ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 00:44:28]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.110) งานซ่อมเสริมคันคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,900 15,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.111) งานซ่อมเสริมคันคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 17,100 17,100 6,540 6,540 38.25 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.112) งานหินเรียงด้านท้ายสปริลเวย์อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,800 18,800 5,500 5,500 29.26 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.113) งานหินเรียงด้านท้ายสปริลเวย์อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,800 18,800 5,000 5,000 26.60 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.114) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 42,200 42,200 20,305 20,305 48.12 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.121) ซ่อมแซมเสาระดับน้ำและแผ่นวัดระดับน้ำ 15 อ่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,100 14,100 9,170 9,170 65.04 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.8) เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำที่ 9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 185,000 185,000 99,978 99,978 54.04 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (4) ผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยริน-อ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ไม่ดอกไม้ประดับ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 235,000 235,000 137,110 137,110 58.34 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (13) แก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 328,700 328,700 288,750 288,750 87.85 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (20) เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำที่ 5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 437,800 437,800 129,944 129,944 29.68 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (24) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 476,100 476,100 249,318 249,318 52.37 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (35) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 429,000 429,000 203,934 203,934 47.54 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 534,000 534,000 346,176 346,176 64.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าค้อใหญ่ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 579,000 579,000 411,363 411,363 71.05 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P6A (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 895,400 895,400 401,383 401,383 44.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (64) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P6B (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 531,800 531,800 271,939 271,939 51.14 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (79) เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำที่ 6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 286,200 286,200 170,802 170,802 59.68 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจันทน์ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 613,000 613,000 368,680 368,680 60.14 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (30) ปรับปรุงวาล์วสถานีสูบน้ำที่ 1 ถึง สถานีสูบน้ำที่ 10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 509,400 509,400 234,361 234,361 46.01 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.20) ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหัวงาน เขื่อนระบายน้ำห้วยหลวงเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000 5,000 5,000 5,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.57) ก่อสร้างรางระบายน้ำข้างคลอง 3L - R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,000 23,000 14,450 14,450 62.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.21) ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในบริเวณโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000 5,000 5,000 5,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.42) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง L-1L จำนวน 4 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 137,000 137,000 104,065 104,065 75.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.43) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง L-1L-2L จำนวน 5 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 172,000 172,000 109,932 109,932 63.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.44) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 8 ในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 168,300 168,300 99,242 99,242 58.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.46) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่าระยะ 2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 276,000 276,000 151,007 151,007 54.71 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.54) ปรับปรุงการกัดเซาะด้านท้ายปตร.ห้วยบางบาด โครงการชลประทานบึงกาฬ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 66,445 66,445 47.46 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.55) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ DIKE NO.1 ฝายห้วยหลวง จำนวน 3 แห่ง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 259,000 259,000 189,706 189,706 73.25 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.56) ปรับปรุงFlapgte สถานีสูบน้ำที่ 5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 148,400 148,400 103,087 103,087 69.47 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.59) ปรับปรุง-ภูมิทัศน์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 101,000 101,000 54,085 54,085 53.55 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.1341) ซ่อมแซมอาคาร Flab Gate ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 93,300 93,300 84,455 84,455 90.52 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.1400) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำโซน3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 95,000 95,000 37,759 37,759 39.75 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.1434) ซ่อมแซมคันดิน Route AA กม.1+300 ถึง กม.5+335 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 127,100 127,100 67,409 67,409 53.04 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.12) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MC-2L กม.0+232 - 0+800 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 230,300 230,300 148,855 148,855 64.64 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.13) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MR-2R กม.0+708 - 0+980 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P12A (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 133,500 133,500 76,104 76,104 57.01 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (17) แก้มลิงหนองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 347,100 347,100 266,731 266,731 76.85 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (13) ฝายห้วยธง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 503,900 503,900 284,293 284,293 56.42 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (15) ฝายบ้านทุ่งฝน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 547,200 547,200 428,202 428,202 78.25 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (16) ฝายห้วยทราย(เกษตรแปลงใหม่) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 663,800 663,800 485,675 485,675 73.17 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (52) ฝายห้วยก้านเหลือง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 577,500 577,500 287,854 287,854 49.84 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (84) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนตาล (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 338,800 338,800 245,339 245,339 72.41 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาลเดี่ยว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 434,800 434,800 267,841 267,841 61.60 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (87) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศาลาคำ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 298,600 298,600 208,707 208,707 69.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (88) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงคำพี้ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 534,800 534,800 377,146 377,146 70.52 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (90) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหมื่น (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 344,700 344,700 210,101 210,101 60.95 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (12) แก้มลิงหนองสรวงพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 198,500 198,500 169,141 169,141 85.21 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.1349) ซ่อมแซมทำนบดิน และอาคารประกอบ อ่างฯห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 90,000 90,000 73,893 73,893 82.10 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.1457) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อาคารระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 67,200 67,200 52,608 52,608 78.29 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (56) แก้มลิงหนองบัวพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 159,500 159,500 133,566 133,566 83.74 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (16) ฝายห้วยโมง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 588,400 588,400 332,043 332,043 56.43 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองยอง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 546,600 546,600 396,602 396,602 72.56 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (88) ฝายบ้านกุดค้า (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 583,400 583,400 424,924 424,924 72.84 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.270) งานก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขนาดเล็ก เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 87 แห่ง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 221,000 221,000 134,166 134,166 60.71 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.272) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ระยะที่ 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 207,000 207,000 98,033 98,033 47.36 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (13) แก้มลิงหนองโนนต่ายพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 569,800 569,800 402,137 402,137 70.58 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.40) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบังลำภู (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 227,272 227,272 71.02 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (155.2) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.35+685 - กม.45+700 และสายแยกซอยพร้อมระบบระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 544,000 544,000 297,027 297,027 54.60 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (7) งานปรับปรุงยกระดับเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำภูไม้รวก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 451,700 451,700 224,628 224,628 49.73 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (33) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 418,700 418,700 218,043 218,043 52.08 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.11) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย M-1L พร้อมอาคารประกอบ สถานสูบน้ำ P12B (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 290,500 290,500 144,042 144,042 49.58 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (60) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองด่าน หมู่ 2, 5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 380,300 380,300 198,953 198,953 52.31 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (34) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยหลวง บ้านป่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 313,000 313,000 187,527 187,527 59.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (27) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 916,000 916,000 446,906 446,906 48.79 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (1.49) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโศก โครงการชลประทานสกลนคร (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 325,600 325,600 208,958 208,958 64.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (28) ประตูระบายน้ำบ้านจำปา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,016,200 1,016,200 285,672 285,672 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (29) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอุ่มเหม้า (คลอง L-1L กม.5+900) เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 263,800 263,800 98,031 98,031 37.16 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมฝายยางอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด จังหวัดอุดรธานี (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) (78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหินลับศิลามงคล (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 155,000 155,000 18,320 18,320 11.82 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) ปรับปรุงหัวงานและอาคารประกอบอื่นๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.5 (7) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,374,000 10,374,000 10,374,000 10,374,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 14/12/2560 30/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2561 68,560 07/02/2561 68,560 ร้านปนัดดา ติดปัญหาอื่นๆ 12/02/2561 11,151,500 11,151,500 5,963,567 5,963,567 53.48 81.81 16.00 9.09 16.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5 (1.547) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 5 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 27/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2561 25,000 08/01/2561 25,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปนัดดา 30/01/2561 1,000,000 1,000,000 858,729 858,729 85.87 83.33 85.00 83.33 85.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.5 (1.5) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 5 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 539,000 539,000 539,000 539,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 06/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2561 08/03/2561 14/03/2561 535,000 27/03/2561 535,000 60 28/03/2561 28/03/2561 21/05/2561 ร้านยนต์เจริญอะไหล่ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2561 544,733 539,000 539,000 535,000 535,000 99.26 100.00 100.00 100.00 100.00 19/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.5 (1.22) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาภายในสำนักงานชลประทานที่ 5 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 04/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 450,536 15/12/2560 450,536 หจก.อุดรพีอาร์ดี 09/01/2561 2,250,000 2,250,000 1,770,026 1,770,026 78.67 100.00 100.00 100.00 100.00 12/06/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.546) บำรุงรักษาหัวงานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 567,500 567,500 567,500 567,500 หมูม่น เมือง อุดรธานี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/11/2560 56,053 21/11/2560 56,053 ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ 09/01/2561 567,500 567,500 422,044 422,044 74.37 84.00 80.00 84.00 80.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.57) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 5 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 90,971 21/11/2560 90,971 ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ ติดปัญหาอื่นๆ 17/01/2561 150,000 150,000 148,510 148,510 99.01 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.23) ปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 5 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 4,716,000 4,284,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 21/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/02/2561 16/03/2561 26/02/2561 1,220,619 1,220,619 หจก.อุดรพีอาร์ดี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2560 28/12/2560 92,124 28/12/2560 92,124 ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ ติดปัญหาอื่นๆ 26/03/2561 1,531,146 8,006,772 3,881,100 4,125,672 2,952,368 2,952,368 36.87 60.00 59.80 60.00 59.80 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.1488) ซ่อมแซมหินเรียงพร้อมอาคารระบายน้ำบริเวณส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 750,000 750,000 750,000 731,630 18,370 หมูม่น เมือง อุดรธานี 17/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2560 16/01/2561 24/01/2561 623,995 07/02/2561 623,995 90 15/03/2561 12/03/2561 12/06/2561 หจก.แอบสแตรดท์ แอสโซซ์เอท วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2560 4,470 28/12/2560 4,470 ร้านปนัดดา ติดปัญหาอื่นๆ 26/03/2561 731,630 639,295 620,995 18,300 4,470 4,470 0.70 35.00 11.96 35.00 11.96 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.1489) ซ่อมแซมลาดตลิ่งบริเวณอาคารหอประชุมหนองสำโรง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 952,000 952,000 952,000 926,863 25,137 หมูม่น เมือง อุดรธานี 17/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2560 16/01/2561 24/01/2561 792,574 07/02/2561 792,574 90 15/03/2561 12/03/2561 12/06/2561 หจก.อุดรพีอาร์ดี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2560 10,690 28/12/2560 10,690 ร้านปนัดดา ติดปัญหาอื่นๆ 26/03/2561 996,863 816,274 792,574 23,700 811,244 792,574 18,670 99.38 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.1490) ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณ ปตร.ด้านหน้า สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 998,000 998,000 998,000 970,380 27,620 หมูม่น เมือง อุดรธานี 17/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2560 16/01/2561 24/01/2561 823,994 07/02/2561 823,994 90 15/03/2561 12/03/2561 12/06/2561 หจก.แอบสแตรดท์ แอสโซซ์เอท วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2560 12,965 28/12/2560 12,965 ร้านปนัดดา ติดปัญหาอื่นๆ 26/03/2561 970,380 848,694 823,994 24,700 22,695 22,695 2.67 10.00 5.00 10.00 5.00 17/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 528. ระบบระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 120,303 120,303 120,303 120,303 ติดปัญหาอื่นๆ 120,303 120,303 118,188 118,188 98.24 0.00 98.00 0.00 98.00 24/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 535. เพิ่มประสิทธิภาพการระบบระบายน้ำอ่างหนองสำโรงและอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 1,938,782 1,938,782 92.32 0.00 100.00 0.00 100.00 24/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.61) กำจัดวัชพืชประตูระบายน้ำห้วยดาน โครงการชลประทานอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2560 23,000 28/11/2560 23,000 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 21/05/2561 200,000 200,000 198,294 198,294 99.15 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.63) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 242,000 242,000 242,000 242,000 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2560 27,990 28/11/2560 27,990 ร้าน ช.เจริญวัสดุภัณฑ์ 13/12/2560 242,000 242,000 239,510 239,510 98.97 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.70) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโสกรัง โครงการชลประทานอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 152,000 152,000 152,000 152,000 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2560 17,984 28/11/2560 17,984 ร้าน ช.เจริญวัสดุภัณฑ์ 13/12/2560 152,000 152,000 151,284 151,284 99.53 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.76) กำจัดวัชพืชประตูระบายน้ำสามพร้าว โครงการชลประทานอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 สามพร้าว เมือง อุดรธานี 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2560 29,000 28/11/2560 29,000 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 13/12/2560 250,000 250,000 248,270 248,270 99.31 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.79) กำจัดวัชพืชคลองผันน้ำที่ 1(ช่วงหนองสำโรง-บ้านเลื่อมโพธิ์) โครงการชลประทานอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2560 35,000 28/11/2560 35,000 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 13/12/2560 300,000 300,000 296,298 296,298 98.77 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.544) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 25,975 30/11/2560 25,975 หจก.ธานีธุรกิจ 07/12/2560 110,000 110,000 25,975 25,975 23.61 55.00 25.00 55.00 25.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.545) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,321,500 2,321,500 2,321,500 2,321,500 เมือง อุดรธานี 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 22,300 24/11/2560 22,300 หจก.ที่เอ็นเจ คอมพิวเทค 13/12/2560 2,321,500 2,321,500 2,232,471 2,232,471 96.17 90.00 98.00 90.00 98.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.55) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2560 27,360 28/11/2560 27,360 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 13/12/2560 570,000 570,000 566,509 566,509 99.39 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.46) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่าระยะ 2 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,520,000 9,520,000 9,520,000 9,520,000 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 09/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 34,490 07/12/2560 34,490 หจก.ที่เอ็นเจ คอมพิวเทค 09/03/2561 8,201,000 8,201,000 7,774,218 7,774,218 94.80 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.47) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพนเพ็กระยะ 2 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,830,000 7,830,000 7,201,000 6,996,000 205,000 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 09/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/02/2561 20/02/2561 08/03/2561 4,926,065 05/04/2561 4,926,065 120 21/04/2561 19/04/2561 18/08/2561 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนี่นริ่ง 01/05/2561 6,640,556 5,073,765 4,926,065 147,700 1,320,065 1,320,065 26.02 65.00 45.00 65.00 45.00 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.50) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทับกุงระยะ 2 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,729,000 171,000 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 09/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/02/2561 21/02/2561 08/03/2561 3,390,000 05/04/2561 3,390,000 90 24/04/2561 20/04/2561 22/07/2561 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด 01/05/2561 5,507,905 3,491,700 3,390,000 101,700 0.00 100.00 70.00 100.00 70.00 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.404) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายท้ายอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 17/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 62,489 03/01/2561 62,489 หจก.ยนต์กิจกลการ 22/02/2561 2,000,000 2,000,000 1,996,529 1,996,529 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.591) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนบน) โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,884,000 116,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 09/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2560 22/12/2560 22/12/2560 1,684,897 05/02/2561 1,684,897 120 07/03/2561 06/03/2561 04/07/2561 หจก.เพิ่มพงษ์การโยธา 21/05/2561 2,968,778 1,684,900 1,684,900 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.592) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,884,000 116,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 09/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2560 22/12/2560 22/12/2560 2,106,560 05/02/2561 2,106,560 150 07/03/2561 06/03/2561 03/08/2561 หจก.เพิ่มพงษ์การโยธา 21/05/2561 2,968,778 2,106,560 2,106,560 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.640) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2560 62,280 12/12/2560 62,280 หจก. ยนต์กิจกลการ 22/02/2561 4,000,000 4,000,000 3,892,997 3,892,997 97.32 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.664) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 639,800 639,800 240,000 240,000 04/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2560 29,000 20/12/2560 29,000 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ้ง 29/12/2560 238,800 238,800 216,158 216,158 90.52 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1362) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองโอน โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 10,770 20/11/2560 10,770 ร้านยนต์เจริญอะไหล่ 23/11/2560 500,000 500,000 482,323 482,323 96.46 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1377) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2560 44,900 10/11/2560 44,900 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น 20/11/2560 920,000 920,000 917,126 917,126 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1401) ซ่อมแซมด้านท้ายทางระบายน้ำล้น อ่างห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 10,580 07/12/2560 10,580 หจก.ที่เอ็นเจ คอมพิวเทค 20/12/2560 1,700,000 1,700,000 1,693,452 1,693,452 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1411) ซ่อมแซมคลอง 1L-RMC อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 35,200 22/11/2560 35,200 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น 29/11/2560 500,000 500,000 470,556 470,556 94.11 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1412) ซ่อมแซมคลอง 2l-RMC อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 34,700 20/11/2560 34,700 หจก.สุขสมใจค้าไม้ 23/11/2560 500,000 500,000 471,543 471,543 94.31 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1413) ซ่อมแซมคลอง RMC อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 67,700 22/11/2560 67,700 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น 29/11/2560 800,000 800,000 774,200 774,200 96.77 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1414) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2560 74,800 20/11/2560 74,800 หจก.อุดรมงคลชัย 28/11/2560 1,000,000 1,000,000 962,785 962,785 96.28 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1415) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 66,000 22/11/2560 66,000 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น 15/12/2560 1,000,000 1,000,000 931,946 931,946 93.19 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1477) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยดาน โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สามพร้าว เมือง อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 9,680 22/11/2560 9,680 ร้านยนต์เจริญอะไหล่ 28/11/2560 600,000 600,000 599,340 599,340 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1478) ซ่อมแซมบริเวณที่ทำการประตูระบายน้ำสามพร้าว โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามพร้าว เมือง อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2560 17,010 22/11/2560 17,010 ร้านยนต์เจริญอะไหล่ 28/11/2560 1,000,000 1,000,000 968,702 968,702 96.87 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1481) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หนองบัว เมือง อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 44,000 20/11/2560 44,000 หจก.สุขสมใจค้าไม้ 23/11/2560 400,000 400,000 398,780 398,780 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1484) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 หนองไผ่ เมือง อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2560 39,000 20/11/2560 39,000 หจก.อุดรมงคลชัย 27/11/2560 350,000 350,000 328,523 328,523 93.86 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1491) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2560 56,000 20/11/2560 56,000 หจก.อุดรมงคลชัย 27/11/2560 500,000 500,000 486,053 486,053 97.21 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1492) ซ่อมแซมอาคารประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 21,200 04/12/2560 21,200 หจก.สุขสมใจค้าไม้ 13/12/2560 500,000 500,000 435,262 435,262 87.05 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1493) ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่ 1 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 46,200 07/12/2560 46,200 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ้ง 29/12/2560 1,500,000 1,500,000 1,497,050 1,497,050 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1507) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 730,000 730,000 730,000 730,000 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 3,244 22/11/2560 3,244 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ้ง 13/12/2560 730,000 730,000 729,307 729,307 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (155.4) ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,350,000 11,350,000 11,350,000 11,350,000 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 38,570 20/11/2560 38,570 ร้านยนต์เจริญอะไหล่ 21/05/2561 8,232,200 8,232,200 7,771,047 7,771,047 94.40 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (4) ผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยริน-อ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ไม่ดอกไม้ประดับ งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 27/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 299,984 22/12/2560 299,984 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 19/01/2561 21,979,000 21,979,000 13,592,937 13,592,937 61.85 45.00 15.00 45.00 15.00 10/07/2561 3,125 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 27/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2560 513,021 14/12/2560 513,021 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ 02/02/2561 21,262,000 21,262,000 19,392,648 19,392,648 91.21 40.00 15.00 40.00 15.00 10/07/2561 3,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าค้อใหญ่ งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 27,440,000 27,440,000 27,440,000 27,440,000 ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี 27/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2560 621,384 14/12/2560 621,384 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน 02/02/2561 20,620,000 20,620,000 11,251,194 11,251,194 54.56 45.00 20.00 45.00 20.00 10/07/2561 3,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจันทน์ งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 27/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2560 1,944,189 18/12/2560 1,944,189 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านดุง 02/02/2561 27,688,000 27,688,000 21,212,114 21,212,114 76.61 45.00 15.00 45.00 15.00 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 3,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (86) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 39,200,000 39,200,000 39,200,000 28,444,000 10,756,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 27/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2561 249,750 26/02/2561 249,750 หจก.เชษฐชัยปิโตเลียม 22/05/2561 34,275,000 34,275,000 21,285,113 21,285,113 62.10 78.00 65.00 78.00 65.00 10/07/2561 1,000 150 0.5
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (99) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด พร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,123,000 11,123,000 11,123,000 10,800,000 323,000 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 09/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2561 13/03/2561 02/04/2561 25/04/2561 7,341,000 10/05/2561 7,341,000 หจก.เอส.เอ็ม.ซี การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 21/05/2561 10,862,293 7,653,900 7,431,000 222,900 0.00 80.00 72.00 80.00 72.00 10/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 800 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมฝายยางอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด จังหวัดอุดรธานี (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,960,000 40,000 17/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2561 23/03/2561 23/03/2561 1,729,890 10/04/2561 1,729,890 60 27/04/2561 25/04/2561 25/06/2561 บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด 21/05/2561 1,794,860 1,988,000 1,960,000 28,000 1,729,890 1,729,890 87.02 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 นาดี เมือง อุดรธานี 18/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/05/2561 334,500 04/06/2561 334,500 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น 04/06/2561 4,000,000 4,000,000 0.00 35.00 5.00 35.00 5.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมฝายอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 18/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2561 58,500 28/06/2561 58,500 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 10/07/2561 700,000 700,000 496,744 496,744 70.96 70.00 90.00 70.00 90.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม. 0+780 - 0+810 อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นาดี เมือง อุดรธานี 18/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2561 43,490 28/06/2561 43,490 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 10/07/2561 600,000 600,000 385,174 385,174 64.20 70.00 90.00 70.00 90.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกห้วยสามพาด ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ยกเลิกรายการงาน ถ่ายโอนภารกิจให้ทหารพัฒนา 19/06/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกหนองหลัก ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ยกเลิกรายการงาน ถ่ายโอนภารกิจให้ทหารพัฒนา 19/06/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกหนองแล้ง ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ยกเลิกรายการงาน ถ่ายโอนภารกิจให้ทหารพัฒนา 19/06/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงฝายห้วยน้ำรางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 19,690,000 19,690,000 19,690,000 19,690,000 16,718,326 16,718,326 84.91 0.00 100.00 0.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกหนองหิน ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ยกเลิกรายการงาน 09/03/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกหนองบ้านหนองบัวสะอาด ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ยกเลิกรายการงาน ถ่ายโอนภารกิจให้ทหารพัฒนา 19/06/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกห้วยยาง ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ยกเลิกรายการงาน ถ่ายโอนภารกิจให้ทหารพัฒนา 19/06/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกลาง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,623,878 3,623,878 72.48 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 16,500,000 7,600,000 8,900,000 16,500,000 7,600,000 8,900,000 10,631,190 1,731,190 8,900,000 64.43 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกุงปาว ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 26,741,000 3,259,000 30,000,000 26,741,000 3,259,000 1,102,307 1,102,307 3.67 80.00 90.00 80.00 90.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 27,331,000 2,669,000 18,808,265 17,196,352 1,611,913 1,120,819 1,120,819 5.96 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกห้วยน้ำฆ้อง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกหนองปะโค ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,331,000 669,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. ปี 2560 งบกลาง 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 6,847,500 6,847,500 6,847,500 6,847,500 6,790,800 6,790,800 5,253,273 5,253,273 77.36 80.00 74.00 80.00 74.00 12/12/2560
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองชะโนดพร้อมอาคารบังคับน้ำ ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 11,731,000 11,731,000 11,731,000 9,394,000 2,337,000 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2561 30,000 03/05/2561 30,000 หจก.ที่เอ็นเจ คอมพิวเทค 22/05/2561 9,169,126 11,731,000 9,394,000 2,337,000 927,027 927,027 7.90 30.00 20.00 30.00 20.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสุมณฑา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 11,508,000 11,508,000 11,508,000 2,098,000 9,410,000 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/04/2561 16/05/2561 1,516,981 1,516,981 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพิบูลย์ 2005 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2561 34,104 23/04/2561 34,104 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 22/05/2561 2,136,085 11,508,000 2,098,000 9,410,000 288,422 288,422 2.51 25.00 15.00 25.00 15.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,418,000 582,000 12,859,000 12,277,000 582,000 3,876,104 3,294,104 582,000 30.14 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 49,138,100 49,138,100 49,138,100 34,811,000 14,327,100 แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 49,138,100 34,811,000 14,327,100 11,936,285 7,507,341 4,428,944 24.29 55.00 25.00 55.00 25.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองบ่อใหญ่พร้อมอาคารประกอบ งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 12,130,000 12,130,000 12,130,000 10,471,000 1,659,000 7,700,000 6,041,000 1,659,000 4,907,412 3,248,412 1,659,000 63.73 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 787,000 787,000 787,000 787,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 19/12/2560 วิธีคัดเลือก 22/12/2560 25/12/2560 28/12/2560 787,000 12/02/2561 787,000 บริษัท โตโยต้าอุดรธานี จำกัด 23/02/2561 787,000 787,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 20/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 16,000 01/02/2561 16,000 หจก.โอเชี่ยน มาร์เก็ตติ้งฯ 02/02/2561 16,000 16,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 20/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 33,800 01/02/2561 33,800 หจก.โอเชี่ยน มาร์เก็ตติ้งฯ 02/02/2561 33,800 33,800 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี 10.ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาบางส่วน 7,788,245 7,788,245 7,788,245 7,788,245 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี 12.ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,288,535 5,288,535 5,288,535 5,288,535 5,288,535 5,288,535 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,731,733 10,731,733 10,731,733 10,731,733 10,731,733 10,731,733 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองขอนกว้างพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,567,778