ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 08:16:11]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำบ้านป่าปอ ปตร.บ้านหนองบึง จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 480,000 480,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งขวาบึงแดง-หนองใส ปตร.บ้านหนองบึง กม.0+100 จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 379,000 379,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.5 (1.207) ซ่อมแซมอาคารส่วนวิศวกรรมสำนักงานชลประทานที่ 5 จำนวน 1 หลัง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 393,000 507,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX ค่าแรง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 425,000 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.5 (6) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,552,500 12,552,500 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 90,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5 (1.601) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5 ระบบสื่อสารและควบคุมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (SWOC05) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 7 รายการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,680,000 2,680,000 2,680,000 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/06/2562 07/06/2562 24/06/2562 17/12/2562 2,722,300 2,680,000 2,680,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยเดียก ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,195,273 11,195,273 11,195,273 11,017,324 177,949 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 02/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/05/2562 05/06/2562 02/07/2562 17/12/2562 11,154,801 11,195,273 11,017,324 177,949 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.5 (1.5) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 673,000 673,000 673,000 673,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 20/11/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 673,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.5 (1.1000) กำจัดวัชพืช ฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 151,776 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 92 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.5 (1.1001) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 148,852 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 92 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.140) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 5 ระยะทาง 1.70 กม. ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 180,000 180,000 180,000 180,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 90,000 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 17/12/2562 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.602) บำรุงรักษาหัวงานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 545,000 545,000 545,000 545,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 100,000 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 17/12/2562 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.39) ปรับปรุงถนนภายในบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,784,000 2,784,000 2,784,000 2,703,000 81,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 15/01/2563 2,703,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.3102) ซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 5 ระยะทาง 250 เมตร ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 500,000 500,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 221,222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสำโรงภายใน.สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่นอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 633,780 633,780 633,780 633,780 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 20/11/2561 04/12/2561 17/12/2561 633,780 29/03/2562 633,780 90 09/04/2562 05/04/2562 08/07/2562 หจก.แอพสแตรคท์ แอสโซซิเอท 17/12/2562 726,110 633,780 633,780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 ปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,090,947 1,321,818 1,321,818 1,321,818 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 22/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2561 01/02/2561 19/02/2561 02/03/2561 786,393 27/03/2561 786,393 60 25/04/2561 26/04/2561 23/06/2561 หจก.อุดรพีอาร์ดี 17/12/2562 996,349 1,321,818 1,321,818 703,539 703,539 53.23 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.137) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานอุดรธานี ระยะทาง 11 กม. ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 126,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.600) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 168,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.605) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ พื้นที่ 500ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 12/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1025) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว ปริมาณ 85 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 02/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.205) ซ่อมแซมที่ทำการและบ้านพักฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 20/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 134,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.210) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการชลประทานอุดรธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 06/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 122,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.55) ปรับปรุงอาคารป้องกันการพังทลายของดินลาดเชิงเขา อ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย ความยาว 0.3 กม. ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 120,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (48) เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและอาคารประกอบคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ความยาว 5.365 กม. ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2563 150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 260 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.314) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 06/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 54,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3072) ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่ 1(ช่วงลำห้วยหลวง-อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง) ความยาว 3.40 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 25/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 93,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3077) ซ่อมแซมคันกันน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ความยาว 500 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 08/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 165,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 55 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3084) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 4,000 ตร.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 25/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 75,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3085) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง(ตอนบน) 4,000 ตร.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 900,000 900,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 25/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 77,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180 240 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3089) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว ความยาว 2.70 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 25/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 173,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3090) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที่ยง ความยาว 1 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลเพ็ญ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,800,000 2,800,000 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 26/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 174,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3091) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยริน ความยาว 2 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 26/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 185,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3093) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 09/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/01/2563 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3099) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว ความยาว 0.180 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 27/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 243,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 215 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3100) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ความยาว 7 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองขาม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,326,200 2,326,200 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 25/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 161,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3101) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองโอน ความยาว 2 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 26/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 191,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3104) ซ่อมแซมหัวงานประตูระบายน้ำสามพร้าว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 27/12/2562 12/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 192,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3105) ซ่อมแซมหัวงานประตูระบายน้ำห้วยดาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 03/01/2563 12/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 93,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3106) ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วยสามพาด ความยาว 1 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 03/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 90,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3109) ซ่อมแซมอาคารด้านท้ายฝายห้วยน้ำโสม (บ้านโคกน้อย) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 09/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 122,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3114) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 27/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 81,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (28) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ความยาว 5.370 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,619,000 10,619,000 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 290 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนเสียบ ความยาวท่อ 7.50 กม. ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 เตาไห เพ็ญ อุดรธานี 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 355,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไผ่ ความยาวท่อ 8.20 กิโลเมตร ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 380,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (15) แก้มลิงหนองโดก-หนองแต้พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณคินขุด 250,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 12,434,000 2,566,000 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 18/11/2562 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 400 0.2
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.116) ปรังปรุงคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 180,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 215 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.117) ปรับปรุงฝายห้วยน้ำปลด จำนวน 1แห่ง ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,200,000 7,200,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 17/01/2563 120,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.118) ปรับปรุงระดับเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ จำนวน 1 แห่ง ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2563 80,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.127) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำลำพันชาด จำนวน 1 แห่ง จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,500,000 5,500,000 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 09/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 17/01/2563 5,344,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (130) ปรับปรุงฝายห้วยน้ำโสม (บ้านโคกน้อย) ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,520,000 12,520,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 17/01/2563 110,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 330 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (126) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าสังข์ ความยาวท่อ 8.50 กม. ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 365,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (145) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 2 ความยาว 3 กม. ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 29/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 14/01/2563 4,152,113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 530 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (146) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝายบ้านสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2563 440,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 660 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,665,000 5,665,000 5,665,000 5,665,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/07/2562 149,900 24/07/2562 149,900 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง 29/11/2562 5,665,000 5,665,000 5,665,000 5,665,000 100.00 65.00 60.00 65.00 60.00 03/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการส่งเสริมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,935,500 1,935,500 1,935,500 1,935,500 1,935,500 1,935,500 1,935,500 1,935,500 100.00 75.00 60.00 75.00 60.00 03/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,791,000 2,791,000 2,791,000 2,791,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/09/2562 65,000 09/09/2562 65,000 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง 29/11/2562 2,791,000 2,791,000 1,261,000 1,261,000 45.18 80.00 70.00 80.00 70.00 26/11/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,381,050 6,381,050 6,381,050 6,381,050 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/08/2562 99,970 20/08/2562 99,970 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์ คอนสตรัคชั่น 29/11/2562 6,365,750 6,365,750 5,214,019 5,214,019 81.91 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการอาคารบังคับน้ำวังคางฮูง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,898,000 42,898,000 42,898,000 42,898,000 42,897,100 42,897,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยริน ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.660 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 571,021 571,021 571,021 571,021 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2562 25/03/2562 2,299,891 13/05/2562 2,299,891 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 ห้่างหุ้นส่วนจำกัด บีทูบี เดเวล๊อปเม้นท์ 29/11/2562 571,021 571,021 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.085 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,761,299 2,761,299 2,761,299 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2562 27/03/2562 2,761,299 30/05/2562 2,761,299 60 07/08/2562 31/07/2562 05/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็๋ม.ซี การโยธา 29/11/2562 2,761,299 2,761,299 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนเข้าห้วงานและบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำลำพันชาด ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 489,751 489,751 489,751 489,751 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 19/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 489,751 26/09/2562 489,751 45 05/11/2562 04/11/2562 19/12/2562 บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด 29/11/2562 489,751 489,751 489,751 489,751 100.00 100.00 80.00 100.00 80.00 26/11/2562 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 487,109 487,109 487,109 487,109 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 19/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 487,109 26/09/2562 487,109 โอ.เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด 29/11/2562 487,109 487,109 487,109 487,109 100.00 100.00 13.95 100.00 13.95 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 488,183 488,183 488,183 488,183 นาดี เมือง อุดรธานี 19/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 488,183 26/09/2562 488,183 โอ.เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด 29/11/2562 488,183 488,183 488,183 488,183 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 4 ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 489,692 489,692 489,692 489,692 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 19/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 489,692 26/09/2562 489,692 โอ.เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด 29/11/2562 489,692 489,692 489,692 489,692 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานและบริเวณหัวงาน อ่างฯ ลำพันชาด ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 8.941 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,274,000 16,274,000 16,274,000 16,274,000 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 25/03/2562 16,274,000 07/06/2562 16,274,000 90 02/07/2562 01/07/2562 29/09/2562 บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด 29/11/2562 16,274,000 16,274,000 16,274,000 16,274,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายโครงการชลประทานอุดรธานีตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2 2 2 2 28/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/03/2562 01/04/2562 346,400 03/04/2562 346,400 ร้านยนต์เจริญ 29/11/2562 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่ 1โครงการชลประทานอุดรธานีตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 118,324 118,324 118,324 118,324 118,324 118,324 116,864 116,864 98.77 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงฝายเหล็กพับได้อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 46,568,342 46,568,342 46,568,342 45,140,000 1,428,342 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2562 180 26/09/2562 25/09/2562 23/03/2563 หจก.สามเพชร 29/11/2562 46,479,289 45,140,000 1,339,289 7,567,485 6,771,000 796,485 16.28 60.00 29.94 60.00 29.94 10/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อโครงการชลประทานอุดรธานีตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 408,249 408,249 408,249 408,249 09/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/08/2562 112,360 112,360 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์ คอนสตรัคชั่น 29/11/2562 408,249 408,249 161,751 161,751 39.62 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองหน้าคู ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,305 486,305 486,305 472,305 14,000 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,305 26/09/2562 472,305 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงจันทร์ก่อสร้าง 29/11/2562 486,305 472,305 14,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองแวงเดิด ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,420 486,420 486,420 472,420 14,000 น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,420 26/09/2562 472,420 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ธีรวุฒิ 29/11/2562 486,420 472,420 14,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองตุ ตำบลบ้านจืด อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,075 486,075 486,075 472,075 14,000 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี 09/09/2562 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,075 26/09/2562 472,075 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเทียน 2001 29/11/2562 486,075 472,075 14,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองซำ ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,305 486,305 486,305 472,305 14,000 พังงู หนองหาน อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,305 26/09/2562 472,305 60 11/10/2562 11/11/2562 08/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงจันทร์ก่อสร้าง 29/11/2562 486,305 472,305 14,000 472,305 472,305 97.12 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองกุดลำไม้ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,535 486,535 486,535 472,535 14,000 สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,535 26/09/2562 472,535 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสวัสดิ์พัฒนา (2000) 29/11/2562 486,535 472,535 14,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองเรือ ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,305 486,305 486,305 472,305 14,000 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,305 26/09/2562 472,305 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงจันทร์ก่อสร้าง 29/11/2562 486,305 472,305 14,000 472,305 472,305 97.12 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองศาลา ตำบลบ้านจืด อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,075 486,075 486,075 472,075 14,000 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,075 26/09/2562 472,075 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเทียน 2001 29/11/2562 486,075 472,075 14,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองคึกฤทธิ์ ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,535 486,535 486,535 472,535 14,000 ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 493,369 26/09/2562 493,369 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสวัสดิ์พัฒนา (2000) 29/11/2562 486,535 472,535 14,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองบ่อ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,420 486,420 486,420 472,420 14,000 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,420 26/09/2562 472,420 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ธีรวุฒิ 29/11/2562 486,420 472,420 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 411,797 411,797 411,797 411,797 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2562 18/03/2562 11,187,000 25/03/2562 11,187,000 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 29/11/2562 411,797 411,797 411,645 411,645 99.96 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี บำรุงรักษาโครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 362,177 362,177 362,177 362,177 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2562 18/02/2562 152,660 21/02/2562 152,660 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง 29/11/2562 362,177 362,177 359,731 359,731 99.32 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,106,560 1,066,673 1,066,673 1,066,673 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2562 22/11/2562 2,106,560 05/02/2562 2,106,560 หจกงเพิ่มพงษ์การโยธา 29/11/2562 1,066,673 1,066,673 115,543 115,543 10.83 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,734,272 10,731,733 10,731,733 10,731,733 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/09/2562 214,242 26/09/2562 214,242 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 29/11/2562 10,731,733 10,731,733 0.00 0.00 99.64 0.00 99.64 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,288,535 5,288,535 5,288,535 5,288,535 5,288,535 5,288,535 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 36,018,485 7,788,245 7,788,245 7,788,245 7,788,245 7,788,245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพนเพ็ก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 476,908 476,908 476,908 476,908 476,908 476,908 476,646 476,646 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/10/2562 36,000 19/11/2562 36,000 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง แอนด์ โอ เอ 20/01/2563 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,300 15,300 15,300 15,300 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/10/2562 15,300 19/11/2562 15,300 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง แอนด์ โอ เอ 20/01/2563 15,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี กล้องระดับ แบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/10/2562 24,000 19/11/2562 24,000 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง แอนด์ โอ เอ 20/01/2563 24,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2562 21/10/2562 01/11/2562 1,902,000 25/12/2562 1,902,000 90 26/12/2562 26/12/2562 24/03/2563 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 20/01/2563 2,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2562 22/10/2562 12/11/2562 912,000 25/12/2562 912,000 60 26/12/2562 26/12/2562 23/02/2563 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 20/01/2563 982,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/10/2562 51,600 19/11/2562 51,600 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง แอนด์ โอ เอ 20/01/2563 51,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,200 25,200 25,200 25,200 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/10/2562 25,200 19/11/2562 25,200 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง แอนด์ โอ เอ 20/01/2563 25,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.110) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเลย ระยะทาง 4.715 กม. ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 กุดป่อง เมือง เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.159) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง LMC กม.3+050 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานเลย จำนวน 1 แห่ง ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 700,000 700,000 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 10/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.160) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองLMC กม.2+170 กม.2+430 อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ โครงการชลประทานเลย จำนวน 2 แห่ง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,400,000 1,400,000 วังสะพุง วังสะพุง เลย 10/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.463) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย พื้นที่ 16,440 ไร่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 กุดป่อง เมือง เลย 15/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.464) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย พื้นที่ 959 ไร่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 กุดป่อง เมือง เลย 15/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.16) อาคารบังคับน้ำบ้านตูบค้อพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 50 226 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.17) อาคารบังคับน้ำบ้านน้ำเย็น โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 150 218 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (7) อาคารบังคับน้ำห้วยห้อ บ้านกกจาน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 12,000,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 50 226 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.246) ขุดลอกตะกอนฝายโครงการพระราชดำริสวนป่าดงน้อย (พรด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,500 ลบ.ม. ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 99,880 99,880 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 100 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.247) ขุดลอกตะกอนฝายห้วยน้ำหมัน (พรด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,500 ลบ.ม. ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 100 622 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.20) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,800 50,800 กุดป่อง เมืองเลย เลย 21/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2176) ขุดลอกตะกอนฝายห้วยกอก (ปชด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,550 ลบ.ม. ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 นาดี ด่านซ้าย เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 99,880 99,880 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 120 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2177) ขุดลอกตะกอนฝายห้วยน้ำผัก (พรด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,670 ลบ.ม. ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 แสงภา นาแห้ว เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 99,880 99,880 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 110 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2178) ขุดลอกตะกอนฝายห้วยโป่ง (ปชด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,560 ลบ.ม. ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 99,880 99,880 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 110 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2179) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำใหญ่ โครงการชลประทานเลย จำนวน 280 ตร.ม. ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 บุฮม เชียงคาน เลย 10/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 100 54 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2180) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพร โครงการชลประทานเลย จำนวน 200 ตร.ม. ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 ปากตม เชียงคาน เลย 10/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 80 170 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2181) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเมี่ยง โครงการชลประทานเลย จำนวน 350 ตร.ม. ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เชียงกลม ปากชม เลย 10/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 100 330 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2182) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเทา จำนวน 1,200 ตารางเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 870,000 870,000 870,000 870,000 น้ำสวย เมืองเลย เลย 13/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 110 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2183) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสร้างโทน จำนวน 2,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 13/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 140 95 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2184) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC (พรด.) จำนวน 250 ตร.ม.ระบบส่งน้ำห้วยศอก โครงการชลประทานเลย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 99,880 99,880 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 100 380 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2185) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเทา จำนวน 1,500 ตารางเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 น้ำสวย เมืองเลย เลย 13/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 100 95 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2186) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสร้างโทน จำนวน 1,300 ตารางเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 13/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 100 155 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2187) ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าฝายยางบ้านทรายขาว โครงการชลประทานเลย 1 แห่ง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,082,000 4,082,000 ทรายขาว วังสะพุง เลย 10/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 150 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2188) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 13/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 100 230 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2189) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยชม โครงการชลประทานเลย ความยาว 480 ม. ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 10/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 74 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2190) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ โครงการชลประทานเลย ความยาว 470 ม. ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 10/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 90 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2191) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซวก โครงการชลประทานเลย ความยาว 490 ม. ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บุฮม เชียงคาน เลย 10/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 90 140 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2192) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่ำ โครงการชลประทานเลย ความยาว 430 ม. ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 80 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2193) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง โครงการชลประทานเลย ความยาว 470 ม. ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บุฮม เชียงคาน เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 90 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2194) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงาว โครงการชลประทานเลย ความยาว 500 ม. ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ห้วยพิชัย ปากชม เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 90 285 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2195) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหาดเบี้ย โครงการชลประทานเลย ความยาว 510 ม. ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ปากชม ปากชม เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 100 182 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2196) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กุดป่อง เมืองเลย เลย 15/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2197) ซ่อมแซมฝายยางบ้านท่าทิศเฮือง โครงการชลประทานเลย จำนวน 1 แห่ง ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 485,000 485,000 485,000 485,000 ปากปวน วังสะพุง เลย 10/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 100 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2198) ซ่อมแซมหินเรียงฝ่ายยางบ้านท่าทิศเฮือง โครงการชลประทานเลย ความยาม 70 เมตร ความสูง 7 เมตร ปริมาณดินถม 2520 ลบ.ม. หินเรียง 400 ลบ.ม. ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ปากปวน วังสะพุง เลย 10/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 100 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.3725) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว โครงการชลประทานเลยปริมาณดิน 80,000 ลบ.ม. ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 เมือง เมือง เลย 13/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 100 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.3726) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ปริมาณดิน 28,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 900,000 900,000 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 13/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 60 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (45) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแปน ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 5.332 ก.ม. พื้นที่ชลประทาน 1,204 ไร่ บ้านนาแปน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 980,000 34,020,000 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 1,204 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.80) ปรับปรุงท่อลอดคลอง LMC กม.3+00 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จำนวน 1 แห่ง ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 10/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 150 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.81) ปรับปรุงอาคารปลายคลองส่งน้ำ สาย RMC ฝายห้วยน้ำหมาน ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 นาอาน เมืองเลย เลย 15/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 260 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.82) ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชม โครงการชลประทานเลย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 74 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.83) อาคารบังคับน้ำทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานเลย 2 แห่ง ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 572 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.84) อาคารบังคับน้ำทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ โครงการชลประทานเลย 2 แห่ง ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 572 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (102) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำห้วยน้ำหมัน โครงการชลประทานเลย ความยาว 1.500 กม. ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 622 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (103) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโขงช้าง โครงการชลประทานเลย ความยาว 1.500 กม. ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (115) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านธาตุพัฒนา ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 3.8 ก.ม. พื้นที่ชลประทาน 1,343 ไร่ บ้านธาตุพัฒนา ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 971,000 34,029,000 ธาตุ เชียงคาน เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 ขนาดเล็ก 1,343 330 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (116) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีรักษา ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 5.5 ก.ม. พื้นที่ชลประทาน 1,418 ไร่ บ้านศรีรักษา ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 4,463,000 30,537,000 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 15/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 ขนาดเล็ก 1,418 88 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 15/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15/01/2563 6,500,000 6,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ปรับปรุงถนนทางลำเลียง คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 11.670 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 นาด้วง นาด้วง เลย 26/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2562 27/02/2562 19/03/2562 21/03/2562 13,200,000 07/06/2562 13,200,000 150 24/06/2562 21/11/2562 หจก.ป.ศรีวิไลลักษณ์ 26/11/2562 20,388,424 13,200,000 13,200,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย แก้มลิงบ้านนามูลตุ่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,532,974 1,532,974 1,532,974 1,532,974 หนองคัน ภูหลวง เลย 29/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 64,802 09/01/2562 64,802 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 26/11/2562 1,532,974 1,532,974 0