ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 00:58:28]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เพิ่มเติม) งบกลาง กปร. ปี 2560 งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 139,630 139,630 139,630 139,630 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 139,630 13/11/2560 139,630 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2561 133,168 133,168 133,168 133,168 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/06/2561
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,564,000 1,564,000 1,549,180 1,549,180 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี ค่าแรง XXXX XXXX 14/03/2561 1,549,180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานด้านศึกษา ทดลอง วิจัย) งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,180,000 3,180,000 3,180,000 3,180,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา งานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโทรมาตรและแบบจำลองจัดทำระบบIWASAMสำหรับการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำการระบายน้ำในเขตชลประทาน งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 ดำเนินการเอง 30,549,100 30,549,100 145,594 145,594 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 21/03/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding กิจการร่วมค้าAMAC Consortium เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ,บ.ออโตเมชั่น คอนโทรล ซีสเทมส์ กรุ๊ป จำกัด,ค่าแรงลุกจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2561 145,594 145,594 41,627 41,627 28.59 0.00 100.00 0.00 100.00 08/05/2561
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา Mold และฝาครอบชุดทดสอบ Triaxial Test ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5' (สวพ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 30/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2560 22/12/2560 26/12/2560 354,000 21/02/2561 354,000 บ.ซอยส์เทสติ้งสยาม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2561 354,000 354,000 354,000 354,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/05/2561
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เครื่องทดสอบหาขนาดช่องเปิดแผ่นใยสังเคราะห์ (สวพ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 30/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2561 390,000 05/03/2561 390,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี บี เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2561 390,000 394,000 390,000 390,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/05/2561
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา ชุดทดสอบ Hydrometer (สวพ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 111,000 111,000 111,000 111,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 30/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2560 22/12/2560 26/12/2560 89,500 21/02/2561 89,500 บ.เอ็มดีโปรซัพพลายส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2561 89,500 89,500 89,500 89,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/05/2561
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำในคลองประปา (คลองเชื่อมระหว่างเขื่อนแม่กลองใหญ่กับโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์) ด้วยระบบออนไลน์ (สำนักวิจัยและพัฒนา) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 753,355 753,355 753,355 753,355 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี บ.เอ เอ แอนด์ เจ ซัพพลาย จำกัด บ.คิว แอนด์ ไอ(1992) จำกัด,บ.อโตเมชั่น คอนโทรล ซีสเทมส์ กรุ๊ป จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 06/12/2559 20/12/2559 02/12/2559 1,970,000 30/12/2559 1,970,000 บ.ออโต้เมชัน คอนโทรลซัสเทมส์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2561 394,000 394,000 394,000 394,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/05/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)