ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 07:55:36]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,600 39,600 39,600 39,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 39,590 13/12/2561 39,590 19/12/2561 26/12/2561 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 39,590 13/12/2561 39,590 บริษัทออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 11/01/2562 39,600 39,590 39,590 39,590 39,590 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 12 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 321,600 321,600 321,600 321,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 308,160 13/12/2561 308,160 19/12/2561 26/12/2561 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 308,160 13/12/2561 308,160 บริษัทออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 11/01/2562 309,600 308,160 308,160 308,160 308,160 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 67,410 13/12/2561 67,410 19/12/2561 26/12/2561 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 8,988 13/12/2561 8,988 บริษัทออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 11/01/2562 67,600 67,410 67,410 67,410 67,410 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000 9,000 9,000 9,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 8,988 13/12/2561 8,988 19/12/2561 26/12/2561 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 8,988 13/12/2561 8,988 บริษัทออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 11/01/2562 9,000 8,988 8,988 8,988 8,988 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,800 15,800 15,800 15,800 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 15,622 13/12/2561 15,622 19/12/2561 26/12/2561 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 15,622 13/12/2561 15,622 บริษัทออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 11/01/2562 15,800 15,622 15,622 15,622 15,622 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง