ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 10:02:23]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4204) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบางแสม ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,860,000 16/03/2563 2,959,000 90 17/03/2563 17/03/2563 14/06/2563 บริษัท กรีน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4245) ซ่อมแซมระบบความปลอดภัยเขื่อนอ่างเก็บน้ำบางพระ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 23/04/2563 2,765,950 90 01/05/2563 29/04/2563 29/07/2563 บริษัท ยีโอเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4246) ซ่อมแซมระบบความปลอดภัยเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองค้อ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000 23/04/2563 2,418,200 90 01/05/2563 29/04/2563 29/07/2563 บริษัท ยีโอเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (12) ซ่อมแซมสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ระยะทาง 2.800 กม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,881,000 10/04/2563 6,430,000 90 22/04/2563 22/04/2563 20/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลย์รัตน์แอสโซซิเอทด์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1) ขุดสระบ้านกองทหาร ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.236 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 27/03/2563 20,489,000 120 08/04/2563 07/04/2563 05/08/2563 บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (5) เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 2.00 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 08/04/2563 25,399,498 180 24/04/2563 24/04/2563 20/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี แก้มลิงหนองไก่เตี้ย งบกลาง 2563 2563 2563 8,500,000 15/05/2563 6,800,452 90 21/05/2563 20/05/2563 19/08/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิ้วดิ้ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี แก้มลิงบ้านขอด งบกลาง 2563 2563 2563 10,000,000 15/05/2563 2,302,289 90 21/05/2563 20/05/2563 19/08/2563 บริษัท อินเดียร์ 99 จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)