ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 21:28:54]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
กองแผนงาน โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานของส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2563 3,032,287 3,032,287 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ระบบ KPI online กรมชลประทาน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 495,000 495,000 495,000 495,000 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/10/2562 16/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2562 495,000 18/09/2562 495,000 บริษัท เจ พี ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 10/04/2563 500,000 495,000 495,000 495,000 495,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/04/2563
กองแผนงาน กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ กผง. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 202,800 202,800 172,800 172,800 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 08/11/2562 09/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/12/2562 19/12/2562 08/01/2563 172,800 26/02/2563 172,800 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 10/04/2563 202,800 172,800 172,800 172,800 172,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/04/2563
กองแผนงาน กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 กผง. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 477,000 477,000 428,100 428,100 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 08/11/2562 09/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/12/2562 19/12/2562 08/01/2563 428,100 26/02/2563 428,100 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 10/04/2563 477,000 428,100 428,100 428,100 428,100 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/04/2563
กองแผนงาน กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี กผง. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 28,200 28,200 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 08/11/2562 09/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/12/2562 19/12/2562 08/01/2563 28,200 26/02/2563 28,200 บริษัท นาซ่า อินนโเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 10/04/2563 30,000 28,200 28,200 28,200 28,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/04/2563
กองแผนงาน กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กผง. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,900 8,900 5,900 5,900 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 08/11/2562 09/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/12/2562 19/12/2562 08/01/2563 5,900 26/02/2563 5,900 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 10/04/2563 8,900 5,900 5,900 5,900 5,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/04/2563
กองแผนงาน กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 กผง. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 7,000 7,000 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 08/11/2562 09/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/12/2562 19/12/2562 08/01/2563 7,000 26/02/2563 7,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 10/04/2563 18,000 7,000 7,000 7,000 7,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/04/2563
กองแผนงาน กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ กผง.(เงินทุน) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 169,000 169,000 144,000 144,000 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 08/11/2562 09/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/12/2562 19/12/2562 08/01/2563 144,000 26/02/2563 144,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำักด (สำนักงานใหญ่) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 10/04/2563 169,000 144,000 144,000 144,000 144,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/04/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)