ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:20:31]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.100) ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,600,000 15/05/2563 3,670,000 หจก.เทพธานินทร์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.101) ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,600,000 21/05/2563 429,500 หจก.ศราวุธการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.109) ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,300,000 08/04/2563 3,969,000 หจก.ศราวุธ การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.115) ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,500,000 21/05/2563 3,390,000 หจก.ส.ภูทอง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.975) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 5 รายการ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 31/03/2563 100,000 30 01/04/2563 31/03/2563 30/04/2563 ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ร่องน้ำซับ) นายสมศักดิ์ ศรีสมพงษ์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.3579) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยตลาด โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก 85,000 ลบ.ม. ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.3714) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก 100,000 ลบ.ม. ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000 30/04/2563 1,638,000 หจก.บุรีรัมย์ การเจริญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (17) แก้มลิงเสม็ด พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.2 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (18) แก้มลิงสวายสอพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ปริมาณดินขุด 0.1 ล้าน ลบ.ม.อาคารขนาด 3x3 ม. จำนวน 2ช่อง 1 แห่ง ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (19) แก้มลิงหน้าฝายโคกสะอาด ปริมาณดินขุด 0.35 ล้าน ลบ.ม ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (20) แก้มลิงหน้าฝายบ้านแท่นพระ ปริมาณดินขุด 0.30 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 4,947,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (46) เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู ปริมาณดินขุด 1.43 ล้าน ลบ.ม. ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 10/04/2563 44,628,400 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (47) แก้มลิงบ้านตะโกรี พร้อมอาคารประกอบ ดินขุดลอก 0.45 ล้าน ลบ.ม. ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (48) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านปรือ ดินขุดลอก 0.30 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (49) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ดินขุดลอก 0.45 ล้าน ลบ.ม. ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (50) ระบบระบายน้ำลำห้วยพลับพลาทางระบายน้ำขนาด 3x3 เมตร 3 ช่อง จำนวน 3 แห่งพร้อมขุดลอก ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 49,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (51) ระบบระบายน้ำห้วยตะแบกทางระบายน้ำขนาด 3x3 เมตร 3 ช่อง จำนวน 3 แห่ง พร้อมขุดลอก ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (52) อาคารบังคับน้ำแดงใหญ่ อาคารขนาด 6x4 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 2,370,000 หจก.ทรัพย์อนันท์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (53) อาคารบังคับน้ำทุ่งสว่างพร้อมระบบกระจายน้ำ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (55) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกเจริญ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 4 ช่อง ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 17,580,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (56) อาคารบังคับน้ำบ้านยางพร้อมระบบส่งน้ำ ท่อ Box 3 ช่อง พร้อมขุดลอก ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 21/05/2563 651,000 หจก.บุรีรัมย์ ต. เจริญสุขก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (57) อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรงพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (58) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองแขมพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 14/05/2563 769,500 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (59) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองตาดพร้อมระบบส่งน้ำ ท่อ Box 3 ช่อง พร้อมขุดลอก ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 14/05/2563 837,000 หจก.บุรีรัมย์ ส.เจริญสุชก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (60) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ขนาดบาน 3x3 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 14/05/2563 675,000 หจก.บุรีรัมย์ ส.เจริญสุชก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (61) อาคารบังคับน้ำบ้านห้วยตะเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ ท่อ Box 3 ช่อง พร้อมขุดลอก ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,819,000 21/05/2563 4,657,118 บ.บุหยาการสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (62) อาคารบังคับน้ำเมืองไผ่พร้อมระบบกระจายน้ำ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (137) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (138) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (139) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย(แหล่งน้ำสำรอง) ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (140) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำสนามบิน ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.38) ระบบระบายน้ำลำจักราช พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,900,000 21/05/2563 3,165,000 หจก.บุรีรัมย์กิจอนันต์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.39) ระบบระบายน้ำหนองเต็งรัง ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,500,000 21/05/2563 7,590,000 หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอะราง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2563 2562 2562 27,224,000 08/05/2562 19,004,257 240 24/05/2562 22/05/2562 18/01/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านแท่นพระ ตำบลหนองคู จังหวัดบุรีรัมย์ งบกลาง 2563 2561 2561 67,317,000 04/01/2562 9,489,090 210 24/01/2562 23/01/2562 21/08/2562 หจก.ส ภูทอง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงบ้านโคกปราสาทพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2563 2563 2563 9,000,000 30/04/2563 5,330,772 90 08/05/2563 08/05/2563 05/08/2563 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหนองประปา งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 07/05/2563 2,637,970 90 15/05/2563 15/05/2563 12/08/2563 หจก.WM50
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหนองกุดขอน งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 30/04/2563 2,590,000 90 15/05/2563 15/05/2563 12/08/2563 หจก.บุรีรัมย์ ส.เจริญสุขก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงห้วยชมพู งบกลาง 2563 2563 2563 7,000,000 30/04/2563 6,445,430 90 15/05/2563 15/05/2563 12/08/2563 หจก.บุรีรัมย์ ส.เจริญสุขก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหนองไผ่ งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 30/04/2563 4,648,073 90 08/05/2563 08/05/2563 05/08/2563 หจก.พีเควายเอนจีเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหน้าปตร.ลำพังชู งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 07/05/2563 2,550,000 90 15/05/2563 15/05/2563 12/08/2563 หจก.บุรีรัมย์ ส.เจริญสุขก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหนองเทา งบกลาง 2563 2563 2563 6,000,000 30/04/2563 5,578,604 90 08/05/2563 08/05/2563 05/08/2563 หจก.อุดมแทรกเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบ้านตาลอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบกลาง 2563 2563 2563 10,430,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสง่างาม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบกลาง 2563 2563 2563 4,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์อ่างเก็บน้ำ ห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,480,000 07/06/2562 3,480,000 150 21/06/2562 21/06/2562 16/11/2562 หจก.ภูคำกรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหนองดอนแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 15,642,891 20/02/2562 19,034,548 300 12/03/2562 08/03/2562 05/01/2563 หจก.เพชรสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานและคันคลองโครงการสูบน้ำลำปลายมาศ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ระยะทาง 9.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 17,208,967 12/09/2562 16,948,229 120 20/09/2562 19/09/2562 17/01/2563 หจก.ส ภูทอง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง5.600 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 19,193,600 18/09/2562 19,583,138 150 04/10/2562 02/10/2562 01/03/2563 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 27,504,509 26/09/2562 26,855,502 180 10/10/2562 08/10/2562 06/04/2563 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.950 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 21,246,300 19/09/2562 21,246,300 180 04/10/2562 02/10/2562 31/03/2563 หจก.่บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝายอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,348,800 22/03/2562 1,348,800 120 08/05/2562 07/05/2562 04/09/2562 หจก.พีโมครับ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำบ้านโคกกลางพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,207,732 20/02/2562 24,930,000 240 12/03/2562 08/03/2562 06/11/2562 บ.บุษยาการสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง ตำบลนิคมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 10,172,000 03/04/2562 18,320,000 180 22/04/2562 21/04/2562 16/10/2562 บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงยายเภา ตำบลนิคมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,228,417 23/04/2562 17,991,515 330 14/05/2562 13/05/2562 07/04/2563 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงบ้านเมืองแกพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,987,597 17/05/2562 12,975,000 180 06/06/2562 04/06/2562 02/12/2562 บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อาคารบังคับน้ำบ้านยางแห่งที่ 2ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,312,100 14/05/2562 4,391,100 180 31/05/2562 29/05/2562 26/11/2562 หจก.บุรีรัมย์ ส.เจริญสุขก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงบ้านละหานพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 18,643,125 25/07/2562 18,643,125 180 15/08/2562 13/08/2562 15/08/2562 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อาคารบังคับน้ำบ้านโคกยางพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,266,743 06/06/2562 4,444,009 150 18/06/2562 14/06/2562 14/11/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหนองคูขาด ตำบลคูเมืองอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,083,015 23/04/2562 18,990,000 240 09/05/2562 08/05/2562 03/01/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงตะแบงรังโคม ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 21,799,983 09/07/2562 20,275,000 180 26/07/2562 24/07/2562 21/01/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหนองปลาไหลตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 13,198,800 25/07/2562 13,198,800 150 15/08/2562 13/08/2562 11/01/2563 หจก.สุขสวัสดอนอะราง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ชำนิ) ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 394,000 17/05/2562 10,179,270 150 31/05/2562 29/05/2562 17/10/2562 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ลำปลายมาศ) ตำบลหินโคนอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,712,190 17/05/2562 3,357,900 120 06/06/2562 04/06/2562 03/10/2562 หจก.บุรีรัมย์ การเจริญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ คลองเชื่อมบ้านโคกเพชร - บ้านไสยา ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 9,585,021
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ คลองเชื่อมบ้านราษฎร์นิยม - บ้านม่วงพัฒนา ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 35,330,526

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)