ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 23:06:50]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการในระบบ GFMIS กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 228,800 228,800 228,800 228,800 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/06/2563 228,800 228,800 170,845 93,000 77,845 74.67 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สลก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 145,600 145,600 145,000 145,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 144,900 144,900 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 17/01/2563 144,900 144,900 144,900 144,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สลก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 135,200 135,200 135,200 135,200 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 135,200 135,200 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 16/01/2563 135,200 135,200 135,200 135,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สลก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,800 25,800 25,800 25,800 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 25,700 25,700 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 16/01/2563 25,700 25,700 25,700 25,700 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สลก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 17,800 17,800 17,800 17,800 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 17,800 17,800 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 17/01/2563 17,800 17,800 17,800 17,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สลก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 30,000 30,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 17/01/2563 30,000 30,000 30,000 30,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 สลก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 29,000 29,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 17/01/2563 29,000 29,000 29,000 29,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องหั่นย่อยซากพืชขนาดใหญ่ สลก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 174,760 174,760 174,760 174,760 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2562 173,000 173,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ 17/01/2563 173,000 173,000 173,000 173,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ(ห้องผู้บริหารกรมฯ) สลก. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,800 20,800 20,800 20,800 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 20,700 20,700 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 17/01/2563 20,700 20,700 20,700 20,700 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)