ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 20:34:57]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาลและสิ่งอำนวยการสะดวก อาคารอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และอาคารส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,920,050 1,920,050 1,920,050 1,920,050 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 12/09/2562 12/09/2562 วิธีคัดเลือก 17/09/2562 19/09/2562 23/09/2562 1,920,050 26/09/2562 1,920,050 บริษัท เคพีเอส โหลบ้อล เทรด จำกัด 18/02/2563 1,976,667 1,920,050 1,920,050 1,920,050 1,920,050 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/03/2563
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 823,900 823,900 823,900 823,900 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 03/01/2562 03/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 15/01/2562 31/01/2562 823,900 21/06/2562 823,900 บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ กรมฯอนุมัติบอกเลิกสัญญากับบริษัทแล้ว อยู่ในขั้นตอนขอสลายPO และดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือชนิดเดิม ให้ทันเวลาที่กำหนด 22/05/2563 978,830 823,900 823,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/07/2563
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา โครงการประยุกต์ใช้ยางพาราในงานชลประทาน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,688,000 6,688,000 6,688,000 6,688,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/07/2562 09/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/07/2562 15/08/2562 27/08/2562 6,688,000 10/09/2562 6,688,000 บริษัท เค.ที.เอส.มาร์เก็ตติ้งซัพพลาย 18/02/2563 6,764,800 6,688,000 6,688,000 6,688,000 6,688,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/02/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)