ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 22:32:48]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน เดือนพฤศจิกายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการจัดตั้งจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกป่า การล่าสัตว์ ระบบส่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย บ้านพอบือละคี ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 4,940,000 4,940,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (5) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,937,100 12,937,100 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 31/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 07/11/2561 0.00 1.55 0.00 1.55 0.00 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 332,500 332,500 332,500 332,500 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 09/08/2561 17/10/2561 332,500 332,500 0.00 96.86 0.00 96.86 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (9) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโงก ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 โค้งไผ่ เมือง กำแพงเพชร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 11/10/2561 17/10/2561 45,000,000 45,000,000 0.00 6.53 0.00 6.53 0.00 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำปิง 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (35) ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 231,000,000 19,001,600 19,001,600 19,001,600 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 09/08/2561 17/10/2561 19,001,600 19,001,600 0.00 96.86 0.00 96.86 0.00 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (1.1.91) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 17/08/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 23/10/2561 1,200,000 1,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (23) ทรบ.คลองปากแคว พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 23/10/2561 68,000,000 68,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำยม 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง และราคากลาง 23/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 2,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (3) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยทรวง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง และราคากลาง 23/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 24,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (114) ปรับปรุงลาดด้านท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 12,000,000 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง และราคากลาง 23/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 (1.4) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 602,000 602,000 602,000 602,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 25/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 602,000 602,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 (1.1.81) บำรุงรักษาหัวงาน .สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 277,200 277,200 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง และราคากลาง 23/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 (1.168.571) ซ่อมแซมท่อลอดถนนภายใน.สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง และราคากลาง 23/10/2561 450,000 450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 (1.168.572) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำภายใน.สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 250,000 250,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง และราคากลาง 23/10/2561 250,000 250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1.88) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,860,800 5,860,800 5,860,800 5,860,800 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ 29/10/2561 4,758,700 4,758,700 0.00 8.33 0.00 8.33 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1.96) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,039,000 6,039,000 6,039,000 6,039,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 59,176 30/10/2561 59,176 หจก.ทิพพสาร 12/11/2561 6,039,000 6,039,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.2.48) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 640,000 640,000 640,000 640,000 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ 29/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.2.49) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 645,000 645,000 645,000 645,000 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ 29/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.72) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 135,600 02/11/2561 135,600 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 12/11/2561 3,870,000 3,870,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.233) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 196,915 14/11/2561 196,915 หจก.ชโนทัย 19/11/2561 400,000 400,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.32) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสาย มาบน้ำลึก กม.0+000 โครงการวังบัว ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 26/10/2561 2,200,000 2,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.33) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลอง กม.7+157 คลองส่งน้ำ 1R-MC. โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 24/10/2561 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.119) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 146,000 146,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ 29/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.493) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายด่านใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 06/11/2561 13/11/2561 980,000 980,000 90 หจก.รัศมีบรรพตก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 53,680 30/10/2561 53,680 หจก.ทิพพสาร ติดปัญหาอื่นๆ รอลงนามในสัญญา 20/11/2561 987,390 3,717,200 3,717,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.494) ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำคลองมดแดง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 136,140 25/10/2561 136,140 หจก.ทิพพสาร 12/11/2561 3,380,000 3,380,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.495) ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC ฝายด่านใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 78,740 30/10/2561 78,740 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 14/11/2561 1,300,000 1,300,000 0.00 38.46 0.00 38.46 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.496) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขต สบ.1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 324,900 18/10/2561 324,900 หจก.ทิพพสาร 12/11/2561 950,000 950,000 0.00 21.05 0.00 21.05 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.497) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขต สบ.3 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 385,520 19/10/2561 385,520 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 12/11/2561 900,000 900,000 0.00 22.22 0.00 22.22 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.498) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC-วังยาง กม.34+474 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 280,000 1,220,000 วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 494,390 16/11/2561 494,390 หจก.ทิพพสาร 19/11/2561 1,211,600 1,211,600 0.00 13.33 0.00 13.33 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.499) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้าย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC วังยาง กม.44+425 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 960,000 240,000 หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 05/11/2561 12/11/2561 659,000 659,000 90 หจก.โนนจุ้ยก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 20/11/2561 1,184,581 808,600 808,600 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.500) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 2R-MCวังยาง (คลองวังเจ้า) กม.2+000 - กม.5+000 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 470,240 02/11/2561 470,240 ร้านพิเชษฐ์ 12/11/2561 2,000,000 2,000,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.501) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้าย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC หนองขวัญ กม.28+380 โครงการหนองขวัญ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 370,000 630,000 ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/10/2561 369,981 369,981 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 14/11/2561 370,000 608,600 608,600 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.502) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายซอย 2R-MC หนองขวัญ กม.0+026 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 130,510 30/10/2561 130,510 หจก.ชโนทัย 12/11/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.503) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.กม25+838 คลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 74,000 12/11/2561 74,000 ร้านพวงทิพย์ 14/11/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.504) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.วังโขน กม.37+500 คลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 65,208 13/11/2561 65,208 ร้านพวงทิพย์ 14/11/2561 900,000 900,000 0.00 22.22 0.00 22.22 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.505) ซ่อมแซมท้าย ทรบ.นิวชีแลนด์ กม.20+774 คลองส่งน้ำสาย 2R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 63,559 13/11/2561 63,559 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 14/11/2561 950,000 950,000 0.00 21.05 0.00 21.05 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.506) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.พานทอง กม.30+670 คลองส่งน้ำสาย 2R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 156,770 12/11/2561 156,770 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา 14/11/2561 850,000 850,000 0.00 23.53 0.00 23.53 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.507) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ภายในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 เมือง ไทรงาม กำแพงเพชร ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 26/10/2561 2,200,000 2,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.170.6) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้า ทรบ.วังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,315,600 2,315,600 2,315,600 2,315,600 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินพัสดุ 26/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.171.21) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายแยกซอย 2R-1L-MC โครงการวังยาง (คลองไผ่ขวาง) โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,597,700 2,597,700 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินด้านพัสดุ 26/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.172.19) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสายซอย 1R-MC โครงการหนองขวัญ (คลองโพธิ์ขวัญ) โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,869,300 4,869,300 4,869,300 4,869,300 วังแขม ,เทพนิมิตร คลองขลุง ,บึงสามัคคี กำแพงเพชร 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ 26/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (27) ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่งน้ำสาย MC โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 85,000,000 85,000,000 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 26/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1.89) บำรุงรักษาหัวงาน.โครงการ โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,592,900 1,592,900 1,592,900 1,592,900 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 11/10/2561 796,450 796,450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1.90) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 242,500 242,500 242,500 242,500 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 11/10/2561 242,500 242,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1.97) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 740,000 740,000 740,000 740,000 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 11/10/2561 740,000 740,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.2.50) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1 - 3 .โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 12/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.3.21) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 11/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.4) ระบบกรองประปาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ .โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 08/11/2561 09/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ .โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,350,000 3,350,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 08/11/2561 09/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.31) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 แม่สอด ท่าสองยาง ตาก 08/11/2561 09/11/2561 3,000,000 3,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.194) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 5.410 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,993,000 8,993,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ 14/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.195) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.425 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,758,000 5,758,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ 14/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.196) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.530 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,572,000 2,572,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ 14/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.197) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 4.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,543,000 7,543,000 แม่สอด แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ 14/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.198) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.670 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,807,000 2,807,000 แม่สอด แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ 14/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.199) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 2.400 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,035,000 4,035,000 แม่สอด แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ 14/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.508) ซ่อมแซมร่องระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ท้อ โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 23/08/2561 11/10/2561 500,000 500,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.509) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 31/10/2561 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 500,000 500,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.510) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย A ฝายแม่ระมาด โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 30,530 01/11/2561 30,530 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 500,000 500,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.511) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำผากระเชอ โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 24/08/2561 11/10/2561 450,000 450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.512) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและเสาวัดระดับน้ำภายในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 97,000 26/10/2561 97,000 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 05/11/2561 600,000 600,000 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.513) ซ่อมแซมคลองห้วยแม่ท้อพร้อมขุดลอก โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 30/10/2561 02/11/2561 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.514) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 31,086 31/10/2561 31,086 หจก.โกเฮง 05/11/2561 200,000 200,000 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.515) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 60,274 31/10/2561 60,274 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 400,000 400,000 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.516) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 31/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 60,637 31/10/2561 60,637 หสม.ตากการค้า 05/11/2561 700,000 700,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.517) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 แม่สอด แม่สอด ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 78,596 26/10/2561 78,596 กมลทรัพย์ 05/11/2561 300,000 300,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.518) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1L - 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 30,500 29/10/2561 30,500 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 400,000 400,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.519) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 24/08/2561 12/10/2561 950,000 950,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.520) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเพอะพะ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ช่องแคบ พบพระ ตาก 24/08/2561 11/10/2561 900,000 900,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.521) ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันตลิ่งฝายทุ่งหลวง โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,382,400 2,382,400 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 30/10/2561 02/11/2561 2,500,000 2,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.522) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 9 โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สามเงา สามเงา ตาก 17/08/2561 31/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 95,160 31/10/2561 95,160 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 600,000 600,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.523) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 56,086 31/10/2561 56,086 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 650,000 650,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.524) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย B ฝายแม่จะเรา โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 30,530 30/10/2561 30,530 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 950,000 950,000 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.525) ซ่อมแซมฝายผากระเชอพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 24/08/2561 11/10/2561 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.526) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ หน่วยสูบน้ำที่ 8 โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หนองบัวใต้ เมือง ตาก 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 29,753 01/11/2561 29,753 บริษัทสรรพกิจ เอส เค 05/11/2561 950,000 950,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.527) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 95,137 31/10/2561 95,137 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 600,000 600,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.528) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 30,530 01/11/2561 30,530 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 700,000 700,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.529) ซ่อมแซมฝายบ้านพะดีพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 24/08/2561 12/10/2561 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.530) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลองหน่วยสูบน้ำที่ 7 โครงการชลประทานตาก ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 910,000 910,000 910,000 910,000 เชียงทอง วังเจ้า ตาก 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 29,753 01/11/2561 29,753 บริษัทสรรพกิจ เอส เค 05/11/2561 910,000 910,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.531) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 70,235 31/10/2561 70,235 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 450,000 450,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.532) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 30,500 29/10/2561 30,500 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 800,000 800,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.533) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4 โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คีรีราษฏร์ พบพระ ตาก 24/08/2561 12/10/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.534) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 2 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 30,194 31/10/2561 30,194 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 200,000 200,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.535) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 3 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 29,047 31/10/2561 29,047 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 200,000 200,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.536) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 3L - 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แม่สอด แม่สอด ตาก 24/08/2561 12/10/2561 400,000 400,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.537) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1L - 1R - RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 24/08/2561 12/10/2561 550,000 550,000 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.538) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1 โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คีรีราษฏร์ พบพระ ตาก 24/08/2561 12/10/2561 700,000 700,000 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.539) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คีรีราษฏร์ พบพระ ตาก 24/08/2561 12/10/2561 800,000 800,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.540) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 4 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 30,576 31/10/2561 30,576 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 200,000 200,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.541) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 9 โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สามเงา สามเงา ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 47,580 31/10/2561 47,580 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 300,000 300,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.542) ซ่อมแซมสะพานน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 24/08/2561 16/10/2561 600,000 600,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.543) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1L - 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 24/08/2561 12/10/2561 700,000 700,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.544) ซ่อมแซมฝายบ้านรวมไทยพัฒนาฯ 8 โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 24/08/2561 11/10/2561 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.545) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7 โครงการชลประทานตาก ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โมโกร อุ้มผาง ตาก 24/08/2561 11/10/2561 700,000 700,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.546) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 แม่สอด แม่สอด ตาก 24/08/2561 12/10/2561 350,000 350,000 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.547) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1R - RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 24/08/2561 12/10/2561 350,000 350,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.548) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านมอตะหลั่ว โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 24/08/2561 12/10/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.549) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายมะโอโค๊ะ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 24/08/2561 11/10/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.550) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 10 โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สามเงา สามเงา ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 44,850 30/10/2561 44,850 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 300,000 300,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.551) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายแยก 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสายซอย 4 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 31,468 29/10/2561 31,468 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 200,000 200,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.552) ซ่อมแซมฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยโป่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 24/08/2561 16/10/2561 400,000 400,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.553) ซ่อมแซมฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเลอตอ โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 24/08/2561 16/10/2561 400,000 400,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.170.7) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 4 โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 หนองบัวเหนือ เมือง ตาก 17/08/2561 18/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.170.8) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 10 โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ป่ายาง สามเงา ตาก 17/08/2561 18/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (28) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายนาเบิก ระยะที่ 2 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 25/10/2561 9,648,000 9,648,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (4.12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองพระบาทเหนือ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 25/10/2561 1,724,500 1,724,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำปิง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (61) ทรบ.คลองน้ำเย็นตอนล่าง ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 วังหมัน สามเงา ตาก 25/10/2561 34,057,000 34,057,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำวัง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก โครงการระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านขุนห้วยแม่สอดพร้อมถังเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จังหวัดตาก งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,930,000 1,930,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก โครงการจัดทำแหล่งอาหารสัตว์ป่า ระบบประปาภูเขา เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,500,000 15,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 715,000 715,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานถนนบนสันเขื่อน และถนนภายในบริเวณหัวงาน อ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่ท้อ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ระยะทาง 2.564 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 7,720,000 1,280,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1.87) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,319,100 2,319,100 2,319,100 2,319,100 ป่าแมต เมือง แพร่ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 29,954 07/11/2561 29,954 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 1,159,550 1,159,550 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1.95) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 422,000 422,000 422,000 422,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 98,870 14/11/2561 98,870 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 14/11/2561 422,000 422,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.2.47) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 13/09/2561 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.3.20) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 13/09/2561 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.232) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 250,800 250,800 ป่าแมต เมือง แพร่ 22/10/2561 500,000 485,400 14,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.204) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,708,000 3,708,000 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ รออัตราราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง 07/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.205) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,562,000 5,562,000 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ รออัตราราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง 07/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.206) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 2.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,379,300 2,379,300 ห้วยอ้อ ลอง แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ รออัตราราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง 07/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.207) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หละ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.450 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,245,400 2,245,400 สรอย วังชิ้น แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ รออัตราราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง 07/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.208) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,944,000 4,944,000 เตาปูน สอง แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ รออัตราราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง 07/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.128) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000 35,000 35,000 35,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 20/09/2561 12/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.554) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 30,500 06/11/2561 30,500 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 3,500,000 3,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.555) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โครงการฝายทุ่งไผ่ โครงการชลประทานแพร่ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เตาปูน สอง แพร่ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 12,200 06/11/2561 12,200 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 2,500,000 2,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.556) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เตาปูน สอง แพร่ 10/10/2561 07/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12,080 07/11/2561 12,080 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 4,768,000 4,768,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.557) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โครงการฝายห้วยบาตร โครงการชลประทานแพร่ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 30,500 05/11/2561 30,500 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 3,450,000 3,450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.558) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถาง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 30,500 05/11/2561 30,500 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 3,550,000 3,550,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.559) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถาง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 10/10/2561 12/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.560) ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบายในระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 256,084 29/10/2561 256,084 หจก.แพร่ บารมี 09/11/2561 600,000 600,000 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.561) ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบายในระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เตาปูน สอง แพร่ 13/09/2561 12/10/2561 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.174.5) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยช้างล้วง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,400,700 1,400,700 ห้วยหม้าย สอง แพร่ 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 09/11/2561 20/11/2561 1,411,787 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (4.11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่สาย (ไซฟ่อนแม่สาย) ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 18,000,000 550,000 17,450,000 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 07/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 211,260 07/11/2561 211,260 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 16,847,500 16,847,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำยม 3,950 658 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาและฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่มาน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 37,353,000 37,353,000 33,135,000 32,170,000 965,000 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 10/07/2561 13/07/2561 24/07/2561 22,381,759 27/08/2561 22,381,759 60 04/11/2561 04/09/2561 02/11/2561 บ.ศักดาพร จำกัด 20/11/2561 23,053,211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาฝายท่าช้าง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,455,000 11,455,000 8,771,000 8,516,000 255,000 ป่าแดง เมือง แพร่ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/05/2561 01/06/2561 18/06/2561 21/06/2561 5,100,000 26/07/2561 5,100,000 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา 20/11/2561 8,516,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนรอบบริเวณโครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,379,000 2,379,000 1,795,000 1,745,000 50,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 04/06/2561 08/06/2561 12/06/2561 1,670,000 26/07/2561 1,670,000 30 28/08/2561 28/08/2561 28/09/2561 หจก.แพร่มีรัตน 20/11/2561 1,745,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.1.98) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,079,000 2,079,000 2,079,000 2,079,000 ดำเนิการหลายจุด สุโขทัย 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 2,079,000 2,079,000 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2.51) กำจัดวัชพืช.โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,085,000 1,085,000 1,085,000 1,085,000 สุโขทัย 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.3.22) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 943,000 943,000 ดำเนิการหลายจุด สุโขทัย 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (2) บำรุงรักษา โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,783,500 14,783,500 14,780,000 14,780,000 ดำเนินการหลายจุด สุโขทัย 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.73) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 450,000 450,000 450,000 352,000 98,000 แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 450,000 436,900 13,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.74) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายโครงการพระราชดำริ ในเขตโครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,652,000 3,652,000 3,650,000 3,650,000 สุโขทัย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 3,650,000 3,650,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (24) ทรบ.คลองตาแฟง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 69,000,000 69,000,000 69,000,000 66,991,000 2,009,000 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำยม 1,100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.562) ซ่อมแซมถนนคันคลอง สาย D0 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,500,000 3,500,000 3,089,000 2,880,000 209,000 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.563) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 3,967,000 3,967,000 เวียงมอก เถิน ลำปาง