ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 15:29:35]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,635,896 4,635,896 4,635,896 4,635,896 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 29/10/2561 24/12/2561 4,600,000 28/02/2562 4,600,000 บ.ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/09/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 17/09/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร อุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 262,922 262,922 262,922 262,922 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 29/10/2561 24/12/2561 260,000 28/02/2562 260,000 บ.ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 16/07/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 357,826 357,826 357,826 357,826 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 10/10/2561 24/12/2561 356,000 28/02/2562 356,000 บ.ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 16/07/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 24,800 24,800 24,800 24,800 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 29/10/2561 24/12/2561 24,000 28/02/2562 24,000 บ.ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 09/07/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ multifunction ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 29/10/2561 24/12/2561 16,500 28/02/2562 16,500 บ.ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/07/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 16/07/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบริหารจัดการระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่พัฒนาด้วยระบบ Hadoop จำนวน 1ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 488,556 488,556 488,556 488,556 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 29/10/2561 24/12/2561 482,500 28/02/2562 482,500 บ.ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/07/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 02/05/2562 วิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 04/04/2562 30/05/2562 2,937,150 2,937,150 บ.เวสเทิร์น กรุป (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/07/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ปรับปรุงระบบงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง4) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,961,900 1,961,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โครงการพัฒนาข้อมูลโครงการ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและงบประมาณ (โอนเปลี่ยนแปลง4) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,991,100 3,991,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 87,000 87,000 87,000 87,000 30/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/01/2562 11/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 11/01/2562 05/02/2562 75,000 14/03/2562 75,000 บ.นาซ่า อินโนเวชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 87,000 75,000 75,000 75,000 75,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 5 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 169,000 169,000 169,000 169,000 30/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 11/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 11/01/2562 05/02/2562 149,000 14/03/2562 149,000 บ.นาซ่า อินโนเวชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 168,000 149,000 149,000 149,000 149,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 19 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 509,200 509,200 509,200 509,200 30/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 11/01/2562 05/02/2562 456,000 14/03/2562 456,000 บ.นาซ่า อินโนเวชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 456,000 456,000 456,000 456,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000 30/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 11/01/2562 05/02/2562 10,000 14/03/2562 10,000 บ.นาซ่า อินโนเวชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 10,000 10,000 10,000 10,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษาขนาด A4 จำนวน 10 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 30/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 11/01/2562 05/02/2562 170,000 14/03/2562 170,000 บ.นาซ่า อินโนเวชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 170,000 170,000 170,000 170,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ชุดคำสั่งประยุกต์สำหรับจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 2 ชุด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,100,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000 30/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 02/01/2562 29/01/2562 6,089,370 28/02/2562 6,089,370 บริษัท จีไอเอส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 6,089,370 6,089,370 6,089,370 6,089,370 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 7 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 67,200 67,200 67,200 67,200 07/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 65,450 07/12/2561 65,450 หจก.เอ็สที รุ่งเรื่องทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/07/2562 67,200 67,200 65,450 65,450 97.40 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 9 ท่านแบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 07/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 223,095 18/09/2561 223,095 บริษัทมันนี่ เบ๊บ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง