ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 14:35:54]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,564,000 1,564,000 1,549,180 1,549,180 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 14/11/2561 71,180 71,180 28,435 28,435 39.95 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานด้านศึกษา ทดลอง วิจัย) งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,180,000 3,180,000 3,180,000 3,180,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 160,000 160,000 บ.เค อีคิวปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจี้เนียริ่ง จำกัด 04/12/2561 245,000 245,000 160,000 160,000 65.31 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 11 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 272,800 272,800 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 28/11/2561 04/12/2561 246,400 246,400 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 11/01/2562 272,800 272,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 20 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 676,000 676,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 28/11/2561 04/12/2561 620,000 620,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 11/01/2562 676,000 676,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 5 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 28/11/2561 04/12/2561 49,000 49,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 11/01/2562 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เครื่องวัดความนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,900 74,900 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 72,760 72,760 บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด 11/01/2562 74,900 74,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา ตู้อบลมร้อนขนาดไม่น้อยกว่า 375 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 637,720 637,720 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 636,650 636,650 หจก.ออสโมซีสซายน์ซีสเต็ม 11/01/2562 637,720 637,720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)55 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 115 ครั้ง