ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 01:48:31]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักงานเลขานุการกรม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 895,590 895,590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา (สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 520,020 520,020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) (สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 685,014 685,014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 784,096 784,096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 3,269,500 3,269,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 3,269,500 3,269,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 3,269,500 3,269,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ(โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 3,269,500 3,269,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักงานชลประทานที่ 2) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 895,590 895,590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 784,096 784,096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(โครงการชลประทานพิษณุโลก) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 895,590 895,590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 3,269,500 3,269,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (สำนักงานชลประทานที่ 4 ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 3,269,500 3,269,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 3,269,500 3,269,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (โครงการชลประทานอุดรธานี) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 784,096 784,096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 784,096 784,096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (สำนักงานชลประทานที่ 6) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 3,269,500 3,269,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 784,096 784,096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (โครงการชลประทานอุบลราชธานี) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 895,590 895,590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักงานชลประทานที่ 8) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 895,590 895,590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 784,096 784,096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 3,269,500 3,269,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 3,269,500 3,269,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา (โครงการชลประทานนครนายก) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 520,020 520,020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 784,096 784,096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (โครงการชลประทานเพชรบูรณ์) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 895,590 895,590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 895,590 895,590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 784,096 784,096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 784,096 784,096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (สำนักงานชลประทานที่ 15) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 3,269,500 3,269,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักงานชลประทานนครศรีธรรมราช ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 784,096 784,096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ( โครงการชลประทานพัทลุง ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 784,096 784,096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (โครงการชลประทานนราธิวาส) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 895,590 895,590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 3,269,500 3,269,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน 437. โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP:Gross Dometic Product) สูงสุด เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 10,250,000 10,250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองแผนงาน กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (กผง.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 169,000 169,000 168,525 168,525 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. 16/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 168,525 25/12/2560 168,525 บริษัท ออมนิ ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2561 168,525 168,525 168,525 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/05/2561
กองแผนงาน กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที (กผง.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,900 7,900 7,811 7,811 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/12/2560 7,811 25/12/2560 7,811 บริษัท ออมนิ ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2561 7,811 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/05/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)