ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 08:15:21]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.60) ซ่อมแซมถนนทำนบดินอ่างฯ ห้วยเพลียก (Para A/C) ระยะทาง 0.275 กม. ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 850,000 17/04/2563 579,977 90 24/04/2563 23/04/2563 22/07/2563 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาเก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.61) ซ่อมแซมถนนรอบที่ทำการอ่างฯ ห้วยยางพะไล (Para A/C) ระยะทาง 0.430 กม. ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,300,000 20/04/2563 739,170 90 23/04/2563 22/04/2563 21/07/2563 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.62) ซ่อมแซมถนนทำนบดิน อ่างฯ ห้วยทับครัว (Para A/C) ระยะทาง 0.452 กม. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,400,000 17/04/2563 1,034,265 90 24/04/2563 23/04/2563 22/07/2563 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาเก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.63) ซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำ LMC อ่างฯ บึงกระโตน (Para A/C) ระยะทาง 0.450 กม. ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,400,000 17/04/2563 629,902 60 28/04/2563 27/04/2563 26/06/2563 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาเก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.68) ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงาน อ่างฯ ห้วยบง (Para A/C) ระยะทาง 0.580 กม. ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,800,000 17/04/2563 1,120,908 90 28/04/2563 27/04/2563 26/07/2563 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาเก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.69) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างฯ ลำเชียงไกร (ตอนล่าง) (Para A/C) ระยะทาง 0.585 กม. ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,800,000 20/04/2563 901,430 90 01/05/2563 30/04/2563 29/07/2563 หจก.ด่านขุนทด กิตติชัย
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.70) ซ่อมแซมถนนรอบที่ทำการอ่างฯ ห้วยซับประดู่ (Para A/C) ระยะทาง 0.700 กม. ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,100,000 20/04/2563 1,190,372 90 01/05/2563 01/05/2563 29/07/2563 หจก.ด่านขุนทด กิตติชัย
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.71) ซ่อมแซมถนนทำนบดิน อ่างฯ ห้วยยาง (Para A/C) ระยะทาง 0.745 กม. ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,300,000 17/04/2563 1,379,750 90 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาเก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.687) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 12/02/2563 50,000 9 14/04/2563 14/04/2563 22/04/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3710) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ความจุ 0.05 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 03/04/2563 756,272 90 18/04/2563 17/04/2563 16/07/2563 หจก.วาสนาดีการโยธา 168
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3711) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยปราสาทใหญ่ ปริมาณดินขุด 80,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 17/04/2563 739,212 90 28/04/2563 25/04/2563 26/07/2563 หจก.หินตั้ง วิศวกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3712) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน ปริมาณดินขุด 0.138 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,000,000 17/04/2563 2,653,440 150 28/04/2563 27/04/2563 24/09/2563 บริษัท ปิณฑิกเศรษฐี จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (23) ระบบระบายน้ำลำจักราช บ.บุวังหว้า-บ.ขาม ความยาว 4 กม. ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,202,800 17/04/2563 12,860,740 210 23/04/2563 22/04/2563 18/11/2563 บริษัท ปราสาทสุข จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (24) อาคารระบายน้ำล้นปกติ ขนาด 6 X 4.5 เมตร จำนวน 4 บาน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 23/04/2563 34,865,994 180 28/04/2563 28/04/2563 24/10/2563 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (98) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-อำเภอพระทองคำ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 131,668,900
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (55) แก้มลิงบ้านพุดซา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,792,600 28/04/2563 4,147,000 150 08/05/2563 07/05/2563 04/10/2563 บริษัท ปราสาทสุข จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (56) แก้มลิงบ้านเขื่อน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 16,575,000 20/04/2563 2,946,438 150 01/05/2563 30/04/2563 27/09/2563 บริษัท ปิณฑิกเศรษฐี จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (57) แก้มลิงบ้านโพธิ์ตาสี พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 11,399,600 17/04/2563 3,858,030 150 24/04/2563 23/04/2563 20/10/2563 บริษัท ปิณฑิกเศรษฐี จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (85) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองโพ ขนาดบาน 6x3 เมตร จำนวน 2 บาน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 60,000,000 30/03/2563 20,007,880 210 03/04/2563 02/04/2563 29/10/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (86) ระบบระบายน้ำลำห้วยโศกหว้า ความยาว 4,870 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 33,136,300 10/04/2563 10,300,000 150 15/04/2563 14/04/2563 11/09/2563 หจก.สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (155) ปตร.บ้านจาน (2) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,546,000 07/04/2563 389,900 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 หจก.ที.พี.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (156) ปตร.บ้านคลองกอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,546,000 07/04/2563 929,860 210 21/04/2563 20/04/2563 16/11/2563 หจก.ที.พี.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงสำโรงกระจาย พร้อมอาคารประกอบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา งบกลาง 2563 2563 2563 40,200,000 30/03/2563 20,152,974 240 08/04/2563 07/04/2563 03/12/2563 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ งบกลาง 2563 2563 2563 3,500,000 08/05/2563 2,003,500 90 บจก.ปิณฑิกเศรษฐี
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำบ้านจัดสรร งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 18/05/2563 2,448,000 หจก.พี.เอส.เอ็ม เค บี
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 18/05/2563 2,448,000 หจก.พี.เอส.เอ็ม เค บี
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน งบกลาง 2563 2563 2563 2,000,000 05/05/2563 919,600 90 08/05/2563 07/05/2563 05/08/2563 หจก.พัฒนาจักราชราชสีมาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) งบกลาง 2563 2563 2563 2,000,000 13/05/2563 1,068,750 90 14/05/2563 13/05/2563 11/08/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง งบกลาง 2563 2563 2563 1,500,000 08/05/2563 635,000 90 18/04/2563 17/04/2563 16/07/2563 หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา แก้มลิงบึงพะไล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,911,767 25/01/2562 15,945,115 240 02/02/2562 29/01/2562 29/09/2562 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองตาพรม อ่างเก็บน้ำบะอีแตนโครงการชลประทานนครราชสีมาตำบลอุดมทรัพท์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 09/04/2562 644,770 90 26/04/2562 27/04/2562 24/04/2562 หจก.เพชรธนโชติกรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองยาง อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 430,000 28/03/2562 430,000 60 18/04/2562 18/04/2562 16/06/2562 หจก.วิชิตวิศวกรรมโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 10,825,140 22/05/2562 3,997,088 180 28/05/2562 27/05/2562 23/11/2562 หจก.โชคชัยร่วมค้า
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,908,984 05/06/2562 2,099,952 120 14/06/2562 13/06/2562 11/10/2562 หจก.โชคชัยร่วมค้า
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 13,625,283 19/11/2561 28,394,258 210 07/12/2561 06/12/2561 04/07/2562 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,923,788 21/05/2562 24,197,849 210 06/06/2562 05/06/2562 01/01/2563 หจก.เอ เอส นครราชสีมา คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 23/11/2561 29,491,065 270 12/12/2561 11/12/2561 07/09/2562 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,699,781 23/01/2562 19,414,961 270 06/02/2562 05/02/2562 02/11/2562 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ท่าหินแร่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 11,148,738 26/06/2562 11,148,738 270 11/07/2562 11/07/2562 05/04/2563 หจก.ศิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ฝายกุดโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,212,000 24/07/2562 12,212,000 270 31/07/2562 30/07/2562 25/04/2563 หจก.ศิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ปากคลองเปลือย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,640,955
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,855,202
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา แก้มลิงหนองจันสอน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 2,324,482 20/09/2561 8,908,257 270 19/10/2561 12/10/2561 14/06/2562 หจก.เพชรสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.บ้านหนองกะสัง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 12,788,741 18/09/2561 16,885,634 270 04/10/2561 03/10/2561 30/06/2562 หจก.พิษณุการุณ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 5,735,610

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)