ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 02:19:39]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนข่า (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 347,000 347,000 335,442 335,442 96.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (83) ระบบส่งน้ำฝายกุดธาตุพร้อมอาคารประกอบ โครงการฯ น้ำพรม (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 775,300 775,300 718,582 718,582 92.68 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (23) ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา กม.19+000 - กม.22+000 เขื่อนทดน้ำน้ำเชิญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 834,950 834,950 719,763 719,763 86.20 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.88) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.11) ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ กม.4+080 ,กม.5+000 และ กม.5+750 โครงการชลประทานขอนแก่น (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,400 48,400 48,398 48,398 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.66) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,300 30,300 30,164 30,164 99.55 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.61) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 176,300 176,300 161,180 161,180 91.42 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.62) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม.0+420-2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 122,500 122,500 122,286 122,286 99.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.65) ปรับปรุงท่อระบายน้ำป่าคลอง LMC จำนวน 6 แห่ง โครงการฯน้ำพรม (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 252,000 252,000 225,388 225,388 89.44 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.67) ปรับปรุงท่อระบายน้ำป่าคลอง RMC จำนวน 4 แห่ง โครงการฯน้ำพรม (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 224,000 224,000 205,436 205,436 91.71 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1519) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 117,200 117,200 92,153 92,153 78.63 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1552) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 126,400 126,400 126,355 126,355 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1529) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะทด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 117,100 117,100 116,915 116,915 99.84 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1555) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 12AL- RMC กม.0+000 - กม.1+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 110,300 110,300 110,283 110,283 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1556) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-12L- RMC กม.0+000 - กม.1+370 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 114,400 114,400 102,834 102,834 89.89 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1570) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-3L-8R-RMC กม. 0+000-0+980 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 100,800 100,800 99,711 99,711 98.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1571) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-8R-RMC กม. 0+000-5+760 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 138,300 138,300 114,378 114,378 82.70 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1561) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC ช่วง กม.11+500 - 14+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 135,800 135,800 134,746 134,746 99.22 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1585) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลอง LMC โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 123,900 123,900 123,889 123,889 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1586) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.19+570 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 98,600 98,600 92,417 92,417 93.73 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1602) ขุดลอกตะกอนดินตกจมคลองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 100,700 100,700 95,324 95,324 94.66 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1603) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 6R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 103,000 103,000 74,916 74,916 72.73 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1616) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.7+000 -10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 116,300 116,300 42,350 42,350 36.41 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1635) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.40+500 - 43+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 111,054 111,054 79.32 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1628) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 195,000 195,000 194,199 194,199 99.59 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1630) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 105,796 105,796 102,636 102,636 97.01 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1639) ซ่อมแซมคลองแยกซอย 11R -LMC จำนวน 7 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 103,000 103,000 78,058 78,058 75.78 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1647) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+400-1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 116,700 116,700 84,504 84,504 72.41 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1648) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 123,400 123,400 103,320 103,320 83.73 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1650) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC กม.10+400 - 11+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 115,400 115,400 111,842 111,842 96.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1651) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.6+800 - 7+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 176,700 176,700 137,822 137,822 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1673) ซ่อมแซมคลอง LMC กม. 73+300 - 82+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 145,000 145,000 124,156 124,156 85.62 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1681) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 374,600 374,600 367,157 367,157 98.01 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1692) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.28+950 -42+410 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 185,900 185,900 109,528 109,528 58.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1693) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-RMC กม. 11+400 - 17+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 183,700 183,700 176,274 176,274 95.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.411) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 227,000 227,000 217,495 217,495 95.81 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.645) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 117,000 117,000 116,339 116,339 99.44 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.15) ปรับปรุงคลอง 1R-5R-LMC กม.1+640-2+720 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 115,500 115,500 114,244 114,244 98.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (10) ปรับปรุงคลองสาย 5DL-RMC จำนวน 1 สาย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 392,500 392,500 352,196 352,196 89.73 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยยาง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 226,500 226,500 199,042 199,042 87.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (38) ปรับปรุงด้านท้ายทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 579,000 579,000 448,013 448,013 77.38 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (41) ติดตั้งเปลี่ยนฝายยางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำฝายยางบ้านชาดหัวเรือ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 677,000 677,000 635,622 635,622 93.89 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (42) ติดตั้งเปลี่ยนฝายยางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำฝายยางบ้านเมืองบัว โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,017,000 1,017,000 923,957 923,957 90.85 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวา ระยะที่ 4 โครงการฯน้ำเชิญ จ.ชัยภูมิ 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 605,530 605,530 555,280 555,280 91.70 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (17) ฝายบ้านโนนลาน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,257,000 1,257,000 1,079,711 1,079,711 85.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (91) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฝั่งแดง(4) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,078,700 1,078,700 1,018,000 1,018,000 94.37 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (92) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยไร่ (3) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 397,000 397,000 373,772 373,772 94.15 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (199) ฝายห้วยขี้บ้ง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 534,000 534,000 515,370 515,370 96.51 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (209) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชีบน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 805,000 805,000 768,696 768,696 95.49 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (18) แก้มลิงห้วยคาพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 524,000 524,000 523,369 523,369 99.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1587) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1A-L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 110,500 110,500 109,806 109,806 99.37 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1600) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.12+850-13+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 177,000 177,000 173,186 173,186 97.85 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1575) ซ่อมแซมคลอง 11R-LMC กม. 0+000 - 7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 304,000 304,000 303,745 303,745 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (94) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนฆ้อง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 787,800 787,800 661,217 661,217 83.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (17) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำท่าพระ (หนองหลด) พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 379,110 379,110 163,941 163,941 43.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (29) ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบปากลำห้วยหวาย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 620,700 620,700 404,373 404,373 65.15 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านกอกโนนแต้ พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 209,690 209,690 11,422 11,422 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (3) แก้มลิงหนองแกพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 287,432 287,432 287,101 287,101 99.89 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (15) แก้มลิงหนองแซงกระเป๋าพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 510,000 510,000 357,600 357,600 70.12 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (42) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำบ้านแท่นพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 968,000 968,000 816,935 816,935 84.39 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (54) แก้มลิงหนองบงพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 845,000 845,000 594,758 594,758 70.39 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (63) แก้มลิงหนองละหานค่ายพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 886,000 886,000 605,741 605,741 575,901 68.37 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (9) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 675,000 675,000 638,520 638,520 94.60 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.1617) ซ่อมแซมอาคารบังคบน้ำปลายคลองซอยท่าใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.25) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 234,100 234,100 233,440 233,440 99.72 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (16) สระเก็บน้ำทฤษฎีใหม่ พื้นที่ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ-อ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 120 แห่ง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 477,300 477,300 371,011 371,011 77.73 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.27) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 187,000 187,000 164,260 164,260 87.84 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.128) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,900 46,900 134,000 134,000 133,914 133,914 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.130) ซ่อมแซมทำนบดินโครงการกุดละว้า (พ.ร.ด.) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 42,000 42,000 41,987 41,987 99.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.132) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตร ในเขตโครงการชลประทานมหาสารคาม (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 46,900 46,900 46,564 46,564 99.28 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (69) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอิเฒ่า (ระยะ 2) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 132,422 132,422 52.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.26) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,500 140,500 140,107 140,107 99.72 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (16) สระเก็บน้ำทฤษฎีใหม่ พื้นที่ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ-อ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 120 แห่ง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.608) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.68) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,000 25,000 24,640 24,640 98.56 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (39) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 83,000 83,000 82,789 82,789 99.75 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (40) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองบัว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 152,000 152,000 73,256 73,256 48.19 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (15) แก้มลิงหนองคูขาด พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยอึ่ง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 835,400 835,400 789,788 789,788 94.54 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (66) แก้มลิงห้วยเชียงส่ง พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 224,400 224,400 88,695 88,695 39.53 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (30) ระบบระบายน้ำฝายท่าส้มมอพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 402,200 402,200 288,614 288,614 71.76 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (1.24) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาภายในหัวงานฝายยางบ้านแก้งสนามนาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,000 23,000 13,705 13,705 59.59 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (11) ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 11,076 11,076 18.46 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) แก้มลิงห้วยฝรั่งพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชัยภูมิ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 35,064 35,064 29.22 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) ฝายห้วยยางดำ จังหวัดชัยภูมิ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 94,600 94,600 82,011 82,011 86.69 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมคันคลองผันน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาก กม.0+000-0+239,0+755-0+890,2+190+2+450,2+750-3+500,3+820-4+650 จังหวัดมหาสารคาม (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 4,109 4,109 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซ่มพนังกั้นน้ำชี กม.15+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 70,300 70,300 10,670 10,670 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ช่วง กม.0+450 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังขอนแก่น (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 18,800 18,800 15,000 15,000 79.79 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 283,300 283,300 112,283 112,283 39.63 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 197,400 197,400 51,182 51,182 25.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 21,000 21,000 14,028 14,028 66.80 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) เขื่อนห้วยขอนสัก จังหวัดมหาสารคาม (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 83,500 83,500 8,690 8,690 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) (11) ปรับปรุงทำนบดินและลาดด้านท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 40,800 40,800 11.33 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ช่วง กม.1+700-1+850 อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จังหวัดมหาสารคาม (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 31,200 31,200 23,060 23,060 73.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 (8) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,466,000 13,466,000 13,466,000 13,466,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 24/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 98,252 07/01/2561 98,252 หจก.ธิติวิทยา 30/01/2561 13,355,000 13,355,000 12,146,166 12,146,166 90.95 100.00 35.00 100.00 35.00 20/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (1.560) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 6 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 794,000 794,000 794,000 794,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 02/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2560 35,696 27/12/2560 35,696 เชรษฐชัย ปิโตรเลี่ยม 27/12/2560 794,000 794,000 733,166 733,166 92.34 100.00 92.00 10.00 92.00 11/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (1.65) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 610,000 610,000 610,000 610,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 343,931 29/11/2560 343,931 บริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 28/12/2560 610,000 610,000 586,823 586,823 96.20 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (1.60) ท่อระบายน้ำลอดคลอง RMC บริเวณบ้านพัก NEWMASIP สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 1 แห่ง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 2,934,300 2,848,900 85,400 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 14/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2560 07/12/2560 21/12/2560 2,489,900 27/12/2560 2,489,900 120 12/01/2561 11/01/2561 11/05/2561 หจก. ธ.ธีรา การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2560 79,238 27/12/2560 79,238 ธิติวิทยา 17/08/2561 2,489,900 2,934,300 2,848,900 85,400 2,934,298 2,848,898 85,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (1.1593) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำคลอง 4L-RMC สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 17/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 70,813 27/11/2560 70,813 ส.เทรดดิ้ง 28/12/2560 200,000 200,000 199,840 199,840 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (6) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,708,000 292,000 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 18/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2560 27/10/2560 14/11/2560 21/11/2560 9,678,000 27/11/2560 9,678,000 180 28/11/2560 28/11/2560 26/05/2561 บริษัท วิศวกรรมธรณีและรากฐาน จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 99,865 22/12/2560 99,865 ธิติวิทยา 03/07/2561 9,708,000 9,968,000 9,678,000 290,000 9,966,777 9,678,290 288,777 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (7) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำลำปาว โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 14,967,300 14,541,300 426,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 27/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2560 10/11/2560 30/11/2560 04/12/2560 14,541,300 20/12/2560 14,541,300 180 21/12/2560 20/12/2560 18/06/2561 บริษัทวิศวกรรมธรณีและรากฐาน จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 95,822 20/12/2560 95,822 ธิติวิทยา 14/03/2561 14,573,906 14,967,300 14,541,300 426,000 14,966,827 14,541,300 425,527 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 ปรับปรุงเสริมคันคลอง RMC (ฝั่งขวา) สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,356,412 1,356,412 1,356,412 1,356,412 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 02/09/2559 21/11/2560 1,919,100 1,339,100 580,000 1,397,012 817,012 1,397,012 72.80 0.00 99.00 0.00 99.00 11/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 ปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคันคลอง RMC (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 1 รายการ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 15,750,000 15,750,000 15,750,000 15,292,000 458,000 เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 28/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2561 23/05/2561 13/06/2561 18/06/2561 10,937,644 03/07/2561 10,937,644 90 18/07/2561 17/07/2561 15/08/2561 หจก.สินทวีขนส่ง (1994) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/07/2561 278,000 26/07/2561 278,000 ธิติวิทยา 13/09/2561 15,291,380 15,750,000 15,292,000 458,000 298,600 298,600 1.90 100.00 60.00 100.00 60.00 11/09/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (28) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 22,070 07/12/2560 22,070 ยนต์กิจกลการ 22/12/2560 2,547,657 2,547,657 2,547,657 2,547,657 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 งานรักษาบริเวณ สชป.6 ปรับปรุงพื้นที่พร้อมอาคารประกอบบริเวณศูนย์เรียนรู้ภายใน สำนักชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,469,500 14,469,500 14,469,500 14,469,500 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 10/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/05/2561 89,786 10/05/2561 89,786 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม 16/05/2561 13,985,076 13,985,076 6,626,358 6,626,358 47.38 100.00 85.00 100.00 85.00 28/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 งานรักษาบริเวณ สชป.6 ก่อสร้างอาคารรับรองข้าราชบริพาร สำนักชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2555 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2555 2555 จ้างเหมาทั้งโครงการ 432,358 432,358 432,358 432,358 4,323,577 4,323,577 4,323,577 4,323,577 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 งานรักษาบริเวณ สชป.6 ก่อสร้างอาคารรับรองข้าราชบริพาร สำนักชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2556 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2556 2556 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,128,341 8,128,341 8,128,341 8,128,341 19,739,172 19,739,172 19,739,172 19,739,172 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 งานรักษาบริเวณ สชป.6 19.ก่อสร้างอาคารรับรองข้าราชบริพาร สำนักชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 937,251 937,251 937,251 937,251 937,251 937,251 937,251 937,251 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 งานรักษาบริเวณ สชป.6 22.ก่อสร้างอาคารรับรองข้าราชบริพาร สำนักชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาบางส่วน 9,449,000 9,449,000 9,449,000 9,245,100 203,900 11,655,158 9,245,100 2,410,058 11,655,158 9,245,100 2,410,058 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 งานรักษาบริเวณ สชป.6 อาคารลานจอดรถและเครื่องจักรกลหนัก สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 35,446 35,446 35,446 35,446 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 งานรักษาบริเวณ สชป.6 ก่อสร้างบ้านพักผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 115,761 115,761 115,761 115,761 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.559) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 67,000 67,000 67,000 67,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 30/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2560 40,453 27/12/2560 40,453 หสน.เชษชัยปริโตรเลี่ยม 29/12/2560 67,000 67,000 40,453 40,453 60.38 100.00 65.00 100.00 65.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.561) บำรุงรักษาหัวงานและคลองที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 29/09/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 31/10/2560 4,310,000 01/11/2560 4,310,000 ค่าแรง 14/03/2561 4,310,000 4,310,000 4,219,351 4,219,351 97.90 100.00 80.00 100.00 80.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.11) ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ กม.4+080 ,กม.5+000 และ กม.5+750 โครงการชลประทานขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 04/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 265,396 25/12/2560 265,396 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง 29/12/2560 1,081,202 1,081,202 1,038,557 1,038,557 96.06 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.60) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 กุดเค้า มัญจาคีรี/สีชมพู ขอนแก่น 30/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 220,280 21/12/2560 220,280 ส.เทรดดิ้ง แอนด์คอนสตักชั้่น 29/12/2560 398,437 398,437 369,604 369,604 92.76 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.127) ซ่อมแซมชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดขอนแก่น โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 06/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 9,755 25/12/2560 9,755 หจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง 22/03/2561 600,000 600,000 504,762 504,762 84.13 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.130) ซ่อมแซมทำนบดินโครงการกุดละว้า (พ.ร.ด.) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 06/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2560 79,910 25/12/2560 79,910 ร้าน ส. เทรดดิ้งแอนด์ คอนสตรัคชั่น 29/12/2560 857,765 857,765 706,422 706,422 82.36 100.00 100.00 100.00 100.00 15/05/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (92) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยไร่ (3) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 44,100,000 44,100,000 44,100,000 44,100,000 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 15/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 27,370 25/12/2560 27,370 หสน.เชษชัยปริโตรเลี่ยม ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 41,816,260 41,816,260 35,366,966 35,366,966 84.58 100.00 20.00 100.00 20.00 03/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 1,800 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (17) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำท่าพระ (หนองหลด) พร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 38,103,400 38,103,400 38,103,400 32,664,400 5,439,000 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 13/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2561 26/01/2561 15/02/2561 20/02/2561 22,571,147 29/12/2560 22,571,147 210 16/06/2561 16/06/2561 11/05/2562 บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2560 26,760 28/12/2560 26,760 บริษัทเอกกมล(2000)จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/06/2561 33,182,142 26,706,903 22,571,147 4,135,756 4,276,690 140,934 4,135,756 16.01 100.00 5.00 100.00 5.00 03/07/2561 1,500 100 0.9
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.183) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ทางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว โครงการชลประทานขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 489,000 11,000 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 06/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/12/2560 488,953 29/12/2560 488,953 45 09/01/2561 06/02/2561 23/02/2561 หจก.ไตรมิตร 2016 28/03/2561 503,612 488,958 488,958 488,953 488,953 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.186) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ร่องชักน้ำ อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า โครงการชลประทานขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 250,000 250,000 250,000 242,900 7,100 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 06/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/01/2561 242,828 24/01/2561 242,828 30 06/02/2561 23/02/2561 08/03/2561 หจก.ไตรมิตร 2016 28/03/2561 249,968 242,828 242,828 242,828 242,828 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.606) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 29/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/12/2560 1,020,000 07/02/2561 1,020,000 150 หจก.เจ.วาย.ก่อสร้าง (1992) ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2561 1,958,967 1,020,000 1,020,000 0.00 100.00 60.00 100.00 60.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.667) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 115,000 115,000 115,000 115,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 15/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 67,330 28/12/2560 67,330 หจก.เชษฐชัยปิโตรเลี่ยม 29/12/2560 115,000 115,000 70,302 70,302 61.13 100.00 80.00 100.00 80.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.1538) ซ่อมแซมหินเรียง อาคารระบายน้ำฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า โครงการชลประทานขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 06/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 380,669 25/12/2560 380,669 หจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง 29/12/2560 1,199,039 1,199,039 1,173,833 1,173,833 97.90 100.00 95.00 100.00 95.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.1566) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า อาคารระบายน้ำล้นและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการชลประทานขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าพระ เมือง ขอนแก่น 29/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 243,003 25/12/2560 243,003 หจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง 29/12/2560 1,999,954 1,999,954 1,998,695 1,998,695 99.94 100.00 90.00 100.00 90.00 03/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.1581) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย โครงการชลประทานขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 โนนข่า พล ขอนแก่น 03/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 30,623 25/12/2560 30,623 บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จํากัด 29/12/2560 899,993 899,993 853,765 853,765 94.86 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.1594) ซ่อมแซมรางระบายน้ำหัวงาน โครงการชลประทานขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2560 271,764 19/12/2560 271,764 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง 27/12/2560 1,037,119 1,037,119 1,011,039 1,011,039 97.49 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.1608) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกกม่วง โครงการชลประทานขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 29/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 269,655 25/12/2560 269,655 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง 29/12/2560 649,836 649,836 619,715 619,715 95.36 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.1620) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้น และระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 29/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 39,935 25/12/2560 39,935 ร้าน ส. เทรดดิ้งแอนด์ คอนสตรัคชั่น 29/12/2560 1,499,322 1,499,322 1,485,433 1,485,433 99.07 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.1653) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว โครงการชลประทานขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 06/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 74,940 25/12/2560 74,940 ร้าน ส. เทรดดิ้งแอนด์ คอนสตรัคชั่น 29/12/2560 492,793 492,793 486,256 486,256 98.67 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.1654) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ และเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ โครงการชลประทานขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 03/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 310,996 25/12/2560 310,996 หจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง 29/12/2560 799,165 799,165 758,651 758,651 94.93 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.1699) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 995,000 995,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 06/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 31,281 25/12/2560 31,281 หจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง 28/03/2561 1,000,000 1,000,000 868,412 868,412 86.84 100.00 80.00 100.00 80.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 06/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2560 45,560 27/12/2560 45,560 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง 28/03/2561 4,564,563 4,564,563 4,112,232 4,112,232 90.09 100.00 75.00 100.00 75.00 28/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (11) ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 06/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2560 12/12/2560 13/12/2560 27/12/2560 6,002,220 02/03/2561 6,002,220 150 31/03/2561 31/05/2561 หจก.108 ซีวิล วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/02/2561 27,770 22/02/2561 27,770 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2561 10,890,611 6,122,220 6,002,220 120,000 97,080 97,080 1.59 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านกอกโนนแต้ พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 7,560,000 7,560,000 7,560,000 2,160,000 5,400,000 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 16/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าแรง XXXX XXXX 22/12/2560 27,370 25/12/2560 27,370 หจก.ยนต์กิจกลการ 29/12/2560 6,121,253 1,349,000 4,772,253 5,318,607 546,354 4,772,253 86.89 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 250 55 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยอึ่ง งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 34,300,000 34,300,000 34,300,000 8,230,000 26,070,000 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 05/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/02/2561 83,310 09/02/2561 83,310 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม 28/03/2561 25,607,814 4,493,130 21,114,684 13,957,091 13,957,091 54.50 100.00 20.00 100.00 20.00 28/08/2561 2,650 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนข่า งบประมาณบูรณาการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 34,300,000 34,300,000 34,300,000 34,300,000 ชนบท ชนบท ขอนแก่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2560 27,370 29/12/2560 27,370 หจก.เชษฐชัยปิโตรเลี่ยม ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2561 32,185,217 32,185,217 29,892,375 29,892,375 92.88 100.00 70.00 100.00 70.00 03/07/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ, 3,200 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น อาคารบังคับน้ำบ้านวังมนและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก จังหวัดขอนแก่น โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 20,759,000 20,759,000 20,759,000 1,245,700 19,513,300 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 24/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/05/2561 31/05/2561 07/06/2561 796,000 796,000 หจก.เฮงหลี ก่อสร้าง 2015 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2561 91,110 25/05/2561 91,110 หสน. เชษฐชัยปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ ยังไม่ลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาของผู้รับจ้าง 29/06/2561 1,245,000 12,600,100 1,245,700 11,354,400 171,110 171,110 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ช่วง กม.0+450 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังขอนแก่น (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 381,200 381,200 381,200 381,200 12/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2561 28,170 24/04/2561 28,170 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม 11/06/2561 381,200 381,200 352,499 352,499 92.47 0.00 60.00 0.00 60.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการสถานีสูบน้ำบ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 11/10/2560 5,000,000 5,000,000 4,535,319 4,535,319 90.71 100.00 95.00 100.00 95.00 17/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น พัฒนาแก้มลิงอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 9,937,300 8,920,000 1,017,300 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/12/2560 26,970 26,970 บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน 28/12/2560 9,937,300 8,920,000 1,017,300 5,496,218 4,478,917 1,017,300 55.31 100.00 95.00 100.00 95.00 17/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น พัฒนาแก้มลิงหนองแวง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 8,450,000 1,550,000 หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 11/10/2560 10,000,000 8,450,000 1,550,000 5,119,151 3,569,151 1,550,000 51.19 100.00 95.00 100.00 95.00 17/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น พัฒนาแก้มลิงบึงกุดเค้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 16,550,000 23,450,000 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 11/10/2560 40,000,000 16,550,000 23,450,000 10,405,348 10,405,348 26.01 100.00 40.00 100.00 40.00 17/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น 11/10/2560 2,500,000 2,500,000 1,819,175 1,819,175 72.77 100.00 95.00 100.00 95.00 17/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำภูผามูกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น 11/10/2560 800,000 800,000 756,453 756,453 94.56 100.00 100.00 100.00 100.00 17/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคนฑา (2) ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาบางส่วน 44,775,000 44,775,000 44,775,000 7,500,000 37,275,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเม็ก 2 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 ดำเนินการเอง 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 11/10/2560 38,000,000 38,000,000 28,437,221 28,437,221 74.83 100.00 30.00 100.00 30.00 17/04/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แก้มลิงหนองอ้อพร้อมอาคารประกอบ งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 19,910,000 19,910,000 19,910,000 12,460,000 7,450,000 19,683,969 12,233,969 7,450,000 19,266,929 11,816,929 7,450,000 97.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ งบเงินกู้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2558 2560 จ้างเหมาบางส่วน 14,734,000 14,734,000 14,734,000 11,295,000 3,439,000 14,727,965 11,288,965 3,439,000 14,723,300 11,284,300 3,439,000 99.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 688,000 688,000 688,000 688,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 23/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2561 15/03/2561 ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 23/03/2561 688,000 688,000 688,000 688,000 100.00 100.00