ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2563 เวลา 12:01:55]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
กองการเงินและบัญชี เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 282,000 282,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองการเงินและบัญชี เก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 2 ตัว (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 9,600 9,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองการเงินและบัญชี เก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 36 ตัว (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 103,140 103,140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองการเงินและบัญชี พาร์ทิชั่น (Partition) จำนวน 1 ชุด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 30,000 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองการเงินและบัญชี เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 21,000 21,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองการเงินและบัญชี โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 ตัว (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 33,000 33,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ กงบ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 202,800 202,800 202,800 202,800 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2562 202,230 24/10/2562 202,230 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 13/12/2562 202,800 202,230 202,230 202,230 202,230 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 10/12/2562
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ กงบ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000 9,000 9,000 9,000 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2562 8,988 24/10/2562 8,988 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 13/12/2562 9,000 8,988 8,988 8,988 8,988 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 10/12/2562
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) กงบ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2562 19,902 24/10/2562 19,902 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 13/12/2562 20,000 19,902 19,902 19,902 19,902 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 10/12/2562
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องพิมพ์เช็ค กงบ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000 45,000 45,000 45,000 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2562 27,820 31/10/2562 27,820 บริษัท พีอาเอ็น เทคโนโลยี จำกัด 13/12/2562 30,000 27,820 27,820 27,820 27,820 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 10/12/2562
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 กงบ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 54,000 54,000 54,000 54,000 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2562 48,150 24/10/2562 48,150 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 13/12/2562 54,000 48,150 48,150 48,150 48,150 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 10/12/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)