ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:54:59]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ถนนลาดยางอ่างฯ จรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 0.630 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,268,000 10/05/2562 1,161,350 120 24/05/2562 23/05/2562 20/09/2562 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ถนนลาดยางอ่างฯ ห้วยกะเลงเวก ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,560,000 10/05/2562 6,879,985 120 24/05/2562 23/05/2562 20/09/2562 หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ถนนลาดยาง ห้วยขนาดมอญ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 0.750 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,700,000 10/05/2562 1,265,343 120 24/05/2562 23/05/2562 20/09/2562 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงทางเข้า-ออกบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเชิง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,264,000 08/07/2562 1,520,946 120 หจก.ภักดีพรรณ์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,316,600 08/07/2562 2,048,585 60 หจก.ภักดีพรรณ์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งซ้ายของคลอง 1R-LMC ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 07/03/2562 9,979,999 120 28/03/2562 18/03/2562 25/07/2562 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 07/03/2562 10,722,291 120 28/03/2562 18/03/2562 25/07/2562 หจก.อมรวัฒน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3.138 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,648,000 11/04/2562 7,803,751 120 25/04/2562 23/04/2562 22/08/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างฯ ทำนบ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.663 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,732,000 11/04/2562 6,429,954 120 20/04/2562 18/04/2562 17/08/2562 หจก.สุรินทร์เทพศิลา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ RMC คันคลองฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.780 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,830,000 10/06/2562 10,949,900 120 28/06/2562 27/06/2562 25/10/2562 บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990)จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.240 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,670,000 10/06/2562 6,249,961 90 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.230 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,175,000 28/02/2562 7,738,230 120 02/03/2562 01/03/2562 29/06/2562 หจก.อมรวัฒน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งขวาของคลอง 1R-LMC ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 28/06/2562 8,211,002 120 หจก.กิจชัยทวี
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.398 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 28/06/2562 7,767,237 120 หจก.ทองพันล้าน
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำที่ 2 อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.856 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,293,900 09/07/2562 6,829,002 60 หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (38) สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 11/04/2562 12,150,855 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 11/04/2562 10,500,000 210 25/04/2562 23/04/2562 20/11/2562 บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990)จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1231) ซ่อมแซมทำนบดินเนื่องจากการกัดเซาะอ่างห้วยขนาดมอญ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,100,000 01/04/2562 485,002 หจก.สิงห์โตนารายณ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1235) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองRMCกม.7+600ถึงกม.23+000 พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 298,008 หจก.รุ่งเรื่องชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1237) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 550,000 01/04/2562 488,084 หจก.รุ่งเรื่องชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1239) (1.168.1239) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองกา โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1241) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองLMC 10+300ถึง16+700 พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 01/04/2562 179,036 หจก.รุ่งเรื่องชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1243) ซ่อมแซมคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 550,000 01/04/2562 488,021 หจก.รุ่งเรื่องชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1245) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+000 ถึง กม.4+583 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,120,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.172.48) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยแสลงพันธ์ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 01/04/2562 9,670,605 180 19/04/2562 15/10/2562 หจก.วังหินรุ่งเรื่อง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.174.21) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 15/02/2562 1,120,193 180 03/03/2562 01/03/2562 29/08/2562 หจก.ดับเบิ้ลยูเอ็มห้าศูนย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (63) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+583 - กม.5+768 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 11/04/2562 5,130,002 180 01/05/2562 30/04/2562 27/10/2562 หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (4.36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน-บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 29/04/2562 11,128,000 240 02/05/2562 30/04/2562 26/12/2562 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (20) แก้มลิงหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 06/02/2562 6,849,999 180 21/02/2562 18/02/2562 19/08/2562 บจก.จักรวาล บุรีรัมย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 27,581,900
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองห้วยกระดาษโครงการชลประทานสุรินทร์ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 157,217
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะลูจรุง (อ่างเก็บน้ำห้วยขาแมง) ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 1,197,103

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 10 ครั้ง