ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 08:57:04]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 (7) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,293,800 16,293,800 16,293,800 16,293,800 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 17/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (1.21) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 ระยะทาง 5,309 เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 760,000 760,000 760,000 760,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (1.57) บริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 พื้นที่ชลประทาน 1.246 ล้านไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (3) สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแบบอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 69 อ่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,840,000 160,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,652 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (5) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ระยะ 2 จำนวน 1 แห่ง ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,773,000 10,773,000 10,773,000 10,773,000 นาคู นาคู กาฬสินธุ์ 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (9) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 14,985,000 14,548,000 437,000 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 24/01/2563 180 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (10) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 11,988,000 11,639,000 349,000 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 180 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,585,800 2,585,800 2,585,800 2,585,800 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 21/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 446,450 446,450 ส.เทรดดิ้ง 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (2) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,218,000 3,218,000 3,218,000 3,218,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 16/12/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.22) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จาก กม.0+000 ถึง กม.1+850 โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 16/12/2562 16/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.54) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานขอนแก่น พื้นที่ชลประทาน 16,981.00 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 121,000 121,000 121,000 121,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 16/12/2562 16/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.58) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลังในเขตโครงการชลประทานขอนแก่น พื้นที่ชลประทาน 16,981.00 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,086,000 5,086,000 5,086,000 5,086,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 10/01/2563 13/01/2563 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.643) กำจัดวัชพืชในเขตกุดละว้า ปริมาณ 174,600 ตัน โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,588,700 5,588,700 5,588,700 5,588,700 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 16/12/2562 16/12/2562 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.15) ซ่อมแซมอาคารหัวงาน และอาคารประกอบอื่น โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/11/2562 28/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.317) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 25/12/2562 25/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.3739) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 114,100 114,100 114,100 114,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4014) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 แห่ง และอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำหนองยางหนองกอย โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 16/12/2562 16/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4016) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC จำนวน 2,000 ตารางเมตร. อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 28/11/2562 28/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4034) ซ่อมแซมทำนบดิน และระบบส่งน้ำ จำนวน 1,660 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 ป่าหวายนั่ง ฝาง เชียงใหม่ 28/11/2562 28/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4035) ซ่อมแซมทำนบดิน และระบบส่งน้ำจำนวน 2,795 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 28/11/2562 28/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4036) ซ่อมแซมทำนบดิน และระบบส่งน้ำจำนวน 385 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำกกม่วง โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 19/11/2562 28/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4037) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย จำนวน 600 ตารางเมตร โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โนนข่า พล ขอนแก่น 09/12/2562 16/12/2562 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4038) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำหนองยางหนองกอย 3,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 16/12/2562 16/12/2562 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4039) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 25/12/2562 25/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4042) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 5 ราย โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 15/01/2563 15/01/2563 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4047) ซ่อมแซมหินเรียงทางระบายน้ำฉุกเฉิน 1,000 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำแก่งละว้าโครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 09/12/2562 16/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4048) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯห้วยทราย โครงการชลประทานขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/11/2562 16/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4049) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำปากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย และฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานขอนแก่น จำนวน 2 แห่ง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 510,000 510,000 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 19/11/2562 16/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4050) ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านาคลอง LMCและ RMC อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย จำนวน 34 แห่ง โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 โนนข่า พล ขอนแก่น 16/12/2562 16/12/2562 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4051) ซ่อมแซมอาคารทางระบายน้ำฉุกเฉิน กม 5+009 อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว โครงการชลประทานขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 640,000 640,000 640,000 640,000 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 09/12/2562 16/12/2562 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4053) ซ่อมแซมอาคารหัวงาน และอาคารประกอบอื่นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำโสกรวก โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น 28/11/2562 28/11/2562 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4054) ซ่อมแซมอาคารหัวงาน และอาคารประกอบอื่นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 19/11/2562 28/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำยาว 13,900 เมตร พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 66,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000 หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น 16/12/2562 25/12/2562 25/12/2562 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 4,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (21) ฝายลำห้วยหญ้าไซตอนล่าง ความยาวสันฝาย 25.00 เมตร สูง 300 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 ลอมคอม พล ขอนแก่น 16/12/2562 25/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (2) แก้มลิงหนองฝายหลวง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.32 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น 16/12/2562 25/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 120 0.32
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (11) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมระบบส่งน้ำยาว 5,000 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ อ่างเก็บน้ำบ้านโคกกลาง (พรด.) ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น 07/01/2563 13/01/2563 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (141) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำละเลิงหวาย ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 โนนข่า พล ขอนแก่น 15/01/2563 15/01/2563 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (19) ฝายลำน้ำห้วยกุดมอง ความยาวสันฝาย 40.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 16/12/2562 16/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,000 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (20) ฝายลำห้วยหญ้าไซตอนบน ความยาวสันฝาย 30.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 5,790,000 9,210,000 ลอมคอม พล ขอนแก่น 16/12/2562 25/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (88) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำยาว 2,100 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านเกษตรก้าวหน้า ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 03/01/2563 10/01/2563 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,200 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (64) แก้มลิงทุ่งพึงพืด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น 09/01/2563 13/01/2563 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 200 1
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านหนองไห ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,846,000 1,846,000 1,846,000 1,846,000 1,846,000 1,846,000 1,846,000 1,846,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ตำบลโนนข่าอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,599,490 2,599,490 2,599,490 2,599,490 2,599,490 2,599,490 2,599,490 2,599,490 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาว ตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,701,495 1,701,495 1,701,495 1,701,495 1,710,495 1,710,495 1,400,000 1,400,000 81.85 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านหว้า-โนนดู่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,552,222 2,552,222 2,552,222 2,552,222 2,552,223 2,552,223 2,552,223 2,552,223 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,002,220 1,991,520 1,991,520 1,991,520 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 04/12/2562 11/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2562 20/12/2562 25/12/2562 754,350 754,350 บ.สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด 26/12/2562 868,000 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 18/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 05/11/2562 13/11/2562 2,095,000 2,095,000 บ.ชัยนันท์อีควิปเมนท์ จำกัด 20/12/2562 2,600,000 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 18/10/2562 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/11/2562 12,600 12,600 หจก.ธิติวิทยา 20/12/2562 12,600 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 18/10/2562 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/11/2562 33,800 33,800 หจก.ธิติวิทยา 20/12/2562 33,800 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 53,600 53,600 53,600 53,600 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 18/10/2562 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/11/2562 53,600 53,600 หจก.ธิติวิทยา 20/12/2562 53,600 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.14) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.38) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ พื้นที่ชลประทาน 99,655ไร่ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 511,000 511,000 511,000 511,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.43) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่ 1,855 ไร่ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,211,000 4,211,000 4,211,000 4,211,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.637) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ปริมาณ 19,047 ตัน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.316) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 250,000 250,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.65) ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.67) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 29/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.75) ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,880,000 2,880,000 สงเปือย เขาวง กาฬสินธุ์ 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.78) ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,250,000 3,250,000 กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.80) ปรับปรุงถนนเลียบแนวท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,400,000 3,400,000 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 29/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 507 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.127) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแกง ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 7,200,000 7,200,000 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 29/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.133) ปรับปรุงถนนเลียบแนวท่อส่งน้ำสาย 2R - LMP ระบบอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,500,000 8,500,000 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 29/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 1,037 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (74) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 18.181 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 53,757,500 53,757,500 กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 29/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 507 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.39) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยห้วยสะทด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปริมาณดิน 64,640 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3736) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยห้วยสังเคียบ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,941,000 59,000 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 04/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3886) ซ่อมแซมคลอง LMC กม.0+500ถึง8+000(เป็นช่วงๆ)และคลอง 1L-LMC กม.0+000ถึง 4+900(เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยฝา โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3887) ซ่อมแซมคลอง LMC กม.0+700 ถึง กม.4+150 และคลอง RMC กม.0+500 ถึง กม. 3+100 (เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยจาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์ 05/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3888) ซ่อมแซมคลอง RMC กม.0+000 ถึง 5+000(เป็นช่วงๆ)และคลอง 1R-2L-RMC กม.0+000 ถึง 2+400(เป็นช่วงๆ) อ่างแก็บน้ำห้วยสะทด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3889) ซ่อมแซมคลอง RMC กม.1+500 ถึง 10+000(เป็นช่วงๆ)และคลอง LMC กม.1+000 ถึง 6+000(เป็นช่วงๆ)อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3890) ซ่อมแซมคลอง RMC กม.2+000 -2+575 (เป็นช่วงๆ) และคลอง LMC กม.4+000 - 5+500 (เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3891) ซ่อมแซมคลอง RMC กม.2+000 -4+000 (เป็นช่วงๆ) และคลอง LMC กม.3+500 - 4+000 (เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3892) ซ่อมแซมคลอง RMC กม.2+800 - 3+034 (เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3916) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000-0+050(เป็นช่วงๆ) และขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000-2+000 ปริมาณดิน 350 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3917) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000-1+000(เป็นช่วงๆ) และขุดลอกตะกอนคลองLMC กม.0+000-1+000 ปริมาณดิน 250 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3918) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.16+240-19+500(เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3921) ซ่อมแซมทำนบดิน กม.0+000 - 1+500 (เป็นช่วงๆ) พร้อมอาคารปตร.ปากคลอง 3 แห่ง อ่างเก็บน้ำหนองบ้านสา โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3925) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3928) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำเข้านา LMC กม. 0+500-กม.3+500 และRMC กม.1+150-2+500 (เป็นช่วงๆ)อ่างเก็บน้ำลำพะยัง(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.6) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC. กม.0+000 ถึง กม.4+128 อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (7) ปรับปรุงระบบเก็บกักคันดินยาว 600 เมตร และขุดลอกปริมาณ 120,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 04/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (86) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 20/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,000 460 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (217) อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวีแห่งที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 220 ไร่ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 08/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 220 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (218) อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวีแห่งที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 08/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 200 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฝั่งแดง(4) ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,773,000 1,773,000 1,773,000 1,773,000 1,773,000 1,773,000 1,773,000 1,773,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวีแห่งที่ 2 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 475,400 475,400 475,400 475,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวีแห่งที่ 1 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 492,105 492,105 492,105 492,105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 241,200 241,200 241,200 241,200 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 241,200 22/11/2562 241,200 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 24/10/2562 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 22/11/2562 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 44,500 44,500 44,500 44,500 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 44,500 22/11/2562 44,500 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 20,000 22/11/2562 20,000 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 58,000 58,000 58,000 58,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 58,000 22/11/2562 58,000 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.31) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (อ่างเก็บน้ำห้วยทราย) โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 1.50 กิโลเมตร ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 206,000 206,000 206,000 206,000 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.32) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย) โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 3.42 กิโลเมตร ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 370,000 370,000 370,000 370,000 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.114) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานชัยภูมิ พื้นที่ชลประทาน 32,545 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.116) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานชัยภูมิ พื้นที่ 887 ไร่ คลองส่งสายใหญ่ 67.030 กม. และคลองส่งน้ำสายซอย 40.299 กม. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,331,000 3,331,000 3,331,000 3,331,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.664) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 123 ไร่ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 195,000 195,000 นาฝาย เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.665) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 141 ไร่ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 459,000 459,000 นาฝาย เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสำราญ กม. 0+000 ถึง 2+500 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2,250,000 5,750,000 ศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 19/12/2562 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ กำหนดยื่นซอง ในวันที่ 30 มกราคม 2563 27/01/2563 1,766,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.318) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 380,000 380,000 320,788 320,788 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.3743) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 254,500 254,500 254,500 254,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4364) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร จำนวน 4 สาย จำนวน 22.00 กิโลเมตร (บางส่วน) โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 04/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4365) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบาซ่าน โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 0.60 กิโลเมตร (บางส่วน) ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 2,034 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4366) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาดเหนือ โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 1.50 กิโลเมตร (บางส่วน) ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 04/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4367) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 1.89 กิโลเมตร (บางส่วน) ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4368) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหินลับมีด โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 0.70 กม. (บางส่วน) ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โพนทอง เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4372) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 04/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4373) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 ราย โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 337 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4375) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำตอนล่าง อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย จำนวน 6.00 กิโลเมตร (บางส่วน) โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 04/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 650 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4376) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยทราย จำนวน 6.00 กิโลเมตร (บางส่วน) โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 04/12/2562 27/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4377) ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 นาฝาย เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,100 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ บ้านหนองตะครอง ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 45,000,000 45,000,000 45,000,000 4,570,000 40,430,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 04/12/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 1,800 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,200 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านลาดใหญ่ (ท่าเอียด) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 45,000,000 45,000,000 45,000,000 43,690,000 1,310,000 ลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ 09/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 2,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,600 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,700 ไร่บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 04/12/2562 24/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ กำหนดยื่นซองในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 27/01/2563 1,026,135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 1,700 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (3) แก้มลิงบึงนกโง่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.72 ล้าน ลบ.ม. ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 20,854,100 4,145,900 ศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 04/12/2562 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเองบางส่วนและจ้างเหมาบางส่วน รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 22,261,834 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 3,000 500 0.72
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (6) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,570,000 430,000 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 04/12/2562 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเองบางส่วนและจ้างเหมาบางส่วน รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 16,637,534 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 1,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (20) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา กม. 0+000 ถึง กม. 7+036 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 4,000,000 8,000,000 นาฝาย เมือง ชัยภูมิ 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเองบางส่วนและจ้างเหมาบางส่วน รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 240 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (91) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,125 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ วังกะทะ-บ้านห้วยม่วงพัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 5,720,000 44,280,000 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 04/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเองบางส่วนและจ้างเหมาบางส่วน รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 ขนาดเล็ก 2,000 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (8) แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.336 ล้าน ลบ.ม. ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 11,152,000 8,848,000 กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเองบางส่วนและจ้างเหมาบางส่วน รออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 27/01/2563 15,028,779 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 2,000 330 0.33
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงบึงโลโพพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 23/09/2559 23/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/09/2559 03/10/2559 21/10/2559 04/11/2559 2,644,520 30/11/2559 2,644,520 120 15/03/2560 09/03/2560 12/07/2560 หจก.เอ.บี.เอส.(1990) ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานจ้างเหมาบางส่วนและดำเนินการเองบางส่วน งานจ้างเหมาผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ งานจ้างเหมา กรมชลประทานโดย สชป.6 อนุมัติยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติกรมชลประทานแจ้งให้ หจก.เอ.บี.เอส.(1990) เป็นผู้ทิ้งงาน ผลงานจ้างเหมา 3.84 % 13/12/2562 6,234,149 2,644,520 3,589,629 3,589,629 3,589,629 57.58 47.00 47.00 47.00 47.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,459,892 6,459,892 6,549,892 6,549,892 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 17/08/2561 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 03/10/2561 25/10/2561 15/11/2561 6,459,892 10/01/2562 6,459,892 240 09/02/2562 08/02/2562 06/10/2562 หจก.นุชนารถ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานจ้างเหมา กันเงินเหลื่อมปี 63 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้าไปเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สงวนสิทธิ์ปรับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 13/12/2562 14,535,065 6,459,892 6,459,892 0.00 80.00 77.00 80.00 77.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 402,505 402,505 402,505 402,505 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 08/05/2561 18/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/08/2562 402,505 27/08/2562 402,505 หจก.สิริภูมิการโยธา ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ผลการปฏิบัติงาน 100 % 13/12/2562 402,500 402,505 402,505 402,505 402,505 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงโคกแพงพวยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,105,284 5,105,284 5,105,284 5,105,284 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 09/10/2561 18/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 18/10/2561 09/11/2561 19/11/2561 10,032,100 22/01/2562 10,032,100 210 06/02/2562 05/02/2562 03/09/2562 หจก.108 ซีวิล ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานจ้างเหมา ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ผลการปฏิบัติงาน 100% 13/12/2562 19,208,633 5,105,284 5,105,284 5,105,284 5,105,284 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,796,450 2,796,450 2,796,450 2,796,450 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 16/10/2560 31/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2561 12/02/2561 13/02/2561 2,796,450 26/02/2561 2,796,450 120 13/03/2561 12/03/2561 10/07/2561 หจก.นพนันท์เจริญทรัพย์ ติดปัญหาอื่นๆ งานจ้างเหมาผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ครบอายุสัญญาแล้ว สงวนสิทธิ์ปรับ ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง 16/12/2562 3,510,537 0.00 85.00 85.00 85.00 85.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ฝายห้วยฝรั่ง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,986,440 3,445,364 3,445,364 3,445,364 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 21/02/2561 21/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/03/2561 21/03/2561 11/04/2561 25/04/2561 8,986,440 22/05/2561 8,986,440 210 26/02/2562 20/02/2562 23/09/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกาตรก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ผลการปฏิบัติงาน 100 % 16/12/2562 12,349,955 3,445,364 3,445,364 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ประตูระบายน้ำบ้านโนนหว้านไพล ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 39,865,000 22,389,664 22,389,664 22,389,664 ลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ 13/11/2560 13/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 01/02/2561 06/03/2561 16/03/2561 48,307,000 30/03/2561 48,307,000 340 26/05/2561 18/05/2561 30/04/2562 หจก.อึ้งแซ่เฮง ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ เหลือเบิกเงินงวดสุดท้าย อยู่ระหว่างรออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง คาดการณ์เบิกจ่ายแล้วเสร็จ มกราคม 2563 16/12/2562 48,307,000 22,389,664 22,389,664 0.00 100.00 102.11 100.00 102.11 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงอ่างเก็บน้ำบ้านแท่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,850,651 389,525 389,525 389,525 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 16/10/2560 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/11/2560 23/11/2560 15/12/2560 20/12/2560 21,240,000 30/01/2561 21,240,000 240 09/02/2561 09/09/2561 06/10/2561 หจก.เล้าซุ่ยเซ้ง ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานกันเงินเหลื่อมปี 62 ผลการปฏิบัติงาน 100 % แจ้งตัดชื่องานออก 16/12/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงหนองบงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,268,297 2,508,451 2,508,451 2,508,451 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ 16/10/2560 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/11/2560 23/11/2560 15/12/2560 21/12/2560 19,822,880 13/02/2561 19,822,880 240 05/02/2561 15/02/2561 12/10/2561 หจก.เทพารักษ์ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานกันเงินเหลื่อมปี 62 ผลการปฏิบัติงาน 100 % แจ้งตัดชื่องานออก 16/12/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงหนองละหานค่ายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,346,646 5,219,625 5,219,625 5,219,625 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 16/10/2560 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/11/2560 23/11/2560 15/12/2560 19/12/2560 26,489,835 30/01/2561 26,489,835 240 09/02/2561 09/02/2561 16/10/2561 หจก.เล้าซุ่ยเซ้ง ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานกันเงินเหลื่อมปี 62 ผลการปฏิบัติงาน 100 % แจ้งตัดชื่องานออก 15/01/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงหนองแซงกระเป๋าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,171,500 1,510,280 1,510,280 1,510,280 ศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 16/10/2560 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 29/11/2560 21/12/2560 05/01/2561 13,416,140 29/01/2561 13,416,140 240 15/02/2561 15/02/2561 12/10/2561 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานกันเงินเหลื่อมปี 62 ผลการปฏิบัติงาน 100 % แจ้งตัดชื่องานออก 15/01/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,968,994 1,968,994 1,968,994 1,968,994 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 15/05/2561 23/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2561 24/05/2561 28/05/2561 949,994 19/06/2561 949,994 210 04/07/2561 04/07/2561 29/01/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/05/2561 07/06/2561 15/06/2561 1,019,000 10/09/2561 1,019,000 หจก.สิริภูมิการโยธา ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ผลการปฏิบัติงาน 100 % 13/12/2562 949,900 1,968,994 1,968,994 1,968,994 1,968,994 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานชัยภูมิ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 25/09/2562 13/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 26/11/2562 29/11/2562 3,283,000 27/12/2562 3,283,000 บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ลงนามในสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2562อยู่ระหว่างส่งมอบรถ อยู่ระหว่างส่งมอบรถ 06/01/2563 3,300,000 0.00 100.00 95.00 100.00 95.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานชัยภูมิ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 ตำบลในเมือง เมือง ชัยภูมิ 25/09/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2562 25,800 27/11/2562 25,800 ร้านดาต้า คอมเซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ผลการดำเนินงาน 100 % 20/12/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.83) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานมหาสารคาม ระยะทาง 2.511 กม. ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 19/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.391) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม พื้นที่ชลประทาน 88,120 ไร่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 326,000 326,000 326,000 326,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 18/12/2562 26/12/2562 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 17/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.393) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,201.50 ไร่ และคลองส่งน้ำ ระยะทาง 149.13 กิโลเมตร ที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,854,000 3,854,000 3,854,000 3,854,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 23/12/2562 27/12/2562 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 17/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.871) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ปริมาณ 100 ไร่ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 17/12/2562 26/12/2562 320,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 895 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.319) ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตร ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตำบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 1,655 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.15) ถนนบนทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.300 กม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,740,000 260,000 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 10/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ยางพารา,