ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 06:22:37]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 งานซ่อมแซมคันกั้นน้ำบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำยมด้านเหนือปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) โครงการชลประทานสุโขทัย (LS) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ค่าซ่อมแซมป้องกันตลิ่งคลองขลุง สาย กพ.4039 ตำบลโพธ์ทอง จังหวัดกำแพงเพชร (LS) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ค่าซ่อมแซมคันคลองแขยง โครงการวังบัว จังหวัดกำแพงเพชร (LS) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 2,200,000 2,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ค่าซ่อมแซมคันคลองปิ่นโต กม.23+000 โครงการวังบัว จังหวัดกำแพงเพชร (LS) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 900,000 900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ค่าขุดลอกคลองระบบผันน้ำคลองตาไหล กม.2+100 ถึง กม.4+300 โครงการชลประทานตาก (LS) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 3,620,000 3,620,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ค่าซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7 โครงการชลประทานตาก (LS) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 900,000 900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ค่าซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4 โครงการชลประทานตาก (LS) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ค่าซ่อมเสริมความสูงสันบานระบายน้ำ ปตร.3 แห่ง (ปตร.บ้านยางซ้าย ปตร.กม.16+600 (คลองวังระกำ) และ ปตร.กม. 3+600 (คลองวังระกำ) จังหวัดสุโขทัย (LS) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 3,780,000 3,780,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ค่าซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำยม-น่าน กม.9+500 ถึง กม.10+500 จังหวัดสุโขทัย (LS) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 4,000,000 4,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ค่าซ่อมแซมคันคลองชักแม่น้ำยมฝั่งขวา กม.20+000 ถึง กม.22+000 จังหวัดสุโขทัย (LS) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านขุนห้วยแม่สอดพร้อมถังเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จังหวัดตาก งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 1,930,000 1,930,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการจัดตั้งจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกป่า การล่าสัตว์ ระบบส่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย บ้านพอบือละคี ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 4,940,000 4,940,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองบ้านสวนป่า โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 1,879,335 1,879,335 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 จัดหาแหล่งน้ำส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นิคมมันสำปะหลัง สหกรณ์นครชุม 1 จังหวัดกำแพงเพชร เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 22,150 22,150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองเสี้ยว ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 81,847 81,847 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองยม-น่าน ในเขตจังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 9,000,361 9,000,361 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ซ่อมแซมอาคารกลางคลอง คลองสายใหญ่ โครงการวังไทร (MC) กม.4+900 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (6) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,761,000 11,761,000 11,761,000 11,761,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 24/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2560 50,000 11/12/2560 50,000 นิพิฐพนธ์ 25/01/2561 11,390,500 11,390,500 11,000,885 11,000,885 96.58 100.00 94.69 100.00 94.69 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (1.33) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,974,500 9,974,500 9,941,220 9,941,220 นาบ่อคำ เมือง กำแพงเพชร 15/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/08/2560 31/08/2560 11/09/2560 2,417,043 08/11/2560 2,417,043 หจก.สามเพชร 13/12/2560 9,099,366 9,099,366 9,099,366 9,099,366 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/06/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (1.30) ค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมาก พร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 760,100 760,100 760,100 760,100 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 08/10/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2560 20,800 28/12/2560 20,800 นานาภัณฑ์ 25/01/2561 760,100 760,100 663,526 663,526 87.29 89.82 25.38 89.82 25.38 11/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (67) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโงก จังหวัดกำแพงเพชร โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2563 ดำเนินการเอง 78,400,000 78,400,000 78,400,000 78,400,000 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 18/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2560 08/11/2560 12/12/2560 23,736,770 27/12/2560 23,736,770 บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด 25/01/2561 69,835,630 69,835,630 68,556,438 68,556,438 98.17 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 (82) ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 341,250,000 25,335,600 25,335,600 25,335,600 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 13/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2559 08/01/2559 09/02/2559 30/11/2559 231,000,000 30/11/2559 231,000,000 930 16/12/2559 16/12/2559 03/07/2562 บริษัท อุตสาหกรรมไทยพนาภัณฑ์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 13/12/2560 341,221,267 25,335,600 25,335,600 0.00 89.82 25.38 89.82 25.38 11/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 55,248,113 55,248,113 55,248,113 55,248,113 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 13/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2559 08/01/2559 09/02/2559 30/11/2559 231,000,000 30/11/2559 231,000,000 930 16/12/2559 16/12/2559 03/07/2562 บริษัท อุตสาหกรรมไทยพนาภัณฑ์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 25/01/2561 341,221,267 0.00 89.82 25.38 89.82 25.38 11/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 273. ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 41,856,500 41,856,500 41,856,500 41,856,500 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 13/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2559 08/01/2559 09/02/2559 30/11/2559 231,000,000 30/11/2559 231,000,000 930 16/12/2559 16/12/2559 03/07/2562 บริษัท อุตสาหกรรมไทยพนาภัณฑ์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 10/09/2561 341,221,267 0.00 89.82 25.38 89.82 25.38 11/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (1.525) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 27/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 25,200 07/12/2560 25,200 บริษัท ไอโอนอน จำกัด 17/01/2561 1,000,000 1,000,000 915,116 915,116 91.51 100.00 10.00 100.00 10.00 26/12/2560 2,437,850 1,129,204 14118.9
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (4) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำแม่มาน โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 11,980,000 3,020,000 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ 21/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2560 279,268 05/01/2561 279,268 หจก.นิพิฐพนธ์ ติดปัญหาอื่นๆ 25/04/2561 2,660,600 2,660,600 2,660,259 2,660,259 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 19/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (5) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 11,500,000 3,500,000 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 26/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2561 487,220 17/01/2561 487,220 หจก.ชโนทัย ติดปัญหาอื่นๆ 25/04/2561 3,155,000 3,155,000 3,154,493 3,154,493 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 19/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 แก้มลิงหนองชำพร้อมอาคารประกอบระยะที่3ตำบลวังจันทร์ตำบลวังหมันอำเภอสามเงาจังหวัดตาก งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 256,680,000 256,680,000 256,680,000 256,680,000 วังหมัน,วังจันทร์ สามเงา ตาก 16/12/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/07/2558 27/07/2558 06/08/2558 25/11/2558 175,666,748 24/12/2558 175,666,748 780 23/01/2559 20/01/2559 12/03/2561 หจก. เทพมงคลสุโขทัย 2531 19/01/2561 180,936,748 175,666,748 5,270,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 169,060 169,060 99.45 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 (1.4) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 4 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 602,000 602,000 602,000 602,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 08/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 489,584 18/12/2560 489,584 นิพิฐพนธ์ 26/12/2560 601,584 601,584 601,584 601,584 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 952,000 952,000 952,000 952,000 952,000 950,000 950,160 950,160 99.81 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เครื่องเจาะโลหะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 มม. สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,500 กิโลกรัม สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เครื่องประจุแบตเตอรี่ สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 รอก ขนาด 2 ตัน สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,489,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 312,800 312,800 312,800 312,800 312,800 312,800 312,800 312,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 (1.524) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 212,900 212,900 212,900 212,900 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 27/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2560 68,074 14/12/2560 68,074 หจก.นิพิฐพนธ์ 19/02/2561 212,900 212,900 212,860 212,860 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 19/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 (1.1320) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในสำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 20/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2560 454,371 17/01/2561 454,371 หจก.นิพิฐพนธ์ 25/04/2561 3,500,000 3,500,000 3,441,786 3,441,786 98.34 100.00 100.00 100.00 90.00 19/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.49) กำจัดวัชพืชคลอง 1R-MC โครงการวังบัว กม.15+000 - กม.29+000 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 189,800 189,800 189,800 189,800 คณฑี/ทุ่งทราย เมือง/ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 08/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2561 51,360 26/01/2561 51,360 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 10/09/2561 189,800 189,800 189,706 189,706 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.50) กำจัดวัชพืชคลอง MC โครงการวังบัว กม.10+000 - กม.20+000 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 235,600 235,600 235,600 235,600 เทพนคร/นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมือง กำแพงเพชร 08/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2561 49,300 25/01/2561 49,300 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 10/09/2561 235,600 235,600 235,513 235,513 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.51) กำจัดวัชพืชคลอง 2R-MC โครงการวังบัว กม.0+000 - กม.9+000 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 217,500 217,500 217,500 217,500 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมือง กำแพงเพชร 08/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2561 48,200 26/01/2561 48,200 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 10/09/2561 217,500 217,500 216,711 216,711 99.64 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.55) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC โครงการหนองขวัญ กม.5+000 - กม.10+000 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 211,000 211,000 211,000 211,000 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 28/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2561 30,465 26/01/2561 30,465 หจก.สามเพชร 10/09/2561 211,000 211,000 209,354 209,354 99.22 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.56) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC โครงการวังยาง กม.10+000 - กม.20+000 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 414,100 414,100 414,100 414,100 วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 28/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2561 51,868 26/01/2561 51,868 หจก.สามเพชร 10/09/2561 414,100 414,100 413,966 413,966 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.510) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,512,500 4,512,500 4,512,500 4,512,500 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 01/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2560 15,747 25/12/2560 15,747 บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ 1992 จำกัด 10/09/2561 4,512,500 4,512,500 4,189,013 4,189,013 92.83 100.00 92.83 22.16 92.83 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.511) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,671,700 4,671,700 4,671,700 4,671,700 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 07/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2561 400,000 25/01/2561 400,000 ค่าแรง 08/02/2561 4,671,700 4,671,700 4,059,056 4,059,056 86.89 100.00 86.89 20.80 86.89 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.5) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำสาย 3R-MC กม.33+393 โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 349,000 2,151,000 ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 21/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/06/2561 348,784 02/07/2561 348,784 120 10/07/2561 10/07/2561 06/11/2561 หจก.ส.พรประเสริฐ การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2560 5,170 28/12/2560 5,170 หจก.ทิพพสาร 13/09/2561 349,000 2,499,778 348,784 2,150,994 2,085,657 2,085,657 83.43 100.00 95.00 100.00 95.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.82) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1L-MC ฝายคลองสวนหมาก โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 34,490 01/12/2560 34,490 หจก.ทิพพสาร 25/07/2561 2,000,000 2,000,000 1,996,682 1,996,682 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.83) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริป่าคา โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 85,217 28/11/2560 85,217 ร้านชัยวัฒน์พานิช 19/02/2561 2,000,000 2,000,000 1,935,168 1,935,168 96.76 100.00 90.00 100.00 90.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.84) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R-MC ฝายคลองสวนหมาก โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 97,496 01/12/2560 97,496 หจก.ทิพพสาร 19/02/2561 3,000,000 3,000,000 2,993,225 2,993,225 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.36) ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1R-MC กม.16+163 โครงการวังบัว โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 370,000 2,130,000 คณฑี เมือง กำแพงเพชร 27/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/06/2561 369,881 02/07/2561 369,881 125 10/07/2561 10/07/2561 11/11/2561 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2561 9,915 25/01/2561 9,915 ร้านแสงจันท์การไฟฟ้า 14/09/2561 370,000 2,488,781 369,881 2,118,900 1,953,387 1,953,387 78.49 100.00 90.00 100.00 90.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.37) ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1R-MC กม.22+050 โครงการวังบัว โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 390,000 1,910,000 วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร 27/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/06/2561 388,185 02/07/2561 388,185 125 10/07/2561 10/07/2561 11/11/2561 หจก.ส.พรประเสริฐ การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2561 50,579 24/01/2561 50,579 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา 14/09/2561 390,000 2,286,495 388,195 1,898,300 1,842,471 1,842,471 80.58 100.00 90.00 100.00 90.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.38) ปรับปรุงอาคารบังคับกลางคลอง 1R-MC กม.18+924 โครงการวังบัว โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 คณฑี เมือง กำแพงเพชร 27/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2561 10,099 24/01/2561 10,099 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา 19/02/2561 2,300,000 2,300,000 2,201,523 2,201,523 95.72 100.00 90.00 100.00 90.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.162) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสาย 1R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 26/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2561 09/01/2561 17/01/2561 20/02/2561 1,770,264 23/02/2561 1,770,264 180 21/03/2561 21/03/2561 16/10/2561 หจก.ช.ชัยชนะ 2009 22/03/2561 4,000,000 1,770,264 1,770,264 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.163) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าฝายหนองปิ้งไก่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 นาบ่อคำ เมือง กำแพงเพชร 25/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2560 27/12/2560 08/01/2561 22/01/2561 1,278,863 20/03/2561 1,278,863 90 26/03/2561 26/03/2561 26/06/2561 หจก.อัสนีย์คอนสตรัคชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/03/2561 1,700,000 1,278,863 1,278,863 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.164) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสาย 2R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมือง กำแพงเพชร 26/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2561 09/01/2561 17/01/2561 24/01/2561 1,917,890 20/02/2561 1,917,890 180 21/03/2561 21/03/2561 16/10/2561 หจก.ช.ชัยชนะ 2009 22/03/2561 4,000,000 1,917,890 1,917,890 0.00 100.00 80.00 100.00 80.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.661) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 585,200 585,200 585,200 585,200 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 26/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2561 76,340 13/03/2561 76,340 หจก.ชโนทัย 30/03/2561 194,000 194,000 193,835 193,835 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1156) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายบึงหล่ม โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 02/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2560 22/11/2560 28/11/2560 495,000 21/12/2560 495,000 บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด 26/01/2561 2,838,780 2,838,780 2,761,775 2,761,775 97.29 100.00 95.00 100.00 95.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1166) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ กม.18+000 ฝายเลิงกระพงษ์ โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2560 50,290 23/11/2560 50,290 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 19/02/2561 1,398,859 1,398,859 1,394,879 1,394,879 99.72 100.00 95.00 100.00 95.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1196) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ โครงการฝายท่ากระดาน โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ท่าขุนราม เมือง กำแพงเพชร 28/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2560 369,185 29/12/2560 369,185 หจก.สามเพชร 26/01/2561 1,726,055 1,726,055 1,689,532 1,689,532 97.88 100.00 100.00 4.00 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1197) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการฝายท่ากระดาน โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 ท่าขุนราม เมือง กำแพงเพชร 28/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 3,379 14/12/2560 3,379 หจก.ชโนทัย 19/02/2561 2,900,000 2,900,000 2,754,253 2,754,253 94.97 100.00 100.00 3.45 100.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1198) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทรบ.คลองสุขใจ คลองส่งน้ำสาย3R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 28/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 45,510 18/12/2560 45,510 หจก.สามเพชร 19/02/2561 500,000 500,000 482,844 482,844 96.57 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1199) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทรบ.โนนสวรรค์ คลองส่งน้ำสาย2R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 28/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 48,209 18/12/2560 48,209 หจก.สามเพชร 19/02/2561 500,000 500,000 496,672 496,672 99.33 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1203) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.15+000-17.00 โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 28/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 21,058 14/12/2560 21,058 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา 19/02/2561 150,000 150,000 149,496 149,496 99.66 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1205) ซ่อมแซมคันคลอง กม.2+600 คลองส่งน้ำสาย 1R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 28/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 66,045 14/12/2560 66,045 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา 20/02/2561 500,000 500,000 483,046 483,046 96.61 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1206) ซ่อมแซมหินเรียงหน้าท้าย ทรบ.คลองส่งน้ำสาย 1R-MC กม.2+400 โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 28/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 107,559 18/12/2560 107,559 หจก.สามเพชร 19/02/2561 1,800,000 1,800,000 1,643,539 1,643,539 91.31 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1207) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้าย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายซอย 4R-MC วังยาง คลองกระบวยทอง กม.0+050 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 250,000 750,000 เทพนิมิตร บึงสามัคคี กำแพงเพชร 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2560 232,599 14/12/2560 232,599 หจก.ชโนทัย 19/02/2561 982,348 982,348 982,348 982,348 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1210) ซ่อมแซมหินเรียงหน้าท้าย ทรบ.คลองอีหมี โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2560 10,880 01/12/2560 10,880 หจก.ชโนทัย 19/02/2561 1,500,000 1,500,000 1,491,076 1,491,076 99.41 100.00 95.00 100.00 95.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1216) ซ่อมแซมคันคลอง กม. 25+000 คลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมือง กำแพงเพชร 28/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 60,849 14/12/2560 60,849 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา 19/02/2561 500,000 500,000 499,671 499,671 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1217) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.กม.2+965 คลองส่งน้ำ 3R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมือง กำแพงเพชร 28/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 50,809 18/12/2560 50,809 หจก.สามเพชร 19/02/2561 700,000 700,000 680,649 680,649 97.24 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1239) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขต สบ.1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร 27/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/11/2560 331,200 06/11/2560 331,200 หจก.ทิพพสาร 19/02/2561 700,000 700,000 699,596 699,596 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1285) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้าย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายซอย 4R-MC วังยาง คลองกระบวยทอง กม.6+909 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 464,000 736,000 ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/12/2560 439,000 14/12/2560 439,000 30 19/12/2560 12/12/2560 17/01/2561 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 245,000 14/12/2560 245,000 หจก.ชโนทัย 20/09/2561 439,000 1,174,761 1,174,761 1,174,761 1,174,761 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1286) ซ่อมแซมปตร.วังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 300,000 900,000 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 21/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/11/2560 297,000 14/12/2560 297,000 30 19/12/2560 19/12/2560 17/01/2561 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 377,508 14/12/2560 377,508 หจก.ชโนทัย 21/09/2561 297,000 1,200,000 1,200,000 1,193,837 1,193,837 99.49 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1288) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขต สบ.3 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 27/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/11/2560 339,200 06/11/2560 339,200 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 19/02/2561 600,000 600,000 599,480 599,480 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1289) ซ่อมแซมฝายบ้านวังวัด โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 21/11/2560 13/12/2560 14/12/2560 15/12/2560 126,593 18/12/2560 126,593 หจก.สามเพชร 20/09/2561 1,000,000 1,000,000 999,577 999,577 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1311) ซ่อมแซมคันคลอง 2L-MC (คลองสาแวด) กม.17+ 500 - กม.20 + 500 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,544,000 1,544,000 1,544,000 1,500,000 44,000 หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 21/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2560 28/12/2560 08/01/2561 847,000 17/01/2561 847,000 หจก.ส.สุวิวัฒน์ ก่อสร้าง 27/03/2561 876,480 876,480 876,480 876,480 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1312) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทรบ.หนองทอง คลองส่งน้ำสาย 3R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 28/11/2560 13/12/2560 14/12/2560 15/12/2560 42,868 18/12/2560 42,868 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา 20/09/2561 450,000 450,000 447,432 447,432 99.43 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (26) ระบบระบายน้ำคลองพร้าวพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่2 โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,700,000 14,700,000 14,700,000 14,700,000 โพธ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 27/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2561 103,800 18/01/2561 103,800 ร้านชัยวัฒน์พานิช 29/01/2561 14,700,000 14,700,000 10,305,589 10,305,589 70.11 100.00 80.00 9.52 80.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบงานจัดหาแหล่งน้ำส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นิคมมันสำปะหลัง สหกรณ์นครชุม ระยะ 2 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 ทรงธรรม เมือง กำแพงเพชร 22/02/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2560 38,865 24/04/2560 38,865 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 29/11/2560 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561 1,000 1,000 200 0.0015
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบึงทับแรต 1 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร 21/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2560 38,865 24/04/2560 38,865 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 12/03/2561 0.00 100.00 70.00 5.56 70.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบึงทับแรต 2 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร 21/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2560 38,865 24/04/2560 38,865 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 12/03/2561 0.00 100.00 75.00 7.67 75.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 952,000 952,000 952,000 952,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 01/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/11/2560 24/11/2560 28/11/2560 941,600 04/01/2561 941,600 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลล์ จำกัด 23/01/2561 952,000 952,000 941,600 941,600 98.91 100.00 100.00 100.00 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 23/04/2561 30/05/2561 1,100,000 1,100,000 1,028,764 1,028,764 93.52 100.00 100.00 40.91 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ซ่อมแซมอาคารกลางคลอง คลองสายใหญ่ โครงการวังไทร (MC) กม.3+750 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 12/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/07/2561 19,939 06/08/2561 19,939 ร้านธวัชชัย 09/08/2561 750,000 750,000 606,309 606,309 80.84 100.00 100.00 10.00 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองสายใหญ่ โครงการวังไทร (MC) กม.7+540 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 12/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/07/2561 68,170 09/08/2561 68,170 หจก.ช.เกษมส่งเสริม 09/08/2561 600,000 600,000 462,635 462,635 77.11 100.00 100.00 10.00 100.00 18/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.57) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1 - 3 โครงการชลประทานตาก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,053,000 1,053,000 1,053,000 1,053,000 วังหิน เมือง ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/12/2560 62,235 13/12/2560 62,235 หจก.กมลทรัพย์ 14/08/2561 1,053,000 1,053,000 992,215 992,215 94.23 100.00 90.00 100.00 90.00 21/08/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.521) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานตาก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 วังหิน เมือง ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2560 75,326 20/10/2560 75,326 หจก.แม่สอดปิโตรเลียม 26/02/2561 300,000 300,000 299,885 299,885 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.522) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานตาก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 242,500 242,500 242,500 242,500 วังหิน เมือง ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2560 24,905 20/10/2560 24,905 หจก.กมลทรัพย์ 14/11/2560 242,500 242,500 224,469 224,469 92.56 100.00 95.00 100.00 95.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.523) บำรุงรักษาหัวงานโครงการ โครงการชลประทานตาก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,220,600 1,220,600 1,220,600 1,220,600 วังหิน เมือง ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2560 43,288 21/11/2560 43,288 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก 03/12/2560 1,220,600 1,220,600 1,202,870 1,202,870 98.55 100.00 98.00 100.00 98.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.47) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานตาก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 วังหิน เมือง ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/12/2560 437,500 08/12/2560 437,500 ร้านง่วนหลีการค้า 25/12/2560 720,000 720,000 717,215 717,215 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.17) ปรับปรุงระบบเครือข่ายและสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในโครงการชลประทานตาก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 วังหิน เมือง ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 218,820 18/12/2560 218,820 ร้านฐานิตวัสดุ 15/03/2561 297,700 297,700 297,598 297,598 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.22) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 15/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2560 96,005 25/12/2560 96,005 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 25/12/2560 4,269,600 4,269,600 3,766,975 3,766,975 88.23 100.00 95.00 100.00 95.00 21/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.23) ฝายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านกิ่งไม้ขาว โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 7,319,000 7,319,000 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก 15/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ยกเลิกรายการงาน เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ ยกเลิกรายการ ทำเรื่องคืนเงินงบประมาณ 17/09/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.24) ฝายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านพญาไม้ทอง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก 15/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ยกเลิกรายการงาน เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ ยกเลิกรายการ ทำเรื่องคืนเงินงบประมาณ 17/09/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (15) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยน้ำเย็น โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 08/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 97,405 26/12/2560 97,405 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 15/03/2561 10,728,800 10,728,800 10,548,488 10,548,488 98.32 100.00 85.00 100.00 85.00 21/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (80) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามเงาตก โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 34,064,800 34,064,800 34,064,800 34,064,800 ย่านรี สามเงา ตาก 25/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2560 99,554 29/12/2560 99,554 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก 15/03/2561 30,204,100 30,204,100 25,741,885 25,741,885 85.23 100.00 70.00 100.00 70.00 21/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 2,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.39) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 08/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2560 96,005 27/12/2560 96,005 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 15/03/2561 4,825,100 4,825,100 4,013,321 4,013,321 83.18 100.00 90.00 100.00 90.00 21/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.40) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายนาเบิก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 80,760 20/12/2560 80,760 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก 15/03/2561 8,432,700 8,432,700 7,482,434 7,482,434 88.73 100.00 90.00 100.00 90.00 21/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.543) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณหน้าโรงสูบน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 241,380 14/12/2560 241,380 บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม 15/03/2561 2,000,000 2,000,000 1,999,358 1,999,358 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.544) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณหน้าโรงสูบน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 241,380 15/12/2560 241,380 บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม 15/03/2561 2,000,000 2,000,000 1,999,781 1,999,781 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.545) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณหน้าโรงสูบน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 5 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไม้งาม เมือง ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2560 244,980 22/12/2560 244,980 บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม 15/03/2561 2,000,000 2,000,000 1,999,546 1,999,546 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.546) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณหน้าโรงสูบน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 6 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 วังหิน เมือง ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2560 241,380 22/12/2560 241,380 บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม 15/03/2561 2,000,000 2,000,000 1,999,583 1,999,583 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1141) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายซอย 4 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 49,260 14/12/2560 49,260 หจก.กมลทรัพย์ 15/03/2561 297,419 297,419 297,418 297,418 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1142) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายซอย 3 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 47,957 09/11/2560 47,957 ร้านชลิดา พาณิชย์ 15/03/2561 348,739 348,739 348,739 348,739 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1143) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2560 32,980 15/11/2560 32,980 หจก.กมลทรัพย์ 15/03/2561 848,648 848,648 848,648 848,648 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1144) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2560 87,948 16/11/2560 87,948 หจก.โกเฮง สาขาตาก 15/03/2561 846,989 846,989 846,989 846,989 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1167) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 243,470 15/12/2560 243,470 หจก.โกเฮง สาขาตาก 15/03/2561 591,474 591,474 585,370 585,370 98.97 100.00 98.00 100.00 98.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1168) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 2 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 81,375 30/11/2560 81,375 หสม.ตากการค้า 50 15/03/2561 677,806 677,806 677,068 677,068 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1170) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำเพอะพะ 2 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ช่องแคบ พบพระ ตาก 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 169,904 18/12/2560 169,904 หจก.โกเฮง สาขาตาก 15/03/2561 582,904 582,904 578,211 578,211 99.19 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1172) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 7 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 760,000 760,000 760,000 760,000 เชียงทอง วังเจ้า ตาก 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 77,789 22/11/2560 77,789 หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ 15/03/2561 756,558 756,558 756,558 756,558 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1189) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2560 26,325 01/11/2560 26,325 หจก.โกเฮง สาขาตาก 15/03/2561 698,892 698,892 698,892 698,892 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1190) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ตาดออก บ้านตาก ตาก 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 70,046 09/11/2560 70,046 ร้านชลิดา พาณิชย์ 15/03/2561 848,335 848,335 848,335 848,335 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1255) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 67,575 10/11/2560 67,575 หจก.แม่สอดปิโตรเลียม 15/03/2561 482,913 482,913 482,913 482,913 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1256) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 99,710 30/11/2560 99,710 หจก.กมลทรัพย์ 23/03/2561 580,891 580,891 580,891 580,891 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1257) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 99,770 01/12/2560 99,770 หจก.กมลทรัพย์ 23/03/2561 774,717 774,717 766,373 766,373 98.92 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1258) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2560 94,605 08/11/2560 94,605 หจก.แม่สอดปิโตรเลียม 15/03/2561 774,969 774,969 774,969 774,969 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1269) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและระบบไฟฟ้าประตูระบายน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก่ โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 แม่กาษา แม่สอด ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2560 24,800 29/11/2560 24,800 หจก.กมลทรัพย์ 15/03/2561 300,000 300,000 299,832 299,832 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1271) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย A ฝายแม่จะเรา โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 31,625 09/11/2560 31,625 หจก.แม่สอดปิโตรเลียม 15/03/2561 479,351 479,351 479,351 479,351 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1272) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ฝายมะโอโค๊ะ 2 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2560 19,877 07/12/2560 19,877 หจก.โกเฮง สาขาตาก 15/03/2561 397,877 397,877 385,014 385,014 96.77 100.00 96.00 100.00 96.00 21/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1273) ซ่อมแซมหินเรียงฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุยเล่อตอ โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 234,975 15/12/2560 234,975 หจก.โกเฮง สาขาตาก 15/03/2561 482,922 482,922 482,922 482,922 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1275) ซ่อมแซมหินทิ้งลาดด้านท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ท้อ โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 แม่ท้อ เมือง ตาก 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 19,843 22/11/2560 19,843 หจก.กมลทรัพย์ 15/03/2561 660,872 660,872 660,872 660,872 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1276) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2560 40,545 14/11/2560 40,545 หจก.แม่สอดปิโตรเลียม 15/03/2561 457,768 457,768 457,768 457,768 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1277) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2560 81,090 15/11/2560 81,090 หจก.แม่สอดปิโตรเลียม 15/03/2561 735,556 735,556 735,556 735,556 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1280) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 5 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ไม้งาม เมือง ตาก 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 70,658 20/11/2560 70,658 หจก.กมลทรัพย์ 15/03/2561 700,000 700,000 699,124 699,124 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1283) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยน้าเย็น โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 99,710 04/12/2560 99,710 หจก.โกเฮง สาขาตาก 15/03/2561 861,236 861,236 861,236 861,236 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1284) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยผากระเชอ โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 325,490 15/12/2560 325,490 หจก.โกเฮง สาขาตาก 17/05/2561 962,434 962,434 962,434 962,434 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1290) ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 1,4,5,6,7 และ 8 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 520,000 520,000 520,000 520,000 วังหิน เมือง ตาก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 20,980 22/11/2560 20,980 หจก.กมลทรัพย์ 15/03/2561 520,000 520,000 519,739 519,739 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1291) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย หน่วยสูบน้ำที่ 1 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 วังหิน เมือง ตาก 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2560 96,439 16/11/2560 96,439 หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ 15/03/2561 617,635 617,635 617,635 617,635 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1292) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 6 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 640,000 640,000 640,000 640,000 วังหิน เมือง ตาก 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 98,291 20/11/2560 98,291 หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ 15/03/2561 638,840 638,840 638,840 638,840 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1293) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย หน่วยสูบน้ำที่ 1 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 วังหิน เมือง ตาก 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2560 6,715 17/11/2560 6,715 บจก.สรรพกิจ เอส เค (1991) 15/03/2561 778,385 778,385 778,385 778,385 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1294) ซ่อมแซมฝายวาเล่ย์พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2560 79,290 02/11/2560 79,290 หจก.แม่สอดปิโตรเลียม 15/03/2561 2,282,490 2,282,490 2,256,987 2,256,987 98.88 100.00 95.00 100.00 95.00 21/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1295) ซ่อมแซมพร้อมขุดลอกฝายมอเกอร์ไทย โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 วาเล่ย์ พบพระ ตาก 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2560 79,290 31/10/2560 79,290 หจก.แม่สอดปิโตรเลียม 20/09/2561 2,293,780 2,293,780 2,293,702 2,293,702 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1310) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 9 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 สามเงา สามเงา ตาก 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2560 85,956 02/11/2560 85,956 หจก.กมลทรัพย์ 14/11/2560 798,976 798,976 798,976 798,976 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1316) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 8 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 740,000 740,000 740,000 740,000 หนองบัวใต้ เมือง ตาก 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2560 8,058 14/11/2560 8,058 บจก.สรรพกิจ เอส เค (1991) 21/11/2560 737,986 737,986 737,986 737,986 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1317) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 4 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 หนองบัวเหนือ เมือง ตาก 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 6,870 27/11/2560 6,870 ร้านรุ่งเจริญ 03/12/2560 350,000 350,000 349,912 349,912 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1318) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 4 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 760,000 760,000 760,000 760,000 หนองบัวเหนือ เมือง ตาก 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2560 7,521 13/11/2560 7,521 บจก.สรรพกิจ เอส เค (1991) 20/09/2561 758,234 758,234 758,234 758,234 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/05/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายทุ่งหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2560 80,760 13/12/2560 80,760 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก 20/09/2561 11,621,400 11,621,400 9,958,507 9,958,507 85.69 100.00 85.00 100.00 85.00 21/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก โครงการจัดทำแหล่งอาหารสัตว์ป่า ระบบประปาภูเขา เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านหม่องกั๊วะ) จังหวัดตาก งบกลาง กปร. ปี 2560 งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 14,530,000 14,530,000 14,530,000 14,530,000 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2560 52,520 20/10/2560 52,520 หจก.สรรพกิจเอสเค (1991) 17/11/2560 14,019,000 14,019,000 11,384,022 11,384,022 81.20 100.00 95.00 100.00 95.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 วังหิน เมือง ตาก 30/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2560 18/12/2560 22/12/2560 929,830 27/02/2561 929,830 บจก.เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ 23/03/2561 982,000 982,000 929,830 929,830 94.69 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,489,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 วังหิน เมือง ตาก 31/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/02/2561 13/02/2561 28/02/2561 1,430,000 15/03/2561 1,430,000 บ.อีซูซูพิษณุโลกฮกอันตั้ง จก. ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 23/03/2561 1,489,000 1,489,000 1,430,000 1,430,000 96.04 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,500 9,500 9,500 9,500 วังหิน เมือง ตาก 30/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2561 9,500 02/03/2561 9,500 ร้านรุ่งเจริญ 23/03/2561 9,500 9,500 9,500 9,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เครื่องอัดลม ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 8 ลบ.ฟุตต่อนาที โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 55,000 55,000 55,000 55,000 วังหิน เมือง ตาก 30/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2561 55,000 02/03/2561 55,000 ร้านรุ่งเจริญ 23/03/2561 55,000 55,000 55,000 55,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานชลประทานตาก) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 วังหิน เมือง ตาก 12/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2561 22/02/2561 09/03/2561 2,320,000 17/03/2561 2,320,000 บ.ท๊อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์จำกัด 23/03/2561 2,600,000 2,600,000 2,320,000 2,320,000 89.23 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 715,000 715,000 วังหิน เมือง ตาก 06/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/06/2561 84,950 07/06/2561 84,950 หจก.กมลทรัพย์ ค้าวัสดุก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 21/06/2561 1,000,000 1,000,000 469,565 469,565 46.96 100.00 60.00 100.00 60.00 21/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำลงคลอง กม.2+650 (ฝั่งขวา) ระบบผันน้ำคลองตาไหล ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 16/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/06/2561 43,700 14/06/2561 43,700 หจก.โกเฮง สาขาตาก