ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:35:45]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1392) ซ่อมแซมฝายยางท่าลาดและอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,250,000 27/11/2561 1,248,000 14 30/11/2561 29/11/2561 13/12/2561 บจก.แสงไทยผลิตยาง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.53) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางนาง-ท่าแค โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 998,400 12/03/2562 386,000 60 15/03/2562 14/03/2562 13/03/2562 นายวันชัย สมประสงค์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.57) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางหัก-กระพังบอน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,949,000 07/03/2562 750,000 60 13/03/2562 12/03/2562 12/04/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.60) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวไผ่ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,446,800 07/02/2562 604,000 60 19/02/2562 18/02/2562 19/04/2562 บริษัท ส.พูลสวัสดิ์ กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.63) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองวัดแจ้ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,450,000 06/03/2562 635,000 60 22/03/2562 19/03/2562 20/03/2562 หจก.ศักดิ์วีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.66) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองหน้าบ้าน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 27/02/2562 466,627 60 05/03/2562 04/03/2562 03/05/2562 บริษัท พีเค บีวเดอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (3) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 45,954,000 22/03/2561 86,500,000 540 28/03/2561 27/03/2561 28/09/2562 บจก.กฤษดากร คอนสตรัคชั่น

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง