ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 16:47:51]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ (คลองสุชน - คลองตะโม่ - แก้มลิง) อ.กงไกรลาศ + อ.บางระกำ ต.กง/ คุยม่วง, ชุมแสงสงคราม, บึงกอก,บางระกำ, ปลักแรด อ.กงไกรลาศ/ บางระกำ จ.สุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 15,306,500 15,306,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก 3 จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 318,974 318,974 318,974 318,974 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (61) ทรบ.คลองน้ำเย็นตอนล่าง ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 943,000 943,000 943,000 943,000 วังหมัน สามเงา ตาก 02/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 85,000 07/01/2562 85,000 หจก.สุทธิศักดิ์ 10/01/2562 378,000 378,000 226,885 226,885 60.02 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.72) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 40,000 01/11/2561 40,000 ซีที คอมพิวเตอร์ 14/12/2561 130,000 130,000 129,612 129,612 99.70 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.29) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองส่งน้ำสาย 2R-MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 102,000 102,000 102,000 102,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 22/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 31,000 28/11/2561 31,000 หจก.ไอโอนอล 14/12/2561 102,000 102,000 101,445 101,445 99.46 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.31) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 2L-MC กม.2+700 ถึง กม.3+200โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 265,000 265,000 265,000 265,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 80,000 01/11/2561 80,000 หจก.ไอโอนอล 14/12/2561 265,000 265,000 218,867 218,867 82.59 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (26) ปรับปรุงเจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่เพื่อการชลประทาน พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 154,000 154,000 154,000 154,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 46,200 01/11/2561 46,200 หจก.ไอโอนอล 14/12/2561 154,000 154,000 153,686 153,686 99.80 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (29) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองเชื่อมคลองแม่น้ำยมสายเก่า จำนวน 4 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 03/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 35,000 09/01/2562 35,000 ซีที คอมพิวเตอร์ 10/01/2562 200,000 200,000 172,240 172,240 86.12 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (62) ทรบ.คลองตาเป้า พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 531,000 531,000 531,000 531,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 160,000 01/11/2561 160,000 ซีที คอมพิวเตอร์ 14/12/2561 531,000 531,000 487,612 487,612 91.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (4.12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองพระบาทเหนือ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 ตากตก บ้านตาก ตาก 12/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 92,000 18/02/2562 92,000 ซีที คอมพิวเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 305,000 305,000 227,510 227,510 74.59 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (4.11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่สาย (ไซฟ่อนแม่สาย) ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 586,000 586,000 586,000 586,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 176,000 01/11/2561 176,000 หจก. นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง 14/12/2561 586,000 586,000 456,200 456,200 77.85 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.23) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC. พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (กม. 13+290 ถึง กม. 13+848) ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 292,500 292,500 292,500 292,500 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 130,000 01/11/2561 130,000 หจก.ไอโอนอล 14/12/2561 292,500 292,500 292,039 292,039 99.84 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.24) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC. พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (กม. 22+458 ถึง กม.23+340) ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 314,000 314,000 314,000 314,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 134,000 01/11/2561 134,000 หจก.ไอโอนอล 14/12/2561 314,000 314,000 313,860 313,860 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.25) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC. พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3(กม. 52+080 ถึง กม.52+900) ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 282,000 282,000 282,000 282,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 112,000 01/11/2561 112,000 หจก. นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง 14/12/2561 282,000 282,000 252,409 252,409 89.51 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.30) ปรับปรุง ทรบ. หร่ายหมาตาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 261,000 261,000 261,000 261,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 79,000 01/11/2561 79,000 หจก.ไอโอนอล 14/12/2561 261,000 261,000 255,808 255,808 98.01 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.168.397) ซ่อมแซมฝายท่อทองแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง ยกเลิกรายการงาน 25/03/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.168.476) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบ vertical turbine โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 154,000 154,000 154,000 154,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 62,000 01/11/2561 62,000 ซีที คอมพิวเตอร์ 14/12/2561 154,000 154,000 153,805 153,805 99.87 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.168.477) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 153,000 153,000 153,000 153,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 60,000 01/11/2561 60,000 หจก. นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง 14/12/2561 153,000 153,000 152,969 152,969 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.168.479) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อทางดูดเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าบ่อสูบน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 154,000 154,000 154,000 154,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 47,000 01/11/2561 47,000 หจก. นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง 14/12/2561 154,000 154,000 142,655 142,655 92.63 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.168.493) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายด่านใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 182,800 182,800 182,800 182,800 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 56,000 01/11/2561 56,000 ซีที คอมพิวเตอร์ 14/12/2561 182,800 182,800 182,608 182,608 99.89 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.168.494) ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำคลองมดแดง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 36,000 01/11/2561 36,000 หจก. นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง 14/12/2561 120,000 120,000 119,920 119,920 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.168.556) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 232,000 232,000 232,000 232,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 92,000 01/11/2561 92,000 หจก. นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง 14/12/2561 232,000 232,000 230,977 230,977 99.56 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (28) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายนาเบิก ระยะที่ 2 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 141,000 01/11/2561 141,000 หจก.ไอโอนอล 14/12/2561 352,000 352,000 268,361 268,361 76.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (10) ฝายทดน้ำบ้านปูเตอร์พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ค่าอำนวยการ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ติดปัญหาอื่นๆ กำลังทำเรื่องยกเลิกโครงการ เนื่องจากติดขัดระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ 10/01/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.21.2) ฝายทดน้ำบ้านพะเด๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 247,000 247,000 247,000 247,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 02/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 35,000 08/01/2562 35,000 หจก.ไอโอนอล 10/01/2562 247,000 247,000 200,546 200,546 81.19 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (2.16) ฝายห้วยไพรหลวง ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 175,000 175,000 175,000 175,000 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 02/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 25,000 07/01/2562 25,000 ซีที คอมพิวเตอร์ 10/01/2562 175,000 175,000 174,842 174,842 99.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (2.17) ฝายคลองน้ำพุ ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 265,000 265,000 265,000 265,000 บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 02/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 45,000 08/01/2562 45,000 ซีที คอมพิวเตอร์ 10/01/2562 265,000 265,000 252,347 252,347 95.23 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (2.18) อาคารบังคับน้ำคลองหินเสมา ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 02/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 75,000 08/01/2562 75,000 หจก.สุทธิศักดิ์ 10/01/2562 251,000 251,000 171,644 171,644 68.38 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (2.69) ฝายคลองกระแซง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 210,000 210,000 210,000 210,000 โกสัมพี โกสัมพี กำแพงเพชร 02/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 45,000 08/01/2562 45,000 ซีที คอมพิวเตอร์ 10/01/2562 210,000 210,000 147,638 147,638 70.30 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (60) ปรับปรุงระบบระบายน้ำห้วยแม่สาย ระยะที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 701,000 701,000 701,000 701,000 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 02/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 150,000 08/01/2562 150,000 หจก.สุทธิศักดิ์ 10/01/2562 701,000 701,000 513,419 513,419 73.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ .โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 133,000 133,000 133,000 133,000 ป่าม่วง เมือง ตาก 03/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 25,000 08/01/2562 25,000 ซีที คอมพิวเตอร์ 25/03/2562 133,000 133,000 121,087 121,087 91.04 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (37) ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 03/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 80,000 08/01/2562 80,000 หจก.สุทธิศักดิ์ 10/01/2562 500,000 500,000 301,036 301,036 60.21 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (27) ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่งน้ำสาย MC โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 372,600 372,600 372,600 372,600 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 22/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 120,000 120,000 ซีที คอมพิวเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ 29 มี.ค.2562 27/03/2562 372,600 372,600 296,268 296,268 79.51 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (1.5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ .โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง ติดปัญหาอื่นๆ เพิ่มรายการในระบบไปแล้ว ทำให้รายการซ้ำกัน รายการนี้ ลบออกได้เลย 25/03/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) (24) ทรบ.คลองตาแฟง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 453,034 453,034 453,034 453,034 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 25/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 140,000 140,000 ซีที คอมพิวเตอร์ ติดปัญหาอื่นๆ รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ 29 มี.ค.2562 27/03/2562 453,034 453,034 146,859 146,859 32.42 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (5) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,937,100 12,937,100 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 31/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 57,400 27/11/2561 57,400 ร้านนานาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/01/2562 12,930,500 12,930,500 11,521,644 11,521,644 89.10 93.72 85.34 93.72 85.34 13/08/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 332,500 332,500 332,500 332,500 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 08/10/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2560 20,800 28/12/2560 20,800 นานาภัณฑ์ ติดปัญหาอื่นๆ 03/01/2562 332,500 332,500 260,195 260,195 78.25 0.00 26.32 0.00 26.32 18/12/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (9) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโงก ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 โค้งไผ่ เมือง กำแพงเพชร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 11/10/2561 28/11/2561 17,364,594 28/11/2561 17,364,594 บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด 07/01/2562 37,341,633 37,341,633 37,168,429 37,168,429 99.54 95.97 99.20 95.97 99.20 13/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำปิง 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (35) ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 231,000,000 19,001,600 19,001,600 19,001,600 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2559 08/01/2559 09/02/2559 30/11/2559 231,000,000 30/11/2559 231,000,000 930 16/12/2559 16/12/2559 03/07/2562 บริษัท อุตสาหกรรมไทยพนาภัณฑ์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 05/06/2562 0.00 0.00 26.32 0.00 26.32 18/12/2561 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 42,216,390 42,216,390 42,216,390 42,216,390 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2559 08/01/2559 09/02/2559 30/11/2559 231,000,000 30/11/2559 231,000,000 930 16/12/2559 16/12/2559 03/07/2562 บริษัท อุตสาหกรรมไทยพนาภัณฑ์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 05/06/2562 42,216,390 42,216,390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 41,856,500 41,856,500 41,856,500 41,856,500 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2559 08/01/2559 09/02/2559 30/11/2559 231,000,000 30/11/2559 231,000,000 930 16/12/2559 16/12/2559 03/07/2562 บริษัท อุตสาหกรรมไทยพนาภัณฑ์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 05/06/2562 41,856,500 41,856,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (82) ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,335,600 25,335,600 25,335,600 25,335,600 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2559 08/01/2559 09/02/2559 30/11/2559 231,000,000 30/11/2559 231,000,000 930 16/12/2559 16/12/2559 03/07/2562 บริษัท อุตสาหกรรมไทยพนาภัณฑ์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 05/06/2562 25,335,600 25,335,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (1.1.91) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2561 82,000 27/11/2561 82,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/01/2562 1,200,000 1,200,000 873,632 873,632 72.80 93.92 50.00 8.08 30.94 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (23) ทรบ.คลองปากแคว พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย 28/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2562 130,850 16/01/2562 130,850 หจก.สุโขทัย นครปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/01/2562 68,000,000 68,000,000 25,221,074 25,221,074 37.09 93.71 100.00 10.50 5.00 13/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำยม 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 12,112,800 2,887,200 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 24/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2562 08/03/2562 28/03/2562 02/04/2562 11,690,000 30/04/2562 11,690,000 150 01/05/2562 01/05/2562 บริษัทยีโอเทค แอนด์เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 106,800 29/01/2562 106,800 หจก.พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 14,927,900 11,690,000 3,237,900 8,961,799 5,723,899 3,237,900 60.03 95.65 100.00 95.65 2.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 2,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (3) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยทรวง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 12,298,200 2,701,800 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 23/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2562 08/03/2562 28/03/2562 02/04/2562 11,877,000 30/04/2562 11,877,000 150 01/05/2562 01/05/2562 บริษัทยีโอเทค แอนด์เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 106,280 29/01/2562 106,280 หจก.สุโขทัยนครปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว วันสิ้นสุดสัญญา 27 กันยายน 2562 23/05/2562 15,000,000 11,877,000 3,123,000 8,911,496 5,788,496 3,123,000 59.41 96.85 100.00 96.85 2.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 24,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (114) ปรับปรุงลาดด้านท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 28/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 133,500 18/01/2562 133,500 บริษัท พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2562 11,497,449 11,497,449 9,212,398 9,212,398 80.13 91.67 100.00 91.67 8.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 10 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามเงา จ.ตาก งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 32,076,000 32,076,000 32,076,000 18,392,000 13,684,000 สามเงา สามเงา ตาก 21/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/04/2562 23/04/2562 15/05/2562 9,443,619 9,443,619 120 หจก.แก้วแปงการโยธา ติดปัญหาอื่นๆ 23/05/2562 30,786,700 14,000,000 16,786,700 4,690,940 4,690,940 15.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (4) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำแม่มาน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 12,287,900 12,287,900 12,287,900 11,930,000 357,900 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ 21/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/08/2561 27/08/2561 14/09/2561 14/09/2561 11,930,000 27/09/2561 11,930,000 90 28/09/2561 28/09/2561 26/12/2561 บริษัทยีโอเทค แอนด์เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด 23/05/2562 12,287,900 11,930,000 357,900 12,286,385 11,930,000 356,385 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (5) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 11,792,400 11,792,400 11,792,400 11,449,000 343,400 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย แพร่ 26/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/08/2561 22/09/2561 11/09/2561 13/09/2561 11,449,000 27/09/2561 11,449,000 90 28/09/2561 28/09/2561 26/12/2561 บริษัทยีโอเทค แอนด์เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด 23/05/2562 11,792,400 11,449,000 343,400 11,791,963 11,449,000 342,963 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 (1.4) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 602,000 602,000 602,000 602,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 25/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 497,895 20/11/2561 497,895 หจก. นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง 23/01/2562 601,245 601,245 601,245 601,245 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 (1.2.46) กำจัดวัชพืช.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 03/10/2561 27/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2562 83,130 07/03/2562 83,130 หจก.กำแพงเพชรวิวัฒน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2562 594,000 594,000 558,930 558,930 94.10 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 (1.2.48) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 640,000 640,000 640,000 640,000 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2562 79,530 12/02/2562 79,530 หจก.กำแพงเพชรวิวัฒน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2562 365,000 365,000 363,874 363,874 99.69 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 (1.2.49) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 645,000 645,000 645,000 645,000 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2562 83,130 27/02/2562 83,130 หจก.กำแพงเพชรวิวัฒน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2562 369,000 369,000 364,533 364,533 98.79 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 4 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานสุโขทัย 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 (1.1.81) บำรุงรักษาหัวงาน .สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 277,200 277,200 277,200 277,200 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 06/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2562 33,356 21/02/2562 33,356 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรวิวัฒน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2562 277,200 277,200 33,356 33,356 12.03 100.00 100.00 100.00 15.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 (1.168.571) ซ่อมแซมท่อลอดถนนภายใน.สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 219,753 19/12/2561 219,753 พึงชัย พานิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/12/2561 450,000 450,000 449,876 449,876 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 (1.168.572) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำภายใน.สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 97,861 13/12/2561 97,861 พึงชัย พานิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/12/2561 250,000 250,000 249,567 249,567 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1.88) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,860,800 5,860,800 5,860,800 5,860,800 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 18/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 35,000 23/10/2561 35,000 หจก. นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง 06/03/2562 5,860,800 5,860,800 4,666,564 4,666,564 79.62 83.33 79.62 8.33 79.62 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1.96) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,039,000 6,039,000 6,039,000 6,039,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 59,176 01/11/2561 59,176 หจก.ทิพพสาร 10/04/2562 6,039,000 6,039,000 4,037,414 4,037,414 66.86 88.89 74.58 11.11 74.58 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.72) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 135,600 07/11/2561 135,600 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 28/01/2562 3,870,000 3,870,000 3,467,055 3,467,055 89.59 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.233) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 196,915 15/11/2561 196,915 หจก.ชโนทัย 28/01/2562 400,000 400,000 399,989 399,989 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.32) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสาย มาบน้ำลึก กม.0+000 โครงการวังบัว ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 2,615 03/01/2562 2,615 ร้านเจอาร์ออฟฟิสออโตเมชั่น 28/01/2562 2,200,000 2,200,000 2,024,276 2,024,276 92.01 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.33) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลอง กม.7+157 คลองส่งน้ำ 1R-MC. โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 10,840 03/01/2562 10,840 ร้านเจอาร์ออฟฟิสออโตเมชั่น 28/01/2562 2,000,000 2,000,000 1,900,734 1,900,734 95.04 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.119) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 146,000 146,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 29,415 15/03/2562 29,415 หจก.ทิพพสาร 29/03/2562 29,575 29,575 29,415 29,415 99.46 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.493) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายด่านใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 53,680 30/10/2561 53,680 หจก.ทิพพสาร 06/03/2562 3,717,200 3,717,200 3,252,645 3,252,645 87.50 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.494) ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำคลองมดแดง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 136,140 26/10/2561 136,140 หจก.ทิพพสาร 28/01/2562 3,380,000 3,380,000 2,085,351 2,085,351 61.70 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.495) ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC ฝายด่านใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 78,740 31/10/2561 78,740 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 28/01/2562 1,300,000 1,300,000 1,222,868 1,222,868 94.07 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.496) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขต สบ.1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 324,900 18/10/2561 324,900 หจก.ทิพพสาร 30/01/2562 950,000 950,000 908,892 908,892 95.67 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.497) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขต สบ.3 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 385,520 19/10/2561 385,520 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 30/01/2562 900,000 900,000 861,058 861,058 95.67 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.498) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC-วังยาง กม.34+474 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 280,000 1,220,000 วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/11/2561 280,000 20/12/2561 280,000 30 14/02/2562 14/02/2562 15/03/2562 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 494,390 16/11/2561 494,390 หจก.ทิพพสาร 15/05/2562 280,000 1,500,000 280,000 1,220,000 1,469,942 280,000 1,189,942 98.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.499) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้าย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC วังยาง กม.44+425 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 960,000 240,000 หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 05/11/2561 12/11/2561 659,000 25/01/2562 659,000 60 14/02/2562 14/02/2562 14/04/2562 หจก.โนนจุ้ยก่อสร้าง (ให้บริการ) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 93,530 23/11/2561 93,530 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 05/03/2562 1,184,581 899,000 659,000 240,000 898,192 659,000 239,192 99.91 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.500) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 2R-MCวังยาง (คลองวังเจ้า) กม.2+000 - กม.5+000 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 470,240 02/11/2561 470,240 ร้านพิเชษฐ์ 18/03/2562 2,000,000 2,000,000 1,691,932 1,691,932 84.60 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.501) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้าย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC หนองขวัญ กม.28+380 โครงการหนองขวัญ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 370,000 630,000 ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/10/2561 369,981 20/12/2561 369,981 60 14/02/2562 14/02/2562 14/04/2562 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 285,460 23/11/2561 285,460 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 15/05/2562 370,000 989,682 369,982 619,700 989,653 369,981 619,672 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.502) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายซอย 2R-MC หนองขวัญ กม.0+026 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 130,510 30/10/2561 130,510 หจก.ชโนทัย 30/01/2562 1,000,000 1,000,000 936,736 936,736 93.67 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.503) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.กม25+838 คลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 74,000 12/11/2561 74,000 ร้านพวงทิพย์ 30/01/2562 1,000,000 1,000,000 984,595 984,595 98.46 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.504) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.วังโขน กม.37+500 คลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 65,208 13/11/2561 65,208 ร้านพวงทิพย์ 15/05/2562 900,000 900,000 897,684 897,684 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.505) ซ่อมแซมท้าย ทรบ.นิวชีแลนด์ กม.20+774 คลองส่งน้ำสาย 2R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 63,559 13/11/2561 63,559 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 30/01/2562 950,000 950,000 949,296 949,296 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.506) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.พานทอง กม.30+670 คลองส่งน้ำสาย 2R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 156,770 12/11/2561 156,770 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา 30/01/2562 850,000 850,000 817,208 817,208 96.14 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.507) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ภายในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 เมือง ไทรงาม กำแพงเพชร 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 156,000 18/12/2561 156,000 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 30/01/2562 2,200,000 2,200,000 1,987,414 1,987,414 90.34 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.172.19) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสายซอย 1R-MC โครงการหนองขวัญ (คลองโพธิ์ขวัญ) โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,869,300 4,869,300 4,869,300 4,869,300 วังแขม ,เทพนิมิตร คลองขลุง ,บึงสามัคคี กำแพงเพชร 14/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2561 02/01/2562 08/01/2562 1,690,000 12/02/2562 1,690,000 90 21/02/2562 21/02/2562 21/05/2562 หจก. ส พรประเสริฐการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/03/2562 4,869,300 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (27) ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่งน้ำสาย MC โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 85,000,000 85,000,000 43,725,000 43,725,000 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 10/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2562 13/02/2562 05/03/2562 06/03/2562 41,400,000 28/03/2562 41,400,000 180 09/05/2562 09/05/2562 04/11/2562 หจก.สามเพชร 28/05/2562 42,452,000 42,269,400 41,400,000 869,400 530,919 530,919 1.26 52.49 37.00 15.09 37.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 730,000 730,000 730,000 730,000 เทพนคร,นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล,พานทอง เมือง,ไทรงาม กำพงเพชร 20/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 247,500 26/03/2562 247,500 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 20/06/2562 730,000 730,000 709,216 709,216 97.15 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง โครงการวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,347,800 18,347,800 18,347,800 17,970,000 377,800 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 08/03/2562 วิธีคัดเลือก 06/03/2562 06/03/2562 11/03/2562 18/03/2562 17,680,000 18/03/2562 17,680,000 45 20/03/2562 20/03/2562 03/05/2562 หจก.สามเพชร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 70,000 25/03/2562 70,000 หจก. นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง 21/06/2562 17,809,587 18,347,800 17,970,000 377,800 18,057,389 17,680,000 377,389 98.42 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายแยกซอย 2R-1L-MC โครงการวังยาง (คลองไผ่ขวาง) โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,597,700 2,597,700 2,597,700 2,597,700 วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2562 1,451,262 18/06/2562 1,451,262 บริษัท ปตร.จำกัด (มหาชน) 06/08/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.36) ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1R-MC กม.16+163 โครงการวังบัว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 369,881 369,881 369,881 369,881 369,881 369,881 369,881 369,881 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.37) ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1R-MC กม.22+050 โครงการวังบัว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 388,185 388,185 388,185 388,185 388,185 388,185 388,185 388,185 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.164) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสาย 2R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,917,890 1,917,890 1,917,890 1,917,890 1,917,890 1,917,890 1,917,890 1,917,890 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.5) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำสาย 3R-MC กม.33+393 โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 348,784 348,784 348,784 348,784 348,784 348,784 348,784 348,784 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานกำแพงเพชร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 21/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2561 07/01/2562 11/01/2562 1,185,000 05/02/2562 1,185,000 บริษัท ฟีนิกซ์ คาร์ จำกัด 14/02/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1.89) บำรุงรักษาหัวงาน.โครงการ โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,592,900 1,592,900 1,592,900 1,592,900 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 74,500 28/01/2562 74,500 หจก.กมลทรัพย์ 29/01/2562 1,592,900 1,592,900 1,201,856 1,201,856 75.45 100.00 70.00 100.00 70.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1.90) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 242,500 242,500 242,500 242,500 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 13,325 29/01/2562 13,325 หจก.กมลทรัพย์ 29/01/2562 242,500 242,500 205,010 205,010 84.54 100.00 93.00 100.00 93.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1.97) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 740,000 740,000 740,000 740,000 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 58,500 07/12/2561 58,500 ตากสรรพกิจ 29/01/2562 740,000 740,000 603,086 603,086 81.50 100.00 80.00 100.00 80.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.2.50) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1 - 3 .โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 10,745 25/02/2562 10,745 หจก.โกเฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/03/2562 100,000 100,000 94,064 94,064 94.06 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.3.21) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 475,000 24/01/2562 475,000 หจก.ชโนทัย 29/01/2562 1,000,000 1,000,000 804,061 804,061 80.41 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.4) ระบบกรองประปาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ .โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 69,551 24/01/2562 69,551 หจก.โกเฮง สาขาตาก 29/01/2562 676,712 676,712 674,428 674,428 99.66 100.00 95.00 100.00 95.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ .โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,350,000 3,350,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 58,251 24/01/2562 58,251 หจก.กมลทรัพย์ 25/03/2562 2,638,259 2,638,259 2,241,893 2,241,893 84.98 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.31) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 แม่สอด ท่าสองยาง ตาก 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 10,800 17/01/2562 10,800 หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ 29/01/2562 2,396,180 2,396,180 2,373,824 2,373,824 99.07 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.806 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,398,000 6,398,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ 1. อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4.อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 2.001 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,364,000 3,364,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 1. อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4.อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.530 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,572,000 2,572,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ 1. อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4.อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.700 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,220,000 6,220,000 แม่สอด แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ 1. อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4.อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.670 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,807,000 2,807,000 แม่สอด แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ 1. อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4.อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.221 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,052,000 2,052,000 แม่สอด แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ 1. อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4.อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.508) ซ่อมแซมร่องระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ท้อ โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 3,249 05/11/2561 3,249 ร้านสินอนันต์ค้าวัสดุ 10/01/2562 490,278 490,278 459,161 459,161 93.65 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.509) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 42,159 31/10/2561 42,159 หจก.โกเฮง สาขาตาก 10/01/2562 498,784 498,784 498,784 498,784 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.510) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย A ฝายแม่ระมาด โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 30,530 01/11/2561 30,530 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 470,551 470,551 450,084 450,084 95.65 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.511) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำผากระเชอ โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 14,215 26/11/2561 14,215 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 397,025 397,025 397,025 397,025 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.512) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและเสาวัดระดับน้ำภายในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 97,000 26/10/2561 97,000 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 05/11/2561 598,149 598,149 598,149 598,149 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.513) ซ่อมแซมคลองห้วยแม่ท้อพร้อมขุดลอก โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 154,235 07/12/2561 154,235 หจก.โกเฮง สาขาตาก 10/01/2562 1,999,535 1,999,535 1,538,981 1,538,981 76.97 100.00 80.00 100.00 80.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.514) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 31,086 31/10/2561 31,086 หจก.โกเฮง 10/01/2562 199,486 199,486 193,787 193,787 97.14 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.515) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 60,274 31/10/2561 60,274 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 399,381 399,381 376,654 376,654 94.31 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.516) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 60,637 31/10/2561 60,637 หสม.ตากการค้า 10/01/2562 699,485 699,485 685,674 685,674 98.03 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.517) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 แม่สอด แม่สอด ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 78,596 26/10/2561 78,596 กมลทรัพย์ 05/11/2561 298,859 298,859 298,859 298,859 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.518) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1L - 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 30,500 29/10/2561 30,500 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 387,639 387,639 362,608 362,608 93.54 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.519) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2561 44,120 22/11/2561 44,120 หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ 10/01/2562 902,212 902,212 902,193 902,193 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.520) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเพอะพะ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ช่องแคบ พบพระ ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 27,930 29/11/2561 27,930 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 848,491 848,491 804,346 804,346 94.80 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.521) ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันตลิ่งฝายทุ่งหลวง โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,382,400 2,382,400 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 84,772 19/11/2561 84,772 หจก.กมลทรัพย์ 10/01/2562 2,095,962 2,095,962 2,004,357 2,004,357 95.63 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.522) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 9 โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สามเงา สามเงา ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 95,160 31/10/2561 95,160 หจก.กมลทรัพย์ 10/01/2562 598,709 598,709 597,727 597,727 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.523) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 56,086 31/10/2561 56,086 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 649,285 649,285 621,894 621,894 95.78 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.524) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย B ฝายแม่จะเรา โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 30,530 30/10/2561 30,530 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 927,028 927,028 884,266 884,266 95.39 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.525) ซ่อมแซมฝายผากระเชอพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 27,930 29/11/2561 27,930 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 1,454,026 1,454,026 1,414,674 1,414,674 97.29 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.526) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ หน่วยสูบน้ำที่ 8 โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หนองบัวใต้ เมือง ตาก 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 29,753 01/11/2561 29,753 บริษัทสรรพกิจ เอส เค 05/11/2561 943,675 943,675 818,177 818,177 86.70 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.527) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 95,137 31/10/2561 95,137 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 596,755 596,755 595,188 595,188 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.528) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 30,530 01/11/2561 30,530 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 664,922 664,922 658,123 658,123 98.98 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.529) ซ่อมแซมฝายบ้านพะดีพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 03/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 26,730 30/01/2562 26,730 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 14/03/2562 877,548 877,548 876,868 876,868 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.530) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลองหน่วยสูบน้ำที่ 7 โครงการชลประทานตาก ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 910,000 910,000 910,000 910,000 เชียงทอง วังเจ้า ตาก 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 29,753 01/11/2561 29,753 บริษัทสรรพกิจ เอส เค 05/11/2561 898,448 898,448 860,010 860,010 95.72 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.531) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 70,235 31/10/2561 70,235 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 449,229 449,229 424,095 424,095 94.41 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.532) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 30,500 29/10/2561 30,500 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 773,224 773,224 769,513 769,513 99.52 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.533) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4 โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คีรีราษฏร์ พบพระ ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 24,166 26/11/2561 24,166 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 936,542 936,542 933,509 933,509 99.68 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.534) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 2 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 30,194 31/10/2561 30,194 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 199,565 199,565 196,334 196,334 98.38 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.535) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 3 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 29,047 31/10/2561 29,047 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 199,003 199,003 199,003 199,003 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.536) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 3L - 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แม่สอด แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 30,530 30/10/2561 30,530 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 386,629 386,629 369,490 369,490 95.57 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.537) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1L - 1R - RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 12,782 19/11/2561 12,782 ตากสรรพกิจ 10/01/2562 532,014 532,014 510,336 510,336 95.93 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.538) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1 โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คีรีราษฏร์ พบพระ ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 14,115 30/11/2561 14,115 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 687,554 687,554 615,516 615,516 89.52 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.539) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คีรีราษฏร์ พบพระ ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 14,215 27/11/2561 14,215 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 716,940 716,940 709,314 709,314 98.94 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.540) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 4 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 30,576 31/10/2561 30,576 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 199,832 199,832 199,479 199,479 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.541) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 9 โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สามเงา