ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 02:27:28]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (63) ซ่อมแซมถนนลาดยาง 4L-LMC (Para A/C) ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 10/04/2563 8,299,960 120 16/04/2563 15/04/2563 13/08/2563 หจก.ยนต์ไพศาลบัวใหญ่
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (64) ซ่อมแซมถนนลาดยาง 1R-6L-LMC (Para A/C) ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 31/03/2563 4,964,820 90 16/04/2563 15/04/2563 14/07/2563 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.597) งานซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลอง 6L-LMC พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,400 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 25/03/2563 274,468 30 04/04/2563 03/04/2563 04/05/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.688) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 26/03/2563 100,000 5 27/04/2563 27/03/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลอง 3 ซ้าย
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.696) ซ่อมแซมฝายบ้านสัมฤทธิ์ ระยะทาง 0.050 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,200,000 25/03/2563 485,928 30 03/04/2563 02/04/2563 02/05/2563 หจก.พัฒฐ์ชัยธนทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.698) ซ่อมแซมพนังกั้นแม่น้ำมูลช่วงบ้านท่าหลวง-บ้านน้อย ความยาว 47.60 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,300,000 25/03/2563 274,141 30 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.3548) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 6L-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดินขุดลอก 12,800 ลบ.ม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 24/03/2563 457,344 30 03/04/2563 03/04/2563 04/05/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.3549) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย D3R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดินขุดลอก 12800 ลบ.ม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 24/03/2563 464,000 30 01/04/2563 30/03/2563 30/04/2563 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง (1996)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.3550) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย D5R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดินขุดลอก 12800 ลบ.ม. ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 24/03/2563 457,344 30 01/04/2563 31/03/2563 30/04/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.3551) งานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย D2R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดินขุดลอก 12,800 ลบ.ม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 24/03/2563 457,344 30 04/04/2563 03/04/2563 04/05/2563 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง (1996)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.3552) งานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำนางคราญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดินขุดลอก 25,500 ลบ.ม. ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 357,000 45 10/04/2563 09/04/2563 24/05/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (33) ปรับปรุงคลองแยกซอย FD.4 (1R-4L) จำนวน 1 สาย พื้นที่ 25,700 ตร.ม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 10/03/2563 3,789,582 150 17/03/2563 16/03/2563 13/08/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ระบบระบายน้ำบ้านซาด ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 4,055,180 28/05/2561 27,499,998 180 01/06/2561 31/05/2561 27/11/2561 หจก.เล้าซุ่ยเซ้งก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)