ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 23:37:47]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคลอง 14R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 0.817 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 05/04/2562 894,149 45 24/04/2562 22/04/2562 07/06/2562 บริษัท เอกเมืองยศ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 4.260 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,500,000 15/05/2562 4,960,007 90 21/06/2562 19/06/2562 18/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.ซี.การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.084 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 5,768,993 90 หจก.พาทิศคอนสตรัดชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.130 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,000,000 05/08/2562 6,099,999 150 บ.เอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 8.860 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,000,000 06/06/2562 9,158,936 120 22/06/2562 20/06/2562 19/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด.พาทิศคอนสตรัดชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.150 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 32,000,000 19/08/2562 14,699,000 75 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาไร่ใหญ่ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 27,000,000 12/02/2562 2,800,000 120 10/03/2562 04/03/2562 07/07/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (4.34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชือก(บ้านโนนสมบูรณ์) ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 27,000,000 23/01/2562 2,764,000 120 09/02/2562 07/02/2562 08/06/2562 บรษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (4.35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเทา 2 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 12/02/2562 1,922,900 120 08/03/2562 27/02/2562 05/07/2562 หจก.เค เพาเวอร์ แอนด์ คอนสทรัดชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน จังหวัดอำนาจเจริญ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,129,932 19/04/2562 1,341,977 120 15/05/2562 14/05/2562 11/09/2562 บริษัท พรีซิคอน จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 9 ครั้ง