ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:55:02]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.253) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกร ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 200,000 02/11/2561 15,000 10 06/11/2561 05/11/2561 15/11/2561 นายเสงี่ยม วงศ์แก้ว
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.82) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 4+900ถึงกม.5+075 อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 12/03/2562 394,902 60 24/04/2562 23/04/2562 22/06/2562 หจก.ตะวันออก วิศวการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.168.1379) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 11+700 อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 22/01/2562 461,988 60 01/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 หจก.ที.เอส.วี การจราจร
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.168.1380) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/01/2562 100,900 30 16/01/2562 11/01/2562 14/02/2562 นายประเยาว์ วัยธรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (2.49) ฝายบ้านบ่อยาง 2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 44,000,000 14/01/2562 3,637,811 180 29/01/2562 28/01/2562 27/07/2562 หจก.วิศกรณ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (4.44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านว่านเหลือง-เขารูปช้าง ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 25/01/2562 1,601,540 180 14/03/2562 13/03/2562 09/09/2562 หจก.ผลจิณฎา การโยธา

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 21 ครั้ง