ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 03:30:40]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 676,000 676,000 13/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2561 27/02/2561 652,700 30/03/2561 652,700 บริษัทออมนิ ซิสเต็ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/07/2561 652,700 652,700 652,700 652,700 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,352,000 1,352,000 13/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2561 27/02/2561 1,425,400 30/03/2561 1,425,400 บริษัทออมนิ ซิสเต็ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2561 1,305,400 1,305,400 1,305,400 1,305,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน All in One (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 160,000 160,000 13/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2561 27/02/2561 158,360 30/03/2561 158,360 บริษัทออมนิ ซิสเต็ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2561 158,360 158,360 158,360 158,360 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 99,200 99,200 13/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2561 27/02/2561 98,440 30/03/2561 98,440 บริษัทออมนิ ซิสเต็ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2561 98,440 98,440 98,440 98,440 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 59,400 59,400 13/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2561 27/02/2561 59,385 30/03/2561 59,385 บริษัทออมนิ ซิสเต็ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2561 59,385 59,385 59,385 59,385 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction ขนาด A4 (สลก.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 13/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2561 27/02/2561 29,960 30/03/2561 29,960 บริษัทออมนิ ซิสเต็ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2561 29,960 29,960 29,960 29,960 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED แบบเครือข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 35 หน้าต่อนาที (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 112,000 112,000 13/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2561 27/02/2561 89,880 30/03/2561 89,880 บริษัทออมนิ ซิสเต็ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2561 89,880 89,880 89,880 89,880 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A3 (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 159,000 159,000 13/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2561 27/02/2561 123,585 30/03/2561 123,585 บริษัทออมนิ ซิสเต็ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2561 123,585 123,585 123,585 123,585 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 13/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2561 27/02/2561 70,620 70,620 บริษัทออมนิ ซิสเต็ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2561 70,620 70,620 70,620 70,620 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 87,000 87,000 13/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2561 27/02/2561 54,570 30/03/2561 54,570 บริษัทออมนิ ซิสเต็ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2561 54,570 54,570 54,570 54,570 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Microsoft Windows Server 2016 Standard Core Base(16 CoreX N Gov CoreLic พร้อมด้วย GovUsrCAL 1 ลิขสิทธ์ (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 02/03/2561 วิธีคัดเลือก 27/02/2561 11/04/2561 502,900 502,900 บริษัทออมนิ ซิสเต็ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2561 276,060 276,060 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานบริหารจัดการฐานข้อมูล ขนาด 25 ผู้ใช้งาน ยี่ห้อ Microsoft SQL Server 2016 (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 02/03/2561 วิธีคัดเลือก 27/02/2561 11/04/2561 226,840 226,840 บริษัทออมนิ ซิสเต็ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2561 226,840 226,840 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ชุดคำสั่งประยุกต์สำหรับงานจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ยี่ห้อ ArcGIS for Desktop Standard Single Use License (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 06/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2561 480,000 480,000 บ.อีเอสอาร์ไอ(ประเทศไทย)จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2561 480,000 480,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ชุดคำสั่งประยุกต์สำหรับงานจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ยี่ห้อ ArcGIS 3D Analyst for Desktop Single Use License (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 06/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2561 04/04/2561 170,000 01/05/2561 170,000 บ.อีเอสอาร์ไอ(ประเทศไทย)จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2561 170,000 170,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ชุดคำสั่งประยุกต์สำหรับงานจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ยี่ห้อ ArcGIS (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 06/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2561 170,000 170,000 บ.อีเอสอาร์ไอ(ประเทศไทย)จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2561 170,000 170,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่เอนกประสงค์ (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 15/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2560 497,690 19/02/2561 497,690 ร้านจันทร์เจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/04/2561 497,690 497,690 497,690 497,690 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 13/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/12/2560 35,000 35,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/01/2561 35,000 35,000 ร้านเอสพีรุ่งเรื่องทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/04/2561 35,000 35,000 35,000 35,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X1080 พิเซล (ศทส.) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 96,000 96,000 13/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/12/2560 120,500 120,500 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2560 85,500 85,500 หจก.เอ็สทีรุ่งเรื่องทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/07/2561 85,500 85,500 85,500 85,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/06/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับงานชลประทาน (ระยะที่ 1 ) เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 15,965,000 15,965,000 25/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2561 7,467,317 0.00 3.00 100.00 3.00 100.00 31/07/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 980,200 980,200 980,200 980,200 14/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/07/2561 01/08/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 10/08/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/08/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน All in One เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 736,000 736,000 736,000 736,000 14/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 10/08/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/08/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 74,400 74,400 74,400 74,400 14/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 10/08/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/08/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 59,400 59,400 59,400 59,400 14/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 10/08/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/08/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เครื่อง scanner สี ขนาดA4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 87,000 87,000 87,000 87,000 14/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 10/08/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/08/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 8 จุดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 136,000 136,000 136,000 136,000 14/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/08/2561
ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 1. โครงการปรับปรุงระบบส่งข่าวสาร กรมชลประทานสามเสน-ปากเกร็ด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 999,852 999,852 06/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2559 18/10/2559 09/12/2559 999,852 31/03/2560 999,852 120 30/07/2560 29/07/2560 บ.ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2561 999,852 999,852 999,852 999,852 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/06/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)