ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:53:16]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2213) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/05/2563 99,695
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2218) ซ่อมแซมฝายบ้านขะยุง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ 150 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 24/04/2563 442,419 90 28/04/2563 26/07/2563 หจก.เอสอาร์เทคนิค
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3633) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยท้ายอ่างเก็บน้ำโอตาลัต โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 25,000 ลบ.ม. ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 31/03/2563 349,934 60 14/04/2563 12/06/2563 หจก.วินัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3634) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยหน้าฝายบ้านตรอก โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 50,000 ลบ.ม. ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 03/04/2563 687,383 90 17/04/2563 15/07/2563 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3727) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 42,500 ลบ.ม. ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,700,000 10/04/2563 749,628 90 14/04/2563 12/07/2563 บริษัท วินัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3728) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 42,500 ลบ.ม. ตำบลห้วยติ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,700,000 03/04/2563 749,708 90 16/04/2563 14/07/2563 หจก.มณีรัตน์ทวีทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองม่วง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000 22/04/2563 12,410,000 260 25/04/2563 09/01/2564 หจก.สมชายรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (33) ฝายบ้านบวกแต้และอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ ขนาดความกว้าง 6.90 เมตร ความยาว 24.70 เมตร ความสูง 4.00 เมตร และพื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 10/04/2563 25,499 90 15/04/2563 13/07/2563 หจก.ธาราวิวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (11) แก้มลิงกุดฮี พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.333 ลบ.ม. ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 31/03/2563 11,544,160 240 15/04/2563 10/12/2563 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (117) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลกล้วยกว้าง เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 13/05/2563 12,890,665 240 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (34) แก้มลิงหนองเสนง-สีไคล(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ปริมาณดินขุด 1.5 ล้านลบ.ม ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 65,100,000 10/04/2563 23,698,136 300 17/04/2563 10/02/2564 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุดลอกหนองชำ และหนองสังข์กัน) งบกลาง 2563 2562 2562 23,862,800 30/04/2562 13,589,920 180 14/05/2562 09/11/2562 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนา ตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,629,469 18/02/2562 11,690,000 210 19/03/2562 14/10/2562 หจก.สมชายรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านขี้นาค (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,045,599 28/05/2562 2,045,599 หจก.สมงามวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม.1+360-3+500 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.14 กิโลเมตร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,066,298 16/05/2562 6,066,298 180 13/06/2562 09/12/2562 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงินอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 876,512 22/05/2562 1,279,423 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ธนาประสงค์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาลำห้วยวะ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 998,660
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 1,640,300 09/04/2561 1,640,300 120 บริษัท.อี.เอ็ม.เทควิศวกรรม จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วย ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 1,668,537 11/09/2561 11,325,224 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำคำ-คูซอด ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 8,532,465 21/06/2561 7,345,695 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)