ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 03:28:17]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (แบบ ALL IM ONE ) จำนวน 1 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 06/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2561 15,301 07/03/2561 15,301 บริษัท เท็กซ์บ็อก จำกัด 26/04/2561 16,000 16,000 15,301 15,301 95.63 0.00 100.00 0.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,865,000 5,865,000 5,865,000 5,865,000 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 01/02/2561 วิธีคัดเลือก 21/03/2561 23/03/2561 27/03/2561 23/03/2561 4,773,000 30/03/2561 4,773,000 30 30/03/2561 30/03/2561 30/04/2561 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด วิธีคัดเลือก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/04/2561 4,773,869 5,865,000 5,865,000 4,773,000 4,773,000 81.38 100.00 100.00 100.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 30 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 37,500 37,500 37,500 37,500 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/04/2561 26/06/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งแกนนอน พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 119,600 119,600 119,600 119,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 26/06/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (FLOOR/CELING) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTUH 13 เครื่อง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 429,000 429,000 429,000 429,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 26/06/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (FLOOR/CELING) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTUH 3 เครื่อง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 111,000 111,000 111,000 111,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 26/06/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (FLOOR/CELING) ขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 BTUH 16 เครื่อง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 832,000 832,000 832,000 832,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 26/06/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม ป้ายชื่อกรมชลประทานพร้อมติดตั้งบริเวณกรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 356,600 356,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 356,600 07/05/2561 356,600 5 10/05/2561 15/05/2561 บริษัท ส.ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด 04/07/2561 356,600 356,600 356,600 356,600 356,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์(เพิ่มเติม) กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,005,900 8,005,900 8,005,900 8,005,900 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 26/06/2561 0.00 60.00 40.00 60.00 40.00 14/08/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 160,000 160,000 160,000 160,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 19/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2560 153,010 153,010 บริษัท เท็กซ์บ็อก จำกัด 28/03/2561 153,010 153,010 153,010 153,010 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2560 45,903 45,903 บริษัท เท็กซ์บ็อก จำกัด 28/03/2561 45,903 45,903 45,903 45,903 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2560 67,410 67,410 บริษัท เท็กซ์บ็อก จำกัด 28/03/2561 67,410 67,410 67,410 67,410 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,500 9,500 9,500 9,500 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2561 9,500 9,500 28/03/2561 9,500 9,500 9,500 9,500 100.00 0.00 100.00 0.00 80.00 27/03/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 52,000 52,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2561 52,000 52,000 28/03/2561 52,000 52,000 52,000 52,000 100.00 0.00 100.00 0.00 80.00 27/03/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,700 23,700 23,700 23,700 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2560 21,668 21,668 บริษัท เท็กซ์บ็อก จำกัด 28/03/2561 21,668 21,668 21,668 21,668 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,900 7,900 7,900 7,900 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2560 7,223 7,223 บริษัท เท็กซ์บ็อก จำกัด 28/03/2561 7,223 7,223 7,223 7,223 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED แบบเครือข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 35 หน้าต่อนาที (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2560 41,730 41,730 บริษัท เท็กซ์บ็อก จำกัด 28/03/2561 41,730 41,730 41,730 41,730 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 51,000 51,000 51,000 51,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2561 50,500 50,500 บริษัท ยานยนต์ พี.เอ็น.ที จำกัด 28/03/2561 50,500 50,500 50,500 50,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 787,000 787,000 787,000 787,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2561 785,000 785,000 หจก.โตโยต้า กรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 28/03/2561 785,000 785,000 785,000 785,000 100.00 0.00 100.00 0.00 80.00 27/03/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 12,000 12,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2561 12,000 12,000 หจก.เอส.ที.รุ่งเรืองทรัพย์ 28/03/2561 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ขนาด A4 (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 12,000 12,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2560 11,235 11,235 บริษัทเท๊กซ์บ็อก จำกัด 28/03/2561 11,235 11,235 11,235 11,235 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน(สำนักงานเลขานุการกรม) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2561 2,320,000 2,320,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 28/03/2561 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 100.00 0.00 100.00 0.00 80.00 27/03/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงทางเข้ากรมชลประทานสามเสน กทม. เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 185,502 185,502 ติดปัญหาอื่นๆ 23/03/2561 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/08/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม 467. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กรมชลประทาน สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 41,077,599 41,077,599 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 23/08/2560 วิธีคัดเลือก 25/10/2560 23/02/2561 3,675,428 26/02/2561 3,675,428 บริษัทปทุมธานีคอนกรีต จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2561 41,077,599 41,077,599 28,480,916 3,675,322 24,805,595 69.33 100.00 100.00 100.00 100.00 31/07/2561
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม ตกแต่งภายในอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน (ชั้น 1-3) กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,108,272 14,400,620 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/03/2560 07/08/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม ตกแต่งภูมิสถาปัตย์บริเวณอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการ้ำเพิ้อการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 4,524,363 398,414 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 26/06/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)