ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 14:46:13]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(เพิ่มเติม) กรมชลประทาน สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,938,607 1,938,607 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 15/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/05/2562 1,145,000 16/05/2562 1,145,000 30 17/05/2562 17/05/2562 15/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรุตา คอนสตรัคขั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 1,938,607 1,938,607 1,250,400 1,250,400 64.50 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม 1. ชุดแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 224,500 224,500 224,500 224,500 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2562 224,500 28/05/2562 224,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญเทค 559 17/06/2562 224,500 224,500 224,500 224,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 19,800 19,800 19,800 19,800 08/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/07/2562 19,795 31/07/2562 19,795 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 31/07/2562 19,800 19,800 19,795 19,795 99.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม 3. Microphone BOYA BY-WM8 UHF Dual-Channel wireless Microphone system จำนวน 2 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 21,600 21,600 21,600 21,600 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 15/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/08/2562 21,600 09/08/2562 21,600 09/08/2562 21,600 21,600 21,600 21,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม 4. ZOOM : H6 (เครื่องบันทึกเสียงสามารถเปลี่ยนหัวไมค์สเตอริโอได้รองรับสัญญาXLR/TRS4 แชนแนลและสามารถบันทึกพร้อมกันได้สูงสุด 6 ไมค์ ความละเอียดสูงสุด 24bit 96 kHz) จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,900 12,900 12,900 12,900 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 15/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/08/2562 12,900 09/08/2562 12,900 09/08/2562 12,900 12,900 12,900 12,900 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายการเพิ่มเติม3) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,667,000 8,667,000 7,017,000 854,765 6,162,235 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 06/08/2562 7,017,000 864,235 6,152,765 4,403,841 862,995 3,540,846 62.76 100.00 50.00 100.00 50.00 03/09/2562
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงห้องส่วนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร(เพิ่มเติ่ม) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 199,800 199,800 199,800 199,800 นครไชยศรี ดุสต กรุงเทพมหานคร 22/08/2562 199,800 199,800 0.00 100.00 40.00 100.00 40.00 17/09/2562
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 2-5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรุงเทพมหานคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 478,647 478,647 478,647 478,647 278,526 278,526 58.19 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 54,000 54,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2562 43,335 43,335 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 07/06/2562 43,335 43,335 43,335 43,335 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,400 74,400 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2562 70,620 70,620 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 06/03/2562 70,620 70,620 70,620 70,620 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 15 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 312,000 312,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2562 269,640 269,640 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 06/03/2562 269,640 269,640 269,640 269,640 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน 10 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2562 96,300 96,300 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 06/03/2562 96,300 96,300 96,300 96,300 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2562 20,865 20,865 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 06/03/2562 20,865 20,865 20,865 20,865 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 53,000 53,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2562 52,430 52,430 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 06/03/2562 52,430 52,430 52,430 52,430 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,800 15,800 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2562 13,910 13,910 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 06/03/2562 13,910 13,910 13,910 13,910 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องเรียงหน้ากระดาษอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 195,000 195,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 165,000 14/12/2561 165,000 บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด 11/01/2562 165,000 165,000 165,000 165,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง