ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 03:27:30]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 23,600,000 23,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.86) ปรับปรุงระบบป้องกันตลิ่งแม่น้ำบางปะกงระหว่างจุด J.G.P.3และจุดJ.G.P.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 29,295 29,295 18,750 18,750 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.170) ซ่อมแซมหินทิ้ง อ่างเก็บน้ำทับลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 30,742 30,742 90.42 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.171) ขุดลอกสระเก็บน้ำศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 11,945 11,945 99.54 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.172) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 44,000 44,000 38,506 38,506 87.51 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.173) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 44,000 44,000 41,973 41,973 95.39 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.174) ซ่อมเซมคันคลองส่งน่ำโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎร หมู่ 8 บ้านคลองทราย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,000 8,000 7,500 7,500 93.75 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.1) ทำนบดินท่าเนินจันทร์ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,000 10,000 9,960 9,960 99.60 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.2) ทำนบชั่วคราวคลองบึงกระจับ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,300 20,300 18,883 18,883 93.02 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.3) ทำนบชั่วคราวในกลางคลองต้นสะตือ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,400 3,400 2,840 2,840 83.53 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.4) ทำนบชั่วคราวในคลองข้างโรงสี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,600 5,600 2,170 2,170 38.75 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.5) ทำนบชั่วคราวในคลองด้วน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,300 4,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.6) ทำนบชั่วคราวในคลองต้นตาล (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,600 5,600 5,090 5,090 90.89 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.8) ทำนบชั่วคราวในคลองหอทอง(เดิม) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000 5,000 720 720 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.7) ทำนบชั่วคราวในคลองหอกหาย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,500 3,500 2,820 2,820 80.57 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.9) ทำนบชั่วคราวในคลองหูช้าง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,500 4,500 4,495 4,495 99.89 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.10) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.คลองบางกระเบา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,900 2,900 2,850 2,850 98.28 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.11) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.คลองแยกคลองชวดจิก (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,800 2,800 2,610 2,610 93.21 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.12) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองชวดจิก (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,900 2,900 2,540 2,540 87.59 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.17) ป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ทรบ.คลองท่าเลื่อน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000 5,000 4,970 4,970 99.40 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.20) ปิดทำนบชั่วคราวคลองลาวน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.21) ปิดทำนบชั่วคราว คลองทางเกวียน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,400 7,400 7,380 7,380 99.73 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.22) ปิดทำนบชั่วคราว คลองบางผึ้ง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,500 7,500 4,500 4,500 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.23) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองตาโต (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,800 1,800 1,740 1,740 96.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.24) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองตาลอย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,600 2,600 2,370 2,370 91.15 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.25) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองบางซ่อน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,300 2,300 1,490 1,490 64.78 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.26) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองสนามจันทร์ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,400 2,400 2,400 2,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.27) อาคารชลประทาน ปตร.คลองต้นหมัน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,800 1,800 1,740 1,740 96.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.28) อาคารชลประทาน ปตร.คลองทรายมูล (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,800 4,800 3,000 3,000 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.29) อาคารชลประทาน ปตร.คลองท่าทองหลาง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,400 2,400 1,435 1,435 59.79 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.30) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางข้าว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,700 11,700 10,905 10,905 93.21 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.31) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางนาง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,600 4,600 3,750 3,750 81.52 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.32) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางไผ่ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,600 3,600 3,480 3,480 96.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.33) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางหัก (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,500 3,500 3,480 3,480 99.43 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.34) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบ้านโพธิ์ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,100 4,100 3,000 3,000 73.17 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.35) อาคารชลประทาน . ทรบ.คลองบางผึ้งเก่า (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,800 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.36) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองหลอดยอ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500 1,500 1,490 1,490 99.33 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.37) อาคารชลประทาน ท่อลอดถนนคลองตากวย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,000 2,000 1,185 1,185 59.25 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.38) อาคารชลประทาน ปตร.คลองท่าแค (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,200 4,200 3,750 3,750 89.29 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.39) อาคารชลประทาน ปตร.คลองทุ่งช้าง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,900 3,900 3,740 3,740 95.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.40) อาคารชลประทาน ปตร.คลองนาบน (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500 2,500 2,405 2,405 96.20 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.41) อาคารชลประทาน ปตร.คลองนาล่าง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,200 4,200 4,145 4,145 98.69 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.42) อาคารชลประทาน ปตร.คลองหนองบัว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500 1,500 1,460 1,460 97.33 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.43) อาคารชลประทาน ปตร.คลองหลอดยายคำ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,400 4,400 4,380 4,380 99.55 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.29) ขุดสระโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ขยายผลของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 26,408 26,408 88.03 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (23) ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักแก้มลิงหนองตะพอง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 418,200 418,200 114,188 114,188 27.30 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.167) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 292,000 292,000 276,216 276,216 94.59 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.169) ซ่อมแซมเขื่อนดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 290,000 290,000 272,598 272,598 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.45) ปรับปรุงระบบประปาหัวงานอ่างเก็บน้ำดอกกราย โครงการชลประทานระยอง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 26,340 26,340 87.80 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.46) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,200 12,200 11,985 11,985 98.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.47) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพัก ระดับ3-4, 5-6 และ 7-8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,200 12,200 11,325 11,325 92.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.48) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงช่างกล 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,200 14,200 14,195 14,195 99.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.49) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบนสันเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 32,900 32,900 32,554 32,554 98.95 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.50) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานเอนกประสงค์ท้ายเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 43,800 43,800 37,873 37,873 86.47 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.51) ปรับปรุงระบบสื่อสารที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 79,900 79,900 60,481 60,481 75.70 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.52) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน GALLERY โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 176,300 176,300 170,182 170,182 96.53 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.83) ท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำบ้านหนองยาง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 87,007 87,007 87.01 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.84) คลองส่งน้ำสายใหญ่ท่าลาด กม.40+300-43+300 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 236,863 236,863 78.95 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.2130) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำพระปรง โครงการชลประทานสระแก้ว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,600 140,600 132,803 132,803 94.45 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.2151) ซ่อมเสริมอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โครงการชลประทานตราด (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 122,681 122,681 94.37 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.2163) ซ่อมแซมพร้อมติดตั้งแท่น ท่อสูบ-ส่งน้ำสำหรับเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเคลื่อนที่ ขนาด ๓ ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 ชุด พร้อม ขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ KVA. ปตร.คลองบางนาง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 125,300 125,300 112,724 112,724 89.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.2232) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 4.2ขวา ฝั่งขวา กม.0+000 - 3+000 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 131,640 131,640 94.03 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.2245) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1ขวา ฝั่งซ้าย กม.6+215 - 8+100 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 103,000 103,000 92,606 92,606 89.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.35) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 966,400 966,400 925,413 925,413 95.76 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (60) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกกรวด (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 427,900 427,900 273,027 273,027 63.81 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (61) ประตูระบายน้ำกลางคลองมโนรมย์ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 440,000 440,000 405,285 405,285 92.11 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (118) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันนาสูง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 595,000 595,000 521,649 521,649 87.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (119) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเทศบาลตำบลแสลง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 618,000 618,000 259,747 259,747 42.03 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (28) แก้มลิงบ้านคลองมะลิ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 144,700 144,700 121,977 121,977 84.30 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (2) ประตูระบายน้ำกลางคลองบางหอย บานระบาย 2 ชั้น (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 296,221 296,221 92.57 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (59) ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายโครงการฝายบ้านค่าย(12แห่ง) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 503,728 503,728 91.59 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (42) ท่อระบายน้ำคลองวังใหญ่ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 239,000 239,000 208,446 208,446 87.22 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (16) แก้มลิงทุ่งโพธิ์ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 358,100 358,100 328,827 328,827 91.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (2) ประตูระบายน้ำคลองโพธิ์ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 440,000 440,000 285,673 285,673 64.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (20) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 372,680 372,680 93.17 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.2251) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 1L-1L-LMC ช่วงกม. 0+100 - 8+740 โครงการชลประทานนครนายก (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 67,147 67,147 95.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.2208) ซ่อมแซมลาดตลิ่งอ่างเก็บน้ำบางพระ โครงการชลประทานชลบุรี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 117,400 117,400 102,921 102,921 87.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.2209) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางหัก พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 64,000 64,000 49,822 49,822 77.85 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (40) ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุพร้อมขุดลอก ระยะที่ 2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2562 ดำเนินการเอง 1,649,000 1,649,000 487,533 487,533 29.57 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (64) ปรับปรุงระบบป้องกันตลิ่งแม่น้ำบางปะกง จำนวน 4 แห่ง จุดที่ 9 จุดที่ 10,จุดที่ 11 ,จุดที่ 12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 86,289 86,289 77,514 77,514 89.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.85) งานท่อลอดคลองบางไผ่ (กม.6+827) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 40,104 40,104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) อาคารอัดน้ำคลองบางกระทุ่มพร้อมการขุดลอก (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.14) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคารฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา คลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 185,000 185,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำท้าย Seepage-Flowmeter กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 154,000 154,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมอาคาร Control House พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา คลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 155,000 155,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1.14) ปรับปรุงถนนเชื่อมต่อสะพาน คสล. ข้ามท้ายทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้ โครงการชลประทานสระแก้ว (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 68,100 68,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (2) อาคารบังคับน้ำบ้านหมอมุ่ย (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) (1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองทับมา (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,240,000 1,240,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำหนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 88,000 88,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมอาคารชลประทานบ้านสวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ คลองหลวง กม.17+000-17+300 จังหวัดชลบุรี (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 79,000 79,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมหินทิ้งคลองประแสร์ จังหวัดระยอง (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) ซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมจังหวัดระยอง (LS) (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 59,000 59,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) โครงการระบบสูบน้ำผันน้ำคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 835,000 835,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) โครงการอาคารอัดน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,807,000 4,807,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) 472. ปรับปรุงหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลทร จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 335,000 335,000 323,513 323,513 96.57 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) 473. ปรับปรุงหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลทร จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 371,000 371,000 361,353 361,353 97.40 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.9 (11) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,171,000 12,171,000 12,171,000 12,171,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 07/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/01/2561 18,850 22/01/2561 18,850 บริษัท ไอ.ที.ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จำกัด 29/03/2561 10,704,050 10,704,050 7,262,749 7,262,749 67.85 90.83 41.00 90.83 41.00 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 (1.659) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 9 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 07/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2561 64,659 16/01/2561 64,659 หจก.โซดิแอค ดีไซน์ 29/03/2561 1,000,000 1,000,000 724,166 724,166 72.42 90.00 72.42 90.00 72.24 14/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Wireless Access Point ย่านความถี่ 2.4 GHz. และ 5 GHz. สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 23,000 23,000 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 23,000 23,000 26/12/2560 23,000 23,000 23,000 23,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Wireless Access Point สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,800 5,800 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 5,700 5,700 26/12/2560 5,700 5,700 5,700 5,700 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 15,943 15,943 26/12/2560 15,943 15,943 15,943 15,943 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 176,500 176,500 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 174,945 174,945 26/12/2560 174,945 174,945 174,945 174,945 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,500 9,500 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 9,500 9,500 26/12/2560 9,500 9,500 9,500 9,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,000 11,000 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 11,000 11,000 26/12/2560 11,000 11,000 11,000 11,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 12,000 12,000 26/12/2560 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 312,800 312,800 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 310,000 310,000 26/12/2560 310,000 310,000 310,000 310,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 45 มิลลิเมตร สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2560 20,000 20,000 26/12/2560 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.9 (31) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,069,000 1,069,000 1,069,000 1,069,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 12/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2561 450,000 12/03/2561 450,000 หจก. ว วัฒนาเทรดดิ้ง ชลบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/08/2561 1,069,000 1,069,000 1,069,000 1,069,000 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 14/08/2561 0 0 0 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.9 ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและติดตั้งวางท่อประปา อาคารสำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 718,421 718,421 718,421 718,421 718,156 718,156 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,600,000 2,600,000 2,600,000 1,964,000 636,000 2,600,000 1,964,000 636,000 265,277 265,277 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.166) กำจัดวัชพืชคลองพานทอง โครงการชลประทานชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 บางนาง พานทอง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 10,000 14/12/2560 10,000 บริษัท นาคะพงษ์ ชลบุรี จำกัด 13/03/2561 69,862 69,862 69,862 69,862 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.658) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2560 10,000 31/10/2560 10,000 บริษัท นาคะพงษ์ชลบุรี จำกัด 22/03/2561 600,000 600,000 353,200 353,200 58.87 90.00 80.00 90.00 80.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.660) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,309,500 3,309,500 3,309,500 3,309,500 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/12/2560 35,580 12/12/2560 35,580 บริษัท นาคะพงษ์ชลบุรี จำกัด 22/03/2561 3,309,500 3,309,500 2,500,836 2,500,836 75.57 93.67 81.00 93.67 81.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.95) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2560 10,000 31/10/2560 10,000 บริษัท นาคะพงษ์ชลบุรี จำกัด 22/03/2561 1,100,000 1,100,000 943,441 943,441 85.77 100.00 82.00 100.00 82.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.43) ปรับปรุงระบบประปาและระบบระบายน้ำภายในหัวงาน โครงการชลประทานชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ท่าข้าม บางปะกง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/10/2560 390,384 01/11/2560 390,384 ร้านสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง 23/11/2560 750,000 750,000 738,984 738,984 98.53 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.44) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในบริเวณหัวงาน โครงการชลประทานชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 11/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 483,515 20/11/2560 483,515 ร้าน ส. ซัพพลาย 23/11/2560 900,000 900,000 878,867 878,867 97.65 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.625) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำหนองค้อ โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,809,000 4,669,000 140,000 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 14/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2560 28/11/2560 08/12/2560 25/12/2560 2,539,920 12/02/2561 2,539,920 150 20/03/2561 19/03/2561 16/08/2561 หจก.วิโรจน์ทวีทรัพย์ก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองค้อเพิ่มขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินการขุดลอกได้ 02/04/2561 4,699,089 2,539,920 2,539,920 521,664 521,664 20.54 100.00 52.00 100.00 52.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2105) ซ่อมแซมท้าย Control Room อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2560 152,880 01/11/2560 152,880 บริษัท ลองดูวัสดุก่อสร้าง จำกัด 13/12/2560 400,000 400,000 366,755 366,755 91.69 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2106) ซ่อมแซมรางระบายท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/10/2560 134,105 07/11/2560 134,105 บริษัท ลองดูวัสดุก่อสร้าง จำกัด 23/11/2560 500,000 500,000 408,144 408,144 81.63 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2107) ซ่อมแซมลาดด้านหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/10/2560 302,168 07/11/2560 302,168 บริษัท ลองดูวัสดุก่อสร้าง จำกัด 23/11/2560 600,000 600,000 569,361 569,361 94.89 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2108) ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 301,202 14/11/2560 301,202 บริษัท ลองดูวัสดุก่อสร้าง จำกัด 23/11/2560 800,000 800,000 747,653 747,653 93.46 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2109) ซ่อมแซม ทรบ.คลองจากและขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คลองตำหรุ เมือง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 214,684 16/11/2560 214,684 ร้านสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง 23/11/2560 400,000 400,000 399,127 399,127 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2110) ซ่อมแซม ทรบ.คลองตารอและขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คลองตำหรุ เมือง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2560 209,584 14/11/2560 209,584 ร้านสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง 23/11/2560 400,000 400,000 373,771 373,771 93.44 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2111) ซ่อมแซม ทรบ.คลองตาพุกและขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 คลองตำหรุ เมือง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 221,337 15/11/2560 221,337 ร้านสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง 23/11/2560 450,000 450,000 449,837 449,837 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2112) ซ่อมแซม ทรบ.คลองตาเสือและขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 คลองตำหรุ เมือง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 219,641 14/11/2560 219,641 ร้าน ส. ซัพพลาย 23/11/2560 450,000 450,000 448,307 448,307 99.62 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2113) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหน้าบ้านและขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 คลองตำหรุ เมือง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 220,461 20/11/2560 220,461 ร้านสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง 23/11/2560 450,000 450,000 443,238 443,238 98.50 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2114) ซ่อมแซม ปตร.คลองตำหรุ โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 คลองตำหรุ เมือง ชลบุรี 04/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2560 251,759 27/11/2560 251,759 ร้านสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง 13/12/2560 750,000 750,000 737,053 737,053 98.27 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2152) ซ่อมแซมที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/10/2560 240,971 13/11/2560 240,971 บริษัท ลองดูวัสดุก่อสร้าง จำกัด 23/11/2560 350,000 350,000 347,654 347,654 99.33 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2161) ซ่อมแซม ทรบ.คลองยายทรัพย์และขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 263,305 14/11/2560 263,305 ร้านสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง 23/11/2560 500,000 500,000 491,370 491,370 98.27 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2162) ซ่อมแซม ทรบ.คลองแยกบางแสมและขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 256,897 16/11/2560 256,897 ร้าน ส. ซัพพลาย 23/11/2560 550,000 550,000 517,401 517,401 94.07 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2208) ซ่อมแซมลาดตลิ่งอ่างเก็บน้ำบางพระ โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 22/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2560 12/12/2560 26/01/2561 640,010 30/01/2561 640,010 บริษัท ลองดูวัสดุก่อสร้าง จำกัด 30/03/2561 1,766,011 1,766,011 1,632,727 1,632,727 92.45 100.00 95.00 100.00 95.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2233) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอ่างฯมาบประชัน กม 4+271 โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 โป่ง บางละมุง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2560 437,819 22/11/2560 437,819 บริษัท ลองดูวัสดุก่อสร้าง จำกัด 23/11/2560 800,000 800,000 780,021 780,021 97.50 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2234) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอ่างฯมาบประชัน กม 1+821 โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โป่ง บางละมุง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2560 13/12/2560 28/12/2560 799,753 16/01/2561 799,753 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด 28/03/2561 1,500,000 1,500,000 1,427,840 1,427,840 95.19 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.2292) ซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานท้ายท่อผันน้ำห้วยใหญ่- อ่างฯ ชากนอก โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2560 487,602 22/11/2560 487,602 ร้าน เคอาร์ ฮาร์ดแวร์ 13/12/2560 900,000 900,000 890,099 890,099 98.90 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (40) ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุพร้อมขุดลอก ระยะที่ 2 โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 88,200,000 88,200,000 88,200,000 1,803,000 86,397,000 หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี 11/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2560 06/12/2560 27/12/2560 29/12/2560 17,946,740 18/01/2561 17,946,740 60 19/01/2561 19/01/2561 19/03/2561 บริษัท เอกชัยวัสดุก่อสร้างจำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 79,350 21/12/2560 79,350 บริษัท นาคะพงษ์ ชลบุรี จำกัด 30/03/2561 20,804,222 80,824,164 800,924 80,023,240 42,534,827 42,534,827 52.63 87.41 56.00 87.41 56.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.16) ป้องกันน้ำเค็มตามแนวคลองชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 735,000 735,000 735,000 735,000 คลองตำหรุ,ท่าข้าม เมือง,บางปะกง ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี 11/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 471,971 20/11/2560 471,971 ร้าน ส. ซัพพลาย 22/11/2560 735,000 735,000 704,449 704,449 95.84 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ซ่อมแซมคลองระบายน้ำหนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี (LS) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,912,000 1,912,000 2,000,000 2,000,000 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/03/2561 03/04/2561 09/04/2561 458,966 25/06/2561 458,966 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์ทวัทรัพย์ ก่อสร้าง 26/06/2561 1,912,000 1,912,000 1,410,776 1,410,776 73.79 0.00 80.00 0.00 80.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 13/03/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2560 24/03/2560 12/04/2560 20/04/2560 5,985,873 25/04/2560 5,985,873 150 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขน ย้าย 1 กม. จำนวน 224,190.00 ลบ.ม. งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เลขที่ EB ชบ.-จ.02/2560 และได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด ลงนามในสัญญาในวันที่ 25 เมษายน 2560 ( ตามเอกสารแนบ 1 ) โครงการขอเรียนชี้แจงเหตุใดปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และทางโครงการได้ดำเนินการอย่างไร ดังนี้ 1. วันที่ 25 เมษายน 2560 ระดับน้ำอ่างเก็บน้ำหนองค้อมีระดับ + 63.43 ม.(รทก.) ปริมาณ น้ำ 12.90 ล้าน ลบ.ม. ระดับขุดลอกตามสัญญาอยู่ที่ + 58.00 ม. (รทก.) และ + 59.00 ม. (รทก.) จากระดับน้ำในวันที่ 25 เมษายน 2560 สูงกว่าระดับขุดลอก 5.43 เมตร( ตามเอกสารแนบ 2 ) จึงไม่ส่งมอบพื้นที่การดำเนินงานได้ 2. จากวันที่ 25 เมษายน 2560 เป็นต้นมาระดับน้ำยังมีแนวโน้มที่สูง ทั้งที่โครงการชลประทาน ชลบุรีมีการระบายน้ำบางส่วน วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีหนังสือโครงการชลประทานชลบุรี ที่ กษ 0318.06 / 239 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงผู้รับจ้าง เรื่องขอเชิญรับฟังการชี้แจงรายละเอียดงานก่อสร้าง เนื่องจากระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองค้อยังมีปริมาณสูง มีข้อสรุปการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้รับจ้าง ขอให้ชะลอการแจ้งเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาไปก่อน จนกว่าพื้นที่ปฏิบัติงานจะพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้และจะแจ้งให้เข้าดำเนินการต่อไป โดยผู้รับจ้างยินดีที่ให้ทางโครงการชลประทานชลบุรี ชะลอการแจ้งเข้าทำงานตามสัญญาจนกว่าผู้ว่าจ้างจะสั่งเข้าทำงานตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ( ตามเอกสารแนบ 3 ) ปัจจุบัน ( วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ) ระดับน้ำ + 63.25 ม.( รทก.) ซึ่งเป็นระดับน้ำที่สูง จึงไม่สามารถสั่งเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาได้ 3. ปัจจุบันโครงการชลประทานชลบุรี ได้ทำการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองค้อมาที่อ่างเก็บน้ำ บางพระ เพื่อทำการลดระดับน้ำ วันละประมาณ 100,000 ลบ.ม. ซึ่งระดับน้ำลดลงวันละประมาณ 4 เซนติเมตร ซึ่งระดับที่จะแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้เมื่อระดับน้ำลดลงที่ระดับประมาณ +60.00 ม.(รทก.) 4. อ่างเก็บน้ำหนองค้อ เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการอุตสาหกรรม ในเขต พื้นที่อำเภอศรีราชา และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง การบริหารจัดการน้ำต้องพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดกับพื้นที่ หากการบริหารจัดการน้ำมีข้อผิดพลาดจะทำให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ 27/03/2561 9,355,536 10,000,000 9,709,000 291,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี คันกั้นน้ำคลองบางแสม ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 บางนาง พานทอง ชลบุรี 13/03/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/04/2560 26/04/2560 18/05/2560 18/05/2560 13,586,948 14/07/2560 13,586,948 150 26/07/2560 26/07/2560 22/12/2560 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด 16/10/2560 14,573,121 25,000,000 24,280,000 720,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/08/2561 1 200
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหน้าพระธาตุ ระยะที่ 2 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2560 (แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) งบกลาง 2561 งานผูกพันใหม่ 2561 2564 ดำเนินการเอง 333,000,000 140,000 หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี ติดปัญหาอื่นๆ คป.ชลบุรี ได้โอนให้ โครงการก่อสร้าง9 แล้ว 10/07/2561 140,000 140,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,362,000 13,362,000 13,362,000 13,362,000 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี 13/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/04/2561 12,634,401 13,088,100 13,088,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี 264. ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุพร้อมขุดลอก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 13,161,288 13,161,288 13,161,387 13,161,387 12,685,420 12,685,420 96.38 0.00 100.00 0.00 100.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี 493. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,750,959 1,750,959 ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานของ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล 10/07/2561 1,750,959 1,750,959 1,746,573 1,746,573 99.75 0.00 0.00 0.00 0.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี 494. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 4,418,670 4,418,670 ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานของ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล 10/07/2561 4,418,670 4,418,670 4,417,421 4,417,421 99.97 0.00 0.00 0.00 0.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี 495. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมาบประชัน จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,832,919 1,832,919 ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานของ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล 10/07/2561 1,832,919 1,832,919 1,831,643 1,831,643 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00 10/07/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 18/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/05/2561 1,030,000 1,030,000 535,732 535,732 52.01 0.00 35.00 0.00 35.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างฯบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 884,000 884,000 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 07/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/05/2561 1,000,000 1,000,000 266,348 266,348 26.63 0.00 43.00 0.00 43.00 07/08/2561
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองระบายน้ำหนองค้อ - บางพระ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,200,000 9,200,000 8,174,000 7,936,000 238,000 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 07/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 9,200,000 8,962,000 238,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00