ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:47:14]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.19) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคภายใน.โครงการชลประทานยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 03/04/2562 483,980 30 04/04/2562 03/04/2562 03/05/2562 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.20) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 .โครงการชลประทานยโสธร ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ปรับปรุงถนนคันพนังก้านฮุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,483,000 06/02/2562 2,163,332 180 07/02/2562 07/02/2562 05/08/2562 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย E ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,360,000 14/06/2562 1,823,812 180 21/06/2562 21/06/2562 17/12/2562 บริษัท ส.สิทธิโชคการโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย D ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 3.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,920,000 28/06/2562 2,989,985 180 14/07/2562 14/07/2562 09/01/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย C ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 12.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,200,000 14/06/2562 11,169,000 180 21/06/2562 21/06/2562 17/12/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย B ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 4.755 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,400,000 01/05/2562 5,815,550 180 15/05/2562 15/05/2562 10/11/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโสกชุมปูน (ลำโพง) ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,000,000 12/12/2561 2,400,000 180 13/12/2561 12/12/2561 10/06/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (53) แก้มลิงห้วยแดงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,586,000 30/01/2562 1,399,804 180 31/01/2562 30/01/2562 29/07/2562 หจก.นีโม่ครับ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.995) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบายสาย B กม.1+500 - กม.3+000 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 19/12/2561 39,405 5 20/12/2561 20/12/2561 24/12/2561 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.999) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย C กม.8+000-9+500 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 29,000 5 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.1001) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย D กม.1+800-3+300 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 19/12/2561 39,760 5 20/12/2561 20/12/2561 24/12/2561 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.172.29) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยเขืองตอนกลาง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 28/11/2561 1,120,000 150 29/11/2561 28/11/2561 27/12/2561 หจก.นีโม่ครับ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.172.31) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยหินลับตอนล่าง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 21/11/2561 1,040,505 180 29/11/2561 28/11/2561 27/05/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.172.32) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยโป่งคอม โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 15/01/2562 1,189,980 90 16/01/2562 16/01/2562 15/04/2562 หจก.ศักดิ์ชัยวิศวกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.174.14) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างโป่งคอม โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 15/01/2562 2,110,228 120 16/01/2562 17/01/2562 15/05/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (4.26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าลาด (เซบาย) ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 26/11/2561 2,000,000 180 27/11/2561 27/11/2561 25/05/2562 หจก.ทรัพย์แสนพันมอเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (4.27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,000,000 21/11/2561 2,260,000 180 27/11/2561 27/11/2561 25/05/2562 หจก.บูรพารวมช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (4.28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดี ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 21/11/2561 2,260,000 180 27/11/2561 27/11/2561 25/05/2562 หจก.บูรพารวมช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (16) แก้มลิงกุดพันเขียวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,000,000 26/11/2561 6,868,840 180 04/12/2561 03/12/2561 01/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)7 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 11 ครั้ง