ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 23:49:55]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 1.522 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,178,200 11/03/2562 5,860,000 120 15/03/2562 15/03/2562 12/07/2562 หจก. นวไพศาลจันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,200,700 06/02/2562 5,880,000 120 07/02/2562 07/02/2562 06/04/2562 หจก. ตราดคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองคันกั้นน้ำเค็มท่าเลื่อน ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 0.931 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,817,000 13/02/2562 6,550,000 60 22/02/2562 21/02/2562 22/04/2562 หจก. ตราดคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลอด 2 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 1.263 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,214,500 06/03/2562 4,730,000 90 14/03/2562 14/03/2562 11/06/2562 หจก. ตราดคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 0.167 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 747,000 11/03/2562 720,072 60 29/03/2562 27/03/2562 27/05/2562 หจก. นวไพศาลคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนทางเข้า อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 0.273 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,109,400 06/02/2562 1,049,000 120 07/02/2562 07/02/2562 06/04/2562 หจก. นวไพศาลจันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนทางเข้า ประตูระบายน้ำเวฬุ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ระยะทาง 0.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,298,300 06/03/2562 3,095,000 60 14/03/2562 12/03/2562 12/05/2562 บจก.ตราดวิศวกร ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำคลองร่างหวาย ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ระยะทาง 1.529 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,640,000 06/02/2562 8,080,000 120 07/02/2562 07/02/2562 06/04/2562 บจก. เอ็น.พี.ซี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำเขาสมิง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ระยะทาง 1.586 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,650,000 06/03/2562 7,870,000 120 14/03/2562 14/03/2562 11/07/2562 หจก. ตราดคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 4.780 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,854,000 22/03/2562 17,773,800 120 05/04/2562 02/04/2562 02/08/2562 หจก. ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 5.477 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,786,200 22/02/2562 21,436,686 150 22/03/2562 20/03/2562 18/08/2562 หจก. นวไพศาลจันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 1 ซ้าย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 2.042 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,153,800 22/02/2562 6,065,000 60 08/03/2562 06/03/2562 06/05/2562 บจก. เอ็น.พี.ซี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 9.230 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,500,000 19/05/2562 14,500,008 120 24/05/2562 24/05/2562 04/10/2562 หจก. นวไพศาลคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1430) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (4.42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 48,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (80) ประตูระบายน้ำบ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 22/05/2562 19,730,000 240 20/06/2562 19/06/2562 14/02/2563 หจก. พี.เอ็น. คอนสตัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 9.230 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,500,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง