัท ชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัด 15/12/2560 67,600 67,600 67,600 67,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 312,800 312,800 312,800 312,800