ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 01:29:28]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (กงบ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 192,000 192,000 192,000 192,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/11/2560 191,316 01/12/2560 191,316 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 26/03/2561 192,000 191,316 191,316 191,316 191,316 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/03/2561
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป (กงบ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 59,400 59,400 59,400 59,400 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/11/2560 59,385 01/12/2560 59,385 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 26/03/2561 59,400 59,385 59,385 59,385 59,385 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/03/2561
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที (กงบ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,700 23,700 23,700 23,700 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/11/2560 23,433 01/12/2560 23,433 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 26/03/2561 23,700 23,433 23,433 23,433 23,433 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/03/2561
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED แบบเครือข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 35 หน้าต่อนาที (กงบ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 15,000 15,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/11/2560 14,980 01/12/2560 14,980 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 26/03/2561 15,000 14,980 14,980 14,980 14,980 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/03/2561
กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ แบบ Multifunction ขนาด A4 (กงบ.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 19,200 19,200 18,000 18,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/11/2560 17,976 01/12/2560 17,976 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 26/03/2561 18,000 17,976 17,976 17,976 17,976 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/03/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)